Anda di halaman 1dari 23

Hak Cipta Terpelihara

Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 1

BAB

TAMADUN ISLAM

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:
Menjelaskan pandangan semesta Islam.
Menghuraikan sumbangan besar Tamadun Islam
kepada dunia.
Menganalisis cabaran-cabaran semasa Tamadun
Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 3

Kandungan

Konsep Tamadun Islam


Prinsip Tamadun Islam
Tujuan Syariah Tamadun Islam
Ciri-ciri Tamadun Islam
Faktor-faktor Kelahiran Tamadun Islam
Faktor-faktor Kemerosotan Tamadun Islam
Sumbangan Tamadun Islam
Pengaliran Ilmu ke Eropah
Isu-isu Cabaran Semasa Tamadun Islam
Rumusan

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 4

Persoalan-Persoalan Yang
Perlu Anda Jawab.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apakah intipati yang terkandung dalam Tamadun


Islam ?
Apakah ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut
pandangan Islam ?
Senaraikan prinsip-prinsip Tamadun Islam ?
Apakah manifestasi/matlamat Tamadun Islam ?
Bagaimanakah cara/jalan untuk mencapai
matlamat Tamadun Islam ?
Apakah adab-adab dalam pembinaan Tamadun
Islam ?

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 5

Persoalan-Persoalan Yang
Perlu Anda Jawab (samb.)
7. Apakah lima prinsip dalam Maqasid Al-Syariah
Tamadun Islam ?
8. Apakah sumber-sumber Tamadun Islam /
9.Bagaimana Tamadun Islam itu lahir ?
10. Apakah faktor-faktor kecemerlangan Tamadun Islam?
11. Apakah faktor-faktor kemorosotan Tamadun Islam ?
12.Apakah sumbangan Tamadun Islam kepada peradaban
dunia ?
13. Apakah isu-isu dan cabaran semasa Tamadun Islam ?
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 6

Pengenalan
Bab ini akan memperkenalkan Tamadun Islam,
meliputi persoalan konsep Tamadun Islam, prinsip dan
matlamat, manifestasi dan sifat-sifatnya, faktor-faktor
kelahiran dan perkembangannya, sumbangan
Tamadun Islam kepada peradaban dunia, pengaliran
ilmu Islam ke Eropah dan kegiatan keilmuan para
sarjana Islam. Turut dibincangkan ialah isu-isu dan
cabaran semasa tamadun islam serta penghayatan
nilai-nilai Islam di Malaysia seperti aplikasi nilai-nilai
Islam dam bidang sosial, politik dan ekonomi.
Hak Cipta Terpelihara
Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 7

Konsep Tamadun Islam

Profesor Syed Naquib Al-Attas


Satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah
mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan
yang luhur bagi seluruh masyarakat.

Syed Qutub
Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh
sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan
mereka seperti dalam sistem sosial, pemerintahan, politik,
ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah
serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 8

Konsep Tamadun Islam

Said Hawa
Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang
tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya relevan
dengan kebudayaan itu.

Abu Bakar Hamzah


Sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama
dengan kehidupan manusia dan perkembangan yang
lahir daripadanya sama ada sesuatu yang bersifat bukan
kebendaan ataupun sebaliknya.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 9

Prinsip Tamadun Islam

Benar dan Amanah


Benar bermakna sesuatu yang berpandukan ajaran
Allah SWT sepertimana firman Allah SWT
bermaksud:
Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah
kamu menjadi seorang daripada mereka yang raguragu.
(Surah al-Baqarah: ayat 147)

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 10

Prinsip Tamadun Islam

Adil dan Saksama


Adil bermakna meletakkan segala sesuatu sesuai
pada tempatnya. Setiap orang perlu sedar bahawa
mereka dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di
akhirat kelak terhadap apa-apa sahaja yang
dilakukan mereka di dunia ini. Rasulullah SAW
bersabda yang bermaksud:
Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin.
Masing-masing kamu akan dipertanggungjawabkan
terhadap apa yang kamu pimpin.
(Hadis Riwayat Ibn Umar)

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 11

Matlamat Tamadun Islam


Matlamat

utama : memperoleh kebaikan dan


kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat.
Hendaklah menjadikan dunia sebagai satu amanah ;
bersungguh-sungguh melaksanakan amar makruf,
nahi munkar.
Kehidupan berasaskan pengabdian diri dan
ketakwaan kepada Allah akan menyuburkan nilainilai kemanusiaan

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 12

Jalan Mencapai Matlamat


Tamadun Islam
Islam

mengajar agar sentiasa menjalinkan/menjaga


hubungan baik dengan Allah swt , sesama manusia
dan seisi alam keseluruhannya.
Hubungan dengan Allah swt ; dicapai melalui
pelaksanaan ibadah khusus.
Hubungan sesama manusia; dicapai dengan saling
menghormati dan berbuat baik sesama manusia.
Hubungan seisi alam; tidak merosakan alam ini.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 13

Tujuan Syariah Tamadun


Islam

Memelihara agama: Pegangan agama menggambarkan


keimanan dan nilai diri seseorang

Menjaga nyawa: Nyawa ialah pinjaman Allah SWT kepada


manusia

Memelihara kewarasan akal: Akal yang waras amat penting


untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup seluruh manusia

Menjaga maruah dan keturunan manusia: Agama Islam amat


menjaga kesucian keturunan manusia supaya taraf manusia
tidak jatuh ke taraf haiwan

Melindungi harta benda manusia: Agama Islam amat


menitikberatkan soal menjaga hak-hak individu termasuklah
dalam soal pemilikan harta benda.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 14

Ciri-ciri Tamadun Islam


Rabbani

Keseimbangan

Universal

Berlandaskan nilai-nilai
keagamaan dan ketuhanan.
Sumber, matlamat dan
tujuan kehidupan manusia
adalah telah ditetapkan oleh
Allah SWT.

Keseimbangan antara
kerohanian dan kebendaan
serta antara kepentingan
individu dan masyarakat.

Tidak terikat kepada bangsa


tertentu, tempat dan tempoh
tertentu.

Ideal dan Realistik

Syumul

Tetap dan Anjal

Meletakkan manusia di
tingkat kesempurnaan yang
paling tinggi dan yang dapat
dicapai.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Ajarannya mencakupi
seluruh aspek kehidupan,
agama yang diturunkan
untuk seluruh manusia dan
merangkumi semua
persoalan dunia dan
akhirat.

Tetap dan tidak berubah


pada sasaran dan matlamat
pembinaan tamadun, tetapi
anjal dari sudut cara dan
teknik pelaksanaannya.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 15

Faktor-faktor Kelahiran
Tamadun Islam
Dorongan ajaran Islam

Tuntutan wahyu

Kehebatan ilmu Allah

Peranan hijrah

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 16

Faktor-faktor Kecemerlangan
Tamadun Islam
Keadilan Yang
Menyeluruh

Keyakinan Terhadap
Ajaran Islam

Ketenteraan Yang Kuat

Pemerintahan Yang
Bertaqwa & Bijaksana

Kedudukan Yang Strategik

Sumber Ekonomi Yang


Luas & Banyak

Prsarana Yang Lengkap

Politik Yang Stabil

Keterbukaan Kepada
Tamadun Yang Lain

Kegiatan Ilmuan Yang


Luas

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 17

Faktor-faktor Kemerosotan
Tamadun Islam

Kegiatan ilmu tidak


berkembang

Pemerintah lemah

Ancaman Musuh
Luar

Penyelewengan &
Keruntuhan akhlak

Bencana Alam

Kekurangan sumber
ekonomi

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 18

Sumbangan Tamadun Islam

Spritual

Ekonomi

Islam tidak
memaksa penduduk
Andalus dan Eropah
supaya memeluk
Islam. Islam
memberi kebebasan
dalam memilih
agama.

Mengasaskan
bentuk ekonomi
baharu yang dikenali
sebagai ekonomi
mediteraneansistem perladangan,
perindustrian dan
perdagangan.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Seni Bina
Selain monumen,
pelbagai peralatan
seperti pinggan
mangkuk, cincin,
jubah, kotak barang
dihias cantik dan
indah.

Intelektual
Penterjemahan giat
dijalankan daripada
bahasa Arab
kepada bahasa
Latin. Pelbagai
bidang ilmu
disumbangkan
termasuk falsafah,
astronomi,
perubatan,
matematik dll.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 19

Pengaliran Ilmu ke Eropah


Peranan Andalusia

Hubungan Diplomatik

Kegiatan Penterjemahan

Umat Islam menguasai


Andalusia (Sepanyol)
selama hampir lapan abad
(7111492 M). Dalam
tempoh masa tersebut,
budaya dan tamadun Islam
mendominasi sebahagian
besar masyarakat Eropah.

Melalui hubungan
diplomatik, ramai pemimpin
Eropah berkunjung ke
Andalus. Mereka sering
bertukar-tukar duta antara
negara tersebut.

Kegiatan penterjemahan
merupakan antara
penyumbang besar kepada
pengaliran ilmu-ilmu Islam
ke Eropah. Kesannya lahir
tokoh-tokoh penterjemahan
dan pusat-pusat kegiatan
terjemahan.

Perang Salib

Pembukaan Sicily

Kegiatan Ekonomi

Perang Salib (1097-1292M)


yang memakan masa
hampir 200 tahun juga
secara tidak langsung
menyumbang kepada
pengaliran ilmu-ilmu Islam
ke Eropah.

Pulau Sicily dibuka oleh


orang-orang Islam pada
tahun 212 M daripada
kekuasaan Rom.
Pemerintahan umat Islam
berkuasa selama 220 tahun
di Pulau Sicily.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Hubungan dagang antara


negara Islam dengan
Kristian telah meluaskan
pengaruh ilmu-ilmu Islam
seperti teknik-teknik
pertanian dan bahan
produk-produk Islam.

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 20

Isu-isu Cabaran Semasa


Tamadun Islam
Ramai penganut Islam yang hidup di bawah
pemerintahan rejim bukan Islam yang anti-Islam.
Pertubuhan serta persatuan dalam kalangan negara
Islam seperti OIC tidak mampu menangani masalah
umat Islam di seluruh dunia.
Negara-negara Islam pada masa ini juga lemah dari
segi penguasaan ekonomi dunia.
Mensia-siakan peluang ekonomi, misalnya
membiarkan bank-bank utama dunia mulai
menguasai sektor perbankan Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 21

Isu-isu Cabaran Semasa


Tamadun Islam
Bank-bank Islam di negara Islam masih konservatif,
berwajah lama dan tidak agresif.
Kuasa-kuasa Barat, khususnya Amerika Syarikat
mengisytiharkan perang keganasan terhadap
ideologi Islam.
Kuasa-kuasa Barat sentiasa merancang untuk
menjajah mana-mana negara umat Islam yang
berpotensi untuk bangkit sebagai sebuah kuasa
besar.
Ada pemimpin Islam yang sanggup bersekongkol
dengan Barat yang memerangi Islam.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 22

Rumusan
Tamadun Islam berkembang berasaskan keilmuan.
Kemajuan yang dicapai tamadun Islam
membuktikan bahawa aspek politik, ekonomi dan
sosial boleh dibangunkan serentak dengan
perkembangan ilmu pengetahuan.
Tamadun Islam berada di kemuncak
kecemerlangan dari abad ke 8 hingga abad ke 13
M hasil penguasaan ilmu yang tinggi dan
mendalam.
Kegemilangan tamadun Islam di Andalus boleh
dijadikan pendorong kepada proses pembinaan
tamadun umat Islam kini.

Hak Cipta Terpelihara


Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)

Bab 2: 23