Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Tingkatan Bilangan Pelajar Tarikh Masa To&ik Subto&ik +asil Pembelajaran : : : : : : : : Matematik 1B 31 orang

24 Ogos 2011 (Rabu 0!"40 am # 0$"%0 am (!0 minit 'ngka&an (lgebra Penambahan )an Penolakan *ang Melibatkan 'ngka&an (lgebra" Pa,a akhir &engajaran ,an &embelajaran- &ara &elajar ,a&at: (i Pras.arat Bahan Bantu Mengajar : : menulis ungka&an algebra ,alam bentuk termu,ah"

Pa,a umumn.a- &elajar telah mengetahui ,an mengenali sebutan algebra" 1" Pa&an Putih 2" Pen Marker 3" Buku Rujukan 4" Buku /atihan (i (ii (ii (iii 1B11 1emahiran bekerja ,alam kum&ulan 1emahiran mematuhi arahan guru 1emahiran berkomunikasi

Penera&a 0ilai

LANGKAH Set 2n,uksi (% minit

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1" 3uru menan.akan &elajar tentang isi &elajaran .ang telah ,i&elajari sebelum ini"

CATATAN

BBM: 6 Pa&an Putih 2" Pelajar ,iminta men.ebut bebera&a 6 Pen Marker 4ontoh ungka&an algebra .ang ,i&elajari sebelum ini" 1B11: 6 Memahami 3" 3uru bersama &elajar melakukan 6 Mengingati sumbang saran tentang ja5a&an .ang ,iberikan &elajar" 4" 3uru mengaitkan isi &elajaran .ang lalu ,engan isi &elajaran .ang akan ,i&elajari &a,a hari ini" %" Pelajar memerhati ,an memahami &engulangan ,an &erkaitan isi &elajaran oleh guru"

/angkah 1 (20 minit

Permu,ahkan 'ngka&an (lgebra

1" 3uru menunjukkan satu 4ontoh ungka&an algebra .ang mengan,ungi 3 sebutan" (kti;iti : 7ontoh : 38 9 28 9 % 6 Penerangan 3uru 6 Sumbang Saran 2" Pelajar ,iarahkan berbin4ang bersama kum&ulan bagaimana untuk BBM: mem&ermu,ahkan ungka&an tersebut" 6 Pa&an Putih 6 Pen Marker 4" 3uru membimbing &elajar bagimana 6 Soalan mem&ermu,ahkan ungka&an tersebut" 1B11: %" Pelajar memerhati ,an memahami guru 6 Menganalisis menunjukkan bebera&a 4ontoh lagi ke&a,a 6 Memahami &elajar bagi mengukuhkan lagi ke:ahaman 6Mengingati &elajar" 1" Pelajar kum&ulan" ,iarahkan membentuk (kti;iti : 6 Penerangan 3uru 2" 3uru menge,arkan soalan ,an meminta 6 Sumbang Saran &elajar menga,akan &erbin4angan ,i 6 Berkum&ulan ,alam kum&ulan" BBM: 3" Setia& kum&ulan ,iarah menganalisis 6 Pa&an Putih setia& soalan .ang ,ie,arkan guru ,an 6 Pen Marker men.elesaikan setia& soalan terbabit ,an 6 1a, Manila menulis langkah tersebut ,i atas ka, manila"
2

/angkah 2 (30 minit

Permu,ahkan 'ngka&an (lgebra

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4" Setia& kum&ulan ,iarah tam&il ke ha,a&an untuk melakukan &embentangan ,an menerangkan ke&a,a seluruh kelas hasil tugasan .ang telah ,isia&kan mereka" %" Pelajar lain ,iminta bertenang ,an memerhati serta menganalisis jalan &en.elesaian .ang ,itunjukkan oleh kum&ulan .ang melakukan &embentangan"

CATATAN

1B11: 6 Menganalisis 6 Memahami 6Mengingati

0ilai : 6 1e.akinan )iri 6 1eberanian 6 1omunikasi 6 Berkum&ulan %" 1um&ulan .ang melakukan 6 1erjasama &embentangan ,ibimbing oleh guru untuk 6 Sistematik menghuraikan langkah6langkah .ang ,iambil untuk men.elesaikan soalan .ang ,ie,arkan oleh guru" /angkah 3 (20 minit Pengukuhan )an Penilaian 1" Setia& &elajar ,iarahkan men.alin semula jalan &en.elesaian .ang ,itunjukkan oleh setia& kum&ulan ta,i" 2" &elajar ,iarahkan melengka&kan latihan .ang ,iberikan oleh guru" 3" 3uru berbin4ang bersama6sama &elajarja5a&an .ang te&at untuk setia& soalan" (kti;iti : 6 Penerangan 3uru 6 Sumbang Sara 6 2n,i;i,u BBM: 6 Pa&an Putih 6 Pen Marker 6 Soalan 1B11: 6 Menganalisis 6 Memahami 6Mengingati Rumusan )an 1esim&ulan 1" Seorang &elajar ,iarah men.ebut kembali isi &elajaran &a,a hari ini" 2" 3uru mengulang kembali ,an membuat kesim&ulan tentang akti;iti .ang ,ilakukan ,an isi &elajaran &a,a hari ini" 0ilai : 6 1eberanian 6 1e.akinan

Penutu& (% minit

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3"3uru mengarahkan &elajar membuat ulangkaji tentang isi &elajaran &a,a &ertemuan .ang akan ,atang" 4" 3uru mengu4a&kan ribuan terima kasih ke&a,a &elajar kerana telah memberi kerjasama ,an komitmen .ang tinggi se&anjang akti;iti &engajaran ,an &embelajaran berlangsung"

CATATAN

Re:leksi: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<