Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN B

[55markah]

16 Berikut merupakan rupa geometri.

A Trapezium
B Rombus
C Pentagon

Padankan pernyataan berikut dengan bentuk geometri yang betul dengan menulis A, B dan C pada ruang
yang disediakan.

[3 markah]

17 Tandakan (√ ) bagi tiga elemen reka bentuk yang perlu ada sebelum memulakan sesuatu projek.

Kepelbagaian

Ruang

Tekstur

Kontras

[2 markah]

18 Nyatakan tiga jenis lakaran piktorial.

(a) ____________________________________________________________
(b) ____________________________________________________________
(c) ____________________________________________________________

[3 markah]

19 Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul tentang proses rendering dan tandakan ( X ) pada yang salah pada
petak yang disediakan.

i. Digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek agar lebih menarik.

ii. Perlu mengetahui kedudukan sumber cahaya

3
iii. Boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk

[3 markah]

20 Berikut merupakan definisi reka bentuk dan teknologi dalam dunia reka bentuk.

A Pengaplikasian ilmu Sains dan Matematik dengan sumber semula jadi


B Penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan
pengetahuan Sains dan Matematik.
C Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak, berdaya saing dan
mesra alam.

Padankan jenis masalah yang berikut dengan maklumat yang tepat dengan menulis A dan B pada petak yang
disediakan.

i. Teknologi

ii. Reka bentuk

iii. Teknologi

[3 markah]

21 Nyatakan dua komponen utama sistem fertigasi.

a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________

[2 markah]

22 Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul tentang lakaran 3D dan tandakan ( X ) pada yang salah pada petak
yang disediakan.

i. Lakaran yang mempunyai lebih dari satu permukaan

ii. Lakaran yang dapat dilihat pada satu arah dan tidak berstruktur

iii. Lakaran yang menunjukkan tiga ukuran dimensi iaitu panjang, lebar dan
tinggi.
[3 markah]
23 Padankan gambar rajah dengan teknik pembinaan objek yang tepat pada ruang yang disediakan dengan
menulis A, B dan C.

4
A Pembenaman
B Penyatuan
C Pembuangan

[3 markah]

24 Padankan jenis masalah yang berikut dengan maklumat yang tepat dengan menulis A dan B pada petak yang
disediakan.

A Masalah inventif
B Masalah bukan inventif

i. Ahmad menukar mentol lampu bilik tidurnya yang rosak.

ii. Rahim memandu kereta dengan laju supaya cepat sampai ke tempat kerjanya tetapi
ini menyebabkan penggunaan minyak meningkat.
[2 markah]

25 Jadual di bawah menunjukkan masalah bukan inventif yang tidak mengikut urutan.

1 Alatan dapat digunakan semula


2 Proses penambahbaikan alatan
3 Tiada kesan sampingan
4 Alatan tidak berfungsi dengan baik
5 Masalah dikenal pasti

Susun langkah tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis 2,3 dan 4 dalam ruang yang disediakan.
Jawapan 1 dan 5 telah diberi.

5 1
[3 markah]

5
26 Gambar rajah berikut merupakan sebuah cawan.

Lengkapkan hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya.

Produk (Sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima kesan)


(a) (b) (c)
[3 markah]

27 Nyatakan garisan yang berlabel A, B dan C dalam model fungsi di bawah dengan betul.

A C
Lantai Kaki meja Muka meja Buku

B
Skru

A
B
C
[3 markah]

28 Berdasarkan jadual di bawah, lengkapkan parameter yang betul berdasarkan contoh percanggahan fizikal
pada sebuah meja.

Parameter Percanggahan Fizikal


(a)
Besar-kecil
(b)
Berat-ringan
(c)
Tinggi-rendah
6
[3 markah]
29 Maklumat di bawah berkaitan dengan kaedah pembuatan.

A Tuangan
B Sambungan
C Pembentukan

Padankan kaedah pembuatan dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

i. Mengubah bentuk menjadi bentuk lain

ii. Melalui proses peleburan dan dicurah ke dalam acuan

iii. Cantuman komponen atau bahagian


[3 markah]

30 Tandakan (√ ) pada pernyataan yang betul tentang konsep electroplating dan tandakan (X) pada yang salah.

i. Memerlukan kekonduksian elektrik untuk melakukan proses penyaduran

ii. Sesuai digunakan pada bahan pembuatan yang menggunakan logam sebagai
bahan asas

iii. Menghasilkan cas positif dan cas negatif


[3 markah]

31 Pernyataan berikut berkaitan dengan alatan tangan konvensional.

A Kertas pasir
B Pemutar skru

Padankan pernyataan berikut dengan gambar rajah alatan tangan moden yang menjalankan fungsi yang sama
dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan.

7
[2 markah]
32 Nyatakan dua komponen mekanikal yang sesuai digunakan untuk memindahkan sesuatu beban yang besar dan
berat kerja-kerja industri.

(a) ______________________________________________________________

(b) ______________________________________________________________
[2 markah]

33 Rajah 3 di bawah menunjukkan jenis tuas.

Rajah 3
Nyatakan jenis tuas berdasarkan rajah di atas.

A: __________________________________________________________________

B: __________________________________________________________________

C: __________________________________________________________________
[3 markah]
34 Rajah 4 di bawah menunjukkan alatan yang menggunakan prinsip tuil.

Y
X

Z
Rajah 4
Namakan bahagian berlabel X, Y dan Z dengan menulis jawapan pada ruangan yang disediakan.

X: __________________________________________________________________

Y: __________________________________________________________________

Z: __________________________________________________________________
[3 markah]
35 Pernyataan berikut berkaitan komponen mekanikal.

8
A Takal
B Bindu
C Rantai

Padankan pernyataan berikut dengan fungsi komponen mekanikal yang sesuai dengan menulis A, B dan C
pada petak yang disediakan.

i. Memegang dan mencengkam mata gerudi

ii. Menjadikan sesuatu beban yang berat menjadi ringan dan mudah diangkat

iii. Sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear

[3 markah]

Anda mungkin juga menyukai