Anda di halaman 1dari 9

Kemahiran member tindak balas merupakan slah satu kemahiran penting yang harus dikuasai oleh seseorang kaunselor.

Kemahiran yang terakhir ialah kemahiran memberikan maklum balas yang sesuai. Maklum balas ini diibaratkan sebagai cermin dalam proses komunikasi kerana pesanan oleh penghantar telah disampaikan kepada penerima. Selain itu ia juga merupakan satu keadaan penerima menghantar balik pesanan kepada penghantar melalui tanggapan yang dibuat. Maklum balas ini melibatkan komunikasi dua hala dan berlaku dengan pelbagai cara. Contohnya kaunselor mengulangi apa yang telah diperkatakan untuk mendapatkan maklum balas dari klien. Pada masa sama klien juga boleh mengemukakan soalan untuk mendapat maklum balas positif dari kaunselor. Maklum balas ini penting untuk kaunselor mendapatkan maklumat bagi tujuan memberikan elaborasi terhadap respon klien. Selain itu ia juga memberi cadangan atau pilihan mengenai persepsi klien terhadap diri sendiri dan situasi yang dihadapi sebagai bantuan kepada klien untuk memberi perhatian kepada perasaan sendiri. Tujuan maklum balas ini juga untuk membuat semakan persepsi dan ringkasan terhadap apa yang telah dipelopori oleh kaunselor dan klien. KEB !E"#$ MEMBE%& M#K!'MB#!#S (Kebolehan menyedarkan anak untuk memahami keadaan dirinya (Mengetahui apa dan bagaimana orang lain melihat anak anda. (Sentuh emosi anak anda Banyak kejadian(kejadian yang tidak diingini seperti remaja lari dari rumah kerana mengikut teman lelaki) kes buang bayi dan sebagainya) sedikit sebanyak adalah disumbangkan oleh kelemahan ibu bapa yang tidak dapat mengesan masalah yang sedang dihadapi oleh anak mereka pada peringkat a*al. +engan sedikit kemahiran kaunseling) ibu bapa dapat menghidu perubahan yang berlaku kepada anak(anak dengan lebih cepat. Tindakan se*ajarnya dapat diambil dengan segera. Begitu juga halnya di dalam soal pelajaran) seribu satu macam ancaman yang boleh menghalang anak(anak remaja daripada memberi tumpuan kepada pelajaran.. dan akhirnya akan menjejaskan kecemerlangan mereka , Kemahiran Berempati

Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. +engan adanya kemahiran berempati ini) kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh murid- klien tersebut. +engan ini) klien akan merasakan baha*a kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik) memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya. Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. .adi)

untuk menguasai kemahiran ini terlebih dahulu) kaunselor perlu berupaya untuk membe/akan antara emosi dan sikap. +alam isu yang dihadapi oleh 0ai/al) ayahnya perlu menampung perbelanjaan untuk membayar rumah se*a sebanyak %M123 setiap bulan) menyara isi rumah seramai 2 orang dengan adiknya yang berumur 1 tahun. .adi) gaji ayahnya hanya cukup untuk membeli keperluan sahaja. Sebagai seorang kaunselor atau guru bimbingan yang baik) perlulah menunjukkan sikap empati yang sepatutnya ditunjukkan dan guru juga boleh memba*a pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya. ringkasnya) memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam.

Beri Maklumbalas melihat klien. Bagaimana memberi maklumbalas: 1.Tumpuan kepada kekuatan 2.Tentukan yang maklumbalas adalah Kebolehan menyedarkan klien melihat Ketahui bagaimana & apa orang lain diri.

khusus, tepat dan pendek. 3. Selitkan dengan pu ian, !. Sokongan dan

amaran, marah ika perlu. Kemahiran membalas (responding)

Membalas kata(kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. +engan membalas kata(kata) manusia dapat me*ujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata(kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masing(masing di dalam perbualan itu. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada sub kemahiran iaitu kemahiran penstrukturan) dorongan minima dan kemahiran mendengar.

Contoh satu

Klien

4Macam-macam yang saya rasaadakah saya akan difahami, diterima, macamlah56 dianggap kawan Macam-

Kaunselor

4 7Macam-macam difikirkan sebelum datang ini.

Contoh dua

Klien Kaunselor Klien

4 7Saya nak bincang masalah keluarga saya 4 7Hmmm silakan 46Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.

Kaunselor

4 8angguk,.

Menginterpretasi 9. Matlamat 4 Membantu kln mentafsir peristi*a dalam hidupnya. Membantu kln melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah.

1. Klr menjelaskan makna perkara atau isu yang diba*a oleh kln mengikut fahaman klr dari perspektif yang baru. :. Membantu proses pemahaman bagi perkara yang dibincangkan. ;. Boleh menimbulkan celik akal klien. !.2.3 Berempati "atau menun ukkan ke#ahaman$

#pabila anda berempati dengan seseorang) anda sebenarnya menyelami pandangan atau perasaan orang itu) untuk memahami pengalaman dan situasi

hidupnya mengikut sudut pandangannya.

Carl %ogers menerangkan empati %ogers lebih suka

sebagai kebolehan menyelami 7dunia dalaman seseorang yang sulit dan peribadi6 dan untuk menyampaikan kefahaman ini kepada orang lain. satu kemahiran <$elson(.ones) %.) 9==>?. menganggap empati sebagai sikap atau cara hemah seseorang) dan bukan sebagai

Kefahaman empati melibatkan dua langkah utama4 1. 2. Penanggapan tepat mengenai dunia dalaman seseorang@ kebolehan melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang lain@ dan Berkongsi kefahamannya dengan orang lain secara lisan

Empati bukan bermakna kita bersetuju dengan orang lain 8ia bukan simpati,. &a hanya bermakna baha*a kita memperlihatkan cara orang lain berasa atau berfikir mengenai situasinya.

Aaris panduan menunjukkan empati4 %espons anda haruslah BselariC dengan perasaan atau angin orang itu@ Memberi respons dengan menyatakan hal yang anda fikirkan mengenai perasaannya) dan cuba menyemak semula dengannya untuk melihat sama ada fahaman anda adalah tepat@ Aunakan pandangan orang tersebut dan bercakap dari sudut perspektif-pandangannya@ Selalu semak semula dengannya sama ada anda telah memahami pandangan-perasaannya dengat tepat) jangan buat andaian@ .angan memberi respons dengan menyatakan 7saya faham bagaimana anda rasa6 D ini tidak menggambarkan sama ada anda telah benar(benar memahami pandangan atau perasaannya. Kenyataan seperti 7saya rasa sama seperti kamu6 juga tidak membantu) ia merupakan simpati dan bukan empatiE

Contoh respons empati dalam sesi bimbingan6

Contoh 9 Pelajar4 7Saya gunakan *ang saya untuk belanja ka*an) Saya tak sukalah menyatakan saya tak mahu bayar minuman mereka. Mereka mengharapkan saya boleh bayar kerana saya menang perla*anan itu.6 7#*ak rasa jika a*ak tidak bayar) mereka akan menganggap a*ak kedekutF6

Auru4

Contoh 1

Pelajar4

7 #pabila saya cuba ja*ab dalam kelas) pelajar lain mula keta*a dan mempermainkan saya. .adi saya tidak lagi mengangkat tangan untuk menja*ab.6 7#*ak rasa tidak selesa apabila mereka berbuat demikian. #*ak rasa lebih baik berdiam diri dan tidak menarik perhatian mereka terhadap a*ak.6

Auru4

Perhatikan baha*a dalam contoh di atas guru menunjukkan empati dengan menyatakan hal yang dirasakan oleh pelajarnya) tetapi tidak perlu menyatakan sama

ada ia bersetuju dengan pelajarnya atau mempunyai perasaan yang sama seperti pelajarnya. Penggunaan bahasa yang sesuai adalah salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang kaunselor. Kaunselor perlu memastikan setiap bahasa yang digunakan difahami oleh ibu bapa terutamanya dalam menyampaikan maklumat berkaiatan dengan pencapaian akademik) prestasi dan perancangan masa depan murid(murid. Bahasa yang disampaikan oleh kaunselor perlu konsisten atau kongruen dengan segala tindakan. Contohnya kaunselor menyatakan perasaan gembira dengan pencapaian kliennya) dia sepatutnya menunjukkan nada suara dan pergerakan badan menyampaikan mesej yang positif baha*a dia benar(benar gembira. Bahasa dan pergerakan badan yang sesuai amat penting bagi kaunselor dalam berkomunikasi dengan kliennya

Kemahiran membalas (responding)

Membalas kata(kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. +engan membalas kata(kata) manusia dapat me*ujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata(kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masing(masing di dalam perbualan itu. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada sub kemahiran iaitu kemahiran penstrukturan) dorongan minima dan kemahiran mendengar.

Contoh satu

Klien

4Macam-macam yang saya rasaadakah saya akan difahami, diterima, macamlah56 dianggap kawan Macam-

Kaunselor

4 7Macam-macam difikirkan sebelum datang ini.

Contoh dua

Klien Kaunselor Klien

4 7Saya nak bincang masalah keluarga saya 4 7Hmmm silakan 46Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya.

Kaunselor

4 8angguk,.

Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. +engan adanya kemahiran berempati ini) kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh klien tersebut. +engan ini) klien akan merasakan baha*a kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik) memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya. Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. .adi) untuk menguasai kemahiran ini terlebih dahulu) kaunselor perlu berupaya untuk membe/akan antara emosi dan sikap. Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang) manakala sikap adalah kepercayaaan tentang kejadian semasa) lepas dan masa depan. Selain itu) kaunselor perlu juga memerhatikan perkara(perkara lain. Pertama sekali) kaunselor perlu perhatikan tanda(tanda yang ada pada klien seperti nada suara dan mimik muka. Secara ringkasnya) memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam. Selain itu) kaunselor juga perlu peka terhadap semua tingkah laku bukan lisan klien serta percakapannya bagi memahami perasaan yang dialami klien dengan lebih mendalam. Kaunselor juga boleh memba*a pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya. Kemahiran berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi merupakan satu kemahiran yang sangat penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan(perkataan yang sukar difahami oleh klien. Kaunselor harus menggunakan ayat(ayat yang biasa dan bukannya dari buku(buku akademik. &ni adalah kerana bukan semua klien adalah berpelajaran tinggi atau mempunyai pengetahuan yang begitu luas. +engan itu) kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang mudah supaya klien tidak berasa rendah diri bila berdepan dengan kaunselor. +i samping itu) elakkan juga penggunaan ayat(ayat yang panjang dan berbelit(belit. &ni bertujuan untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak faham apa yang telah dikatakan oleh kaunselor.

Komunikasi bukan lisan pula melibatkan gerak badan) kontak mata dan postur badan kaunselor. Kaunselor boleh menggangguk kepalanya) membesarkan matanya bagi menunjukkan minat) memberikan postur duduk yang mencodong ke hadapan sedikit dan lain(lain lagi gerak balas. Bagi seorang guru) kemahiran berkomunikasi haruslah dikuasai untuk mencapai kesepakatan dalam sesuatu perbincangan. Auru dan murid tidak dapat dipisahkan daripada komunikasi yang berkesan tidak kira dalam bilik darjah mahupun di luar bilik darjah. Murid lebih selesa untuk berdamping dan bercerita dengan gurunya sekiranya mereka telah mempunyai hubungan yang erat dan mesra. leh itu) seseorang guru haruslah memastikan komunikasi yang baik dijalinkan terlebih dahulu dengan murid(murid agar dapat memudahkan proses interaksi berlaku sekiranya murid memerlukan bimbingan daripada guru tersebut.