Anda di halaman 1dari 14

Menjejaki Keadilan, Budaya dan KomunikasiAkademika 79 (Mei-Ogos) 2010: 73 - 86 73

Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi Pengadil Bola Sepak


Exploring Justice, Culture and Football Referees Communication

Peter Simmons & Lee Kuok Tiung

ABSTRAK

Secara umum keterampilan komunikasi pengadil memainkan peranan penting dalam menentukan reaksi pemain
terhadap keputusan pengadil. Walau bagaimanapun, sedikit sahaja diketahui tentang pengaruh relatif antara amalan
dan gaya komunikasi pengadil yang berlainan terhadap pemain, mahupun perbezaan disebabkan budaya. Sehingga
kini pengadil bola sepak masih bergantung kepada kurikulum yang berubah-ubah untuk mengetahui perkembangan
strategi komunikasi yang efektif (Mellick et al. 2005) yang boleh digunakan dalam perlawanan bola sepak. Makalah ini
mempersembahkan kerangka konseptual satu kajian peringkat antarabangsa berhubung reaksi pemain terhadap paparan
komunikasi pengadil yang berlainan. Tujuannya adalah untuk menguji pandangan yang diterima umum tentang bola
sepak dan dapatan hasil kajian sebelum ini berkenaan komunikasi pengadil, dan cara-cara seseorang melihat keadilan.
Usaha ini berasaskan kepercayaan akan pentingnya memahami perkara yang mempengaruhi persepsi terhadap keadilan
bagi semua lapisan masyarakt. Kajian masa lalu menunjukkan apabila seseorang melihat keadilan dalam keputusan,
mereka cenderung untuk bertindak secara lebih pro-sosial dan bekerjasama (van den Bos et al. 2005). Paling penting
adalah persepsi terhadap keadilan sebenarnya bukan semata-mata berasaskan keputusan, sebaliknya keadilan secara
berasingan dipengaruhi oleh proses membuat keputusan dan cara seseorang dilayan oleh pembuat keputusan (Lind
2001). Bersandarkan hujah Leung (2005), Hall dan Reed-Hall (1990), dan Hofstede (1980), kajian meramal budaya
nasional akan mempengaruhi respons pemain bola sepak terhadap paparan komunikasi pengadil. Makalah ini berakhir
dengan membincang kaedah vignet quasi-eksperimental yang diguna untuk menguji kesan kemarahan, penjelasan dan
umur pengadil dengan persepsi pemain tentang keadilan di tiga buah negara yang mempunyai ciri-ciri budaya yang
berbeza, iaitu Australia, Malaysia dan Sepanyol.

Kata kunci: Pengadil, keadilan, budaya, komunikasi, kaedah vignet

ABSTRACT

Generaly referee communication discernment plays an important part in determining players reactions to referees
decisions. However little is known about the relative influence of different referee communication styles and practices on
players, nor differences because of cultures. Until now referees still rely on even changing curricula for the development
of effective communication strategies (Mellick et al. 2005) which can be used in football matches. This article presents
the conceptual framework for an international study of players reactions to different referee communication displays.
The purpose is to gauge public acceptance of opinions regarding football and findings of previous studies pertaining
to referee communication and ways people perceive fairness. This study was based on the belief that it is important
to understand circumstances, which influence perception of fairness in society. Studies have shown that when people
perceive fairness in decisions they tend to behave more pro-socially and cooperatively (van den Bos et al. 2005). More
importantly, perceptions of fairness are not just based on the decision, but that fairness is also separately influenced
by the decision-making process and the way people are treated by the decision-maker (Lind 2001). Based on Leung
(2005), Hall and Reed-Hall (1990) and Hofstede (1980) this study predicts that national culture will influence footballers
responses to referee communication displays. The article concludes with a discussion on quasi-experimental vignette
method used to examine the effect that referees anger, explanation and age have on players perceptions of fairness in
three countries characterised by distinct cultures Australia, Malaysia and Spain.

Keywords: Referee, justice, culture, communication, vignette method.


74 Akademika 79

PENDAHULUAN adalah menyediakan suatu kerangka teoritikal bagi menguji


kesan komunikasi pengadil ke atas maklum balas pemain,
Sukan bola sepak merupakan sukan berpasukan yang iaitu erti kepentingan peranan komunikasi yang digunakan
semakin meningkat popular di seluruh dunia, khususnya oleh pengadil untuk mengawal sesuatu perlawanan.
di negara-negara Asia dan Afrika Selatan. Sungguhpun Beberapa kajian di Australia (ASC 2004) dan kajian
liga bola sepak di negara-negara Asia tidak sepopular di oleh Wolfson dan Neave (2007) di beberapa buah negara
Eropah terutamanya English Premier League (EPL - lain mendedahkan faktor seperti ketidakmatangan
United Kingdom), Ligue 1 (Perancis), Serie A (Itali), pengadil telah menimbulkan pelbagai krisis di padang
Bundesliga 1 (Jerman), Eredivisie (Belanda), dan La sewaktu perlawanan berlangsung seperti pemain bertindak
Liga (Sepanyol), liga-liga di negara Asia kini juga kian agresif, pergaduhan sesama pemain dan pemain mencabar
meningkat seperti J-League (Jepun), K-League (Korea pengadil. Implikasi peristiwa di dalam padang yang
Selatan), dan A-League (Australia). Perkembangan sukan menyebabkan kekecohan di luar padang adalah cukup
ini di rantau Asia adalah berhubung rapat dengan mutu besar. Hal ini dibuktikan melalui kes-kes hooliganism
pengadilan bola sepak. Hal ini bermakna bukan sahaja bola sepak seperti tindakan agresif membakar harta benda
pemain-pemain yang menjadi perhatian, tetapi pengadil awam, penyokong kelab kena tikam dan fanatisisme
juga tidak terkecuali. Menyentuh tentang pengadil, penyokong melakukan rusuhan di jalan raya kerana
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (International penyokong bertekad menegakkan keadilan untuk pasukan
Football Associations - FIFA) mensasarkan peraturan- yang mereka sokong. Justeru, perbincangan makalah
peraturan ... ditafsir dan dilaksanakan dengan konsisten ini memperlihatkan kepentingan komunikasi pengadil
di mana-mana sahaja sukan bola sepak dimainkan. (FIFA untuk mengawal keadaan di dalam padang. Satu hujah
2008). Para pengadil diharapkan mampu mempamerkan penting dikembangkan, iaitu cara pengadil berkomunikasi
prestasi persembahan yang tinggi tanpa mengira umur memainkan peranan penting ketika mengendalikan sesuatu
dan taraf pertandingan yang diadili mereka (Cuskelly perlawanan. Yang lebih penting, kemahiran berkomunikasi
2006: 111). Walau bagaimanapun, sehingga kini bilangan dalam kalangan pengadil ini boleh dilatih.
kajian rasmi tentang implikasi perbezaan budaya dan Sungguhpun seseorang pengadil berusaha sedaya-
atribut nasional terhadap mutu pengadilan bola sepak upaya untuk bertindak adil, neutral dan konsisten dalam
masih kurang meskipun penemuan-penemuan kajian melaksanakan tanggungjawab profesionalisme mereka,
tersebut dipercayai mampu membantu perencanaan realiti sebenar menunjukkan bahawa tidak mungkin
latihan pengadil dan mengurangan insiden yang tidak sihat seseorang pengadil dapat mengadili perlawanan dengan
sewaktu perlawanan. cara yang sama kerana rentak dan suasana setiap
Dalam mana-mana perlawanan bola sepak, sebarang perlawanan sentiasa berbeza. Maka, keterampilan relasional
keputusan daripada pengadil tidak seharusnya menyebelahi merupakan kemahiran yang berkaitan dengan usaha untuk
mana-mana pasukan yang berentap. Sekiranya pengadil meningkatkan kualiti hubungan dan komunikasi yang
bersikap pilih kasih, ia bukan sahaja akan menyebabkan menyumbang kepada kewujudan atau pembentukan
pemain utama dalam padang menjadi berang dan hubungan. Setiap pengadil juga mempunyai gaya dan
cenderung bertindak agresif, tetapi aktor-aktor di luar identiti perwatakan tersendiri sewaktu mengendalikan
padang seperti jurulatih, staf-staf jurulatih (ahli fisioterapi, perlawanan seperti Pierluigi Colina (Itali), Mike Dean
pegawai perubatan, dsb.), pengurus pasukan, apatah lagi (England) dan Anders Frisk (Sweden). Sama ada sedar
para penyokong yang membeli tiket untuk menyaksikan atau tidak, pengadil yang pernah menempah namanya
perlawanan tersebut akan berasa kecewa. Konflik memang di persada antarabangsa bola sepak mahupun terpaksa
sukar dielakkan dalam mana-mana perlawanan kerana bersara disebabkan kontroversi merupakan subjek yang
masing-masing mensasarkan kemenangan dan tekanan menjadi perhatian dalam sesuatu perlawanan. Masing-
yang dihasilkan ini menyebabkan pemain cenderung masing mengembangkan gaya dan pendekatan yang
berasa mereka dilayan dengan tidak adil meskipun tersendiri mengikut keperibadian, pengalaman dan reputasi
ada kalanya pemain sendiri menyedari mereka telah mereka (Mellick et al. 2005). Keadaan ini berdasarkan
melakukan kesalahan. Pemain berpendapat kesalahan hasil beberapa kajian lalu yang mendedahkan keputusan
mereka tidak harus dihukum dengan kad merah kerana pengadil yang antaranya adalah dipengaruhi oleh bunyi
insiden pergaduhan dicetuskan oleh pihak lawan dan bising daripada penonton dalam stadium (Balmer, et
mereka juga harus diberikan amaran. Dalam mana- al. 2007), konteks permainan tersebut (Mascarenhas
mana situasi tersebut, dipercayai komunikasi pengadil et al. tidak diterbitkan), dan psikologi pengadil yang
bertanggungjawab terhadap sebarang isu dan krisis berkait rapat dengan pengalaman (Boyko et.al 2007),
yang menyusuli. Makalah ini bukan bertujuan untuk dan juga bias pengadil yang adakalanya meletakkan
membincang jenis-jenis kesalahan pemain. Fokusnya pasukan tertentu dalam keadaan kesukaan (favourite) dan
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 75

tertekan (underdog) (Bar-Eli et al. 2006: 1087) ataupun komunikasi yang digunapakai oleh pengadil bola sepak
menyebelahi pasukan daripada kelompok yang mempunyai termasuklah literatur daripada psikologi sosial tentang
persamaan (Mohr & Larsen 1998). Keadaan fizikal padang keadilan dan komunikasi budaya. Literatur ini bertujuan
bola berkenaan sama ada dinamik atau buruk (terutamanya membantu menjelaskan hasil kajian lepas, dan yang paling
lembut, kasar, berumput, becak dan sebagainya) turut penting menyediakan satu kerangka konseptual kajian.
mempengaruhi corak serta rentak permainan dan ini Kajian ini turut menjelaskan dan menilai kaedah quasi-
semestinya memerlukan pengalaman dan kemahiran experimental yang merekodkan reaksi pemain-pemain
tinggi daripada pengadil untuk mengawal situasi dan terhadap vignet adegan perlawanan yang disampaikan
menenangkan pemain-pemain. secara dalam talian.
Makalah ini bertujuan menjelaskan kepada masyarakat
umum tentang pentingannya interaksi di antara pengadil
KAJIAN SUKAN BOLA SEPAK
dengan pemain, dan pengaruh komunikasi yang diguna
pakai pengadil ke atas persepsi pemain tentang keadilan.
Kajian mengenai sukan bola sepak setakat ini memfokus
Andaian asas yang diambil ialah kefahaman yang lebih
kepada pelbagai peristiwa dan aspek-aspek teknikal yang
mendalam tentang kesan dan keberkesanan kemahiran
berlaku dalam sesuatu perlawanan. Sebagai sukan yang
dan sikap tertentu pengadil dapat membantu pembangunan
paling popular dan diminati di seluruh dunia, bola sepak
program-program latihan yang dapat meningkatkan
juga merupakan sukan yang memperlihatkan jumlah
keupayaan memperolehi dan menguasai sesetengah
kesalahan yang paling banyak sewaktu perlawanan dan
teknik kemahiran komunikasi dan sikap yang biasanya
peristiwa dalam padang selalunya berlarutan hingga ke
diperlukan oleh pengadil melalui pengalaman. Kefahaman
luar padang. Fokus kajian dan perbincangan berkaitan
ini jika berjaya diterap dan dipupuk dalam kalangan
bola sepak sehingga kini masih menjurus kepada bentuk-
anggota masyarakat dipercayai akan mampu menarik lebih
bentuk kesalahan khususnya terjahan (tackle), offside, bola
ramai orang meminati sukan bola sepak dan sekaligus
terkena tangan (hand ball), menghalang pemain (blocking),
mengangkat martabat sukan lasak tersebut. Apa yang lebih
sepakan percuma (free kick), sepakan sudut (corner kick),
penting sebenarnya adalah penemuan kajian ini yang dilihat
sepakan gol (goal kick), sepakan penalti (penalty kick) dan
berperanan besar dalam membantu melatih meningkatkan
sebagainya. Setiap insiden tersebut boleh dimulai dengan
kemahiran pengadil di masa depan dan mewujudkan
tiupan wisel oleh pengadil dengan disusuli tindakan seperti
kesedaran yang lebih tinggi dalam kalangan pengadil
memberi amaran, melayangkan kad kuning ataupun kad
tentang kesan komunikasi mereka kepada kefahaman
merah. Pengkaji memberi penekanan kepada komunikasi
mengenai keadilan interaksi dan silang budaya. verbal dan non-verbal yang digunapakai oleh pengadil
Perbincangan ini adalah berdasarkan satu kajian yang dalam mana-mana situasi dalam perlawanan. In kerana
dijalankan. Satu set soal selidik dikonstruk yang terdiri persepsi pemain terhadap sesuatu keputusan pengadil
daripada lapan senario yang berbeza sebagai instrumen merupakan penentu utama tahap penerimaan pemain
kajian ini. Setiap set soal selidik mengandungi dua fasa. terhadap keadilan berkaitan sesuatu keputusan. Apabila
Pertama, menguji reaksi pemain bola sepak terhadap pengadil bertindak meniup wiselnya, ini bermakna sesuatu
kelakuan komunikasi pengadil berdasarkan lapan senario telah berlaku yang memerlukan pengadil menghakimi
yang diberikan. Ini bagi menguji kesan kemarahan dan insiden tersebut. Lazimnya, dalam perlawanan bola sepak,
kejelasan penjelasan pengadil berkaitan persepsi pemain mana-mana pemain akan bertanggapan mereka tidak
terhadap keadilan. Dalam fasa kedua, kajian dijalankan bersalah (paling tidak membela diri), menuduh pengadil
di tiga buah negara yang mempunyai budaya dan kualiti tidak nampak kejadian sebenar (gagal melihat gambaran
sukan bola sepak yang berbeza, iaitu Australia di mana keseluruhan), dan kesalahan dilakukan dengan tidak
sukan bola sepaknya semakin maju dan kini menduduki sengaja meskipun mereka sedar mereka telah melakukan
tangga ke-16 dan berjaya sekali lagi ke Piala Dunia 2010 kesalahan ataupun menyalahkan pihak lawan sebagai
di Afrika Selatan, Malaysia yang mempunyai sukan bola penyebab berlaku kekasaran. Justeru, apa-apa keputusan
sepak yang semakin merosot dan kini menduduki tangga pengadil berkecenderungan tinggi untuk mengakibatkan
ke-152 dalam senarai FIFA dan Sepanyol, negara yang konflik, terutamanya berkaitan perasaan tidak puas hati
baru menjuari Piala Euro 2008 dan kini mengungguli pemain yang banyak ditentukan oleh persepsi mereka
tangga ke-2 dalam senarai FIFA untuk melihat pengaruh terhadap keadilan pengadil. Persepsi ini pula adalah
budaya nasional terhadap perwatakan pemain berkaitan berdasarkan penilaian pemain terhadap apa yang
erti keadilan. dikomunikasikan oleh pengadil kepada mereka. Pemain
Makalah ini dimulai dengan sorotan literatur cenderung berkerjasama dengan pengadil jika mereka
berdasarkan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan melihat keputusan tersebut adil dan bertindak agresif
76 Akademika 79

(terutamanya sewaktu membantah atau cuba menjelaskan Kajian oleh Bar-Eli et al. (1995: 77) telah mengumpul
mereka tidak bersalah) jika mereka bertanggapan sesuatu persepsi 80 orang pemain bola sepak profesional (elit)
keputusan tersebut tidak adil. terhadap kelakuan pengadil semasa perlawanan dan
mendedahkan satu penemuan penting, iaitu keputusan
pengadil boleh mempunyai kecenderungan tinggi
KOMUNIKASI PENGADIL, KEPUTUSAN, DAN
menyinggung perasaan dan mempengaruhi kelakuan
KURIKULUM TERPENDAM
pemain. Beliau mendapati cara pengadil memanggil
pemain mempunyai pengaruh besar terhadap psikologi
Lazimnya dalam perlawanan bola sepak, apa-apa
atlet (pemain bola sepak), dan juga perkataan atau
keputusan daripada pengadil akan menyenangkan sebuah
tindakan yang tidak perlu boleh memburukkan lagi
pasukan dan mengecewakan pasukan yang satu lagi dalam
prestasi permainan yang negatif. Paling penting di sini
perlawanan. Setiap keputusan pengadil akan menyebabkan
ialah jika pengadil mempunyai kesedaran yang lebih tinggi
kekecewaan kepada sesetengah pemain dan penonton.
tentang kesan komunikasi mereka ke atas prestasi pemain,
Pengadil bola sepak mempunyai autoriti penuh untuk
dan memiliki kemahiran komunikasi yang lebih baik,
menguatkuasakan peraturan-peraturan dalam perlawanan
konflik di antara pengadil dengan pemain berkemungkinan
(FIFA 2007: 23) dan terpaksa membuat keputusan
besar dapat dihindari. Pengurangan konflik di antara
dalam setiap perlawanan, sama ada untuk menghentikan
pengadil dengan pemain di atas padang bola sewaktu
perlawanan atau tidak (apabila berlaku hujan lebat atau
sesuatu perlawanan bukan sahaja dapat mengurangkan
pergaduhan tercetus), menentukan pemain atau pasukan
tekanan kepada diri pengadil tetapi sekaligus memperbaiki
mana yang melanggar peraturan, hukuman apa yang harus
kualiti pertandingan sukan (Bar-Eli et al. 1995).
dijatuhkan (seperti melayangkan kad kuning atau kad
Walaupun sebahagian besar pengadil mempunyai
merah, memberi amaran kepada pemain dan mengingatkan
pendapat tersendiri tentang pendekatan (cara) terbaik
mereka supaya peka dengan profesionalisme permainan),
untuk mengkomunikasikan keputusan, sehingga kini
menghentikan perlawanan untuk membolehkan pemain
masih sedikit sahaja bukti konkrit yang ada tentang hasil
yang tercedera mendapat rawatan, berapa jumlah masa
latihan kemahiran komunikasi pengadil (Mellick et al.
tambahan yang perlu diberikan selepas minit ke-45 dan
2005). Diskusi sesama pengadil bola sepak banyak, tetapi
minit ke-90, mahupun bermain semula. Perkara-perkara
lebih menjurus kepada teknik-teknik yang lebih berkesan.
yang memerlukan pengadilan (penilaian keputusan
Sebagai contohnya, pada masa ini di chat room pengadil
pertimbangan) mereka boleh berlaku bila-bila masa dengan
bola sepak online yang terbesar di Australia (http://
cepat dalam sesuatu perlawanan, secara serentak di dalam
refsroom.ausref.com/index.php), salah satu topik yang
atau di luar pandangan permainan (selalunya pengurus
hangat diperdebatkan adalah tentang taktik-taktik paling
mengganggu perlawanan atau penonton membaling objek
efektif melayangkan kad kuning (http://refsroom.ausref.
ke arah pemain dalam padang dan sebagainya), dan setiap
com/viewtopic.php?f=3&t=2420&hilit=bolt+of+lightn
keputusan lazimnya diiringi atau disusuli dengan tekanan
ing) kepada pemain. Semua pendapat yang diposkan di
maklum balas negatif yang pelbagai daripada pemain
dalam talian adalah daripada pengadil-pengadil yang
yang diadili pengadil, jurulatih pasukan bertanding dan
mempunyai latar belakang dan tahap profesionalisme yang
penyokong kelab (Wolfson & Neave 2007: 232).
berbeza-beza. Masing-masing mendedahkan taktik-taktik
Pengadil perlawanan memperolehi kerjasama
komunikasi individu yang pula memperlihatkan perbezaan
daripada pembantu-pembantu pengadil (penjaga garisan
(kelainan) gaya dan kepercayaan terhadap komunikasi
di tepi padang) sewaktu bertugas, tetapi apabila membuat
serta perbezaan dalam fokus strategik.
keputusan, mereka bergantung kepada penilaian dan
keberanian diri sendiri. Berkaitan hal teknologi ulang
Antara kata-kata pengadil yang dipetik daripada chat
tayang video masih belum digunapakai walaupun telah
room tersebut adalah seperti berikut:
disuarakan begitu lama. Pengadil dalam padang yang
memegang wisel mempunyai peranan paling besar bagi 1. Apabila kad perlu diberikan, ia keluar daripada poket
menentukan kelancaran perlawanan (Mellick et al. 2005). saya seperti satu pancaran kilat. Ia akan berada di
Semua insiden adalah unik dan berlaku sekelip mata. Sama udara untuk kira-kira 2 hingga 3 saat... Kemudian,
ada dari dalam atau luar padang mereka yang menyaksikan sekiranya terdapat sesuatu yang perlu dikatakan, saya
insiden itu mempunyai pelbagai sudut pandangan dan akan katakannya.
semua percanggahan pendapat dan ketidakpastian itu 2. Saya cenderung untuk mengubah gerakan tangan
memerlukan pengadil bertindak agar keadilan diperolehi saya berdasarkan pada keseriusan kad tersebut. Ya.
oleh pemain dan penonton, supaya perlawanan dapat Ya. Saya tahu kuning adalah kuning, tetapi sekiranya
diteruskan. ia adalah ringan (seperti membuka baju semasa
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 77

meraihkan jaringan gol), ia hanyalah sekadar angkatan tersebut dan bertujuan memberi amaran (contoh) kepada
tangan bersahaja, tetapi sekiranya mereka hampir yang lain. Pengadil keempat dan kelima memfokus kepada
menjadikan pemain lain lumpuh, ia akan menjadi satu persepsi dan reaksi pemain terhadap komunikasi verbal
angkatan tangan yang kuat. pengadil, tetapi mereka mempunyai pandangan yang
3. Saya rasa anda tidak boleh memberi kad kuning bercanggahan tentang keberkesanan bercakap. Seorang
melainkan anda mempunyai sebab yang sangat lagi pengadil berpendapat percakapan daripada pengadil
kukuh untuk memberikan kad. Sesetengah pengadil hanya akan mencetuskan ketegangan dalam permainan,
memberikan kad seolah-olah kad itu ialah konfeti manakala seorang lagi berpendapat pengadil sepatutnya
cebisan kecil kertas berwarna-warni yang elak daripada bercakap kerana perbuatan itu mungkin akan
ditaburkan semasa perayaan tahun baru, dan ia boleh menyinggung perasaan pemain.
mengecewakan pemain-pemain apabila mereka Pendekatan yang berbeza tersebut menggambarkan
tidak tahu sebab mereka dikenakan kad. Dengan betapa kompleksnya interaksi antara manusia, faktor-
memperkatakan kepada pemain anda diberi amaran faktor mengikut konteks, dan perbezaan individu dalam
untuk ini, anda menjelaskan anda tahu tentang personaliti dan kepercayaan pengadil. Mereka juga
peraturan permainan dan tindakan dia (pemain) itu menggambarkan apa yang (Mellick et al. 2005: 45)
adalah tidak boleh diterima, dan juga semua pemain digelar sebagai pembolehubah kurikulum terpendam
diberi amaran sekiranya ia berlaku lagi, mereka akan dan pengadil-pengadil bergantung kepadanya untuk
menerima denda yang sama! mengembangkan kemahiran komunikasi. Kurikulum
4. Satu baris mudah semasa melayankan kad adalah terpendam tersebut adalah berdasarkan pengalaman
mencukupi, ia memberikan kefahaman dan keterbukaan individu di dalam dan di luar bola sepak, dan nasihat
sepenuhnya... percayailah saya sekiranya seorang daripada penilai-penilai pengadil, rakan-rakan sekerja,
pemain tidak puas hati dengan anda dan menanya dan mentor (Mellick et al. 2005) yang bukan semuanya
anda soalan, pengadil-pengadil yang tidak menjawab pakar. Terdapat satu tanggapan umum dalam bola sepak
atau langsung tidak mempedulikan pemain-pemain yang menyatakan pembelajaran pengadil yang paling
selalunya menghadapi kesusahan untuk mengawal penting berlaku melalui latihan atau pengalaman sebagai
permainan... komunikasi adalah satu perkara yang pengadil. Sebagai contoh kajian bola sepak oleh Simmons
begitu besar dalam sebarang sukan dan ia adalah (2007) sering membincangkan tentang kualiti pengadilan
sangat penting, sebagai pengadil, kami membuka yang seolah-olah merupakan petunjuk kepada tahap
pintu komunikasi dan jangan hanya memilih-milih pengalaman pengadil. Pengadil muda kerap dianggap
apabila kami berkomunikasi dengan pemain dengan sebagai tidak berpengalaman, dan akibatnya mereka
lidah sendiri! Dengan melakukan ini, ia melambatkan dilihat kurang cekap, tidak boleh diharap, dan kurang adil
perlawanan dan memandu ketegangan keluar dari (Simmons 2007). Kajian terkini mengenai pembangunan
situasi tersebut. dan latihan pengadil peringkat elit mendapati kemahiran
5. Secara peribadi, lebih sedikit anda bercakap, lebih yang diperlukan untuk mengaplikasikan (melaksanakan)
baik bagi pendapat saya. Mereka telah melakukan satu peraturan-peraturan permainan kebanyakannya diperolehi
kesalahan yang wajar untuk mendapat kad kuning, dengan mengadili perlawanan, berbanding hanya
maka mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh melalui latihan perceptual-cognitive dengan maklum
mereka. Sebarang perkara yang anda perkatakan akan balas (MacMahon, Helsen, Starkes & Weston 2007: 77).
mengapi-apikan mereka, terutamanya jika anda dapat Pada peringkat yang lebih rendah dalam sukan tersebut
mengatakan perkara yang salah. Saya menunjukkan di mana terdapatnya kurang peluang untuk memberi
kad semasa saya berjalan masuk ke padang dari tempat maklum balas, latihan formal dan pengalaman dipercayai
saya berada (berlari ke arah pemain berkaitan dengan memainkan peranan yang lebih besar kepada kemajuan
jarak 4 hingga 5 meter). Teknik mudah. (Ausref profesion pengadil.
2007). Begitupun, sesetengah daripada apa yang berlaku atas
padang adalah di luar pengaruh pembujukan pengadil.
Kesemua petikan kata-kata pengadil ini menekankan Sebagai contoh, tidak ada sebarang kemahiran komunikasi
aspek komunikasi verbal mahupun non-verbal. Pengadil yang mampu memberi kesan ke atas sesetengah pemain
yang pertama menekankan gerakan non-verbal sebagai yang panas baran, pendendam (bermusuhan), agresif
tanda ketegasan dan autoriti pengadil dalam situasi tersebut. dan sukar mengawal diri. Walau bagaimanapun, terdapat
Pengadil kedua juga menekankan gerakan non-verbal sesetengah tingkah laku pengadil yang berkemungkinan
tetapi fokus pada tindakan mengkomunikasikan keseriusan mencetuskan kemarahan pemain tanpa disengajakan, dan
kesalahan secara seimbang. Pengadil ketiga menekankan tingkah laku lain yang membantu meredakan keadaan
kepentingan komunikasi verbal untuk membela keputusan ataupun membantu melahirkan persepsi tentang keadilan.
78 Akademika 79

Sebarang usaha yang mampu membantu meningkatkan mengelak dan mengendalikan keagresifan dan kesalahan
kesedaran pengadil terhadap ketegangan antara pemain (seperti maki hamun menggunakan bahasa kesat dan
dengan pemain dan antara pemain dengan pengadil akan menyumpah) oleh pemain. Beliau mendapati pengadil-
menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam bola pengadil elit menggunakan teknik repertoir ekstensif untuk
sepak. mempengaruhi pemain-pemain dan suasana permainan.
Beliau turut mencadangkan bahawa kebolehan pengadil
menyesuaikan teknik dan gaya komunikasi terhadap
KAJIAN KOMUNIKASI PENGADIL BOLA SEPAK
pemain selain mengambil kira konteks yang berbeza
merupakan satu kemahiran yang penting (Simmons
Mascarenhas, Collins & Mortimer (2005) pernah membuat
2006).
ulasan empirikal berhubung pengadilan dan pengendalian
Mellick et al. (2005) pula menyarankan amalan terbaik
persembahan. Mereka menemui 58 buah artikel yang
komunikasi untuk sukan ragbi dan bola sepak profesional
diterbitkan di antara tahun 1985 hingga 2003 dan hasilnya
melibatkan tujuh aksi interpersonal, iaitu meniup wisel,
mereka gagal menemui kajian empirikal yang spesifik
renungan, isyarat tangan, penjelasan verbal, kawalan,
menguji kemahiran komunikasi dalam kalangan pegawai
ketenangan, dan pengurusan masa. Mereka menekankan
sukan (Mascarenhas et al. 2005: 370). Kekurangan
tiga ciri kemahiran mengkomunikasikan keputusan;
data empirikal tersebut sedikit sebanyak membantu
untuk menarik perhatian pesalah dan memulakan satu
menjelaskan mengapa sehingga kini masih kurang
adegan interaksi keputusan; untuk menunjukkan keyakinan
latihan komunikasi dalam kurikulum rasmi (Mellick et al.
dalam keputusan yang telah dibuat; dan akhirnya
2005) dan kekurangan berdasarkan bukti tugasan latihan
mempromosikan suatu persepsi keputusan sebagai
untuk pembangunan kemahiran interpsersonal pengadil
keputusan yang adil dan saksama (Mellick et al. 2005:
(Mascarenhas et al. 2005). Satu kajian dalam kalangan
42).
pengadil bola sepak profesional (tahap elit) mendedahkan
Kajian yang masih terbatas berhubung prestasi
kepelbagaian permintaan dalam mutu pengadilan
pengadil, apatah lagi fokus kepada komunikasi oleh
bola sepak sukar dilakukan dengan tepat sebagaimana
pengadil, secara umumnya telah memaksa semua untuk
mengikut persekitaran sewaktu latihan, dan para pengadil
bergantung kepada perspektif pengadil-pengadil dan
bertanggapan aspek amali bagi mengadili perlawanan
pakar-pakar pengadil sebagai sumber utama data mereka.
liga adalah bentuk latihan yang terbaik bagi memperolehi
Input daripada pemain yang dilihat mempunyai sumbangan
dan mengembangkan kemahiran. Analisis hasil kajian
penting kepada peningkatan mutu pengadilan sukan
mereka turut mendapati bahawa dengan berpandukan
bola sepak selama sukan tersebut diperkenalkan masih
latihan yang dirancang secara teliti dan adanya maklum
gagal diselami. Mengambil kira sifat interaktif semula
balas daripada pakar, kepakaran seseorang pengadil hanya
jadi (iaitu komunikasi dua hala) dalam sebarang proses
boleh mencapai tahap kematangannya dalam masa kira-
komunikasi, persepsi daripada pemain harus diambil kira
kira 10 tahun. Sebaliknya, kajian Macmahon et al. (2005:
untuk mengembangkan kefahaman terhadap tingkah laku
77) mendedahkan bahawa pengadil memerlukan purata
pengadil (Bar-Eli et al. 1995).
masa 16 tahun untuk mencapai tahap elit dalam sukan
Simmons (2007) merupakan satu-satunya sarjana
bola sepak, dan mereka berpendapat kemajuan yang secara
yang memulakan kajian mengenai sikap dan persepsi
relatifnya lambat ini adalah disebabkan oleh kekurangan
pemain terhadap komunikasi pengadil bola sepak.
maklum balas daripada latihan.
Kajian itu mengemukakan perbincangan dengan pemain
Baru-baru ini terdapat dua kajian mengenai amalan
tentang pengadil-pengadil bola sepak dan menggunakan
komunikasi pengadil-pengadil di peringkat elit, dengan
teori keadilan untuk mentafsirkan tema yang baru
satunya memfokus kepada strategi untuk menguruskan
berkembang. Kajian beliau mengenal pasti tiga meta-
penyalahgunaan dan keagresifan (Simmons 2006), dan
characteristics yang saling berkaitan dengan diri pengadil
satu lagi berkait dengan teknik komunikasi pengadil
yang mempengaruhi persepsi pemain tentang keadilan.
dan penerimaan keputusan oleh pemain (Mellick et al.
Para pemain melihat keadilan apabila mereka percaya
2005). Kajian Simmons ke atas pengadil liga profesional
pengadil mahir untuk menilai dan membuat keputusan,
mendapati penggunaan repertoir secara ekstensif dari
boleh diharap di bawah pelbagai tekanan perlawanan,
teknik-teknik verbal dan non-verbal untuk menjual
dan menghormati serta bertanggungjawab terhadap
keputusan dan meminimumkan gangguan terhadap
pemain. Kajian beliau mendapati pemain sangat sensitif
permainan (Simmons 2006: 4). Hasil daripada penilaian
terhadap ketiga-tiga kualiti tersebut, dan sesetengah
laporan pengadil sendiri tentang komunikasi masing-
pemaparan aksi verbal dan non-verbal (seperti pakaian,
masing, Simmons menekankan pentingnya menunjukkan
kemarahan, penjelasan, pendengaran, dan usia pengadil)
ketenangan dan keyakinan diri, dan tidak nampak angkuh
boleh membawa pengaruh yang kuat kepada persepsi
dan agresif, sebagai salah satu strategi penting untuk
pemain terhadap keadilan pengadil (Simmons 2007).
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 79

KOMUNIKASI DAN KEADILAN persepsi ketidakadilan. Simmons (2007) mendapati


pemain-pemain adalah sangat sensitif terhadap pelbagai
Para pengkaji telah mencadangkan proses penilaian pemaparan aksi pengadil. Kemarahan, usia yang muda,
keadilan, yang kerap dikaji dalam organisasi (komunikasi dan sikap tidak mengendahkan soalan pemain semuanya
keorganisasian), mempunyai implikasi dalam konteks dianggap pemaparan yang tidak cekap, tidak boleh
hubungan manusia yang lain (Lind 2001), termasuk kelas- diharap, dan tidak menghormati pemain, dan oleh itu
kelas pembelajaran (Buttner 2004) dan pasukan-pasukan pemaparan aksi boleh menunjukkan ketidakadilan. Kajian
sukan (Jordan et al. 2004). Simmons (2007) melaporkan ini menguji reaksi pemain terhadap kemarahan pengadil,
persepsi pemain bola sepak terhadap kecekapan, boleh usia pengadil yang muda, dan kelakuan pengadil yang
diharap, dan sikap menghormati pengadil berkemungkinan tidak mempedulikan soalan pemain.
besar mempengaruhi reaksi pemain terhadap keputusan Persepsi terhadap keadilan dalam membuat keputusan
pengadil, dan sesetengah pemaparan (ciri-ciri) yang merupakan konsep asas dalam pengadilan sukan. Menurut
boleh nampak daripada pengadil seperti kemarahan dan Pawlenka (2005), ketelitian perhatian yang diberikan
usia pengadil yang terlalu muda berkemungkinan besar oleh sukan kompetitif kepada pembinaan peluang yang
mempengaruhi reaksi pemain. sama rata dan kesaksamaan telah menghasilkan satu
Bahagian ini mengulas fahaman terhadap tatacara model kehidupan sebenar yang jarang terdapat di luar
keadilan, keadilan interaksi, teori keadilan, dan heuristik sukan kompetitif. Beliau menerangkan persepsi seharian
keadilan yang memberikan huraian yang berbeza-beza kita tentang apa yang dianggap sebagai adil diperoleh
tentang cara seseorang melihat keadilan. Hal ini adalah dengan sejenis layanan saksama yang dituntut oleh logik
penting untuk memahami cara seseorang melihat keadilan sukan kompetitif dan pengadil sebagai satu institusi yang
dan pengaruh pembuat keputusan (decision-maker) cuba untuk menjamin (Pawlenka 2005: 56). Walau
terhadap persepsi-persepsi tersebut, kerana persepsi bagaimanapun, persepsi terhadap keadilan dipengaruhi
terhadap keadilan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. oleh faktor-faktor selain daripada layanan saksama hasil
Kajian dalam komunikasi keorganisasian dan konteks daripada keputusan.
sosial yang lain telah menunjukkan bahawa apabila Kajian psikologi sosial tentang keadilan selama
seseorang merasakan wujudnya keadilan dalam keputusan, dua dekad lalu telah menunjukkan persepsi terhadap
mereka cenderung untuk berkelakuan secara lebih pro- keadilan bukan sahaja berpandukan keputusan dan
sosial dan memberikan lebih kerjasama (van den Bos et kesamarataan, sebaliknya keadilan secara berasingan
al. 2005). turut dipengaruhi oleh bagaimana seseorang dilayan oleh
Justeru, memahami persepsi tentang ketidakadilan pembuat keputusan, dan proses pelaksanaannya (Lind
berkemungkinan adalah lebih penting daripada memahami 2001). Kesan proses adil dikenali sebagai salah satu
kelakuan adil itu sendiri kerana peristiwa-peristiwa tidak penemuan yang paling teguh dalam psikologi sosial dan
adil mempengaruhi kognisi dan reaksi lebih kuat organisasi (Collie, Bradley & Sparks 2002: 454). Hal
daripada peristiwa-peristiwa adil (van den Bos 2005: ini mendedahkan bahawa pemain akan memberi reaksi
280). Persepsi terhadap ketidakadilan telah dikaitkan secara lebih positif jika mereka berasa dilayan dengan
dengan berbagai-bagai kognisi anti-sosial dan tingkah adil, dan beraksi (memberi reaksi) secara negatif apabila
laku di tempat kerja (Lind 2001), dan persengketaan, mereka berasa dilayan secara tidak adil (van den Bos et
keagresifan secara tidak langsung, dan devian (tentangan al. 2005). Di sini layanan merujuk kepada aspek-aspek
terhadap permintaan pengajar) dalam kalangan pelajar formal prosedur seperti kepatuhan kepada peraturan dan
kolej (Chory-Assad & Paulsel 2004). Van den Bos norma-norma kelakuan yang sedia ada, dan juga gaya serta
(2005) mengesyorkan adil boleh jadi apa-apa yang tingkah laku pembuat keputusan.
diharapkan, manakala ketidakadilan sebagai mencabuli Sekiranya kesan proses adil diguna pakai dalam sukan
pengharapan tersebut, dan oleh itu menjurus kepada bola sepak, para pemain akan lebih bersedia menerima
reaksi yang besar. Veermunt dan Steensma (2005) keputusan pengadil yang berlawanan dengan kepentingan
mengatakan bahawa terdapat alasan yang kukuh untuk pasukan mereka sekiranya mereka berasa mereka dilayan
menyatakan ketidakadilan meningkatkan tekanan dan dengan adil. Dua hasil kajian yang konsisten dalam
keadilan mengurangkan tekanan dalam konteks kerja. kajian keadilan prosedur adalah membenarkan orang
Kajian Bar Eli (1995) pula mencadangkan fenomena menyuarakan pendapat tentang sesuatu keputusan untuk
yang serupa berlaku dalam bidang sukan yang melibatkan memperbaiki penilaian mereka tentang keadilan dalam
tanggungjawab terhadap emosi. prosedur (kesan suara); dan, pelanggaran atau pemesongan
Ada logik dan rasionalnya kajian ini memfokus daripada prosedur yang dijangkakan akan mengurangkan
kepada komunikasi pengadil dalam mana-mana pemaparan keadilan yang dilihat (van den Bos, Veermunt & Wilke
aksi yang menjurus kepada penerimaan pemain terhadap 1996). Kajian Simmons (2007) ke atas pemain Australia
80 Akademika 79

sering mendapati mereka lebih suka pengadil yang Organisasi yang berhasrat memperbaiki persepsi keadilan
mendengar kata-kata mereka, dan menjawab soalan interaksi dalam kalangan pekerja harus memfokus untuk
pemain dengan alasan yang munasabah, walaupun mereka mempertingkatkan kemahiran komunikasi interpersonal
tidak mengharapkan atau menjangkakan pengadil menukar ketua-ketua mereka .
keputusannya. Pemain melaporkan perasaan marah Kajian lalu telah menunjukkan pengurus-pengurus
terhadap pengadil yang tidak mengendahkan soalan- boleh dilatih dalam keadilan interaksi untuk menghasilkan
soalan mereka atau bersikap dingin terhadap mereka. Hasil kesan yang positif kepada pekerja-pekerja dan organisasi.
kajian tersebut juga konsisten dengan penjelasan non- Skarlicki & Latham (1997) mendapati pemimpin-pemimpin
instrumental kesan suara, yang mencadangkan persepsi kesatuan yang telah dilatih mengamalkan prinsip-prinsip
terhadap keadilan boleh diperbaiki. Meskipun suara tidak keadilan organisasi telah meningkatkan tingkah laku rakyat
membawa sebarang kesan kepada keputusan, kerana seperti berkaitan kesediaan membantu dan sukarelawanan.
pembuat keputusan dianggap memberikan respon (maklum Greenberg (2006) yang menggunakan prinsip-prinsip
balas) secara interpersonal, atau peluang untuk latihan Skarlicki & Latham itu, mendapati jururawat yang
menyuarakan pendapat mengesahkan status pembantah mempunyai penyelia yang dilatih ari segi mempromosikan
dengan pembuat keputusan (Shapiro & Brett 2005:162), keadilan interaksi kurang menghadapi tekanan berbanding
namun hasilnya pemain sedia memberikan kerjasama. dengan jururawat yang mempunyai penyelia yang tidak
Sukan bola sepak secara berterusan berhadapan dengan terlatih sedemikian. Sekiranya pengadil dilatih dalam
masalah pemain yang bertentangan pendapat dengan teknik-teknik keadilan interaksi, teknik jenis apa yang
keputusan pengadil (tidak kira tahap profesionalisme). harus ada dalam kurikulum pengadil? Adakah teknik itu
Bagi mereka yang berada di dalam dan di luar sukan akan berbeza dengan tanggapan umum tentang cara terbaik
tersebut, pengadil sering dilihat sebagai bertoleransi untuk mengadili sesuatu perlawanan?
dengan bantahan pemain-pemain sehingga pada tahap yang Teori keadilan mencadangkan apabila sesuatu
tidak boleh bertolak ansur. Simmons (2007) melaporkan hal yang negatif berlaku, mereka yang terlibat dalam
pengadil profesional yang berpengalaman luas sengaja pemikiran yang berlawanan dengan kebenaran maka,
bertoleransi dengan bantahan pemain pada tahap tertentu. satu proses berlau bagi membatalkan sesetengah peristiwa
Menurut beliau (Simmons 2006: 11). dengan memikirkannya sebaliknya (Colquitt et al.
2005:38). Seseorang atau sesetengah entiti dianggap
Anda perlu membenarkan mereka meluahkan kata-kata bertanggungjawab, dan mereka yang terpengaruh
mereka, asalkan mereka tidak melampaui batas dan menolak membayangkan kemungkinan adanya kesudahan alternatif
kamu atau menyumpah kamu atau sebarang kelakuan yang dan membayangkan cara-cara lain sesuatu peristiwa
menyerupainya. Tetapi sekiranya mereka menjadi agresif, anda itu mungkin boleh diselesaikan (McColl-Kennedy &
perlu membenarkan mereka bercakap, bukan berdiri di sana dan
Sparks 2003). Dalam dunia bola sepak, pemain, para
bertengkar dengan mereka. Sebaik kemarahan mereka reda
jurulatih, dan peminat selalunya mempunyai fikiran yang
biasanya cetusan emosi itu hanya bertahan selama kira-kira 5
memihak kepada pasukan kegemaran mereka dan tidak
saat, sekiranya kemudian selesailah masalah anda itu. Sama ada
dalam cara (gaya) yang tenang atau melalui ekspresi air muka mustahil mereka mempunyai persepsi yang berlawanan
anda. Saya mendapati ia amat berkesan. dengan kebenaran, terutamanya berkaitan insiden seperti
memberi penalti kepada pasukan lawan, menghukum
Keadilan interaksi dihuraikan sebagai aspek-aspek konteks menyingkirkan pemain keluar dari padang, membatalkan
yang melibatkan layanan individu-individu semasa sesuatu gol, dan merasakan pengadil berat sebelah.
interaksi, seperti kesopanan dan penghormatan (Cole Perkembangan akhir-akhir ini dalam memahami cara
2002: 545). Bies & Moag (1986) mengemukakan hujah seseorang melihat dan bertindak balas terhadap keadilan
bahawa komunikasi mungkin merupakan sebab seseorang menunjukkan pentingnya satu set heuristik kompleks
berasa diri mereka dilayan secara tidak adil walaupun yang berkaitan dengan pembuat keputusan dan akibatnya.
akur bahawa proses dan hasilnya adalah adil. Mereka Apabila seseorang berasa bahawa mereka yang berautoriti
mencadangkan kebenaran, penghormatan, kesesuaian adalah adil dan sah di sisi undang-undang, beliau lebih
soalan, dan justifikasi sebagai dimensi yang digunakan oleh berkemungkinan untuk mempercayai keputusan pihak
seseorang untuk menilai keadilan dalam komunikasi. Sitter autoriti tersebut adalah adil dan sah di sisi undang-undang
(2003:15) mendapati keramahan pemimpin, pendekatan dan kemudiannya membuat keputusan sendiri sama ada
relaks, dan gaya menunjukkan minat dan perhatian penuh keputusan daripada pihak autoriti tersebut patut dipatuhi
mempunyai kolerasi positif dengan persepsi keadilan, dan atau sebaliknya (Conlon, Meyer & Nowakowski 2005:
gaya komunikasi dominan mempunyai korelasi yang lemah 307).
dan negatif. Secara jelasnya, kemahiran interpersonal Teori heuristik keadilan mengatakan individu-
merupakan penyumbang kritikal kepada keadilan interaksi. individu membina heuristik keadilan berdasarkan beberapa
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 81

pertemuan awalan mereka dengan autoriti, dan penilaian kemarahan pemain (Simmons 2007). Sikap tidak suka akan
awal ini kemudian berfungsi sebagai surat kuasa untuk kemarahan pengadil ini adalah konsisten dengan budaya
percaya kepada situasi-situasi seterusnya (Colquitt, yang mempunyai skala kuasa-jarak yang rendah dan lebih
Greenberg & Zapata-Phelan 2005: 44). Lind et al. (2001) cenderung untuk memilih perhubungan yang sama rata
telah menemui satu kesan heuristik keutamaan dalam dengan pihak autoriti.
sesetengah keadaan eksperimental. Kesan keutamaan itu Persepsi ketidakadilan oleh pemain tidak semestinya
mencadangkan bahawa tanggapan awal tentang keadilan membawa kepada reaksi negatif seperti keganasan,
adalah paling penting kerana boleh menjurus ke arah penarikan diri, atau penipuan. Walau bagaimanapun,
tersebut dan mengatasi persepsi terhadap peristiwa serta berdasarkan bukti sedia ada tentang kajian silang budaya
petunjuk seterusnya. Simmons (2007) mendapati pemain mengenai keadilan organisasi, dan dengan menganggap
adalah sensitif terhadap pelbagai pemaparan pengadil pengadil sebagai pihak autoriti, penulis menjangkakan
berdasarkan penampilan pengadil dan tanggapan pertama pemain-pemain Malaysia, iaitu negara yang mendapat skor
seperti kekemasan pakaian dan penghiasan diri, usia, suara yang sangat tinggi dalam indeks kuasa-jarak Hofstede,
dan rupa bentuk badan. Pemain-pemain menggunakan akan melihat dan bertindak balas secara kurang negatif
pemaparan pengadil ini sebagai syarat untuk menilai tahap terhadap pemaparan kemarahan dan tidakhormat pengadil,
profesionalisme dan kecekapan pengadil. berbanding pemain dari Australia yang mempunyai skor
kuasa-jarak yang jauh lebih rendah.
Hall & Reed-Hall (1990) mengatakan bahawa
KOMUNIKASI, KEADILAN DAN BUDAYA
komunikasi dalam pelbagai budaya adalah berbeza dari
segi konteks, iaitu jumlah maklumat dan penjelasan yang
Persepsi terhadap keadilan mempunyai kesan positif yang
diharapkan oleh seseorang daripada seseorang lain atau
merentasi budaya, tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi
situasi. Budaya konteks-rendah seperti budaya Amerika
persepsi terhadap keadilan tidak semestinya boleh
Syarikat dan Jerman menjangkakan komunikasi yang
digeneralisasikan sebagai silang-budaya (Leung 2005).
lebih terbuka berbanding budaya konteks-tinggi, seperti
Leung (2005) mendapati sebilangan kajian yang
yang terdapat di negara Amerika Latin dan Asia Timur,
menunjukkan gaya layanan interpersonal dan proses
di mana maklumat dan penjelasan yang kurang terbuka
pelaksanaan keputusan mempengaruhi persepsi keadilan
adalah diperlukan untuk komunikasi yang berkesan
secara berlainan dalam budaya yang berbeza. Sebagaimana
(Koeszegi, Vetschera, & Kersten 2004). Bola sepak boleh
budaya mempengaruhi persepsi keadilan dalam konteks
dikonseptualisasikan sebagai situasi kehidupan konteks-
yang berbeza (Mattila & Patterson 2004), budaya juga
tinggi, di mana peserta dapat memahami dengan baik
mempengaruhi persepsi keadilan dalam bola sepak.
peraturan dan corak interaksi, dan tidak memerlukan
Walaupun individu berbeza dari segi budaya, namun
penjelasan. Pada masa yang sama penulis meramalkan
terdapat banyak cara mengkategorikan budaya yang
bahawa pemain dari budaya konteks-tinggi dan budaya
menunjukkan perbezaan umum dari segi kegemaran,
konteks-rendah akan membawa jangkaan komunikasi yang
amalan, dan kepercayaan. Leung (2005) mengatakan
berbeza ke padang bola sepak. Kajian Simmons (2007)
kebanyakan kajian silang budaya tentang keadilan telah
tentang pemain dari Australia, yang merupakan golongan
menggunakan skala kuasa-jarak dan skala individualisme-
budaya konteks-rendah, mendapati pilihan keutamaan
kolektivisme Hofstede untuk membezakan pelbagai
pengadil ialah menyediakan penjelasan ringkas dan
budaya. Leung seterusnya berhujah bahawa apabila
justifikasi bagi keputusan mereka. Tafsiran kepada hasil
budaya lebih bersedia untuk menerima perbezaan kuasa
kajian ini adalah selari dengan budaya konteks rendah yang
(kuasa-jarak tinggi), layanan interpesonal yang lebih
lebih memilih maklumat. Pada masa ini tidak terdapat data
rendah tahapnya (seperti pencelaan, kemarahan, dan tidak
tentang pilihan keutamaan pemain-pemain dari budaya
mendengar kata-kata orang) oleh pihak berautoriti adalah
konteks-tinggi. Oleh itu, tidak diketahui sama ada pemain
lebih dijangkakan, dan mengakibatkan lebih kemarahan
dari budaya konteks tinggi mempunyai pilihan yang
dan kesudahan yang negatif (Leung 2005). Berbanding
sama yang mengutamakan pengadil yang menjelaskan
dengan kebanyakan negara lain, Australia mendapat skor
keputusannya.
yang rendah dalam skala kuasa-jarak Hofstede. Sejajar
dengan pendirian pada skor skala kuasa-jarak, pemain
bola sepak Australia menunjukkan pilihan keutamaan yang KAJIAN MASA KINI
kuat kepada pengadil yang melayan mereka dengan hormat
dan bercakap secara biasa. Pemain menginterpretasikan Kajian yang dijalankan oleh penulis adalah berpandukan
kemarahan pengadil secara berlainan - dan selalunya secara tesis Mellick et al. (2005), yang menyatakan bahawa
negatif - sebagai tanda tidak menghormati, ancaman atau pengadil perlu mempromosikan persepsi keputusan
ketiadaan pengalaman, yang sering membawa kepada mereka sebagai adil dan saksama. Juga, berpandukan
82 Akademika 79

hasil kajian Simmons (2007) yang berkaitan dengan pertama, Sepanyol berada di tempat ke-31, dan Australia
beberapa pemaparan kemarahan, penjelasan dan usia yang di kedudukan ke-41 (Hofstede 1997).
mempengaruhi persepsi keadilan pemain terhadap pengadil. Identiti nasional para peserta dikenalpasti dan tiga (3)
Kajian ini menyelidik kesan dua kelakuan komunikasi perkara disesuaikan daripada indeks dimensi kuasa-jarak
penjelasan pendek dan pemaparan kemarahan, yang ada Hofstede untuk mengenal pasti sikap terhadap pengadil
pada persepsi pemain terhadap keadilan pengadil dan sebagai suatu bentuk kuasa dan autoriti (Hofstede 1997).
keputusannya. Pemboleh ubah pengadil ketiga ialah usia. Pemboleh ubah bebas yang terkandung dalam dan bergilir-
Kajian Simmons (2007) mendapati usia muda pengadil gilir melalui vignet ialah pemaparan kemarahan (ada atau
berfungsi sebagai heuristik yang menyebabkan pemain tiada), penjelasan (ada atau tiada), dan usia pengadil (18
beranggapan pengadil sebagai kurang berpengalaman, dan atau 35 tahun). Pemboleh ubah yang utama bergantung
dari segi mental dan fizikal kurang cekap untuk menilai pada persepsi keadilan pemain terhadap pengadil,
dan membuat keputusan. Mereka juga dianggap lebih ketepatan keputusan, dan sikap serta niat kelakuan pemain
lemah untuk menangani tekanan pelbagai perlawanan, yang berkaitan dengan pengadil. Satu skala dibina untuk
dan melaksanakan hukuman secara keterlaluan sebagai mengukur tahap keadilan pengadil berdasarkan perkara-
pendekatan mereka mengawal permainan. Hasil kajian perkara yang mengukur persepsi kecekapan pengadil,
yang mendapati pemain Australia mempunyai persepsi kebergantungan ke atas pengadil, dan nilai hormati-
negatif terhadap pengadil muda adalah konsisten menghormati. Ketiga-tiganya merupakan dimensi utama
dengan kepercayaan pengadil pakar Australia yang keadilan pengadil yang dilaporkan oleh Simmons (2007).
beranggapan bahawa pengadil muda mengalami lebih Dalam pra-uji yang menggunakan satu sampel Australia
banyak ketidakadilan (Oke 2005; Lorenc 2005). Hasil (n = 80), dan internal consistency yang kuat dibuktikan
kajian di Sweden pula mendapati bahawa pengadil melalui nilai koefisien alfa Cronbach 87.
muda ialah mangsa kepada lebih banyak ancaman dan Melalui talian Internet lapan (8) vignet dalam
keganasan berbanding dengan pengadil yang lebih tua format soal selidik telah dipersembahkan secara rawak
yang mempunyai tahap pengalaman yang sama (Folkesson, kepada subjek. Setiap subjek dipersembahkan dengan
Nyberg, Archer & Norlander 2002). hanya satu vignet dan mereka memberikan respon dalam
skala Likert yang mempunyai sembilan (9) mata skala.
Saiz sampel sebenar kajian melalui eksperimen secara
KAEDAH KAJIAN
online dan survei ini adalah lebih besar daripada saiz
sampel kajian mengikut reka bentuk eksperimen biasa.
Kajian telah membandingkan kesan gaya komunikasi
Ini disebabkan sampel menjawab soalan secara online
pengadil ke atas pemain yang dilihat sebagai signifikan
(penyelidik bertanggungjawab menyebarkan kajian ini
dari segi penerimaan kelakuan adil. Ini adalah berpandukan
dan menggalakkan pemain mengisinya). Sebagai langkah
dapatan kajian yang sebelumnya ke atas pemain (Simmons
kawalan, kaedah online tanpa pendedahan nama ini
2007) dan pengadil elit (Mellick et al. 2005 & Simmons
akan merekod alamat IP komputer yang setiap subjek
2006). Kajian menggunakan kaedah vignet bertulis,
gunakan apabila mereka login untuk menjawab soalan.
iaitu suatu kaedah yang banyak digunakan dalam kajian
Ini bertujuan supaya boleh membantu mengenal pasti
keadilan dalam organisasi dan psikologi. Dari segi reka
sebarang percubaan untuk mempengaruhi keputusan soal
bentuk kajian, secara keseluruhan terdapat lapan versi
selidik, atau sebaliknya. Dengan ini, kajian eksperimen ini
borang soal selidik yang dikonstruk berpandukan dua
mampu mengenakan kawalan sepanjang proses dengan
adegan perlawanan, lapan kelakuan komunikasi pengadil
set jawapan yang diperolehi diperiksa nombor IP setiap
yang berbeza dan faktor seperti umur pengadil yang
komputer.
berbeza bagi mengumpul persepsi pemain terhadap
keadilan keputusan pengadil. Ini bertujuan membuktikan
bahawa sewaktu perlawanan adanya cara komunikasi yang SAMPEL AUSTRALIA, MALAYSIA
berbeza untuk satu kejadian yang sama dalam padang dan DAN SEPANYOL
bahawa umur pengadil mempengaruhi penilaian pemain
tentang kemampuan pengadil menjalankan tugas mereka Dari segi persampelan, data diambil dari tiga buah negara
dengan adil dan saksama. Dua kelakuan tersebut dianalisis yang berbeza, iaitu Australia, Malaysia dan Sepanyol.
secara berasingan. Negara-negara Australia, Malaysia dan Sampel kajian terdiri daripada pemain bola sepak lelaki
Sepanyol dipilih kerana masing-masing menunjukkan skor yang berdaftar untuk bermain di liga profesional (atau
yang berlainan dalam indeks kuasa-jarak Hofstede (1980) tahap amatur). Pengkaji bekerjasama dengan banyak
dan berbeza dalam dimensi-dimensi kebudayaan yang lain. pihak sama ada orang perseorangan mahupun kumpulan
Pada dimensi kuasa-jarak, Malaysia menduduki tempat dari negara yang berlainan. Subjek kajian diperdapatkan
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 83

melalui persatuan-persatuan bola sepak, kelab dan pasukan dimanipulasikan. Berdasarkan Collins & Brief (1995: 93),
bola sepak yang penyelidik kunjungi, dan juga (sebahagian deskripsi tentang perwatakan orang dalam vignet boleh
besar) melalui e-mail kepada pemain, kelab dan persatuan mempunyai impak yang mendalam pada inferens subjek-
bola sepak yang memiliki pautan online untuk capaian pemerhati tentang kelakuan subjek-pemerhati terhadap
borang soal-selidik. orang sasaran walaupun subjek-pemerhati tidak akan
selalu mengakuinya jika ditanya tentang sebab penilaian
mereka. Dalam setiap vignet, peristiwa perlawanan
KAEDAH VIGNET
adalah sama dan satu-satunya maklumat yang disediakan
tentang pengadil ialah keputusan yang dibuat olehnya
Vignet merupakan satu kaedah penyelidikan yang
dan dua pembolehubah bergilir, iaitu usia pengadil dan
mudah dan hanya memerlukan kos yang rendah untuk
cara pengadil mengkomunikasikan keputusannya. Kajian
mendedahkan responden kepada situasi-situasi yang
ini menggunakan vignet untuk membantu mengakses
sukar untuk ditiru dalam kehidupan sebenar (Sleed et al.
inferens automatik subjek tentang perwatakan pengadil,
2002). Ini disebabkan subjek kajian menjawabnya pada
satu bentuk inferens yang mungkin tidak dapat diakses
masa yang berbeza dan ruang untuk duduk bersama-
melalui penaipan laporan diri fenomenologi kesedaran
sama berbincang untuk mencari jawapan adalah terbatas.
(Collins & Brief 1995: 93-94).
Vignet adalah berguna dalam kajian soal selidik kerana
Walaupun rekaan kajian ini berfungsi untuk
membantu membina satu konteks yang lebih bernilai dan
mendapatkan reaksi yang spontan terhadap pemaparan
seragam berbanding penggunaan kaedah survei biasa
komunikasi pengadil yang berlainan, kepalsuan vignet
yang menggunakan set borang soal selidik yang dibawa
yang dipersembahkan dalam persekitaran eksperimental
oleh enumerator (de Vaus 1995). Ini juga sangat berguna
atau soal selidik membangkitkan kebimbangan tentang
dalam reka bentuk eksperimental kerana membolehkan
kesahihan data yang diperoleh dengan menggunakan
pembolehubah yang berlebihan dikawal (Sleed et al. 2002:
kaedah ini. Bolehkah cerita yang ditulis begitu ringkas
27) dan pembolehubah bebas dimanipulasikan dalam cara-
dapat persembahkan dengan mencukupi realiti konteks
cara yang membolehkan analisis hubungan sebab-akibat
kepada subjek dan kemudian mencungkilkan respon yang
(de Vaus 1995). Vignet adalah tidak serumit kehidupan
sama dengan reaksi pemain terhadap situasi dunia sebenar?
sebenar, dan dalam masa yang sama membolehkan pengkaji
(Sleed et al. 2002: 22).
mereka bentuk satu konteks yang membangkitkan aspek-
Sleed et al. (2002) menyentuh secara ringkas soal
aspek dalam situasi kehidupan sebenar. Satu lagi kelebihan
kesahihan luaran dalam tinjauan semulanya tentang
kaedah vignet ialah perhatian subjek boleh dibimbing ke
perbezaan antara vignet bertulis dan video, tetapi tidak
arah aspek-aspek yang relevan tanpa perlu memberitahu
ada banyak bukti untuk membantu mengukuhkan
subjek apakah aspek-aspek tersebut sebenarnya.
penilaian. Vignet telah digunakan dalam bentuk audio
Video turut dipertimbangkan untuk diguna dalam
dan video tetapi paling umum digunakan dalam bentuk
kajian ini kerana teks gambar bergerak dipercayai
bertulis (Sleed et al. 2002). Satu kajian tentang reaksi
lebih jelas, benar dan tepat berbanding penjelasan
terhadap jenis ketidakadilan argumentatif yang berbeza
dalam bentuk penulisan (Sleed et al. 2002). Ini juga
menggunakan vignet yang sama yang dipersembahkan
mengurangkan keperluan penyelidik menjelaskan
dalam empat cara, iaitu dua auditori, satu bertulis, dan satu
konteks secara verbal kepada responden dalam tiga
pemainan peranan. Kajian itu mendapati cara persembahan
bahasa berasingan. Bagaimanapun kekayaan teks boleh
yang berbeza tidak mempunyai kesan pada reaksi kognitif,
mengurangkan kawalan ke atas apa yang difokuskan oleh
emosional, dan verbal responden (Mischo 2002).
responden (Sleed et al. 2002). Pembolehubah yang tidak
Peri pentingnya, hasil keputusan tersebut
berkaitan termasuk rupa muka, etnik, dan warna pakaian
dipertimbangkan bersama hasil kajian. Beberapa hasil
pemain dalam vignet video bola sepak berkemungkinan
kajian sebelum ini telah melaporkan kepentingan
mempengaruhi penilaian subjek (Collins & Brief 1995).
pemaparan komunikasi diuji, dan literatur yang meluas
Responden juga dijangka mengaplikasikan stereotaip
tentang keadilan sosial psikologi yang memperkukuhkan
sendiri pada aspek-aspek watak dan kelakuan mereka
rekaan kajian.
yang tidak diberikan secara spesifik. (Sleed et al. 2002:
25). Pembolehubah bergantung dalam kajian ini, iaitu
reaksi responden terhadap kemarahan, penjelasan dan usia ISU-ISU KAEDAH SILANG-BUDAYA
diseragamkan dengan menggunakan vignet bertulis.
Subjek kajian tidak mengetahui bahawa situasi Pengawalseliaan sesuatu perlawanan perlu mengambil
direka untuk memfokus kepada komunikasi pengadil, kira konteks budaya. Kajian silang-budaya perlu peka
dan juga tidak tahu bahawa keadaan-keadaan senario dengan risiko yang timbul disebabkan terjemahan,
84 Akademika 79

iaitu bahasa yang digunakan untuk membezakan emosi pasukan sendiri, dan penuh dengan ketidakpastian. Dalam
yang berlainan (Boucher 1979). Soalan-soalan dalam keadaan sedemikian, tiba-tiba pasukan lawan diberikan
borang soal selidik yang konstruk di Australia telah satu sepakan percuma yang berkemungkinan menyebabkan
diterjemahkan ke Bahasa Sepanyol dan Bahasa Melayu pasukan lawan memperolehi gol telah menambahkan lagi
untuk responden di kedua-dua negara tersebut. Sarjana rasa tidak puas hati pemain.
seperti Mattila dan Patterson (2004) pernah menekankan Vignet ditulis dalam bentuk yang mampu menimbulkan
pentingnya perhatian diberikan kepada kebolehan dan elemen emosional tanpa gambaran bahawasanya pemain
penguasaan dwibahasa untuk kerja penterjemahan. Sebagai adalah mangsa prejudis atau kesilapan pengadil. Ini
langkah kawalan, selepas versi Bahasa Inggeris asal kerana vignet tersebut bertujuan mewujudkan senario
yang dikonstruk di Australia itu diterjemahkan ke dalam keadaan perlawanan yang tegang sahaja dan persepsi dan
Bahasa Melayu dan Bahasa Sepanyol, terjemahan tersebut sikap responden terhadap tindakan pengadil yang terhasil
diterjemahkan semula ke dalam versi Bahasa Inggeris merupakan sebahagian daripada aspek yang ingin dilihat
untuk mengenalpasti kelemahan ketepatan makna yang melalui kajian ini. Secara ringkas, tujuan kajian adalah
timbul sebelum perbincangan dan pembetulan dilakukan untuk mewujudkan satu keadaan di mana responden berasa
bagi menyeragamkan dan memantapkan makna sebagai mereka bertindak dalam lingkungan peraturan permainan,
kawalan eksperimental di antara tiga versi bahasa borang tetapi pengadil memberikan keputusan yang bertentangan
soal selidik tersebut. dengan kepentingan mereka. Setiap vignet bermula seperti
Bagi mengawal ralat yang disebabkan terjemahan berikut:
yang berkemungkinan mengubah makna walaupun
dalam julat yang kecil, maklumat yang terkandung dalam Bayangkan anda bermain dalam satu perlawanan bola sepak
borang soal selidik hanya memfokus kepada maklumat dan masa permainan sudah memasuki penghujung pertengahan
penting bertujuan memperolehi data yang dikehendaki. separuh masa kedua. Permainan tersebut sengit, seimbang
Dalam vignet tersebut, terdapat satu bahagian yang dan sukar memerlukan kekuatan fizikal pemain kedua-dua
menggambarkan satu pertandingan yang kompetetif dan pasukan.
sengit. Kedua-dua pasukan sukar memperolehi gol yang
Kedua-dua pasukan telah beberapa kali terkena palang dan tiang
mempunyai skor kosong (kerana perlawanan sedemikian
gol tetapi masih tiada gol yang dijaringkan.
dalam mana kedua-dua pasukan boleh menang dengan
satu jaringan gol selalunya akan menyebabkan kedua-dua
Seorang pemain lawan menggelecek bola ke arah pintu gol
pasukan merasa tegang), dan masing-masing bersemangat dan hanya berada beberapa meter di luar kotak penalti. Anda
tinggi dan gigih bermain untuk menang. Responden diminta menerjah dari sisi dan menapis bola keluar. Anda rasa terjahan
memberikan maklumbalas kepada situasi tersebut dengan itu mungkin sah.
mengambil kira keputusan pengadil yang bertentangan
dengan yang tidak memihak kepada kepentingan pasukan Adegan di atas menggambarkan bahawa satu insiden
mereka. Ini disebabkan pengadil dari seluruh dunia lebih telah berlaku di antara dua pemain daripada dua pasukan
prihatin dengan kesan komunikasi verbal pengadil yang sedang berlawan dan pengadil telah campur tangan
yang semakin berkurangan dengan pemain-pemain yang dengan memberikan satu keputusan yang memihak
terpaksa menerima keputusan yang tidak berpihak kepada kepada pasukan lawan. Perenggan berikutnya adalah
mereka berbanding pemain-pemain yang menerima berbeza-beza mengikut lapan faktor yang berbeza seperti
keputusan yang berpihak kepada kepentingan mereka. umur pengadil sama ada muda atau tua, dan kata-kata
Dalam kajian yang dijalankan, dalam babak penghujung pengadil yang berbeza-beza seperti ia adalah sepakan
perlawanan vignet direka untuk membina satu senario percuma, teruskan permainan; anda telah terlanggar
konteks bola sepak dalam mana pemain-pemain dari mana- pemain lawan sebelum mendapat menguis bola tersebut.
mana konteks budaya akan boleh mudah kenalpasti dan Jika anda buat lagi saya akan layankan kad merah ;
faham. Cabaran di sini ialah untuk membina satu konteks ia adalah sepakan percuma. Betul anda dapat bola,
yang boleh membangkitkan sesetengah aspek emosional tetapi anda bersentuhan dengan pemain tersebut terlebih
dalam realiti bermain dalam satu perlawanan bola sepak, dahulu sebelum mendapat bola, dan sebagainya apabila
dan harus menyelitkan elemen-elemen keseronokan menjawab pertanyaan untuk apa itu? oleh pemain kepada
bermain dengan gigih untuk menewaskan pasukan lawan, pengadil.
keadaan tegang permainan yang disebabkan kedua-dua Di Malaysia dan Sepanyol pengumpulan data dalam
pasukan belum ada jaringan gol dan satu jaringan gol talian telah dilakukan pada bulan Mac sehingga Mei 2008,
adalah memadai untuk memenangi perlawanan. Seterusnya iaitu sebelum persidangan I-Come pada Jun 2008 apabila
senario perlawanan tersebut direka dengan berpandukan analisis awal dan perbandingan antara pelbagai budaya
hasil kajian Bar-Eli (1995) yang menyentuh keadaan akan dibincangkan. Ini akan membantu pentafsiran hasil
menghadapi keputusan negatif yang tidak memihak kajian.
Menjejaki Keadilan, Budaya dan Komunikasi 85

KESIMPULAN Bies, R.J. & Moag, J.S. 1986. Interactional Justice: Communication
Criteria on Fairness. In, Research on Negotiations in
Organizations disunting oleh RJ Lewicki, B.H. Sheppard
Makalah ini mengutarakan satu perspektif baru dalam
& M.H. Bazerman. Greenwich CT: JAI Press.
melihat bagaimana sukan boleh dikawal dengan lebih baik, Boucher, J. 1979. Culture and Emotion. Dlm. Perspectives on
iaitu melalui komunikasi verbal dan non-verbal yang Cross-Cultural Psychology. Marsella. A. J., Tharp, R.G., and
digunakan oleh pengadil sewaktu menyelesaikan insiden- Ciborowski, T.J. San Francisco, CA: Academic Press.
insiden dalam sesuatu perlawanan dan yang sebenarnya Boyko, R., Boyko, A., Boyko, M. 2007. Referee Bias Contribute
merupakan faktor utama penentu penerimaan pemain to Home Advantage in English Premiership Football.
Journal of Sports Sciences 25(11): 1185-1194.
terhadap keputusan pengadil. Kajian lalu berhubung
Buttner, E.H. 2004. How do we Dis students?: A Model of
kesalahan-kesalahan pemain dalam padang bola telah (dis) Respectful Business Instructor Behaviour. Journal of
mendedahkan bahawa pemain akan lebih cenderung Management Education 28(3) June: 319-334.
memberikan kerjasama kepada pengadil jika mereka Chory-Assad, R.M. & Paulsel, M.L. 2004. Classroom Justice:
berpendapat pengadil bertindak adil dalam pengendalian Student Aggression and Resistance as Reactions to Perceived
Unfairness. Communication Education 53(3): 253-273.
sesuatu insiden (dipercayai sebenarnya berpandukan gaya
Cole, N.D. 2004. Gender Differences in Perceived Disciplinary
komunikasi oleh pengadil). Aspek budaya diambil kira Fairness. Gender, Work and Organization 11(3).
kerana latar belakang budaya dan nilai sama ada pengadil Collins, B. & Brief, D. 1995. Using Person-Perception Vignette
mahupun pemain mempengaruhi corak permainan. Methodologies to Uncover the Symbolic Meanings of
Malahan, taraf kualiti sukan bola sepak sesebuah negara Teacher Behaviours in the Milgram Paradigm. Journal of
sering kali dikaitkan dengan budaya nasional sesebuah Social issues 51(3): 89-106
Colquitt, J.A., Greenberg, J. & Zapata-Phelan, C.P. 2005.
negara terlibat. Sorotan literatur banyak bergantung pada
What is Organizational Justice? A Historical Overview.
usaha-usaha Simmon et al. (2006; 2007) yang merintis Dlm. Handbook of Organizational Justice, disunting
kajian ini dan hasil-hasil kajian komunikasi keorganisasian oleh J Greenberg and JA Colquitt. New Jersey: Lawrence
(berkumpulan) yang turut menekankan komunikasi silang- Erlbaum.
budaya sebagai kerangka teoritis kajian ini. Oleh kerana Collie, T., Bradley, G., & Sparks, B.A. 2002. Fair Process
Revisited: Differential Effects of Interactional and
aspek yang dilihat bersifat mikro (tetapi mempunyai
Procedural Justice in the Presence of Social Comparison
kesignifikanan yang besar), kajian ini menggunakan Information. Journal of Experimental Psychology 38:
kaedah vignet untuk memperolehi data daripada pemain- 545-555.
pemain sebagai responden. Bagi memperolehi data yang Conlon, D.E., Meyer, C.J. & Nowakowski, J.M. 2005. How Does
lebih komprehensif, pesampelan kajian ini melibatkan Organizational Justice Affect Performance, Withdrawal,
tiga buah negara, iaitu Australia, Malaysia dan Sepanyol. and Counterproductive Behaviour? Dlm. Handbook of
Organizational Justice disunting oleh J. Greenberg and J.A.
Usaha ini dipercayai dapat melengkapkan aspek-aspek
Colquitt. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
yang akan membantu mempertingkatkan mutu sukan bola deVaus, D.A. 1995. Surveys in Social Research. 4th Editon. Allen
sepak (menutup loophole yang ada kini dalam kajian and Unwin: St Leonards.
sukan bola sepak) dan mempunyai peranan signifikan dari FIFA Laws of the Game 2007/8. July 2007. http://www.fifa.
segi menyumbang kepada pengenalan peraturan dan modul com/mm/document/affederation/federation/laws%5fof%5
fthe%5fgame%5f0708%5f10565.pdf ( Retrieved February
latihan yang lebih baik untuk pengadil.
12, 2008).
FIFA/ Coca-Cola World Ranking. from http://www.fifa.com/
RUJUKAN worldfootball/ranking. (Retrieved August 20, 2009).
Folkesson P., Nyberg C., Archer T. & Norlander, T. 2002. Soccer
Ausref website. Ausref - Football Referees Australia: http://
Referees Experience of Threat and Aggression: Effects
refsroom.ausref.com/viewtopic.php?f=3&t=2420.
of Age, Experience, and Life Orientation on Outcome of
(Retrieved March 8, 2007).
Coping Strategy. Aggressive Behaviour 28 (4).
Australian Sports Commission (ASC). Evaluation Report of a
Greenberg, J. 2006. Losing Sleep Over Organizational Injustice:
National Survey on the Impact of the Year of the Official.
Attenuating Insomniac Reactions to Underpayment Inequity
2004 June. Copy held by author.
With Supervisory Training in Interactional Justice. Journal
Balmer, N., Nevill, A., Lane, A., Ward, P., Williams, M.,
of Applied Psychology 91(1): 5869.
Fairclough, S. 2007. Journal of Sport Behavior 30(2):
Hall, E. & Reed-Hall, M. 1990. Understanding Cultural
130-145.
Differences: Keys to Success in West Germany, France and
Bar-Eli, M., Tenenbaum, G., & Geister, S. 2006. Consequences of
the United States. Yarmouth: Intercultural Press.
Players Dismissal in Professional Soccer: A Crisis-related
Hofstede, G. H. 1980. Cultures Consequences. Beverley Hills.
Analysis of Group-size Effects. Journal of Sports Sciences
CA: Sage.
24(10): 1083-1094.
. 1997. Culture and Organisations: Software of the
Bar-Eli, M., Levy-Kolker, L., Pie, J.S., & Tenenbaum, G. 1995.
Mind. New York: McGraw-Hill.
A Crisis-related Analysis of Perceived Referees Behavior
Jeffries, C.M., & Maeder, D.W. 2004. Using Vignettes To
in Competition. Journal of Applied Sport Psychology 7(1):
Build and Assess Teacher Understanding of Instructional
63-80.
Strategies. Professional Educator 27(1/2): 17-28.
86 Akademika 79

Jordan, J.S., Gillentine, J.A, & Hunt, B.P. 2004. The Influence Adelaide, Adelaide, Australia. http://www.adelaide.edu.
of Fairness: The Application of Organizational Justice in a au/anzca2006/conf_proceedings/simmons_peter_tackling_
Team Sport Setting. International Sports Journal Winter: abuse_football_referees.pdf.
139-149. Simmons, P. 2007. Fair call: Player Perceptions of Justice in
Koeszegi, S., Vetschera, R., & Kersten, G. 2004. National Cultural Football Referee Communication. Paper presented to the
Differences in the Use and Perception of Internet-Based Australia and New Zealand Communication Association
NSS: Does High or Low Context Matter? International Conference. Melbourne University, Melbourne, Australia.
Negotiation 9. Sitter, V.L. 2003. Communication Style as a Predictor of
Leung, K. 2005. How Generalizable are Justice Effects Across Interactional Justice. Paper presented at the International
Cultures? Dlm.Handbook of Organizational Justice, Leadership Studies Conference. August. http://www.
disunting oleh J. Greenberg & J.A. Colquitt. New Jersey: regent.edu/acad/sls/publications/conference_proceedings/
Lawrence Erlbaum. international_leadership_conference/2003pdf/sitter_
Lind, E.A. 2001. Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments communication_style.pdf. (Retrieved on 9 October,
as Pivotal Cognitions in Organizational Relations. Dlm. 2006).
Advances in Organizational Justice, disunting oleh Skarlicki, D.P., & Latham, G.P. 1997. Leadership Training in
Greenberg, J. Stanford CA: Stanford University Press. Organizational Justice to Increase Citizenship Behavior
Lind, E.A., Kray, L. & Thompson, L. 2001. Primacy Effects within A Labor Union: A Replication. Personnel Psychology
in Justice Judgements: Testing Predictions from Fairness 50(3): 617-633
Heuristic Theory. Organizational Behavior and Human Sleed, M., Durrheim, K., Kriel, A., Solomon, V., & Baxter, V.
Decision Processes 85(2) July: 189-210. 2002. The Effectiveness of the Vignette Methodology: A
Lorenc, R. 2005. National Refereeing Manager, Football Comparison of Written and Video Vignettes in Eliciting
Federation of Australia (FFA). Personal communication Responses About Date Rape. South African Journal of
and report of an FFA Survey. Psychology 32(3) Sept.: 21-28 .
MacMahon, C., Helsen, W.F., Starkes, J.L., & Weston, M. 2007. van den Bos, K. 2005. What is Responsible for the Fair Process
Decision-making Skills and Deliberate Practice in Elite Effect? Dlm.Handbook of Organizational Justice, disunting
Association Football Referees. Journal of Sports Sciences oleh J. Greenberg and J.A. Colquitt New Jersey: Lawrence
25(1): 65-78. Erlbaum.
Mascarenhas, D., Collins, D, & Mortimer, P. 2005. Elite van den Bos, K., Burrows, J.W., Unphress, E., Folger, R., Lavelle,
Refereeing Performance: Developing a Model for Sport J.J., Eaglestone, J., & Gee, J. 2005. Prior Experiences
Science Support. The Sport Psychologist 19: 364-379. as Temporal Frames of Reference in Social Justice: The
Mascarenhas, D. & Collins, D. (unpublished) Referee Decision- Influence of Previous Fairness Experiences on Reactions to
making: Its Not What You Give its the Way You Give It. New and Old Supervisors. Social Justice Research 18(2):
(working title). Copy held by author. 99-120.
Mattila, A.S. & Patterson, P.G. 2004. Service Recovery and van den Bos, K., Vermunt, R. & Wilke, H.A. 1996. The
Fairness Perceptions in Collectivist and Individualist Consistency Rule and the Voice Effect: The Influence
Contexts. Journal of Service Research 6(4). of Expectations on Procedural Fairness Judgements and
McColl-Kennedy, J.R. & Sparks, B.A. 2003. Application of Performance. European Journal of Social Psychology 26:
Fairness Theory to Service Failures and Service Recovery. 411-428.
Journal of Service Research. February 5(3). Vermunt, R. & Steensma, H. 2005. How Can Justice be Used
Mellick, M.C., Fleming, S., Bull, P., & Laugharne, E.J. to Manage Stress in Organizations? Dlm. Handbook of
2005. Identifying Best Practice for Referee Decision Organizational Justice, disunting oleh J. Greenberg and
Communication in Association and Rugby Union Football. J.A. Colquitt. Lawrence Erlbaum: New Jersey.
Football Studies 8(1). Wolfson, S. & Neave, N. 2007. Coping Under Pressure: Cognitive
Mischo, C. 2002. Personality and Ability Effects on Reactions Strategies for Maintaining Confidence Among Soccer
to Argumentative Unfairness. Social Justice Research Referees. Journal of Sport Behavior 30(2): 232-247.
15(1): 1-18. Wikipedia, List of Football Referees. http://en.wikipedia.org/
Mohr, P.B. & Larsen, K.L. 1998. In group Favoritism in Umpiring wiki/List_of_football_referees.
Decisions in Australian Football. Journal of Social
Psychology 13(4): 495-504. Peter Simmons, PhD.
Oke, W. 2005. Referees Development Officer, NSW Soccer (Affiliations: FIFA Joao Havelange Research Scholar)
Referees. Personal Communication. School of Communication,
Pawlenka, C. 2005. The Idea of fairness: A General Ethical Charles Sturt University,
Concept or One Particular to Sports Ethics. Journal of the Bathurst, NSW, 2795, Australia.
Philosophy of Sport XXXII: 49-64. psimmons@csu.edu.au
Shapiro, D. Brett, J.M. 2005. What Is the Role of Control in
Organizational Justice? Dlm. Handbook of Organizational
Justice, disunting oleh J. Greenberg and J.A. Colquitt. New Lee Kuok Tiung
Jersey: Lawrence Erlbaum. School of Social Sciences,
Simmons, P. 2006. Tackling Abuse of Officials: Attitudes and Universiti Malaysia Sabah,
Communication Skills of Experienced Football Referees. Locked Bag 2073, 88999
Paper presented to the Australia and New Zealand Kota Kinabalu, Sabah
Communication Association Conference. University of lee@ums.edu.my