Anda di halaman 1dari 4

Bukti Kekufuran Dari Kitab Syiah: Kitab-Kitab Suci

Yang Lain Selain Al-Quran Di Sisi Syiah

Dipetik dari www.darulkautsar.net


TERJEMAHAN

Syi’ah: Kitab-Kitab Suci Yang Lain Selain Al-Quran


Daripada Abi Bashir katanya, aku masuk menemui Abi Abdillah (Jaa’far as-Sadiq) a.s.
lalu aku berkata kepadanya: “Aku jadikan diriku sebagai tebusan kepadamu!
Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu satu masalah, adakah di sini ada
seseorang yang mendengar kata-kataku? Dia (Abu Bashir) berkata lagi: “Lalu Abu
Abdillah a.s. mengangkat di antaranya dengan rumah yang lain lalu dia memerhati
ke arahnya”. Kemudian dia berkata: “Wahai Aba Muhammad, tanyalah apa yang
terlintas padamu”. Aku pun berkata: “Aku jadikan diriku sebagai tebusan kepadamu!
Sesungguhnya Syi’ahmu membicarakan bahawa Rasulullah s.a.w. mengajarkan
kepada Ali a.s. satu bab (ilmu) yang terbuka untuknya daripada bab itu seribu bab?
Maka dia (Abu Abdullah) a.s. berkata: “Wahai Aba Muhammad! Rasulullah s.a.w.
mengajarkan Ali a.s. seribu bab yang terbuka daripada setiap bab seribu bab”.
Perawi (Abu Bashir) berkata, aku berkata: “Ini demi Allah adalah sebenar-benar
ilmu”. Perawi (Abu Bashir) berkata: “Lalu dia (Abu Abdullah) a.s. menggores-gores
seketika tanah kemudian berkata: “Sesungguhnya inilah sebenar-benar ilmu dan
tiada yang sepertinya”.

Perawi (Abu Bashir) berkata, kemudian dia (Abu Abdullah) a.s. berkata: “Wahai Aba
Muhammad (Abu Basir)! Sesungguhnya kami mempunyai al-Jamiah, adakah mereka
mengetahui apakah itu al-Jami'ah? Abu Basir berkata, “Aku jadikan diriku sebagai
tebusan kepadamu! Apakah itu al-Jamiah? Abu Abdillah a.s. menjawab: “Ia adalah
satu sahifah yang panjangnya tujuh puluh hasta Rasulullah s.a.w.. Ia
menyampaikannya dari mulutnya dan Ali a.s. menulisnya. Di dalamnya terdapat
setiap perkara halal dan haram dan setiap perkara yg diperlukan oleh manusia
sehinggalah diyat luka kerana mengoyakkan kulit dan ia memukul tangannya
kepadaku sambil berkata: “Adakah engkau memberi izin kepadaku wahai Aba
Muhammad? Perawi (Abu Bashir) berkata, aku berkata: “Aku jadikan diriku sebagai
tebusan kepadamu, sesungguhnya aku adalah untukmu maka buatlah apa yang
engkau kehendaki. Perawi (Abu Bashir) berkata, “Lalu dia meramas aku dengan
tanggannya dan berkata: “Sehingga diyat sebegini (dia melakukan seolah-olah
marah) Perawi (Abu Bashir) berkata, aku berkata: “Sesungguhnya inilah sebenar-
benar ilmu dan tiada yang sepertinya”.

Kemudian ia (Abu Abdillah) diam seketika lalu berkata: “Sesungguhnya di sisi kami
ada al-Jufr, apakah mereka tahu apa itu al-Jufr? Abu Basir berkata, aku berkata:
“Apakah itu al-Jufr? Abu Abdillah a.s. menjawab: “Satu bekas dari kulit di dalamnya
ilmu nabi-nabi dan para wasi, ilmu ulama yang lalu dari kalangan Bani Israil. Perawi
(Abu Bashir) berkata, aku berkata: “Sesungguhnya inilah sebenar-benar ilmu dan
tiada yang sepertinya”.

Kemudian ia (Abu Abdillah) diam seketika lalu berkata: “Sesungguhnya di sisi kami
ada Mushaf Fatimah, apakah mereka tahu apa itu Mushaf Fatimah? Abu Basir
berkata, aku berkata: “Apakah itu Mushaf Fatimah? Abu Abdillah a.s. menjawab:
“Satu mushaf yang di dalamnya tiga kali ganda quran kamu ini. Demi Allah tidak
terdapat di dalamnya daripada quran kamu walaupun satu huruf”. Perawi (Abu
Bashir) berkata, aku berkata: “Sesungguhnya inilah sebenar-benar ilmu dan tiada
yang sepertinya”.

Kesimpulan:

1. Syi’ah mempunyai kitab-kitab suci seperti al-Jamiah, al-Jufr dan Mushaf


Fatimah dan ia bukanlah al-Quran yang terdapat di tangan umat Islam kini.
2. Salah satu kitab suci Syi’ah iaitu Mushaf Fatimah merupakan satu kitab yang
langsung tidak mempunyai hubungan dengan al-Quran termasuklah dari segi
bahasa kerana tidak terdapat di dalamnya walaupun satu huruf al-Quran. Ini
menunjukkan bahawa huruf yang terdapat di dalamnya bukanlah huruf Arab.

Sumber: http://www.darulkautsar.net/article.php?ArticleID=2185