Anda di halaman 1dari 1

TEKS DOA PENUTUPAN KEJOHANAN CATUR MSSM

PERINGKAT NEGERI SARAWAK TAHUN 2020

.ِ ‫هللا َّالرمْح ٰ ِن َّالر ِحمْي‬ ِ ‫ْبس ِم‬


، َ ‫ َوالْ َعا ِق َب ُة ِللْ ُمتَّ ِقنْي‬ ، َ ‫َالْ َح ْمدُ هَّلِل ِ َر ِ ّب الْ َعالَ ِمنْي‬
. َ ‫الساَل ُم عَىَل َس ِ ّي ِداَن ُم َح َّم ٍد َوعَىَل آهِل ِ َوَأحْص َا ِب ِه َأمْج َ ِعنْي‬ َّ ‫الصاَل ُة َو‬
َّ ‫َو‬

‫اللهم ايعزيز ايجبار ايمنتقمي‬


Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradatMu, yang telah
menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada petang yang berbahagia ini, dalam
Majlis Penutupan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah Sarawak, Peringkat Negeri Sarawak
Tahun 2020 Kali ini.

‫اي هللا ايلطيف اي خبري مبا يف الصدور‬


Justeru itu, kami memohon kepadaMu, agar Kejohanan ini dapat melahirkan insan yang
sejahtera akal fikiran, tubuh badan, pendengaran dan penglihatan. Kurniakanlah kepada kami
keazaman dan kesungguhan untuk menjadi insan yang berdaya bersaing dan bercita-cita tinggi.
Semoga pemain-pemain yang dipilih akan mengharumkan nama Sarawak di peringkat
Kebangsaan nanti.

‫اي هللا ايقوي اي متني‬


Kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat yang
terpuji, muliakanlah kami dengan ilmu dan amal, serta sempurnakanlah keindahan diri kami
dengan keimanan dan ketaqwaan.

‫يب ال َّبد َع َوات واي َسا ِم َع اَأل ْص َوات‬


َ ِ‫اي ُمج‬
Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, akan dapat
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sahsiah.

‫ َوالَ جَتْ َع ِل اللَّ ُه َّم فِْينَ ا َواَل َم َعنَ ا‬،‫ص ْو ًما‬ ِِ ِ


ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
ُ ‫ َوَت َفُّرقَـنَا م ْن َب ْع ده َت َفُّرقًا َم ْع‬،‫اج َع ْل مَج ْ َعنَ ا ٰه َذا مَج ْ ًع ا َم ْر ُح ْو ًم ا‬
ِ ِ ُّ ‫ َربَّنَ ا ءَاتِنَ ا ىِف‬ .‫َواَل َم ْن َيْتَبعُنَا َش ِقيًّا َواَل َمطُْر ْو ًدا َواَل حَمْ ُر ْو ًم ا‬
َ ‫الد ْنيَا َح َس نَةً َوىِف اأْل َخ َر ِة َح َس نَةً َوقنَ ا َع َذ‬
‫اب‬
. َ ‫العالَ ِمنْي‬
َ ‫ب‬ ِّ ‫ َواحْلَ ْم ُدلِلَّ ِه َر‬،‫ص ْحبِ ِه َو َسلَّ َم‬ ِِ ٍ ِ
َ ‫ َو‬ ‫آله‬ ‫صلَّى اهللُ َعلَى َسيِّدنَا حُمَ َّمد َو َعلَى‬ َ ‫ َو‬ .‫النَّا ِر‬