Anda di halaman 1dari 2

FORMATIF TUGASAN SAINS TINGKAHLAKU TAHUN 1 SEMESTER I Subjek Kod Subjek Objektif Sains Tingkahlaku MABS 1112 1.

Untuk memahami konsep sains tingkahlaku dalam pembentukan tingkahlaku kesihatan. 2. Mengenlpasti komponen-komponen utama dalam pelajaran sains tingkahlaku. 3. Menghubungkaitkan matapelajaran sains tingkahlaku dengan bidang tugas Penolong Pegawai Perubatan. Tugasan individu Minggu ke 12 pengajian semester 1. Calon dikehendaki menyempurnakan tugasan ini dalam tempoh 8 minggu, bermula pada minggu ke 8 hingga minggu ke 12. 2. Tugasan berbentuk esei dengan jumlah perkataan 1,000 patah perkataan . 3. Calon dikehendaki memilih salah satu tajuk di dalam lampiran:; 4. Setiap tajuk hendaklah dihadkan kepada 20 pelatih. 5. Pemilihan tajuk adalah berasaskan first come first serve Tugasan ini dinilai kepada aspek-aspek seperti berikut: 1. Pengenalan yang jelas mengenai a. Latar belakang b. Objektif tugasan 2. Kandungan a. Penjelasan yang menyeluruh mengenai topik pilihan. b. Penggunaan bahasa yang mudah difahami c. Stail penulisan akademik yang bersesuaian d. Perbincangan kritikal penulisan e. Kreativiti persembahan tugasan. f. Keaslian idea tugasan 3. Penutup a. Kesimpulan dan rumusan 4. Rujukan a. Ditulis mematuhi kepada sistem Harvard b. Lampiran-lampiran berkenaan jika perlu Penulisan tugasan ini mesti mematuhi kepada format yang ditentukan seperti berikut: i. Gunakan font Times New Roman saiz 12 atau font Arial saiz 11 ii. Double spacing, margin kiri 1 dan margin kanan, atas dan bawah 1. iii. Ditulis dalam kertas putih saiz A4. iv. Hasil tugasan hendaklah dijilidkan 5%

Jenis Tugasan Tarikh serahan Arahan

Kriteria Penilaian

Format Penulisan

Lampiran A

1.

Bincangkan perkembangan manusia dari peringkat pra kelahiran hingga ke usia usia tua dari aspek: i. ii. iii. Fizikal Psikologikal Sosial

2. 3.

Huraikan pembentukan tingkahlaku manusia dari aspek pendekatan psikologi Keperluan manusia dipengaruhi oleh beberapa elemen dalam proses motivasi; Bandingkan dan bezakan pelbagai elemen yang mempengaruhi pencapaian keperluan manusia. Menghuraikan konsep kecedersan IQ, EQ dan SQ dalam pemikiran proses pemikiran manusia. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stress dan cadangkan langkahlangkah yang boleh diamalkan untuk mengurangkan Stress. Analisa peranan budaya dalam kesihatan. Menjelaskan secara terperinci persfektif gangguan mental.

4.

5.

6. 7.