Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 1

BORANG PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN


(CD-INTERAKTIF TAYAMMUM)

ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang skala yang disediakan untuk menyatakan
pendapat anda.

No. Perkara

Sangat

Sangat
Setuju
setuju
setuju

setuju
Tidak

Tidak
tidak

pasti
1 2 3 4 5
(A) Penilaian Aspek Interaktiviti Pengajaran
1. Perisian berpandukan sukatan/ kandungan mata
pelajaran selaras dengan Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
2. Perisian sesuai digunakan untuk mencapai objektif
PDP
3. Perisian menyediakan kandungan pengajaran menepati
objektif yang dinyatakan
4. Perisian menyediakan isi kandungan pengajaran yang
berkaitan dengan pengetahuan/pengalaman sedia ada
murid
5. Perisian menyediakan fakta dan konsep yang mudah
difahami oleh murid yang pelbagai tahap kecerdasan
6. Perisian menyediakan isi kandungan yang
berkesinambungan, konsisten dan disusun dengan baik
serta tidak mengelirukan
7. Perisian menyediakan persembahan dan strategi
pengajaran bersesuaian dengan kepelbagaian
kebolehan pelajar
8. Perisian menyediakan strategi pengajaran (simulasi,
tutorial dan latih tubi/ kuiz) bersesuaian dengan topik
yang diajar
9. Perisian menyediakan kemahiran saintifik yang
meransang murid seperti:
a) Membuat pemerhatian dan penelitian
b) Menjelaskan konsep/prosedur
c) Berinteraksi/ berkomunikasi dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
d) Membuat perbincangan dan aktiviti susulan
(amali)
10. Perisian menyediakan latih tubi/ kuiz yang membantu
memperkukuhkan pemahaman konsep pelajar
11. Perisian menyediakan peluang mengulang semula
latihan
12. Perisian menyediakan maklum balas yang memastikan
pelajar belajar daripada kesalahan
13. Perisian menyediakan aktiviti dan masalah yang
mengajar pelajar kemahiran menyelesaikan masalah/
mengaplikasi konsep dalam kehidupan harian
14. Perisian membantu memudahkan proses pengajaran
dan pembelajaran
15. Perisian ini boleh digunakan oleh pelajar untuk
pembelajaran kendiri
LAMPIRAN 1
No. Perkara

Sangat

Sangat
Setuju
setuju
setuju

setuju
Tidak

Tidak
pasti
tidak
1 2 3 4 5
(B) Penilaian Aspek Elemen Multimedia
1. Perisian mempunyai integrasi warna yang bersesuaian
2. Perisian dilengkapi dengan pergerakan animasi yang
jelas dan lancar
3. Perisian mempunyai gambar-gambar yang terang dan
jelas
4. Perisian mempunyai kesan bunyi yang sesuai dan jelas
5. Perisian mempunyai klip video yang terang dan jelas
6. Perisian menggunakan huruf/ fon/ teks yang jelas dan
bersesuaian
7. Perisian mempunyai susun atur layout yang kreatif,
menarik, seimbang dan berkesinambungan
8. Perisian mengintegrasikan elemen multimedia (teks,
audio, video, animasi dan grafik) bersesuaian
9. Perisian mempunyai elemen multimedia yang menarik
perhatian murid
10. Elemen multimedia yang disediakan berfungsi dengan
baik dalam kadar kecepatan yang bersesuaian
(C) Penilaian Aspek Penggunaan Bahasa
1. Perisian menggunakan bahasa yang mudah difahami
murid dan mengikut tahap pembelajaran mereka
2. Perisian mengaplikasikan huruf/ fon menepati mata
pelajaran yang diajar (fon Jawi untuk mata pelajaran
Pendidikan Islam)
LAMPIRAN 1
BORANG PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN
(BAHAN MAUJUD: BIJAK TAYAMMUM)

ARAHAN: Sila tandakan ( / ) pada ruang skala yang disediakan untuk menyatakan
pendapat anda.

No. Perkara

Sangat

Sangat
Setuju
setuju
setuju

setuju
Tidak

Tidak
tidak

pasti
1 2 3 4 5
(A) Penilaian Aspek Kesesuaian Bahan
1. Bahan berfungsi dengan baik sebagai pelengkap
kepada CD-Interaktif
2. Bahan mudah dibawa, diguna dan disimpan kembali
3. Bahan direka dengan saiz yang bersesuaian untuk
dilengkapi/ diisi dengan kelengkapan pengajaran lain
4. Bahan dibina secara kreatif, inovatif dan kukuh
5. Bahan dibuat dengan kos yang murah/ minimal
6. Bahan berbentuk fleksibel dan boleh digunakan untuk
topik/ mata pelajaran lain

Anda mungkin juga menyukai