Anda di halaman 1dari 6

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

PROSES KERJA SYOR ROBOH BANGUNAN KERAJAAN 13.1 TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil di dalam proses syor meroboh bangunan Kerajaan.

13.2

LATARBELAKANG
Bangunan-bangunan kerajaan yang dibina di merata tempat di dalam atau di luar negara merupakan aset yang amat penting. Bangunan-bangunan ini pada satu masa mungkin sudah tidak sesuai digunakan lagi oleh kerana beberapa sebab yang munasabah pada ketika itu dan perlu dirobohkan bagi memberi laluan untuk tanah dimana bangunan tersebut didirikan digunakan untuk tujuan yang lain. Sebelum bangunan tersebut diroboh, beberapa proses perlu dilalui bagi mengelak ianya diroboh sesuka hati tanpa kelulusan dari pihak yang berkuasa melulus.

13.3

JENIS-JENIS BANGUNAN KERAJAAN


Bangunan-bangunan Kerajaan terbahagi kepada dua(2) : a) b) Bangunan Kerajaan Persekutuan Bangunan Kerajaan Negeri

Bangunan-bangunan yang disewa oleh Kerajaan tidak termasuk didalam kategori melainkan bangunan tersebut telah menjadi hak milik Kerajaan.

bangunan Kerajaan

13.4

KUASA MELULUS
Peraturan mengenai perobohan/pemusnahan bangunan-bangunan Persekutuan telah dijelaskan melalui Pekeliling KPTG Bil.24/1980 di para 10. Manakala Jawatankuasa Kabinet Mengenai Langkah-langkah Untuk Mempercepatkan Perlaksanaan Projek-projek Persekutuan yang bermesyuarat pada 19 Ogos 1980 telah memutuskan supaya kuasa bagi meluluskan pemusnahan bangunan-bangunan Kerajaan

CONTOH

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

Persekutuan diperturunkan kepada Jabatan Kerja Raya, bagi mempercepatkan proses pemusnahan. Arahan ini berkuatkuasa mulai tarikh tersebut. Dari tarikh yang dinyatakan, kelulusan syor roboh bangunan-bangunan Kerajaan Persekutuan telah diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya dan tugas tersebut diamanahkan kepada Timbalan Ketua Pengarah Kerjaraya.

13.5

TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN / JABATAN

Adalah menjadi tanggungjawab Kementerian/Jabatan yang memiliki bangunan yang ingin diroboh memohon kepada Jabatan Kerja Raya Negeri dimana bangunan tersebut berada untuk mengemukakan permohonan merobohkan bangunan beserta dengan maklumat lengkap mengenai bangunan tersebut, antaranya : a) b) Gambar bangunan beserta nombor daftar bangunan. Pelan tapak menunjukkan kedudukan bangunan sedia ada ditanda dengan jelas bangunan yang hendak diroboh dan nombor daftar bangunan (No.JKR). c) Pelan tapak menunjukkan cadangan pembangunan semula (sekiranya alasan meroboh adalah untuk pembangunan semula) atau, d) Surat pengesahan daripada Ibu Pejabat pemohon yang mengesahkan projek

pembangunan/pembinaan semula (alasan dimana permohonan meroboh bangunan dibuat) telah diluluskan. e) Permohonan hendaklah disahkan oleh Bahagian Pembangunan/ Logistik Ibu Pejabat pemohon. Nama serta jawatan dicatat dengan jelas di atas borang permohonan.

13.6

TUGAS JABATAN KERJA RAYA NEGERI

Jabatan Kerja Raya Negeri/Daerah hendaklah membuat pemeriksaan keatas bangunan yang disyor roboh dan membuat laporan mengikut format seperti di Lampiran A.

Pastikan bangunan tersebut memenuhi ciri-ciri berikut: a) Sangat daif dan usang

CONTOH

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

b) c)

Tidak selamat diduduki Tidak ekonomik dibaiki ATAU memenuhi para 7 c) atau 7 d).

Laporan yang lengkap hendaklah dihantar ke Cawangan Kejuruteraan Senggara, Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk sokongan syor roboh. 13.7 KELULUSAN

Urusetia syor roboh bangunan kerajaan menyemak permohonan dan memajukan kepada Pengarah Kanan JKR Cawangan Kejuruteraan Senggara untuk tandatangan sokongan syor roboh sebelum dimajukan ke Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya untuk kelulusan.

13.8

PEMBERITAHUAN SELEPAS KELULUSAN

Surat kelulusan syor roboh bangunan akan dimajukan ke Jabatan Kerja Raya Negeri dan salinan ke jabatan-jabatan berikut:

a) b) c) d) e)

Perbendaharaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Pejabat Ketua Audit Negara Pengarah JKR Business Unit Jabatan Pelanggan

13.9 KERJA MEROBOH SELEPAS KELULUSAN

Kerja-kerja meroboh bangunan perlu dilakukan dalam tempoh 2 tahun daripada tarikh kelulusan diperolehi, jika tidak JKR Negeri perlu memohon lanjutan kelulusan daripada Cawangan Kejuruteraan Senggara, Ibu Pejabat JKR Malaysia 2 minggu sebelum tamat tempoh 2 tahun.

Sekiranya bangunan belum dirobohkan dan permohonan lanjutan selepas tamat tempoh 2 tahun tidak dikemukakan, JKR Negeri perlu membuat permohonan semula kepada pihak berkuasa melulus.

CONTOH

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

13.10 SIJIL AKUAN ROBOH

JKR Negeri perlu mengeluarkan Sijil Akuan Roboh seperti di Lampiran B selepas selesai kerja meroboh bangunan dan dimajukan kepada Ketua Pengarah Kerja Raya dan disalinkan kepada jabatan-jabatan berikut:

a) b) c) d)

Perbendaharaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Pejabat Ketua Audit Negara Jabatan Pelanggan

13.11 LAMPIRAN

Carta Aliran Proses Syor Roboh Bangunan Persekutuan Proses Kerja Syor Roboh Bangunan Persekutuan Senarai Semak & Kaedah Pengisian Borang Permohonan Syor Roboh Bangunan Persekutuan / Negeri Borang Syor Meroboh Bangunan Berlebihan Atau Tidak Berguna Sijil Akuan Roboh

Lampiran 1 Lampiran 2

Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

PROSES KERJA SYOR ROBOH BANGUNAN PERSEKUTUAN

CONTOH

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

Langkah 1

Proses Kerja
JKR Negeri/Daerah menerima permohonan dari Jabatan pelanggan JKR NEGERI/Daerah dapatkan butiran maklumat bangunan seperti berikut dari jabatan pelanggaan: a) Gambar bangunan yang hendak diroboh beserta nombor bangunan JKR b) Pelan tapak menunjukkan kedudukan bangunan sedia ada ditanda dengan jelas bangunan yang hendak diroboh dan no. Bangunan JKR c) Pelan tapak menunjukkan cadangan pembangunan semula (sekiranya alasan meroboh adalah untuk pembangunan semula) atau d) Surat pengesahan daripada Ibu Pejabat pemohon yang mengesahkan projek pembangunan/pembinaan semula (alasan dimana permohonan meroboh dibuat) telah diluluskan. e) Permohonan hendaklah disahkan oleh Bahagian Pembangunan/ Logistik Ibu Pejabat pemohon. Nama serta jawatan dicatat dengan jelas di atas borang permohonan. Maklumat disemak, jika lengkap terus ke proses 4, jika tidak rujuk semula jabatan pelanggan. JKR Negeri/Daerah membuat pemeriksaan ke atas bangunan dan membuat laporan mengikut format Lampiran A. Pastikan bangunan tersebut memenuhi ciri-ciri berikut: a) sangat daif dan usang b) tidak selamat diduduki c) tidak ekonomik untuk dibaiki ATAU memenuhi para 2 c) atau 2 d). Laporan yang lengkap dihantar ke Caw. Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat JKR Malaysia untuk sokongan syor roboh. Laporan disemak Sekiranya laporan lengkap pergi ke langkah 8, jika tidak pergi ke langkah 2 Laporan syor roboh yang telah disokong dihantar ke Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya (TKPKR) untuk kelulusan. Sekiranya Laporan diluluskan pergi ke langkah 10, jika tidak pergi ke langkah 5. Surat kelulusan dimajukan ke JKR Negeri dan salinan ke jabatan berikut: a) Perbendaharaan b) Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian c) Ketua Audit Negara d) Jabatan Pelanggan e) JKR Unit Business

5 6 7 8 9

10

CONTOH

PROSEDUR PELUPUSAN ASET

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

11 Langkah 12 13 14 15 16

Bangunan perlu dirobohkan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh kelulusan

Proses Kerja
Sekiranya bangunan telah dirobohkan dalam tempoh kelulusan pergi kelangkah 16 jika tidak pergi ke langkah 13 JKR Negeri perlu memohon lanjutan kelulusan kepada JKR Sektor Kejuruteraan Senggara 2 minggu sebelum tamat tempoh Sekiranya permohonan diluluskan, pergi ke langkah 11 jika tidak pergi ke langkah 15 JKR Negeri perlu mohon semula kelulusan meroboh dengan mulai langkah 4. JKR Negeri keluar Sijil Akuan Roboh dan majukan salinan seperti di langkah 10 dan ke pejabat KPKR.

CONTOH