Anda di halaman 1dari 6

ELKV2042 KK 1

IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


71760 BANDAR ENSTEK, N. SEMBILAN

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

KERTAS AMALI
( WORK SHEET )
PROGRAM /
DPLI TEKNOLOGI ELEKTRIK
PROGRAMME
SEMESTER /
01 (SATU)
SEMESTER
KOD KURSUS /
ELKV2042
COURSE CODE
NAMA KURSUS /
AMALAN BENGKEL TEKNOLOGI (KAWALAN MOTOR)
COURSE NAME

STANDARD
KANDUNGAN / 1 MELAKUKAN KAWALAN MAGNETIK
CONTENT PENGHIDUP MOTOR SECARA TERUS KE TALIAN - DOL STARTER
STANDARD

Selepas tamat pelajar dapat;

1 Menentukan jenis-jenis komponen kawalan motor.


HASIL
2 Mengenalpasti tamatan pada setiap komponen kawalan.
PEMBELAJARAN
3 Menentukan jenis-jenis kawalan magnetik.
KURSUS /
4 Menentukan tamatan pada penyentuh.
COURSE
5 Melakukan pengujian pada komponen kawalan motor.
OUTCOMES
6 Melakukan ujian keterusan pada litar kawalan dan utama.
7 Melakukan ujian penebatan pada litar kawalan dan utama.
8 Menguji kendalian litar kawalan dan litar utama.

NAMA PELAJAR /
STUDENT'S NAME
NO. KAD
PENGENALAN /IC
NO.
TANDATANGAN
TARIKH / DATE PENGAJAR /
INSTRUCTORS
SIGNATURE
NAMA PENGAJAR
/ INSTRUCTORS
NAME

JKE IPGKPT 2017 1 6


PROGRAM / PROGRAMME TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD MODUL / MODUL CODE EEK 102
SEMESTER / SEMESTER 01 ( SATU )
TAJUK MODUL / MODUL TITLE EEK102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
ELKV2042 KK 1

NAMA KURSUS /
ELKV2042 MOTOR CONTROL 1
COURSE NAME
STANDARD
1 MELAKUKAN KAWALAN MAGNETIK
KANDUNGAN /
PENGHIDUP MOTOR SECARA TERUS KE TALIAN ( DOL STARTER )
CONTENT STANDARD
TEMPAT : BENGKEL ELEKTRIK TEMPOH : 1 JAM

ARAHAN:

Anda dikehendaki melaksanakan amali yang diberi dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan dan
mengamalkan prosedur kerja yang selamat serta menggunakan kelengkapan / peralatan keselamatan mengikut
kesesuaian kerja.

PERHATIAN :
1. Didalam amali ini anda akan menyambungkan 230 VAC dan 400 VAC, untuk keselamatan anda sila
pastikan semua sambungan telah ditebat dengan baik.
2. Pelajar dikehendaki mematuhi semua langkah keselamatan pemasangan dan pengujian serta
mengamalkan kaedah persekitaran kerja selamat berpandukan standard 5S.

Jadual 1 : Senarai alatan, kelengkapan, bahan, komponen dan aksesori.

ALAT, KELENGKAPAN & Kuantiti Kuantiti


KOMPONEN / AKSESORI
BAHAN

1. Skrew Secukupnya 1. Penyentuh Magnetik 1


2. Bongkah penyambung Secukupnya 2. Lampu pandu 1 set
Secukupnya 3. MCB 6A 1
3. Pengikat kabel
Secukupnya 4. MCB 20A 3
4. Papan kawalan Secukupnya 5. Punat tekan 1 set
5. Wayer 1 mm2 Secukupnya 6. GBL 1
6. Wayer 2.5 mm2 Secukupnya

JKE IPGKPT 2017 2 6


ELKV2042 KK 1

Amali 1: PENGHIDUP MOTOR SECARA TERUS KE TALIAN ( DOL STARTER )

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


*Setiap langkah kerja dan hasil kerja akan
dinilai oleh pensyarah dan dicatat dalam jadual
permakahan.

Sediakan peralatan dan perkakas yang diperlukan seperti yang


1. Sediakan peralatan , perkakas dan bahan disenaraikan.
kerja Pastikan semuanya adalah dalam keadaan yang baik dan
selamat untuk digunakan
Rancanglah kerja-kerja anda terlebih dahulu demi untuk
menjamin keselamatan.

2. Pastikan susunatur pada panel kemas dan Berpandukan rajah litar skematik yang diberi, susun
mengikut kehendak litar. kedudukan komponen dan rancang laluan wayer.

3. Analisa litar. Analisa litar skematik terlebih dahulu bagi memastikan


kehendak dan keperluan bagi litar tersebut. Ini akan
memudahkan kerja-kerja pendawaian dilakukan
Kenalpasti setiap tamatan pada komponen kawalan agar
mengikut keperluan litar skematik.
4. Pendawaian litar utama Lakukan pendawaian bagi litar utama atau litar kuasa dengan
menggunakan kabel yang disediakan. Samada kabel yang
bersaiz 2.5mm2 pvc/pvc ataupun 4mm2 pvc/pvc yang
bersesuaian mengikut kadaran saiz motor.
Kabel mestilah disusun dengan kemas dan teratur.

5. Pendawaian litar kawalan motor. Lakukan pendawaian bagi litar kawalan dengan
menggunakan kabel bersaiz 1.5mm2 pvc/pvc yang
disediakan.
Pastikan setiap tamatan diikat dengan kemas.

6. Pengujian litar utama dan litar kawalan Dengan menggunakan penguji megaohm, lakukan ujian
penebatan litar utama, litar kawalan dan motor elektrik.
Dengan menggunakan penguji keterusan, lakukan ujian
keterusan litar utama, litar kawalan dan motor elektrik.
Catatkan dalam jadual yang disediakan.

Sambungkan motor pada tamatan keluaran papan kawalan.


7. Pengujian kendalian motor
Pastikan bekalan telah dimatikan.
Sambungkan tamatan bekalan dengan bekalan 400V iaitu pada
Nota:
sambungan MCB 20 A dan 6A.
*Pastikan langkah pengujian dilakukan
Periksa setiap sambungan dalam keadaan baik, kemas dan betul.
dibawah pengawasan guru dan dengan
kebenaran guru. Uji litar kawalan motor dengan kebenaran guru.
**Setelah pengujian selesai dilaksanakan, tutup Dengan menggunakan meter volt julat bersesuaian, ambil
suis bekalan dan putuskan sambungan bekalan bacaan voltan pada setiap talian dan catat dalam jadual 5.
utama. Dengan menggunakan meter arus (clamp meter) julat
bersesuaian, ambil bacaan arus pada setiap talian dan
catatkan dalam jadual 6.

JKE IPGKPT 2017 3 6


ELKV2042 KK 1

Rajah 1 : Litar skematik kawalan motor talian terus (DOL Starter)

Rajah 2 : Kedudukan panel kawalan motor

JKE IPGKPT 2017 4 6


ELKV2042 KK 1

SENARAI SEMAK KERJA / CHECKLIST

Tidak
BIL/ Terima / Catatan/
Tahap Pencapaian / Level of Achievement Terima /
No. Accepted Remark
Not Accepted

1 Persediaan, Pelaksanaan dan Pemantauan


(Proses & Prosedur kerja)

Melukis litar skematik/pendawaian


dengan kemas.
Menyediakan bahan, peralatan dan alat
tangan
Menguji setiap komponen dengan
kaedah yang betul
Membuat sambungan litar pada papan
kawalan.

2. Penilaian hasil kerja


Keputusan/laporan/rekod
Litar disambung dengan betul
Kedudukan komponen kawalan disusun
dengan kemas
Pendawaian disambung dengan kemas
Mengendali dan menghidupkan motor
dengan kaedah yang betul.
Litar berkendali dengan baik
Melakukan pengujian dengan kaedah
yang betul.
Mencatat keputusan pengujian dalam
jadual.

3. Sikap dan keselamatan


Persediaan diri
Pengurusan peralatan
Kekemasan kawasan kerja
Keselamatan diri & peralatan
Ketepatan masa

Tandakan ( ) di ruang yang disediakan.

................................................... ....................................................
( Tandatangan dan Nama Pelajar ) ( Tandatangan dan Nama Pengajar )
Student's Name and Signature Instructors Name and Signature

Tarikh/Date: ____________________ Tarikh/Date: ____________________

JKE IPGKPT 2017 5 6


ELKV2042 KK 1

Soalan:

1. Terangkan Fungsi Penyentuh magnet

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Terangkan fungsi STP 1 dan kesan sekiranya ia tidak disambung?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Berikan perbezaan antara litar utama dan litar kawalan

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

JKE IPGKPT 2017 6 6