Anda di halaman 1dari 1

BORANG INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN VIDEO

Arahan: Sila tandakan (/) di dalam ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut :

5: Sangat Setuju 4: Setuju 3: Tidak Setuju 2: Sangat Tidak Setuju 1: tidak pasti

BIL. KENYATAAN 1 2 3 4 5
1 Isi kandungan video bertepatan dengan topik pengajaran
mata pelajaran Sejarah.
2 Kualiti imej video adalah jelas dan mudah difahami.
3 Muzik dan suara latar video dapat didengari dengan jelas.
4 Video yang dipaparkan adalah menarik minat.
5 Banyak pengetahuan baru yang diperoleh melalui
penyampaian video tersebut.
6 Video yang dipaparkan tidak mengambil masa yang lama.
7 Kejelasan sari kata dalam video adalah baik.
8 Pencahayaan video adalah sesuai.
9 Laras bahasa yang digunakan adalah mudah difahami.
10 Keseimbangan cahaya video adalah baik.

Sila berikan cadangan anda untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Sejarah

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................