Anda di halaman 1dari 1

‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬

. ‫ص َحابِِه اَ حْجَعِ حْي‬ ِِ ِ ِ ِ ِّ ‫اَ حْلم ُدِ هللِ ر‬


‫و َعلَى آله َواَ ح‬،
َ ‫السالَ ُم َعلَى اَ حشَرف الح ُم حر َسل حْي‬
َّ ‫الصالَةُ َو‬
َّ ‫و‬،
َ ‫ب الح َعالَم حْي‬َ ‫َح‬
، ‫ب الح َع حر ِش الح َع ِظحيم‬ ِ
َ ‫ إِن‬، ‫َّك َغ ُف حوٌر َرِححيم‬
ُّ ‫َّك َر‬ َ ‫ إِن‬، ‫َّك ََِسحي ٌع َعلحيم‬
َ ‫إِن‬، ‫َّك َخالَّ ُق الح َع ِظحيم‬
َ ‫اَللَّ ُه َّم إِن‬

. ‫ك ِرحي‬
َ ‫الح‬ ‫اْلََو ُاد‬ َ ‫إِن‬
‫َّك الحبَ ُّر ح‬

Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang


berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala
kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan
Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan.

.. ‫اَللَّ ُه َّم يَا َك ِرحيُ يَا َرِححيم‬

Cucurilah rahmat dan rahimMu ke atas majlis sambutan maulidurrasul


peringkat sekolah kebangsaan telok sengat yang diadakan pada hari Ini.
Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya.

.. ‫ال لِ َما يُِريحد‬


ُ َّ‫يَا فَع‬

Kami juga memohon perlindungan dari Mu dari segala perkara yang boleh
mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami
dari berbuat taat kepada Mu. Kepada Mu jua kami serah segala urusan kami.

‫اآلخَرةِ َح َسنَ ٍة َوِِنَا‬ ِ َ ‫ك اَنَب نَا واِلَي‬


ِ ‫ ربَّنَا آتِنَا ِِف الدُّنحيا حسنَ ٍة وِِف‬.‫صْي‬ ِ
َ ََ َ َ ‫ك الح َم ح‬ ‫ك تَ َوَّك حلنَا َوالَحي َ ح َ ح‬
َ ‫َربَّنَا َعلَحي‬

ِّ ‫اْلَ حم ُد لِلَّ ِه َر‬


‫ب الح َعالَ ِم حْي‬ ‫ َو ح‬،‫ص َحابِِه َو َسلَّم‬ ِِ ٍ
َ ‫ َو‬.‫َع َذابًا النَّا ِر‬
‫صلَّى اهللُ َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آله َواَ ح‬