Anda di halaman 1dari 1

Ekonomi Berasaskan Pengetahuan Ekonomi yang berdasarkan pengetahuan merupakan asas untuk mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi yang

pantas dan meningkatkan daya saing antarabangsa untuk mencapai Wawasan 2020. Teras pembangunan untuk ekonomi yang berdasarkan pengetahuan telah ditetapkan di dalam Pelan Rangka Perspektif Ketiga (OPP3) seperti berikut:

Membina asas tenaga kerja berpengetahuan, antara lain, melalui penyemakan semula sistem pendidikan dan latihan, memperkenalkan sistem pembelajaran seumur hidup dan program bijak pandai (brain-gain) Memperbanyakkan lagi inisiatif S&T dan R&D ke arah memperkukuhkan sistem inovasi negara. Mempercepatkan pembangunan infrastruktur bagi memudahkan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Menstruktur semula sistem kewangan untuk memberi pembiayaian yang sesuai bagi aktiviti pengetahuan, menyediakan peralatan untuk pengurusan makro-ekonomi dan dapat bertahan dengan cabaran-cabaran berkaitan dengan ekonomi berasaskan pengetahuan. Meningkatkan kandungan pengetahuan di dalam sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan. Menggalakkan sektor swasta agar bersedia dengan lebih pantas terhadap ekonomi berdasarkan pengetahuan dan juga mengenalpasti dan mengeksploitasi peluang-peluang yang bakal dijana. Mengolah semula sektor awam untuk menjadi lebih cekap dalam penggunaan perolehan, penyebaran dan pengurusan pengetahuan. Memupuk penggunaan pengetahuan yang beretika; Mengambil tindakan tegas bagi merapatkan jurang digital antara pendapatan, kumpulan etnik, kumpulan umur, komuniti bandar dan luar bandar dan merentasi sempadan wilayah.

Tambahan lagi, Pelan Induk Ekonomi Berdasarkan Pengetahuan (KEMP) yang dilancarkan pada tahun 2002 mengandungi 136 cadangan yang meliputi pembangunan sumber manusia, stuktur informasi, insentif, pembangunan sains dan teknologi, orientasi semula sektor swasta dan awam dan juga mengutarakan jurang digital.

Kerajaan juga memantau kemajuan menuju ekonomi berdasarkan pengetahuan di atas dasar Indeks Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Pengetahuan (KDI) . KDI membuat penilaian ke atas keadaan infrastruktur komputer, struktur informasi, pendidikan dan latihan termasuk juga R&D dan teknologi. Ia membuat perbandingan kedudukan Malaysia relatif kepada 22 negara maju dan Malaysia tetap di kedudukan 17 menurut KDI, 2000.