Anda di halaman 1dari 17

FALSAFAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING Satu proses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan bersistem yang boleh membantu

melalui usahanya sendiri untuk mengembangkan kemampuan supaya memperolehi kesejahteraan dalam hidup serta berupaya menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. KONSEP ASAS BIMBINGAN MC Daniel dan Shaftel 1957 .Bimbingan adalah satu pola perkhidmatan yang merangkumi orientasi, maklumat pendidikan dan kerjaya, inventori, individu, kaunseling, penempatan dan aktiviti susulan. KONSEP ASAS KAUNSELING Boy and Pine (1968) mendefinasikan kaunseling sebagai satu perhubungan bersemuka dimana seorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor. Ada ciri seperti komunikasi efektif, saling hormat menghormati, penerimaan klien secara tulen oleh kaunselor & penumpuan diberikan atas keperluan-keperluan masalah-masalah serta perasaan-perasaan klien. Pepinsky and Pepinsky (1954) berpendapat kaunseling adalah satu proses interaksi yang terjadi di antara dua orang yang dipanggil sebagai kaunselor dan klien, dilaksanakan di satu setting yang profesional, dan melalui pula hubungan dimudahcara bagi mengujudkan perubahan-perubahan tinkahlaku klien. KONSEP ASAS PSIKOTERAPI 1) Penekanan kepada pemulihan penyakit mental yang serius. 2) Menyelesaikan masalah perubahan reconstruktive dalam individu disamping pertumbuhan. 3) Psikoterapi mengambil masa yang panjang. (outpatient & inpatient)

PERBEZAAN BIMBINGAN, KAUNSELING, BIMBINGAN


PERBEZAAN KAUNSELING 1) Mengguna pakai aplikasi teori 2) Ada bilik yang khas

BIMBINGAN 1) Semua orang boleh memberi bimbingan. 2) Di Dalam bimbingan ada kaunseling. 3) Bimbingan untuk semua Berlaku di mana-mana sahaja

Psikoterapi 1) Penekanan kepada pemulihan penyakit mental.

Matlamat Dalam Bimbingan Tang (1987)menyatakan ada 6 matlamat bimbingan.

MATLAMAT BIMBINGAN 1. Bimbingan menolong pelajar-pelajar mempelajari, memahami pengalaman. Nilai, sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyakat majmukMalaysia. 2. Bimbingan adalah melayan keperluankeperluan pelajar bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka. 3 Bimbingan menolong pelajar-pelajar memilih dan merancang hidup mereka dengan berkesan. 4 Menolong mereka menyedari kekuatan dan kelemahan mereka dan memberi fokus kepada pengukuhan kekuatan-kekuatan yang ada. 5. Bimbingan menjadikan pelajar-pelajar lebih tegas diri, dapat menyesuaikan diri dalam situasi alam sekitar. 6. Bimbingan (data lost) George dan Christiani 1981 menyatakan matlamat bimbingan ialah :

MATLAMAT BIMBINGAN 1. Menolong perubahan perlakuan. 2. Menambah kemahiran klien untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. 3. Menambah kemahiran membuat keputusan. 4. Membaiki hubungan dengan masyarakat. 5. Membantu perkembangan bakat klien

Prinsip Bimbingan & Prinsip Kaunseling


PRINSIP BIMBINGAN PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING 1. Untuk semua pelajar 1. Kaunseling diberi kepada org normal yang sedang menghadapi kecelaruan dan kerunsingan. 2. Satu sistem tanggungjawab 2. Hubungan interaksi antara kaunselor dan klien bersama. berasaskan kemesraan dan kepercayaan. Kepercayaan 3. Mengutamakan perkembangan adalah faktor penting. individu. 3. Kaunselor membantu klien untuk membuat keputusan, Kaunselor tidak mebat pilihan atau 4. Berasaskan proses perlakuan keputusan.Kaunselor ibarat tochlight individu-Walaupun buat secara kelompok besar namun kita kene tahu apa kehendak 4. Kanselor percaya sesorang itu haruslah mempunya peluang ntuk memilihmatlamat hidup dan bebas dala mereka. mencapai matlamat hidup. 5. Proses berterusan. 5. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. 6. Kaunselor menggunakan suatu kaedah dan pendekatan berasaskan teori-teori dalam kaunseling. 7. Kaunseling mestilah berasaskan etika kaunseling yang baik.

TOPIK 2: PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KONSEP BIMBINGAN Bimbingan merujuk kepada proses untuk membantu individu meningkatkan pemahaman dan kemahiran bagi menangani isu-isu dab cabaran-cabaran dalam kehidupan secaran berkesan. Ada beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya: - bimbingan ialah suatu proses - proses menolong - proses pengajaran Definisi Bimbingan Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.

Prinsip-prinsip bimbingan Bimbingan adalah untuk semua murid, untuk perkembangan diri mereka. fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal. Ia mesti dilakukan secara kolaboratif dengan kakitangan lain di sekolah. murid-murid perlu menyertai bimbingan secara sukarela. guru bimbingan perlu bertingkah laku prosesional untuk mengelakkan perhubungan tidah sihat. perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, murid, guru pmbimbing dan sekolah, rakan sebaya dan ibubapa yang berkenaan. Pendekatan Bimbingan Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis Guru Bimbingan dan Kaunseling (B & K) Guru yang dilantik sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti kaunseling. Guru ini tidak digelar kaunselor MODEL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan sebolehbolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan. Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran serta bimbingan dan kaunseling kelompok. Perkhidmatan lebih bersifat terbuka . Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin. Perkhidmatan bersifat pelbagai modality

BENTUK PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN B&K 1. PERKHIDMATAN KAUNSELING a). Kaunseling individu atau kelompok. - pencapaian akademik yang tidak memuaskan. - rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. - kerjaya, pelajaran, dan peribadi. - tidak turut serta dalam ko-kurikulum. - masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok, bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalen

b). Kaunseling keluarga - jika perlu dan jika guru bimbingan dan kaunseling boleh mengendalikannya . c). Kaunseling tunjuk ajar - guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian diri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menghindar diri dari tercebur dalam pengguaan dadah dan inhalen.

2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN - Bimbingan kelompok dan pengajaran iaitu bimbingan perkembangan yang mengandungi aktiviti terancang dan tersusun 3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD PELAJAR. - sistem fail - rekod - dokumentasi 4. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT. - pendidikan pencegahan dadah - latihan dan kerjaya - sosial dan peribadi

5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN - membantu memilih aktiviti ko-kurikulum. - penempatan pekerjaan - penempatan IPT dan IPTS 6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH - memberi bimbingan dan kaunseling penyalahgunaan dadah - membuat penilaian dan memberi maklum balas tentang program pencegahan penggunaan dadah. 7. PERKHIDMATAN RUNDINGCARA DAN RUJUKAN - membantu bekas pelajar - membantu dan berunding dengan pihak pentadbir dan staf sekolah - membantu ibu bapa atau penjaga tentang kebajikan pelajar - membuat rujukan 8. PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA - memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan perkembangan kerjaya anakanak mereka. 9. PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOS - menyelaras aktiviti kebajikan pelajar dengan agensi luar - merancang dan berusaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti B & K kepada komuniti luar.

10. PERKHIDMATAN PENILAIAN - membuat penilaian aktiviti bimbingan - menilai model atau modul bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah

Etika Kaunseling
ETIKA 1 Kenapa diperkenalkan? Lembaga Kaunseling Malaysia, Persatuan Kaunseling Malaysia Setiap kerja yang dilakukan mestilah sempurna, baik dan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang yang melakukannya, tetapi juga kepada orang lain. 1)Soal Kerahsiaan Melibatkan pembocoran isu/kes dalam sesi oleh kaunselor sendiri. Tidak boleh samada bercerita, berikan laporan sesi kepada orang lain, atau pihak umum seperti media dan pihak yang berkaitan. Oleh itu ada ikatan kontrak antara kaunselor dan klien.

2 Kod Etika Kaunseling

BAB 3: Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

1) Menolong murid membuat penyesuaian dalam peribadi sosial emosi akademik perkembangan mental dan akhlak. 2) Menolong murid dalam pelajaran mereka y y y y y y Memperkenalkan sistem pendidikan Matlamat pelajaran Cara belajar Situasi persekitaran Peraturan sekolah Kepentingan mata-mata pelajaran

3) Menyediakan perancangan persekolahan sesuai dengan kebolehan , minat dan perkembangan masing-masing. 4) Memberi kesedaran kepada murid di peringkat awal lagi tentang kepentingan pelajaran. 5) Menolong murid dalam proses menyelesaikan maslah pembelajaran. 6) Menolong murid dalam membuat keputusan yang rasional. 7) Menolong murid membuat tabiat kerja yang baik menghargai kerja dan membina sifat-sifat personality yang sempurna. 8) Bekerjasama dengan ibu bapa dalam mengawasi perkembangan pelajar. 9) Mengisi KOD 001(rekod persekolahan) dan Kod 002 (rekod peribadi) 10) Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan program. 11) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. 12) Merujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling tentang murid yang memerlukan pertolongan profesional.

Kaedah Pengumpulan Maklumat Murid


Pengujian 1) Teknik mendapatkan maklumat. 2) Maklumat yang diperoleh dalam bentuk tersusun Tujuan Pengujian 1) Pemilihan 2) Klasifikasi keputusan 3) Penilaian rawatan Tujuan pengujian di sekolah 1) Guru : Alat untuk penambah baikan p & P 2) Murid : sebagai pertolongan untuk memahami diri sendiri dan perancangan pelajaran dan kerjaya. 3) Guru B & K : perkembangan pemulihan individu dan kelompok. 4) Pengurus Sekolah : Asas untuk perangan dan pengurusan

Ujian Kecerdasan Ujian Personaliti

Ujian personaliti 1) Ujian ini sebagai satu cara yang standard untuk mengukur contoh-contoh tingkah laku. Mengikut prinsip-prinsip berikut : 1)Pilih ujian yang sesuai 2)Buktikan kesahan untuk dipraktikkan 3)Pilih ujian akan memuaskan kehendak Pemilihan ujian yang rasional 1. Ujian umum perkembangan pendidikan- (upsr , ujian akhir tahun) 2. Ujian kecenderungan bakat 3. Ujian Minat 4. Ujian kecerdasan akal 5. Ujian personality mengkaji aspek bukan mental seperti motivasi emosi atau sikap.

Teknik bukan ujian 1. Kajian dokumen (dokumen utama: auto biografi, aneklot, senarai semak) (dokumen sekunder: biografi, laporan 2. Soal selidik 3. Laporan Pemerhatian 4. Senarai semak- iventori selidik tabiat yang mengandungi maklumat penting. 5. Kad himpunanan 001 dan 002 bertujuan mengetahui kemajuan akademik dan kokurikulum. Untuk mengembangkan lagi potensi mereka.

MENGENAL PASTI MASALAH KANAK-KANAK


FAKTOR MASALAH DI KALANGAN KANAK-KANAK 1 . P & P perkembangan kognitif tidak selaras dengan kokurikulum yang disediakan 2. Pedagogi pengajaran guru yang lemah. 3. Bahan P& P kurang menarik minat murid. 4. Faktor Peribadi

Contoh :
y y y y y helah bela diri kemiskinan kewangan pengaruh rakan sebaya (sangat dominan dengan masalah dengan, besar impaknya kepada murid-murid ) Masalah komunikasi

5. Faktor Mental
y y y y y tak cukup bulan (aktif /lembab) lemah otak pengurusan diri malas berfikir masalah 3M

6. Faktor Fizikal
y y y y kurang sihat kurang zat bantu keluarga cari nafkah masalah kecacatan.

7. Faktor psikologi
y y y y y y masalah emosi phobia. trauma. benci. penggeli berdendam keliru.

Punca Masalah Kanak-kanak


y y y Diri sendiri (pemikiran, tingkah laku, perasaan) Orang lain tetapi melibatkan diri Takdir

Mengesan masalah akademik kanak-kanak


Masalah penguasaan 3M
y y Pemerhatian Profil murid

y y y

Ujian Latihan harian Soal jawab kuiz

Pastu senaraikan semua masalah dan mengesan punca masalah dengan ujian diognostik.

Mengesan masalah tingkah laku pelajar


1. Tingkahlaku delinkuen 2. Penyalahgunaan dadah 3. Tingkah laku tidak bermoral 4. Pengumpulan maklumat 5. Ujian kecerdasan 6. Ujian minat 7. Ujian keceenderungan bakat 8. Ujian personaliti

BAB 4 : TEORI-TEORI KAUNSELING

Pengenalan Teori Kaunseling


1) Menurut Ramlan Hamzah dan lily Mastura (2005)

2) Teori bermaksud andaian untuk menjelaskan sesuatu kejadian/ fenomena. 3) Teori merupakan asas-asas kasar yang menjadi dasar membentukkan sesuatu pengetahuan. 4) Teori kaunseling adalah resepi mengenai cara mendekati klien dalam pelbagai situasi. 5) Teori kaunseling membantu kita memikirkan proses kaunseling. 6) Teori menyediakan kita cara sistematik untuk menggambarkan perlakuan, menunjukkan perhubungan dan proses kaunseling.

Pandangan Mengenai Teori


Zainal Abidin Ahmad 2005 memberi fokus kepada kaunselor tentang apa yang dilakukannya terhadap klien.

Frank ( 1971)Teori sangat penting dan dapat memberi panduan, keyakinan dan halatuju bagi mereka yang mengamalkannya. Jenis-jenis teori dalam kaunseling y y y y y Teori Psikoanalisis. Teori pemusatan klien Teori Gestalt provokasi Teori Terapi Rasional Emotif Teori Tingkah Laku (Behaviorisme) Teori Psikoanalisis. Dipelopori Sigmund Freus 1) Alam sedar 2) Alam pra sedar 3) Alam tidak sedar Teori pemusatan klien Dipelopori Carl Rogers 1) Reaksi kepada pendekatan menyiasat dan mentafsir. tradisi yang terlalu mementingkan diagnosis,

2) Percaya bahawa insan itu baik, boleh dipercayai berusaha kearah kesempurnaan diri. Teori Gestalt y y Dipelopori Friedrich Solomon Perls Merupakan satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diamati oleh seorang yang terdiri dari beberapa bahagaian yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang menghasilkan makna yang tersendiri. Teori terapi Rasional Emotif 1) Albert Ellis 2) Fokus kepada aspek kognitif, penilaian, penganalisisan, emosi, tingkahlaku dan membuat keputusan. 3) Menitik beratkan soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional yang dianut oleh kebanyakan insan yang akhirnya membawa kepada masalah. 4) Berorientasikan kepada pendidikan semula dan gantikan sistem kepercayaan klien. Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)

Berkembang dari 3 tahap y y Tahap pertama- diasaskan oleh Pavlov 1960 dan hull 1943 yang menghasilkan pelaziman klasik. Tahap kedua diasas oleh skinner, lahirnya pelaziman operan (beri tumpuan kepada peneguhan, pelupusan dan hukuman) yang diasaskan oleh Skinner 1953- teknik modifikasi tingkahlaku. Tahap 3 - dikenali sebagai terapi tingahlaku kognitif yang menggabugkan aliran ketingkahlakuan dan kognitif. Kepentingan Teori kaunseling 1) Sebagai panduan untuk kaunselor memahami tingkahlaku manusia. 2) Sebagai rujukan untuk membantu kaunselor 3) Memberi kita rasional tentang apa yang dilakukan dan membimbing tindakantindakan kita. Model Nystul Menurut Nystul (2006), kombinasi seni dan sains kaunseling menekankan hubungan di antara teori, kajian dan amalan. TEORI -> PENYELIDIKAN -> PRAKTIKAL

Teori Pemusatan PCC.


Sifat manusia 1) Manusia mempunyai desakan semulajadi untuk memajukan dirinya dan sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan kendiri. 2) Berupaya memberi nilaian positif kepada pengalaman yang dirasakan sebagai positif dan nilaian negatif bagi pengalaman yang dirasakan sebagai negatif baginya. 3) Manusia boleh berkembang secara positif dan membina jika wujud perasaan saling percaya mempercayai, hormat menghormati yang boleh dirasai dan dialami. 4) Dapat mengasingkan hasil pengalaman yang positif dan negatif. 5) Boleh menerima / menolak dan memberikan erti yang bermakna dalam pembentukan konsep kendirinya. 6) Desakan dalaman bergerak ke arah kesejahteraan kendiri. Tiga Suasana yang perlu ada pada kaunselor y y y Keredhaan , kejujuran, keihlasan, dan kebenaran. Penerimaan tanpa syarat Kefahaman yang mendalam / empati

Tiga unsur penting dalam teori PCC. y y y Organisma seorang individu secara holisik (keseluruhan) Bidang Fenomenologi keseluruhan pengalaman Kendiri Satu unsur yang terdapat di dalam fenomenologi yang disebut saya atau aku Matlamat Kounseling PCC y y y Kesediaan meneria klien dan mengalami realiti yang sebenar. Yakin akan diri sendiri. Kaunseli akan dipandu dan diarah oleh perasaan dan pemikiran sendiri. Ciri-ciri Kaunseling PC y y y Penglibatan klien yang aktif dalam meneroka masalah. Kemampuan untuk berkembang (emosi, intelek). Perkembangan berlaku dalam suasana mesra, permisif dan penuh kefahaman, Peranan Kaunselor Yang Mengaplikasi PCC y y y y Fasilitator Mewujudkan suasana yang sesuai dan menggalakkan. Membantu klien tingkahlakunya. agar tidak lagi bersifat membela diri defensive bagi setiap

Memperlihatkan kepada klien bahawa ia dianggap sama taraf dengan dirinya. Teknik & Tatacara Kaunseling

y y y

Perhubungan yangbersifat ketulusikhlasan, kejujuran, ketulenan, kesediaan menerima tanpa syarat. Berkeupayaan berempathi secara tepat Mendorong Individu bergerak ke arah memperkembangkan diri menuju nirwana kendiri. Tiga Elemen :

y y y y

Keredhaan, Kongruen Empathi Merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan yang berkesan

Terapi Tingkah Laku (Behavior Theraphy)


Teori tingkah laku ini ialah teori psikologi kemudian digunapakaisebagai teori kaunseling. Gambaran Keseluruhan

y y y y

Pelopor utama , BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura. Pendekatan ini mengunakan kecelaruan tingkah laku. prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian

Hasil-hasil tetapi sentiasa dieksperimentasi Teknik terapi sentiasa diubah suai.

Falsafah Asas
y y Percaya bahawa tingkah laku manusia adalah pembelajaran. Manusia adalah produk dan pengeluar produk (product and producer) persekitaran

Konsep-Konsep Utama
y Memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata), ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan, pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil terapi. (Sebab itu dia percaya tingkah laku boleh diubah) Cth seperti ponteng, guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu. Tingkah laku kini diberi perhatian. Terapi berdasarkan prinsip-prinsip teori pembelajaran. Tingkah laku (Peniruan). normal dipelajari daripada inforcement(peneguhan) dan immitttion

y y y y

Tingkah laku tak normal berpunca daripada pembelajaran yang salah (faulty).

Hubungan Teraputik
y y y Ahli terapi aktif dan direktif. Dia berfungsi sebagai guru atau jurulatih yang membantu klien mempelajari tingkahlaku efektif. Klien perlu aktif dalam proses pembelajaran dan mencuba tingkahlaku-tingkahlaku baru. Kualiti hubungan klien ahli terapi tidak cukup untuk membuat klien berubah tetapi ia adalah penting dalam implementasi prosedur-prosedur tingkahlaku.

Teknik-teknik
y Systematic desentralisation, kaedah-kaedah relaxation, flooding, eye movement, desentization (EMDR), teknik-teknik reinforement, modelling, cobnition,restructuring, latihan assertion, latihan kemahiran sosial, program-program self management, behavioral reheasl, .... Diagnosis dan penilaian dibuat sebelum proses teraputik untuk mengenalpasti pelan rawatan. Soalan-soalan memfokus pada APA.BAGAIMANA.BILA bukannya MENGAPA.

y y

Matlamat Terapi
y y Untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif. Untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah.

Aplikasi
y y y y y y Bantu kanak-kanak yang fobia (spt fobia ke sekolah), Kemurungan, Kecelaruan seksual, Kecelaruan tingkahlaku kanak-kanak, Masalah gagap, Pencegahan penyakit kardiovaskular.

Kekurangan
y y y y Mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasaan Mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi Tidak memberi insight Mengetepikan pengalaman-pengalaman tingkahlaku semasa. silam yang mungkin mempengaruhi

Terapi Rasional Emotive Tingkah Laku


Pelopor Albert Elis y REBT ialah satu terapi yang berbentuk didactic kognitive dan berorientasikan tindakan. Ia menekankan peranan fikiran dan sistem pemikiran sebagai punca masalah peribadi. ( Dia percaya manusia bermasalah dan bersifat negatif kerana dia fikir mengarut dan fikir benda yang tak patut)

Falsafah Asas
y Manusia cenderung dipengaruhi oleh pemikiran yang salah. (Contoh : Dia fikir kemudian dia terpengaruh dengan apa yang fikirkan. Kalau dapat posting kat Sarawak habislah kat sana nanti nampak tengkorak di rumah orang orang Sarawak). Hal ini akan menyebabkan gangguan emosi dan tingkahlaku berlaku. Pemikiran sangat menentukan perasaan dan tindakan. Terapi ini berorientasikanpemikiran dan tingkahlaku. Ia menekankan peranan berfikir, membuat keputusan, menyoal, bertindak dan kembali membuat keputusan. REBT ialah satu model psiko-pendidikan. Ia menekankan terapi sebagai satu proses pembelajaran mendapatkan kemahiran-kemahiran baru dan cara-cara baru untuk berfikir dan mendapatkan cara-cara yang lebih efektif.

y y y

Konsep Utama
y y Masalah-masalah tingkah laku mungkin berpunca daripada zaman kanak-kanak lagi. Akan tetapi masalah-masalah ini berulang kerana pengaruh-pengaruh semasa. Sistem pemikiran individu ialah punca utama kecelaruan.

y y

Dialog dalaman mempengaruhi tingkahlaku seseorang Klien menerokai tanggapan yang salah menjadi regid dalam diri.

Matlamat Utama Terapi


y y y Untuk mencabar klien untuk melihat pemikiran dikumpulkan dan dinilaikan olehnya sendiri. Untuk sedar pemikiran automatik dan pemikirannya. salah denganbukti-bukti yang

Untuk membantu klien melihat dan mengurangkan pemikiran yang regid

Hubungan Teraputik
y y Dalam REBT ahli terapi berfungsi sebagai guru dan klien sebagai pelajar Ahli terapi sangat directive dan mengajar teknik ABC.

Teknik-teknik
y y Ahli Terapi menggunakan pelbagai teknik kognitif, emosi dan tingkah laku. Pelbagai kaedah diubah suai supaya sesuai dengan keperluan khusus individu. Antara teknik-teknik termasuklah dialog Socratic, mendebatkan pemikiran-pemikiran tak rasional, membuat kerjarumah, mengumpulkan data dsb.

Aplikasi
y y y y y y y y y y y Rawatan kemurungan, Gelisah , Masalah rumah tangga, pengurusan tekanan, latihan kemahiran, penyalahgunaan dadah, kecelaruan pemakanan, serangan panik, performance anxiety fobia sosial 1. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengubah pemikiran manusia. 2. Banyak kumpulan selfhelp menggunakan prinsip-prinsip model ini. 3. Boleh digunakan populasi yang ada masalah khusus.

TOPIK 5 : KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING