Anda di halaman 1dari 2

Minat Kerjaya Holland

Pemilihan pekerjaan adalah penglahiran perlakuan yang mencerminkan motivasi, pengetahuan,


personaliti dan kebolehan seseorang. Pekerjaan mengambarkan cara hidup dan persekitaran, bukan
semata-mata satu set fungsi kerja atau kemahiran yang berasingan. Sebagai contoh, bekerja sebagai
seorang tukang kayu bukan sahaja bermaksud menggunakan alat-alat sahaja, tetapi ianya juga
mewakili status tertentu, pernanan komuniti dan cara hidup yang khusus.
Inti pati daripada kenyataan di atas, pemilihan kerjaya ialah satu eksperesi personaliti individu.
kepuasan kerja, pencapaian, produktiviti dan stabiliti adalah berkadar terus dengan darjah
keselarasan antara jenis personaliti individu dengan jenis persekitiran tempat individu bekerja. Ini
bermakna semakin tinggi darjah keselarasan antara jenis personaliti dengan jenis persekitaran
tempat individu tersebut bekerja, semakin tinggi kepuasan kerja, pencapaian, produktiviti dan stabiliti.
Holland telah memperkenalkan enam jenis personaliti dan persekitaran (RIASEC) terhadap sesuatu
pekerjaan. Berikut adalah enam konstruk tersebut berserta contoh perkejaan yang bersesuaian:
REALISTIK R= Individu yang mempunyai kemahiran elektrik ataumekanikal. Suka bekerja d
engan objek, mesin, peralatan, tumbuhandan binatang. Cenderung bekerja di lu
ar bangunan.
CONTOH KERJAYA :JURUTERA, OPERATOR MESIN,MEKANIK,JURU TEKNIK,JURU
UKUR,PENGIMPAL,PENTERNAK
INVESTIGATIF I= Individu yang suka membuat pemerhatian,memperlajari, menyelidik, mengan
alisis, menilai dan menyelesaikanmasalah melalui penyelidikan. Mempunyai ke
mahiran saintifik danmatematik serta kerjaya bercorak teknikal.
CONTOH KERJAYA :AHLI KAJI CUACA / KAJI BINTANG,AHLI SAINS,DOKTOR /
PAKAR BEDAH,AHLI FARMASI,JURUTEKNIK MAKMAL
PERUBATAN,PENGANALISIS SISTEM,JURUTERBANG
ARTISTIK A=Individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif.Mempunyai kebole
han intuisi dan suka bekerja dalam situasi yangtidak atau kurang berstruktur. T
idak selesa dengan kerja yang rutinatau berulang-ulang. Selalu menggunakan i
maginasi dan kreativiti.
CONTOH KERJAYA: PENYAIR,PEMIMPIN ORKESTRA, PENGARANG,PELUKIS
POTRET,JURUGAMBAR,ARKITEK / PEREKA DALAMAN,GURU MUZIK,JURUTEKNIK
PELUKIS KOMPUTER
SOSIAL S= Individu yang suka bekerja dan berinteraksi denganmanusia. Berminat dala
m memberitahu, menolong, melatih,mengubati dan membuat kebajikan kepada
orang lain. Mempunyaikemahiran mengguna kata-kata serta mahir berkomunik
asi denganorang lain.
CONTOH KERJAYA:GURU,PEGAWAI PERHUBUNGAN,KAUNSELOR,AHLI
PSIKOLOGI, DIPLOMAT,PAKAR PERUNDING,AHLI TERAPI,
PENYIASAT / PEGAWAI POLIS

ENTERPRISING E= Individu yang suka bekerja dan berinteraksidengan manusia. Mempunyai mi


nat dalam mempengaruhi,mengarah, memimpim, mengurus individu lain. Pand
ai dan mahirmemanipulasi orang lain.
CONTOH KERJAYA :EKSEKUTIF PENGIKLANAN / PERNIAGAAN,PENGARAH
PENYIARAN, USAHAWAN,PENTADBIR HOSPITAL, HAKIM / PEGUAM, WAKIL /
PENJUAL KOMPUTER, AHLI POLITIK
CONVENTIONAL C= Individu yang suka bekerja dengan data dannombor. Mempunyai kemahiran
dalam bidang perkeranian sertamempunyai kebolehan dan kemahiran dalam m
enggunakan nombor.Melakukan sesuatu dengan terperinci, akur dan mengikut
arahan.
CONTOH KERJAYA :PENYIMPAN KIRA-KIRA, AKAUNTAN / KERANI
BANK, PEGAWAI INSURAN, PENGENDALI KOMPUTER, PENILAI
HARTA, SETIAUSAHA, GURU MATEMATIK / PERDAGANGAN