Anda di halaman 1dari 10

MAKALAH KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Tauhid Dosen

: Dra. Hj. Wiji

Disusun Oleh: Shanti Sriwinata (NIM : 12470027)

PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013

Korupsi Dalam Perspektif Islam A. Latar Belakang Terdapat banyak ungkapan yang dapat di pakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan tetapi tidak terlalu menjauh dari hakikat dan pengertian korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang menggunakan istilah ikhtilas untuk menyebutkan prilaku koruptor, meskipun dalam kamus di temukan arti aslinya yaitu mencopet atau merampas harta orang lain. Sementara itu terdapat pengungkapan Ghulul dan mengistilahkan Akhdul Amwal Bil Bathil, sebagaimana disebutkan oleh al-quran dalam surat al-baqarah : 188 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui Realitanya praktikal korupsi yang selama ini terjadi ialah berkaitan dengan pemerintahan sebuah Negara atau public office,sebab esensi korupsi merupakan prilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di pemerintahan yang terletak pada penggunaan kekuasaan dan wewenang yang terkadung dalam suatu jabatan di sau pihak dan di pihak lain terdapat unsure perolehan atau keuntungan, baik berupa uang atau lainnya. Sehingga tidak salah apabila ada yang memberikan definisi korupsi dengan ungkapan Akhdul Amwal Hukumah Bil Bathil apapun istilahnya, korupsi laksana dunia hantu dalam kehidupan manusia. Mengapa saya mengungkapkan dunia hantu, sebab dunia hantu merupakan dunia yang tidak tampak wujut jasadnya, akan tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Dunia hantu merupakan sebuah ilusi-fantasi yang mengimplikasikan terhadap dunia ketidak jujuran, kebohongan, dan hilangnya sebuah kepercayaan.1

B. Istilah Korupsi.
1

Sidik sunaryo, Sistem Peradilan Pidana (Unmuh, malang, 2005). 337

Secara garis besar korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham Menyebutkan bahwa korupsi ada ketiak orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, dan pemisahan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisoanal. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentigan keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul dibarat setelah adanya revolusi perancis dan dinegaranegara Anglo-sakson, misalnya Ingris dan amerika serikat yang timbul pada abad ke 19. Semenjak itulah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindakan korupsi.2 Demokrasi yang muncul di akhir abad ke 18 dibarat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang, sebab dipercaya oleh public. Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dan dikelolo oleh rakyat dan diperuntungkan oleh rakyat. Konsep politik yang semacam itu sudah barang tentu berbeda dengan apa yang ada pada konsep kekuasaan tradisional. Dalam konsep kekuasaan tradisional raja atau pemimpin merupakan Negara itu sendiri. Ia tidak mengenal pemisahan antara raja dengan Negara yang dipimpinnya. Seorang raja atau pemimpin dapat saja menerima upeti dari bawahannya atau raja menggunakan kekuasaan atau kekayaan Negara guna kepentingan pribadi atau keluarganya. Perbuatan tersebtu tidak dianggap sebagai korupsi, kekuasaan pilitik yang ada ditangan raja bukan berasal dari rakyat dan rakyat sendiri menganggap wajar apabila seorang raja memperoleh manfaat pribadi dari kekuasaanya.3 Adapun pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi apabila terdapat konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor apabila menggunakan uang Negara, karena raja adalah Negara itu sendiri. Akan tetapi secara tidak disadari sebenarnya konsepsi mengenai anti korupsi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja atau pejabat Negara dengan Negara, hal tersebut yang memunculkan kosepsi anti korupsi. Dengan
2 3

Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika, Jakarta, 1992). 149 Ibid. 149

demikian korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan Negara (dalam konsep modern) yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau perindividu. Akan tetapi praktek korupsi sendiri seperti halnya suap menyuap sering ditemui ditengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan Negara. Istilah korupsi data pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula terhadap korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menyras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing) memakai sumber pemerintah, keduduka, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindakan korupsi.4 C. Sangsi tindak pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam. Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nila, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yaitu hati nurani. Lebih jauh islam tidak hanya berkomitmen dengan upaya pensalehan individu, akan tetapi jungan pensalehan social. Dalam pensalehan social ini islam mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasehati. Pada dasarnya islam mengembangkan semongat control social. Dalam bentuk lain, islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistim yang mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administrative dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia adalah seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa dama, dan rukun dalam masyarakat.5 Korupsi merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh syara meskipun nash tidak menjelaskan had atau kifarahnya. Akan tetapi pelaku korupsi dikenakan hukuman
4

Ibid. 150 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, (Jakarta, Zikrul Hakim, 1997),

h.154-155

tazir atas kemaksiatan tersebut. Perbuatan maksiat mempunyai beberapa kemiripan, diantaranya ialah mengkhianati janji, menipu, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Maka perbuatan tersebtu termsuk dalam jarimah tazir yang penting. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi yang diriwayatkan oelh ahmad dan tirmizy, yang artinya : Diriwayatkan oleh Jabir RA dari nabi SAW, Nabi bersabda : Tidak ada (hukuman) potong tangan bagi pengkhianat, perampok dan perampas/pencopet. (HR.Ahmad dan Tirmizy). Sebagai aturan pokok islam membolehkan menjatuhkan hukuan tazir atas perbuatan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, artinya perbuatanperbuatan dan keadaan yang dapat dijatuhi hukuman tazir tidak mungkin ditentukan hukumannya sebelumnya, sebab hal tersebut tergantung pada sifat-sifat tertentu, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat tersebut merugikan kepentingan dan ketertiban umum, dan apabila perbuatan tersebtu telah dibuktikan didepan pengadilan maka hakim tidak boleh membebaskannya, melainkan harus menjatuhkan hukuman tazir yang sesuai untuknya. Perjatuhan hukuman tazir untuk kepentingan dan ketertiban umum ini merujuk terhadap perbuatan rasulullah saw, dimana ia pernah menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta setelah diketahui buktinya ia tidak mencurinya, maka nabi membebaskannya.6Syariat islam sendiri tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tazir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dimulai dari hukuman yang seringan-ringannya, seperti nasehat, ancaman, sampai hukuman yang seberat-beratnya. Penerapan sepenuhnya diserahkan terhadap hakim (penguasa), dengan kewenagan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum islam dalam menjatuhkan hukuman yaitu: 1. Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga dan memelihara kepentingan umum. 2. Efektifita hukuman dalam menghadapi korupsi tanpa harus merendahkan martabat pelakunya.
6

A.Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h.69

3. Sepadan dengan kejahatannya sehingga terasa adil. 4. Tanpa ada pilih kasih, yaitu semua sama kedudukannya didepan hokum.7 Seorang hakim dapat mempertimbangkan dan menganalisa bedat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Kejahatan yang telah ditetapkan sanksi hukuman oleh nash, seorang hakim tidak punya pilihan lain kecuali menerapkannya. Meskpun sangsi hukuman bagi pelaku korupsi tidak dijelaskan dalam nash secara tegas, akan tetapi perampasan dan penghianatan dapat diqiyaskan sebagai penggelapan dan korupsi. 1. pengertian dan jenis-jenis tazir Tazir ialah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sangsinya didalam nash. Hukuman ini dijatuhkan unutk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan, jadi jenis hukumannya disebut dengan Uqubah Mukhayyarah(hukuman pilihan). Jarimah sendiri yang dikenal dengan hukuman tazir ada dua jenis yaitu : a. jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishash, apabila tidak terpenuhi salah satu rukunnya seperti pada jarimah pencurian dihukum tazir bagi orang yang mencuri barang yang tidak disimpan dengan baik, atau bagi orang yang mencuri barang yang tidak mencapai nishab pecurian. Pada jarimah zina dihuk tazir bagi yang menyetubuhi pada selain pada oral sex. Pada jarimah qadzaf dihukum tazir bagi yang mengqadzaf dengan tuduhan berciuman bukan berzina. b. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash, seperti jarimah penghianatan terhadap sesuatu amanah yang telah diberikan jarimah pembakaran, suap dan lain sebagainya.8 2. Penerapan Tazir bagi pelaku korupsi. Hukuman tazir dapat diterapkan kepada pelaku korupsi. Dapat diketahui bahwa korupsi termasuk dalam salah satu jarimah yang tidak disebutkan oleh nash secara tegas, oleh sebab itu ia tidak termasuk dalam jenis jarimah yang hukumannya adalah had dan qishash. Korupsi sama halnya seperti hokum Ghasab, meskipun harta yang dihasikan sipelaku korupsi melebihi dari nashab harta curian yang hukumannya potong tangan.
7
8

Wahab Afif, Hukum Pidana Islam, Banten( Yayasan Ulumul Quran, 1988), h. 214 Ibid. 215

Tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap pecuri yaitu potong tangan, hal ini disebabkan oleh masuknya syubhat. Akan tetapi disamakan atau diqiyaskan pada hukuman pencurian yang berupa pencurian pengambilan uang hasil curian. Dalam jarimah sendiri korupsi ada tiga unsure yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besar hukuman, yaitu : 1) Perampasan harta orang lain. 2) Penghianatan atau penyalahgunaan wewenang. 3) Kerjasama atau kongkalikong dalam kejahatan. Ketiga unsur tersebut telah jelas dilarang dalam syariat islam. Selanjutnya tergantung kepada kebijaksanaan akal sehat keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan hukuman bagi pelaku korupsi. Meskipun seorang hakim diberi kebebasan untuk mengenakan tazir, akan tetapi dalam menentukan hukuman seorang hakim hendaknya memperhatikan ketentuan umum perberian sangsi dalam hokum pidana islam yaitu :9 a. Hukuman hanya dilimpahkan kepada orang yang berbuat jarimah, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman. b. Adaya kesengajaan seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, salah, atau lupa. Meskipun demian karena kelalaian salah atau lupa tetap diberikan hukuman, meskipun bukan hukuman kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik. c. Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya. d. Berhati-hati dalam menentukan hukuman, membiarkan tidak dihukum dan menyerahkannya kepada allah apabila tidak cukum bukti.10 Batas minimal hukuman tazil tidak dapat ditentukan, akan tetapi adalah semua hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa berupa perkataan, tindakan atau diasingkan.
http://thamrin.wordpress.com/2006/07/14/korupsi-dalam-dimensi-sejarah-indonesia-bagiankeempat-penutup/
10 9

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), h.87

Terkadang seseorang dihukum tazir dengan memberinya nasehat atau teguran, terkadang juga seorang dihukum tazir dengan mengusirnya dengan meninggalkannya sehingga ia bertaubat. Uraian tersebut menegaskan bahwa hukuman jarimah tazir sangatlah bervariasi mulai dari pemberian teguran sampai pada pemenjaraan dan pengasingan. Mengenai Uqubahsendiri dibagi menjadi dua yaitu : 1) Pidana atas jiwa (Al-Uqubah Al-Nafsiyah), yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, seperti peringatan dan ancaman. 2) Pidana atas badan (Al-Uqubah Al-Badaniyyah), yaitu hukuman yang dikenakan pada bagan manusia seperti hukuman mati atau hukuman dera, dan lain sebagainya. 3) Pidana atas harta (Al-Uqubah Al-Maliyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan. 4) Pidana atas kemerdekaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman pengasingan (Al-Hasb) atau penjara (Al-Sijn).

D. Kesimpulan Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Beberapa unsur yang terdapat dalam perbuatan korupsi meliputi menerima hadiah atau janji (penyuapan), pemerasan dalam

jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), menerima gratifikasi, serta menyalahgunakan kewenangan. Adapun penyebabnya antara lain, moral individu yang kurang kuat, sifat tamak, gaya hidup konsumtif, kurang diterapkannya ajaran agama dengan baik, lemahnya sistim pengendalian internal, lemahnya kekuatan hukum, kurang tegasnya aparat penegak hukum. Kemudian korupsi ini memberikan dampak antara lain, menurunnya laju perekonomian, menambah parah kemiskinan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan demoralisasi. Sedangkan dampak yang dialami individu pelaku antara lain, memberikan rasa tidak tenang, degradasi moral, hukuman pidana, tekanan sosial seumur hidup, dijauhi oleh orang-orang dekatnya. Untuk mengatasi maraknya tindakan korupsi dapat ditempuh dengan cara antara lain, perbaikan moral dari diri sendiri, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pengawasan internal dan eksternal yang baik, kontrol sosial dari masyarakat, mengusahakan perbaikan gaji aparatur negara, peningkatan iman dan taqwa, serta menumbuhkan kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Sebagai penutup, saya berjanji bahwa kelak saya tidak akan melakukan tindak korupsi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pejabat pemerintah yang berkewajiban untuk bertindak amanah dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA Sunaryo, Sidik. Sistem Peradilan Pidana. Malang: Unmuh, 2005 Marpaung, Laden. Tindak Pidana Korups. Jakarta: Sinar Grafika, 1992

Fuad Noeh,Munawar. Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi. Jakarta: Zikrul Hakim, 1997 Hanafi, A. Azas-azas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993 Afif , Wahab. Hukum Pidana Islam. Banten: Yayasan Ulumul Quran, 1998 Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1992 http://thamrin.wordpress.com/2006/07/14/korupsi-dalam-dimensi-sejarahindonesia-bagian-keempat-penutup/