Anda di halaman 1dari 5

Chunto Langgur Pelajar Individu

Mata Pelajar : Bahasa Iban

Nama Nembiak :

Hari Pengada :

Penanggul Pelajar Nembiak : Penanggul ninga

Pengelandik : Macha

Haribullan : 2 Mac 2020

Hari : Satu

Taga Jam : 9.00 pagi-9.30 pagi

Tema : Rampa Menua

Topik : Pemanah Rampa Menua

Tajuk :

Fokus : Pengelandik Macha

Standard Isi : Asas Macha (isyarat / lisan)

Standard Pelajar : 2.1.1 Macha (isyarat/lisan) enggau sebut ti betul sereta intonasyen ti
nemban.
(i) Leka Jaku
Batang Fokus :
Fokus Sangking : 3.1.1 Nulis chara mekanis.
(i) Leka Jaku

Objektif : Nembiak ulih

Penemu ti udah bisi :


Ripih Isi Pelajar Aktiviti Not

Set Rampa Menua. 1. Pengajar madangka slide Fasa bersedia


Induksyen  Pun Kayu power point ti ngembuan  Nyediaka runding
 Tanah gambar senentang rampa nembiak napi aktiviti
 Rumput menua. enggau pengawa ti

 Buah 2. Pengajar betanya ngagai deka digaga.


nembiak senentang gambar ti
 Langit
udah dipandangka ba slide Pelajar kontekstual:
power point.  Ngaitka pekara
3. Pengajar nulis saut nembiak enggau peneleba diri.
ba papan putih.
4. Pengajar madahka saut KBB:
nembiak betul tauka enda lalu Gambar Rampa Menua
ngaitka tajuk ti deka diajar
enggau rampa menua.
Nerang
1. Pengajar madangka slide Ripih Jalai
power point ti bekait enggau  Betanya saut
rampa menua.  Latih sebut
2. Pengajar betanya saut
enggau nembiak senentang KBB:
rampa menua ti udah  Kad begambar
dipandangka.
3. Pengajar ngagai latih sebut
enggau eja ngena jaku isyarat
ti bekait enggau rampa
menua lalu dititihka nembiak.

4. Pengajar minta nembiak


nyebut leka jaku ba kad
leka jaku ti ngembuan
gambar.

Ngembing 1.

Tisih

Penutup
Sain Jari Apai Indai Sain Jari Pengajar

Nama : Nama :

Haribulan : Haribulan :

Sain Jari Koordinator IEP Sain Jari Pengajar nembiak Inklusif

Nama : Nama :

Haribulan : Haribulan :

Sain Jari kaunselor Sain Jari Penulung Kepala Pengajar

Nama : Nama :

Haribulan : Haribulan :
Sain Jari Kepala Pengajar

Nama :

Haribulan :

Anda mungkin juga menyukai