RENCANA PEMBELAJARAN 1

Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 90 menit ( 1 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi pembacaan berbagai wacana lirik (rumpaka)
lagu, biografi dan pembacaan bahasan.
KOMPETENSI DASAR
Menyimak bahasan tentang jenis-jenis kesenian daerah
III. INDIKATOR.
• Dapat memahami isi wacana
• Dapat menyimpulkan jejer wacana
• Dapat mendeskripsikan kembali jenis-jenis kesenian daerah
• Dapat menanggapi berbagai aspek bahasan.
IV. MATERI POKOK
Bahasan tentang jenis kesenian
V.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 Motivasi
B. KEGIATAN INTI

Siswa menyimak bahasan tentang jenis kesenian

Bertanya jawab tentang isi bahasan
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan isi bahasan
VI.

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Wacana bahasan tentang jenis-jenis kesenian

Majalah

Koran

Tabloid

Buku pegangan

VII. PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
1.
2.
3.

Naon tema tina eta bahasan ?
Kasenian naon bae nu dipedar dina eta wacana ?
Cing hidep neangan conto wacana bahasan tina koran atawa majalah ?

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI
NIP. 19530527 197803 1 002

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag
NIP. 19690512 199702 1 001

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
KAMEKARAN SENI SUNDA
Kumaha kamekaran seni Sunda kiwari ?
Pasualan éta geus remen jadi bahan padungdengan. Pangna kitu téh lantaran kahirupan urang
Sunda kiwari geus loba kapangaruhan ku adat jeung kabiasaan nu jolna di deungeun. Eta hal t éh gedé
pangaruhna kana hirup huripna Seni Sunda. Karasa pisan, seni Sunda anu sakitu euyeubna téh nungtutan
laleungitan. Sok sanajan kitu, henteu kabéh matak pikasalempangeun, sabab aya kénéh seni Sunda anu
hirup, mekar, sarta tetep dipikaresep.
Kasenian Sunda nyampak tur mekar di unggal wewengkon, upamana baé wayang golék, calung,
kendang penca, jeung degung. Ari anu hirup sarta mekar di hiji atawa sawatara wewengkon nyaéta
sampyong di Kabupaten Majalengka jeung sabudeureunana, Sisingaan di Kabupaten Subang, Kuda
Rénggong di Kabupaten Sumedang, Tarling di Kabupaten Indramayu, Bénjang di Kabupaten Bandung,
Surak Ibra jeung Dodombaan di Kabupaten Garut.
Seni nu husus hirup di Kabupaten Majalengka jeung Kuningan nyaéta Gembyung jeung
Sampyong. Hanjakal kamekaranana geus loba kadéséh ku ku seni modéren, anu antukna jadi kurang
dipikawanoh ku masarakat.
Kasenian Sunda lianna anu masih kénéh pada mikaresep sarta sering dipintonkeun boh dina
acara Agustusan, di nu kariaan, malah dina siaran televisi nyaéta calung, réog, degung, jaipongan jeung
wayang golék.
Alesan pangna kasenian calung, réog, degung, jaipongan jeung wayang golék masih bisa hirup
lantaran dianggap mampuh nuturkeun parobahan jaman. Calung ayeuna geus loba pisan robahna lamun
dibandingkeun jeung calung baheula, pangpangna dina lebah nabeuh jeung lalaguanana. Baheula mah nu
disebut calung teh rénténg, lantaran waditrana ngajajar ditalian sina ngarénténg. Tungtung tali nu hiji
ditalikeun kana tihang, ari nu hiji deui ditalikeun kana awak anu nabeuhna. Atuh nabeuhna gé bari diuk.
Kiwari nabeuh calung téh dijingjing sabab waditrana henteu dirénténgkeun maké tali, tapi
dirénténgkeun maké awi pikeun ngajingjingna. Ku kituna dina magelarkeunana leuwih gampang. Nu
nabeuh bisa gerak kalawan bébas. Malah sangkan leuwih dipikaresep, pintonanana dieuyeuban ku humor.

UJI KOMPETENSI 1
Pék ku hidep jawab atawa terangkeun !

1.

Naon sababna kahirupan seni Sunda remen jadi bahan padungdengan ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Seni naon baé anu kiwari geus kadéséh ku parobahan jaman ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.

Tuliskeun rupa-rupa seni Sunda nu hirup di wewengkon hidep !
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.

Naon nu jadi alesan pangna seni calung masih dianggap hirup jeung mekar ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.

Kumaha bédana dina prakprakan nabeuh calung baheula jeung ayeuna ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.

Seni Sunda naon baé nu ayeuna tetep mekar di tatar Sunda ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.

Naon fungsi gerak jeung humor dina pintonan calung kiwari ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.

Seni naon baé nu mekarna di hiji wewengkon ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9.

Media naon baé nu bisa digunakeun pikeun mekarkeun seni Sunda ?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10.

Kumaha tarékahna sangkan seni Sunda tetep hirup tur mekar ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN

Istilah Kasenian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Teangan harti istilah kasenian ieu di handap dina kamus !
waditra
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
wiraswara
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
juru sekar
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
wirahma
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
nganggit
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
anggana sekar
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
rampak sekar
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
aransemen
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
bendé
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
gending karesmén
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
UJI KOMPETENSI 3
Tuliskeun rupa-rupa waditra atawa alat kasenian Sunda nu ku hidep dipikanyaho !
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Materi Panambah :
Kalimah sipat

RENCANA PEMBELAJARAN 2
Satuan Pendidikan

: SMP PLUS AL-MA’ARIF

Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu
I.

: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai wacana puisi sawer, cerita wawacan,
sajak, dan karangan argumentasi

KOMPETENSI DASAR
Pembacaan puisi
III. INDIKATOR
Dapat membaca sajak dengan lafal, tekanan, intonasi, dan penjiwaan isi yang tepat.
Dapat membaca sajak dengan penampilan dan improvisasi yang baik.
Dapat menerangkan tentang teknik pembacaannya.
Dapat memperbaiki atau menyempurnakan pembacaan sajak.
IV. MATERI POKOK

Sajak
V.
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Secara bergantian siswa membacakan sebuah sajak

Bersama-sama menyimak sajak yang dibacakan

Bertanya jawab tentang 5nsur yang dibaca

Bersama guru menemukan 5nsure-unsur sajak

Bertanya jawab tentang isi sajak
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan isi sajak

Siswa ditugaskan untuk membuat sajak bebas
VI.
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
 Contoh-contoh sajak
 Buku pegangan
 Majalah
 Surat kabar
VII. PENILAIAN
A.
Jenis tes
: Lisan, tertulis
B.
Bentuk Tes : Esai
C.
Soal Tes :
1.
Sebutkeun pikiran utama dina sajak !
2.
Naon nu dimaksud diksi dina sajak ?
3.
Sebutkeun unsur-unsur sajak !
4.
Terangkeun eusi sajak ku basa hidep sorangan !

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI
NIP. 19530527 197803 1 002

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag
NIP. 19690512 199702 1 001

KAMAMPUH MACA
Maca mangrupa salah sahiji kagiatan diajar anu tujuan umumna pikeun meunangkeun informasi
anyar. Sedengkeun tujuan husus tina maca nyaéta pikeun kalangenan (rékréatif), upamana baé maca
6ompu, novel, majalah, komik, jeung sajabana. Tujuan husus 6ompu nyaeta pikeun nambahan
pangaweruh, saperti maca buku pangajaran jeung majalah ilmiah.
Kamampuh maca bisa dilatih, tapi nu pangpentingna mah kumaha numuwuhkeun minat maca.
Lamun dipasing-pasing minat maca ngawengku dua bagian. Kahiji minat maca spontan (dadakan) jeung
minat maca terpola (dijadwal).
Minat maca dadakan tumuwuh tina motivasi personal (diri pribadi) siswa. Sedengkeun minat
maca dijadwal (terpola) tumuwuh dina kagiatan diajar ngajar di sakola.
Ciri anu mibanda minat macana luhur diantarana teu weléh ngamangpaatkeun waktu luangna
pikeun maca, resep néangan kasempetan pikeun maca, resep maca rupa-rupa bacaan, maca téh mangrupa
kabutuh, sarta maca téh didadasaran ku karesep.
Kamampuh maca bisa diukur ngaliwatan tés. Upamana baé ngukur kamampuh maca gancang.
Siswa anu bisa maca 120 kecap dina samenit kaasup siswa anu kamampuh macana alus. Sabalikna nu
bisa maca kurang ti 80 kecap kaasup siswa nu kurang.
Di handap aya 6ompu hasil tés kamampuh maca siswa. Tengetan ku hidep!
Tabel 1
Kamampuh Maca Gancang
Siswa Kelas 2a
No.
Lobana kecap/menit
Jumlah siswa
1.
98
2
2.
103
15
3.
111
8
4.
115
5
5.
121
3
Jumlah siswa
33

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Sanggeus maca wacana di luhur, jawab/terangkeun pananya ieu di handap!

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Terangkeun, naon baé gunana maca !
Sebutkeun tujuan husus tina maca !
Maca naon baé nu tujuanana pikeun rékréatif !
Naon bédana maca dadakan jeung maca anu dipola !
Sebutkeun 7ompu siswa anu minat macana luhur !
Tabél 1 ngagambarkeun ngeunaan naon ?
Dina 7ompu 1, garis 7omputer (ka luhur) nuduhkeun naon ?
Sedengkeun garis horijontal (ka gigir) nuduhkeun naon ?
Titenan 7ompu di handap, tuluy jawab pananyana !
NO.

PAKASABAN KOLOTNA

JUMLAH SISWA

1

Tani

40

2

Wiraswasta

25

3

Dagang

15

4

Guru

3

4

ABRI

1

JUMLAH SISWA

84

1. Sabaraha siswa anu pakasaban kolotna wiraswasta ?
2.
3.
4.
5.

Pakasaban naon anu jumlah siswana panglobana ?
Pakasaban naon anu jumlah siswana pangsaeutikna ?
Jumlah siswa anu pakasaban kolotna dagang nyaéta
Robah 7ompu di luhur kana wangun grafik !

Robah ku hidep data babandingan kandungan susu kadelé, jeung susu sapi ieu di handap kana wangun
7ompu!
Kandungan susu kadelé / 100 g : kalori 44; cai 90,8; 7ompute 3,6; lemak 2,0; karbohidrat 2,9; abu 0,5;
kalsium 15; fosfor 49; natrium 2; jeung besi 1,2.
Kandungan susu sapi / 100 g : kalori 59; cai 88,6; 7ompute 2,9; lemak 3,3; karbohidrat 4,5; abu 0,7;
kalsium 100; fosfor 90; natrium 16; jeung besi 0,1.
TABEL KANDUNGAN SUSU KADELE JEUNG SUSU SAPI
No.

Kandungan / 100 g

Susu Kadele

Susu Sapi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kalimah Bilangan
Dina wacana ngeunaan Maca Tabel kapanggih aya sababarah kalimah anu nuduhkeun kalimah bilangan.
Contona baé:

1.
Siswa anu dités maca gancang aya 33 urang.
2.
Siswa anu ajén macana cukup aya 28 urang.
Dina conto di luhur, 33 jeung 28 téh kaasup kana kecap bilangan nu nuduhkeun jumlah.
Conto kalimah séjénna nu 8omp kecap bilangan nyaéta:
3.
Kamari Mang Surja ngala kalapa samanggar.
4.
Kuring mah lain anak cikal, tapi katilu.
5.
Neng Yéyén mah unggal semester téh réngking kahiji baé.
Kecap samanggar nuduhkeun bilangan jumlah, sedengkeun kecap katilu jeung kahiji, nuduhkeun
tahapan.
Dumasar kana conto di luhur bisa dicindekkeun, yén kalimah bilangan nyaéta kalimah anu caritaanana
diwangun ku kecap bilangan, boh nu nuduhkeun jumlah atawa tahapan.
Tengetan conto séjénna kalimah bilangan ieu di handap!
1. Buku dina lomari aya tilu puluh judul.
2. Soal ulangan téh aya sapuluh nomer.
3. Siswa anu pinunjul pasanggiri maca sajak téh aya opatan.
4. Aki kuring umurna geus dalapan puluh taunan.
5. Sawah Haji Durahman kabéhna aya dua belas héktar.
6. Minyak tanah sadreumna aya dua ratus liter.
7. Kuring téh anak kadua tina opat sadulur.
8. Béas pitrah téh meunang dalapan kintal.

Uji Kompetensi
Kalimah ieu di handap, ku hidep leungkepan nepi ka jadi kalimah bilangan!
1. Kacamatan Cingambul ……………………………………………………………………..
2. Rumah sakit di Majalengka ..………………………………………………………………
3. Mobil Jurusan Cikijing Bandung ………………………………………………………….
4. Buku nu aya di perpustakaan ………………………………………………………………
5. Harga béas ayeuna …………………………………………………………………………
6. Siswa nu bisa 8omputer di kelas VIIIB ……………………………………………………
7. Murid SMP 3 ………………………………………………………………………………..

Materi Panambah :
Istilah Teknologi

RENCANA PEMBELAJARAN 3
Satuan Pendidikan

: SMP PLUS AL-MA’ARIF

Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, ssperasaan daan keinginan secara lisan dalam
berwawancara, berdiskusi, menyampaikan informasi, menyampaikan laporan
perjalanan, memandu acara, dan memandu diskusi
KOMPETENSI DASAR
Berwawancara dengan narasumber
VI. INDIKATOR.
• Dapat merumuskan tema wawancara
• Dapat menyusun pokok-pokok pertanyaan wawancara
• Dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas, terbatas
• Dapat menyampaikan pertanyaan dengan kata-kata terpilih, lagu kalimat yang baik, dan
santun.
• Dapat meminta penjelasan tambahan dengan kalimat yang baik
• Dapat memperbaiki atau menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan wawancara.
MATERI POKOK
Berwawancara
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang tatacara
berwawancara dan hal yang perlu dipersiapkan sebelum wawancara

Secara bergantian siswa melakukan latihan berwawancara

Bersama-sama menyimak penampilan temannya yang sedang berlatih

Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan dalam
berwawancara
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Siswa ditugaskan untuk berwawancara dengan tokoh masyarakat di desanya
IX. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Surat kabar
X. PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak hidep ngawawancara tokoh masyarakat/tokoh seni di daerah hidep ! Tulis heula
padoman wawancarana kalawan lengkep!
Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

Baca conto wawancara di handap !
Siswa
Guru
Siswa
Guru
Siswa
Guru
Siswa
Guru
Siswa
Guru

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Siswa
Guru

:
:

Siswa

:

“Assalamu’alaikum !”
“Wa’alaikum salam warohmatulloh !”
“Hapunten Pa, manawi teu ngaganggu, abdi hoyong wawancara sareng Bapa !”
“Oh, mangga. Badé wawancara perkawis naon hidep téh ?”
“Abdi hoyong terang perkawis Wajar Dikdas 9 taun. Kumaha éta téh maksadna ?”
“Maksadna, unggal murangkalih kudu sakola minimal dugi ka tingkat SLTP.”
“Dupi nu dimaksad 9 taun, kumaha ?”
“Upami diétang, 9 taun téh sakola di SD lamina 6 taun sareng di SMP 3 taun !”
“Kumaha upami sepuh éta murangkalih téh teu mampuh nyakolakeun, Pa ?”
“Kanggo anu sepuhna teu gaduh atanapi miskin ku pamaréntah dibantos. Pan ayeuna mah
aya program BOS sareng KBBS atanapi BAGUS ! ”
“Kanggo nu angger alim neraskeun aya sangsina atanapi henteu, Pa ?”
“Ayeuna mah teu acan aya sangsi husus sapertos di luar negri. Tapi kapayunna mah nu teu
neraskeun téh bakal kénging sangsi ti pamaréntah. ”
“Rupina cekap sakieu waé heula nu tiasa ditaroskeun ka Bapa. Hatur nuhun parantos
nyayogikeun waktos kanggo wawancara.”
“Sami-sami. Bilih panasaran tiasa naroskeun deui !”
“Insya Alloh. Mangga Pa !”
“Mangga !”
“Assalamu’alaikum !”
“Wa’alaikum salam warohmatulloh !”

Guru
:
Siswa
:
Guru
:
Siswa
:
Guru
:
PEDARAN
Sabada maca conto wawancara antara siswa jeung guru, hidep bisa nyindekkeun yén wawancara
téh hiji kagiatan tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nara sumber. Tujuanana nyaéta pikeun
meunangkeun informasi anu diperlukeun ku nu ngawawancara.
Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun lamun urang rék ngayakeun wawancara. Diantarana baé :
1.
Tangtukeun heula hal naon nu rék ditanyakeun;
2.
Saha nu rék diwawancarana;
3.
Iraha waktu nu alus pikeun ngayakeun wawancara.
Lamun hal di luhur geus ditangtukeun, Léngkah-léngkah nu kudu dipigawé nyaéta nyusun
patalékan. Lobana luyu jeung informasi nu hayang katarima ku urang. Kecap pananya anu dipaké kudu
luyu jeung hal nu rék ditanyakeun. Upamana baé kecap saha pikeun nanyakeun ngaran, iraha pikeun
nanyakeun waktu, naon pikeun nanyakeun barang, kumaha pikeun nanyakeun kaayaan, jeung sabaraha
pikeun nanyakeun jumlah.
Patalekan anu disusun kudu luyu jeung palangeranana, nyaéta :
1.
Pilih kecap pananya nu luyu jeung hal nu rék ditanyakeun;
2.
Basa nu digunakeun kudu luyu jeung undak ususk basa;
3.
Patalékan ulah ngayayay, tapi kudu ringkes tur jéntré;
Dina prakna wawancara, urang kudu sopan, soméah sarta gunakeun lentong anu hadé.

LEMBAR KAGIATAN SISWA

Di handap aya conto wawancara anu can sampurna. Sampurnakeun atawa lengkepan ku hidep nepi ka
bener tur merenah !
Siswa
: “Wilujeng énjing, Pa !”
Guru Silat
: “_____________________________________ !”
Siswa
: “___________________________________________________________ !”
Guru Silat
: “Oh, henteu ! Mangga baé upami aya taroskeuneun mah !”
Siswa
: “Dupi pagurun silat nu dipingpin ku Bapa téh naon namina ?”
Guru Silat
: “________________________________________________________ !”
Siswa
: “___________________________________________________________ !”
Guru Silat
: “Aya panginten 25 taun mah !”
Siswa
: “Saha nu kagungan pokal ngadegkeun ieu paguron téh, Pa ?”
Guru Silat
: “Pun Bapa nu jenenganana Abah Mardi !”
Siswa
: “___________________________________________________________ !”
Guru Silat
: “Kanggo ngajaga diri wé bilih aya bancang pakéwuh !”
Siswa
: “___________________________________________________________ !”
Guru Silat
: “Sami-sami Cép. Walaikum salam !”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UJI KOMPETENSI 2
Ayeuna, prak hidep nyusun patalékan pikeun ngayakeun wawancara. Saméméhna, tangtukeun heula téma
wawancara ! Lobana cukup sapuluh patalékan.
Téma
: ______________________________
Nara Sumber
: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Kalimah Pananya
Sakumaha nu kungsi dipedar di kelas VII, kalimah pananya nyaéta kalimah nu tujuanana pikeun
nanyakeun hiji perkara anu can dipikanyaho atawa pikeun nguji kamampuh batur.
Contona:
1. “Iraha tuang rama badé angkat ka Sumberjaya téh?”
2. “Sabaraha urang anu teu milu upacara bendera Senen kamari téh?”
3. “Di mana neundeun duit téh?”
4. “Cik Tis, naon nu dimaksud kalimah pananya?”
5. “Jajang, sabaraha ari tujuh puluh salapan dibagi tilu?”
Tina conto di luhur kanyahoan yén dina kalimah pananya umumna dimimitian atawa maké kecap
pananya, saperti iraha, dimana, kumaha, sabaraha, naon, jeung sajabana.
Lentong Kalimah Pananya
Dina basa tinulis, kalimah pananya salawasna dipungkas ku tanda pananya (?). Ari dina basa lisan mah,
pikeun nangtukeun kalimah pananya téh ku lentongna. Biasana dina engang panungtungna diucapkeun
leuwih tarik.
Contona:
1. Rék iraha indit ka Bandung téh?
2. Sabaraha buku tulis téh hargana?
Uji Kompeténsi
Robah kalimah ieu di handap kana kalimah pananya!

1. Dina poé Rebo lanceuk kuring rék pindah ka Kadipaten.
__________________________________________________________________________
2. Lantaran duitna kurang, buku téh teu tulus dibeuli.
__________________________________________________________________________
3. Pun Bapa dina sasih Romadhon kamari teu saum jalaran teu damang.
__________________________________________________________________________
4. Dua poé deui ka lebaran, Néng Yanti ditinggalkeun maot ku lanceukna.
__________________________________________________________________________
5. Siswa anu teu milu upacara dikumpulkeun di lapang.
__________________________________________________________________________

Materi Panambah :
Rarangken tukang –ing/-ning
Kecap pangantet

RENCANA PEMBELAJARAN 4

Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 90 menit ( 1 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis
sisindiran, surat, esai, laporan dan guguritan.
KOMPETENSI DASAR
Menulis laporan
INDIKATOR
Dapat menentukan topik
Dapat menentukan kerangka karangan (laporan)
Dalam menulis bagian pendahuluan dengan baik
Dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi laporan.
Dapat menulis bagian penutup laporan dengan baik.
Dapat menyempurnakan karangan laporan.
MATERI POKOK
Laporan Kegiatan
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 Motivasi
B. KEGIATAN INTI

Siswa memperhatikan dengan seksama penjelasan guru tentang cara menulis
laporan kegiatan

Dengan bimbingan guru, siswa menulis laporan kegiatan

Bersama guru memperbaiki penulisan laporan kegiatan
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Surat kabar
PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak hidep nyusun laporan kegiatan ngadongdon (nyaba, ngajugjug) ka hiji tempat nu
ngandung sajarah! Hal nu kudu ditulis :
1. Bubuka
2. Eusi
3. Panutup

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Laporan téh eusina mangrupa pertanggungjawaban kagiatan nu geus dilaksanakeun. Tujuanana
pikeun méré informasi jeung ngaévaluasi sukses henteuna hiji kagiatan. Laporan kagiatan resmi
ditepikeun sacara tinulis.
Laporan kagiatan disusun sacara sistematis saperti di handap.
1.
Bubuka, ngawengku : kasang tukang, dasar, tujuan,
2.
Ngaran atawa téma kagiatan
3.
Waktu jeung Tempat Kagiatan
4.
Anggaran Biaya
5.
Susunan Panitia
6.
Panutup
Dina nyusun laporan kagiatan perhatikeun hal ieu di handap !
1.
Tangtukeun heula topik nu rék dilaporkeun
2.
Susun rangka laporanana;
3.
Mekarkeun jadi laporan anu lengkep;
4.
Gunakeun kalimah-kalimah anu jelas tur gampang kaharti;
5.
Tulis sakabéh kagiatan ti mimiti tatahar nepi ka lekasan.
6.
Tuliskeun hasil tina éta kagiatan.
Kagiatan nu bisa ditulis laporanana diantarana baé :
a.
Darmawisata
b.
Kémping
c.
Studi Banding
d.
Studi Tour
e.
Ngeusi Pakanci (liburan)
f.
Pasanggiri, jeung sajabana.
Sangkan leuwih jéntré, tengetan conto laporan Kagiatan di handap !
Topik : Miéling Hari Pendidikan Nasional
Kagiatan dina raraga miéling HARDIKNAS OSIS UPTD SMP Negeri 1 Cingambul mangrupa
salah sahiji kagiatan nu geus dijadikeun kagiatan taunan anu dieusi ku rupa-rupa kagiatan lomba. Eta
kagiatan téh dipiharep bisa ngarojong geusan ngaronjatkeun mutu pendidikan. Lian ti éta, kagiatan nu
dilaksanakeun miboga fungsi salaku wadah pikeun mekarkeun bakat, minat jeung préstasi parasiswa.
Dina raraga miéling Hari pendidikan Nasional taun 2006, OSIS UPTD SMP
Negeri 1
Cingambul ngayakeun sababaraha kagiatan boh nu sipatna rékréatif boh préstatif. Eta kagiatan
dilaksanakeun ti tanggal 30 April 2006 nepi ka 1 Méi 2006.
Kagiatan nu sipatna rékréatif nyaéta lomba sapéda santai. Sakur siswa kelas VII jeung VIII nu
boga sapédah dianjurkeun miluan kana éta kagiatan. Siswa kelas 3 teu diwajibkeun miluan ieu kagiatan
sabab keur dipuseurkeun pikeun nyanghareupan Ujian Nasional.
Kagiatan préstatif nu dilaksanakeun diantarana baé nyaéta lomba dina widang agama, olah raga
jeung umum. Dina widang agama, kagiatanana nyaéta lomba baca tulis Al-Quran jeung lomba adzan.
Dina widang olah raga, diayakeun lomba volly ball jeung baskét antar kelas. Unggal kelas kudu
ngirimkeun dua tim volly putra putri jeung dua tim basket putra putri. Sedengkeun widang umum
kagiatanana nyaéta cerdas cermat anu soalna ngawengku sakabéh mata pelajaran.
Hasil tina éta kagiatan nu sifatna préstatif dijadikeun bahan pikeun miluan dina kagiatan-kagiatan
nu dilaksanakan ku instansi séjén boh di tingkat kacamatan boh ditingkat kabupaten.

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Prak ku hidep Jieun laporan kagiatan. Kadé tulis heula rangka laporanana !
Topik : ________________________________________________
Rangka laporan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Laporan Kagiatan nu geus dimekarkeun
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

1.
2.
3.
4.

Materi Panambah :
Kalimah salancar basajan
Kalimah salancar jembar
Gaya basa rarahulan
Gaya basa kadalon

RENCANA PEMBELAJARAN 5
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu membaca, memahami dan menanggapi berbagai wacana puisi sawer, cerita wawacan,
sajak, dan karangan argumentasi
VIII. KOMPETENSI DASAR
Membaca wacana tentang pahlawan
INDIKATOR
Dapat memahami isi wacana biografi
Dapat menyimpulkan jejer wacana biografi
Dapat mendeskripsikan kembali isi wacana biografi.
Dapat menjelaskan makna kepahlawanan tokoh.
Dapat menanggapi berbagai aspek wacana biografi.

MATERI POKOK
Biografi
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan lafal yang baik dan benar, siswa membaca wacana tentang pahlawan

Secara bergantian siswa membaca penggalan wacana dengan baik

Bersama-sama memperhatikan temannya yang sedang membaca wacana

Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan kesalahan
dalam membaca wacana

Bertanya jawab tentang isi wacana
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Siswa dimotivasi untuk berani membaca dengan baik dan benar
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Koran
PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak baca sapada wacana kalawan bener !
Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Baca wacana di handap kalawan bedas tur bener lentongna !
K.H. ABDUL HALIM
K.H. Abdul halim téh salasahiji pahlawan anu gedé jasana, utamana dina widang pendidikan.
Anjeunna téh putra K.H. Iskandar, hiji ulama kamashur putra Abdullah Kohar anu dina jaman
jumenengna jadi panghulu di kawadanaan Jatiwangi.
Kiai H. Abdul Halim dibabarkeun di Désa Sutawangi, Jatiwangi taun 1887 Maséhi, atawa meneran
taun 1304 Hijriah. Mangsa anjeunna murangkalih katelahna Otong Syatori. Henteu kungsi ngalaman
kanyaah jeung kadeudeuh bapa, lantaran kaburu ditilar dina keur burey keneh.
Kahirupan Otong Syatori téh prah baé kawas barudak anu séjén. Ngan aya onjoyna, nyaéta pinter
gaul jeung salawasna katurut ku batur ulinna, kaasup ku barudak Cina jeung Arab.
Umur sapuluh taun, Otong geus lancar maca Qur’an. Ti dinya terus diajar aksara Latén ka pendéta
urang Walanda, ngaranna Van Hoeven, anu cicing di Cideres. Sajaba ti diajar nulis jeung maca t éh bari
diajar basa Walanda deuih.
Nincak umur lima welas taun, Otong masantrén ka Lontangjaya di Desa panjalin, Kacamatan
Leuwimunding. Ti dinya masantrén ka Bobos, Kacamatan Sumber, Cirebon. Tuluy pindah ka Ciwedus
anu aya di Kacamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Pamungkas masantrén di Kedungwuni, Pekalongan,
Jawa Tengah.
Taun 1908, miang ka Mekah. Salian ti diajar agama Islam ogé diajar basa Cina, ti mukimin urang
Tiongkok. Malah saterusna mah kataji ku gerakan anu dipingpin ku Jamaludin Al Afgani, ulama kasohor
anu gagasanana jadi anutan sawatara tokoh Islam tingkat dunya.
Taun 1911 Otong mulih ti mekah sarta gentos nami jadi Abdul Halim. Ti harita anjeunna ngawitan
ngadegkeun majlis élmu, hiji lembaga anu bagerak dina widang pendidikan. Ari dina widang
kamasarakatan mah anjeunna ngadegkeun Hayatul Qulub (Kahirupan Haté), taun 1912. Dina taun 1916
éta organisasi robah jadi Persyarikatan Oelama (PO) sarta taun 1942 robah jadi Perikatan Umat Islam
(PUI).
Dina jaman penjajahan Walanda loba aturan anu ngarugikeun jeung ngarendahkeun umat Islam
katut bangsa Indonesia. Ningali kaayaan kitu K.H. Abdul Halim remen protés ka pamaréntah kolonial.
Taun 1918 anjeunna mingpin aksi mogok buruh pabrik gula di Kadipaten jeung di Jatiwangi.
Dina raraga ngahontal kamerdékaan, K.H. Abdul Halim ngiring dina kagiatan Badan Penyelidikan
usaha Persiapan Kemerdékaan Indonesia (BPUPKI). Eta pangna ku pamaréntah Républik Indonesia
dileler gelar pahlawan Perintis Kemerdékaan ogé.
Dinten Senén, 7 Méi 1962, meneran tanggal 3 Zulhijjah 1381 H. K.H. Abdul Halim mulih ka
Rahmatulloh.
Pikeun miéling kana jasa-jasana, kiwari diabadikeun ku Pamaréntah Daérah Kabupaten Majalengka
jadi ngaran jalan raya antara Cigasong nepi ka Munjul.

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Jawab pananya ieu di handap !
3.
K.H. Abdul Halim téh kaasup pahlawan dina widang pendidikan. Naon
sababna?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.
Terangkeun deui asal muasal anjeunna !
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.
Tuliskeun, di mana waé anjeunna masantrén ?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
6.
Kumaha sikep K.H. Abdul Halim kana hal diajar ? Naon buktina ?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
7.
Diajar naon waé salami anjeunna mukim di Mekah ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8.
Tuliskeun, organisasi naon waé nu ku anjeunna diadegkeun !
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.
Naon nu dipidamel ku anjeunna mangsa ningali kateupanujuan ka
pamaréntah Kolonial Walanda ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
10.
Tuliskeun, naon pancén BPUPKI téh ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
11.
Naon alesan pamaréntah Republik Indonesia pangna K.H. Abdul Halim
dileler Pahlawan Perintis Kamerdekaan ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
12.
Ajén atikan naon nu kapanggih sabada hidep maca éta wacana ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1.
2.

Materi panambah :
Kalimah pangantet
Kalimah Parentah

RENCANA PEMBELAJARAN 6
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan daan keinginan secara lisan dalam berwawancara,
berdiskusi, menyampaikan informasi, menyampaikan laporan perjalanan, memandu acara, dan
memandu diskusi
KOMPETENSI DASAR
Menyampaikan informasi
VII.

INDIKATOR

Dapat menyusun pokok-pokok informasi yang diperoleh dari berbagai sumber
informasi.

Dapat menyampaikan informasi dengan jelas serta utuh.

Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Dapat memperbaiki atau menyempurnakan penyampaian informasi.

MATERI POKOK
Informasi
KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang cara
menyampaikan informasi yang benar

Dengan bimbingan guru, siswa menyusun pokok-pokok informasi

Dengan bimbingan guru siswa secara bergantian menyampaikan informasi di
depan kelas

Bersama guru memperbaiki penyampaian siswa tentang informasi.
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Surat kabar
PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak ku hidep tepikeun beja/informasi penting nu geus katarima ku hidep tina TV atawa
radio, kalawan daria !

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

6.
7.

Unggal waktu urang teu bisa leupas tina runtuyan kajadian. Boh nu keunana ka diri sorangan boh
ka batur. Malah loba kajadian nu keunana ka balaréa. Saperti ayana longsor, lini, banjir, sunami,
gunung bitu, hujan angin, jeung sajabana ti éta.
Lumangsungna kajadian moal bisa kanyahoan ku batur nu aya di daérah séjén lamun teu aya nu
nepikeunana. Pon kitu deui kajadian di daérah atawa nagara séjén ogé moal kanyahoan ku urang lamun
teu aya nu ngabéjakeunana.
Malah dina kahirupan sapopoé, urang mindeng narima béja boh nu pikabungaheun, pikasediheun
boh nu matak pikaketireun. Eta béja téh aya nu kudu ditepikeun ka nu séjén. Sok komo mun mangrupa
amanat, kudu ditepikeun ka nu dituju kalawan bener.
Nepikeun béwara kudu merhatikeun sababaraha hal, diantarana baé :
1. Naon kajadianana
2. Waktu lumangsungna kajadian nu rék dibéwarakeun;
3. Tempat kajadianana;
4. Pihak nu ngarandapan éta kajadian;
5. Akibat tina éta kajadian;
Tarékah pikeun ngungkulanana;
Hasilna.
Sajaba ti éta, béwara kudu ditepikeun kalawan gembleng kalawan ngagunakeun kalimah-kalimah
anu éféktif tur jelas nu dilengkepan ku data anu bener. Ieu hal téh pikeun ngayakinkeun ka nu narima
béwara. Malah ulah kaliwat béjakeun ti mana sumber béwara.
Basa, lentong jeung rengkuh kacida kudu diperhatikeunana lamun hidep keur nepikeun bewara.
Témbongkeun paroman nu pinuh ku kayakinan. Ulah némbongkeun sikep anu bisa nimbulkeun
kacangcayaan anu narima béwara.
UJI KOMPETENSI
Hidep kungsi nyaksian hiji kajadian atawa nampa anamat nu kudu ditepikeun ngeunaan hiji
kajadian ? Pék tulis heula kalawan lengkep luyu jeung patokan nu geus ditataan di luhur ! Tuluy
tepikeun di hareupeun babaturan. Mun aya nu nanyakeun ngeunaan éta kajadian, jawab kalawan bener
tur jéntré!
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Ngagunakeun Gaya Basa
a.
Gaya Basa Ngasor (Litotes)
Salah sahiji pasipatan urang Sunda nyaéta handap asor. Dina nepikeun caritaan sakapeung mah sok
dibalibirkeun atawa teu sajalantrahna. Komo anu sipatna pribadi mah. Geura pék titénan conto
paguneman di handap!
H. Anwar
: “Assalamu’alaikum!”
Mang Pipin
: “Wa’alaikum salam! Geuning Kang Haji! Badé angkat ka mana, Kang Haji téh,
sapertos nu dines pisan? Eta deui cacandakan sakitu seueurna?”
H. Anwar
: “Ah… henteu dines teuing mah, ieu baé ngiriman béas sakilo-kiloeun mah keur si
cikal!”
Mang Pipin
: “Ku matak reueus, Kang Haji mah Tuang Putra téh sadayana di ka pondokkeun!”
H. Anwar
: “Bubuhan kuringna euweuh kanyaho baé! Tamba nganggur, peupeuriheun
disakolakeun mah teu kamodalan!”
Mang Pipin
: “Ih, percanteun, apanan sakitu seueurna kagaduh Kang Haji mah, tanah ogé di
unggal tempat!”
H. Anwar
: “Tanah satapak peucang! Moal ogé pimahieun keur nyakolakeun budak jaman
kiwari mah! Hayu atuh ah bisi beurang teuing! Assalamu’alaikum!”
Mang Pipin
: “Wa’alaikum salam!”
1.

2.

Dina paguneman di luhur aya sababaraha kecap anu ngagunakeun gaya basa ngasor. Contona:
“Ah… henteu dines teuing mah, ieu baé ngiriman béas sakilo-kiloeun mah keur si cikal!”
Kecap sakilo-kiloeun dina conto tadi tangtuna ogé ukur babasan. Mungguh kanyataanana mah nu
dibawa ku Haji Anwar téh leuwih ti sakilo. Tujuan sakilo-kiloeun téh éstu keur mamandapan.
2. “Bubuhan kuringna euweuh kanyaho baé! Tamba nganggur, peupeuriheun disakolakeun mah teu
kamodalan!”
3. “Tanah satapak peucang! Moal ogé pimahieun keur nyakolakeun budak jaman kiwari mah! Hayu
atuh ah bisi beurang teuing! Assalamu’alaikum!”
Kecap euweuh kanyaho, tamba nganggur jeung satapak peucang, sabenerna béda jeung kanyataan.
Tujuanna pikeun mamandapan sangkan teu katara sombongna.
b.
Gaya Basa Kadalon (pleonasme)
Dina kahirupan sapopoé mindeng kapanggih anu nyarita saperti kieu:
1.
Dadan : “Man, cing pundurkeun ka tukang saeutik motor téh, ieu mobil rék parkir!”
Eman : “Mangga ké sakedap!”
Dadan : “Ku naon hayam téh siga nu gering?”
Rudi : “Puguh geus saminggu, teu daékkeun nginum cai-cai acan!”
Kecap pundurkeun ka tukang, dina kalimah kahiji jeung kecap nginum cai-cai acan dina kalimah
kadua, sabenerna kaleuleuwihi. Sabab sanajan ukur nyebut kecap mundur jeung nginum ogé geus
jelas. Jadi kecap ka tukang jeung cai teu kudu dipaké.
Conto séjénna anu sering kapanggih di antarana ngapung ka luhur, labuh ka handap, rieut sirah, mules
beuteung, ngeluk tungkul, ngabecir lumpat, hanjat ka darat, jeung réa-réa deui.
A. Jieun kalimah nu maké gaya basa ngasor tina kecap ieu di handap!
1. imah - sagedé pelok
__________________________________________________________________________
2. saung butut
__________________________________________________________________________
3. sawah – sacangkewok
__________________________________________________________________________
4. komputer – murah
__________________________________________________________________________
5. duit – sapérak
__________________________________________________________________________
B. Jieun kalimah nu make gaya basa kadalon tina kecap ieu di handap!
1. labuh ka handap
__________________________________________________________________________
2. rieut sirah

__________________________________________________________________________
3. mules beuteung
__________________________________________________________________________
4. ngeluk tungkul
__________________________________________________________________________
5. ngabecir lumpat
__________________________________________________________________________

Materi Panambah :
13.
14.
15.

Kalimah Wawaran
Kalimah Pananya
Gaya basa ngasor

RENCANA PEMBELAJARAN 7
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis
sisindiran, surat, esai, laporan dan guguritan.
VIII. KOMPETENSI DASAR
Menulis esai
VIII. INDIKATOR
• Dapat menentukan/memilih topik dan tema yang tepat.
• Dapat merincikan pokok-pokok esai dalam kerangka karangan.
• Dapat membuat bagian pembukaan dan penutup dengan baik.
• Dapat menyajikan gagasan, pendapat, kesimpulan dll., dalam bagian-bagian atau paragraf
yang jelas.
• Dapat menyajikan esai dengan bahasa, pemakaian kalimat dan pilihan kata yang baik.
• Dapat memperbaiki atau menyempurnakan naskah karangan esai.
IV. MATERI POKOK
Esai
V.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang aturan dan teknik
menulis esai

Dengan bimbingan guru siswa menulis esai yang disenangi oleh siswa

Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan tulisannya
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Surat kabar
PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak ku hidep teangan tulisan mangrupa esai (karangan deskripsi) tina Koran atawa
majalah, eusina bebas kumaha hidep ! Tulis ngaran eta Koran, tanggal/ bulan terbitna, saha
nu nulisna, jeung tulis ringkesanana!

Mengetahui
Kepala Sekolah

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

JAJA JAWAHIR, S.HI
NIP. 19530527 197803 1 002

SRI RAHAYU, S.Ag
NIP. 19690512 199702 1 001

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Baca conto karangan essay di handap !
Rangkay Karangan:
Bubuka : ngajéntrékeun ngeunaan ngolah témpé
Eusi
: ngajéntrékeun kandungan giji dina kadelé
Panutup : méré motivasi sangkan nu maca resep kana kadaharan tradisional saperti témpé.
KAISTIMEWAAN TEMPE
Sakur urang Sunda mah pasti moal bireuk kana kadaharan has Indonesia, nyaeta tempe. Ayeuna
sabada teknik nyieunna ngagunakeun téknologi, témpé téh leuwih higienis. Baheula mah pikeun
misahkeun kulumudna, kacang kadelé téh kudu dikeueum heula sapeuting tuluy dileyekan. Kiwari mah
cara misahkeun kulumudna téh bisa ku cara dislip kana ring atawa digosok. Hasilna bisa langsung
dogodog. Sanggeus hipu tuluy dituuskeun, sarta lamun geus tiis kari nyampuran ku ragi témpé.
Gizi kadele jeung témpé, sabada ditalungtik intensif salila 5 – 10 taun, témpé téh mangrupa
kadaharan anu unik, sabab dina kadelé jeung témpé téh mangrupa kadaharan sumber isoflovon.
Isoflovon teh salasahiji kelompok fitokimia anu gunana pikeun nyegah sajumlahing kasakit kronis.
Upamana baé pikeun nyegah kasakit kangker prostat anu kacida dipikasieunna ku kaum lalaki anu
umurna geus nincak 50 taunan.
Témpé ogé deuih ngandung Superoksida désmutosa anu bisa nyegak ruksakna sél nu ngolotan.
Sakeureut témpé ngandung sababaraha unsur anu gedé mangpaatna, saperti hidrat arang, lemak, protéin,
serat, vitamin, énzim, jeung komponén anti baktéri.
Lian ti éta, ceuk Wied Harry A., kacang kadelé jeung témpé téh minangka kadaharan anti kangker
sabab kakandung sababaraha zat anu babarengan bisa maéhan bibit kangker. Inhibitor Bowman-Birk
bisa ngalumpuhkeun sababaraha
jenik kangker. Saperti kangker usus besar, kangker paru-paru,
kangker kulit, kangker payudara, kangker prostat, jeung kangkeur darah (leukimia).
Panalungtikan di Amerika kana produk olahan anu asalna tina kadele, saperti tahu jeung tempe
netelakeun yen eta kadaharan teh bisa ngurangan kadar koresterol 9,3 % dina waktu 6 nepi ka 12
minggu.
Lamun unggal poé ngadahar kadaharan tina kadelé 31 – 41 gram, bakal mampuh nahan kolesterol
serum jeung kolesterol LDL. Turunna kadar kolesterol téh bakal katara pikeun anu kadar kolesterol
dina awakna antara 250 – 300 mg/dl, nyaéta 7,4%. Pikeun anu kadar kolesterolna luhur pisan bisa turun
nepi ka 19,6%.
Dumasar kana pedaran di luhur, urang ulah mangmang pikeun ngadahar olahan anu asalna tina
kadele, sabab tétéla gedé gunana pikeun kaséhatan awak urang.
PEDARAN
Karangan wangun éssay nyaéta karangan anu medar salasahiji hal atawa pamanggih anu sipatna
populér. Ieu karangan eusina kudu gampang kaharti ku nu maca. Ku kituna dina nulisna kudu bernerbener mérélé sarta ngagunakeun kekecapan anu gampang kaharti maksudna.
Tina conto nu dibaca ku hidep, sok sanajan eusina populer, karangan essay béda jeung buku-buku
pangajaran. Dina bacaan di luhur nétélakeun salasahiji hal nu mangrupa hasil panalungtikan ngeunaan
kaistiméwaan nu aya dina témpé.
Prakprakan nulis karangan wangun éssay, diwangun ku tilu bagian. Bagian kahiji, bubuka. Eusina
mangrupa panganteur ti nu nulis karangan pikeun ngajak nu maca sangkan leuwih panasaran nepi
hayang nyaho kana eusina. Bagian kadua, pedaran atawa eusi nu nétélakeun pamadegan, atawa hasil
tina panalungtikan. Bagian katilu, panutup. Eusina mangrupa kacindekan atawa bisa ogé mangrupa
saran-saran ti nu nulis keur nu maca.

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Prak hidep nulis hiji karangan eksposisi saperti conto di luhur. Eusina bisa milih kumaha hidep baé.
Saméméhna tulis heula rangkayna, tuluy mekarkeun jadi karangan anu lengkep.
Rangka karangan :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
JUDUL : ______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Istilah Kasehatan
Dina wacana di luhur aya sababaraha kecap nu patali jeung istilah kaséhatan. Cing téangan hartina dina
Kamus Besar Ilmu Pengetahuan nu aya di Perpustakaan sakola!
1. hyigienis
__________________________________________________________________________
2. isoflovon
__________________________________________________________________________
3. supertoksida desmustosa
__________________________________________________________________________
4. kolesterol
__________________________________________________________________________
5. kanker
__________________________________________________________________________
6. enzim
__________________________________________________________________________
7. hidrat arang
__________________________________________________________________________
8. kronis
__________________________________________________________________________
9. jenik
__________________________________________________________________________
10. prostat
__________________________________________________________________________

RENCANA PEMBELAJARAN 8
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan daan keinginan secara lisan dalam berwawancara,
berdiskusi, menyampaikan informasi, menyampaikan laporan perjalanan, memandu acara, dan
memandu diskusi
VIII. KOMPETENSI DASAR
Memandu acara kegiatan
INDIKATOR
Dapat menyusun susunan acara dengan baik
Dapat memandu acara dengan bahasa yang baik dan santun
Dalam peragaan dapat menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan jelas.
Dapat memperbaiki atau menyempurnakan penyampaian memandu acara
MATERI POKOK
Acara kegiatan
V.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik menyusun
susunan acara sebuah kegiatan

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang teknik memandu
acara sebuah kegiatan

Siswa secara bergantian memandu acara dengan bahasa yang baik

Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan
penyampaian ketika memandu acara
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Siswa dimotivasi untuk belajar menyampaikan berbagai hal dengan baik
dan benar
VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Koran
VII. PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak hidep jadi protokol dina acara mieling Isro Mi’raj, di hareupeun babaturan !
Samemehna susun heula runtuyan acarana, jeung saha-sahana nu rek cumarita dina eta
acara!

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Lulus banglusna hiji acara, gumantung kana kasayagaan ti parapalaku nu kalibet dina éta acara.
Ti mimiti protokol nepi ka nu rék micatur kudu aya dina sampurnaan. Kasawang lamun nu rék micatur
teu cukup sasayagaan, lumangsungna acara moal sampurna sakumaha nu dipiharepna.
Sababaraha hal nu kudu aya dina diri protokol jeung nu rék micatur, di antarana baé :
1.
Kajembaran pangaweruh
Protokol jeung nu rék micatur kudu mibanda kajembaran pangaweruh, hususna nu aya patalina
jeung acara nu keur disanghareupan. Eta pangaweruh bisa kapibanda lamun getol n éangan luang.
Luang téh bisa diteangan ti papada urang, ti diri urang, jeung tina daluang.
Néangan luang (élmu) ti papada urang maksudna sing daék tatanya ka nu leuwih ngarti. Bukakeun
panto haté urang pikeun narima sagala élmu ti nu séjén. Cindekna sing alus campur gaul jeung
sasama sangkan élmu nambahan.
Néangan luang ti diri urang, maksudna mangpaatkeun pangalaman, sabab pangalaman téh guru nu
panghadéna. Pangalaman nu alus jadikeun conto, pangalaman goreng jieun pieunteungeun.
Néangan luang tina daluang maksudna sing daék maca. Buku teh gudangna élmu, maca téh koncina.
2.
Sumanget jeung kaiklasan
Sumanget jeung kaiklasan kacida gedé pangaruhna kana hasil gawé. Hiji pagawéan nu dibarengan
ku sumanget jeung kaiklasan bakal dipilampah kalawan enya-enya pinuh ku kadariaan sarta gedé
harepan hasilna bakal nyugemakeun. Sagala nu dipilampahna éstu tanpa pamrih, lain gumantung
kana buruh.
3.

Kaayaan badan jeung dangdanan
Kaayaan badan téh maksudna kaséhatan nu rék micatur. Ieu hal gedé pangaruhna kana lancarna
acara. Mun badan gering, pikiran moal tengtrem, geter jajantung ogé moal normal.
Pon kitu dangdanan atawa pakéan, kudu luyu jeung acara nu keur dilaksanakeun. Upamana baé
dina acara kaagamaan dangdanan kudu dibédakeun jeung dangdanan dina acara resepsi atawa acara
rapat dines.
4.
Kaayaan sora jeung panempo
Dina micatur, sora kacida nangtukeunana kana kaayaan pasamoan. Nyarita ulah datar sabab
kadéngéna monoton. Pamilon atawa hadiri bakal kahipnotis, narundutan. Sora kudu kadéngé ku
hadirin, gunakeun intonasi atawa aksén anu pariatif.
Panempo téh lambang kawibawaan. Panempo miboga ajén husus. Ku ayana kitu protokol atawa nu
micatur kudu bisa ngatur panempo.
Hal séjén nu kudu kacangkem ku protokol nyaéta :
1. Nyaho kana acara nu rek diprotokolan;
2. Nyaho saha-saha baé nu rék micatur;
Sangeus sagalarupana tarapti, protokol kudu nyusun runtuyan acara nu rék dilaksanakeun.
Sangkan leuwih paham, baca conto omongan protokol ieu di handap, apalkeun !
PROTOKOL DINA ACARA PATURAY TINEUNG
Hadirin anu dipihormat! Neda perhatosan upacara Paturay tineung badé dikawitan.
Bismillahirrohmanirrohiim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Sadaya puji anging Allah anu kagungan. Anu ngawasa alam sadaya. Anging ku
pangersa-Na danget ieu urang tiasa lawung dina raraga sami-sami nyaksén acara paturay tineung.
Paos kapihatur runtuyan acara anu badé kapidangkeun dina ieu upacara, diantawisna :
1 Bubuka
2. Laporan Paniatia Calagara
3. Lisan Pamitan
4. Lisan Pangjajap
5. masrahkeun tawis soca
6. Pileuleuyan dina wangun upacara adat
7. Do’a
8. Tutup.
Mugi-mugi baé ieu upacara lumangsung lungsur langsar ti kawit dugi ka wekasan. Amiin.
Kalayan nyebat : Bismillahirrohmaanirrohiim. Acara upacara Paturay Tineung dibuka.
Hadirin nu dipihormat.

Urang undakeun ka acara anu kadua, laporan ti Panitia Calagara. Ka Bapa Kusmayadi, BA
disumanggakeun!
...........................................................................................................................................................
Hadirin anu mulya. Nembé kabandungan laporan ti panitia calagara. Kanggo salajengna urang
bandungan bébéran lisan pamitan anu badé didugikeun ku wawakil kelas 3. Ka Sadérék Rahmat
Nugraha disumanggakeun !
...........................................................................................................................................................
Salajengna urang sami regepkeun lisan pangjajap ti Bapa Kapala sakola. Ka pangersa Drs.
Momon Suarman disumanggakeun.
...........................................................................................................................................................
Ngahaturkeun timpah réwu nuhun ka Pangersa Bapa Kapala Sakola nu parantos ngadugikeun
lisan pangjajapna. Mugia piduana dikobul ku Allah SWT. Amiin.
Acara salajengna nyaéta masrahkeun tawis soca ti siswa kelas 3 kanggo Bapa miwah Ibu Guru.
Tawis soca badé disanggakeun ku Sadérék Rahardiani ka Bapa Kapala sakola.
Hapunten ka Pangersa Bapa Drs. Momon Suarman dihaturanan deui ka payun kanggo nampi
tawis soca ti parasiswa kelas 3.
...........................................................................................................................................................
Nindak kana acara nu diantos-antos ku sadayana, nyaéta upacara pileuleuyan nu mangrupi
upacara adat. Sumangga wilujeng nyakséni !
...........................................................................................................................................................
Hadirin anu mulya, ayeuna parantos anjog kana acara pamungkas nyaéta do’a anu badé
dijejeran ku Bapa Supriadi, S.Ag. Disumanggakeun !
...........................................................................................................................................................
Sadaya acara parantos lekasan. Sateuacan digu ka acara hiburan, sumangga urang sami tutup ieu
acara ku ngedalkeun hamdalah. Alhamdulillahirobbil’alamiin.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Sabada maca conto omongan protokol di luhur, pék hidep nyusun omongan salaku protokol. Pilih acara
nu rék diprotokolan :
1. Upacara naékeun kelas
2. Miéling Isro Mi’raj Nabi Muhamad SAW
3. Miéling maulid Nabi Muhamad SAW.
Acara : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RENCANA PEMBELAJARAN 9
Satuan Pendidikan
Mata pelajaran
Kelas / Semester
Alokasi Waktu

: SMP PLUS AL-MA’ARIF
: Bahasa Sunda
: VIII / 2
: 180 menit ( 2 x pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis
sisindiran, surat, esai, laporan dan guguritan.
KOMPETENSI DASAR
Menulis surat
X.

INDIKATOR
Dapat mengidentifikasi struktur surat pribadi.
Dapat menulis salam pembukaan.
Dapat menulis pembukaan surat dengan baik dalam bahasa yang santun
Dapat menyatakan atau memberitahukan sesuatu dengan jelas dan singkat.
Dapat menulis surat dengan kesatuan maksud yang akurat (tepat)
Dapat menulis surat pribadi dengan struktur yang baik dan lazim.
Dapat menulis bagian penutup surat dengan baik dan santun.
Dapat memperbaiki atau menyempurnakan surat pribadi.
IV. MATERI POKOK
Surat
V.

KEGIATAN PEMBELAJARAN
A. PERSIAPAN
 Memeriksa kesiapan siswa
 Apersepsi
 motivasi
B. KEGIATAN INTI

Dengan cermat siswa menyimak penjelasan guru tentang struktur surat
pribadi & hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat
Dengan bimbingan guru siswa menulis surat dengan baik

Dengan bimbingan guru, siswa memperbaiki / menyempurnakan tulisannya
C. PENUTUP

Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari
VI. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Buku pegangan

Majalah

Surat kabar
VII. PENILAIAN
A. Jenis tes
: Lisan, tertulis
B. Bentuk Tes : Esai
C. Soal Tes :
Prak tulis ku hidep hiji surat pribadi, eusina bebas kumaha hidep, eta surat bisa ditujukeun
ka indung, bapa, lanceuk, adi, atawa sobat!

Mengetahui
Kepala Sekolah

JAJA JAWAHIR, S.HI

Cingambul,
Januari 2011
Guru Bahasa Sunda

SRI RAHAYU, S.Ag

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Surat téh mangrupa basa tinulis anu dipidangkeunnana sawaktu-waktu, lamun ku lisan teu
kaburu. Naha jauh, ku akibat gering atawa rupa-rupa halangan séjénna. Upamana baé surat uleman rapat,
uleman pésta, surat ka kulawarga nu jauh, jeung sajabana.
Dina nulis surat kudu maké tatakrama anu mandiri. Kumaha nuliskeun titimangsa, dimana
merenahkeun alamat nu rék dituju, kumaha ngalipet surat, dimana napelkeun perangkona, nu kumaha
amplopna jeung réa-réa deui.
Wangun surat téh aya dua rupa. Kahiji, nyaéta surat dines atawa resmi anu aturan nulisna
ditangtukeun dumasar kana aturan administrasi kanagaraan atawa kalembagaan. Kadua, surat teu resmi
atawa surat biasa anu dijieunna keur kapentingan kulawarga. Surat ka babaturan, ka indung, ka bapa, ka
dulur, ka anak, jeung sajabana.
Prak-prakan nulis surat teu resmi diantarana:
1.
Ditulis dina keretas polos, teu kudu dirangkep. Cukup sambar.
2.
Ditulis ku pulpén sangkan tulisanana atra gampang dibaca.
3.
Titimangsa ditulis beulah katuhu di luhur.
4.
Dihandapeun titimangsa, heuleut sajajar tulis alamat nu rék dituju. Saruakeun jeung anu ditulis dina
amplop.
5.
Heuleutan deui sajajar, tulis Sareng hormat.
6.
Heuleut sajajar, prak baé nulis bubuka, pamaksudan jeung panutup.
7.
Di beulah katuhu béh handap tulis jeung maké tanda tangan nu nyieun surat.
8.
Keretas surat tilep sisi beulah kéncana, sabada diukur heula kana panjangna amplop. Kadé ulah
logor teuing atawa sereg teuing.Tuluy tilep ka luhurna, ukurkeun kana rubakna amplop. Geus kitu
asupkeun suratna tuluy dilem.
9.
Dina amplop beulah hareup, beulah katuhu dina saparapat bagian handap tulis alamat anu rék
dituju.
10. Dina amplop beulah tukang, tulis alamat anu ngirim surat kalayan lengkep.
11. Sanggeus rapih tapelan ku perangko saluyu jeung aturan ti Kantor Pos.
12. Aturan séjén :
Basa dina surat kudu maké undak usuk basa anu merenah luyu jeung tetekon Ejahan Yang
Disempurnakan (EYD).
Sakur surat kudu maké amplop.
Alamat ditulis kalayan lengkep tur sing écés.
Conto 1. Cara nulis surat
Cingambul, 19 Mei 2010
Kahatur
Pangersa Bapa Drs. Nana Juhana
Lenggah di Blok Ahad Désa Sukahaji
Majalengka

Sareng hormat.
Hawiosing ieu serat kahaturkeun ka pangersa Bapa, kalayan paneda pangersa
Bapa rawuh Ibu kalih palaputra danget ieu ginulur kawilujengan. Sawangsulna abdi,
waktos ieu mah alhamdulillah aya hibar pidu’a ti sadayana.
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
Rupina mung sakieu unggel serat nu kapihatur, kalayan neda sih hapunten
saupami kirang sapagodos sareng manah pangersa Bapa. Mugi bae Allah SWT
sapaposna ngaleler kawilujengan ka urang sadaya. Amiin.
Baktosna
Abdi pun
( tanda tangan )

SURAHMAN DIPURA
Conto nuliskeun alamat nu dituju jeung nu ngirim surat dina amplop

Perangko

Kahatur
Pangersa Bapa Drs. Nana Juhana
Lenggah di Blok Ahad Desa Sukahaji
Majalengka 45452

Abdi : Pun Surahman Dipura
RT 3 RW 1 Desa Ciranjeng
Kec. Cingambul – Majalengka
45466

Conto 2. Surat keur babaturan
Jatiwangi, 5 Juni 2010
Kahatur
Sobat
Di
Sumedang
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Sobat, kumaha damang ? Alhamdulillah upami damang mah. Eta pisan anu disuhunkeun siang
sareng wengi téh. Sawangsulna, abdi ogé dina waktos ieu mah nuju sehat.
Numawi abdi ngintun serat téh teu aya sanes wiréh asa tos lami pisan urang teu patepang. Rupina
aya kana genep sasihna. Mani asa sono pisan, hoyong geura gok ba é patepang. Abdi mah sok émut baé
basa ngabuburit bari ucang anggé di sisi dam. Harita abdi disorodot kana dam, sedengkeun apan teu bisa
ngojay. Abdi kekerelepan dina cai anu jerona satangtung. Ampir baé jadi korban. Untung aya sobat nu
pinter ngojay, alhamdulillah dugi ka abdi salamet.

Sobat, kumaha ayeuna di Sumedang téh, betah ? Pasti betah, nya ? Da Kota Sumedang mah ram é
seueur tempat wisata, teu sapertos di lembur abdi éstu tiiseun pisan.
Aéh, iraha badé amengan ka abdi ? Kadé diantos pisan. Upami ka dieu ku abdi badé diajak ameng
ka Taman Margasatwa Dinosaurus nu aya di Kacamatan Lemah Sugih. Resep geura aya di tempat anu
luhur plung plong ka ditu ka dieu.
Sobat, saleresna mah hoyong kénéh ngedalkeun eusi hate téh. Rupina cekap sakieu baé heula. Insya
Allah ka payun urang sambung deui. Mudah-mudahan urang salamina aya dina panangtayungan Allah
SWT. Amin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Nu sono
Rahmat Nugraha

LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
Prak hidep nulis konsep surat pribadi. Basa nu digunakeun kudu luyu jeung tatakramana. Kad é poho
tulisan kudu rapih, écés tur bener éjahanana! Sanggeus réngsé salin deui dina keretas salambar anu
beresih tuluy asupkeun kana amplop anu geus ditulisan alamat nu di tuju jeung alamat nu ngirimna.
Pilih salasahiji :
1. Surat ti anak ka indung
2. Surat ti adi ka lanceuk
3. Surat pikeun babaturan
_____________, ___________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________
____________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________
________________________________