Anda di halaman 1dari 9

PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Kelas : Tahun 5 Bilangan Murid : 10 (Lelaki 5 / Perempuan 5)
Tarikh : 27 Ogos 2019 (Selasa) Tempat : Padang Sekolah Masa : 0730-0800

Tajuk : SEGAK

Standard Kandungan : 3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan.
Standard Pembelajaran : 3.6.1 Melakukan ujian Kecergasan fizikal dengan menggunaka Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal

Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).

4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma.

5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat utuk melakukan aktiviti.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan 4

Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobic, kelenturan, daya tahan, dan kekuatan otot secara

berkala sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir sesi ini murid dapat:

Psikomotor : Melakukan ujian Kecergasan fizikal dengan menggunaka Bateri Ujian Standard Kecergasan
Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) dengan betul.
Kognitif: : Membandingkan Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan norma.
Afektif: : Mengenal pasti ruang selamat semasa melakukan aktiviti.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Sains. Aktiviti fizikal dapat meningkatkan kecergasan jantung.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : Mengenal pasti aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kadar nadi.

Pengalaman Sedia Ada : Murid pernah melakukan aktiviti senaman regangan semasa pendidikan jasmani.

Penerapan Nilai : Berdisiplin.

Penggabungjalinan : Sains

Bahan Bantu Belajar : Bangku (1), jangkauan melunjur (1), alat penimbang (1).

Penilaian Pdp : Pemerhatian

Sumber Rujukan : Kementerian Pendidikan Malaysia.(2016) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.
Dokumen Standars Kurikulum dan Pentaksiran. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Bahagian / Aktiviti Fokus Pembelajaran Pengelolaan / Strategi PdP Alatan /


Masa Catatan
Aktiviti memanaskan badan. Murid membentuk bulatan
1. Mengiran Indeks Jisim Badan membuat aktiviti regangan.
Memanaskan  Meningkatkan kadar Alatan:
Tinggi
Badan nadi.  Kon (4)
Berat
 Meregangkan otot

(5 minit) untuk mengelakkan


2. Aktiviti regangan
kecederaan. x x

Regangan (Dinamik)  Pengenalan kepada x


Kepala aktiviti PdP. x
x x
Badan  Melakukan aktiviti
Kaki meningkatkan x
suhu badan, adar
x x
pernafasan, kadar
Pelajar membuat aktiviti lompat
nadi dan keanjalan
bintang.
otot dengan baik. Petunjuk:
Pelajar diterangkan dengan aktiviti x = Murid
yang akan dijalankan pada hari
= Guru
tersebut.
= Kon

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Aktiviti 1: Pengenalan kepada isi Murid berpasangan melakukan


pembelajaran:
Perkembangan ‘Ringkuk Tubi Separa’ . aktiviti ringkuk tubi separa dan Alatan:
Psikomotor:
( 10 minit) 1. Murid bermula dalam keadaan jangkaun melunjur.  Kon (4)
Melakukan ujian
beersedia dengan bari dan fleksi
Kecergasan fizikal dengan  Bangku (2)
lutut 90’ serta telapak kaki sentiasa
x x  Jangkauan
menyentuh lantai. menggunaka Bateri Ujian
2. Kaki dibuka seluas bahu dan tangan Standard Kecergasan Melunjur(1)
diluruskan ke sisi , selari dengan Fizikal Kebangsaan Untuk x x
badan. Murid Sekolah Malaysia
3. Bahagian bawah belakang sentiasa (SEGAK) dengan betul.
menyentuh lantai apabila bahu
diangkat. Kognitif:
Petunjuk:
4. Setiap lakuan akan dikira selama 1
Menyatakan hubung kait
minit. x = Murid
antara kecergasan jantung
dengan kadar nadi
‘Jangkauan Melunjur’.
pemulihan. = Guru
1. Murid perlu melurukan kaki dan
telapak kaki menyentuh papan
Afektif:
sepanjang ujian.
Dapat mengetahui kawasan
2. Kedua tangan hendaklah bertindih
yang selamat semasa
dan jangkau tangan perlahan lahan
melakukan aktiviti.
sejauh yang mungkin.
3. Masa dikekalkan selama 3 saat.

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Aktiviti 2: Murid melakukan aktiviti naik


‘Naik Turun Bangku’ turun bangku Alatan:
1. Murid berdiri tegak dengan  Kon (4)
 Untuk mengukur daya
sebelah kaki di atas bangku dan
tahan dan kekuatan otot
sebelah kaki atas lantai.
abdomen.
2. Pegerkana naik turun bangku x x x x
 Melakukan aktiviti
seperti turutan seperti kaki
meningkatkan suhu
pertama naik, diikuti kaki kedua.
badan, kadar
3. Keseluruhan tapak kaki mesti
pernafasan, kadar nadi
memijak permukaan bangku dan
dan keanjalan otot
permukaan lantai.
dengan baik.
4. Muri melakukan aktiviti selama 3
 Menyatakan hubung
minit tanpa berhenti.
kait antara kecergasan Petunjuk:
5. Selepas tamat,murid duduk serta
jantung dengan kadar x = Murid
merta dan perlu mengira kadar
nadi pemulihan.
denyutan nadi yang diambil
=Guru
dalam jangka 1 minit.

= Bangku

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Murid melakukan aktiviti tekan


Kemuncak Aktiviti 1: Permainan kecil  Mengukur daya tubi secara berpasangan. Alatan:
‘Tekan Tubi’ tahan otot tangan
 Kon (8)
dan bahu.
(10 minit) 1. Murid hendaklah bersedia
 Meningkatkan kadar
dengansokong hadapan dan
pernafasan dan
tangan dibuka seluas bahu. kadar nadi selepas x x
2. Kedua badan dan kaki melakukan aktiviti. Nilai & sikap
sentiasa diluruskan dengan  Meningkatkan
kecerdasan jantung.
muka memandang ke lantas.  Yakin diri
3. Tekan tubi diteruskan selama Petunjuk:
1 minit tanpa henti.
4. Skor dikiran jika murid = Kon
melengkapkan lakuan yang
betul. = Guru X = Murid
5. Aktiviti ditamatkan jika murid
tidak melakukan aktiviti
secara sempurna mengikut
prosedur.
1. Aktiviti menyejukkan badan.
Penutup 2. Rumusan PdPc 1. Aktiviti regangan Murid membentuk ladam
(5 minit) 2.1 Pengukuran psikomotor: kuda.
 Guru meminta murid  Melakukan aktiviti

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

menunjukkan aktiviti meningkatkan suhu x x x


meningkatkan kadar badan, kadar x
x
pernafasan dan kadar pernafasan, kadar nadi
nadi. dan keanjalan otot x x
2.2 Pengukuran Kognitif: dengan baik.
 Menyatakan hubung kait  Menyatakan hubung
antara kecergasan kait antara kecergasan
Petunjuk:
jantung dengan kadar jantung dengan kadar
nadi pemulihan. nadi pemulihan.
x = Murid

2.3 Pengukuran Afektif:


 Guru mengucapkan
= Guru
tahniah kepada murid
kerana dapat
bekerjasama dalam
kumpulan.

Kekuatan Isu/Perkara yang difokuskan:

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

Kelemahan Isu/Perkara yang difokuskan:

Cadangan untuk
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disemak oleh Guru Besar

Tandatangan:………………………………
Tandatangan:……………………………………..
Nama:………………………………………
Nama:……………………………………………..
Tarikh:………………………………………
Tarikh:……………………………………………..

CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017


PRAKTIKUM FASA 1 SK SUNGAI MENYAN, SIBU

BI KOMEN/CATATAN TANDATANGAN
L
1

( )
Guru Pembimbing

Tarikh :______________________________

( )
Guru Besar

Tarikh :______________________________

( )
Pensyarah Penyelia

Tarikh :______________________________

CATHERINE ANAK LOO PISMP BAHASA IBAN JUN 2017

Anda mungkin juga menyukai