Anda di halaman 1dari 171

laman kaunseling

There was an error in this gadget


MONDAY, NOVEMBER 30, 2009

INTERVENSI KAUNSELING DALAM MENANGANI ISU DADAH


Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjung Malim Perak Kursus : Kaunseling Kerjaya Kod : KKC 6023 Untuk Perhatian: DR Ahmad Jazimin bin Jusoh Pensyarah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Disediakan Oleh: Zahari bin Yusoff M20072000472 Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling KANDUNGAN MUKA SURAT KANDUNGAN i PRAKATA ii Pengenalan Dadah 1 Pengenalan Intervensi Kaunseling

Kaunseling Pencegahan Dadah 3 Pengertian Penagihan Semula (Relapse) 5 Keberkesanan Perkhidmatan Kaunseling Pencegahan Dadah Melalui Rawatan 13 Proses Model Kaunseling Kerjaya Berorientasikan Matlamat 16 Kesesuaian Kerjaya Masa Kini Bagi Penagih Dadah:Perbincangan 17 Rumusan 18 Bibliografi PRAKATA Alhamdulillah, bersyukur pada Ilahi dan limpah inayahnya kerana kerja kursus yang telah dipertanggungjawabkan akhirnya dapat disiapkan juga di dalam tempoh sebenar. Kerja kursus di bawah tadbir Dr. Ahmad Jazimin bin Jusoh dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia iaitu Program Kaunseling Kerjaya banyak memberi pengajaran dan ilmu yang padat tentang perkembangan kerjaya, Teori Pemilihan Kerjaya, Model Membuat Keputusan Kerjaya, Intervensi Kaunseling Dalam Menangani Dadah dan Kerjaya, Kaunseling Kerjaya, Penyelidikan dan Etika dalam menjalani kaunseling kerjaya. Dengan berbekalkan ilmu ini, saya berasa amat berkemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada para pelajar khususnya remaja yang akan menerajui negara nanti. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pensyarah, rakan sebaya di bawah program Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling Ambilan 2007 / 2009 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim. Begitu juga kepada isteri yang disayangi iaitu Aida binti Abdullah dan anak-anak yang telah banyak membantu dalam menyiapkan kerja kursus ini dan kepada mereka yang terlibat secara lansung mahupun tidak langsung.

Akhir sekali apa yang baik boleh tuan mengambilnya sebagai iktibar dan sebaliknya dijadikan asas sempadan.

Zahari bin Yusoff 2009-03-28 M20072000472 INTERVENSI KAUNSELING BERKAITAN DENGAN ISU PENCEGAHAN DADAH 1.0 PENGENALAN DADAH Penagihan semula adalah suatu kesinambungan kepada ketagihan,cabaran yang sentiasa menghantui bekas penagih dadah walaupun sudah bertahun meninggalkan tabiat penagihan dadah mereka.Ramai pakar pengihan bahan berpendapat sekali seseorang itu menggunakan dadah,adalah amat sukar baginya untuk melepaskannya walaupun melalui proses pemulihan yang holistic.Ini berlaku kerana dua penggantungan yang serius,iaitu penggantungan fizikal dan psikologikal terhadap bahan yang digunakan.Selagi kedua-dua penggantungan ini tidak diselesaikan dengan sempurna,maka ia akan terus mengancam individu yang pulih kearah penggunaan semua dan seterusnya,penggantungan semula terhadap dadah. Ini tidak bermakna tiada harapan bagi mereka yang menagih dadah untuk pulih,hanya ia membawa implikasi bahawa seandainya program pemulihan yang diikuti tidak mantap,dorongan untuk berubah tidak kuat,sokongan sosial yang kurang mantap dan beberapa faktor penolak lain yang tidak diselesaikan,maka kemungkinan relapse berlaku adalah tinggi. 2.0 PENGENALAN INTERVENSI KAUNSELING Kaunseling didefinisikan sebagai proses yang terbina antara individu (kaunselor) dan individu atau kumpulan (klien) dalam usaha membimbing dan mendorong,cabaran dan inspirasi dalam

mengurus dan menyelesaikan sesuatu secara praktikal sesuatu secara praktikal,masalah peribadi dan isu isu perhubungan,dalam usaha mencapai matlamat dan hakikat diri individu yang sebenar (http:/www.casa.asn.au.). Dalam konteks penagihan,kaunseling lazimnya terbahagi kepada tiga jenis yang umum iaitu kaunseling individu,keluarga dan kelompok (Lewis,Dana & Blevin , 1988).Kaunseling individu selaluya adalah untuk membantu klien berubah dengan cara mengenal pasti situasi patologi dan yang berisiko tinggi yang menyebabkan seseorang terlibat dengan dadah.Kemahiran yang berkaitan mengubah emosi,sikap,pemikiran dan tingkah laku penagihan juga akan disentuh semasa sesi kaunseling. Kaunseling kelompok pula menumpukan kepada aktiviti analisis sesuatu perlakuan yang membawa kepada penagihan,membina alternative kemahiran coping,latihan menyelesaikan masalah dan latihan asertif.Lazimnya,mereka yang menghadiri sesi ini mengalami masalah yang sama (penagihan dadah,penagihan alcohol,mengalami putus cinta dan seumpamanya) malah tidak terhad kepada masalah serius sahaja.Dalam kaunseling kelompok,dinamika kelompok itu sendiri digunakan untuk mengubah tabiat dan tingkah laku ahli ahli kumpulan.iorism Seterusnya kaunseling keluarga adalah proses yang melibatkan sebahagian atau semua ahli keluarga dalam sesi terapi.Lazimnya,ia berteraskan isu hubungan kekeluargaan seperti masalah kebergantungan, konflik keluarga serta meningkatkan dinamakan kekeluargaan.Di kalangan penagih dadah, terapi erbentuk ini berkisar di samping membina kemahiran coping di kalangan keluarga yang ahli keluarga terlibat dengan penagihan dadah. Manakala pendekatan kauseling yang selalu digunakan ialah daripada jenis tingkah laku (behaviorism), pemikiran (cognitive), kewujudan atau makna (existentialism), gabungan pemikiran dan tingkah laku (CBT) gabungan emosi dan tingkah laku (RET), kemanusiaan (humanistic) dan bermacam yang lain. Namun, ramai yang mengambil pendekatan eclectic, iaitu menggunakan pendekatan dan kaedah yang terbaik dengan merujuk kepada keperluan klien dan situasi masa itu.

Untuk mempraktikkan sesuatu pendekatan kaunseling ini, seseorang itu haruslah berkemahiran untuk mengendalikannya.Beberapa persatuan kaunseling serta sekolah latihan kaunseling, umpamanya, penyelia (supervised counseling) sebelum seseorang itu dibenarkan untuk mengendalikan kaunseling secara sendirian,itu pun diperingkat pasca sarjana (post masters).Ada pula yang mensyaratkan 1500 2000 jam yang diselia selepas tahap kemahiran sebelum diberi lesen berterusan untuk praktis..Mereka juga harus patuh kepada kod etika kaunseling,di negeri masing masing,yang rata rata diasaskan oleh rakan kaunselor sendiri.Di Malaysia,syarat syarat praktis adalah longgar sedikit kerana masih berada di tahap awal,yang mana sekarang ini dikawal selia oleh Akta Kaunseling Malaysia. 3.0 KAUNSELING UNTUK PENCEGAHAN DADAH Agensi Dadah Kebangsaan (1997) menyatakan bahawa kaunseling merupakan kaedah utama yang digunakan dalam usaha memulihkan penagih. Melalui kaunseling,seseorang penagih akan dibantu membina kemahiran mengurus tekanan atau coping skill serta mencapai self mastery dalam penyesuaian diri dan penyelesaian masalah supaya masalah personaliti yang dialami dapat diatasi seterusnya menggalak dan mendorong mereka untuk membina gaya hidup sihat. Pusat serenti menjalankan empat jenis kaunseling iaitu kaunseling individu yang dijalakan sekali sebulan,kaunseling yang di jalankan sekali dalam tempoh empat bulan dan kaunseling bimbingan yang dijalankan dua kali sebulan,kaunseling kelompok yang dijalankan sekali sebulan,kaunseling keluarga dijalankan sekali dalam tempoh empat bulan dan kaunseling bimbingan yang dijalankan dua kali sebulan. Aktiviti kaunseling dirangka berasaskan kepada objektif kaunseling yang ditentukan mengikut fasa. Objektif kaunseling pada fasa pertama ialah memberi kefahaman dan meningkatkan kesediaan klien untuk mengikuti program pemulihan;membantu klien untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran

pemulihan;membantu klien menyedari masalah yang dialaminya dan menyediakan rancangan pemulihan kepada klien. Objektif kaunseling pada fasa kedua ialah membolehkan klien mengatasi masalah yang dialaminya secara positif dan kreatif;mempereratkan perhubungan dan meningkatkan kemesraan klien dan keluarga dan objekif seterusnya mewujudkan kesedaran untuk membantu klien membuat perancangan kerjaya yang sesuai apabila keluar kelak. Objektif kaunseling pada fasa ketiga ialah membina kemahiran daya tindak untuk mencegah penagihan semula;membolehkan klien menguruskan tekanan dengan berkesan dan memberi kemahiran kepada klien dalam aspek pengurusan diri. Objektif kaunseling pada fasa terakhir iaitu fasa keempat pula adalah untuk mengukuhkan coping skill untuk mencegah penagihan semula;mengintegrasi semula klien ke dalam masyarakat;membantu klien membuat perancangan hidup selepas menjalani pemulihan dan membantu klien menjadi seorang individu yang produktif dan berguna. Kaunseling juga dijalankan mengikut kurikulum yang terselaras dengan kandungan aktiviti kaunseling yang berasaskan kepada jenis kaunseling yang dijalankan. Umpamanya,kaunseling individu mempunyai kurikulum dan kandungan tersendiri.Seperti yang dinyatakan diatas,kaunseling untuk pelatih di peringkat pertama lebih untuk mewujudkan hubungan baik antara klien dan kaunselor.Perkara yang disentuh semasa kaunseling ialah latar belakang klien dan keluarga serta sejarah penagihan.Pada fasa kedua,kandungan kaunseling lebih menjurus kepada membantu klien menyelesaikan permasalahan diri,keluarga dan masalah ketagihan dadah.Kaunseling pada peringkat fasa ketiga,lebih kepada membantu klien untuk menyesuaikan diri dan mewujudkan hubungan yang baik dengan masyarakat. Pelaksanaan kaunseling kelompok dan kaunseling keluarga pula dilaksanakan dalam kumpulan yang khusus.Kaunseling kelompok terdiri daripada 10 hingga 15 orang pelatih,dan kaunselor bertindak sebagai fasilitator.Kandungan yang dibincangkan ialah sekitar masalah yang ahli kelompok hadapi seperti konflik ketagihan dadah,masalah keluarga dan masalah

menyesuaikan diri dengan kehidupan di pusat pemulihan. Manakala kaunseling keluarga pula diadakan untuk membantu keluarga klien memahami keadaan klien supaya ibu bapa dapat menerima klien dan memberi sokongan moral kepada beliau.Sekiranya terdapat kes untuk penceraian,kaunselor akan memberi kaunseling supaya perceraian dapat dielakkan dan klien dapat bersama keluarga dan anak anak apabila beliau tamat program pemulihan di serenti.Kaunseling bimbingan lebih kepada memaklumkan maklumat seperti peraturan pusat serenti dari semasa ke semasa dan maklumat tentang bahaya dadah. Disamping itu,kaunseling juga dijalankan mengikut jdual,contohnya kaunselor akan membuat jadual bulanan untuk setiap pelatih yang dirujuk kepada mereka.Butiran yang terkandung dalam jadual ialah tarikh pertemuan kaunseling,nama kaunselor,nama penghuni,syor kaunselor dan ulasan komandan.Mengikut ADK,aktiviti kaunseling secara berjadual sahaja akan dapat menentukan perlaksanaan yang sistematik dan terselaras,malah lebih penting lagi ia mampu memastikan supaya setiap klien menjalani aktiviti kaunseling mengikut tahap serta kekerapan yang ditentukan oleh sistem. Seterusnya,sistem penyeliaan kaunseling juga dijalankan untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang betul kepada para bombing dan kaunselor.Ketu kaunselor bertindak sebagai penyeliaan dan menentukan kaunseor bertanggungjawab kepada setiap klien di bawah jagaan mereka.Ketua kaunselor juga bertnggungjawab membuat perancangan aktiviti kaunseling,menyemak dan meneliti hasil kerja dan kaunseling harian yang dibuat oleh setiap kaunselor. 4.0 PENGERTIAN PENAGIHAN SEMULA Penagihan semula adalah suatu kesinambungan kepada ketagihan,cabaran yang sentiasa menghantui bekas penagih dadah walaupun sudah bertahun meninggalkan tabiat penagihan dadah mereka.Ramai pakar pengihan bahan berpendapat sekali seseorang itu menggunakan dadah,adalah amat sukar baginya untuk melepaskannya walaupun melalui proses pemulihan yang

holistic.Ini berlaku kerana dua penggantungan yang serius,iaitu penggantungan fizikal dan psikologikal terhadap bahan yang digunakan.Selagi kedua-dua penggantungan ini tidak diselesaikan dengan sempurna,maka ia akan terus mengancam individu yang pulih kearah penggunaan semua dan seterusnya,penggantungan semula terhadap dadah. Ini tidak bermakna tiada harapan bagi mereka yang menagih dadah untuk pulih,hanya ia membawa implikasi bahawa seandainya program pemulihan yang diikuti tidak mantap,dorongan untuk berubah tidak kuat,sokongan sosial yang kurang mantap dan beberapa factor penolak lain yang tidak diselesaikan,maka kemungkinan relapse berlaku adalah tinggi. Secara umumnya,penagihan semula bermakna penagih dadah menggunakan semula dadah asal atau daripsds jenis yang lain selepas ia melalui program rawatan dan pemulihan.Daripada takrifan beberapa pakar penagihan bahan seperti Marlatt dan Goedon (1985) relapse dilihat sebagai kegagalan klien dalam cubaan untuk mengubah perlakuannya berkaitan dengan pengambilan dadah.Manakala Chiauzzi (1991) pula merujuk relapse sebagai kembali kepada perlakuan menagih selepas suatu tempoh berhenti daripada mengambil dadah.Seterusnya,Rasmussen (2000) mendefinisikan relapse sebagai penggunaan semula dadah selepas berhenti mengambilnya untuk suatu tempoh. Manakala Dual Recovery Anonymous (http:www.draonline,org)mendefinisikan relapse ialah perlakuan mengambil dadah atau minuman keras untuk pertama kalinya setelah sekian lama bersih daripada mengambil dadah atau minuman keras. Daripada definisi yang dibentang di atas,maka bolehlah dirumuskan bahawa relapse adalah kegagalan penagih yang sudah melalui proses pemulihan untuk terus bebas daripada dadah. 4.1 Ciri-ciri Relapse Rasmussen (2000) ada menggariskan ciri-ciri relapse ialah

perubahan dalaman individu seperi peningkatan stress,perubahan pemikiran,perasaan dan tingkah laku;menafikan tentang rasa kebimbangan yang dialami; menghindari dan mempertahan diri sendiri bahawa tidak relapse sebaliknya memfokuskan kepada orang lain,bersifat defensive,bersifat kompulsif,berkelakuan impulsive dan bersendirian. Relapse juga tercetus kerana terbinanya krisis lanjutan seperti melihat remeh sesuatu masalah,perasaan yang tertekan,perancangan masa hadapan yang lemah dan gagal;berfikiran bahawa semua perkara tidak dapat diselesaikan dan bertindak secara tidak matang untuk tujuan bergenbira atau berseronok. Individu juga berasa keliru dan memberi reaksi yang berlebihan kesan daripada tidak dapat berfikir dengan jelas,tidak dapat mengurus perasaan dan emosi ,sukar untuk mengingati sesuatu,berasa keliru.tidak dapat mengawal stres dan menjadi mudah marah.Ciri ciri relapse seterusnya ialah kemurungan (depression) yang ditunjukkan melalui tabiat makan yang luar biasa (tidak lalu atau terlalu banyak makan),kurang bersemangat untuk mengambil sesuatu tindakan,sukar untuk tidur,terjejas aktiviti harian dan mengalamisuatu tempoh tekanan yang agak lama. Individu yang relapse juga akan kehilangan kawalan kerana memendam perasaan,berasa tidak mampu dan tidak berguna,menolak pertolongan,melanggari program pemulihan,melanggar nilai nilai diri,hilang keyakinan diri,marah tanpa sebab,suka bersendirian,kecewa dan mengalami tekanan. Ciri-ciri relapse yang berikut ialah individu akan memikir untuk relapse sebagai mengatasi kesan daripada ciri ciri relapse di atas,mulanya berasa tidak puas hati dengan pemulihan,berminat untuk mengambil dadah semula. Ciri-ciri terakhir ialah individu mula relapse dengan mengambil dadah akibatnya berperasaan kecewa,hilang kawalan diri dan kehidupan serta kemerosotan tahap kesihatan. 5.0 KEBERKESANAN PERKHIDMATAN KAUNSELING

Sebelum kita lihat kepada keberkesanan kaunseling dari segi penerimaan serta perubahan yang berlaku kepada diri klien, adalah menjadi kewajipan kita untuk memastikan yang khidmat kaunseling yang ditawarkan itu mengikut piawai yang ditetapkan. Ini termasuklah soal kelulusan, kemahiran,pengalaman dan etika professional kaunselor. Berikut dibentangkan beberapa penemuan kajian (Mahmood & Mohd Taib,1999;Mahmood,Ismail dan Azniza,2002) yang menunjukkan batasan kepada perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan kepada residen Pusat Serenti dan juga mereka yang menjalani program pengawasan. Kajian berkenaan menunjukkan bahawa terdapat beberapa limitasi pada perkhidmatan yang ditawarkan. Rajah 5.1 menunjukkan bahawa kebanyakan pegawai pemulihan dan kaunselor yang berkhidmat dengan ADK dan pusat pusat serenti merasakan diri mereka kurang mampu dari segi pendidikan,latihan mahupun kemahiran untuk menjalankan kerja kaunseling atau penasihatan klien. Sebab dari segi latihan dan kelulusan boleh diperhatikan dengan jelas dalam Rajah 5.2. Sebilangan pula merasakan tidak sesuai dengan kerja yang mereka lakukan sekarang atas alasan kurang minat,kurang kemahiran dan terpaksa menanggung risiko yang tinggi (Rajah 5.3). Terdapat juga aduan mengenai kekurangan pada suasana fizikal tempat kerja seperti ruang yang sempit dan tidak selesa (Rajah 5.4). Kajian ini turut mendapati batasan kepada perkhidmatan kaunseling yang berkesan setelah meninjau beban kerja yang diamali oleh pegawai pemulihan. Jadual 5.1 menunjukkan bahawa antara beban yang sering Rajah 5.1 : Persepsi Mengenai Kemampuan Pegawai Pemulihan (Program Pengawasan)

Rajah 5.2 : Kursus kursus Asas Mengendalikan Kaunseling Yang Pernah Diikuti oleh Pegawai Pemulihan (Program Pemulihan)

Jadual 5.1 : Aspek Kerja yang Membebankan Pegawai Pemulihan (Program Pengawasan) Aspek kerja Rank % Memulihkan penagih ulangan 1 13.7 Kerja di luar bidang tugas 1 13.7 Beban tugas,kerap mesyuarat dan penyediaan minit 3 12.6 Kurang komitmen daripada pelatih dan keluarga 4

12.0 Mengendalikan kaunseling dan runding cara 4 12.0 Penyediaan laporan kes untuk dibawa ke mahkamah 6 10.4 Menyediakan laporan sosial penagih 7 9.0 Mengendalikan terlalu ramai penagih 8 7.7 Kerja tidak terancang dan kesuntukan masa 9 6.6 Projek Nalterxone 10 2.2 dialami ialah memulihkan penagih ulangan (13.7 peratus),menjalankan tugas tugas di luar bidang tugas mereka (13.7 peratus),banyak beban dari segi pentadbiran (12.6 peratus),kurang komitmen daripada pelatih dan keluarga (12 peratus) serta menjalanan kerja kerja kaunseling itu sendiri (12 peratus).Dari perihalan ini,beban kerja yang dihadapi adalah dari jenis kuantitatif (banyak kerja hingga tidak upaya) dan kualitatif (jenis kerja yang tidak mampu dilakukan kerana tiada kemahiran yang secukupnya).Hal ini juga disokong melalui dapatan dalam Jadual 5.2 yang mana aspek kelesuan kerja yang paling tinggi ialah rasa telah kuat kerja (beban kuanlitatif) diikuti dengan letih,tidak bermaya,lesu,habis tenaga (beban kualitatif). Satu daripada

Jadual 5.2 : Kelesuan Kerja (Burnout) dari Segi Keletihan Emosi yang Dialami oleh Pegawai Pemulihan (Program Pengawasan) Subskala Min Rank Rasa terlalu kuat bekerja 3.65 1 Rasa letih dan lesu 2.74 2 Tidak bermaya 2.55 3 Kehabisan tenaga 2.46 4 Banyak tekanan 2.24 5 Letih bila bangun pagi 2.22 6 Rasa tegang 1.95 7 Rasa tidak bermaya lagi 1.56 8 Rasa kecewa 1.54 9 aduan yang diajukan ialah dari segi beban kerja yang tidak selaras dengan bidang tugas.Pegawai pemulihan menggalakkan mereka membuat persediaan untuk program pencegahan

selama 179 jam (purata) sebulan,bermakna mereka menghabiskan sekurang kurangnya 6.8 jam pada suatu hari bekerja.Hal ini menunjukkan mereka tidak punya banyak masa untuk tugas tugas pemulihan (Jadual 5.3).Hal hal program pencegahan juga dilakukan oleh NGO seperi Pemadam,Pengasih dan lain lain. Pegawai pemulihan yang ditemu duga merasakan mereka boleh memperuntukkan lebih saksama. Batasan ini memberi kesan kepada perkhidmatan untuk program pemulihan yang lain.

Jadual 5.3 : Masa yang diperuntukkan dalam Sebulan oleh Pegawai Pemulihan ADK untuk Tugas tugas Pemulihan dan Pentadbiran Bil. Pemulihan dan Pentadbiran Purata Jam 1. Penyediaan Program Pencegahan 179 2. Urus setia 72 3. Kaunseling 32 4. Hadiri mahkamah 32

5. Laporan klien 32 6. Kursus 25 7. Pentadbiran pejabat 21 8. Program PINTAR 17 9. Ujian urin 13 10. Laporan nadi 11 11. Lawatan ke rumah klien 10 12. Pameran antidadah 10 13. Program gerak tempur 8 14. Aktiviti masyarakat 7 15. Masyarakat 7 16. Program rakan bantu 6 17.

Ceramah umum 6 18. Lawatan ke tempat kerja 5 19. Penempatan tempat kerja klien 4

6.0 PENCEGAHAN DADAH MELALUI RAWATAN 6.1 Pendekatan farmakologi Pendekatan farmakologi bergantung kepada ubat-ubatan atau dadah untuk menyekat kesan euforik, ataupun mengurangkan kegianan serta slmptom putus dadah (withdrawl symptoms) semasa dadah digunakan. Salah satu ubat atau dadah gantian ialah methadone, seperti yang dihuraikan sebentar tadi yang lazimnya digunakan untuk menyekat enforia dadah seperti heroin, morfin, kodein serta dadah opiate lain di samping menekan simptom putus dadah serta kegianan yang lazimnya dialami di antara dos yang diambil seperti mana yang dicadang oleh Dr. Dole dan Dr. Nyswander. Pendekatan farmakologi dengan menggunakan MM boleh bertahan untuk beberapa tahun hinggalah ke tahap sepanjang hayat dengan penggunaan yang terkawal. Walaupun pendekatan farmakologi boleh diamalkan secara sendirian (stand alone) seperti program MM, namun, kebanyakannya ia diamalkan bersama-sama dengan terapi tingkah laku. Beberapa jenis dadah lain juga telah terbukti

berkesan dalam program rawatan penagihan opiate. Umpamanya, Levo-Alpha-Acetylmethadol (LAAM) didapati berjaya menekan simptom putus dadah antara 72-96 jam, dan ini boleh mengurangkan kekerapan lawatan ke klinik bagi mendapatkan dos seterusnya kepada dua kali seminggu sahaja. Ini bermakna penagih boleh berfungsi dengan normal tanpa cabaran putus dadah selama tiga hari sebelum memerlukan dos yang seterusnya. Naltrexone, seperti juga dengan LAAM adalah dadah yang memberi kesan jangka sederhana, dan ia didapati berkesan untuk penagih yang benar-benar tinggi tahap motivasinya untuk pulih, mempunyai sokongan sosial yang kukuh dan mereka yang boleh diberi kaunseling untuk terus berpegang kepada matlamat bebas dadah. Sejenis dadah lagi ialah buprenorphine, yang didapati berjaya dalam cubaan klinikal untuk mengekalkan penagih dalam program rawatan serta mendorong kepada bebas dadah (abstinence). Burprenorphine juga kurang menyebabkan penggantungan fizikal berbanding dengan methadone dan LAAM. Namun, keberkesanan buprenorphine juga tertakluk kepada perubahan tingkah laku dan motivasi pada tahap klien. Sebagai contohnya, MM yang diberikan bersama-sama kaunseling banyak membantu klien kerana penglibatan mereka dalam kaunseling itu sendiri membantu pemantauan terhadap kemajuannya, sama ada beliau masih menggunakan dadah, atau menjalani kehidupan dengan baik, memelihara hubungan kekeluargaan dengan mesra dan sebagainya. Sementara itu, ubat-ubatan juga digunakan dalam proses detokrifikasi dengan tujuan untuk mengawal kegianan. Begitu juga, dadah digunakan bagi mengurangkan masalah dual-diagnosis seperti kemurungan atau skizofrenia. Di negara barat, prevalen salah guna bahan dalam kalangan kes mental seperti ini mencapai 50 peratus. Lazimnya, selepas menerima rawatan farmakologi dan TC, penagih digalakkan mengikut kumpulan bantuan diri (rational recovery) seperti AA, NA, CA, MA dan pelbagai yang lain. Ini bertujuan untuk memelihara status bebas dadah dan juga mengamalkan gaya hidup yang sihat.

6.2 Pendekatan Tingkah Laku Pendekatan tingkah laku pula mempunyai pelbagai jenis, bertitik tolak daripada psikoterapi berasaskan kontingensi, terapi kognitif, terapi berasaskan TC, terapi tingkah laku-kognitif (CBT) dan beberapa yang lain. Ia juga merangkumi latihan kemahiran dan pekerjaan (Occupational & Work Therapy), pelbagai pendekatan kaunseling daripada kaunseling individu yang berstruktur, hinggalah kepada kaunseling keluarga, dan kaunseling kelompok yang tidak begitu berstruktur. Secara asasnya, pendekatan tingkah laku cuba untuk mengubah penggabungan psikologi penagih dadah kepada keupayaan untuk mengurus tekanan serta konflik secara yang produktif. Penagih akan dilatih untuk mengatakan "tak nak" kepada dadah, membenci dadah, mencari jalan lain menggantikan dadah, membina pertahanan diri terhadap dadah, mengurus semua tekanan tanpa perlu merujuk kepada dadah dan sebagainya. Dalam proses pemulihan tingkah laku ini, selalunya menyentuh pada harga diri dan konsep diri, aspek personaliti yang tidak matang serta pertahanan diri yang tidak produktif dilakukan (Mahmood, 1995). Antara cara popular ialah psikoterapi. Cara ini akan mengubah sahsiah penagih kepada sahsiah yang normal. Sememangnya proses ini memakan masa yang panjang di samping kos yang agak tinggi. Di Malaysia, cara ini jarang sekali dilakukan. Terapi tingkah laku pula adalah amat popular kerana ia mengubah tingkah laku serta motivasi penagih dengan cara mengubah tingkah laku, reaksi serta gelagat mereka terhadap stimuli tertentu yang mendorong kepada penggunaan dadah. Sebagai contoh, aversive therapy mengajar klien membayangkan najis, kekotoran, dan ada kala dikenakan sedikit kesakitan (seperti kejutan elektrik) apabila mereka terbayang stimuli dadah (seperti jarum suntikan, rokok, alat-alat yang digunakan untuk mengambil dadah). Penyelidik ada melaporkan kejayaan pada program yang berasaskan peneguhan positif yang memberi insentif kontingen baucer wang kerana mereka berjaya menahan diri daripada menggunakan dadah (Cooper,

1983). Kognitif Behaviour Theraphy pula ialah pendekatan kaunseling yang berasaskan strategi "kenal pasti, elak dan atasi" (recognize, avoid and cope). Pendekatan ini, penagih akan memikirkan secara rasional dan mencari apakah permasalahan dari segi falsafah yang salah telah diamalkan sehingga mereka sanggup memusnahkan diri dan mengalami emosi serta tingkah laku yang songsang. Latihan kemahiran berasaskan CBT menumpukan kepada strategi untuk mengatasi kegianan, keinginan dan ketagihan dengan cara membina motivasi untuk berubah, membina kemahiran menyelesaikan masalah, merancang dan mengurus situasi yang mempunyai risiko tinggi yang mendorong kepada relapse, serta membina kemahiran menjauhi dadah. Terapi keluarga pula dianggap penting untuk penagih remaja. Ia boleh dilakukan dengan berdasarkan pelbagai cara dan konfigurasi seperti terapi individu, kelompok, kumpulan rakan bantu dan sebagainya. Cara ini membentuk kemahiran intervensi yang khusus untuk menjaga anak-anak remaja daripada terjerumus ke lembah penagihan. TC adalah satu pendekatan tingkah laku yang popular masa kini. Ia berupaya untuk memberi perkhidmatan kepada klien daripada pelbagai latar belakang seperti penagih dadah, pesalah juvana dan dewasa, kes-kes dual-dignosis dan beberapa yang lain. Untuk penagihan dadah, Rumah Pengasih adalah satu contoh baik yang mengamalkan konsep dan pendekatan TC secara total. 7,0 PROSES MODEL KAUNSELING KERJAYA BERORIENTASIKAN MATLAMAT Kaunseling Kerjaya Berorientasikan Matlamat atau Goal Oriented Counseling ialah satu pendekatan yang telah diperkenalkan oleh Sidek Mohd Noah (1992) bertujuan untuk menolong klien yang mempunyai masalah untuk melaksanakan

segala alternatife dan strategi yang telah ditentukan dan dipersetujui kerana kekurangan motivasi. Model ini dibangunkan setelah penulis membuat pemerhatian selama lima tahun bermula 1987 terhadap pelatih praktikum kaunseling,Universiti Putra Malaysia.Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pelatih dalam menjalani praktikum kaunseling khususnya yang berkaitan dengan penerapan teori dalam sesi kaunseling.Antara masalah yang ketara ialah sesi kaunseling tidak berkembang kerana kaunselor tidak berupaya membawa klien ke arah yang tertentu.Penerokaan yang dibuat oleh kaunselor tidak berkembang malahan berkisar pada perkara yang sama. Keadaan ini menyebabkan kaunselor menjadi buntu dan klien pula kehilangan kepercayaan terhadap kaunselor kerana kaunselor tidak berupaya menunjukkan kebolehannya. Selain itu ada juga kaunselor yang tidak mempunyai sebarang masalah sama ada dari segi kemahiran, teori mahpun teknik. Masalah yang timbul ialah klien tidak mahu bertindak melaksanakan alternatif dan strategi yang telah dipilihnya kerana kekurangan motivasi atau penggerakan. Sehubungan itu Kaunselig Kerjaya Berorientasikan Matlamat dibangunkan khusus betujuan mengatasi kedua-dua masalah ini. Model Kaunseling Kerjaya Berorientasikan Matlamat mempunyai beberapa andaian sendiri seperti juga model-model dan pendekatan-pendekatan yang lain. Andaian-andaian tersebut disenaraikan seperti yang berikut: 7.1 Motivasi tidak akan wujud tanpa matlamat. Individu tidak bertindak untuk melaksanakan segala alternatif yang telah dikenal pasti dan dipersetujui kerana tidak mempunyai matlamat. Dengan perkataan lain, individu tidak nampak keperluan untuk bertindak dan bergerak ke arh positif. 7.2 Matlamat terbahagi kepada empat jenis iaitu matlamat semasa,matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang dan matlamat terakhir. Matlamat semasa ialah matlamat yang ingin dicapai pada dan ketika itu,misalnya mengikut kuliah atau ceramah. Matlamat jangka pendek ialah matlamat yang ingin dicapai dalam waktu terdekat seperti menyelesaikan tugasan,

menyiapkan projek dan lain lain. Matlamat jangka panjang ialah matlamat matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa yang lebih lama seperti matlamat kerjaya,perkahwinan dan lain lain. Matlamat terakhir ialah matlamat kehidupan di akhirat iaitu untuk mendapatkan tempat di dalam syurga. 7.3 Masalah terbahagi kepada ranting dan masalah pokok. Masalah ranting merupakan masalah masalah kecil yang dihadapi individu yang menyumbang kepada masalah pokok yang dialami klien. Dalam kes pelajar misalnya masalah pokok ialah masalah akademik dan masalah ranting pula ialah masalah masalah lain yang menyumbang kepada masalah akademik seperti masalah keluarga, masalah kewangan , masalah rakan sebaya , masalah ponteng, masalah peribadi dan lain lain. 8.0 PENYESUAIAN KERJAYA : PERBINCANGAN Di Malaysia sekarang ini masih lagi terhad peluang kerjaya kepada para penagih dadah. Berdasarkan pengalaman lama penulis, kebanyakan para penagih dadah yang telah tamat tempoh hukuman mereka tidak membuat perancangan secara terperinci tentang kerjaya. Malah mereka lebih selesa jika tinggal lebih lama di dalam penjara. Ekoran daripada itulah mereka akan mengulangi perbuatannya untuk terus berpanjangan di dalam tahanan. Kesedaran daripada fenomena inilah kerajaan telah menerapkan para penagih yang mempunyai ciri-ciri untuk pulih dijadikan sebagai fasilitator kepada para penagih mahupun mengikuti program-program pendidikan di sekolah. Sebagai contoh, artis tanah air kita iaitu Jamal Abdillah dan Salim. Manakala hasil wawancara dari Mohd Zulkifli bin Zaidi, seorang Pegawai Penjara (2009) dari Jabatan Penjara Pengkalan Chepa, Kelantan menjelaskan setiap banduan akan diterapkan ke dalam pekerjaan yang disediakan di penjara sebagai latihan kemahiran kepada mereka apabila dibebaskan nanti. Antara pekerjaan yang terdapat seperti menyulam bakul, ukiran, menjahit, dobi, tukang masak, pertanian, tukang kebun, mekanik, pengurusan stor, pengurusan pejabat perusahaan, membina bangunan dan

perabut. Beliau juga menjelaskan tentang dasar sistem parol. Kaedah sistem parol tersebut hanya diberi kepada banduan yang mempunyai tahap akhir hukuman antara 1 tahun hingga 3 tahun. Sistem ini membenarkan seorang banduan diberi pekerjaan di luar penjara dan bekerja dengan mana-mana syarikat atau bengkel mekanik mengikut kemahiran mereka. Setelah tamat tempoh hukuman mereka ini diberi tauliah berupa sijil sebagai bukti kemahiran yang mereka perolehi. 9.0 RUMUSAN Kaunseling merupakan elemen yang berperanan secara tersendiri dalam menangani masalah ketagihan penagih dadah. Keberkesanan terapi kaunseling individu dan kaunseling kelompok telah banyak menyumbangkan hasil perubahan penagih dadah ke arah membina kehidupan selepas mengambil dadah kecuali penagih relapse yang memerlukan kaunseling lanjutan selepas tamat tempoh penahanannya. Penagih relapse juga amat sesuai jika dapat disalurkan kepada institusi masjid selama tiga bulan dengan menjalani aktiviti yang bertendensi ke arah muhasabah kendiri seperti aktiviti tabligh, Qiamullail dan bertadarus al - Quran manakala penagih bukan Islam akan disalurkan kepada sami atau paderinya untuk membawa ke arah menyedari kepentingan kehidupan di dunia demi masa depan iaitu kehidupan selepas mati. Dalam pada itu juga tahap keprofesionalisme pegawai pemulihan dan kaunselor dadah dipertingkatkan ke peringkat sarjana muda atau sarjana dengan kemahiran khusus dalam perkhidmatan kaunseling. Dijangkakan mereka akan dapat mempunyai tahap kepekaan yang tinggi dengan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan tugas. Intervensi dalam mendokumentasikan dengan tepat propensiti dan motivasi mereka untuk pulih dan bebas dari dadah adalah unsur penting bagi menyatakan peratusan keberkesanan terapi dengan sahih dan membolehkan perancangan susulan yang

tepat. Jika keadaan ini dapat dilakukan secara terbaik maka perbelanjaan negara dapat dimanafaatkan sebaik mungkin. BIBLIOGRAFI Chiauzzi, E.J. (1991). Preventing relapse in addiction: a biopsychosocial approach.Totonto,Pergamon Press,Inc. Dual Recovery Anonymous (2003).Relapse Prevention. http://www.draonline.org. George,R.L. (1990).Counseling the chemically dependent: Theory and practice.Massachusetts.Allyn and Bacon. Mahmood Nazar Mohammed (1995). Perubahan psikologi dari segi harga diri, profil personality, dan penggunaan melanisme bela diri di kalangan penagih dadah yang mengikuti program pemulihan Serenti. Tesis D.Fal. Yang tidak diterbitkan,UKM, Bangi. Mahmood,N.M. (1991). Perubahan Psikologi yang dialami oleh Penagih Dadah yang Menjalani Program Pemulihan Kerajaan: Satu Kajian di Pusat Serenti Sungai .Malasian Parliment Journal,11(2):46-49. Mahmood, N. M., Md. Shuaib Che Din & Abdul Halim Othman (1992). Is Alteration on Defence Mechanism a Good Indicator For Mental Well-Being Among Psychoactive Addicts?. Pakistan Journal of Psychological Research, Summer, 1(2): 1-8.

Mahmood, N. M., Md. Shuaib Che Din & Abdul Halim Othman (1994). Kaunseling Penagih Dadah: Fokus kepada Perubahan Mekanisme Bela Diri,Malaysian Journal of Counseling (PERKAMA),5: 212-222. Mahmood, N. M., Md. Shuaib Che Din & Ismail Ishak (1998) Keberkesanan Program Pemulihan Dadah Modaliti Tradisional.In Mahmood, N.M. (Ed.), Proceeding : UUM 1997 Research Seminar. Sintok : Center for Research and Consutancy,UUM. Mahmood, N.M. (1999). Pemulihan Dadah secara Tradisional: Adakah ia berkesan.Pemikir,Jan Mac,(15),213 236. Mahmood, N.M. & Mohd Taib Ariffin (1999). Tekanan kerja dan Strategi Daya Tindakan di kalangan pegawai pemulihan dan kaunselor dadah.Laporan kajian,UUM. Mahmood, N.M. (2000). Penilaian Mekanisme Bela Diri melalui Thematic Apperception Test: Aplikasi dalam Kaunseling dengan Penagih Dadah. In Mahmood N.M., Nadiyah Elias & Azmi Shaari (Eds),Proceedings: National Seminar on Social Work Management,Sintok : SPS-UUM Mahmood, N.M. (2001). Penggunaan strategi daya tindak : Adakah ia membantu penagih dadah untuk bebas dari dadah?Proceedings of the National Seminar on Socio-economy and IT,Sintok:Pusat Penyelidikan dan Perundingan. Mahmood, N.M., Ismail Ishak & Azniza Ishak. (2002). Program pemulihan luar institusi untuk penagih dadah.Laporan Penyelidikan IRPA, UUM.

Marlatt,G.A., & Gordon, J . (1985).Relapse Prevention : Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors.New York : Guilford Press. Professional Association for Counsellors In South Australia. http://www.casa.asn.au. Lewis, J.A., Dana, R.Q., & Lewis, J.A.(1998).Substance Abuse Counseling: An individualized approach.California. Brook/Cole Publishing Company. Rasmussen,S. (2000).Addiction treatment : Theory and practice.Beverly Hills,California : Sage Publication,Inc.
Posted by Zahari Yusoff at 11/30/2009 05:56:00 AM
Reactions:

No comments: Post a Comment Links to this post


Create a Link

Newer PostHome
Subscribe to: Post Comments (Atom) There was an error in this gadget
CALENDER MY BLOG LIST

laman kaunseling
Sajak : Tepian Kudus
8 months ago

There was an error in this gadget


SLIDESHOW MEMBERS MY OWN BLOG

December (1) June (1) March (3) October (4) December (3) November (1)

KAUNSELOR SMK LALOH

Zahari Yusoff View my complete profile


SEARCH THIS BLOG
There was an error in this gadget

GET ANSWERS

Picture Window template. Powered by Blogger. http://lamankaunseling.blogspot.com/2009/11/intervensi-kaunselingdalam-menangani.html

pusaka02
MONDAY, JUNE 9, 2008

>INTERVENSI DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJAR:


INTERVENSI DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJAR: MODEL PENDEKATAN KAUNSELING

Ab. Aziz Mohd Yatim Md. Noor Saper Nor Junainah Mohd Isa

Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris Gejala disiplin di sekolah merupakan isu antarabangsa yang masih menjadi perbahasan semua peringkat sama ada ahli politik, ahli akademik mahupun masyarakat biasa. Isu pelajar sekolah membuli, merokok, bergaduh, memukul guru, dan yang paling mengejutkan, iaitu membunuh rakan sebaya menjadi topik perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat memandangkan gejala ini semakin hari menjadi semakin serius. Pelbagai pendekatan digunakan oleh pihak sekolah termasuk melaksanakan konsep dendaan, sistem hukuman dan bimbingan, namun masalah ini masih tidak berjaya dibendung. Berdasarkan pengalaman praktikal Penulis sebagai pengamal kaunseling di sekolah, terdapat beberapa alternatif yang boleh dilakukan oleh guru-guru terutamanya kaunselor dalam menguruskan isu disiplin seperti penerapan konsep agape love, kursus Fajar, kursus Galus, dan mewujudkan networking. Intervensi ini yang berasaskan pendekatan kaunseling didapati dapat mengurangkan masalah disiplin pelajar di sekolah. Penulis berharap agar kertas kerja ini dapat dijadikan sebagai salah satu sandaran ke arah penambahbaikan sistem yang sedia ada di sekolah bagi menangani masalah disiplin.

1. Pendahuluan Hasrat kerajaan untuk mewujudkan sekolah tiada kecacatan, iaitu sekolah yang tidak mengalami masalah dari segi pencapaian akademik, persekitaran sekolah, mahupun disiplin pelajar telah lama diwar-warkan (Mohd Saleh, 1998). Usaha ke arah memupuk dan meningkatkan disiplin sekolah ini bertujuan untuk menjamin keselesaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Azizah, 2002). Ini kerana selain menjadi unsur penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan peribadi pelajar, disiplin sekolah juga merupakan sistem kawalan yang membolehkan pengajaran berlaku dengan berkesan (Docking dalam Azizah, 2002). Sekolah yang mempunyai disiplin guru, kakitangan dan pelajar yang tinggi secara tidak langsung dapat mewujudkan persekitaran yang aman dan selamat untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Suradi (1996), ketiadaan disiplin adalah satu penyakit dalam sistem pendidikan yang boleh menyebabkan proses pendidikan para pelajar menjadi tidak lengkap, dan seterusnya menimbulkan masalah disiplin di kalangan mereka. 2. Pelajar dan Masalah Disiplin Merujuk pada Buku Rekod Salah Laku Masalah Disiplin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1990, terdapat beberapa kategori salah laku disiplin, iaitu tingkahlaku jenayah, lucah, kekemasan diri, tidak mementingkan masa, kurang sopan dan biadab, laku musnah, tidak jujur, dan ponteng. Kesalahan yang dianggap berat pula termasuklah merosak harta benda sekolah, bergaduh atau bertumbuk di sekolah, memukul atau mengancam pelajar atau guru, dan memeras ugut. Berdasarkan kajian-kajian lepas, didapati para pelajar terlibat dengan masalah disiplin disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah sikap guru yang kurang prihatin terhadap pelajar, kurang mesra dan menakutkan pelajar (Azizah, 2002), pergaulan dan pengaruh rakan sebaya yang bersifat negatif, kesan media elektronik, pengaruh budaya asing, dan kegagalan didikan ibu bapa (Asmah dan Zulekha, 2004). Selain itu, kadangkala guru-guru telah mendidik para pelajar dengan nilai yang baik tetapi nilai yang diperolehi dari dunia luar membatalkan usaha baik guru-guru di sekolah (Iloyd dan Asmah, 1987). Bagi ahli-ahli psikologi pula, tingkahlaku bermasalah di kalangan pelajar yang merupakan golongan remaja dikaitkan dengan perkembangan tahap remaja

yang dilalui oleh mereka. Pada tahap remaja, individu mudah mengalami konflik pemikiran dan gangguan moraliti. Remaja mengalami krisis identiti (Allen, 2000), iaitu dari segi mencari identiti yang sesuai dengan mengambil kira aspek tingkah laku, sikap dan kepercayaan (Tucker, 1990). Apabila remaja gagal menyelesaikan krisis, mereka akan mempamerkan tingkah laku bilazim dan nakal (Erikson, 1968). Laporan akhbar Utusan Malaysia pada 14 April 2006 mendedahkan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Noh Omar berkaitan masalah disiplin di kalangan pelajar. Menurut beliau, pada tahun 1995 kira-kira 1.74% daripada 5.5 juta pelajar di Malaysia terlibat dengan kes disiplin. Walaupun statistik menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya tetapi beliau berpendapat masalah ini tidak boleh dipandang ringan. Pada tahun 2006, negara sekali lagi digemparkan dengan beberapa kes salah laku disiplin. Antaranya ialah: 1. Mac 2006 kes seorang pelajar perempuan menyerang dua orang gurunya di sebuah sekolah menengah (Utusan Malaysia, 3/3/06). 2. April 2006 seorang pelajar darjah 5 berada dalam keadaan kritikal dengan kedua-dua buah pinggangnya rosak dipercayai selepas dibelasah oleh rakanrakannya di sekolah (Utusan Malaysia, 7/4/06). 3. Mei 2006 10 orang pelajar sekolah menengah melakukan perbuatan khianat dengan membakar buku, menconteng dan merosakkan kemudahan sekolah berpunca daripada perasaan tidak puas hati dengan tindakan disiplin yang dikenakan terhadap mereka (Utusan Malaysia, 19/5/06). 4. Jun 2006 kes seorang pelajar tingkatan 1 dibelasah oleh 12 orang pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 kerana enggan menyertai kumpulan samseng (Utusan Malaysia, 27/6/06). Kes-kes yang dipaparkan di atas sudah cukup untuk memberi gambaran bahawa persekitaran sekolah tidak lagi selamat sehingga memaksa pihak polis untuk campur tangan. Malah, pihak Kementerian Pelajaran terpaksa menggunakan alternatif dengan memasang kamera litar tertutup (CCTV) di sekolah bagi menangani masalah disiplin termasuk buli dan gangsterisme (Utusan Malaysia, 1/5/06). Situasi ini menunjukkan bahawa hukuman yang selalunya dikenakan terhadap kesalahan disiplin yang berat seperti rotan, gantung sekolah, dan dibuang sekolah sudah tidak praktikal lagi untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Para pelajar bukan sahaja tidak mengambil pengajaran apabila melihat rakan-rakan

mereka dihukum, malah tidak merasa insaf apabila diri mereka sendiri menerima hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Rentetan itu, pelbagai persoalan timbul. Adakah bentuk hukuman yang sedia ada masih belum mencukupi untuk membuatkan mereka patuh kepada undangundang sekolah? Adakah mereka perlu dihukum dengan lebih berat? Adakah hukuman berbentuk kekerasan ini yang membuatkan para pelajar terus memberontak dan menjadi seorang yang delinkuen, atau adakah keadaan ini perlu diselami semula untuk mengetahui di mana pucuk pangkalnya permasalahan disiplin berlaku? 3. Pendekatan Kaunseling Dalam Mengangani Isu Disiplin Kaunseling adalah satu perhubungan yang dicirikan oleh keyakinan, saling mempercayai dan kemesraan yang membolehkan pelajar memperoleh kestabilan intelek dan emosi yang dengannya dia boleh menyelesaikan msalah atau kemusykilan, membuat rancangan dan memperoleh kepuasan kendiri yang lebih tinggi (Suradi, 1996: 249). Melalui pendekatan kaunseling yang antaranya bersifat menerima klien tanpa syarat, berempati, tulen, dan berkeinginan untuk menolong, para pelajar dapat dibantu untuk memupuk tingkahlaku yang sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. Kesedaran untuk melahirkan para pelajar yang berdisiplin merupakan antara matlamat Kementerian Pelajaran seperti mana tertera dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Malaysia (1979), iaitu penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Usaha ini dilakukan salah satunya dengan cara meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Di Malaysia, objektif am perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah antara lainnya bertujuan untuk 1) memberi khidmat penyuburan dan pengayaan meliputi semua aspek perkembangan diri pelajar dengan menyediakan peluang kemudahan dan pengalaman yang selaras dengan kemampuan dan potensi, 2) memberi khidmat pencegahan iaitu menghindarkan pelajar daripada terlibat dalam perbuatan salah laku seperti tingkah laku tidak berdisiplin, penggunaan dadah, merokok, laku musnah, peras ugut, menyertai pertubuhan haram dan tingkah laku anti sosial yang lain, dan 3) memberi khidmat bersifat pemulihan (remedial) dengan tujuan mengorientasikan semula pelajar yang bermasalah peribadi, pelajaran, kerjaya dan sosial supaya pelajar mampu menghadapi dan mengatasi masalah mereka (Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan

dan Kaunseling di Sekolah, 2000). Pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah ini menunjukkan bahawa kerajaan berusaha untuk menangani masalah disiplin dengan cara mendidik. Prinsip disiplin mendidik ini yang menekankan aspek pemerhatian dengan kasih sayang, prihatin, dan ingin membantu ditimbulkan kembali oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) baru-baru ini memandangkan gejala disiplin masih tidak dapat dibendung. Selain itu, kerajaan juga menganjurkan kursus jati diri bagi pelajar bermasalah supaya akhlak pelajar tersebut dapat dibina semula (Utusan Malaysia, 23/4/06). Persoalannya, apa yang menyebabkan salah laku pelajar masih tidak dapat ditangani sedangkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang bercirikan kasih-sayang telah dilaksanakan sejak lebih 30 tahun yang lalu? Apa yang menyebabkan isu mendisiplin pelajar dengan cara mendidik disuarakan semula, walhal isu ini telah lama diutarakan? Adakah terdapat perbezaan antara prinsip disiplin mendidik pada 30 tahun dahulu dengan prinsip disiplin mendidik yang dikemukakan sekarang? Persoalan-persoalan di atas mungkin boleh terjawab dengan dapatan kajian yang salah satunya dikemukakan oleh Suradi (1992). Beliau yang mengkaji tentang masalah pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah mendapati para pelajar menganggap perkhidmatan ini tidak berfaedah. Guru bimbingan dan kaunseling pula mengalami masalah tidak cukup masa, masalah kemahiran, masalah kerjasama, masalah sambutan pelajar, masalah kemudahan, masalah kewangan dan sebagainya. Mereka juga mempunyai beban tugas yang banyak, tidak tahu mengendalikan perkhidmatan, ketiadaan bahan atau maklumat untuk mengendalikan perkhidmatan, dan kurang mendapat kerjasama daripada pentadbir, guru-guru dan ibu bapa. Ini menunjukkan bahawa pengetahuan, kemahiran yang tinggi dan strategi yang bersesuaian perlu ada bagi seseorang guru terutamanya guru bimbingan dan kaunseling untuk mengimplementasi pendekatan kaunseling dalam menangani masalah disiplin di sekolah. Justeru, Penulis ingin mengemukakan beberapa alternatif yang boleh dilakukan oleh guru-guru terutamanya kaunselor dalam menguruskan isu disiplin seperti penerapan konsep agape love, kursus Fajar, kursus Galus, dan mewujudkan networking. Berdasarkan pengalaman praktikal Penulis sebagai pengamal kaunseling di sekolah, intervensi ini yang berasaskan pendekatan kaunseling didapati dapat mengurangkan masalah disiplin pelajar di sekolah.

4. Intervensi Dalam Menangani Masalah Disiplin Secara umumnya, pendekatan yang digunakan ialah kasih-sayang. Pendekatan ini diterapkan dalam diri guru-guru dan para pelajar melalui program-program secara berkumpulan atau kelompok yang menekankan soal perkembangan, pembinaan dan pencegahan. Ini bertujuan untuk membina hubungan yang unik antara guru dengan pelajar, dan antara pelajar dengan rakan pelajar yang lain. Hubungan baik antara pelajar dengan rakan sebaya ditekankan kerana Penulis bersetuju dengan pendapat ahli psikologi seperti Powell (1963) yang beranggapan bahawa tingkah laku remaja dianggap hasil daripada hubungan dengan orang lain berdasarkan desakan budaya, sosial, biologikal dan fizikal. Penulis percaya melalui pertautan (attachment) yang wujud di kalangan pelajar dengan pelajar, dan pelajar dengan guru, sedikit sebanyak mempengaruhi tingkahlaku yang dibentuk dalam kumpulan pelajar tersebut. Berikut merupakan beberapa program yang dijalankan di sekolah dan memperlihatkan hasil yang positif di mana masalah disiplin pelajar dapat dikurangkan: 1. Penerapan Agape Love Setiap tahun, satu kursus yang paling penting dilaksanakan di sekolah ialah Kursus Kepimpinan. Kursus ini dianggotai oleh pengawas, pembimbing rakan sebaya dan majlis pelajar. Di dalam kursus ini, pemimpin-pemimpin pelajar akan diterapkan dengan konsep Agape Love, iaitu satu konsep kasih sayang yang jarang diketahui umum. Ia merupakan satu penerapan nilai kasih sayang tanpa syarat. Pelajar diterapkan dengan nilai menyayangi semua orang tanpa mengira bangsa, agama, keturunan, ideologi, caragaya hidup yang berbeza dan sebagainya. Melalui penerapan konsep ini, isu pelajar diragging tidak lagi timbul kerana pelajar yang telah diberi kursus memahami tentang perbezaan manusia. Pelajar ditekankan tentang uniknya manusia dan mereka haruslah memberi kasih sayang tanpa syarat supaya kehidupan mereka di asrama dan di sekolah lebih bermakna. Pelajar dapat merasakan keseronokan hidup bersama setelah mereka mengamalkan konsep `agape love ini. Konsep `agape love ini diambil daripada kehidupan yang diamalkan pada zaman Red-Indian semasa dalam pemerintahan ketua mereka yang hebat iaitu White Eagle. Daripada penceritaan kisah White Eagle ini memberi impak yang besar di kalangan pelajar agar mencontohi budaya hidup bermasyarakat yang diamalkan oleh masyarakat Red Indian ketika itu. Sesi dua jam sudah mencukupi bagi pelajar mendapat iktibar

agar mereka juga perlu mengamalkan konsep kehidupan masyarakat yang sebegitu. Kita akan merasai kehidupan yang berkasih sayang antara abang dan adik, pelajar serta guru, pekerja dan juga kehidupan bermasyarakat di sekolah dan di asrama akan menjadi lebih harmoni. 2. Mewujudkan kumpulan trainers Kumpulan pemimpin yang diterap dengan konsep Agape Love kemudiannya dilatih untuk menjadi fasilitator. Mereka didedahkan dengan cara-cara untuk menjalankan sesebuah program seperti program motivasi, program kemahiran belajar, dan program kerjaya. Kumpulan trainers ini bertindak membimbing pelajar-pelajar lain dengan kemahiran yang mereka miliki. Secara tidak langsung, pihak sekolah berjaya menerapkan nilai kasih-mengasihi, hormatmenghormati, cintakan ilmu dan bekerjasama di kalangan para pelajar tanpa mengira bangsa, agama dan status ekonomi sosial. Ini juga dapat mengelakkan perasaan iri hati dan benci-membenci di kalangan para pelajar. Kumpulan Trainers ini yang pada dasarnya adalah terdiri daripada Pengawas, Pembimbing Rakan Sebaya, Biro Asrama, Majlis Perwakilan Pelajar dan sebilangan pelajar yang berisiko tinggi yang dikenalpasti dapat membantu mewujudkan keadaan harmoni di sekolah. Apabila pelajar tingkatan empat mendaftarkan diri, kumpulan inilah yang akan menjalankan program untuk mereka. Mereka akan menjadi abang dan kakak angkat kepada pelajar baru ini. Mereka diajar dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, asas-asas fasilitator yang berkesana, kemahiran belajar, kemahiran asas kaunseling dan seumpamanya. Layanan yang diberikan oleh mereka membuatkan pelajar tingkatan empat merasai diri mereka dibela. Hubungan mereka menjadi rapat dan seterusnya mewujudkan intimasi yang tinggi di kalangan mereka. Kumpulan trainers ini akan mempastikan kes-kes pelacoan tidak berlaku. Mereka juga selepas itu akan mengajar adik-adik mereka bagaimana untuk belajar dengan berkesan. Ini bermakna hubungan mereka adalah dipantau sepanjang tahun hinggalah pelajar tingkatan lima keluar dari sekolah tersebut. 3. Kursus FAJAR FAJAR adalah membawa konotasi bahawa seseorang yang hendak berjaya hendaklah memulakan kerjanya awal pagi. Kursus ini dilaksanakan untuk para pelajar berisiko tinggi. Selalunya, kami mengumpulkan seramai 40 orang pelajar yang sering melakukan kesalahan disiplin. Mereka yang kami istilahkan sebagai

high risked undercover (HRU) akan diberi layanan yang istimewa dari kami iaitu kaunselor dan guru disiplin. Melalui program ini, mereka akan menjadi lebih rapat dengan kaunselor, guru disiplin dan pihak sekolah. Malah, akhirnya mereka akan sedar kesilapan yang telah dilakukan dan cuba untuk membantu pihak sekolah dalam mengurangkan permasalahan disiplin. Mereka juga menjadi orang tengah di antara rakan-rakan pelajar yang bermasalah dengan pihak sekolah. Tidak boleh dinafikan bahawa pelajar ini mempunyai karisma yang tersendiri dan amat berpengaruh. Oleh itu, sekiranya mereka didekati oleh pihak kaunselor dan guru disiplin dan diberikan tugasan yang mereka sukai, maka mereka tidak akan membuat kacau dan masalah di sekolah. Apa yang penting kita membuatkan mereka terasa dihargai dan sentiasa memberi mereka penghargaan tentang apa yang mereka lakukan. Jelas daripada apa yang dilihat mereka nampak memberi kesan yang tinggi kepada penurunan kes permasalahan disiplin di sekolah.

4. Kursus GALUS Kursus ini merupakan kursus yang dilaksanakan untuk pelajar yang lemah dalam peperiksaan. GALUS merupakan singkatan daripada Gagal Lulus, atau lebih tepat lagi pelajar yang berada dalam golongan antara gagal dan lulus. Di dalam program ini, pelajar yang lemah dalam akademik akan diberi tumpuan dan layanan yang sepatutnya. Kami melakukan kursus dari kemahiran belajar hinggalah ke motivasi serta mewujudkan rangkaian pembelajaran mengikut kaedah sinergi iaitu berpasukan. Bagi kami semakin banyak mereka diberi perhatian maka semakin bersemangat mereka untuk berjaya. Hasilnya, didapati pencapaian sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) semakin meningkat. Malah, jumlah pelajar yang mendapat Sijil Am Pelajaran (SAP) dalam peperiksaan SPM semakin berkurangan. 5. Kursus motivasi Bagi para pelajar yang tidak dipantau, kursus motivasi dijalankan untuk mereka di peringkat sekolah. Pesertanya adalah terdiri daripada para pelajar yang tidak terlibat dengan apa-apa kursus sebelum ini. Melalui kursus motivasi yang dijalankan, mereka akan diberi pengisian kemahiran belajar, komunikasi berkesan, motivasi dan penerapan konsep agape love. Dengan ini kesemua pelajar akan mendapat pengisian yang sama untuk menjadikan mereka mengamalkan satu budaya yang sama atau shared value yang setara. Ini

memudahkan pihak sekolah terutamanya kaunselor pelajar dan guru disiplin untuk mencorakkan pelajar. Mereka mempunyai matalamat yang sama dan mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang mereka patut lakukan kepada pihak sekolah. Mereka juga sedar sekiranya masalah yang mereka lakukan maka akan melambatkan proses untuk mereka berjaya kerana banyak masa diambil bagi menangani sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. 6. Mewujudkan networking di sekolah Selain daripada menjadikan pelajar sebagai penghubung antara guru-guru dan pelajar-pelajar yang lain, kami juga menyediakan tong aduan kilat di tempattempat yang mudah untuk pelajar memasukkan aduan mereka seperti di kantin, di pusat sumber dan di bilik kaunseling sendiri. E-mail aduan juga diwujudkan, iaitu azizmysmtk@hotmail.com sebagai alternatif untuk para pelajar meluahkan permasalahan mereka. Portal dalam internet turut ditubuhkan, iaitu http://www.techboard.cjb.net/ bertujuan untuk membolehkan para pelajar berinteraksi dan berbalas informasi antara satu sama lain. Melalui cara ini, kaunselor dapat mengetahui cara pelajar berpolitik di dalam asrama dan sekolah. Kaunselor pelajar juga dapat mengetahui isu-isu sulit pelajar melalui portal ini dengan membuat penyamaran. Isu yang dibuat oleh kaunselor sebenarnya tidak langsung dapat dihidu oleh pelajar kerana kaunselor menggunakan nama samaran yang mereka anggapkan pelajar. Kaunselor dapat mengetahui isu-isu seperti pelacoan, pergaduhan, pelajar lelaki memasuki asrama pelajar puteri, keluar malam dan sebagainya. Dengan adanya networking yang melibatkan trainers, pelajar merasakan bahawa mereka tidak boleh melakukan permasalahan disiplin kerana tindakan mereka pasti akan dapat dihidu oleh pihak kami. 5. Cadangan dan Kesimpulan Kursus-kursus seperti Kursus kaunseling bagi pelajar asrama, kursus Trainers, kursus Fajar bagi pelajar berisiko tinggi, kursus motivasi pada semua pelajar, program minggu silaturrahim, kursus fasilitator adalah antara kursus yang amat penting bagi pelajar mengikutinya. Bagi kaunselor pelajar sekiranya boleh mereka sendiri yang menjalankan kursus tersebut di sekolah. Ini amat penting kerana selepas itu merekalah yang akan memantau selepas setiap program dijalankan. Sekiranya kursus dijalankan oleh pihak luar, ia akan menjadi kurang

berkesan kerana masalah pemantauan. Pelajar pula merasakan diri mereka tidak komited dengan program yang telah mereka lalui dengan orang luar itu. Kesimpulannya, bagi mewujudkan suasana yang harmoni di asrama dan di sekolah serta untuk menjaminkan pelajar berasa seronok belajar di sekolah berkenaan, pihak kaunselor pelajar dan guru disiplin haruslah bekerjasama dan sama-sama memikirkan kaedah yang paling sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. Sebenarnya terlalu banyak perkara yang mesti dilakukan oleh keduadua personel yang penting di sesebuah sekolah itu. Ini memberi implikasi bahawa mereka perlu didedahkan dengan pelbagai kemahiran terutamanya kemahiran dalam mengendalikan program supaya ianya sesuai dan dapat memikat hati pelajar bagi mengikuti program tersebut. pelajar.

Rujukan Allen, B.P. (2000). Personalitity theories: Development, growth, and diversity. Boston: Allyn & Bacon. Asmah Ali dan Zulekha Yusof (2004). Salahlaku sosial remaja kini: Cabaran dan penyelesaian. Kertas kerja dibentang pada Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004. 29 30 Mei 2004, Universiti Malaya. Azizah Lebai Nordin (2002). Masalah disiplin di sekolah dan kaitannya dengan sifat guru. Kertas kerja dibentang pada Seminar The Inaugural UPSI International Teacher Education Conference: UPSIITEC 2002, 6 8 Mei 2002, Renaissance Palm Garden, Malaysia. Erikson, E.H. (1968). Identity : Youth and Crisis. New York: Norton. Lloyd, A. P. dan Asmah Hj. Hashim (1987) Bimbingan dan kaunseling di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1979). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka ____________________________ (1990) Buku Rekod Salah Laku Masalah Disiplin, Unit Disiplin Bahagian Sekolah (tidak diterbitkan) _____________________________ (2000) Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah.http://myschoolnet.ppk.kpm.my/kaunseling/panduan/cover.htm Mohd Saleh Lebar (1998). Pengenalan ringkas sosiologi sekolah dan pendidikan.

Selangor: Thinkers Library Sdn. Bhd. Powell, M. (1963). The psychology of adolescence. New York: The BobbsMerrill Company, Inc. Tucker, N. (1990). Human development: Adolescence. England: Wayland Publisher. Utusan Malaysia (3 Mac 2006). Kes pelajar perempuan serang guru disiasat. Utusan Malaysia (7 April 2006). Pelajar tahun lima masuk ICU dibelasah kawan. Utusan Malaysia (14 April 2006). Peraturan disiplin 2006 tetapkan prosedur hukuman. Utusan Malaysia (23 April 2006). Kursus jati diri wajib bagi pelajar bermasalah. Utusan Malaysia (1 Mei 2006). CCTV atasi masalah disiplin pelajar. Utusan Malaysia (19 Mei 2006). Pelajar tidak puas hati. Utusan Malaysia (27 Jun 2006). 7 pelajar belasah rakan dibuang sekolah. Suradi Salim (1996). Bimbingan dan kaunseling. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. ___________ (1992) Masalah pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah-sekolah menengah di Malaysia, dalam Suradi Salim (1994) Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling: Kajian keperluan, pelaksanaan dan prospek. Selangor: Pustaka Akademik
Posted by ab. aziz mohd yatimat 9:27 PM

5 comments:

mutiaratihani said... artikel yang bagus.. izinkan saya manfaatkan dalam asgmet saya.. syukran January 14, 2009 at 8:29 AM

athirah mohamed~ said... alhamdulillah. tq for the nice post :)

mintak izin ye. untuk presentation saya. may ALLAH SWT bless ya insyaALLAH :) February 22, 2010 at 1:52 AM irkha said... kertas kerja yang sungguh menarik dan kreatif April 18, 2010 at 9:59 PM hasniza said... alhamdulillah ..artikel ini sangat menarik..izinkan sy manfaatkan ilmu ini dalam assgmt saya. November 24, 2010 at 7:00 AM elizah abd. rahman said... Artikel yang bermanfaat izinkan saya manfaatkan dalam kerja kursus saya terima kasih November 18, 2011 at 7:07 PM Post a Comment Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) Blog Archive
o

2009 (1) 2008 (8) September (1)

June (7) soalselidik ujian personaliti >Penulisan/Isu Buli Dari Akhbar >INTERVENSI DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN PELAJ... >MODUL KEMAHIRAN BELAJAR 5 DOMAIN: SATU PENDEKATAN... >Pusaka 01 Modul Latihan Bersepadu Bagi Guru Bim... >Personaliti Warna >Contoh Menangani Masalah Disiplin Melalui Forum B... Other Related Blogs

kerjakreatifku hikayatranjauberduri kesanprodigy.com pusaka01.blogspot azizyatim

Boleh Saya Bantu Anda?

Ruangan ini mungkin boleh membantu anda mencari atau menjana idea bagi meningkatkan lagi kepelbagaian pilihan dalam mengendalikan unit bimbingan dan kaunseling anda di sekolah.Saya cuba memasukkan penulisan dan kerja

saya yang boleh dikongsikan. Anda boleh copy terus daripada penulisan saya di sebelah. Selamat Mencuba. About Me

ab. aziz mohd yatim Saya adalah pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Kaunseling, UPSI, saya telah dan sedang melakukan sesuatu yang berbentuk proaktif, inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah dan masyarakat. Jom Follow Me.. View my complete profile LET'S CHAT LAGUKU UNTUK MU (UNTUK ANDA PENGUNJUNG PUSAKA02)

http://pusaka02.blogspot.com/2008/06/intervensi-dalam-menanganimasalah_09.html

The World of Guidance and Counseling


Beranda Profil UNESA BK Visi dan Misi UNESA BK Perkuliahan UNESA BK Fasilitas Pendidikan UNESA BK

Prospek Lulusan UNESA BK Jalinan Kerjasama UNESA BK

Create your own at MyNiceProfile.com

Minggu, 08 April 2012 Definisi Bimbingan Kelompok Menurut Para Ahli


Ditulis Oleh Wilujeng Dwi Sunday, 08 April 2012
1. Tohirin (2007: 170) menyebutkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri (dalam Winkel & Sri Hastuti, 2004: 565). 2. Dewa Ketut Sukardi (2008: 64) menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersamasama memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/ konselor) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 3. Prayitno (1995: 178) mengemukakan bahwa Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. 4. Romlah (2001: 3) mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencagah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. 5. Sukardi (2003: 48) Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara

sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan seharihari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. 6. Wibowo (2005: 17) menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. 7. Webster, 1973 Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu ditujukan pada situasi kelompok di mana anggota yang mengikuti suatu bantuan tersebut lebih dari dua orang dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. 8. Prayitno, Bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam suasana kelompok. Layanan ini diberikan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. 9. Achmad Juntika, Bimbingan kelompok adalah layanan yang dimaksudkan untuk memungkinkan klien/siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bahan yang dimaksudkan adalah bahan yang digunakan untuk mengambil keputusan. 10. Allson, Bimbingan kelompok adalah layanan yang membantu klien atau peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karier dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. 11. Rochman Natawijaya, Bimbingan kelompok ditujukan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada klien agar kemudian mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depannya. 12. Gazda, 1989 Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok. 13. Winkel & Sri Hastuti (2004: 547) Bimbingan Kelompok adalah kegiatan kelompok diskusi yang menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-masing individu-individu dalam kelompok, serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan.

Diposkan oleh The World of Guidance and Counseling di 04.40 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

Tidak ada komentar: Poskan Komentar

Link ke posting ini


Buat sebuah Link

Posting Lebih BaruPosting LamaBeranda


Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Mengenai Saya

The World of Guidance and Counseling Mahasiswi BK 2010 A FIP UNESA Lihat profil lengkapku

Calendar
Free Calendar

Clock Layanan Informasi S1 BK

My UNESA

Kumpulan Artikel Bimbingan Konseling

http://d-tarsidi.blogspot.com/2007/10/teori-perkembangankarir.html http://dakupoenya.wordpress.com/2009/05/28/teori-karierdonald-super-2/ http://konselingindonesia.com/ http://fip.unesa.ac.id/prodi/201012070023/s1-bimbingankonseling_jalinan-kerjasama.html

Arsip Blog
o

2012 (13) April (13) Pemberian Pelayanan bagi Anak Berbakat dan Anak Kr... Teori-Teori Belajar Beberapa Info Perguruan Tinggi Kedinasan Perbandingan Bimbingan dan Konseling Pola 17+ dan ... 12 Tipe Gaya Kepribadian (Gregory; 2005) Definisi Bimbingan Kelompok Menurut Para Ahli Definisi Petunjuk Proksemik, Petunjuk Kinesik, Pet... PERBANDINGAN TEORI-TEORI PSIKOLOGI Majalah Bimbingan dan Konseling Jenis-Jenis Layanan Bimbingan dan Konseling Info Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Neger... Kondisi Psikologis Siswa dalam Menghadapi Ujian Na... Pengertian Bimbingan Dan Konseling Menurut Beberap...

Kunjungan

12427
Tampilan slide

Pengikut Hasil Karya Media BK

Share It

MyNiceProfile.com

Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.


http://theworldofguidanceandcounseling.blogspot.com/2012/04/definisi-bimbingankelompok-menurut.html

BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK SEMUA SISWA


Menu Langsung ke isi

Beranda DAFTAR ISI BLOG BIMBINGAN KONSELING DOWNLOAD JURNAL BK (Indonesia)

DOWNLOAD SKRIPSI BK HUBUNGI SAYA PROFIL SAYA

DAFTAR ARTIKEL

Skripsi Bimbingan Konseling Terbaru Konseling Behavioral Konseling Rational Emotive Konseling Trait & Factor Pendekatan Dalam Konseling Pentingnya Relasi Teman Sebaya Pendekatan Sains, Tekhnologi dan Masyarakat dalam Pembelajaran Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Tipe Keperibadian Menurut Hippocrates Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Berbakat Pemetaan Tugas Konselor dalam Jalur Pendidikan Formal Tujuan Bimbingan dan Konseling Posisi Pengembangan Diri dalam Bimbingan dan Konseling Hakikat dan Urgensi Bimbingan dan Konseling Remaja Gangguan Kepribadian Skizotipal (Schizotypal Personality Disorder) Gangguan Kepribadian Skizoid (Schizoid Personality Disorder) Gangguan kepribadian Paranoid (Paranoid Personality Disorder) Gangguan Keperibadian (Personality Disorder) Layanan Bimbingan Konseling Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Teknik Konseling Behavioral TugasTugas Perkembangan Individu

Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konseling Teman Sebaya (KTS) Bimbingan Kelompok Tahap-Tahap Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Peran BK dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan MENGENAL BIMBINGAN KONSELING STUDI KASUS UNTUK BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MEMAHAMI DAN MENOLONG SISWA YANG KURANG PD FUNGSI, PRINSIP, DAN ASAS BIMBINGAN DAN KONSELING PROSES LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL PROSEDUR UMUM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PELAYANANAN BIMBINGAN DAN KONSELING PADA SEKOLAH STANDAR NASIONAL 15 KEKELIRUAN PEMAHAMAN TENTANG BIMBINGAN DAN KONSELING DIINDONESIA KILAS BALIK PFOFESI KONSELOR DI INDONESIA PENGERTIAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan Kelompok
2 JANUARI 2012 BY EWINTRI

12

Rate This

Bimbingan Kelompok A. Pengertian Bimbingan Kelompok Beberapa pengertian tentang bimbingan kelompok menurut para ahli adalah sebagai berikut: A. Prayitno (1995: 178) mengemukakan bahwa

Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya.

1.

Sementara Romlah (2001: 3) mendefinisikan bahwa

bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencagah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. 2. Sedangkan menurut (Sukardi, 2003: 48) Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. 3. Wibowo (2005: 17) menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. B.Tujuan Bimbingan Kelompok

Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh beberapa ahli, adalah sebagai berikut: Menurut amti (1992: 108) bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum bimbingan kelompok betujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga menembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk: 1. 2. 3. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam Melatih siswa untuk dapat membina keakraban

di hadapan teman-temannya. kelompok bersama temanteman dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada umumnya. 4. 5. 6. 7. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya kegiatan kelompok. dengan oran lain.

dalam hubungannya dengan orang lain. Tujuan bimbingan kelompok seperti yang dikemukakan oleh (Prayitno, 1995: 178) adalah: 1. Mampu berbicara di depan orang banyak

2.

Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran,

tanggapan, perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak 3. 4. 5. 6. 7. 8. Belajar menghargai pendapat orang lain, Bertanggung jawab atas pendapat yang Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi Dapat bertenggang rasa Menjadi akrab satu sama lainnya, Membahas masalah atau topik-topik umum yang

dikemukakannya. (gejolak kejiwaan yang bersifat negatif).

dirasakan atau menjadi kepentingan bersama Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. (Sukardi, 2003: 48). Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk dapat berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang lain, membina sikap dan perilaku yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya individu dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan perilaku komunikasi antarpribadi yang dimiliki. C.Fungsi Bimbingan Kelompok Fungsi dari layanan bimbingan kelompok diantaranya adalah sebagai berikut :

1.

Memberi kesempatan yang luas untuk berpendapat

dan memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar. 2. Mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. 3. Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. 4. Menyusun progran-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu hal yang baik. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan semula. D.Asas bimbingan kelompok Asas-asas yang ada dalam layanan bimbingan kelompok diantaranya adalah sebagai berikut :
1.

Asas kerahasiaan; Para anggota harus menyimpan

dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain
2.

Asas keterbukaan;Para anggota bebas dan terbuka

mengemukakan pendapat,ide, saran, tentang apa saja yang yang dirasakan dan dipikirkannyatanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu.
3.

Asas kesukarelaan;Semua anggota dapat

menampilkan diri secara spontan tanpamalu atau dipaksa oleh teman lain atu pemimpin kelompok

4.

Asas kenormatifan;Semua yang dibicarakan dalam

kelompok tidak bolehbertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku E.Komponen-Komponen Bimbingan Kelompok Komponen-komponen yang ada dalam layanan bimbingan kelompok diantaranya terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. 1. Pemimpin kelompok Pemimpin kelompok memiliki peran penting dalam rangka membawa para anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan kelompok. Sebagaimana yang dikemukakan Prayitno (1995: 35-36) bahwa peranan pemimpin kelompok ialah: 1. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan,

pengarahan ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tang ini meliputi, baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakanmaupun yang mengenai proses kegiatan itu sendiri 2. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok. Pemimpin kelompok dapat menanyakan suasanan perasaan yang dialami itu. 3. Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang dimaksudkan maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan itu. 4. Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) tentang berbagai hal yang

terjadidalam kelompok, baik yang bersifat isi maupun proses kegiatan kelompok. 5. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur lalu lintas kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi wasit), pendamai dan pendorong kerja sama serta suasana kebersamaan. Disamping itu pemimpin kelompok, diharapkan bertindak sebagai penjaga agar apapun yang terjadi di dalam kelompok itu tidak merusak ataupun menyakiti satu orang atau lebih anggota kelompok sehingga ia / mereka itu menderita karenanya. 6. Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi tanggung jawab pemimpin kelompok. 2. Anggota kelompok Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga didasarkan atas peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok tersebut. Karena dapat dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan badan dan jiwa kelompok tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang dimainkan para anggota kelompok adalah: 1. 2. 3. 4. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu Membantu tersusunnya aturan kelompok dan

hubungan antaranggota kelompok. dalam kegiatan kelompok. tercapainya tujuan bersama. berusaha mematuhinya dengan baik.

5. 6. 7. 8. 9. Refrensi :

Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta Mampu berkomunikasi secara terbuka. Berusaha membantu anggota lain. Memberi kesempatan anggota lain untuk juga Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.

dalam seluruh kegiatan kelompok.

menjalankan peranannya.

ewintri.wordpress.com Wibowo, Mungin Edi. 2005. Konseling Kelompok Perkembangan.Semarang: UNNES Press. Winkel, W.S. 1991. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. Jakarta: Gramedia Prayitno. 1995. Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok (Dasar dan Profil) Jakarta: Ghalia Indonesia. Prayitno dan Amti, Erman. 1994. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.Jakarta: Rineka Cipta Zayiroh. 2007. Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Perilaku Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas X Sma Negeri 1 Ungaran Tahun Pelajaran 2006/2007. Skripsi
About these ads

Share this:

Share

Like this: Suka Be the first to like this.

Catatan ini telah ditulis dalam Bimbingan Konseling dan di-tag dengan Asas-asas Bimbingan kelompok, bimbingan kelompok, Bimbingan

Konseling Kelompok, Definisi Bimbingan Kelompok, Fungsi Bimbingan Kelompok, Komponen-komponen bimbingan kelompok, Pengertian Bimbingan Kelompok. Penunjuk permalink.

Navigasi tulisan
Tahap-Tahap Pelaksanaan Bimbingan Kelompok

Konseling Teman Sebaya (KTS)

12 PEMIKIRAN PADA BIMBINGAN KELOMPOK

1.

|\/|llmS (@Malin_Gogau)28 September 2012 pada 11:11

Contoh Videonya ada gak??

Balas

2.

Avhien 1 Oktober 2012 pada 23:54

mksih ats ilmu yg sngat bermanfaat ini


Balas

3. Ping-balik: 4. Ping-balik: 5. Ping-balik: 6. Ping-balik: 7. Ping-balik: 8. Ping-balik: 9. Ping-balik: 10. Ping-balik: 11. Ping-balik: 12. Ping-balik:

Bimbingan Kelompok Devy Permata Sari Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok kemazchild Bimbingan Kelompok

| belajarblogbk1d | | | | | | Dedi Kurniawan Al Deku Ficez Handoyo belajarblogbk1a belajarblogbk1anr moeklasstain moeklasstain

| KHERIS PUTRA

TINGGALKAN BALASAN

PENULIS & DRS. GIYONO, M.PD (DOSEN SENIOR BK UNILA)

KATEGORI ARTIKEL

Bimbingan Konseling (27) Pendidikan (4) Psikologi (9)

ARTIKEL TERBARU

Skripsi Bimbingan Konseling Terbaru Konseling Behavioral Konseling Rational Emotive Konseling Trait & Factor Pendekatan Dalam Konseling

META LOG

Daftar Masuk RSS Entri RSS Komentar WordPress.com

BLOG STATS

103,083 hits

IKUTI BLOG MELALUI SURAT ELEKTROMIK

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik. Bergabunglah dengan 11 pengikut lainnya.

Blog pada WordPress.com. | Tema: Sunspot oleh Automattic.

Ikuti

Follow Bimbingan dan Konseling untuk Semua Siswa


Get every new post delivered to your Inbox.

Powered by WordPress.com

http://ewintri.wordpress.com/2012/01/02/bimbingan-kelompok/ BENTUK - BENTUK BIMBINGAN KELOMPOK Bentuk - Bentuk Bimbingan Kelompok ada beberapa macam. Macam macam Bimbingan Kelompok ini dapat digunakan pada situasi dan permasalahan tersendiri. Konselor harus dapat menilai dan melihat keadaan kliennya dan dapat menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok dengan pas dan terarah. Beberapa jenis metode bimbingan kelompok menurut Tohirin ( 2007: 290 ) yaitu :

Program Home Room Program ini dilakukan dilakukan di luar jam perlajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Dengan kondisi tersebut siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efsien. Karyawisata Karyawisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri serta mengembangkan bakat dan cita-cita. Diskusi kelompok Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh diskusi siswa kesempatan diberi untuk mengemukakan tertentuseperti pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam memlakukan peran-peran pemimpin diskusi dan notulis dan siswa lain menjadi peserta atau anggota. Dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. Kegiatan Kelompok

Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok dapat memberikan kesempatan pada individu kegiatan dan (para siswa) untuk lebih berpartisipasi berhasil secara baik. Banyak secara dapat tertentu yang apabila tertentu dilakukan dan siswa

kelompok. Melalui kegiatan kelompok dapat mengembangkan bakat menyalurkan dorongan-dorongan menyumbangkan pemikirannya. Dengan demikian muncul tanggung jawab dan rasa percaya diri. Organisasi Siswa Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. melalui organisasi siswa banyak masalah-masalah siswa yang baik sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri siswa. Sosiodrama Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara bimbingan kelompok. sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama. Masalah yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Metode ini dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Dalam sosiodrama, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari situasi masalah sosial. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Dari pementasan peran tersebut kemudian diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahan masalah.

Psikodrama Hampir sama dengan sosiodrama. Psikodrama yang adalah diangkat upaya adalah

pemecahan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang didramakan. Dalam sosiodrama masalah masalah sosial, akan tetapi pada psikodrama yang didramakan adalah masalah psikis yang dialami individu. Pengajaran Remedial Pengajaran remedial (remedial teaching) merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar satu yang teknik dihadapinya. pemberian Pengajaran remedial merupakan salah

bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok tergantung kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. DAFTAR PUSTAKA

http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/01/14/bentuk-bentukbimbingan-kelompok/

http://delsajoesafira.blogspot.com/2010/05/bentuk-bentuk-bimbingan-kelompok.html

KONSEP BIMBINGAN Bimbingan merujuk kepada proses untuk membantu individu meningkatkan pemahaman dan kemahiran bagi menangani isu-isu dab cabaran-cabaran dalam kehidupan secaran berkesan. Ada beberapa konsep penting dalam bimbingan antaranya: - bimbingan ialah suatu proses - proses menolong - proses pengajaran

Definisi Bimbingan Othman Mohamed (2000), bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. Lazimnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya. Prinsip-prinsip bimbingan Bimbingan adalah untuk semua murid, untuk perkembangan diri mereka. fokus utama bimbingan ialah pencegahan masalah sementara ia masih boleh dikawal. Ia mesti dilakukan secara kolaboratif dengan kakitangan lain di sekolah. murid-murid perlu menyertai bimbingan secara sukarela. guru bimbingan perlu bertingkah laku prosesional untuk mengelakkan perhubungan tidah sihat. perkhidmatan bimbingan merupakan tanggungjawab secara kolektif di antara guru, murid, guru pmbimbing dan sekolah, rakan sebaya dan ibubapa yang berkenaan. Pendekatan Bimbingan Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis Guru Bimbingan dan Kaunseling (B & K) Guru yang dilantik sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti kaunseling. Guru ini tidak digelar kaunselor MODEL PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Perkhidmatan lebih bersifat menyeluruh iaitu memberi khidmat yang ditujukan seboleh-bolehnya kepada semua kelompok sasaran, di mana perlu khidmat rujukan kepakaran juga boleh diberikan. Perkhidmatan lebih bersifat perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang boleh disokong melalui aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Perkhidmatan lebih menekankan bimbingan dan kaunseling pengajaran serta bimbingan dan kaunseling kelompok. Perkhidmatan lebih bersifat terbuka . Perkhidmatan bersifat bersepadu dan pelbagai disiplin. Perkhidmatan bersifat pelbagai modality

BENTUK PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH JENIS-JENIS PERKHIDMATAN B&K 1. PERKHIDMATAN KAUNSELING a). Kaunseling individu atau kelompok. - pencapaian akademik yang tidak memuaskan. - rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain. - kerjaya, pelajaran, dan peribadi. - tidak turut serta dalam ko-kurikulum. - masalah disiplin seperti ponteng, budaya berpeleseran, merokok, bertumbuk, dan menggunakan dadah atau bahan inhalen b). Kaunseling keluarga - jika perlu dan jika guru bimbingan dan kaunseling boleh mengendalikannya . c). Kaunseling tunjuk ajar - guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkaraperkara berkait dengan penilaian diri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan, dan menghindar diri dari tercebur dalam pengguaan dadah dan inhalen. 2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN - Bimbingan kelompok dan pengajaran iaitu bimbingan perkembangan yang mengandungi aktiviti terancang dan tersusun 3. PERKHIDMATAN INVENTORI INDIVIDU DAN REKOD PELAJAR. - sistem fail - rekod - dokumentasi 4. PERKHIDMATAN MEMBERI MAKLUMAT. - pendidikan pencegahan dadah - latihan dan kerjaya - sosial dan peribadi

5. PERKHIDMATAN PENEMPATAN - membantu memilih aktiviti ko-kurikulum. - penempatan pekerjaan - penempatan IPT dan IPTS 6. PERKHIDMATAN MENCEGAH PENGGUNAAN DADAH - memberi bimbingan dan kaunseling penyalahgunaan dadah - membuat penilaian dan memberi maklum balas tentang program pencegahan penggunaan dadah. 7. PERKHIDMATAN RUNDINGCARA DAN RUJUKAN - membantu bekas pelajar - membantu dan berunding dengan pihak pentadbir dan staf sekolah - membantu ibu bapa atau penjaga tentang kebajikan pelajar - membuat rujukan 8. PERKHIDMATAN KONFERENS DENGAN IBU BAPA - memberi peluang kepada ibu bapa atau penjaga berbincang dengan guru bimbingan dan kaunseling sekolah tentang pendidikan, sosial, peribadi, dan perkembangan kerjaya anak-anak mereka. 9. PERKHIDMATAN PENYELARASAN RESOS - menyelaras aktiviti kebajikan pelajar dengan agensi luar - merancang dan berusaha untuk memperkenalkan aktiviti-aktiviti B & K kepada komuniti luar. 10. PERKHIDMATAN PENILAIAN - membuat penilaian aktiviti bimbingan - menilai model atau modul bimbingan sebelum dilaksanakan di sekolah
http://yanpiaw0.tripod.com/kpli/Bimbingan.htm

ESEI JENIS JENIS TERAPI DALAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING


ESEI :

Tugas membimbing adalah tanggungjawab bersama kerana setiap orang berperanan melaksanakan tugas nasihat menasihati antara satu sama lain dalam usaha mencari kebahagian dan kejayaan hidup. Terdapat banyak cara dalam membantu dan membimbing orang manusia. Antaranya memberi nasihat, membimbing, kaunseling dan mungkin melalui proses psikoterapi. Konsep-konsep membimbing ini wajar di fahami kerana melalui kefahaman, pembimbing dapat memainkan peranan masing-masing sama ada sebagai penasihat, pembimbing, kaunselor berdasarkan keupayaan masing-masing. Dalam surah Al-Asr ayat 1-3, Allah S.W.T berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihatmenasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Terapi dalam bimbingan dan kaunseling berdasarkan bahawa manusia mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk perkembangan kan diri mereka. Manakala ciri dalam sistem sekolah pula merupakan satu proses yang berterusan, bersifat pendidikan, berdasarkan pada tingkah laku dan menyedari konsep kendiri dan peranan klien yang mempunyai hak untuk memilih. Justeru itu, fokus utama terapi dalam bimbingan dan kaunseling ialah berdasarkan prinsip harga diri individu adalah paling mutlak, setiap individu adalah unik, sikap dan persepsi kendiri individu ialah asas di mana seorang individu bertindak. Prinsip lain ialah Individu individu bekerja untuk meningkatkan konsep kendiri mereka. Seterusnya ialah individu individu mempunyai kebolehan dalaman untuk belajar dan boleh di bantu untuk membuat keputusan yang akan membawa mereka kepada proses arah kendiri. Hal ini juga akan membuatkan mereka lebih serasi dengan persekitaran mereka. Prinsip terakhir terapi dalam bimbingan dan kaunseling ialah individu individu memerlukan proses bantuan bimbingan daripada peringkat perkembangan kanak-kanak kepada peringkat dewasa. Terapi dalam bimbingan dan kaunseling mesti dijalankan berdasarkan amalan terbaik bimbingan dan kaunseling. Setiap individu

mungkin pada masa tertentu memerlukan maklumat dan bantuan kendiri yang hanya boleh diberikan oleh seorang kaunselor profesional yang cekap. Kebimbangan utama proses bimbingan dan kaunseling ialah bagaimana individu individu berfungsi di dalam persekitaran sosial mereka. Justeru, tujuan utama ialah untuk menolong individu individu untuk menjadi manusia seimbang dan mencapai potensi mereka. Kesimpulannya, bimbingan dan kaunseling membolehkan seseorang untuk menjadi individu integrasi dan mencapai potensinya dengan sepenuhnya. Jika dibimbing dengan baik setiap individu boleh mencapai potensi optimumnya. Untuk mencapai tujuan yang murni ini terapi dalam bimbingan dan kaunseling merangkumi jenis jenis terapi seperti berikut terapi perkembangan, terapi pencegahan, terapi pemulihan dan terapi intervensi krisis.

RAJAH 1 : JENIS - JENIS TERAPI

RAJAH 2 : TERAPI PERKEMBANGAN Jenis terapi pertama ialah terapi perkembangan

yangPendekatan ini merupakan satu usaha untuk mengenal pasti keperluan murid di alam persekolahan supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta akhlak yang mulia. Tugas dan perlakuan pembelajaran dikenal pasti dan dijelaskan kepada murid. Kemudian aktiviti bimbingan dirancang untuk melengkapi kurikulum akademik. Murid diberi peluang untuk belajar mengenali diri mereka dan orang lain sebelum timbul masalah dalam hidup mereka contohnya taklimat persediaan menghadapi peperiksaan dan ceramah motivasi. Perkembangan bimbingan merujuk kepada program-program yang direka untuk meningkatkan fungsi dan perkembangan potensi individu dan kumpulan yang sihat. Fokus pendekatan ini adalah untuk membantu murid-murid memperolehi pertumbuhan peribadi yang positif menerusi pelbagai peringkat dalam kehidupan mereka. Bimbingan merangkumi kompetensi murid atau hasil yang perlu dicapai bagi setiap daripada tiga domain perkembangan, iaitu, akademik, kerjaya dan peribadi/sosial. Adakah anda tahu apakah keperluan perkembangan bimbingan bagi muridmurid ? Ianya adalah seperti berikut :

Tahap sekolah 1

Perkembangan Akademik

Perkembangan Kerjaya

Perkembangan Peribadi/Sosial

Murid-murid perlu dibantu dalam Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut: perkembangan berikut: Kemahiran asas yang mereka Kebolehan untuk menjelaskan perlukan untuk berjaya di sekolah pekerjaan di pelbagai latar, jenis (3M) pekerjaan dalam ahli keluarga,. Menjelaskan bagaimana mereka Kebolehan untuk menjelaskan apa belajar sesuatu, bagaimana mereka yang mereka suka lakukan dan mengingat kembali maklumat, dan bagaimana mereka berubah dari bagaimana mereka merancang untuk tahun ke tahun menyelesaikan tugasan. Kesedaran tentang perbezaan antara Keupayaan untuk mengenalpasti rakan sebaya dan diri mereka. situasi di mana pembelajaran adalah Kesedaran tentang kemahiran yang mudah atau sukar mereka ada

Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut: Kesedaran kendiri, keyakinan dan kompetensi Kemahiran dalam menjelaskan perhubungan dan proses dalam menjalin dan mengekalkan persahabatan Gambaran positif tentang attribut dan keunikan kualiti bagi diri sendiri dan orang lain. Tanggungjawab terhadap tugasan di rumah, sekolah dan penjagaan diri serta hak milik Murid-murid perlu dibantu dalam Murid-murid perlu dibantu dalam Murid-murid perlu dibantu dalam perkembangan berikut: perkembangan berikut: perkembangan berikut: Strategi yang membantu murid Pengiktirafan terhadap pilihan yang Menjelaskan tentang diri mereka, belajar seperti mengambil nota, dibuat oleh manusia terhadap kekuatan mengamalkan kemahiran mengingat, pekerjaan serta peranan lain dalam mereka menetapkan matlamat dan bersedia hidup mereka Mengena lpasti akibat daripada untuk ujian Kebolehan untuk menghuraikan tindakan mereka ke atas orang lain Memahami bagaimana pembelajaran pekerjaan yang dilakukan oleh lelaki dan adanya kesan dari pilihan berlaku secara berbeza terhadap dan perempuan, dan hubungan tersebut individu yang berbeza dan antara minat dan keupayaan untuk Memahami bagaimana trait bagaimana ianya berlaku serentak di bekerja berkembang dalam dan di luar sekolah. Kebolehan untuk menjelaskan Keupayaan untuk melahirkan Kebolehan untuk mengaplikasi bagaimana kehidupan mereka pada penghargaan kepada orang lain di kemahiran berbeza bagi masa akan datang atas kualiti diri mereka yang unik matapelajaran dan latar Keupayaan untuk mengetahui sekolah yang berbeza bila perubahan mungkin atau tidak Kebolehan untuk menghuraikan mungkin berlaku perkara yang dipelajari berkaitan diri Keupayaan untuk mengenal pasti dan mereka dengan mengambil ujian melahirkan perasaan dalam adab yang diterima Ciri-ciri perkembangan bimbingan adalah seperti berikut iaitu

merupakan usaha jangka panjang, berbentuk kumulatif ( terkumpul ), ia juga tertumpu kepada perkembangan individu secara menyeluruh dan ia juga menekankan tugasan kes individu, perundingan, koordinasi, memprogram, kaunseling dan kerja kumpulan. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini seperti mengajar, tukar

informasi, bermain peran, melatih, tutorial dan kaunseling. Di dalam pendekatan perkembangan, keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan anak didik akan dirumuskan ke dalam suatu kurikulum bimbingan (guidance curriculum). Pendekatan perkembangan bertolak dari pemikiran bahawa perkembangan yang sihat akan berlangsung dalam interaksi yang sihat antara anak didik dengan lingkungannya. Kemahiran kemahiran yang meliputi dalam satu program terapi perkembangan hasil pembelajaran murid murid dalam tiga bidang iaitu perkembangan kendiri atau sosial, perkembangan pendidikan dan perkembangan kerjaya. Kemahiran kemahiran ini boleh dicapai melalui mod mod seperti pengajaran bilik darjah, kaedah bimbingan kumpulan dan program atau projek. Guru guru bimbingan dan kaunseling boleh menggunakan pelbagai alatan penilaian pencapaian untuk mengukur tahap kejayaan murid murid yang terlibat dalam terapi perkembangan. Antaranya ialah hasil pembelajaran perkembangan yang berintergrasi dan berperingkat, penilaian yang berdasarkan proses proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, resos resos profesional dan pendidikan pos sekolah menengah dan bahan bahan dan program program yang berkaitan dengan kerjaya.

RAJAH 3 : TERAPI PENCEGAHAN

Terapi

pencegahan

pula

terapi

kedua

yang

berasaskan

andaian bahawa satu-satu masalah itu mungkin timbul dan sebelum masalah itu meruncing, usaha dijalankan untuk menghalangnya. Misalnya, kempen dan pendidikan pencegahan AIDS, taklimat persediaan menghadapi peperiksaan, ceramah motivasi dan kem waja diri. Pencegahan adalah berkaitan dengan kemahiran mengenal pasti apa yang diperlukan sekarang atau yang diperlukan pada masa akan datang serta cara memperolehi kemahiran tersebut. Tujuannya adalah untuk menangani masalah pada masa depan dan untuk dialih bagi mencegahnya dengan menyediakan individu atau kumpulan kemahiran yang diperlukan atau dengan menghasilkan perubahan di persekitaran. Usaha mencegah berlaku sebelum sesuatu masalah dikenal pasti. Pencegahan hanya berlaku apabila usaha dilakukan bagi memastikan masalah kecil tidak menjadi semakin serius. Usaha bagi mencegah kesukaran belajar mempunyai matlamat iaitu mengelakkan sepenuhnya dari masalah. Bimbingan pencegahan menekankan jangkaan masalah akan datang dan menyediakan maklumat dan latihan kemahiran yang perlu bagi mencegah masalah yang mungkin timbul. Pencegahan selalunya proaktif, iaitu langkah permulaan, jangkaan, menghadapinya secara aktif dan sasaran adalah ditumpukan kepada satu kumpulan besar manusia bukan secara individu, dalam menjangka masalah kehidupan yang melemahkan. Sasaran kumpulan terhadap program pencegahan secara amnya dianggap berisiko, atau mudah dipengaruhi dan kadang kala mengalami keadaan kecelaruan dalam jangka masa terdekat. Objektif utama adalah untuk menyampaikan aktiviti-aktiviti dan program-program yang boleh mencegah atau sekurang-kurangnya dapat meminimakan insiden kecelaruan terhadap populasi yang berisiko ini. Sebagai contoh, program pencegahan penagihan dadah untuk murid-murid di sekolah rendah. Kaunselor bimbingan melibatkan diri dalam satu program bimbingan dan kerjaya pencegahan strategi seperti komprehensif intervensi dengan awal dan menggunakan strategi

memberikan respon dengan serta merta kepada murid murid yang

sedang

menghadapi

masalah

atau

krisis

yang

mengganggu

pembelajaran mereka. Namun untuk mencapai matlamat matlamat terapi pencegahan, seseorang kaunselor perlu menggunakan strategi strategi berikut pula iaitu menyediakan maklumat lengkap mengenai masalah masalah yang dihadapi oelh klien. Strategi lain pula ialah bimbingan dan kaunseling individu dan kumpulan serta konsultasi dengan guru guru lain dan ibu bapa dan juga merekomodasikan masalah klien kepada pakar pakar lain dan ibu bapa. Sesetengah daripada alat penilaian pencapaian yang digunakan oleh ahli ahli kaunselor dalam terapi pencegahan pada tahp rendah, menengah dan peringkat pra-universiti termasuk penilaian individu, aktiviti-aktiviti pembelajaran sokongan yang dikordinasikan oleh murid murid dan juga perancangan sistematik dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Bagi murid murid yang menghadapi masalah akademik dan masalah penyesuaian yang serius, kaunselor bimbingan perlu menggunakan terapi pemulihan untuk membantu mereka.

RAJAH 4 : TERAPI PEMULIHAN Terapi ketiga pula jenis Pemulihan. Terapi bimbingan

pemulihan ialah satu integrasi strategi bimbingan dan kaunseling dengan aktiviti bilik darjah. Tujuan utama terapi pemulihan ialah untuk

menggunakan teknik teknik bimbingan dan kaunseling untuk membantu murid murid yang mempunyai masalah dalam proses pendidikan dan akan memberi fokus kepada kekurangan atau masalah yang dapat dikenal pasti dari semasa ke semasa. Langkah mengatasi dijalankan dengan harapan murid mengubah perlakuan untuk mengelakkan berlaku peristiwa krisis. Misalnya murid ponteng sekolah, merokok, melawan guru atau berkelahi. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok atau menghadiri kaunseling individu. Tujuan sampingannya ialah untuk mengurangkan masalah pendidikan antara murid murid adan sekolah. Pemulihan adalah satu proses yang diapplikasikan selepas penemuan masalah yang bertujuan untuk mendorong modifikasikan tingkah laku yang bermasalah. Terapi ini bergantung kepada diagnosis lengkap dan kajian terhadap individu dan masalahnya, diikuti dengan membuat keputusan apakah bentuk kejadian yang dapat memperkukuhkan tingkah laku yang dikehendaki dan memansuhkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Murid-murid yang tidak boleh berfungsi semasa berada dalam keadaan sekolah yang normal boleh dibantu untuk memodifikasikan tingkah lakunya melalui penggunaan teknik-teknik tertentu supaya dapat kembali ke bilik darjah normal. Pemulihan adalah menyediakan perkhidmatan kepada muridmurid yang menghadapi masalah yang spesifik. Rekabentuk program pemulihan memfokuskan cara menggalakkan murid-murid membuat pilihan yang sihat dan bersesuaian serta yang berkebolehan untuk muridmenggunakan murid yang strategi belum berkesan. Guru atau pembimbing

menggunakan pendekatan

pendidikan pemulihan terhadap berkembang

mendemonstrasikan

kemahiran membuat pilihan yang sihat dan untuk mereka yang memerlukan bantuan dalam menangani situasi yang sukar. Terdapat kaunselor merancang beberapa proses sokongan terapi kelab, pendidikan di oleh ahli ahlu ialah dalam aktiviti pemulihan antaranya

aktiviti

menstrukturkan

trancangan

pengajaran untuk meningkatkan pencapaian murid dan pengajaran

pemulihan. Pengajaran pemulihan biasa digunakan dalam bimbingan ini dan ia merupakan satu jenis pengajaran yang berbeza daripada pengajaran biasa dari perspektif perspektif seperti tugasan tugasan kendiri, penggunaan masa individu dan sesi sesi bimbingan dan kaunseling dan juga sebelum seorang murid dinilai sebagai mempunyai pencapaian akademik yang rendah, dia mesti dibberikan peluang untuk melibatkan diri dalam pengajran pemulihan. Pengajran pemulihan boleh dijalankan sama ada dalam masa sisitem persekolahn ataupun di luar masa persekolahan. Aspek aspek penting yang lain yang diliputi dalam proses terapi [pemulihan ialah membekalkan kemahiran belajar, menyiasat dan menyemak kehadiran murid murid ke sekolah, meningkatkan ilmu kendiri, membincang kemungkinan untuk pendidikan masa depan dan membincangkan profesion, kerjaya dan kehidupan bekerja. Dalam membimbing murid murid yang lemah dalam bidang akademik, kaunselor mesti mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan doktor, ibi bapa atau pakar pakar pendidikn yang dapat menyumbang kepada penyelesaian spesifik yang dihadapi oleh murid murid sekolah.

RAJAH 5 : TERAPI INTERVENSI KRISIS

Terapi terakhir ialah terapi intervensi Krisis yang mengendalikan kes krisis yang timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera dari guru bimbingan dan kaunseling serta pihak pentadbir sekolah. Misalnya, murid yang bergaduh di sekolah, mengalami histeria, menangis dengan tiba-tiba, cuba membunuh diri, menggunakan dadah atau yang sedang mengalami peristiwa cemas seperti kematian anggota keluarga, penceraian ibu bapa dan penderaan. Guru pembimbing juga terlibat dalam perhubungan berorientasikan krisis dengan murid-murid dan keadaan ini mengukuhkan proses permulaan yang terus dirujuk kepada mereka yang profesional dan agensi-agensi lain di dalam komuniti. Pendekatan krisis selalunya berbentuk arahan dan berorientasikan tindakan. Apabila murid-murid menghadapi krisis, guru pembimbing tidak mempunyai masa yang banyak untuk membenarkan murid-murid membuat refleksi-kendiri, penerokaan dalaman terhadap persepsi dan aspek tumpuan. Biasanya murid-murid yang dilanda krisis memerlukan panduan, dan sehingga mereka berada dalam keadaan stabil serta selamat maka mereka dianggap bertanggungjawab untuk membuat keputusan. Tanggungjawab ini datang secara beransur-ansur, setelah pelan tindakan awal diperkukuhkan dan murid-murid telah mengalami kejayaan peringkat awal. Terapi intervensi krisis dalam bimbingan dan kaunseling juga memandu seorang kaunselor untuk menolong klien klien untukmengendalikan situasi situasi kritikal atau kejadian kejadian yang belaku dalam kehidupan. Sebuah krisis didefinisikan sebagai satu situasi atau kejadian di mana seorang individu rasa tertekan atau mempunyai maslah menyesuaiakan diri dalam sesuatu situasi. Sebuah krisis mungkin disebabkan oleh kejadian seperti kematian ahli keluarga, kehilangan pekerjaan atau penamatan sesuatu perhubungan persahabatan. Pada masa ini, seseorang individu akan mengalami pelbagai perasaan dan setiap individu mempunyai respon yang berbeza kepada sesuatu krisis. Adalah biasa untuk murid murid merasai takut, bimbing atau sedih pada masa yang sama.

Kebanyakkan guru guru bimbingan mendapati bahawa murid murid yang mempunyai krisis mental mungkin menunjukkan ciri ciri berikut iaitu tidak boleh menyebut perkataan dengan tepat, todak boleh menyusun perkataan untuk membina ayat dengan tepat, membaca dengan kadar lambat, tidak boleh membaca langsung dan jangkamasa penumpuan perhatian murid murid semasa guru mengajar adalah terlalu singkat. Oleh itu, guru guru bimbingan dan kaunseling perlu bersedia menghadapi krisis di kalangan murid murid sekolah. Ahli ahli kaunselor perlu menyediakan sokongan dan bimbingan kepada individu individu atau kepada kumpulan kumpulan seperti keluarga atau komuniti semasa sesuatu krisis. Tujuan tujuan utama terapi intervensi krisis seperti mengurangkan kesakitan emosi, menentukan bahawa individu dalam krisis rasa selamat dam membantu satu rancangan untuk mengendalikan krisis tersebut. Kemahiran, maklumat dan perkhidmatan sokongan yang diperolehi daripada terapi intervensi krisis kaunseling juga boleh membantu seseorang atau satu kumpulan individu untuk meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup mereka. Justeru itu, kaunseling krisis dan intervensi sangat berguna dan perlu dalam sesuatu krisis. Dalam terapi intervensi krisis ini mrnggunakan sembilan langkah iaitu yang pertama ialah pendidikan. Seorang kaunselor krisis yang efektif akan membekalkan pendidikan melalui maklumat, aktiviti dan struktur yang akan menolong seorang individu untuk memilih dan bergerak kesedaran. daripada Satu krisis.langkah lagi fungsi kedua spesifik ialah pemerhatian ialah dan untuk kaunselor

meningkatkan tahap pemerhatian dan kesedaran individu. Hal ini akan membawa pilihan kepada individu untuk menggalak proses pemulihan semula. Langkah ketiga ialah menggunakan potensi individu. Kaunselor akan membimbing murid murid untuk memahami bahawa setiap krisis memberi satu peluang untuk pertumbuhan kendiri. Justeru, adalah penting bagi mereka untuk memahami supaya menggunakan sesuatau krisis untuk menemui potensi tertinggi kendiri. Langkah keempat pula ialah memahami masalah. Kaunselor akan

membantu klien klien untuk memahami cara cara yang pailing penting dalam menyelesaikan masalah peribadi dengan resos resos dan kebolekan yang ada semasa sesuatu krisis berlaku. Langkah kelima adalah mewujudkan struktur yang berkaitan. Kaunselor akan membantu individu menjadi aktif dalam cara cara untuk menamatkan sesuatu krisis. Langkah yang keenam ialah mencabar kepercayaan yang tidak rasional. Kaunselor akan menyakinkan murid muid untuk menenrima kenyatan bahawa krisis ialah masa kesedihan dan cara mereka respon adalah penting. Murid murid akan merasa yakin jika mereka dapat mengatasi masalah, kegelisahan mereka akan hilang. Langkah ketujuh ialah menghapukan tingkah laku adiktif. Kaunselor boleh menasihati individu yang setengah masalah krisis adalah hasil daripada adiksi. Mereka juga boleh menasihati klien supaya tidak melibatkan diri dalam kegiatan dadah, minum arak atau pun pengaruh pengaruh negatif yang lain. Langkah kelapan pula ialah mencipta penggantungan sementara. Kaunselor boleh membimbing individu individu untuk membentuk perhubungan ringkas dengan orang lain untuk mendapat sokongan. Penggantungan sihat ini hanya sementara dan boleh menolong mereka untuk berkonsi kepedihan dan kesakitan mereka. Langkah yang terakhir ialah menghadpai ketakutan dan kesakitan emosi. Dalam langkah akhir, kaunselor akan mengingkatkan klien bahawa menghadapi kesakitan emosi ialah respon yang paling sihat semasa sesuatu krisis berlaku. Kesimpulanya, perkataan kaunseling mempunyai pelbagai erti mengikut pendekatan individu yang mempraktikkannya tetapi inti pati tugas seorang kaunselor terhadap kliennya sama ada dari kelompok kecil atau individu yang bermasalah dan memerlukan bantuan adalah sama-sama memikirkan cara penyelesaian kesulitan dan kekusutan yang dialami seterusnya memilih alternatif-alternatif yang sesuai dan dengan bantuan kaunselor mereka melaksanakan jalan penyelesaian yang dipilih. Kesediaan kaunselor dan klien mahupun situasi dan tempat untuk memulakan sesi kaunseling adalah penting untuk memastikan kaunseling dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini kaunselor

seharusnya bijak bersedia dan

meyakinkan

kliennya

bahawa ingin

dia

benar-benar dan

bersungguh-sungguh

membantunya

mengambil berat masalah yang dibawa, secara jujur dan ikhlas sama ada dinyatakan secara lisan atau gerak tubuh di samping menyediakan fasiliti yang sesuai dalam memulakan sesi kaunseling. Penstrukturan sesi kaunseling perlu dilaksanakan agar masa yang diperuntukkan kepada klien dapat digunakan sepenuhnya dengan topik perbincangan yang relevan dengan pokok perbincangan yang dibawa. Penstrukturan ini juga perlu dijelaskan peranan kaunselor sebagai fasilitator dan klien yang dapat menerima dan membuat pilihan alternatif berpaksikan matlamatnya bertemu dengan kaunselor di mana kaunselor bertindak berdasarkan etika kaunseling secara professional. Matlamat sesi pertama adalah penting bagi klien membina kepercayaannya kepada kaunselor yang akan sentiasa memerhatikan segala apa yang dilakukan oleh klien semasa perbincangan tersebut di mana matlamat utamanya adalah mengasaskan satu hubungan yang baik, supaya perbincangan selanjutnya akan lebih mudah dan mesra. Penjelasan di atas menunjukkan bahawa proses kaunseling merupakan satu proses yang berterusan dan melalui fasa-fasa tertentu apabila wujud persetujuan dan kata sepakat antara kaunselor dan klien yang membolehkan pelaksanaan proses tersebut berjalan seterusnya. Walau bagaimanapun, persetujuan ini boleh berubah-ubah mengikut keadaan masa dan juga kehendak klien sendiri dan boleh ditamatkan apabila klien telah memperoleh jalan penyelesaian berdasarkan beberapa alternatif terhadap pokok perbincangan yang dibawa kepada kaunselor. Proses kaunseling juga boleh diberhentikan segera, sekiranya kaunselor mendapati tiada jalan lain untuk membantu klien dan lazimnya ia akan merujuk kepada pakar lain untuk meneruskan proses tersebut yang gagal dilaksanakan dengan sempurna. Biar bagaimana sekalipun proses ini patut ditamatkan seharusnya kaunselor bertindak secara bijaksana dan professional agar semua pihak yang terlibat dalam pertemuan ini berpuas hati.

Hasil nukilan oleh : http://dplimatematik2012.blogspot.com/2012/08/esei-jenis-jenis-terapi-dalambimbingan.html

Terapi Rasional Emotive Tingkah Laku

Pelopor Albert Elis REBT ialah satu terapi yang berbentuk didactic kognitive dan berorientasikan tindakan. Ia menekankan peranan fikiran dan sistem pemikiran sebagai punca masalah peribadi. ( Dia percaya manusia bermasalah dan bersifat negatif kerana dia fikir mengarut dan fikir benda yang tak patut)

Falsafah Asas

Manusia cenderung dipengaruhi oleh pemikiran yang salah. (Contoh : Dia fikir kemudian dia terpengaruh dengan apa yang fikirkan. Kalau dapat posting kat Sarawak habislah kat sana nanti nampak tengkorak di rumah orang orang Sarawak). Hal ini akan menyebabkan gangguan emosi dan tingkahlaku berlaku.

Pemikiran sangat menentukan perasaan dan tindakan.

Terapi ini berorientasikanpemikiran dan tingkahlaku. Ia menekankan peranan berfikir, membuat keputusan, menyoal, bertindak dan kembali membuat keputusan. REBT ialah satu model psiko-pendidikan. Ia menekankan terapi sebagai satu proses pembelajaran mendapatkan kemahiran-kemahiran baru dan cara-cara baru untuk berfikir dan mendapatkan cara-cara yang lebih efektif.

Konsep Utama

Masalah-masalah tingkah laku mungkin berpunca daripada zaman kanak-kanak lagi. Akan tetapi masalah-masalah ini berulang kerana pengaruh-pengaruh semasa.

Sistem pemikiran individu ialah punca utama kecelaruan. Dialog dalaman mempengaruhi tingkahlaku seseorang Klien menerokai tanggapan yang salah menjadi regid dalam

diri.
Matlamat Utama Terapi

Untuk mencabar klien untuk melihat pemikiran salah denganbukti-bukti yang dikumpulkan dan dinilaikan olehnya sendiri.

Untuk membantu pemikiran yang regid


klien

melihat

dan

mengurangkan

Untuk sedar pemikiran automatik dan pemikirannya.

Hubungan Teraputik

Dalam REBT ahli terapi berfungsi sebagai guru dan klien sebagai pelajar

Ahli terapi sangat directive dan mengajar teknik ABC.

Teknik-teknik

Ahli Terapi menggunakan pelbagai teknik kognitif, emosi dan tingkah laku. Pelbagai kaedah diubah suai supaya sesuai dengan keperluan khusus individu.

Antara teknik-teknik termasuklah dialog mendebatkan pemikiran-pemikiran tak rasional, kerjarumah, mengumpulkan data dsb.

Socratic, membuat

Aplikasi

Rawatan kemurungan, Gelisah , Masalah rumah tangga, pengurusan tekanan, latihan kemahiran, penyalahgunaan dadah, kecelaruan pemakanan, serangan panik, performance anxiety fobia sosial 1. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengubah pemikiran manusia.
2. Banyak

kumpulan selfhelp menggunakan

prinsip-prinsip

model ini.
3. Boleh digunakan populasi yang ada masalah khusus.

Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 8:43 PM No comments:

Terapi Tingkah Laku (Behavior Theraphy)


Teori tingkah kaunseling. Gambaran Keseluruhan laku ini ialah teori psikologi kemudian digunapakaisebagai teori

Pelopor utama , BF Skinner, Arnold Lazarus dan Albert Bandura.

Pendekatan ini mengunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam penyelesaian kecelaruan tingkah laku.

Hasil-hasil tetapi sentiasa dieksperimentasi Teknik terapi sentiasa diubah suai.

Falsafah Asas

Percaya bahawa pembelajaran.


tingkah

laku

manusia

adalah

Manusia adalah produk dan pengeluar produk (product and producer) persekitaran
Konsep-Konsep Utama

Memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata), ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan, pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil terapi. (Sebab itu dia percaya tingkah laku boleh diubah) Cth seperti ponteng, guru cuba kurangkan hari pontengnya dahulu.

Tingkah laku kini diberi perhatian. Terapi berdasarkan prinsip-prinsip teori pembelajaran.

Tingkah laku normal dipelajari daripada inforcement(peneguhan) dan immitttion (Peniruan).

Tingkah laku tak normal berpunca daripada pembelajaran yang salah (faulty).

Hubungan Teraputik

Ahli terapi aktif dan direktif. Dia berfungsi sebagai guru atau jurulatih yang membantu klien mempelajari tingkahlaku efektif.

Klien perlu aktif dalam proses pembelajaran dan mencuba tingkahlaku-tingkahlaku baru.

Kualiti hubungan klien ahli terapi tidak cukup untuk penting dalam

membuat klien berubah tetapi ia adalah implementasi prosedur-prosedur tingkahlaku.


Teknik-teknik

Systematic desentralisation, kaedah-kaedah relaxation, flooding, eye movement, desentization (EMDR), teknik-teknik reinforement, modelling, cobnition,restructuring, latihan assertion, latihan kemahiran sosial, program-program self management, behavioral reheasl, ....

Diagnosis dan penilaian dibuat sebelum proses teraputik untuk mengenalpasti pelan rawatan.

Soalan-soalan memfokus bukannya MENGAPA.

pada

APA.BAGAIMANA.BILA

Matlamat Terapi

Untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif.

Untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah.

Aplikasi

Bantu kanak-kanak yang fobia (spt fobia ke sekolah), Kemurungan, Kecelaruan seksual, Kecelaruan tingkahlaku kanak-kanak, Masalah gagap, Pencegahan penyakit kardiovaskular.

Kekurangan

Mungkin mengubah tingkah laku tetapi tidak perasaan Mengetepikan faktor-faktor hubungan dalam terapi Tidak memberi insight silam yang

Mengetepikan pengalaman-pengalaman mungkin mempengaruhi tingkahlaku semasa.

Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 8:13 PM No comments:

Kaunseling terpisah daripada elemen agama ?

Keperluan Agama Menangani Pelbagai Tekanan

Oleh: SAPORA SIPON | UTUSAN MALAYSIA | 04/02/2005


Pensyarah Program Kaunseling, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Islam, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).

BIDANG ilmu kaunseling seringkali menarik perhatian ramai di atas sifatnya yang dilihat sebagai satu bidang yang membantu, terutama dalam menangani pelbagai persoalan kehidupan manusia. Membicarakan mengenai kaunseling, kita tidak dapat lari daripada teori, kaedah dan teknik kaunseling yang dibawa dari Barat. Nama-nama seperti Sigmund Freud, Carl Rogers, Albert Ellis sangat sinonim dengan ilmu kaunseling. Teori-teori yang mereka bawa menyinari bidang kaunseling dan begitu meluas digunakan sama ada di dunia timur atau Barat. Peranan kaunseling dalam proses membantu sememangnya diakui. Namun terdapat pandangan sinis dan negatif yang melihat kaunseling seringkali mengabaikan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, iaitu elemen agama mahupun kerohanian. Persoalan yang memerlukan jawapan ini juga boleh menyeret kepada satu persoalan lain, iaitu kaunseling adalah satu bidang ilmu yang tidak lagi begitu relevan diaplikasi atas dasar tidak mempunyai elemen asas manusia, iaitu elemen keagamaan dan kerohanian. Pandangan bahawa kaunseling terpisah daripada elemen agama didasari mungkin oleh pendapat tokoh-tokoh kaunseling dan psikoterapi, seperti Sigmund Freud yang kuat berpegang kepada prinsip tidak memasukkan unsur agama dalam teori kaunseling dan psikoterapi mereka. Sigmund Freud menganggap bahawa agama sebagai satu ilusi dan boleh mengherotkan pandangan manusia terhadap kehidupan. Ini dipersetujui sendiri oleh Henning dan Tirrel (1982) yang mengatakan isu keagamaan dan kerohanian telah dikesampingkan dalam teori psikologikal dan klinikal kaunseling. Oleh itu adalah sesuatu yang tidak

memeranjatkan apabila ahli psikoterapi juga tidak menangani isu agama apabila berhadapan dengan klien. Ilmu Psikologi (kaunseling adalah cabang kepada ilmu psikologi) dan psikatris wujud pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Ketika itu ilmu sains telah berjaya mencabar autoriti ahli-ahli agama sebagai penyampai kepada sumber ilmu dan kebenaran (Appleyard, 1992, Barbour, 1990). Teori Newton telah banyak mempengaruhi kemajuan dunia sains ketika itu. Ia juga telah membuka ruang untuk aliran yang berbentuk deterministik dan mekanistik (Lucas, 1985). Aliran pemikiran ini membenarkan ahli-ahli sains mempercayai bahawa kehidupan dan perjalanannya boleh diperjelaskan tanpa merujuk kepada kuasa Tuhan. Teori evolusi Charles Darwin pula semakin mendapat perhatian ramai dan diterima dari sudut saintifik sebagai satu penerangan mengenai asal usul kejadian manusia (Lucas, 1990). Kejayaan bidang sains ditambah pula dengan kelemahan institusi agama telah menyumbang kepada penurunan pengaruh agama mengenai penjelasan mengenai kejadian manusia dan alam sejagat. Akibatnya, pada waktu itu, ramai berpendapat bahwa ilmu sains, bukannya agama yang dapat menjawab misteri mengenai alam sejagat ini. Dalam usaha membentuk ilmu psikologi dan psikatris sebagai satu bidang sains yang dihormati, Sigmund Freud dan pengasas aliran terapi tingkah laku seperti Watson, Thorndike dan Skinner menerima falsafah yang berbentuk saintifik sebagai premis teoriteorinya. Oleh itu aliran pemikiran yang berbentuk naturalism, determinism, universalism, reductionism, atomism, materialism, ethical relativism, ethical hedonism, positivism dan empiricalism mempunyai pengaruh yang amat kuat ke atas dunia sains dan dijadikan sebagai asas falsafah sains tingkah laku.

Ahli-ahli psikologi ketika itu juga menganut aliran relativism ethical dan ethical hedonism. Pengaruh teori evolusi Darwin menyebabkan Freud dan ahli-ahli psikologi lain pada waktu itu berpandangan bahawa kejadian manusia secara semula jadinya adalah hampir sama dengan kejadian binatang. (Lundin, 1985). Mereka berpendapat bahawa manusia pada asasnya adalah bersifat hedonistik dan menolak sama sekali unsur moral dan etika yang boleh dioptimakan dalam diri manusia. Pandangan ini bagaimanapun ditentang oleh Bergin (1980) yang berpandangan bahawa pemikiran hedonistik adalah berlawanan dengan konsep-konsep asas dalam ajaran agama, iaitu yang melihat manusia sebagai beretika dan mempunyai unsur kerohanian dan keagamaan. Pemisahan agama dalam bidang kaunseling juga mungkin ada kaitannya dengan usaha Barat untuk mengasingkan ilmu agama dengan ilmu sekular yang lahir daripada konsep the separation of state dan church. Pada ketika itu juga, ahli teori, pengkaji dan ahli psikoterapi mempercayai bahawa nilai boleh diasingkan daripada teori psikologi, penyelidikan dan latihan (Patterson, 1958). Ahli terapi diandaikan sebagai bahan yang kosong, bersifat objektif dan bersifat tidak menghukum. Ia juga berpunca daripada konsep bahawa sesuatu ilmu itu perlu bersifat objektif dan empirikal dan bebas nilai. Bagaimanapun, pengasingan yang wujud antara profesion kaunseling dan kesihatan mental dengan agama selama hampir sepanjang abad ke 20 semakin berakhir. Pada akhir tahun 1940an dan berterusan pada abad 1960an dan 1970an, kepercayaan bahawa nilai boleh diasingkan daripada teori psikologikal telah dicabar secara teori dan praktikalnya. (Beutler, 1972). Dalam tahun-tahun 1990an, banyak artikel yang ditulis mengaitkan isu agama dan kerohanian dalam kesihatan mental

seperti kaunseling dan psikoterapi yang diterbitkan dalam jurnaljurnal utama dalam bidang ini. Begitu juga banyak pembentangan diadakan di konvensyen dan seminar kesihatan mental. Buku-buku yang berkaitan dengan tajuk ini semakin bertambah. Contohnya dalam tahun 1996, American Psychological Association (APA) telah menerbitkan buku yang pertama berkaitan dengan tema keagamaan (Shafranske, 1996). Setahun kemudian sebuah lagi buku yang ditulis oleh Richard dan Bergin (1997) diterbitkan dan diikuti oleh Miller (1999). Di dalam agama Islam sendiri terdapat usaha yang dilakukan untuk merawat masalah kesihatan mengikut kaedah yang menggunakan pendekatan agama. Salah satu tanda bahawa aspek agama dan kerohanian semakin menjadi penting dalam bidang kaunseling, ialah beberapa organisasi profesional dalam bidang ini untuk pertama kalinya mengakui bahawa agama adalah satu elemen yang perlu dihormati. (APA, 1992, American Counseling Association, 1995). Kemasukan elemen agama dalam ilmu kaunseling dan psikoterapi juga berlawanan dengan kepercayaan bahawa satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia ini ialah melalui aplikasi yang bersifat kuantitatif dan eksperimen. Pandangan ini semakin berubah apabila semakin ramai yang mengakui keperluan kaedah epistemologi dan metodologi pluralism dalam kajian mereka (Greenberg, Elliot dan Litaer, 1994). Hasilnya, pada akhir abad 1970an dan awal 1980an, telah dipersetujui bahawa sesuatu yang mustahil untuk mengasingkan nilai dari sudut psikologikal (Bergin, 1980). Telah dibuktikan bahawa sebahagian besar ahli profesional mempercayai nilai manusia dan gaya hidup mempunyai kesan yang mendalam ke atas kesihatan mental dan keberfungsian emosi dan sesetengah nilai lebih mengikut kesejahteraan mental

daripada yang lain. (Jensen & Bergin, 1988). Kajian membuktikan agama memainkan peranan penting dalam menangani pelbagai persoalan terutama apabila mengalami tekanan. Agama juga penting dalam konteks berdaya tindak. Belavich (1998) membuktikan sembahyang dan kepercayaan kepada Tuhan dilihat sebagai dua sumber berdaya tindak yang paling popular. Sumber berdaya tindak lain termasuk bimbingan daripada orang-orang alim dan berkomunikasi kepada Tuhan melalui upacara sembahyang. Ini dipersetujui oleh Hathoway dan Pergament (1992) yang menjelaskan apabila berhadapan dengan masalah, individu yang beragama mempunyai berbagai-bagai jenis berdaya tindak yang diambil dari aspek kerohanian dan kognitif. Beberapa kajian mengaitkan hubungan antara elemen kerohanian/agama dan peningkatan kebolehan berdaya tindak apabila berlakunya krisis. Kajian yang dilakukan oleh Folkman & Lazarus (1999) ke atas sekumpulan ahli profesional lelaki dan wanita yang menghadapi masalah psikologikal yang tinggi, mendapati bahawa subjek kajiannya yang mempunyai tahap kerohanian yang tinggi mempunyai masalah penyakit yang kurang jika dibandingkan dengan subjek yang mempunyai tahap pegangan agama yang rendah. Kajian empirikal menunjukkan agama seringkali dihubungkaitkan secara positif dengan kesihatan mental, emosi dan keberfungsian sosial (Bergin, 1991). Kajian oleh Glaser dan Bozarth (2001) mendapati kerohanian yang positif adalah sangat perlu untuk perkembangan diri yang sihat dan keberfungsian. Individu yang mempunyai identiti kerohanian yang positif berfungsi lebih baik dari segi interpersonal dan emosi individu. Keperluan agama dalam merawat masalah psikologikal diakui oleh West (2002) yang berpendapat kerohanian atau keagamaan

menjadi sebahagian daripada kehidupan dan dilihat serta diakui sebagai sesuatu yang sangat berharga. Oleh itu West berpendapat sudah tiba masanya ahli terapi membincangkan realiti akan kepentingan elemen kerohanian dalam kaunseling. Ia juga sebagai satu usaha untuk melawan syak wasangka dan prejudis terhadap kaunseling yang menafikan kewujudan elemen agama. Ini kerana mengikut Richards dan Bregin (19997) klien yang bertindak berlawanan dengan nilai dan sistem akan menghadapi masalah emosional dan interpersonal. Individu yang tidak mempunyai pegangan agama dalam

kehidupannya seringkali tidak akan merasa berhubungan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka serta kurang tujuan dan makna dalam kehidupan (Bergin et al, 1994). Sebaliknya, individu yang mempunyai identiti kerohanian yang tinggi selalu merasa berhubung dengan Tuhan dan merasa harga diri yang lebih tinggi, mempunyai makna tujuan dalam kehidupan dan berupaya memenuhi potensi diri yang lebih bermakna. Ahli-ahli sosial berpandangan agama dilihat sebagai satu sumber psikologikal dan kestabilan sosial. Agama juga berperanan sebagai satu mekanism untuk membantu menghadapi kesukaran kehidupan. Ini kerana institusi keagamaan dan sistem kepercayaan berfungsi sebagai satu mekanism yang bersifat pencegahan. Banyak bukti empirikal mencadangkan kepercayaan agama, latihan dan institusi menjadi berkesan dengan peranan pencegahannya. Penglibatan agama yang diukur melalui pelbagai cara dilihat mengurangkan kejadian membunuh diri, penggunaan dan penyalahgunaan dadah dan alkohol serta perpecahan keluarga (Payne, Bergin, Bielema & Jenkins, 1992). Mengikut satu kajian yang dilakukan oleh American Counseling Association, kaunselor melihat agama dan aspek ke-

rohanian sebagai satu komponen penting dalam kesihatan mental. Kajian tersebut juga mendapati 64 peratus subjek kajiannya mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dan 70 peratus terlibat dalam organisasi keagamaan. Dapatan kajian ini selari dengan pandangan Hays (1982) yang mendapati bahawa individu yang mempunyai pengalaman agama mempunyai tahap kesejahteraan psikologikal yang tinggi. Veness (1990) mencadangkan agar kaunselor, walaupun lebih banyak memberi perhatian kepada perkembangan psikologikal dan integrasi klien, perlu menyesuaikan diri dengan dimensi kerohanian. Ulama juga perlu mempunyai pengetahuan mengenai masalah psikologikal. Beliau mengatakan bahawa pemisahan antara dua peranan boleh menghasilkan satu ketidakseimbangan. Ini kerana mengikut Richards dan Bergins (1997), klien yang bertindak berlawanan dengan nilai dan sistem akan menghadapi masalah emosional dan interpersonal. Berbeza dengan rakan dan keluarga yang boleh datang dan pergi, Tuhan dilihat sebagai teman yang sentiasa bersama-sama setiap masa. Walaupun tidak boleh dilihat, Tuhan sentiasa berada untuk memberi bantuan secara emosional dan bimbingan dalam masa kesusahan. Kajian juga mendapati individu yang melibatkan Tuhan sebagai kawalan dalam berdaya tindak terhadap stress mempunyai tahap kebimbangan yang rendah (Schaedfer & Gorsuch, 1991), kesihatan fisikal dan mental yang lebih baik (McIntosh & Spilka, 1990) dan kecekapan psikososial yang lebih tinggi. Sebab-sebab penglibatan kesan spiritual dan agama tidak difahami dengan jelas. Ada yang menjelaskan antara sebabsebab keperluan agama ialah ia dapat meningkatkan gaya hidup yang sihat, memberi perasaan kawalan oleh Tuhan, menyediakan harapan, memberi makna dan rasa optism diri. Kepercayaan

agama dan kerohanian tidak boleh dilihat sebagai sesuatu neurosis dan ketidakupayaan sesuatu yang boleh dirawat. Sebaliknya, kebanyakan ahli terapi melihat kepercayaan spiritual dan tingkah laku adalah sumber yang paling berkesan dalam meningkatkan perubahan teraputik. Ilmu kaunseling kini tidak boleh dilihat sebagai satu ilmu yang cuba mengasingkan aspek agama. Ini kerana terdapat banyak percubaan yang dilakukan untuk memastikan bahawa kaunseling yang dijalankan bersifat menyeluruh dan meliputi kesemua aspek kehidupan manusia. Kaunseling perlu dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang dapat membantu manusia dalam kesejahteraan kehidupannya. Manfaatnya adalah sama seperti ilmu-ilmu lain yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai jalan ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kini terpulang kepada manusia yang dikurniakan segala kebijaksanaan untuk memaksimakan kebaikannya. SAPORA SIPON, Pensyarah Program Kaunseling, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Islam, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).
Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 9:29 AM No comments:

Saturday, January 9, 2010

Teori Pemusatan PCC.

Sifat manusia 1) Manusia mempunyai desakan semulajadi untuk memajukan dirinya dan sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan kendiri. 2) Berupaya memberi nilaian positif kepada pengalaman yang dirasakan sebagai positif dan nilaian negatif bagi pengalaman yang dirasakan sebagai negatif baginya. 3) Manusia boleh berkembang secara positif dan membina jika wujud perasaan saling percaya mempercayai, hormat menghormati yang boleh dirasai dan dialami. 4) Dapat mengasingkan hasil pengalaman yang positif dan negatif. 5) Boleh menerima / menolak dan memberikan erti yang bermakna dalam pembentukan konsep kendirinya. 6) Desakan dalaman bergerak ke arah kesejahteraan kendiri. Tiga Suasana yang perlu ada pada kaunselor

Keredhaan , kejujuran, keihlasan, dan kebenaran. Penerimaan tanpa syarat Kefahaman yang mendalam / empati

Tiga unsur penting dalam teori PCC.


Organisma seorang individu secara holisik (keseluruhan) Bidang Fenomenologi keseluruhan pengalaman

Kendiri Satu unsur yang terdapat di dalam fenomenologi yang disebut saya atau aku Matlamat Kounseling PCC Kesediaan sebenar.

meneria

klien

dan

mengalami

realiti

yang

Yakin akan diri sendiri.

Kaunseli akan dipandu dan diarah oleh perasaan dan pemikiran sendiri. Ciri-ciri Kaunseling PC

Penglibatan klien yang aktif dalam meneroka masalah. Kemampuan untuk berkembang (emosi, intelek).

Perkembangan berlaku dalam suasana mesra, permisif dan penuh kefahaman, Peranan Kaunselor Yang Mengaplikasi PCC

Fasilitator Mewujudkan suasana yang sesuai dan menggalakkan.

Membantu klien agar tidak lagi bersifat membela diri defensive bagi setiap tingkahlakunya. Memperlihatkan kepada klien bahawa ia dianggap sama taraf dengan dirinya.

Teknik & Tatacara Kaunseling

Perhubungan yangbersifat ketulusikhlasan, ketulenan, kesediaan menerima tanpa syarat.


kejujuran,

Berkeupayaan berempathi secara tepat

Mendorong Individu bergerak ke arah memperkembangkan diri menuju nirwana kendiri. Tiga Elemen :

Keredhaan, Kongruen Empathi

Merupakan kunci utama dalam menjalin hubungan yang berkesan


Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 9:05 PM No comments:

Pandangan Mengenai Teori

Zainal Abidin Ahmad 2005 memberi fokus kepada kaunselor tentang apa yang dilakukannya terhadap klien. Frank ( 1971)Teori sangat penting dan dapat memberi panduan, keyakinan dan halatuju bagi mereka yang mengamalkannya. Jenis-jenis teori dalam kaunseling

Teori Psikoanalisis. Teori pemusatan klien Teori Gestalt provokasi Teori Terapi Rasional Emotif Teori Tingkah Laku (Behaviorisme)

Teori Psikoanalisis.

Dipelopori Sigmund Freus 1) Alam sedar 2) Alam pra sedar 3) Alam tidak sedar Teori pemusatan klien Dipelopori Carl Rogers 1) Reaksi kepada pendekatan tradisi yang mementingkan diagnosis, menyiasat dan mentafsir. terlalu

2) Percaya bahawa insan itu baik, boleh dipercayai berusaha kearah kesempurnaan diri. Teori Gestalt

Dipelopori Friedrich Solomon Perls

Merupakan satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diamati oleh seorang yang terdiri dari beberapa bahagaian yang dilihat sebagai satu keseluruhan yang menghasilkan makna yang tersendiri. Teori terapi Rasional Emotif 1) Albert Ellis 2) Fokus kepada aspek kognitif, penilaian, penganalisisan, emosi, tingkahlaku dan membuat keputusan. 3) Menitik beratkan soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional yang dianut oleh kebanyakan insan yang akhirnya membawa kepada masalah. 4) Berorientasikan kepada pendidikan semula dan gantikan sistem kepercayaan klien.

Teori Tingkah Laku (Behaviorisme) Berkembang dari 3 tahap Tahap pertama- diasaskan oleh Pavlov 1960 dan hull 1943 yang menghasilkan pelaziman klasik.

Tahap kedua diasas oleh skinner, lahirnya pelaziman operan (beri tumpuan kepada peneguhan, pelupusan dan hukuman) yang diasaskan oleh Skinner 1953- teknik modifikasi tingkahlaku.

Tahap 3 - dikenali sebagai terapi tingahlaku kognitif yang

menggabugkan aliran ketingkahlakuan dan kognitif. Kepentingan Teori kaunseling 1) Sebagai panduan untuk kaunselor memahami tingkahlaku manusia. 2) Sebagai rujukan untuk membantu kaunselor 3) Memberi kita rasional tentang apa yang dilakukan dan membimbing tindakan-tindakan kita. Model Nystul Menurut Nystul (2006), kombinasi seni dan sains kaunseling menekankan hubungan di antara teori, kajian dan amalan. TEORI -> PENYELIDIKAN -> PRAKTIKAL
Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 9:00 PM 1 comment:

Pengenalan Teori Kaunseling

1) Menurut Ramlan Hamzah dan lily Mastura (2005)


2) Teori bermaksud andaian untuk menjelaskan sesuatu kejadian/ fenomena. 3) Teori merupakan asas-asas kasar yang menjadi dasar membentukkan sesuatu pengetahuan. 4) Teori kaunseling adalah resepi mengenai cara mendekati klien dalam pelbagai situasi. 5) Teori kaunseling membantu kita memikirkan proses kaunseling. 6) Teori menyediakan kita cara sistematik untuk menggambarkan perlakuan, menunjukkan perhubungan dan proses kaunseling.
Posted by Mohd Amin & Nur Salsabila at 8:57 PM No comments:

Mengesan masalah tingkah laku pelajar


1. Tingkahlaku delinkuen 2. Penyalahgunaan dadah 3. Tingkah laku tidak bermoral 4. Pengumpulan maklumat 5. Ujian kecerdasan 6. Ujian minat 7. Ujian keceenderungan bakat 8. Ujian personaliti

http://bimbingandankaunselingipg.blogspot.com/

TEORI-TEORI KAUNSELING - TERAPI REALITI


TERAPI REALITI

4.1 PENGENALAN Terapi realiti adalah satu bentuk terapi yang agak baru dalam kaunseling. Terapi ini diasaskan oleh William Glasser seorang psikologis di California dalam tahun 1965. realiti adalah selari. Terapi realiti adalah merujuk kepada dunia fenomena klien dan menekankan kepada cara yang subjektif iaitu klien akan melihat dan bertindakbalas dengan dunia persekitaran mereka melalui kaawalan penilaian dalaman internal locus of evaluation. Glasser (1985) telah menekankan bahawa manusia melihat dunia melalui lima keperluan asas genetik dan bukannya dunia seperti ianya yang sebenar. Seperti mana terapi lain yang di atas, terapi realiti telah menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan, boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Manusia boleh mengawal secara berkesan kehidupan ini jika mereka bersedia untuk berusaha menentukan matlamat. Oleh itu dengan meletakkan prinsip-prinsip teori kawalan dalam, manusia boleh mencegah banyak masalah yang menjurus kepada terapi. Terapi realiti berorientasikan tingkah laku secara menyeluruh yang melibatkan komponen doing, thinking, feeling dan physiology. Hal ini bermakna klien bertanggungjawab untuk memilih bukan sahaja apa yang mereka lakukan tetapi apa jua yang mereka fikirkan, rasai, dan mengalaminya secara fizikal. Dalam ertikata yang lain terapi ini menekankan kepada tingkah laku dan pemikiran. Tugas kaunselor ialah bertindak secara aktif , mengarah, didaktif dan kognitif. Kaunselor juga akan mengikat kontrak dengan klien dalam usaha klien untuk mengubah tingkah lakunya. Sebagai suatu bentuk terapi mengarah, kaunselor berperanan sebagai guru, dan juga sebagai teladan. Walau bagaimanpun, adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk mencabar klien berhadapan dengan

realiti semasa jika perlu. Terapi ini juga menekankan secara langsung kepada peristiwa-peristiwa masa lampau. Ia juga menolak konsep sakit jiwa yang dipolopori oleh teori psikoanalisis. Secara umumnya matlamat terapi realiti ialah untuk menyediakan suatu suasana yang boleh membantu klien bagi membina kekuatan psikologi (psychology strength) untuk menilai atau menghargai tingkah laku semasa. Ianya boleh digunakan dalam terapi atau kaunseling individu, kerja-kerja sosial, pendidikan, terapi kelompok, , kaunseling keluarga, kaunseling pemulihan, pengurusan institusi dan perkembangan serta kemajuan masyarakat. 4.2 Latar Belakang Tokoh William Glasser merupakan pengasas kepada terapi realiti. Beliau dilahirkan di Cleveland Ohio, California pada tahun 1925. Beliau merupakan anak yang ketiga dan yang bongsu dalam keluarganya. Bagi Glasser , zaman kanak-kanaknya merupakan zaman yang mengembirakan dan semasa di sekolah beliau sangat berminat bermain muzik dan dalam bidang sukan. Pada tahun 1944, ketika berumur 19 tahun, Glasser telah mendapat ijazah pertamanya dalam bidang kejuruteraan kimia dari Case Institute of Technology. Empat tahun kemudian beliau mendapat ijazah Master dalam Clinical Psychology dari Case Western Reserve University. Namun tesis untuk mendapatkan PhDnya telah ditolak. Semasa berumur 28 tahun(1953), Glasser mendapat ijazah perubatan dari universiti yang sama. Pada tahun 1956, Glasser telah menjadi ketua psikatarist di Ventura School for Girls, iaitu sebuah institusi yang dikendalikan oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak moral dan melanggar peraturan atau undangundang.Dalam tahun 1961, Glasser menghasilkan bukunya yang pertama iaitu Mental Health or Mental Illness yang menjadi asas kepada teknik dan konsep terapi realiti. Selama tempoh dua belas tahun di Ventura School, Glasser telah memajukan lagi terapi realitinya dengan mengendalikan program-program yang berjaya di sekolah berkenaan. Istilah realiti terapi digunakan untuk pertama kalinya oleh Glasser dalam manuskripnya yang bertajuk Reality Therapy : A Realistic Approach To The Young Offender dalam tahun 1964. Pada tahun 1965,

bukunya yang terkenal bertajuk Reality Therapy : A New Approach To Psychiatry telah diterbitkan. Dalam tahun 1966, Glasser mula mengaplikasikan idea-idea realiti terapinya dalam sistem pendidikan di California. Idea-idea ini akhirnya telah dimuatkan ke dalam bukunya yang ketiga iaitu Schools Without Failure(1969). Pada tahun 1968, Glasser telah mengasaskan penubuhan Institute For Reality Therapy do Los Angeles. Institut ini menawarkan kursus-kursus dan latihan untuk para doktor, ahli-ahli fiziks, pegawai perundangan, pegawai polis, jururawat, peguam, hakim, guru dan kaunselor. Dua tahun kemudian iaitu tahun 1970, William Glasser La Verne College Center ditubuhkan di University of La Verne di California Selatan untuk menyediakan pengajian luar kampus kepada guru-guru untuk mendapatkan ijazah. Bermula tahun 1981, Glasser telah menjalinkan idea asalnya dengan teori kawalan (Control Theory) yang menegaskan bahawa tingkah laku dijana dari dalam individu. Apa yang diperoleh dari luar hanyalah maklumat (information). Bukunya yang bertajuk Stations of the mind(1981) dan Control Theory : A New Explanation of We Control Our Lives(1984) telah menunjukkan pendirian teori ini dan menghuraikan bagaimana otak manusia mempengaruhi persepsi dalaman. Buku-buku lain yang dihasilkan oleh Glasser ialah The Identity Society(1972), Positive Addiction(1976), Control Theory In The Claaroom(1986), The Quality School :Managing Students Without Coercion(1990) dan The Quality School Teacher(1993). Glasser juga sering memberikan kuliah atau ceramah dan bengkel di peringkat antara bangsa mengenai aplikasi teori kawalan dan realiti terapi. 4.3 Latar Belakang Terapi Terapi Realiti merupakan satu bentuk terapi yang agak baru dalam dunia kaunseling. Ianya telah diasaskan oleh William Glasser iaitu seorang psikologis dari California pada tahun 1965 ekoran daripada ketidaksetujuan Glasser terhadap teori psikoanalitik. Kottler dan Brown( )menyatakan bahawa terapi realiti merupakan suatu pendekatan mengajar yang menekankan kepada penyelesaian masalah,

tanggungjawab peribadi dan keperluan untuk menangani atau mengatasi keperluan realiti seseorang individu. Menurutnya lagi terapi realiti adalah berdasarkan kepada assumsi atau andaian bahawa setiap individu perlu untuk membina identiti sama ada berjaya atau gagal. John J. Pietrofesa(1984), berpendapat bahawa terapi realiti berasaskan kepada andaian terhadap sesuatu tingkah laku sama ada menolong atau menghalang untuk memenuhi keperluan asas manusia. Keperluan tersebut merupakan keperluan untuk disayangi dan menyayangi orang lain dan keperluan merasa dihargai dan menghargai orang lain. Tingkah laku yang dapat dipenuhi dikatakan bertanggungjawab dan yang gagal adalah sebaliknya. Tingkah laku yang tidak bertanggungjawab akan membina identiti gagal dan seterusnya akan menghadapi kegagalan. Maka kaunselor adalah membina identiti individu itu ke arah kejayaan. Glading (1993), berpendapat terapi realiti menegaskan baahawa perubahan individu dilakukan melalui tindakan dan pemikiran. Beliau mencadangkan bahawa dunia dalaman individu adalah yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkah laku yang telah dipilihya. Terapi ini juga berorientasikan tindakan (action oriented) yang bersifat konkrit, mengajar, mengarah dan kognitif. Oleh itu secara keseluruhannya kita dapati, teori realiti lebih menekankan kepada keperluan untuk memenuhi kehendak psikologi (a fulfilments of psychology needs). Secara amya didapati terapi realiti adalah untuk menyediakan individu dalam susasana yang boleh membantu mereka membina kekuatan psikologi untuk menilai atau menghargai tingkah laku semasa. Terapi ini juga boleh digunakan dalam kaunseling individu, kaunseling keluarga, kaunseling pemulihan, kaunseling kelamin, pendidikan, kerja-kerja sosial, terapi kelompok, crisis intervention, pengurusan institusi dan perkembangan kemajuan masyarakat. 4.4 Pandangan terapi Tentang Kejadian Manusia Menurut William Glasser (1965), terdapat tiga andaian terhadap kejadian manusia berdasarkan terapi realiti. Diantaranya ialah : 4.4.1 Manusia berfungsi pada tahap atau keadaan kesedaran tanpa dipengaruhi

oleh kuasa tidak sedar. 4.4.2 Dalam diri setiap manusia terdapat dorongan yang sihat. Dorongan ini mengandungi dua tahap iaitu dalam bantuk fizikal dan psikologikal. Dalam bentuk fizikal, merupakan suatu keperluan asas kepada manusia seperti makan minum dan tidur. Manusia juga dipengaruhi oleh keinginan untuk kelangsungan hidup (survival). Manakala dalam bentuk psikologikal pula, terbahagi kepada empat bahagian iaitu : a. Rasa kepunyaan (belonging). Rasa kepunyaan ini misalnya seperti keperluan kepada rakan, keluarga dan kasih sayang. b. Kuasa iaitu suatu keperluan penghargaan kendiri , dihargai dan bersaing. c. Kebebasan (freedom) iaitu suatu keinginan untuk membuat pilihan dan keputusan. d. Keseronokan iaitu suatu bentuk keperluan untuk bermain, berehat, ketawa, gembira dan lain-lain . Keempat-empat keperluan ini akan membawa kepada identiti diri seseorang individu. Ianya akan tercapai apabila individu itu diterima oleh orang lain atau masyarakat. Yang paling penting dalam keperluan psikologikal ialah apaabila seseorang itu akan mengalami rasa cinta dan rasa dihargai. Menurut Glasser, seseorang individu yang tidak ada rasa dicintai akan mengalami kegagalan identiti, personaliti tidak seimbang, kurang keyakinan diri dan cepat putus asa. Dalam suasana mencapai identiti diri ini terdapat dua waktu yang kritikal dalam kehidupan di zaman kanak-kanak di antara umur 2 hingga 5 tahun dan 5 hingga 10 tahun. Dalam peringkat umur antara 2 hingga 5 tahun , proses sosialisasi awal berlaku seperti berhubung dengan ibu bapa, adik beradik dan rakan sebaya. Pada peringkat ini kanak-kanak sudah mula mengalami perasaan kecewa dan kerisauan. Pada peringkat ini, kanak-kanak memerlukan kasih sayang, bimbingan, dan penerimaan dari ibu bapa. Jika ini berlaku maka kanak-kanak itu tadi akan mula membentuk identiti yang kekal. Pada peringkat umur 5 hingga 10 tahun pula, kanak-kanak akan terlibat dengan alam persekolahan dan mula memperolehi pengetahuan dan membentuk konsep diri. Di peringkat ini, kanak-kanak akan menghadapi masalah sosialisasi dan

masalah pembelajaran . Dalam kontek pembelajaran , sekiranya individu tidak belajar sesuatu pada masa atau peringkat muda maka individu itu boleh belajar di waktu selepas itu.

4.4.3 Individu mampu menentukan dan mengawal diri Mengikut Gladding (1993), dalam pertumbuhan individu masalah timbul apabila manusia itu tidak bertanggungjawab tentang sikap mereka. Manusia perlu disayangi dan menyayangi, berasa dihargai, gembira dan mampu mengawal keadaan sekeliling di atas sebab tertentu. Ee Ah Meng(1989), telah mengatakan bahawa untuk menghuraikan tingkah laku dan pandangan mengenai ketenteraman jiwa seseorang Glasser menggunakan istilah seperti memuaskan , telah maju ,baik dan moral. Menurutnya lagi, bagi memperoleh harga diri kita perlu mempelajari cara memperbaiki diri kita sekiranya kita telah melakukan kesilapan sebaliknya kita hendaklah memuji diri kalau melakukan sesuatu yang betul. Mengikut Muhd Mansur Abdullah (1993), setiap manusia di antara kita membentuk keperibadian di dalam penglibatan kita dengan orang lain dan dengan imej diri sendiri. Kuasa pertumbuhan akan membantu kita mencapai identiti yang berjaya. Natijahnya, penderitaan peribadi hanya boleh diubah jika berubahnya keperibadian itu sendiri kerana individu itu mampu mengubah nasib, cara hidup, perasaan dan tingkah laku mereka. Manusia itu menolak dunia sekelilingnya apabila menghadapi kekecewaan kehendak diri. Mereka mungkin kehilangan tujuan sebenar, hilang kebolehan bagi melihat keadaan nyata yang sebenar. Mengikut Corey(1988), dalam pembentukan identiti masing-masing individu akan mengembangkan keterlibatan dengan orang lain dan dengan bayangan diri yang dengannya individu itu akan merasa relatif berhasil atau sebaliknya. Manusia mencakupi pernyataan bahawa sesuatu kekuatan pertumbuhan itu mendorongnya untuk berusaha mencapai sesuatu identiti keberhasilan. Individu boleh mengubah cara hidup, perasaan dan tingkah lakunya.Idividu juga mampu mengubah identitinya. Justeru itu, perubahan identiti bergantung kepada

perubahan tingkah laku. Mengikut Pietrofesa Hoffman dan Splete (1984), manusia mempunyai dua keperluan asas. Jika keperluan itu tidak dapat dipenuhi maka akan wujudlah kekecewaan. Dua keperluan asas itu ialah keinginan untuk menyayangi dan disayangi dan juga keperluan keinginan untuk merasakan kita berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain. Bagi Glasser, beliau percaya bahawa kematian merupakan keputusan yang dibuat oleh seseorang yang kurang kasih sayang di awal kehidupannya. Seterusnya kekurangan sepenuhnya kasih sayang yang mungkin menyebabkan kekecewaan yang teruk sehingga seseorang itu membunuh diri dan sakit jiwa. Menurut Wubbolding dlm John J. Pietrofesa et, al.(1984), kejayaan identiti seseorang itu berkembang dalam beberapa peringkat: a. Peringkat lakukan atau buat iaitu orang akan mula untuk mengerjakan sesuatu. Maknanya ia memulakan suatu harapan untuk mempertingkatkan diri tanpa mengira sekecil manapun usaha permulaan tersebut. b. Perkembangan identiti kejayaan, iaitu pemikiran yang positif. Pada peringkat ini, pertama berkelakuan membina iaitu bersikap tegas dalam menunjukkan diri dan meningkatkan penampilan diri serta mengambil kira kebajikan orang lain. Kedua, berfikiran positif iaitu berkebolehan menggunakan situasi yang paling baik dan mengembirakan, percaya dan penerimaan diri untuk mengawal pembangunan atau perkembangan yang positif secara berterusan. Ketiga, berfikiran rasional dan tidak rasional. Seseorang itu akan dapat mengenal pasti satu masalah dan isu dengan beralasan secara keseluruhan dan matang. Keempat, kesihatan aktiviti fizikal diikuti dengan diet yang berpatutan, seterusnya mendapat senaman yang bersesuaian dengan keperluan fizikal. c. Peringkat mengisi kekosongan yang ada pada diri seseorang dengan merasakan suatu yang seronok, merasakan kasih sayang serta disayangi oleh orang lain. Seseorang itu juga harus merasakan kebolehan menjalankan kerja dan mempunyai harga diri. Menurut John J. Pietrofesa et,al (1984), bahawa manusia akan menderita akibat kegelisahan, menyalahkan diri sendiri, kemuraman dan kemarahan dan mungkin akan tersingkir dari masyarakat apabila gagal

mendapat kasih sayang. Mengikut Corey(1982), walaupun faktor persekitaran mempunyai pengaruh manusia dalam membuat keputusan tetapi perilaku itu bukan disebabkan olehnya. Menurutnya lagi, semua sikap motivasi dalaman seseorang berpandu kepada keinginannya untuk mencapai sesuatu. Mohd Salleh Lebar (1993), mengandaikan bahawa manusia apabila menerima kasih sayang dan memberikan kasih sayang adalah penting bagi dirinya dan juga orang lain. Beliau juga berpendapat bagi memperolehi harga diri seseorang itu perlu memperbaiki dirinya dahulu dari kesilapan. Kegagalan menjaga harga diri menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah. Oleh itu manusia perlukan kasih sayang dan memperolehi harga diri yang sewajarnya. 4.5 Konsep-konsep Utama Terapi Realiti Mengikut Amir Awang (1987), terapi realiti berbeza dengan teori-teori kaunseling dan psikoterapi yang lain kerana ia tidak mempunyai konsep-konsep tertentu. Walau bagaimanapun ia mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya ialah : Terapi realiti menekankan bahawa tingkah laku yang tidak siuman adalah disebabkan pengabaian tanggungjawab. Menurutnya, apabila individu itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya maka akan menyebabkan timbulnya tingkah laku yang bilazim. Terapi realiti juga memberi penumpuan kepada tingkah laku dan bukannya perasaan dan sikap. Menurut terapi ini apabila tingkah laku itu berubah maka sikap dan perasaan akan turut berubah. Tumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas klien pada masa kini. Peristiwa yang lampau dan pada masa depan tidak diberi perhatian kerana sejarah yang lalu tidak boleh diubah. Begitu juga masa depan boleh menimbulkan kebimbangan semata-mata. Terapi realiti juga menekankan aspek-aspek positif seperti potensi individu, kejayaan, kelebihan dan kualiti positif yang ada pada individu tersebut. Melihat individu sebagai positif dan beroperasi dan bukan sebaliknya. Menggalakkan individu atau klien menilai tingkah lakunya sama ada yang

positif atau negatif. Tingkah lakunya akan berubah setelah mengenal pasti tingkah laku itu dan ini akan menyedarkan individu itu tentang punca kegagalan pada masa kini. Terapi realiti ini juga menitikberatkan tanggungjawab. Sikap bertanggungjawab perlu dipelajari secara terus menerus sepanjang masa kehidupan. Persetujuan di antara kaunselor dan klien perlu dipatuhi bagi mencapai matlamat dan memenuhi keperluan individu tersebut. Muhd Mansur Abdullah(1993) telah mengemukakan beberapa konsep dalam terapi.. Diantaranya ialah meletakkan kepentingan utama pada perasaan klien dalam menilai tingkah lakunya agar dapat menentukan siapakah yang menyebabkan berlakunya kegagalan dalam kehidupannya. Perubahan tingkah laku juga adalah sangat penting. Sekiranya klien menyedari bahawa mereka tidak mendapat keperluan yang diinginkan maka tingkah laku yang ditonjolkan itu merupakan pemusnah diri. Mengikut Gibson dan Mitchell (dalam John J. Schmidt (1996) terapi realiti menunjukkan bahawa kaunseling adalah kaedah pengajaran yang istimewa atau latihan mengajar seseorang individu tentang apa yang sepatutnya dipelajari semasa hidup yang normal pada masa yang singkat. Secara menyeluruhnya, terapi ini dapat diaplikasikan di sekolah, dalam pentadbiran, dan kelas bimbingan dalam kumpulan. Keberkesanannya telah didokumentasikan dalam beberapa idea termasuk bekerja bersama pelajar istimewa, konsep kendiri pelajar dan hala tuju diri pelajar.

4.6 Matlamat Terapi Realiti

Pietrofesa,J.J. (1984), telah menjelaskan bahawa terapi realiti adalah untuk membantu mereka yang hanya mencari keseronokan sahaja dan mengabaikan dunia realiti. Kottler dan Brown (1996) pula menyatakan terapi ini menggalakkan klien bermotivasi, bertanggungjawab terhadap rancangan tindakannya ke arah perubahan tingkah laku membina dan identiti yang berjaya. Samuel T.G.(1993), pula menjelaskan antara lain matlamat terapi realiti ialah: Membantu klien memperjelaskan apa yang mereka mahu dalam hidupnya. Membantu klien mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri serta sokongan yang ada di sekelilingnya dan juga bentuk halangan-halangan yang wujud. Membantu klien agar mantap dari psikologi dan lebih rasional dalam membuat tindakan dan pemikiran. Corey. G .(1982), menyatakan antara lain matlamat terapi realiti ialah : Secara holistiknya matlamat terapi ini adalah untuk membantu individu mencari jalan yang lebih berkesan bagi memenuhi keperluan mereka dari segi rasa kepunyaan, kebebasan, berkuasa dan berseronok. Memfokuskan kepada apa yang klien sedar dan membantu klien meningkatkan kesedaran itu. Corsini R.J. (1983), menyatakan bahawa tidak kira bagaimana kejam atau ganas dan luar biasa sesuatu kejadian itu yang membawa kepada tingkah laku seseorang, kita harus menjelaskan kepadanya bahawa kejadian yang lalu tidak boleh dijadikan alasan untuk bertingkah laku yang tidak sepatutnya. Tidak kira apa yang terjadi kepadanya di masa lalu, dia harus mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap apa dilaksanakannya sekarang Koeswara (1988), menjelaskan beberapa matlamat terapi realiti ialah : Motif umum terapi adalah membantu seseorang bagi mencapai autonominya. Membantu orang-orang dalam menentukan dan memperjelaskan tujuan-tujuan mereka. Membantu klien dalam menjelaskan cara-cara mereka menghambat kemajuan ke arah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh mereka sendiri. Membantu klien menemukan alternatif-alternatif dalam mencapai tujuan-tujuan

dengan syarat klien sendiri yang menetapkan tujuan-tujuan itu. Mohd Salleh Lebar(1993), menyatakan matlamat terapi ini adalah untuk membantu klien menyedari bahawa kegagalan untuk menjaga diri menyebabkan seseorang itu akan menghadapi masalah. Dalam erti kata lain, terapi ini membantu klien agar berada dalam situasi yang rasional. Muhd. Mansur Abdullah & Siti Nordinar Mohd. Tamin(1993) menyatakan bahaw matlamat terapi realiti ialah: Untuk mengurangkan tingkah laku ketewasan-kendiri yang tidak bertanggungjawab dan memperkembangkan imej-kendiri yang lebih positif. Membuat dan melaksanakan suatu rancangan bagi membolehkan klien mengalami kejayaan tingkah laku bertanggungjawab dan mula memperolehi sedikit deria kesejahteraan kendiri. Klien diharapkan dapat membuat kemajuan apabila tanggungjawab terhadap tingkah laku peribadinya dapat dilaksanakan dan apabila hajat itu dapat dipenuhi dengan tidak menyakiti diri sendiri mahupun orang lain. Amir Awang (1987) telah menjelaskan beberapa matlamat terapi realiti. Antaranya ialah : Klien sendiri menentukan matlamat hidupnya secara bebas tanpa bergantung kepada orang lain. Iaitu klien harus berusaha untuk mencapai autonomi. Klien harus berupaya merancang strategi dan langkah-langkah tertentu bagi mencapai matlamat hidupnya. Kaunselor boleh mengemukakan syor-syor dan saranan-saranan berhubung dengan matlamat hidup yang bertanggungjawab dan realistik serta strategistrategi yang boleh digunakan bagi mencapai matlamat tersebut. Dalam hal ini klien sendiri mesti menentukan apa yang baik bagi dirinya.

4.7 Proses Kaunseling Dalam Terapi Realiti Pietrofesa, J.J (1984), telah menjelaskan tentang proses terapi yang melibatkan

beberapa kemahiran seperti konfrantasi, homor atau kecindan, perbincangan, penetapan matlamat, menunjukkan (pointing out), nasihat dan debat. Proses ini boleh dibahagikan kepada tiga prosedur: i. Keterlibatan iaitu proses ini memerlukan kaunselor melibatkan diri dengan klien secara intelektual dan emosi. Kaunselor harus memahami dan menerima klien seadanya. Ini adalah untuk menjalinkan hubungan yang baik dan memudahkan proses kaunseling kemudiannya. ii. Kaunselor mesti memberitahu klien sama ada tentang tingkah laku yang kaunselor tidak suka atau tentang penerimaannya sebagai individu. Ini memberitahu klien bahawa sikapnya yang tidak disukai dan bukannya sebagai orang atau individu. iii. Kaunselor harus memberi arahan kepada klien untuk mencari jalan yang lebih baik bagi memenuhi keperluannya. Ini dapat dilakukan apabila klien mengaku bahawa sikap tidak bertanggungjawabnya adalah salah. Prosedur ini hanya dilakukan dengan syarat kaunselor mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk membantu klien. Menurut Glasser(1992) dalam Pietrofesa, J.J (1984) menyatakan terdapat lapan langkah dalam proses terapi realiti : Langkah 1 : Keterlibatan Kaunselor mesti menjalinkan hubungan baik dengan klien. Kaunselor hendaklah mesra , empati dan dapat memberikan perhatian kepada klien. Keterlibatan kaunselor hendaklah ada batasan jangan sampai terperangkap. Langkah 2: Fokus kepada tingkah laku semasa.Walaupun tingkah laku dan perasaan saling berkait rapat, namun tumpuan kaunselor hendaklah kepada tingkah laku semasa klien.Tingkah laku diberi tumpuan kerana ia merupakan perkara yang lebih mudah diperbetulkan oleh klien. Langkah 3: Fokus terhadap masa sekarang. Terapi ini tidak melihat pengalaman lampau tetapi masa lampau hanya

dibincangkan untuk membantu : - Pembinaan sikap pengalaman lampau sebagai hubungannya dengan masa kini. - Mengenalpasti alternatif yang membina untuk klien buat pilihan. - Menentukan kenapa klien memilih tingkah laku yang tidak membawa beliau kepada lebih banyak masalah. Terapi ini percaya bahawa tingkah laku semasa dapat diubah. Langkah 4 : Menilai kendiri Klien diberi tanggungjawab menilai tingkah laku sendiri. Kaunselor hanya memberikan perangsang dan panduan. Langkah 5 : Membuat Pelan Pelan dibuat untuk membantu klien. Alternatif dipilih dan langkah-langkah yang perlu untuknya mencapai objektif itu disenaraikan. Pelan ini dinilai dan disemak dari semasa ke semasa. Langkah 6 : Komitmen Langkah ini perlu ditekankan sewaktu pertemuan awal supaya apabila klien diminta menjalankan atau melaksanakan pelan perubahan tingkah lakunya maka dia sudah bersedia. Langkah 7 : Tidak menerima sebarang alasan Kaunselor tidak patut menerima sebarang alasan klien yang tidak dapat melaksanakan pelannya tidak juga harus memarahi klien. Kaunselor harus meminta klien membuat komitmen yang baru untuk memenuhi tanggungjawabnya. Langkah 8 : Hapuskan dendaan Hukuman dan dendaan tidak termasuk dalam terapi ini tetapi adalah elok sekiranya klien dapat merasakan kerugian apabila dia gagal menyempurnakan tanggungjawabnya terutama sekali dalam mengubah tingkah laku yang negatif. Muhd Mansur Abdullah(1993), telah menjelaskan bahawa proses kaunseling terapi realiti adalah seperti berikut :

Kehangatan hubungan kaunselor , pemahaman dan prihatin kaunselor terhadap klien. Pemusatan utama kepada tingkah laku. Penumpuan kepada masa kini. Masa lalu tidak boleh diubah lagi. Klien mesti membuat suatu penilaian dan mengenal pasti ketewasan kendiri, tingkah laku tidak bertanggungjawab sebelum terdedah kepada pertolongan kaunseling. Kaunselor membantu klien membina suatu perancangan mengubah tingkah laku . Adalah penting perancangan itu dibuat dalam bentuk bertulis. Kaunselor menolong klien membuat suatu penglibatan menyiapkan rancangan. Kaunselor menjelaskan kepada klien bahawa alasan tidak menyiapkan rancangan tidak boleh diterima. Kaunselor tidak menyalahkan klien sekiranya gagal. 4.8 Peranan Kaunselor Corey , G. (1982), telah menjelaskan bahawa peranan kaunselor adalah seperti berikut : kaunselor berperanan sebagai guru dan model. Ia menerima klien secara mesra, empati dan penuh perhatian. Tugas utamanya ialah melibatkan diri dengan klien bagi membina hubungan yang baik supaya dapat menyediakan landasan yang betul untuk proses kaunseling seterusnya. Sebagai seorang pengajar , iaitu mengajar klien tentang teori kawalan , memberikan klien pilihan bertingkah laku dan sentiasa aktif semasa sesi kaunseling berjalan. Kaunselor mencabar klien dengan bertanya adakah perkara yang anda lakukan mendatangkan faedah atau manfaat kepadanya? Sekiranya klien merasakan atau sebaliknya maka kaunselor akan mencadangkan alternatif kelakuan yang lain. Membina struktur dan had sesuatu sesi. Membina rapport berdasarkan perhatian dan penghormatan. Memberikan tumpuan kepada kekuatan individu dan potensi yang dapat mengarahkan kepada kejayaan.

Berbincang secara aktif tentang tingkah laku semasa dan tidak menggalakkan klien memberikan alasan tentang tingkah lakunya yang tidak bertanggungjawab. Memperkenalkan dan menggalakkan psoses menilai kehendak yang ingin dicapai secara realistik. Mengajar dan menggalakkan klien melaksanakan pelan tindakan untuk mengubah tingkah lakunya. Membantu klien mencari jalan untuk memenuhi kehendak mereka dan menggalakkan mereka agar tidak cepat putus asa. E. Koeswara (1988), menjelaskan bahawa kaunselor bertindak sebagai pembimbing yang akan membantu klien agar dapat menilai tingkah lakunya sendiri secara realiti. Terapi ini juga berasumsi bahawa klien mampu mewujudkan kebahagiaannya sendiri dan mendapatkannya maka kuncinya adalah menerima tanggungjawab. Kaunselor juga harus berfungsi sebagai guru dalam menjalinkan hubungannya dengan klien dan mendedahkan kepada klien bahawa tujuan terapi ialah ke arah kebahagiaan Ee Ah Meng (1997), menyatakan bahawa peranan kaunselor ialah : Melibatkan diri secara mendalam dengan klien. Kenalpasti jurang diantara tindakan klien dengan keperluan-keperluan dan nilai-nilainya. Tumpukan kepada tindakan (apa yang dibuat oleh klien) lebih daripada fikiran dan perasaan klien. Pastikan klien bertanggungjawab ke atas pilihan dan akibatnya. Wujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, dan jujur dengan klien. Tumpukan pada tingkah laku sekarang. Berikan galakkan , pujian dan alternatif kepada klien. Lakukan konfrantasi sekiranya tingkah laku klien berbeza dengan percakapannya. Mohd Salleh Lebar (1993), telah menjelaskan tentang peranan kaunselor seperti berikut : memberikan galakkan kepada klien. Menumpukan kepada tingkah laku. Lakukan konfrantasi jika tingkah laku klien berbeza dengan percakapannya.

Wujudkan hubungan yang terbuka. Pastikan klien bertanggungjawab dengan pilihan dan akibat pilihan itu. Menumpukan kepada sesuatu tindakan daripada perasaan. 4..9 Peranan Klien 4.9.1 Klien digalakkan menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan tidak pada perasaan dan sikapnya. Mereka diarahkan supaya meneliti dan menilai tingkah laku sendiri bagi menentukan adakah tingkah laku itu membina atau menghalang untuk mencapai matlamat hidup mereka.. Seandainya mereka mengalami sesuatu perasaan tertentu, mereka akan disuruh mengkaji tingkah laku itu. 4.9.2 Klien digalakkan memikirkan dan merancang strategi-strategi yang khusus untuk mengubah tingkah laku yang gagal dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baik. 4.9.3 Klien hendaklah melaksanakan strategi-strategi yang dirancangkan. Klien mestilah komited pada rancangan tindakannya. Mereka tidak boleh menyalahkan sesiapa atau cuba memberi alasan-alasan tertentu. Kontrak dan komitmen seperti ini hendaklah dilaksanakan oleh klien. 4.9.4 Di dalam usaha klien menilai dan mengktirik tigkah lakunya, ia juga haruslah bersikap realistik. Tidak keterlaluan sehingga kecaman-kecaman itu menjadi terlalu hebat dan berat baginya. Sekiranya situasi ini wujud maka tentukan usaha-usaha klien untuk megubah tingkah lakunya akan gagal. Lebih realistik dan munasabah sekiranya kecaman dan kritik itu dilakukan secara sederhana supaya tingkah laku yang tidak sesuai itu dapat diubah dan digantikan dengan tingkah laku yang lebih sesuai. 4.10 Teknik DanTatacara Terapi Realiti Menurut Muhd. Mansur Abdullah (1993) , matlamat asas terapi realiti ialah menolong individu mencapai kuasa autonomi agar sampai kepada peringkat kematangan yang membolehkan seseorang itu melepaskan dirinya daripada sokongan persekitaran dan menggantikannya dengan bantuan dalaman. Kematangan ini menunjukkan bahawa manusia berkemampuan memikul

tanggungjawab untuk dirinya sendiri dan untuk apa yang mereka mahukan serta untuk membina tanggungjawab dan perancangan-perancangan yang realistik bagi mencapai dan memenuhi matlamat mereka . Bagi membantu manusia untuk mencapai matlamat dalam hidup mereka dan menerangkan cara-cara untuk mencapaikannya maka terapi realiti telah menggunakan teknik-teknik tertentu yang berbentuk tingkah laku. Di antarannya ialah : 4.10.1 Menjadi model atau contoh: Dalam teknik ini kaunselor mestilah menjadi contoh teladan atau model yang berperanan sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, kaunselor cuba menolak tingkah laku klien yang negatif tanpa meminggirkan klien tersebut. Kaunselor perlu mengajar klien dengan cara yang lebih berkesan bagi memenuhi kehendak klien berdasarkan realiti. Tindakan ini membolehkan klien menghadapi kenyataan dan menyedari akan tingkah lakunya yang tidak realistik. 4.10.2 Kelucuan : Kaunselor akan bersikap lucu dan tidak terlalu serius. Ini bermakna kaunselor akan melihat sesuatu situasi dari sudut yang melucukan dengan tujuan untuk meringankan tekanan atau bebanan yang dihadapi klien. 4.10.3 Konfrantasi : Kaunselor akan berdepan atau mencabar klien tanpa membenarkan klien memberikan alasan-alasan tertentu. Kaunselor juga boleh menggunakan cemuhan-cemuhan dan kritikan yang boleh memeranjatkan klien di dalam usaha untuk mencabar tingkah laku yang tidak realistik. Situasi ini dapat memberikan respon kepada klien memikirkan tentang dirinya secara realistik. 4.10.4 Main Peranan(Role play) : Kaunselor akan menggunakan komunikasi dalam main peranan bersama klien. Dalam permainan tersebut kaunselor akan cuba memberikan penekanan pada di sini dan pada ketika ini dan elakkan daripada memberi penumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang lampau dan perasaan-perasaan yang tidak baik. 4.10.5 Tindak balas : Kaunselor akan meminta kepada klien melihat tingkah lakunya sebagai satu cara untuk klien menerima sesuatu tanggungjawab. Kaunselor akan bertanya kepada klien adakah tindakan itu sesuai dengan klien dan adakah cara itu berfaedah kepadanya. Dalam hal ini klien hendaklah

menentukan sama ada hendak mengubah tingkah lakunya atau sebaliknya. 4.10.6 Penglibatan : Kaunselor akan melibatkan diri secara langsung dengan menggunakan kata-kata seperti saya mementingkan anda, saya bertanggungjawab pada anda. Tingkah laku yang ditonjolkan oleh kaunselor perlulah sejajar dengan kata-kata yang telah dilafazkan itu. Kaunselor harus melibatkan diri dengan klien dalam usaha mencari arah tuju kehidupan atau mencari jalan yang baru bagi mencapai kehidupan klien yang lebih berjaya dan bermakna. 4.10.7 Kontrak(Perjanjian) : Kaunselor dan klien perlu membuat perjanjian. Sekiranya perlu perjanjian itu boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien. Biasanya dalam perjanjian terdapat peraturanperaturan tertentu maka dalam membuat peraturan tersebut klien libatkan diri dengan kaunselor. Kaunselor juga perlu menyemak kemajuan klien dan berikan pujian mengikut situasi yang perlu.Sekiranya rancangan yang dirancang agak sukar dilaksanakan maka perlu buat rancangan yang baru. Bagi pihak klien kegagalan rancangan tersebut tidak perlu dihukum atau didenda. 4.10.8 Formulate Menghasilkan satu rangka kerja yang spesifik : Dalam hal ini kaunselor perlu membuat satu rancangan untuk mengubah tingkah laku klien. Klien boleh ditanya adakah cara yang lebih baik baginya untuk membuat sesuatu untuk ubah tingkah lakunya. Kaunselor boleh membantu klien membuat perancangan dan dalam merancang , berikan kebebasan klien memilih alternatif yang disukainya. Rancangan itu hendaklah berbentuk bagaimana dan bila klien akan melakukannya dan dibuat secara positif. 4.11 Kekuatan Dan Kekurangan Terapi Realiti 4.11.1 Kekuatan Terapi Realiti Terapi ini sangat sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan dalam bentuk kaunseling, misalnya kaunseling kanak-kanak, remaja, dewasa, ibu bapa, dalam perkahwinan, keluarga, kaunseling individu dan kaunseling Muhd Mansur (1993). Kenyataan ini disokong oleh James C. Hansen (1990) yang mengatakan ; although now used with a variety of clients in a number of different settings. Reality Therapy originally used in the treatment of office patients, mental hospital patients, and adult and juvenile lawbreakers. Much of Glaciers work

with juvenile offenders grew out of this years of work at the venture school for girls of the Calofornia Youth Authority. Pendekatan dan kaedah Terapi Realiti digunakan secara konkrit, jelas dan realistik di mana ia boleh menampilkan keberkesanan, dinilai terutamanya apabila kontrak dibuat dan persetujui oleh kaunselor dan klien. Terapi realiti juga mempunyai pelan induk yang dirancang dengan secara sistematik dan realistik oleh klien dengan bantuan kaunselor sebagai panduan bagi penyelesaian masalah. Terapi ini telah memberikan kebebasan kepada klien untuk berfikir secara rasional, menilai , menentukan dan membuat keputusan sendiri. Terapi ini telah menggunakan jangka masa yang pendek untuk membantu klien kalau dibandingkan dengan teori-teori yang lain seperti psikoanalisis dan pemusatan insan. Banyak kenyataan telah dibuat oleh beberapa penulis yang menyokong kelebihan-kelebihan terapi ini. Di antaranya ialah Panek (1993:461) menyatakan bahawa pendekatan terapi realiti sebagai stimulates active mental processes.. Kottler (1996) berpendapat bahawa terapi realiti sebagai terapi jangka pendek dan sesuai dalam seting di sekolah dan selanjutnya reality therapy is a shortterm treatment that has been widely used in schools, institutions and correctional settings. It is a fairly simple therapeutic approach and can be mastered withaut length training and supervision. Menurut Samuel T. Gladding (1996:283-289) mengatakan bahawa terapi realiti applicable to many different populations; effective with certain disorders; concertinas; short-term; centralized training center; promotes responsibility and freedom without blaming; stresses here and now; integrates control theory. 4.11.2 Kekurangan atau Kelemahan Terapi Realiti Terapi realiti juga mempunyai kelemahannya. Terapi ini cenderung hanya kepada memfokus kepada tingkah laku semata-mata tetapi seseorang manusia itu adalah unik dan bertindak dengan secara menyeluruh termasuklah emosi, persepsi, kognitif, sensasi dan sebagainya. Oleh itu jelas menunjukkan bahawa terapi ini mempunyai keupayaan yang terbatas.

Terapi ini juga menekankan kepada konsep masa sekarang dan di sini atau here and now dan dalam situasi yang sedar tanpa mengambil kira konsep-konsep tidak sedar serta sejarah hidup klien. Walhal, setiap manusia berkemungkinan bersekongkong dengan masalah yang disebabkan oleh faktor biologi, fantasi, sistem kepercayaan dan nilai dan lain-lain lagi. Terapi realiti juga amat bergantung kepada bahasa. Jadi melalui sistem komunikasi kadang-kadang klien bersifat pendiam dan lembam atau tidak expresive adalah tidak sesuai dalam pemilihan tindakan terapi realiti. Terapi realiti kurang menyediakan situasi pembelajaran kerana sifatnya yang agak mendesak dan mengongkong. Oleh itu klien tidak kreatif dalam membuat keputusan dan akhirnya bergantung kepada kaunselor. Kaunselor juga dianggap tidak bermoral kerana terlalu bebas dan terbuka sehingga kerap mendesak klien membuat sesuatu. Ini akan menimbulkan kesan negatif ke atas klien. Berkemungkinan klien akan melakukan atau mengubah fikiran untuk mengikut atau akur dengan nasihat serta petunjuk yang dikemukakan oleh kaunselor. Paul E. Panek (1993:461) menyatakan bahawa kelemahan terapi realiti telah wujud diperingkat awal designed for used in early treament stages and for the disoriented; efficacy limited... John A.Axelson(1993 :368-369) menyatakan bahawa although the therapist might be viewed as a tough and controlling person, he or she is also uninterested and sensitive human being who understands and accepts behavior uncritically, but who never agrees with the clients irresponsibility. Being more concerned with behavior than with attitudes, the therapy is not intended to make someone happy, but to make someone responsible

4.12 Aplikasi Terapi Realiti Dalam Kaunseling Terapi realiti ini adalah sangat mudah dan boleh diaplikasikan dalam banyak bentuk perkhidmatan kaunseling , misalnya kaunseling individu dan kelompok, kaunseling kanak-kanak, remaja, dewasa, ibu bapa, keluarga, perkahwinan, kaunseling krisis, pemulihan, pencegahan, kerjaya dan sebagainya.

Menurut Glasser (dalam Muhd. Mansur Abdullah 1993:) terapi ini berjaya diaplikasikan di sekolah-sekolah budak nakal dalam bentuk proses pemulihan. Oleh itu ianya sesuai dipraktikkan ke dalam perkhidmatan kaunseling pemulihan. Konsep terapi ini tidak menerima alasan dari luar maka klien harus dipaksa atau terpaksa menerima tanggungjawab terhadap tingkah lakunya sendiri. Justeru itu, klien perlu menilai tingkah laku , membuat pilihan dan keputusan sendiri sama ada mencapai matlamat atau sebaliknya. Sekiranya belum mencapat matlamat maka klien harus bertanggungjawab berusaha mencari jalan bagi mendapatkannya. Dalam kaunseling kerjaya , terapi ini sangat sesuai diaplikasikan memandangkan bahawa ianya berfokus kepada minat,bakat atau potensi dan kelayakan klien itu sendiri. Tambahan pula ianya dilakukan dalam jangka masa yang pendek iaitu memfokuskan kepada permasalahan kesedaran tingkah laku dan tidak memberi peluang untuk klien menghuraikan peristiwa masa lalu. Kesimpulan Terapi realiti dianggap paling mudah dipraktikan kerana ianya bersifat realistik dan praktikal untuk digunakan dalam banyak bentuk perkhidmatan kaunseling. Tujuan dan matlamat terapi ini ialah untuk mengatasi pelbagai masalah tingkah laku dan emosi yang negatif dikalangan remaja dan belia. Di samping itu, kebolehkepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan individu untuk memimpin dirinya sebagai seorang yang bertanggungjawab telah memberikan suatu penghormatan dan sokongan moral kepada individu itu. Perkara ini merupakan suatu bentuk peneguhan dan motivasi dalaman yang amat kuat untuk membantu individu itu berusaha memperbaiki tingkah lakunya untuk mencapai matlamat masa depan dengan lebih berjaya. Terapi realiti menitikberatkan tingkah laku yang boleh diukur dan dilihat maka. Sebarang perubahan yang berlaku dengan mudah dapat dikesan dan dinilai oleh klien itu sendiri. Keadaan ini mendorong klien untuk terus memperbaiki dan berusaha ke arah yang lebih baik. Walaupun begitu terapi ini juga masih lagi terlibat dengan limitasinya. Di antaranya ialah konsep dan pendekatannya yang terlalu mudah, malah

oversimplistic sehingga boleh menimbulkan keraguan. klien kepadanya. Kaunselor pula kadangkala akan mengambil kesempatan terhadap diri klien dengan memberikan beberapa aktiviti untuk dilaksanakan oleh klien. Bagi pihak klien pula ianya akan mejadi kebergantungan terhadap kaunselor. Oleh itu situasi ini akan menjadikan klien tidak mempuyai otonomi dan tanggungjawabnya sendiri untuk menyelsaikan masalahnya. Terapi ini juga menolak tentang isu berkaitan dengan peristiwa yang lampau. Keadaan ini akan menyebabkan kaunselor tidak memahami tentang diri klien dengan sebenarnya. Oleh itu, implikasinya akan mempengaruhi pendekatan dan pandangan kaunselor di dalam sesi atau bidang terapi. Amir Awang (1987:123) telah menyatakan , sesungguhnya pengasas terapi William Glasser begitu berkeyakinan serta optimistik dengan pendekatannya. Terdapat banyak bukti meunjukkan kejayaan terapi ini dalam usaha untuk mengubah tingkah laku belia yang mengalami penyelewengan tingkah laku . http://sudutpsikologi.blogspot.com/2010/09/teori-teori-kaunseling-terapi-realiti.html

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING


Dr Sapora Sipon Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

PENGENALAN Kaunselor yang ingin memberikanperkhidmatan kaunseling yang baik perlu menguasai serta menggaplikasikan beberapa kemahirankemahiran asas kaunseling/membantu. Kecekapanmenguasai kemahirankemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi. Antara kemahiran yang asas dalam membantu adalah kemahiran membina perhubungan, kemahiran menggalakkan klien bercakap, kemahiran membalas, kemahiran penstrukturan, kemahiran menyoal, kemahiran parafrasa, kemahiran mendengar, kemahiran memimpin secara

langsung, kemahiran berkomunikasi, kemahiran melakukan dorongan minima, kemahiran membuat refleksi perasaan, kemahiran membuat interpretasi,kemahiran membuat klarifikasi, kemahiran meneroka, kemahiran pemfokusan, kemahiran mencabar, kemahiran berempati, kemahiran menghadapi kesenyapan, kemahiran mengetahui teori dan teknik-teknik kaunseling, kemahiran memberi maklumat, kemahiran merumus, kemahiran meninjau klien, kemahiran konfrontasi dan kemahiran menyemak persepsi. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Sebelum sesi kaunseling dimulakan, kaunselor seharusnya menyemak rekod-rekod klien untuk mendapatkan maklumat yang dianggap berguna. Kaunselor juga harus menyemak diskripsi tugas klien. Ini mungkin berguna untuk membantu dalam menilai prestasi dan proses membina matlamat kemudian nanti. Selain itu, kaunselor juga hendaklah menyediakan tempat dan masa yang sesuai untuk berbincang tanpa banyak gangguan. Seterusnya dalam satu sesi kaunseling yang berjaya, kaunselor haruslah cuba menjadikan klien berasa selesa pada awal setiap sesi. Nyatakan sebab pertemuan dengan jelas, sambil menekankan yang kaunselor berasa prihatin dengan keadaan yang dihadapi oleh klien dan bersedia memberikan bantuan. Jika tidak klien akan berasa terancam dan menjadi defensif. Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan satu kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. Dalam hal ini, kaunselor perlu lebih banyak meluangkan masanya mendengar daripada menyampuk percakapan klien. Untuk benar-benar memahami apa yang telah diperkatakan oleh klien,kaunselor perlu memberikan tumpuan dan pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar semua percakapan klien tersebut.

Selain dari tutur kata, gerak geri klien semasa bercakap juga patut dilihat dan didengar sama. Dikatakan bahawa segala tingkah laku klien itu turut memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan makna sesuatu pengucapannya itu. Gerak geri bukan lisan seseorang dikatakan dapat menggambarkan perasaannya yang sebenar. Ini termasuklah perasaan hatinya, pemikiran mental dan fizikalnya. Ia dapat menunjukkan sama ada klien berada dalam keadaan yang selesa ataupun sebaliknya. Mendengar merupakan kemahiran yang paling penting dalam proses kaunseling. Pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya pendengaran yang baik. Di dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara yang perlu di dengar iaitu isi kandungan yang diperkatakan, perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan. Oleh itu dikatakan proses mendengar melibatkan seluruh deria yang terdapat pada diri kaunselor. Telinga digunakan untuk mendengar apa yang diperkatakan, mata untuk melihat bagaimana gerak laku semasa perkataan atau ayat dituturkan, hidung juga turut menghidu bau-bau yang ada di sekeliling dan kadang kala deria sentuhan sebagaibersalaman dan sebagainya. Apabila kita memberikan tumpuan sepenuh pada klien tanpa berbelah bahagi, ini bererti kita menyediakan diri untuk mendengar. Di sini terdapat beberapa panduan dalam meningkatkan kemahiran seperti dinyatakan di bawah; Kaunselor mesti memahami tujuan klien berada di situ Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kaunselor perlu memberi fokus bukan sahaja kepada perkataan tetapi juga kepada nada dan cara yang diperkatakan. Kaunselor perlu mengelak daripada membuat penilaian kepada klien terlebih awal.

Kaunselor perlu lebih tahan berhadapan dengan gangguan-gangguan sama ada yang datang dari luar seperti bunyi bising atau gangguan dari dalam diri seperti bisik-bisikan hati sendiri. Oleh yang demikian, amat penting bagi kaunselor mendengar dan memahami dengan lebih peka, sama ada dari segi suara mahupun tingkah laku bukan lisan klien. Dengan berbuat demikian, barulah kaunselor dapat benar-benar memahami mesej klien dengan lebih sempurna. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat menunjukkan kesediaan kaunselor untuk berhadapan dengan klien. Kaunselor boleh menunjukkan kemahiran mendengarnya dengan beberapa cara seperti berikut ; 1. Menyatakan semula Kaunselor menyebut semula apa yang telah dikatakan oleh kliennya dengan tepat

2. Menggambarkan semula Kaunselor akan memfokus pada isi kandungan serta perasaan klien. Akan tetapi, kaunselor perlulah menggunakan perkataannya sendiri supaya menunjukkan kaunselor benar-benar faham dan mendengar percakapan klien tadi. 3. Memberikan respons Jones (2004) menjelaskan terdapat 10 kemahiran mendengar dengan aktif iaitu seperti di bawah; Kemahiran 1: Memiliki sifat menghormati dan menerima Kemahiran 2 : Memahami sudut pandangan klien Kemahiran 3 : Menghantar mesej suara yang baik Kemahiran 4 : Menghantar mesej badan yang baik Kemahiran 5: Gunakan kata-kata pembuka, ganjaran dan soalan terbuka. Kemahiran 6: Parafrasa Kemahiran 7: Membuat refleksi perasaan Kemahiran 8: Menunjukkan kefahaman konteks perbualan

Kemahiran 9: Mengurus resistan di peringkat awal Kemahiran 10 : Elakkan perkataan jangan Kemahiran Membina Perhubungan Kemahiran membina perhubungan merupakan langkah yang paling awal dalam sesi kaunseling. Tujuannya adalah untuk membinaperhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien supaya klien sedia berbincang. Tahap ini termasuklah memberi perangsang kepada klien agar sentiasa tenang dengan memberikan tanggapan pertama yang positif. Kaunselor mesti membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Dalam kemahiran ini terdapat beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada suara, senyuman dan akhir sekali cara cara duduk dalam kaunseling. Kemahiran ini digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan mental, emosi, tingkah laku, komunikasi lisan dan bukan lisannya. Dalam erti kata lain, ia bertujuan untuk memperbetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan oleh klien. Namun, kaunselor perlu berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini kerana sekiranya klien tersebut belum lagi bersedia menghadapi konfrontasi, klien itu akan merasakan bahawa dirinya terancam. Ini adalah kerana klien itu tidak faham bahawa konfrontasi yang dibuat sebenarnya bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi bertujuan untuk menyedarkan klien tentang ketidakseimbangan kenyataan yang diberikannya. Dalam membina kemahiran perhubungan, beberapa perkara perlu diambilkira iaitu;

membina suasana alam sekeliling suasana terapeutik

ruang untuk berkomunikasi penampilan diri ekspresi muka kontak mata cara duduk dalam sesi kaunseling pergerakan tangan dan kaki senyuman nada suara menggalakkan klien bercakap Oleh sebab sesi perbincangan kaunseling selalunya mengambil

Membina suasana alam sekeliling masa kira-kira 30 minit atau lebih sedikit serta tajuk perbincangan adalah serius, maka tempat yang sesuai amat diperlukan. Kerusi meja yang sesuai perlu digunakan seperti kerusi yang tidak menyakitkan pinggang atau bergoyang-goyang sehingga mengganggu tumpuan atau pemikiran. Keadaan bilik haruslah tidak terlalu panas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bising. Tidak ada bau yang tidak menyenangkan seperti bau tandas yang berdekatan dengan seting sesi kaunseling. Selain itu, tempat menjalankan sesi kaunseling mestilah kemas supaya tidak menyakitkan penglihatan klien dan kaunselor. Suasana terapeutik Suasana yang aman dan tenang tanpa gangguan seperti yang dinyatakan tadi membolehkan serta memudahkan perbincangan, penghayatan perasaan dan penglahiran idea-idea tanpa rasa terancam. Oleh itu suasana terapeutik yang menyenangkan membolehkan sesi kaunseling berjalan dengan lebih lancar lagi. Ruang untuk berkomunikasi Setiap individu mempunyai ruang di sekeliling tubuh badannya. Ruang itu membesar atau mengecil bergantung kepada keadaan. Dalam kaunseling, kemahiran mengurus ruang ini penting bagi menentukan proses kaunseling dapat berjalan dengan baik dan berkesan tanpa

gangguan fizikal dan psikologikal. Kaunselor haruslah sensitif akan perkara-perkara yang dapat menjadi petunjuk dalam menentukan ruang antara kaunselor dengan klien. Antara perkara yang perlu dibincangkan termasuklah agama, jantina, umur, budaya dan latar belakang etnik serta tajuk perbincangan. Dalam sesi kaunseling, jarak atau ruang antara klien dan kaunselor harus dianggarkan tidak terlalu dekat sehingga mengganggu perbincangan dan tidak perlu terlalu jauh sehingga menyukarkan kedua-dua pihak. Jarak antara 1-1.5 meter dapat menimbulkan rasa selesa dan klien berasa beliaudiberikan perhatian yang baik. Dalam menentukan jarak yang sesuai, klien perlu mengambil tempat dahulu. Seterusnya, kaunselor membetulkan jarak yang dirasakan selesa oleh kedua-dua pihak untuk berunding. Penampilan Diri Pandangan pertama kali amat penting dalam menentukan keberkesanan hubungan yang akan terjalin seterusnya. Sekiranya klien berasa selesa dan gembira dengan keadaan dan raut wajah serta cara kaunselor berpakaian, ini merupakan ciri pertama yang menentukan kejayaan sesi seterusnya. Kaunselor dan klien harus berpakaian mengikut norma-norma tempatan. Penampilan kaunselor yang boleh mengganggu tumpuan klien adalah seperti bau minyak wangi yang terlalu kuat, berpakaian yang menjolok mata, berpakaian terlalu selekeh atau badan terlalu berbau busuk Ekspresi muka Dalam sesi kaunseling, ekspresi muka dapat membantu menerangkan erti mesej yang hendak disampaikan. Oleh itu, adalah penting bagi para kaunselor mempamerkan ekspresi muka atau wajah yang dapat menyakinkan klien. Wajah atau mimik muka adalah hasil kombinasi daripada sinaran atau pandangan mata, kedutan dahi, muka dan hidung dan riak yang lahir daripada muka semasa berinteraksi.

Misalnya muka menjadi merah ketika marah atau malu. Ekspresi muka yang tidak sama dengan kata-kata menimbulkan reaksi kurang senang klien. Misalnya mulut tersenyum tetapi nada suara mengejek. Senyuman begini tidak akan ditafsirkan sebagai petanda persahabatan yang baik. Kontak Mata Fungsi kontak mata adalah untuk membolehkan kaunselor memberi tumpuan, menunjukkan minat, menunjukkan tanda hormat, menggalakkan perundingan, menimbulkan rasa penerimaan, menimbulkan rasa percaya mempercayai, menimbulkan rasa keselesaan dan menimbulkan rasa kesungguhan. Kontak mata bukan bererti kaunselor memandang tepat pada biji mata klien, tetapi menumpukan pandangan ke arah muka klien. Ini juga tidak bermakna kaunselor memandang tidak berhenti-henti atau tidak bergerak-gerak kepada klien.

Cara duduk dalam sesi kaunseling Seorang kaunselor itu harus peka serta dapat membaca dan melihat bahasa badan yang dilahirkan oleh kliennya. Kedudukan dan pergerakan badan ini juga memberi nada dan makna dalam hubungan kaunseling. Cara duduk boleh menggambarkan penerimaan kita terhadap orang lain. Seseorang yang bersikap terbuka dan mesra akan duduk condong sedikit ke arah orang yangbercakap dengannya. Manakala orang yang bersifat tidak menerima, lebih cenderung duduk menyandar ke belakang menjauhi kliennya. Kaunselor yang baik akan duduk condong sedikit ke hadapan menghadapi kliennya yang menandakan beliau menerima dan bersedia untuk membantu. Beberapa ciri penting perlu diamalkan oleh kaunselor iaitu jangan duduk menyandar di kerusi sambil menggoyang-goyangkan badannya secara tidak berhenti, jangan menyilang kaki dengan kaki sebelah di atas lutut, atau sambil tangan diletak di belakang tengkuk dan

menyadar. Kaunselor juga jangan menjadi terlalu rigid dan tidak bergerak langsung. Pergerakan tangan dan kaki Pergerakan tangan dan kaki yang sesuai dapat memudahkan komunikasi tetapi pergerakan yang terlalu banyak kadangkala akan menjadi halangan dalam komunikasi antara kaunselor dengan klien. Contohnya klien yang nervous kadangkala melahirkan rasa cemasnya dengan menggoyangkan kakinya dengan tidak berhenti-henti. Pergerakan tubuh badan biasanya dipelajari berasaskan budaya masing-masing. Berikut ialah beberapa contoh pergerakan tangan; Berpeluk tubuh -Pergerakan tubuh ini membawa erti seorang yang tertutup, kurang selamat atau kurang bersedia untuk berbincang, merasa negatif terhadap diri dan bersifat defensif. Tangan di dalam kocek Tangan di dalam kocek seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Kedua-dua belah tangan memegang kuat pada tangan kerusi- merasa takut atau risau Tergaru-garu Pergerakan tangan yang tergaru-garu seolah-olah menunjukkan rasa ragu-ragu dan tidak pasti Menggigit jari Klien yang menggigit jari boleh menunjukkan rasa tertekan, cemas dan risau Senyuman Senyuman kaunselor boleh meredakan ketegangan emosi di pihak klien. Klien akan berasa lebih selesa dan mudah untuk memulakan perbincangan. Senyuman juga harus diberikan mengikut kesesuaian dalam sesi kaunseling. Sekiranya senyuman tidak sesuai, klien akan silap memberi interpretasi.

Senyuman klien juga harus difahami oleh kaunselor. Klien mungkin akan tersenyum untuk menutup rasa takut, risau keliru atau serba salah, malu dan sebagainya. Kepekaan kaunselor melihat senyuman ini sangat penting untuk memastikan sesi kaunseling yang dijalankan itu sesuai menepati matlamatnya. Nada suara Nada suara membantu dalam memahami kontak dan situasi perkara yang dirundingkan. Dengan mendengar nada suara, kaunselor dapat memahami klien dengan lebih tepat. Nada suara selalunya membawa emosi yang terkandung di dalam sesuatu perkataan atau ayat. Contohnya perkataan sayang jika disebut dengan nada yang lembut bererti sayang yang sebenar. Tetapi jika sayang yang disebut dengan nada yang keras, mungkin bererti marah. Adalah penting bagi kaunselor mendengar nada suara kerana ia akan memberi peluang kepadanya untuk memahami emosi klien seperti nada tegang, geram atau marah dan sebagainya. Kemahiran menggalakkan klien bercakap Kaunselor menggalakkan klien bercakap dengan menggunakan soalan-soalan jenis terbuka. Semasa klien bercakap, kaunselor perlu mendengar dengan penuh teliti dan penuh empati. Sementara itu, semasa klien bercakap, kaunselor harus mendengar dan memberi perhatian, memberi respons yang minima seperti mengganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan terus bercakap. Kemahiran membalas (responding) Membalas kata-kata merupakan suatu kelebihan kepada manusia. Dengan membalas kata-kata, manusia dapat mewujudkan hubungan yang baik antara satu dengan lain. Tujuan utama seseorang bertindak balas ke atas kata-kata orang lain adalah untuk menggalakkan penglibatan masingmasing di dalam perbualan itu. Secara umumnya kemahiran membalas terdiri daripada sub kemahiran iaitu kemahiran penstrukturan, dorongan minima dan kemahiran mendengar.

Contoh satu Klien :Macam-macam yang saya rasaadakah saya akan difahami, diterima, dianggap kawan Macammacamlah Kaunselor : Macam-macam difikirkan sebelum datang ini. Contoh dua Klien : Saya nak bincang masalah keluarga saya Kaunselor : Hmmm silakan Klien :Saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup saya. Kaunselor : (angguk). Kemahiran penstrukturan Penstrukturan merupakan satu kemahiran yang sangat penting di dalam sesuatu sesi kaunseling. Ini adalah kerana sekiranya penstrukturan dilakukan dengan baik dalam sesuatu sesi kaunseling itu, ia akan dapat membina hubungan yang mesra dengan klien. Proses penstrukturan boleh dilakukan sama ada dalam bentuk formal atau tidak formal. Terdapat dua persoalan yang penting dalam penstrukturan, iaitu perlukah penstrukturan itu dilakukan secara formal dan bilakah masa yang sesuai untuk melakukannya. Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai dalam melakukan penstrukturan. Penstrukturan formal adalah perlu sekiranya klien merupakan klien rujukan atau klien itu baru datang untuk sesi kaunseling buat pertama kali. Penstrukturan formal tidak perlu sekiranya klien itu pernah berjumpa dengan kaunselor sebelum ini ataupun sekiranya klien itu ingin terus menceritakan masalahnya. Dalam penstrukturan, kaunselor harus menerangkan peranan/tanggungjawab kaunselor dan klien sebelum memulakan sesi kaunseling. Biasanya, sesi kaunseling akan mengambil jangka masa selama 30 minit hingga 45 minit. Segala perbincangan antara kaunselor dengan klien adalah dirahsiakan.

Penstrukturan yang mudah dan ringkas ini dapat membantu klien memahami apa yang akan dilaksanakan dan apa yang diharapkan daripadanya. Segala perkara yang dibincangkan nanti akan dirahsiakan oleh kaunselor. Ini akan menimbulkan rasa selamat dan percaya kepada kaunselor dan klien akan menceritakan apa sahaja yang mengganggu atau timbul dalam fikirannya. Contoh penstrukturan 1 Dalam sesi ini, saya sebagai seorang kaunselor dan anda pula sebagai klien. Sesi ini akan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Peranan saya secara ringkasnya untuk mendengar, memahami dan cuba untuk membantu anda. Peranan anda adalah untuk menceritakan apa yang mengganggu hidup anda. Sesi ini akan dirahsiakan dan kerahsiaan ini terbatas sekiranya isu yang dibincangkan melibatkan keselamatan nyawa anda. Contoh penstrukturan 2 Ks : Mungkin ia akan membantu jika saya memberitahu tentang perkara asas dalam kaunseling Kl : Baiklah Ks : Tujuan kaunseling adalah untuk membantu bersama dan membimbing anda dalam membincangkan

persoalananda. Tugas saya sebagai seorang kaunselor adalah untuk mendengar dan memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Kemudian kita akan bersama-sama mencari langkahlangkah bagi persoalan anda. Kl : Baiklah. Tapi apa pula yang perlu saya lakukan, Encik Ks : Tugas anda adalah membantu saya untuk memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. Anda perlu memberi maklumat, membuat keputusan yang sesuai dan memberitahu saya perkaraperkara yang perlu untuk mencapai objektif anda. Kl : Susah untuk menangani masalah saya ni Encik

Ks : Itulah menjadi pokok utama di sini. Kita akan cuba bersamasama memfokuskan kaunseling ini. Pada pada waktu ini sasaran kita atau objektif hanya sebahagian kecil

daripada permasalahan anda, dan kita akanbersama-sama menanganinya dari yang ringan kepada yang lebih berat. Kl : Oh begitu..Jadi, maksud encik kita cuma bincangkan satu persoalan sahaja dalam satu masa ? Ks : Tepat sekali. Satu lagi, saya mahu anda tahu bahawa kaunseling adalah secara sukarela. Anda boleh menamatkan sesi pada bila-bila masa. Sesi ini adalah peribadi dan sulit. Saya tidak akan memberitahu kepada sesiapa masalah anda kecuali dengan izin anda. Sesi kita akan mengambil masa lebih kurang 45 minit. Selalunya, ia akan memerlukan beberapa sesi, bergantung kepada keperluan anda. Sekarang, anda ada apa-apa soalan? Ks : Tidak ada. Saya jelas dengan penjelasan yang telah encik berikan. -Contoh Penstrukturan 3 Ks : Aqel, jika tak keberatan, boleh tak saya rekodkan sesi ini? Ini untuk tugasan saya. Saya akan buat transkrip, dan pensyarah saya akan baca. Okey, kalau Aqel tidak selesa, saya akan berhentikan rekod ini bilabila masa. Saya akan tunjukkan apa yang telah saya tulis jika Aqel mahu. Jika, selepas ni, Aqel tak benarkan saya gunakan rekod ini, saya tidak akan gunakan, dan kita akan mulakan sesi ini sekali lagi. Kl : Baiklah, saya ada sesuatu nak bincangkan dengan encik. Ks : Apa yang Aqel nak bincangkan hari ini ? Kl : Kawan saya. Dia sangat teruk. Kemahiran Menyoal Soalan merupakan kaedah yang paling banyak digunakan dalam sesebuah sesi kaunseling. Ini adalah kerana ia merupakan cara yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Biasanya, soalan akan ditanya oleh kaunselor dan dijawab oleh klien.

Soalan-soalan yang dikemukakan haruslah berkaitan dengan usaha menggalakkan klien menjelajah dan memahami perasaannya. Di samping itu, soalan yang ditanya perlu mempunyai tujuan yang tertentu dan berupaya untuk menarik perhatian klien untuk meluahkan perasaan dan masalahnya tanpa merasa dirinya terggugat. Namun, kaunselor perlu pastikan bahawa soalan yang hendak ditanya itu sesuai, mudah difahami dan memudahkan klien untuk menjawabnya dengan penuh rela. Selain itu, soalan boleh juga digunakan untuk menggalakkan atau mengurangkan percakapan klien. Dalam usaha kaunselor memahami lebih lanjut perkara yang ingin dirundingkan oleh klien, menyoal adalah satu cara yang perlu dilaksanakan. Matlamat menyoal adalah untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, mendapatkan maklumat lanjut dan akhir sekali untuk mendapatkan kepastian. Di dalam sesi kaunseling terdapat dua bentuk soalan yang dapat digunakan iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Kemahiran kaunselor untuk menyoal juga boleh menambahkan lebih keupayaan spesifik. Ia mengumpul maklumat dengan

membantu kaunselor memahami butir-butir klien dengan lebih mendalam bagi membolehkannya membuat keputusan yang tepat berdasarkan maklumat yang tepat itu. Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan oleh kaunselor iaitu soalan jenis terbuka dan tertutup. Jenis-jenis soalan Terdapat beberapa jenis soalan. Antaranya ialah soalan yang menggunakan perkataan boleh, apa, bagaimana dan kenapa. Soalan-soalan ini mempunyai tujuan masing-masing. Contohnyasoalan yang menggunakan boleh cenderung lebih terbuka dan kurang kawalan ke atas klien. Soalan apa membawa klien bercakap tentang fakta dan spesifik tentang situasi. Soalan bagaimana pula membawa klien bercakap tentang proses dan urutan atau emosi.Soalan kenapa memulakan temubual, membuka era baru dalam perbincangan. Soalan ini juga membantu klien dalam

penerokaan diri dan membantu klien mencari sebab yang mempengaruhi tingkah laku, pemikiran dan emosinya. Soalan boleh : Boleh saya tahu apa yang menyebabkan Dila marah pada kawan baik Dila itu? Soalan apa : Apa yang menyebabkan Dila mengambil tindakan tak balik rumah. Soalan bagaimana:Bagaimana agaknya perkara ini boleh berlaku? Soalan kenapa: Kenapa semua orang tak percayakan saya SOALAN TERTUTUP Soalan tertutup ini ialah soalan yang menghadkan kepada satu atau beberapa perkataan sahaja dan jawapan ini dapat memberikan maklumat yang khusus. Contohnya adakah anda datangbekerja semalam?. Dan siapakah yang pergi bersama awak ke Langkawi? Tujuan mengadakan soalan tertutup kepada klien adalah untuk mendapatkan kepastian bagi sesuatu fakta dan mendapatkan maklumat yang khusus. Selain itu, soalan tertutup juga dapat memberhentikan orang daripada terlalu banyak bercakap serta memberi arah tertentu di dalam perbincangan. Soalan tertutup adalah soalan yang khas yang cukup sekadar dijawab dengan gerak balas yang ringkas, tepat dan padat. Ia lebih spesifik dan memerlukan jawapan yang mempunyai satu atau dua perkataan sahaja, seperti ya atau tidak. Contoh soalan tertutup ialah Kamu akan datang esok? Soalan ini berguna kerana mengambil masa yang singkat sekali untuk mendapatkan jawapan yang tepat dan padat. Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti menggalakkan sesi kaunseling daripada terkeluar dari topik perbincangan, memenuhi jurang maklumat yang spesifik dan mengurangkan percakapan klien yang banyak. Contoh soalan tertutup adalah seperti di bawah; Contoh Satu Bila perkara ini telah berlaku?.

Contoh kedua Berapa lama hubungan ini telah terjalin?. Soalan tertutup digunakan untuk tujuan seperti menggalakkan sesi kaunseling daripada terkeluar dari tajuk perbincangan - memenuhi jurang maklumat yang spesifik - mengurangkan percakapan klien yang banyak SOALAN TERBUKA Soalan jenis ini bertujuan menjemput perbincangan, penjelasan dan huraian yang panjang lebar. Ia tidak memerlukan jawapan yang khusus. Soalan terbuka ini dapat menimbulkan rasa selesa pada diri klien dan rasa diterima. Matlamat bertanyakan soalan terbuka adalah untuk menggalakkan penerokaan dan pengembangan kepada perkara yang sedang dirundingkan. Selain itu, soalan terbuka dapat memberi ruang kepada klien meluahkan perasaannya mengikut arah yang dipilihnya sendiri dan dikhususkan oleh kaunselor. Oleh itu klien lebih dapat mengawal perundingan. Soalan terbuka juga membolehkan klien memberi maklumat tanpa menimbulkan rasa defensif dan membolehkan klien mengeluarkan pendapat sendiri. Soalan terbuka seterusnya memberi peluang kepada klien memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara mengikut pandangannya sendiri tanpa dinilai terlebih dahulu. Contoh-contoh soalan terbuka adalah seperti bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku? Atau sejauh manakah kejadian itu mengganggu hidup anda? Soalan terbuka akan memberi peluang kepada klien untuk menerokai dan membincangkan segala yang dialami dan dirasainya. Ia turut menggalakkan klien untuk bercakap dengan lebih banyak ataupun memberikan penjelasan yang lebih jelas. Lazimnya, soalan terbuka menggunakan kata soal seperti siapa, apa, di mana dan

bagaimana. Contoh soalan terbuka ialah sepertiApa pendapat kamu tentang adik kamu? Soalan jenis ini membolehkan klien untuk bebas bercerita atau menerangkannya. Terlalu banyak mengaju soalan terbuka akan mengganggu pendengaran kaunselor. Soalan terbuka boleh diselang-seli dengan respons lain yang dapat menggalakkan klien berbincang. Oleh itu, adalah penting untuk kaunselor mengetahui bila dan bagaimana untuk menggunakan kedua-dua soalan terbuka dan tertutup dalam sesi kaunselingnya. Kaunselor perlu menyedari, kesan dan implikasi daripada soalannya terhadap kliennya. Gabungan dua jenis soalan ini dapat digunakan mengikut kesukaan dan keperluan kaunselor bergantung kepada jenis maklumat yang diperlukan. Soalan terbuka digunakan untuk tujuan di permulaan sesi kaunseling, untuk mendapatkan maklumat lebih jelas dan menggalakkan klien yang pendiam untuk bercakap Walau bagaimanapun kaunselor perlu memastikan bahawa tidak terlalu banyak soalan ditanya pada satu masa. Ini adalah kerana klien akan keliru dan tidak tahu soalan mana yang hendak dijawab terlebih dahulu. Soalan yang bermula dengan mengapa yang memerlukan klien membuat penjelasan perlu dielak kerana mungkin akan menakutkan klien. Soalansoalan sensitif juga harus dielakkan. -Contoh soalan terbuka Kalau tidak keberatan, boleh anda kongsikan penderitaan anda tersebut dengan saya. Agaknya bagaimana hal ini boleh berlaku. Boleh tolong jelaskan lagi maksud renggang itu. -Perbandingan contoh soalan terbuka dan tertutup Untuk mendapatkan gambaran dengan lebih jelas mengenai makna jenis soalan terbuka dan tertutup, beberapa contoh perbandingan dilakukan. Soalan tertutup : Adakah saudari merasa jemu?.

Soalan terbuka : Boleh saudari jelaskan mengapa saudari merasa jemu?. Soalan tertutup : Adakah saudara selalu bermasam muka dengan rakan saudara?. Soalan terbuka : Boleh beritahu saya sebab-sebab yang anda selalu bermasam muka dengan rakan saudara?. Soalan tertutup :Bila saudara merasa marah dengan ibu saudara?. Soalan terbuka :Apakah sebab saudara marah pada ibu saudara?. Jones (2004) menjelaskan kaunselor perlu membuat perkara yang perlu diambilkira dalam membuat soalan seperti berikut; Tujuan soalan Kaunselor yang efektif bertanya soalan yang mengundang kepada perkembangan pemahaman masalah klien dan dirinya. Jumlah soalan Kaunselor boleh bertanya soalan yang hanya bertumpu kepada masalah semasa atau soalan yang lebih umum. Tahap intimasi Kaunselor perlu bersifat sensitif kepada soalan yang boleh memberi kesan kepada intimasi perhubungan. Seterusnya Jones (2004) menjelaskan jenis-jenis soalan adalah seperti berikut; Soalan terbuka dengan soalan tertutup Soalan berbentuk klarifikasi Soalan yang memberi peluang untuk mengembangkan apa yang telah diperkatakan.

Soalan yang memerlukan maklumat spesifik masalah klien dan maklumat spesifik berfokus kepada bagaimana, apa, bila dan di mana. Soalan bagaimana termasuk bagaimana

Soalan jenis ini bertujuan mengumpul maklumat konkrit mengenai

anda rasa atau bertingkah laku Soalan bagaimana adalah amat berguna untuk mendapatkan data untuk menunjukkan bagaimana klien bertingkah laku. Soalan apa termasuk apa yang berlaku, berikan saya contoh apa yang telah berlaku, apa yang anda lihat sebagai masalah, apakah agaknya kesan apabila melakukan perkara di atas. Salah guna soalan Kadang-kadang soalan digunakan secara salah dan berlebihan oleh kaunselor. Apabila ini berlaku, juga ianya memberi kesan kaunselor kepada dan keberkesanan kaunseling dan perhubungan

klien. Penulis-penulis seperti Gazda et al (1977) dan Patterson (1974) memberi komen mengenai kesan negatif penggunaan solaan yang salah. Dua perkara yang sering disalahgunakan ialah yang berkaitan dengan kuantiti dan kualiti soalan. Penggunaan membentuk kuantiti soalan yang tidak bersesuaian ke akan atas kebergantungan, meletakkan tanggungjawab

kaunselor, mengurangkan penerokaan kendiri, menghasilkanmaklumat yang tidak tepat, menghasilkan perasaan defensif, ke atas klien dan membentuk kemahiran membantu yang rendah. Contoh soalan yang berfokus kepada perasaan dan reaksi fisikal -Bila anda mula rasai perasaan ini? -Ceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai perasaan anda -Apa perasaan anda sekarang? Contoh soalan yang berfokus kepada pemikiran -Apakah fikiran anda sebelum/semasa/selepas situasi ini? -Apakah yang anda rasakan sebelum apa yang anda rasakan sekarang?. -Berapa kerapkah anda berfikir begini? -Apakah kekuatan dan potensi anda dalam perkara ini?. Contoh-contoh soalan yang berfokus kepada komunikasi/aksi - Bagaimana anda bertingkah laku? - Apa yang anda katakana?

- Apa yang berlaku sebelum ini? - Apakah kesan-kesan di atas tindakan anda itu? Kemahiran Parafrasa Kemahiran memparafrasa ini ialah respons kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor ini dinyatakan dalam bentuk ayat yang agak pendek tetapi tepat dan padat maksudnya. Parafrasa ialah respons kaunselor setelah mendengar isi dan memerhatikan tingkah laku klien. Matlamat utama ialah memudahkan penerokaan ke atas klien. Membuat parafrasa adalah penting untuk menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien. Parafrasa sangat sesuai digunakan di peringkat awal hubungan kaunseling kerana parafrasa merupakan pernyataan semula kenyataan dan mesej yang dibawa oleh klien untuk mendapatkan kepastian. Selain itu parasfrasa juga digunakan untuk membuat refleksi kepada apa yang dikatakan oleh klien. Tujuan utama parafrasa digunakan oleh kaunselor adalah untuk menunjukkan kepada klien bahawa mesej yang diberikan mula difahami oleh kaunselor. Ia juga bagi memastikan yang kaunselor mendapat mesej yang betul dari klien serta memberi peluang kepada klien mendengar kembali apa yang dirasa dan dikatakannya. Namun begitu, kaunselor perlu mahir dalam membuat parafrasa. Kaunselor perlu memastikan bahawa maksud asal mesej klien itu tidak berubah. Parafrasa juga boleh dilakukan oleh kaunselor untuk membantu klien yang tiba-tiba sahaja terputus atau hilang mesej asasnya. Ini adalah kerana klien mungkin akan terkeluar dari tajuk perbincangan sekiranya parafrasa tidak dibuat. Tujuannya adalah untuk mengingatkan klien bahawa beliau sepatutnya menyambung semula topik perbincangan tadi. Contoh Satu

Klien :

Saya

tahu

dia

seorang

yang

baik. tapisaya

belum bersedia untukmenerimanyatetapi saya juga susah hendak menolaknya. Kaunselor : Nampaknya, anda dalam dilema, belum bersedia menerima dia tapi juga susah hendak menolaknya. Contoh dua Klien :Dah lama saya menunggu keputusan darinya selama tiga belas tahun, satu respons pun tidak ada. Kaunselor : Selama 13 tahun, anda menunggu respons darinya tapi satu respons pun tidak ada. Ishammudin Hj. Ismail (1999) menjelaskan bahawa tujuan kemahiran parafrasa adalah Mengulangi semula kepada klien kata-kata yang baru disebutkan. Menjelas dan memberikan tumpuan kepada apa yang klien baru sebutkan. Memberitahu klien bahawa kaunselor mendengar apa yang diperkatakan. Mendorong klien untuk meneruskan penerokaan Menggelak kekeliruan dan ketidaksefahaman Membantu klien untuk berfikir dan menumpukan perhatian terhadap situasi,orang, objek atau ideadengan lebih jelas. Kemahiran memimpin Kemahiran memimpin boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Memimpin secara tidak langsung Tujuan memimpin secara tidak langsungmembolehkan klien memulakan dan mengambil tanggungjawab terhadap sesi yang sedang berjalan. Selain daripada itu, tujuan memimpin secara tidak langsung ialah untuk menjemput klien untuk menceritakan atau memperincikan ceritanya. Contoh soalan yang menunjukkan memimpin secara tidak langsung ialah; apa yang anda nak bincangkan hari ini?

Barangkali, kita boleh mulakan sesi dengan anda beritahu saya di mana anda sekarang? Bolehkah anda beritahu saya lebih lanjut tentang perkara itu? Kemahiran memimpin secara langsung Kemahiran memimpin secara langsung menggalakkan klien memperincikan, menjelaskan atau menggambarkan apa yang diperkatakan. Antara tujuan kemahiran memimpin secara langsung ialah untuk menentukan tujuan untuk memimpin, meluahkan dengan perkataan yang dapat memperincikan secara khusus, menggunakan soalan terbuka dan membolehkan klien bebas mengikut pimpinan anda. Dalam kemahiran memimpin, adakalanya terdapat elemen cadangan seperti; - beritahu saya tentang ibu anda? - Boleh anda gambarkan apa yang berlaku baru-baru ini? Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi merupakan satu kemahiran yang sangat penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor perlu mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang sukar difahami oleh klien. Kaunselor patut menggunakanayat-ayat yang biasa dan bukannya dari buku-buku akademik. Ini adalah kerana bukan semua klien adalah berpelajaran tinggi atau mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Dengan itu, kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang mudah supaya klien tidak berasa rendah diri bila berdepan dengan kaunselor. Di samping itu, elakkan juga penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit. Ini bertujuan untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak faham apa yang telah dikatakan oleh kaunselor. Komunikasi bukan lisan pula melibatkan gerak badan, kontak mata dan postur badan kaunselor. Kaunselor boleh menggangguk kepalanya, membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberikan postur duduk yang mencodong ke hadapan sedikit dan lain-lain lagi gerak balas. Lima cara utama dalam menghantar komunikasi -Mesej lisan: Mesej yang dihantar melalui perkataan

-Mesej vokal: Mesej yang dihantar melalui suara. Contohnya melalui volum, artikulasi dan nada. -Mesej badan: Mesej yang dihantar melalui bahasa badan. Contohnya melalui renungan, kontak mata, ekspresi muka, postur badan, pakaian. -Mesej sentuhan -Mesej yang berbentuk aksi. Kemahiran melakukan dorongan minima Dorongan minima diperlukan untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan perbincangan. Dorongan minima merupakan respons atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang menggalakkan klien terus bercakap dan memberikan penjelasan. Di antara contoh dorongan minima adalah seperti hm m,teruskan, lepas itu, kemudian, jadi, terangkan lagi, oh., sentuhan, angguk kepala, kerutan di dahi, senyuman, ya dan lain-lain lagi. Tujuan kaunselor mengadakan dorongan minima adalah untuk memberangsangkan klien untuk terus bercerita. Selain itu, ia menunjukkan kaunselor sedang mendengar dan faham apa yang sedang diperkatakan oleh klien. Ishammuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan melakukan mendorong minima; a. kaunselor memberi perhatian b. menolong penerokaan kendiri klien c. supaya klien terus bercakap d. mempengaruhi arus perbualan Kemahiran Membuat Refleksi Perasaan Jones (2004) mendapati kemahiran membuat refleksi perasaan melibatkan keupayaan kaunselor berkomunikasi dan mengalami perasaan klien Seterusnya Jones (2004) menjelaskan refleksi perasaan melibatkan kemahiran pihak yang menghantar dan menerima

Kemahiran pihak penerima


Memahami mesej muka dan badan klien Memahami mesej suara klien Memahami mesej lisan klien Memahami reaksi emosi diri Mengambilkira konteks mesej yang disampaikan oleh klien Bertindak balas dalam cara yang menunjukkan kaunselor memahami perasaan klien melalui perkataan dan frasa Memeriksa ketepatan pemahaman kaunselor Refleksi perasaan merupakan pengulangan atau menyebut semula

Kemahiran pihak yang menghantar

percakapan klien dalam satu rangkai kata yang pendek tetapi padat. Pengulangan yang dibuat oleh kaunselor lazimnya, hanyalah sebagai pembayang yang mencerminkan perasaan atau keseluruhan isi yang disampaikan oleh klien tadi. Membuat refleksi perasaan bukanlah sekadar mengulang semula perkataan yang diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku tingkah laku klien yang dapat membayangkan isi, pemikiran, perasaan dan tindakannya sendiri. Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang di alami atau dirasai oleh klien secara emosi. Dengan itu, klien akan tahu bahawa perasaan dan tanggapan yang akan diluahkan oleh klien, tetapi merupakan satu cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku klien yang dapat membayangkan isi, pemikiran, perasaan dan tindakannya sekali. Kaunselor akan cuba untuk memahami apa yang dialami atau dirasai oleh klien secara emosi. Jadi, klien akan lebih terdorong untuk menyatakan segala perasaannya dengan lebih mendalam lagi kepada kaunselor tersebut tanpa was-was lagi. Walau bagaimanapun, kaunselor bukan sahaja perlu cuba untuk memahami perasaan klien yang telah dinyatakan atau disebutkan dalam mesejnya, tetapi perlu cuba untuk memerhatikan perasaan yang tidak

dinyatakan atau disebut oleh klien. Sebagai contohnya, mungkin klien itu kelihatan muram dan tidak bermaya tetapi klien tersebut tidak menyatakan perasaannya dalam bentuk lisan, Jadi, kaunselor perlu bijak dan merefleksikan perasaan klien itu, tidak kira sama ada perasaan itu dinyatakan atau tidak. Tujuan utama kaunselor membuat refleksi perasaan ini ialah untuk memberikan pemusatan kepada perasaan klien sebenar dan bukannya perasaan helah semata-mata. Selain itu, ia juga membolehkan klien untuk melihat kembali perkara-perkara yang telah dikatakan olehnya tadi dengan lebih jelas dan terang daripada yang asal. Walau bagaimanapun, kemahiran membuat refleksi perasaan ini bergantung rapat kepada kebolehan klien untuk menentukan perasaan dan tanda bagi perasaannya (Amir Awang, 1987). Kemahiran refleksi merupakan satu usaha memahami klien dari sudut pandangan klien itu sendiri. Dalam kemahiran ini pula dibahagikan kepada tiga bahagian penting iaitu refleksi isi, refleksi perasaan dan refleksi pengalaman. Refleksi isi Refleksi isi ialah pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea yang disampaikan oleh klien. Idea ini dinyatakan semula oleh kaunselor dengan menggunakan perkataan yang ringkas, padat dan tepat. Refleksi isi yang tepat membolehkan klien berasa bahawa beliau didengari dengan betul dan difahami. Akan tetapi terdapat perhatian yang harus diketahui oleh kaunselor tersebut. Contohnya jangan membuat refleksi isi yang terlalu panjang dan jangan menggunakan perkataan yang sama berulangulang kali.

Refleksi perasaan
Kemahiran merefleksi perasaan ialahpenyataan semula oleh kaunselor tentang perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien. Tujuan kaunselor melakukan refleksi perasaan adalah untuk memberi tumpuan kepada klien mengenai perasaanatau sikap yang sedang dialami oleh klien.

Selain itu, ia juga meningkatkan segala tanda-tanda perasaan yang ada pada diri klien dan akhir sekali memberiruang untuk klien mengeluarkan perasaan dengan cara yang baik dan memberi kelegaan kepadanya. Refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikan gerak-geri tubuh badan semasa sesuatu pengalaman diperkatakan oleh klien. Oleh itu kemahiran refleksi bukan sahaja diperlukan bagi perkaraperkara yang didengar dengan mulut tetapi apa yang dilihat seperti cara duduk, gerak geri, nada suara, pernafasan, wajah dan sebagainya yang ditunjukkan oleh klien semasa sesi kaunseling dijalankan. -Contoh satu Klien : Baru-baru ini, saya ada pesan Astro kat rumah ramailah jiran-jiran yang datang tengok. Tetapi masalahnya, mereka kata saya nak tunjuk lagak. .Berlagaklah tu sombonglah tu. Kaunselor: Anda dituduh berlagak dan sombong dengan Astro baru oleh jiran-jiran. -Contoh dua Klien :Sejak peristiwa tersebut, saya rasa disisihkan oleh adik saya. Dia buat saya macam orang luar. Langsung dia tidak peduli kat sayategur pun tidak. Saya rasa sedih sangat. Kaunselor: Anda merasa sedih sangat bila adik anda menyisihkan anda dan tidak mempedulikan anda. -Contoh ketiga Klien: Saya ni lain sikit, saya tak boleh dicabar. Saya tak suka orang mengutuk peribadi saya.. Kaunselor: Tuan benar-benar marah bila ada orang campur tangan dalam hal peribadi tuan. Ishamuddin Hj Ismail (1999) mendapati tujuan refleksi perasaan ialah; a. Menggalakkan klien meluahkan perasaan sama ada yang positif atau negatif mengenai sesuatu perkara.

b. Kaunselor memperkatakan mengenai perasaan klien yang samar-samar dan menyatakan segala tanda-tanda perasaan yang ada pada diri klien (perasaan yang tersirat). c. Refleksi boleh membantu klien mengalami perasaannya secara mendalam supaya ia boleh menyedari tentang situasi yang tidak selesai. d. Membantu klien supaya menyedari tentang perasaan yang sedang menguasainya ketika itu. e. Memberi ruang dan peluang kepada klien meluahkan perasaannya dengan cara yang baik dan akan memberi kelegaan kepadanya Aktiviti - Buat latihan ini secara berpasangan. - Ambil giliran untuk bercakap dan mendengar. Individu yang bercakap akan memilih satu tajuk yang dirasakan selesa. Sementara mendengar, bantu pasangan anda untuk bercakap dengan membuat refleksi. - Semasa mendengar dan memberi respons, beri perhatian kepada mesej vokal, badan serta bukan lisan. Kemahiran Membuat Interpretasi Kemahiran membuat interpretasi merupakan satu proses yang digunakan oleh kaunselor untuk memberikan maklum balas atau feedback kepada klien supaya klien berupaya untuk melihat masalahnya dari satu sudut berbeza. Selain itu, interpretasi digunakan untuk merujuk dan membuat tafsiran untuk maksud tersirat dalam mesej klien. Oleh yang demikian, kaunselor perlu betul-betul menguasai kemahiran ini terlebih dahulu sebelum digunakan supaya ianya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan betul. Ini adalah kerana sekiranya kaunselor membuat interpretasi yang salah, ia boleh menyebabkan gangguan dalam proses kaunseling yang sedang berjalan itu. Interpretasi akan dikatakan berjaya sekiranya ia boleh meransang pemahaman dan memberi fokus ke atas masalah klien.

Kemahiran ini merupakan satu proses yang aktif di mana kaunselor menjelaskan perkara atau isu yang di bawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru. Kemahiran ini bererti memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat peristiwa yang berlaku dari perspektif yang berlainan. Dalam kemahiran membuat interpretasi ini, kaunselor akan menambah kenyataan yang dibuat oleh klien, terutamanya setelah kaunselor dapat memahami perkara yang tersembunyi atau perasaan yang tersembunyi yang mana klien sendiri mungkin tidak menyedarinya secara sengaja atau tidak sengaja. Apabila klien memberikan maklumat kepada kaunselor mengenai masalah klien, tafsiran daripada kaunselor boleh menimbulkan celik akalklien. Semasa kaunselor membuat interpretasi, kaunselor haruslah menggunakan bahasa yang mudah difahami. Tujuan kaunselor membuat interpretasi adalah untuk membantu klien mentafsir peristiwa hidup mereka. Selain itu, ia membantu klien melihat perkara yang tidak dapat dilihatnya dengan mudah, tersorok atau tidak disedarinya. Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan interpretasi ialah; a. Kaunselor menawarkan satu bentuk ruang rujukan (perspektif) yang baru. Masalah adalah sama, yang diubah adalah persepsi iaitu dengan memberi alternatif atau wawasan kepada perkara yang diperkatakan. b. Mengenal pasti perhubungan-perhubungan antara mesej-mesej dan tingkah laku klien yang berterus-terang dan yang berbentuk kiasan. c. Membantu klien untuk lebih memahami terhadap perkara-perkara yang tidak dapat dilihat (yang tersirat ) dengan mudah. d. Menokok tambah pemahaman diri klien atau memberi wawasan (celik akal) supaya kliendapat mencapai perubahan yang diingini.

-Interpretasi dalam bentuk metafora dan fantasi Salah satu cara membuat interpretasi adalah melalui berfantasi (daydream) yang menggunakan gambaran bahasa metafora. Contohnya adalah seperti di bawah; Saya berfantasi tentang apa yang Rizal katakan tadi. Saya gambarkan Rizal menelusuri jalan kayu yang rapuh, menuju ke simpang jalan, dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang ingin ditujui. Rizal tidak pasti, lantas melambung syiling dan berlari girang ke arah jalan yang telah diputuskan berdasarkan syiling tersebut. Adakah ia sesuai?. Metafora juga digunakan untuk memberikan reaksi kepada seseorang. Dalam banyak keadaan saya melihat anda sebagai teddy bear yang lembut dan besar yang berada di satu tempat dengan pelbagai posisi. Metafora juga digunakan untuk meninjau perkataan tentang tindakan yang khusus yang digunakan klien untuk menerangkan pengalamannya. Diantaranya; imej visual: saya melihat cahaya bunyi: bunyi itu kelihatan kinestestik: Idea itu mencengkam saya. Tujuan penggunaan metafora adalah untuk memberi pengalaman kepada klien untuk memahami dirinya dan kaunselor meletakkan dirinya untuk mempengaruhi kliennya. Selain daripada itu, penggunaan klien adalah juga untuk memperluaskanbahasa deria klien melalui pertanyaan seperti bagaimana kehidupan klien diteruskan, bagaimana klien melihat kisah silamnya dan bagaimana masa hadapannya. Kemahiran Membuat Klarifikasi Kemahiran ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat atau penjelasan yang lebih lanjut daripada klien apabila klien menggunakan perkataan atau ayat yang tidak jelas, tidak spesifik, umum ataupun kabur

ketika menyatakan permasalahannya itu.Membuat klarifikasi juga adalah satu penjelasan terhadap perkara yang samar kepada satu fokus yang lebih tepat. Jadi, dengan menggunakan kemahiran klarifikasi ini, klien perlu menerangkan tajuk yang diceritakannya itu dengan lebih lanjut atau dengan lebih mendalam. Ini bukan sahaja membolehkan kaunselor memahami mesej klien dengan lebih mendalam, malah ia membolehkan klien itu sendiri lebih memahami kekeliruan yang timbul. Antara tujuan membuat klarifikasi ialah; a. Membantu klien memberikan penjelasan yang lebih baik. b. Mengelak kaunselor daripada membuat sebarang andaian. c. Memberi peluang dan ruang klien untuk lebih meneroka diri sendiri. d. Menyemak ketepatan kata-kata klien. -Contoh; Saya agak keliru di sini, jadi saya akan cubanyatakan semula apa yang saya fikir tentang apa yang telah diperkatakan tadi -Contoh; Saya kurang jelas bagaimana perasaan anda tentang perkara itu, boleh anda ringkaskan dan gambarkannya? Kemahiran membuat kontrak Kaunselor mendapatkan persetujuan dan perjanjian daripada klien supaya ada tanggungjawab dan kesungguhan untuk melaksanakan apa yang dipersetujui. Kontrak biasanya dibuat pada kes-kesyang memerlukan perubahan tingkah laku klien seperti ponteng, merokok, mencuri, menipu, meniru dan lain-lain. Kontrak boleh dibuat secara lisan atau bertulis. Kemahiran Meneroka Dalam sesi kaunseling, kemahiran meneroka merupakan salah satu lagi kemahiran yang penting bagi menjayakan sesi kaunseling. Ini adalah kerana tanpa penerokaan, sesi kaunseling tidak akan berjalan dengan

lancar. Kaunselor tidak akan dapat memahami masalah yang dihadapi oleh klien dengan lebih lanjut lagi ataupun dengan lebih mendalam. Oleh yang demikian, seorang kaunselor perlu memastikan bahawa dirinya telah menguasai kemahiran ini bagi menjayakan sesuatu sesi kaunseling itu. Kaunselor boleh meneroka dengan lebih lanjut dengan menggunakan soalan-soalan tertentu, di mana klien perlu menjelaskan dengan lebih teliti masalah yang dihadapinya itu. Kemahiran Pemfokusan Dengan adanya kemahiran memfokus, kaunselor boleh mengarahkan aliran perbualan klien kepada bidang yang diingininya. Selain itu, kemahiran ini sangat berguna sekiranya kaunselor mempunyai klien yang menceritakan masalah dengan tidak jelas atau klien yang tidak berfokus dalam penceritaannya. Tujuan kemahiran ini digunakan ialah untuk memastikan klien tidak akan bercerita sehingga terkeluar daripada topik perbualan. Oleh yang demikian, kaunselor perlu pandai memilih tajuk apa yang perlu difokuskan. Selain itu, kaunselor juga perlu membantu klien memberi fokus kepada perasaan tersembunyi semasa dalam sesi kaunseling itu. Sekiranya kaunselor tidak mempunyai kemahiran memfokus ini, maka kedua-dua klien dan kaunselor akan keliru dan tidak jelas mengenai persoalan klien. Biasanya kemahiran ini dilakukan apabila kaunselor memilih satu perkataan atau ayat pendek daripada percakapan klien dan memberi penekanan kepada perkataan tersebut. Kaedah pemfokusan dengan satu perkataan adalah efektif untuk membantu klien bercakap. Kemahiran ini boleh juga dalam bentuk dorongan minima. Tujuan utama membuat pemfokusan adalah untuk mengurangkan kekeliruan klien atau sesuatu yang klien kurang jelas. Kemahiran mencabar Kemahiran mencabar adalah untuk memperakui dengan jujur, secara langsung dan menarik perhatian klien apa yang sedang berlaku dan

apa yang sedang dirumuskan. Konstruk kemahiran mencabar melibatkan seperti mengenal pasti perasaan diri sendiri sebagai kaunselor, menjelaskan dan berkongsi pengalaman dan memberi maklumbalas dan pandangan. Jones (2004) menjelaskan kemahiran mencabar perlu mempunyai ciri seperti di bawah;

Mulakan dengan membuat refleksi Kaunselor perlu memulakan respons dengan menunjukkan bahawa

dirinya telah mendengar dan memahami mesej klien.

Klien mencabar diri

Di mana perlu, bantu klien untuk mencabar diri mereka. Dengan membuat refleksi mesej yang bercampur, klien boleh memilih untuk membuat rumusan.

Jangan Melampau Batas

Kaunselor perlu menyedari bahawa dirinya tidak mencabar klien sehingga membawa kesan yangburuk kepada klien.

Klien Yang Mengambil Tanggungjawab Empati adalah proses untuk memahami emosi dan perasaan

Kemahiran Berempati seseorang. Dengan adanya kemahiran berempati ini, kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasai oleh klien tersebut. Dengan ini, klien akan merasakan bahawa kaunselor itu memang seorang pendengar yang baik, memahami keadaannya serta mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berupaya untuk memahami situasi sebenar yang dialaminya. Emosi seseorang tidak mudah difahami oleh pihak kedua. Jadi, untuk menguasai kemahiran initerlebih dahulu, kaunselor perlu berupaya untuk membezakan antara emosi dan sikap. Emosi adalah perasaan yang dialami seseorang, manakala sikap adalah kepercayaaan tentang kejadian semasa, lepas dan masa depan. Selain itu, kaunselor perlu juga memerhatikan perkara-perkara lain. Pertama sekali, kaunselor perlu perhatikan tanda-tanda yang ada pada

klien seperti nada suara dan mimik muka. Secara ringkasnya, memahami diri klien memerlukan satu penilitian yang mendalam. Selain itu, kaunselor juga perlu peka terhadap semua tingkah laku bukan lisan klien serta percakapannya bagi memahami perasaan yang dialami klien dengan lebih mendalam. Kaunselor juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaannya sendiri bagi memahami kliennya. Kemahiran Menghadapi Kesenyapan Kaunselor perlu bijak dalam mengendalikan kesenyapan semasa sesi kaunseling berjalan. Kaunselor perlu tahu masa yang sesuai untuk sama ada menggalakkan klien terus bercakap atau terus mengekalkan kesenyapan itu. Kesenyapan ini merupakan satu petanda yang baik kerana ia memberikan masa kepada kaunselor dan klien untuk memikirkan tindakan apa yang seharusnya diambil seterusnya. Selain itu, ia juga memberikan peluang kepada klien yang tidak sempat menghabiskan hujahnya tadi berfikir kembali dengan tenang mengenai hujahnya itu atau mengingat kembali sesuatu yang barangkali dia terlanjur mengatakannya atau mahu mengubah fikirannya. Kesenyapan yang berlaku banyak memberikan peluang kepada klien dan kaunselor untuk mengimbas kembali diri masing-masing semasa sesi kaunseling tersebut. Ia juga memberi peluang kepada kaunselor untuk mendengar apa yang dikatakan oleh klien dengan lebih berkesan, dapat memerhatikan gerak geri klien dengan lebih teliti, menilai hubungan pemikiran, perasaan dan tindakan kliennya dengan lebih baik serta lainlain lagi. Walaupun begitu, kaunselor haruslah mengelakkan kesenyapan yang terlalu panjang kerana ia akan menghentikan terus pokok cerita yang diperbincangkan tadi. Secara ringkasnya, adalah penting bagi kaunselor untuk membenarkan keadaan senyap ini setelah klien dan kaunselor telah melakukan perkara penting. Klien perlu diberi masa untuk memikirkan sesuatu tanpa sebarang gangguan.

Kemahiran melakukan percanggahan Kemahiran melakukan percanggahan wujud dalam dua bentuk iaitu percanggahan dalam tingkah laku bukan lisan dan tingkah laku lisan. -Percanggahan dalam tingkah laku bukan lisan Percanggahan ini berlaku apabila mesej yang disampaikan tidak selaras dengan pergerakan badan. Contohnya bercakap tentang satu-satu topik tetapi dilihat dari segi tingkah laku bukan lisan terdapat gerakan yang tidak sepadan. -Percanggahan dalam pernyataan lisan. Percanggahan dalam pernyataan lisan berlaku apabila dalam satu kenyataan terdapat dua idea yang bercanggah Contohnya; Dia adalah seorang ketua yang adil tetapi dia selalu pilih kawan saya untuk menghadiri seminar. -Ketidakselarasan antara mesej lisan, vokal dan juga mesej badan. Anda katakan anda rasa gementar tetapi anda nampak gembira sahaja. Senyum setiap masa. -Ketidakselarasan antara kata-kata dengan aksi Anda kata anda sayangkan dia, tapi anda langsung tidak ada masa untuk dia dan sentiasa sibuk. -Ketidakselarasan antara memberi dan mengotakan kata-kata Pada waktu yang sama, anda katakan anda hendak menghubungi dia tetapi anda sentiasa mencari alasan untuk tidak melakukannya. -Ketidakselarasan antara kenyataan sekarang dan sebelumnya Dulu anda katakana anda sukakan kawan anda tu, tapi sekarang lain pula. Kemahiran Mengetahui Teori dan Teknik-Teknik Kaunseling Dengan adanya kemahiran mengetahui teori dan teknik kaunseling, kaunselor akan menjadi lebih yakin dan bersedia untuk berhadapan dengan klien. Dengan adanya kemahiran ini, kaunselor akan

lebih berupaya untuk menolong klien menghadapi masalah yang dihadapi itu. Namun begitu, kaunselor perlu tahu bagaimana dan bila masanya untuk menggunakan kemahiran teori dan teknik-teknik kaunseling yang ada padanya. Kaunselor juga perlu bijak dalam memilih teknik apa yang patut atau sesuai digunakan apabila berhadapan dengan klien-klien yang berlainan. Kemahiran memberi maklumat Kemahiran memberi maklumat memerlukan sedikit ketelitian di mana kaunselor berkongsi fakta dan maklumat dengan klien. Antara jenis maklumat adalah kategori kepakaran seperti instrumen ujian, kemahiran merancang dan membuat keputusan, merancang kerjaya, perancangan keluarga dan membuat keputusan bersara.

Kemahiran Merumus Merumus adalah pernyataan atau pengikatan semula bahagian isi dan perasaan penting yang telah dikatakan oleh klien dalam sesi kaunseling tersebut. Rumusan adalah lebih meluas jika dibandingkan dengan parafrasa. Kemahiran merumus ini bertujuan untuk menyedarkan klien dan mengimbas kembali apa yang telah dibincangkan semasa sesi kaunseling itu. Kaunselor boleh membuat rumusan sama ada di permulaan, di tengah atau pun di akhir sesi kaunseling. Namun kebiasannya, rumusan dibuat pada hujung sesi kaunseling, iaitu membuat rumusan keseluruhan. Di samping itu, kaunselor juga boleh membuat rumusan di tengah-tengah sesi kaunseling itu sekiranya klien itu sudah hendak masuk ke topik pebincangan yang baru. Ini adalah supaya klien dan kaunselor tidak keliru dan mencampur adukkan semua topik yang telah diperbincangkan. Ishamuddin Hj. Ismail (1999) menjelaskan tujuan merumus ialah; a. Menghubungjalinkan beberapa elemen daripada mesej klien

b. Mengenal pasti satu paten atau tema yang konsisten atau yang selalu timbul berhubung kait dengan mesej tersebut. c. Supaya klien mendengar semula kata-katanya. d. Supaya tidak ada berlaku distorsi (distortion) e. Sesuai digunakan apabila sesi terhenti atau terbantut f. Dalam kesenyapan yang berpanjangan, rumusan boleh mempercepatkan proses kaunseling. g. Sintesis aspek-aspek emosi, tingkah laku dan pemikiran klien. -Rumusan untuk memulakan sesi Contoh; Pada sesi yang lalu, kita telah bincangkan tentang perasaan Azura terhadap ibu mertua serta perselisihan faham dengannya ketika melahirkan anak. Azura merasakan diri Azura bersalah dan bimbang.Sejak itu, hubungan Azura dengan mertua tidak baik. Kita juga bincangkan pelan tindakan pada minggu itu. Bagaimana?. Adakah berjalan dengan baik?. -Rumusan pertengahan sesi Contoh; Setakat ini, saya lihat perancangan Kamal tidak berjalan dengan lancar. Sekali lagi, Kamal rasa bersalah apabila melihat idea itu dimanipulasi. Namun, satu idea boleh dilakukan. Kamal telah dapat berbincang dengan Lina tentang bidang tugasnya, dan inilah kali pertama anda boleh bercakap tanpa bertengkar. Kamal nampaknya mungkin dapat membuat perancangan susulan pada minggu hadapan. Adapan ini benar?. -Rumusan di akhir sesi Contoh; Di dalam sesi ini, kita telah berbincang mengenai perasaan Anita terhadap ibu mertua dengan lebih terperinci. Beberapa

perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, pelan yang kita bincangkan tidak berjalan dengan baik, tapi Anita dapat bercakap dengan mentua tentang satu perkara tanpa menjerit. Seperti dibincangkan, kita telah kenal pasti beberapa tingkah laku Anita yang perlu diubah seperti lebih relaks dan mengubah topik bila Anita rasakan diri Anita mula nak marah. Saya juga gembira dengan idea Anita di akhir sesi ini mengenai cara bercakap dengan ibu tentang sesuatu isu. Adakah ini mencukupi untuk sesi ini?. Kemahiran meninjau klien. Kemahiran meninjau klien membolehkan kaunselor meninjau klien melalui tingkah laku lisan dan bukan lisan. Kemahiran ini juga dapat membina hubungan. Selain daripada itu, kemahiran meninjau klien juga dapat memberi responss yang tepat. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah tingkah laku lisan dan bukan lisan, percanggahan dan konflik serta gaya yang disesuaikan dengan individu yang datang dari pelbagai budaya. Kemahiran Konfrontasi Kemahiran ini hanya dilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang baik antara klien dengan kaunselor. Semasa kemahiran konfrontasi dijalankan, kaunselor harus menggunakan nada yang lembut yang mengandungi unsur-unsur ambil oleh berat klien. agar mesej yang disampaikan tidak tersalah tafsir Biasanya kemahiran

konfrontasi akan digunakan oleh kaunselor kepada klien dalam situasisituasi tertentu seperti dinyatakan di bawah; a. Terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukannya. b. Apabila terdapat percanggahan di antara apa yang dikatakan pada satu masa dengan apa yang dikatakan pada masa yang lain. c. Tingkah laku bertentangan dengan apa yang dikatakan

d. Pengalaman kaunselor dengan klien bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh klien mengenai dirinya e. Menyatakan tentang tingkah laku klien yang didapati tidak sesuai, sebagai maklumat tambahan mengenai diri klien. Tujuan kaunselor mengadakan kemahiran konfrantasi adalah untuk memberikan klien satu pandangan lain dalam usaha meneliti diri dan membantu mengurangkan blind sport dalam membantu klien melihat dirinya dengan lebih tepat. Contoh satu Tadi anda kata anda ingin berjaya, tetapi nampaknya anda langsung tiada persediaan untuk berjaya. Contoh dua Tadi saya dengar anda rasa kecewa dengan pensyarah itu, tapi dalam masa yang sama , anda rasa takut berhadapan dengan pensyarah itu untuk mengetahui isu yang sebenar. Contoh tiga Saya nampak wajah anda gembira walaupun menceritakan perkara yang agak sedih. Agaknya ada perkara yang tak kena ke? Tujuan konfrontasi mengikut Ishamuddin Hj. Ismail (1999) adalah seperti berikut; a. Membenarkan klien menerokai mekanisme bela diri yang menghindari pemahaman dan tindakannya. b. Membantu klien mengenal pasti satu kontradisi, rasionalisasi, helah atau salah interpretasi c. Membantu klien menerokai bahagian-bahagian perasaan, pengalaman dan tingkah laku yang klien sendiri merasa berat untuk menghadapinya. d. Menunjukkan kepada klien apa yang sedang berlaku pada diri klien. e. Supaya tingkah laku klien menjadi lebih bersepadu.

Contoh Satu; Pada sesi lepas Effa dah bincangkandengan saya mengenai kekecewaan Effa terhadap rakan sejawat yang selalu menaruh perasaan dengki dengan apa yang Effa buat. Dalam masa yang samaEffa juga merasa sedih kerana walaupunsudah lima bulan Effa gaji. Contoh dua; Pada sesi yang lepas Qayyam dah bincangkan dengan saya tentang halangan yang Qayyum hadapi untukmencapai cita-cita Qayyum sebagai seorang pensyarah. Jadi, pada hari ini apa kata kalau kita menyemak kembali apa agaknya langkah-langkah yang boleh diambil oleh Qayyum untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemahiran menyemak persepsi Kemahiran menyemak persepsi ini ialah mengesahkan persepsi kaunselor tentang apa yang klien katakan. Apabila kemahiran ini dilakukan, klien akan merasa beliau lebih difahami. Garis panduan untuk membuat penyemakan persepsi ialah membuat parafrasa apa yang kaunselor fikir kaunselor telah dengar. Selain daripada itu, kaunselor juga meminta pengesahan klien secara terus terang tentang ketepatan persepsi kaunselor terhadap apa yang telah diperkatakan oleh klien.Dalam menyemak persepsi, kaunselor juga akan membenarkan klien membetulkan persepsinya jika andaian kaunselor adalah tidak tepat. Kemahiran Mengurus kesenyapan Biasanya kesenyapan berlaku semasa sesi kaunseling apabila klien berfikir tentang beberapa idea yang dibincangkan. Dalam sesetengah situasi, klien akan menjadi senyap semasa sesi kaunseling untuk mengorganisasikan semula pemikirannya. Walau bagaimanapun, kesenyapan yang sedemikian dikatakan amat bermanfaat apabila klien berkhidmat, Effabelum lagi mendapat gaji. Jadi kali ini adakah Effa mahu mendapat

meneruskannya untuk satu atau beberapa jangka masa untuk memikirkan isi kandungan yang dibincangkan melalui cara seperti di bawah; i. mengulangi semula satu atau beberapa perkataan terakhir yang telah diungkapkan. ii. menyatakan semula isi kandungan daripada beberapa kenyataan terakhir yang di buat. iii.menanyakan semula soalan tentang isu-isu yang telah di bawa dalam perbincangan. Kesenyapan boleh berlaku untuk tiga sebab yang berbeza iaitu; i.Pada permulaan sesi temuduga, klien mungkin berasa malu dan risau terhadap proses kaunseling. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor boleh mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangkan ketegangan supaya klien dapat mengurangkan perasaan negatifnya dan membincangkan persoalan yang dibawa bersama dengan bebas. ii.Klien tidak tahu apa yang sepatutnya dibincangkan seterusnya. iii.Klien berkemungkinan sedang berfikir tentang apa yang telah diperkatakannya. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslah bersabar sehinggalah klien bersedia untuk memberikan tindakbalas kepada kaunselor. Kesenyapan juga membawa erti bahawa klien sedang mengalami kesulitan dalam meluahkan perasaannya mahupun menceritakan ideanya. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor seharusnya membantu klien secara lisan dengan menyatakan kenyataan seperti : Bagaimana saya boleh membantu sekiranya kamu berasa takut terhadap saya. Kesenyapan juga berlaku apabila klien mengalami ketegangan emosi. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslah menunggusehinggalah klien berasa lega dan selesa untuk bercakap. Sesetengah klien yang tidak mempunyai kemahiran bersosial memerlukan sesi temuduga lebih lama untuk membincangkan pokok persoalannya.

Klien berkemungkinan akan mempelajari bagaimana meluahkan perasaannya dan membincangkan idea pemikirannya dalam beberapa perkataan sahaja ataupun bergantung terhadap orang lain untuk memulakan sesi dan mengambil tanggungjawab mencari jalan penyelesaian. Dalam keadaan yang sedemikian, kaunselor haruslah membantu klien memperolehi kemahiran sosial yang perlu untuk komunikasi yang lebih efektif secara lisan dan bukan lisan. Kesenyapan jarang berlaku untuk satu jangka masa yang lama jika sesi temuduga dikendalikan oleh kaunselor yang terlatih.Bagaimanapun, kesenyapan juga merupakan satu halangan untuk melanjutkan sesi temuduga. Oleh itu, Wolberg (1954) telah mencadangkan perkara-perkara berikut sekiranya kesenyapan berlaku; 1. Kaunselor boleh memfokus terhadap tumpuan perhatian klien dengan menyatakan. Adakah kamu mendapati susah untuk bercakap . 2. Sekiranya masih tidak mendapat maklum balas daripada klien, kaunselor boleh menyatakan, Saya berasa hairan mengapa kamu senyap. 3. Kemudian kaunselor berkata, Mungkin kamu tidak tahu apa yang harus kamu katakan 4. Mungkin kamu cuba untuk merangka apa yang akan diperkatakan kemudian. 5. Mungkin kamu kecewa. 6. Komen yang seterusnya ialah, Mungkin kamu takut untuk menceritakan apa yang difikirkan dalam fikiran kamu. 7. Akhir sekali, sekiranya kesenyapan masih berterusan, kaunselor boleh berkata, Adakahterdapat sesuatu yang menyebabkan kamu berasa susah untuk bercakap. Dalam kebanyakan contoh yang telah diberikan, apabila klien masih lagi senyap, kaunselor haruslah berkata, apa kata kita hanya duduk di sini untuk seketika dan mungkin kamu akan memberitahu saya apa yang sedang difikirkan. Selepas itu, kaunselor boleh cuba sekali lagi

untuk mendapatkan respons klien. Sekiranya klien masih memberikan responss yang sama, kaunselor haruslah menamatkan sesi dengan memberikan jaminan kesediaannya pada masa akan datang untuk memberikan perkhidmatannya kepada klien.
RUMUSAN

Secara umumnya, untuk menjadi seorang kaunselor yang berjaya adalah tidak mudah kerana ia memerlukan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Kaunselor harus memahami segala kemahiran yang dipelajari dan tahu mengaplikasikan ke atas klien pada tempat, masa dan keadaan yang sesuai. Sekiranya kemahiran yang diaplikasikan tidak sesuai digunakan maka ia mempengaruhi seluruh proses kaunseling sepeti menyukarkan klien menyelesaikan masalah mereka akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap kaunselor. Selain mempunyai kemahiran-kemahiran yang baik, seorang kaunselor yang berjaya juga harus mempunyai personaliti yang baik. Ini kerana perhubungan kaunseling tidak dapat dipisahkan daripada ciri-ciri personaliti kaunselor. Contoh-contoh personaliti kaunselor yang baik ialah seperti mesra, jujur, menerima tanpa syarat dan berempati. Sifat mesra dan jujur kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila berinteraksi dengan klien. Kaunselor juga harus berpandangan terbuka atau mengelakkan diri daripada pandangan yang negatif atau serong terhadap klien. Kaunselor juga harus berkebolehan memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan menghayati permasalahan klien. RUJUKAN Amir Awang (1987). Teori-teori kaunseling dan psikoterapi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Gazda,G.M., Asbury,F.R., Balzer, F.J., Childers, W.C., & Walters, R.P (1977). Human relations development: A manual for educators (2nd ed). Boston: Allyn & Bacon.

Ishammuddin

Hj.

Ismail

(1999). Panduan

Asas

Kaunselor

Muslim. Kuala

Lumpur. Aras Mega (M). Sdn. Bhd. Jones, R.N (2004). Practical Counselling and helping skills . Sage Publications. London Patterson, C.H. (1973). Theories of counseling and Psychotherapy (2nd ed). New York: Harper & Row. Pub. Wolberg, L.R. (1954). The technique of psychotherapy. American Journal of psychotherapy. 4, 525-558.

INFO PROGRAM INTERVENSI MURID TAHUN 6 DAN PENGGUNAAN BAHAN INTERVENSI PPSMI MURID TAHUN 6 MATA PELAJARAN : SAINS 1. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan program intervensi PPSMI pada 2005 dan 2007 masing-masing untuk murid Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 atas permintaan pelbagai pihak. Tujuan untuk membantu memantapkan persediaan murid menduduki peperiksaan PMR dan SPM. Sekolah juga dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan inisiatif bagi meningkatkan pencapaian murid. Murid Tahun 6 pada 2008 adalah murid Kohot Pertama PPSMI. Semua pihak yang terlibat perlu memastikan pencapaian murid tidak merosot dan murid menguasai kemahiran asas. KPPM mengarahkan supaya inisiatif diambil bagi membantu guru meningkatkan pencapaian murid Tahun 6. Mesyuarat Urus Setia Jawatankuasa Pemantauan PPSMI pada 19 Julai 2007 memutuskan untuk melaksanakan Program Intervensi PPSMI 2008 bagi membantu murid Tahun 6. PPK selaku Urus Setia PPSMI dipertanggungjawabkan merangka strategi dan menggerakkan program. Cadangan awal Pelan Tindakan Pelaksanaan telah

dibincang di peringkat PPK. 2. MATLAMAT DAN OBJEKTIF Meningkatkan pemahaman dan penguasaan murid dalam Sains & Matematik. Memastikan pencapaian murid dalam Sains & Matematik UPSR 2008 tidak merosot. 3. STRATEGI PELAKSANAAN Sasaran Program : Guru / Murid Tahun 6 Pelaksanaan : - Program ini wajib dilaksanakan oleh semua sekolah tetapi sekolah diberikan kebebasan merancang pelaksanaan program di peringkat sekolah. - Jangka masa program ialah dari pertengahan Februari hingga September 2008. - Program ini boleh dijalankan di dalam atau di luar jadual waktu formal (bergantung kepada bentuk program yang dirancang dan dilaksanakan) - Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Inggeris.4. BAHAN INTERVENSI SAINS TAHUN 6 Bahan Guru Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) UPSR 2004 & 2005 : Kupasan Analisis Mutu Jawapan Sains UPSR (2004 & 2005) diberikan untuk memberikan gambaran dan penilaian kepada guru dalam merancang aktiviti/program atau P&P terancang yang sesuai dengan keperluan murid. Bahan Murid Lembaran Kerja Latih Tubi Topikal Tahun 4, 5 dan 6 Lembaran Kerja Amali / Aktiviti Sains Tahun 4, 5 dan 6 Set Soalan Latih Tubi Topikal Tahun 4, 5 dan 6 (Objektif dan Struktur) Glossary Sains Tahun 6 Peta Minda Topikal Tahun 4, 5 dan 6 (Setiap Learning Objectives) Semua bahan boleh digunakan dalam p&p yang terancang bagi tajuk sukar dan tajuk mudah mengikut keperluan murid. P&p yang dijalankan sama ada dalam jadual waktu atau di luar jadual waktu (kelas bimbingan) mengikut kesesuaian topik / sub topik yang perlu dikuasi oleh murid. Bagi topik-topik Tahun 4 dan 5, bahan intervensi boleh digunakan bagi bahan latih tubi, latihan kerja rumah dan p&p yang terancang dalam kelas bimbingan (sebagai bahan mengulangkaji dan memantapkan penguasaan murid bagi tajuk yang sukar atau yang mudah) Guru boleh memilih mana-mana bahan yang sesuai mengikut keperluan murid. Kit Ujian Diagnostik PPSMI Tahun 6 Kit UD Sains Tahun 6 sedang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah selewat-lewatnya pada bulan Mac 2008 (3 bulan pertama persekolahan diisi dengan aktiviti tertentu). 5. AKTIVITI-AKTIVITI INTERVENSI AKTIVITI 1 P&P Pemulihan Berasaskan Kit Ujian Diagnostik Thn. 4 & 5 : Sekolah telah menerima kit UD Tahun 4 & Tahun 5 dan ia sebenarnya boleh digunakan semula atau diubahsuai. Sekolah telah pun ada analisis UD Tahun 5 dan ia boleh dijadikan asas untuk

mengenalpasti kelemahan murid Tahun 6 dan seterusnya merancang tindakan pemulihan berdasarkan analisis UD untuk membantu murid yang lemah dalam aspek yang telah dikenalpasti. UD tanpa pemulihan tidak akan bermakna. Tindakan pemulihan haruslah spesifik untuk aspek kelemahan tertentu dan bukannya mengatasi aspek kelemahan murid semata-mata secara drill.AKTIVITI 2 : Pelaksanaan P&P Secara Terancang : Melaksanakan P&P secara terancang mengikut tema, tajuk sukar atau tajuk mudah menggunakan kaedah yang berkesan. (Guru perlu merancang p&p yang terancang dengan menggunakan bahan intervensi yang dibekalkan) Pelaksanaan P&P secara terancang ini adalah berdasarkan aspek kelemahan murid yang dikenalpasti oleh guru melalui analisis UD atau berdasarkan bahan Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) Sains 2004 & 2005 yang dibekalkan dalam CD. Guru-guru juga digalakkan menggunakan bahan intervensi yang dibekalkan (Bahan Murid) secara terancang mengikut kesesuaian topik /sub topik sebagai tindakan pemulihan, pengukuhan atau pengayaan. Bahan-bahan yang digunakan dan cara penggunaannya adalah seperti berikut: 1. Lembaran Kerja Latih Tubi Topikal Tahun 4, 5 dan 6 (Struktur) - Bahan ini mencakupi semua learning objectives dan learning outcomes bagi HSP Tahun 4, 5 dan 6. - Bahan Topik Tahun 6 digunakan di akhir p&p untuk menilai penguasaan murid atau sebagai latihan dalam kelas semasa p&p. - Bahan Topik Tahun 4 dan 5 digunakan dalam p&p terancang dalam kelas bimbingan atau dalam jadual waktu (mengulang kaji) untuk latihan dalam p&p (bahan pembelajaran murid) - Mengandungi pelbagai bentuk soalan yang boleh digunakan sebagai latihan untuk pemulihan atau pengayaan atau pengukuhan. - Guru perlu membuat analisa pencapaian murid untuk mengenalpasti kelemahan murid serta mengambil tindakan penambahbaikan dalam p&p dan prestasi murid. 2. Lembaran Kerja Amali / Aktiviti Sains Tahun 6 - Secara umumnya bahan ini untuk memudahkam guru menjalankan kerja amali secara terancang dan memberikan kefahaman dan penguasaan bagi kemahiran proses sains dan penguasaan pengetahuan hasil daripada kerja amali. Bahan ini juga boleh digunakan untuk penilaian PEKA yang mana panduan penilaian disertakan bagi Kemahiran Proses Sains yang akan diuji. - Bahan ini boleh digunakan dalam masa p&p sesuatu kerja amali berdasarkan buku aktiviti murid untuk memantapkan penguasaan kemahiran proses sains. 3. Glossary Sains (Tahun 6) - Glossary digunakan di akhir p&p sesuatu sub topik (dalam waktu formal, atau sesi mengulangkaji ). Di akhir p&p murid diperkenalkan kembali terminologi dan istilah yang terdapat dalam topik yang diajar.dan diperjelaskan maksudnya. Perlu diberikan kepada murid dalam bentuk bercetak tetapi sebaik-baiknya disalin oleh murid dalam satu buku khas glossary dengan mediberikan kepada murid.(Guru boleh merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk membolehkan murid menguasai terminologi atau istilah dalam glossary yang telah diberikan kepada murid)

4. Peta Minda Topikal Tahun 4, 5 dan 6 - Peta Minda bagi setiap topik / sub topik (theme / learning area/ learning objectives) digunakan di akhir p&p sesuatu learning area atau learning objektif sama ada dalam waktu p&p formal atau dalam p&p kelas bimbingan. (Guru perlu mengadakan sesi perbincangan denga murid dalam bentuk soal jawab berdasarkan peta minda yang diberikan kepada murid). - Setiap peta minda yang berkaitan diberikan kepada murid (dalam bentuk bercetak tetapi sebaik-baiknya murid menyalinnya) untuk membolehkan murid mengetahui perkara-pekara yang telah dipelajari dan perlu dikuasai. - Murid perlu memasukkan peta minda bagi setiap topik dalam buku nota sains mereka. AKTIVITI 3: Latihan Soalan-Soalan Topikal Bahan Yang Digunakan : Set Soalan Latih Tubi Topikal Tahun 4, 5 dan 6 Guru perlu merancang aktiviti latihan kepada murid dengan menggunakan bahan intervensi Set Soalan Latih Tubi Topikal Tahun 4, 5 dan 6. Soalan-soalan adalah berbentuk objektif dan struktur yang mencakupi semua lerning area mengikut HSP Tahun 4, 5 dan 6. Dicadangkan murid diberi beberapa siri latihan yang terancang semasa dalam p&p, di luar p&p (kelas bimbingan) atau sebagai kerja rumah mengikut topik / sub topik yang telah diajar. Guru perlu menetapkan bilangan latihan yang minimum yang perlu diberikan dan diselesaikan oleh murid dalam seminggu / sebulan. Guru perlu memilih soalan-soalan latihan secara terancang yang sesuai mengikut keupayaan dan kebolehan murid untuk tujuan mengesan penguasaan murid dalam sesuatu topik / sub topik yang sukar atau mudah mengikut keperluan murid. Semua latihan yang diberikan mestilah diperiksa dengan teliti dan dibuat analisa pencapaian murid dari segi ketetapan jawapan murid (fakta dan bahasa), kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid, kekuatan dan kelemahan murid secara menyuluruh. Guru perlu menjalankan aktiviti penambahbaikan setelah setiap siri latihan dijalankan. Semua latihan murid mesti didokumenkan (adakan satu fail khas yang mengandungi tarikh-tarikh latihan diberi, bilangan latihan yang diberi, set-set soalan latihan yang diberi dan laporan prestasi latihan murid. Murid juga perlu ada rekod latihan yang dibuat (Folio / Buku Latihan Khas Intervensi).Catatan: FORMAT SOALAN SET LATIHAN BAGI LATIH TUBI TOPIKAL INI BUKAN SATU FORMAT YANG MUKTAMAD UNTUK PEPERIKSAAN UPSR 2008. AKTIVITI 4 : Ujian Diagnostik (UD) Sains (PPSMI Tahun 6) : Kit UD SainsTahun 6 sedang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan dijangka sampai ke sekolah selewat-lewatnya pada bulan Mac 2008. Segala maklumat berkaitan UD Sains Tahun 6 akan dimaklumkan apabila ia diperolehi daripada LPM kelak. Walau bagaimanapun pihak sekolah harus memastikan bahawa setiap UD yang

dijalankan mesti ada analisis dan usaha pemulihan ke atas murid. UD tanpa pemulihan tidak memberi apa-apa makna. Tindakan pemulihan yang spesifik untuk aspek kelemahan tertentu, dan bukan mengatasi aspek kelemahan murid semata-mata secara drill. Guru tidak seharusnya merancang pemulihan secara bersendirian. Semua aktivitipemulihan mesti dirancang oleh panitia dan dilaksanakan secara betfokus mengikut keperluan murid. Catatan : Pihak sekolah diberi kebebasan merancang strategi pelaksanaan aktiviti-aktiviti intervensi ini dan menambah aktiviti-aktiviti lain mengikut kesesuaian dan keperluan sekolah untuk meningkatkan prestasi murid dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan UPSR 2008. 6. KANDUNGAN CD INTERVENSI PPSMI MURID TAHUN 6 MATA PELAJARAN: SAINS FOLDER INDUK : INTERVENSI SAINS TAHUN 6_2008 KANDUNGAN : FOLDER : INFO PROGRAM INTERVENSI SAINS TH6 FOLDER : INTERVENSI_LEMB KERJA YR456 FOLDER : INTERVENSI_LATIH TUBI YR456 FOLDER : INTERVENSI_GLOSSARY YR6 FOLDER : INTERVENSI_PETA MIDA YR456 FOLDER : INTERVENSI_LEMB KERJA AMALI YR456 FOLDER : KMJ UPSR 2004 FOLDER : KMJ UPSR 2005 http://sktepus.zoom-a.com/img/INFO-PROGRAM-INTERVENSI-SAINS-TH6.pdf