PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

PROSES KERJA SYOR ROBOH BANGUNAN KERAJAAN 13.1 TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil di dalam proses syor meroboh bangunan Kerajaan.

13.2

LATARBELAKANG
Bangunan-bangunan kerajaan yang dibina di merata tempat di dalam atau di luar negara merupakan aset yang amat penting. Bangunan-bangunan ini pada satu masa mungkin sudah tidak sesuai digunakan lagi oleh kerana beberapa sebab yang munasabah pada ketika itu dan perlu dirobohkan bagi memberi laluan untuk tanah dimana bangunan tersebut didirikan digunakan untuk tujuan yang lain. Sebelum bangunan tersebut diroboh, beberapa proses perlu dilalui bagi mengelak ianya diroboh sesuka hati tanpa kelulusan dari pihak yang berkuasa melulus.

13.3

JENIS-JENIS BANGUNAN KERAJAAN
Bangunan-bangunan Kerajaan terbahagi kepada dua(2) : a) b) Bangunan Kerajaan Persekutuan Bangunan Kerajaan Negeri

Bangunan-bangunan yang disewa oleh Kerajaan tidak termasuk didalam kategori melainkan bangunan tersebut telah menjadi hak milik Kerajaan.

bangunan Kerajaan

13.4

KUASA MELULUS
Peraturan mengenai perobohan/pemusnahan bangunan-bangunan Persekutuan telah dijelaskan melalui Pekeliling KPTG Bil.24/1980 di para 10. Manakala Jawatankuasa Kabinet Mengenai Langkah-langkah Untuk Mempercepatkan Perlaksanaan Projek-projek Persekutuan yang bermesyuarat pada 19 Ogos 1980 telah memutuskan supaya kuasa bagi meluluskan pemusnahan bangunan-bangunan Kerajaan

CONTOH

e) Permohonan hendaklah disahkan oleh Bahagian Pembangunan/ Logistik Ibu Pejabat pemohon. antaranya : a) b) Gambar bangunan beserta nombor daftar bangunan. Pastikan bangunan tersebut memenuhi ciri-ciri berikut: a) Sangat daif dan usang CONTOH . Pindaan Tarikh Muka Surat Persekutuan diperturunkan kepada Jabatan Kerja Raya. bagi mempercepatkan proses pemusnahan. 13.5 TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN / JABATAN Adalah menjadi tanggungjawab Kementerian/Jabatan yang memiliki bangunan yang ingin diroboh memohon kepada Jabatan Kerja Raya Negeri dimana bangunan tersebut berada untuk mengemukakan permohonan merobohkan bangunan beserta dengan maklumat lengkap mengenai bangunan tersebut.PROSEDUR PELUPUSAN ASET No. Dari tarikh yang dinyatakan. Arahan ini berkuatkuasa mulai tarikh tersebut. c) Pelan tapak menunjukkan cadangan pembangunan semula (sekiranya alasan meroboh adalah untuk pembangunan semula) atau. Ruj. kelulusan syor roboh bangunan-bangunan Kerajaan Persekutuan telah diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya dan tugas tersebut diamanahkan kepada Timbalan Ketua Pengarah Kerjaraya. 13.JKR). Keluaran No. Nama serta jawatan dicatat dengan jelas di atas borang permohonan. d) Surat pengesahan daripada Ibu Pejabat pemohon yang mengesahkan projek pembangunan/pembinaan semula (alasan dimana permohonan meroboh bangunan dibuat) telah diluluskan.6 TUGAS JABATAN KERJA RAYA NEGERI Jabatan Kerja Raya Negeri/Daerah hendaklah membuat pemeriksaan keatas bangunan yang disyor roboh dan membuat laporan mengikut format seperti di Lampiran A. Pelan tapak menunjukkan kedudukan bangunan sedia ada ditanda dengan jelas bangunan yang hendak diroboh dan nombor daftar bangunan (No. Dokumen No.

Pindaan Tarikh Muka Surat b) c) Tidak selamat diduduki Tidak ekonomik dibaiki ATAU memenuhi para 7 c) atau 7 d). Dokumen No.7 KELULUSAN Urusetia syor roboh bangunan kerajaan menyemak permohonan dan memajukan kepada Pengarah Kanan JKR Cawangan Kejuruteraan Senggara untuk tandatangan sokongan syor roboh sebelum dimajukan ke Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya untuk kelulusan. Keluaran No.9 KERJA MEROBOH SELEPAS KELULUSAN Kerja-kerja meroboh bangunan perlu dilakukan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh kelulusan diperolehi.8 PEMBERITAHUAN SELEPAS KELULUSAN Surat kelulusan syor roboh bangunan akan dimajukan ke Jabatan Kerja Raya Negeri dan salinan ke jabatan-jabatan berikut: a) b) c) d) e) Perbendaharaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Pejabat Ketua Audit Negara Pengarah JKR Business Unit Jabatan Pelanggan 13. JKR Negeri perlu membuat permohonan semula kepada pihak berkuasa melulus. 13. 13. Ruj. Ibu Pejabat JKR Malaysia 2 minggu sebelum tamat tempoh 2 tahun. Sekiranya bangunan belum dirobohkan dan permohonan lanjutan selepas tamat tempoh 2 tahun tidak dikemukakan. Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk sokongan syor roboh. jika tidak JKR Negeri perlu memohon lanjutan kelulusan daripada Cawangan Kejuruteraan Senggara. CONTOH . Laporan yang lengkap hendaklah dihantar ke Cawangan Kejuruteraan Senggara.PROSEDUR PELUPUSAN ASET No.

11 LAMPIRAN Carta Aliran Proses Syor Roboh Bangunan Persekutuan Proses Kerja Syor Roboh Bangunan Persekutuan Senarai Semak & Kaedah Pengisian Borang Permohonan Syor Roboh Bangunan Persekutuan / Negeri Borang Syor Meroboh Bangunan Berlebihan Atau Tidak Berguna Sijil Akuan Roboh Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 PROSES KERJA SYOR ROBOH BANGUNAN PERSEKUTUAN CONTOH . Keluaran No. Ruj. Pindaan Tarikh Muka Surat 13. Dokumen No.PROSEDUR PELUPUSAN ASET No.10 SIJIL AKUAN ROBOH JKR Negeri perlu mengeluarkan Sijil Akuan Roboh seperti di Lampiran B selepas selesai kerja meroboh bangunan dan dimajukan kepada Ketua Pengarah Kerja Raya dan disalinkan kepada jabatan-jabatan berikut: a) b) c) d) Perbendaharaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Pejabat Ketua Audit Negara Jabatan Pelanggan 13.

jika lengkap terus ke proses 4.PROSEDUR PELUPUSAN ASET No. Laporan yang lengkap dihantar ke Caw. Keluaran No. Laporan disemak Sekiranya laporan lengkap pergi ke langkah 8. Senggara Fasiliti Bangunan. e) Permohonan hendaklah disahkan oleh Bahagian Pembangunan/ Logistik Ibu Pejabat pemohon. Pastikan bangunan tersebut memenuhi ciri-ciri berikut: a) sangat daif dan usang b) tidak selamat diduduki c) tidak ekonomik untuk dibaiki ATAU memenuhi para 2 c) atau 2 d). Nama serta jawatan dicatat dengan jelas di atas borang permohonan. jika tidak pergi ke langkah 2 Laporan syor roboh yang telah disokong dihantar ke Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (TKPKR) untuk kelulusan. jika tidak rujuk semula jabatan pelanggan. Ruj. Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk sokongan syor roboh. Dokumen No. Maklumat disemak. JKR Negeri/Daerah membuat pemeriksaan ke atas bangunan dan membuat laporan mengikut format Lampiran A. Sekiranya Laporan diluluskan pergi ke langkah 10. Surat kelulusan dimajukan ke JKR Negeri dan salinan ke jabatan berikut: a) Perbendaharaan b) Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian c) Ketua Audit Negara d) Jabatan Pelanggan e) JKR Unit Business 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONTOH . Bangunan JKR c) Pelan tapak menunjukkan cadangan pembangunan semula (sekiranya alasan meroboh adalah untuk pembangunan semula) atau d) Surat pengesahan daripada Ibu Pejabat pemohon yang mengesahkan projek pembangunan/pembinaan semula (alasan dimana permohonan meroboh dibuat) telah diluluskan. jika tidak pergi ke langkah 5. Pindaan Tarikh Muka Surat Langkah 1 Proses Kerja JKR Negeri/Daerah menerima permohonan dari Jabatan pelanggan JKR NEGERI/Daerah dapatkan butiran maklumat bangunan seperti berikut dari jabatan pelanggaan: a) Gambar bangunan yang hendak diroboh beserta nombor bangunan JKR b) Pelan tapak menunjukkan kedudukan bangunan sedia ada ditanda dengan jelas bangunan yang hendak diroboh dan no.

Ruj. Dokumen No. CONTOH . pergi ke langkah 11 jika tidak pergi ke langkah 15 JKR Negeri perlu mohon semula kelulusan meroboh dengan mulai langkah 4. Pindaan Tarikh Muka Surat 11 Langkah 12 13 14 15 16 Bangunan perlu dirobohkan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh kelulusan Proses Kerja Sekiranya bangunan telah dirobohkan dalam tempoh kelulusan pergi kelangkah 16 jika tidak pergi ke langkah 13 JKR Negeri perlu memohon lanjutan kelulusan kepada JKR Sektor Kejuruteraan Senggara 2 minggu sebelum tamat tempoh Sekiranya permohonan diluluskan. JKR Negeri keluar Sijil Akuan Roboh dan majukan salinan seperti di langkah 10 dan ke pejabat KPKR.PROSEDUR PELUPUSAN ASET No. Keluaran No.