Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Masa : 7.45 – 8.45 (1 jam)
Hari : Rabu
Tahun : 5 Maju
Jumlah murid : 30 orang
Tema :Budi Bahasa Budaya Kita
Tajuk : Orang Berbudi Kita Berbahasa
Fokus utama : 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang
menarik dalam sesebuah karya.
Aras 1
(i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

Fokus sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yg dibaca.
Aras 3
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat:-
1. Mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks
‘Orang Berbudi Kita Berbahasa’ secara bertulis.
2. Menjawab 5 soalan pemahaman objektif berdasarkan
teks ‘Orang Berbudi Kita Berbahasa’ secara bertulis
dengan betul.
3. Menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam
slide yang dipaparkan.

Objektif pemulihan : Dapat menggunakan kosa kata yang betul mengikut


konteks.

1
Bahan bantu mengajar :
Bil . Bahan Jumlah
1. Video ‘Budi Bahasa’ 1
2. LCD 1
3. Petikan cerita 30
4. Lembaran kerja 30
5. Carta permainan 1
6. Dadu 1
7. Penanda pemain 6
8. Poster 1
9. Skrin 1

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


ISI PELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1. Slide Induksi set (5 minit)  Pengetahuan sedia
2. Soalan: Aktiviti i ada

2
a. Apakah yang dapat 1. Guru menampal poster di
kamu lihat dalam poster hadapan kelas.  BBB
tersebut? 2. Guru bertanya murid tentang - Poster
 Gambar dua orang situasi di dalam poster
budak lelaki tersebut.
memimpin seorang 3. Guru bertanya murid
lelaki buta perkaitan poster yang
b. Apakah kempen yang ditunjukkan dengan kempen
berkaitan dengan poster yang dijalankan oleh kerajaan.
tersebut?
 Kempen Budi Bahasa

 Membaca teks petikan Aktiviti ii


cerita ‘Orang Berbudi 3. Guru mengaitkan jawapan
Kita Berbahasa’ untuk murid dengan isi pelajaran
mendapat idea pada hari tersebut.
keseluruhan.
 Menyatakan dan
mengulas nilai-nilai
murni yang terdapat
dalam teks ‘Orang
Berbudi Kita
Berbahasa’ secara
bertulis.
Fasa sebelum(15 minit)  BBB
Teks: “Orang Berbudi Langkah 1 - Teks cerita
Kita Berbahasa” Aktiviti i  Kaedah skimming
1.Soalan: 1. Guru mengedarkan Kemahiran bernilai
a. Apakah makna nilai- petikan. Murid membaca tambah:
nila murni? secara skimming untuk  Mentalis
b. Apakah makna memahami idea keseluruhan  Belajar cara belajar
perkataan yang sukar teks.
kamu terjemahkan? 2. Guru meminta pelajar

3
menceritakan pengalaman
sendiri berdasarkan makna
kata .
3. Guru menyatakan
maksud “Orang Berbudi Kita
Berbahasa” secara lebih
terperinci supaya murid
faham.

1. Slide Aktiviti ii
- Situasi i: 1.Guru menayangkan slide  BBB
Orang yang turun yang menggambarkan 2 - Slide video situasi
daripada bas tidak situasi tentang budi bahasa. - LCD
mengucapkan terima 2.Guru membimbing murid - Skrin
kasih kepada merujuk terus kepada nilai  Pendekatan deduktif
pemandu bas. murni yang dikenal pasti  Membanding beza
- Situasi ii:  Apakah perbezaan situasi i
Seorang sahaja dan situasi ii?
penumpang yang  Apakah perkara yang patut
mengucapkan terima kita lakukan jika berada
kasih kepada pemandu dalam situasi i?
bas semasa menuruni  Buat ulasan tentang
bas. perlakuan yang kurang
bersopan dengan
perlakuan yang bersopan?
 Sebab apa?
Fasa semasa(10 minit) -
Langkah 2
Aktiviti i
1. Guru menyuruh murid
menulis karangan tentang
perbezaan yang telah
dikenalpasti dalam slide
yang dipaparkan secara

4
lengkap menggunakan ayat
sendiri.
Aktiviti membaca teks: Fasa selepas (25 minit)
“Orang Berbudi Kita Langkah 3  BBB
Berbahasa” Aktiviti i - Teks petikan
1. Guru menerangkan makna - lembaran kerja
ayat yang sukar difahami.  Soalan
2. Guru menerangkan objektif
kandungan teks:  Peta minda
 Teks ini menerangkan nilai-nilai
tentang ... murni.
 Menggunakan kata tanya:
i. Mengapa....?
ii. Apakah...?
iii. Di manakah...?
iv. Bilakah...?
v. Bagaimanakah
(4W 1H)
3. Guru meminta murid
menjawab soalan yang
disediakan dalam
lembaran kerja.

Cadangan aktiviti pemulihan  BBB


1. Karangan bergambar 1. Guru mengedarkan gambar - Gambar bersiri
 bersiri beserta keratan- -Keratan-keratan
keratan perkataan kepada perkataan
murid-murid pemulihan. - lembaran kerja
2. Murid-murid diminta untuk  Kertas
memilih perkataan yang menulis
sesuai bagi melengkapkan karangan
ayat dengan menambah
rangkai kata yang sesuai
berdasarkan gambar bersiri

5
bagi menyudahkan cerita.
3. Seterusnya,murid akan
menggabungkan ayat-ayat
yang telah dibuat menjadi
sebuah karangan pendek
yang lengkap.

Cadangan aktiviti pengayaan


1. Permainan Bahasa 1. Guru membahagikan murid
- Jika pemain berhenti kepada 6 kumpulan iaitu lima
di petak yang murid setiap kumpulan.
mengandungi nilai 2. Guru menerangkan jenis dan
yang positif,pemain peraturan permainan yang
akan maju ke akan dijalankan kepada murid.
hadapan. 3. Guru membimbing murid  koperatif
Jika pemain berhenti merujuk terus kepada nilai
di petak yang yang terdapat dalam petak
mengandungi nilai permainan dam tempat murid  Pendekatan Induktif
yang negatif,pemain berhenti.
akan mundur ke 4. Permainan diteruskan
belakang. sehingga ada kumpulan yang  Permainan Bahasa
memenangi permainan  BBB
tersebut. - Carta permainan
dam‘kejar nilai’
Soalan : Aktiviti ii - Dadu
a. Apakah alasan 1. Setelah semua murid selesai -Penanda pemain
jawapan tersebut betul menjawab, guru meminta
atau salah? pelajar menukarkan lembaran
kerja dengan rakan-rakan dan
membincangkan jawapan yang
tepat.
2. Guru memberi alasan untuk
menerima atau menolak
jawapan.

6
3. Murid yang berjaya
menjawab kesemua soalan
akan mendapat hadiah.
 Peneguhan positif :
hadiah (alat tulis)
- motivasi ekstrinsik
Kognitif : Penutup (5 minit) Gabungjalin kemahiran
Rumusan isi pelajaran 1. Guru merumuskan isi muzik
- Nilai-nilai murni pelajaran pada hari tersebut.  BBB
2. Guru memberi pujian atas - LCD
Sosial : sikap murid . - Skrin
- Pujian 3.Guru meminta murid-murid - Video lagu ‘Budi
- Nyanyian lagu menyanyikan semula lagu Bahasa Budaya
‘Budi Bahasa ‘Budi bahasa budaya kita’ Kita’
Budaya Kita’ diiringi paparan video lagu
tersebut.