Anda di halaman 1dari 7

Bidang 1 : Perkembangan Diri Nilai 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan Definisi Keyakinan wujudnya tuhan sebagai pencipta alam dan

mematuhi Segala Suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Kata kunci 1 : Keyakinan wujudnya Tuhan Kata kunci 2 : mematuhi segala suruhan-Nya Nilai 2 : Amanah Definisi : sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kata kunci 1 : sikap bertanggungjawab Kata kunci 2 : boleh menimbulkan kepercayaan atau boleh menimbulkan keyakinan orang lain Nilai 3 : Harga diri Definisi : keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kata kunci 1 : memulia maruah diri Kata kunci 2 : menjaga maruah diri nilai 4 : Bertanggungjawab Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kata kunci 1 : memikul tugas serta kewajipan Kata kunci 2 : melaksanakan tugas serta kewajipan Nilai 5 : Hemah Tinggi Definisi : Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian . kata kunci 1 : beradab sopan Kata kunci 2 : berbudi pekerti mulia Nilai 6 : Toleransi Definisi : Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : bertolak ansur Kata kunci 2 : sabar Kata kunci 3 : mengawal diri Nilai 7 : Berdikari

Definisi : Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kata kunci 1 : kebolehan melakukan sesuatu atau kesanggupan melakukan sesuatu Kata kunci 2 : tanpa bergantung kepada orang lain Nilai 8 : Kerajinan Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kata kunci 1 : usaha yang berterusan Kata kunci 2 : semangat ketekunan kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Nilai 9 : Kasih sayang Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kata kunci 1 : cinta yang mendalam Kata kunci 2 : cinta yang berkekalan Nilai 10 : Keadilan Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Kata kunci 1 : tindakan yang saksama atau keputusan yang saksama Kata kunci 2 : tidak berat sebelah Nilai 11 : Rasional Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kata kunci 1 : boleh berfikir Kata kunci 2 : mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Nilai 12 : Kesederhanaan Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Kata kunci 1 : bersikap tidak keterlaluan Kata kunci 2 : tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain

Bidang 2 : Kekeluargaan Nilai 1 : Kasih sayang terhadap keluarga Definisi : Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam

dan berkekalan terhadap keluarga. Kata kunci 1 : perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam Kata kunci 2 : perasaan cinta, kasih dan sayang yang berkekalan Nilai 2 : Hormat dan taat kepada anggota keluarga Definisi : Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Kata kunci 1 : memuliakan setiap anggota keluarga Kata kunci 2 : dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yanga harmonis Nilai 3 : Mengekalkan tradisi kekeluargaan Definisi : Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga. Kata kunci 1 : menerima, menghormati dan mengamalkan Kata kunci 2 : kebiasaan, adat dan kepercayaan Kata kunci 3 : diwarisi Nilai 4 : Tanggungjawab terhadap keluarga Definisi : Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. Kata kunci 1 : kewajipan terhadap keluarga Kata kunci 2 : untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. Bidang 3 : Alam Sekitar Nilai 1 : Menyayangi dan menghargai alam sekitar Definisi : Kesedaran tentang perlunya memelihara alam sekitar dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kata kunci 1 : memelihara alam sekitar Kata kunci 2 : memulihara alam sekitar / sekeliling Nilai 2 : Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Definisi : Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara. Kata kunci 1 : hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling Kata kunci 2 : kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara Nilai 3 : Kemapanan alam sekitar Definisi : Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai

tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : pengekalan keseimbangan alam sekeliling Kata kunci 2 : tanggungjawab bersama Nilai 4 : Peka terhadap isu-isu alam sekitar Definisi : Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Kata kunci 1 : prihatin terhadap persoalan alam sekeliling Kata kunci 2 : berusaha menyelesaikannya Bidang 4 : Patriotisme Nilai 1 : Cinta akan negara Definisi : Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kata kunci 1 : perasaan sayang dan bangga Kata kunci 2 : meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Nilai 2 : Taat setia kepada raja dan negara Definisi : Kepatuhan yang berkekalan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara. Kata kunci 1 : kepatuhan yang berkekalan Kata kunci 2 : kesetiaan yang berkekalan Nilai 3 : Sanggup berkorban untuk Negara Definisi : Kerelaan melakukan atau kerelaan menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Kata kunci 1 : kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan Kata kunci 2 : tanda kebaktian untuk negara

Bidang 5 : Hak asasi manusia Nilai 1 : Melindungi hak kanak-kanak Definisi : Membela, memberi naungan, dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Kata kunci 1 : membela kanak-kanak Kata kunci 2 : memberi naungan kanak-kanak Kata kunci 3 : memelihara hak kanak-kanak

Nilai 2 : Menghormati hak wanita Definisi : Melindungi dan mengiktirafkan wanita sebagai individu yang boleh memberi dan sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Kata kunci 1 : melindungi wanita kata kunci 2 : mengiktirafkan wanita Nilai 3 : Menghormati hak golongan kurang berupaya Definisi : memberi layanan secara bersopan kepada golongan kurang upaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktirafkan mereka sebagai insan ciptaan Tuhan kata kunci 1 : memberi layanan secara bersopan kata kunci 2 : mengiktirafkan mereka sebagai insan ciptaan Tuhan nilai 4 : melindungi hak pengguna Definisi : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. Kata kunci 1 : membela hak individu Kata kunci 2 : memelihara hak individu nilai 5 : melindungi hak pekerja Definisi : Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Kata kunci 1 : menghormati perkhidmatan, jasa dan sumbangan Kata kunci 2 : menghargai perkhidmatan, jasa dan sumbangan Kata kunci 3 : mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan

Bidang 6 : demokrasi Nilai 1 : Mematuhi peraturan dan undang-undang Definisi : Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. Kata kunci 1 : menerima peraturan dan undang-undang Kata kunci 2 : mematuhi peraturan dan undang-undang

Nilai 2 : Kebebasan bersuara Definisi : Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman . kata kunci 1 : kebebasan berucap

kata kunci 2 : mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu Nilai 3 : Kebebasan beragama Definisi : Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : kebebasan menganuti Kata kunci 2 : mengamalkan agamanya Kata kunci 3 : yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia Nilai 4 : Penglibatan diri dalam pembangunan negara Definisi : Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti Pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara Kata kunci 2 : mematuhi peraturan, undang-undang dan perlembangaan Malaysia. Nilai 5 : Sikap keterbukaan Definisi : Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta norma masyarakat Malaysia. Kata kunci 1 : memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan Kata kunci 2 : menerima pandangan , pembaharuan dan kritikan Bidang 7 : Keamanan dan keharmonian Nilai 1 : hidup bersama secara aman Definisi : Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Kata kunci 1 : hidup berbaik-baik Kata kunci 2 : mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup

Nilai 2 : Saling membantu dan bekerjasama Definisi : Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Kata kunci 1 : usaha yang baik atau usaha membina Kata kunci 2 : dilakukan bersama Nilai 3 : Saling menghormati antara negara Definisi : Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Kata kunci 1 : menghargai hubungan antara negara Kata kunci 2 : memuliakan hubungan antara negara