Anda di halaman 1dari 1

DOA PROGRAM PEMBANGUNAN GURU-GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SELANGOR KE ARAH PENDIDIKAN STEM 2020.

27 NOVEMBER 2020 / 11 RABIULAKHIR 1441`


‫س ِم ا ِل ال ّر ْح َم ِن ال ّر ِح ْي ِم‬
ْ ِ‫ب‬
‫سلَم‬ّ ‫صلَة ُ َوال‬ّ ‫ َوال َعاقِبَة لِ ْل ُمتّقِ ْي َن َال‬,‫ب ال َعالَ ِم ْي َن‬ ِ ‫اَ ْل َح ْم ُد ا‬
ّ ‫هلل َر‬
‫ص َحابِ ِه أَ ْج َم ِعين‬ ْ َ‫سيّ ِدنَا ُم َح ّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َوأ‬
َ ‫َعلَى‬
َ ‫اللّ ُه ّم ا ْغفِ ْرلَنَا ُذنُ ْوبَنَا َولِ ْخ َوانَنا الّ ِذ ْين‬
‫سبَقُ ْونَا بِالِ ْيمان‬
 ‫َو َل ت َْج َع ْل فِ ْي قـُلُ ْوبِنَا ِغ ّل لِلّ ِذين َءا َمنُ ْوا َربّنَاإنّ َك َر ُء ْوفٌ َر ِحيٌم‬
‫اللهم انت العزيز الجليل‬
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin merafa’kan kesyukuran
dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai.

Allah Humma Ya Hakimil Aziz


Sesungguhnya kami berhimpun di ruang alam maya ini dalam PROGRAM
PEMBANGUNAN GURU-GURU SAINS SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELANGOR KE ARAH
PENDIDIKAN STEM 2020.

Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Bersama-sama guru-guru Sekolah Menengah


dan pegawai-pegawai Unit Sains Matematik Negeri Selangor bagi menyatakan
kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk
membangun membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya
berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara.

Justeru  itu berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha


kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami, idea-idea yang
bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras.

Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang
benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silatur rahim di kalangan kami.
Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa
secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan.

Ya Aziz Wa Ya Sattar
Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat dan
bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari melanggari perintah Mu. Kurniakanlah apa
kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan , kesejahteraan yang
sempurna , fikiran yang waras,
minda yang cergas, rezeki yang halal,  zuriat dan generasi yang beriman  serta
segala kebaikan di dunia dan di akhirat.
.
‫سنَةً َوقِنَا َع َذاب‬ ِ ‫ َوفي‬  ِ ً‫سنَة‬
َ ‫الخ َر ِة َح‬ َ ‫َربّنَا آتِنَا ِفي ال ّد ْنيَا َح‬
‫سلّ َم‬ َ ‫صلى ا ُل َعلَى ُم َح ّم ٍد َو َعلَى َءالِ ِه َو‬
َ ‫ص ْحبِ ِه َو‬ َّ ‫ َو‬،
ّ ‫َوا ْل َح ْمد ُِل َر‬
 ‫ب ال َعالَ ِم ْين‬

Anda mungkin juga menyukai