Anda di halaman 1dari 10

http://pkmains.mmu.edu.my/artikel/kaunseling_kepimpinan.

html

KAUNSELING & KEPIMPINAN


Oleh : Asmawati Baharudin
PERGERTIAN KAUNSELING
Kaunseling berasal daripada perkataan bahasa Inggeris "counselling" yang boleh difahami oleh semua
orang, tetapi mereka mungkin memahaminya dalam pergertian yang berbeza. Dalam pengertian yang luas,
sebenarnya setiap orang terlibat dalam aktiviti kaunseling baik secara langsung atau tidak langsung, terutamanya
ibu bapa, guru, pemimpin agama, peguam, doktor, jururawat dan juga semua yang terlibat dengan proses
mendidik dan kebajikan masyarakat.
Kaunseling bukanlah perkara baru malah manusia selalu melakukan aktiviti rundingcara sesama mereka.
Kaunseling merupakan kebolehan seseorang menolong orang lain untuk mengatasi masalah dan mencapai
kesejahteraan hidup di dunia. Apa yang ketara kaunseling merupakan alat asas bagi kebanyakan profesional.
Secara amnya dapat dikatakan bahawa konsep kaunseling diamalkan di dalam bidang pendidikan, perubatan,
agama, kemasyarakatan, pemulihan, perkahwinan dan keluarga.
Kaunseling sebagai satu profesion mempunyai asas yang saintifik dan objektif daripada bidang psikologi,
sosiologi, psikiatri, antropologi dan falsafah. Ia tumbuh dan berkembang hasil daripada dapatan penyelidikan
tentang perkembangan sahsiah manusia serta teori-teori pembelajaran. Di samping itu, ia juga berkembang
daripada situasi, faktor atau keadaan yang kurang saintifik dan kurang objektif. Ini berdasarkan kepada
kepercayaan:

Bahawa setiap individu dapat menentukan matlamat hidupnya dan memberi makna kepada kehidupan
masing-masing.
Mengakui hakikat bahawa hidup ini penuh dengan cabaran dan manusia bertanggungjawab terhadap
arah kehidupan masing-masing. Kaunseling merupakan proses bersemuka di antara kaunselor dan klien,
iaitu orang yang meminta pertolongan sama ada datang sendiri ataupun dirujuk. Tujuan pertemuan itu
adalah untuk mencari alternatif yang paling sesuai bagi klien membuat keputusan menyelesaikan
masalah dirinya, di samping mengetahui baik buruk dan kekangan yang akan dihadapi oleh klien atas
keputusannya itu.

Kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. Proses ini
akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu hingga dia dapat
menentukan tindakan yang wajar untuk masa depannya. Kaunseling juga ialah proses pertemuan interaksi
bersemuka antara seorang kaunselor dengan klien yang mengakibatkan berlaku perubahan pada klien.
Kaunseling bukanlah bertujuan untuk menolong klien menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi ia
menolong klien memahami dirinya yang sebenar apa kelebihan dan kekurangannya; apa yang boleh dilakukan
dengan mudah; apa yang boleh dilakukan tetapi menghadapi masalah dan apa yang tidak boleh dilakukannya
langsung.

Kaunseling dirujuk sebagai proses apabila seorang klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan
kehidupan yang menimbulkan kesusahan atau masalah baginya. Penerokaan ini akan menimbulkan kesedaran
tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang ada padanya. Proses ini diharap akan dapat menolong klien
itu mengesan halangan-halangan dan mengenal pasti bakat atau kebolehannya untuk hidup dengan lebih
sempurna.
Kesimpulannya, kaunseling merupakan proses pertolongan. Melalui proses ini, klien dibimbing membuat
keputusan sendiri. Asas bagi proses ini ialah perhubungan antara kaunselor dengan klien atas dasar bahawa
kesan perhubungan itu akan menyebabkan klien berubah.

TUJUAN KAUNSELING
Para profesional di bidang kaunseling dan psikoterapi mempunyai pendapat yang berbeza tentang
kaunseling dan psikoterapi. Kaunseling mempunyai dua jenis tujuan, iaitu tujuan proses dan tujuan terakhir.
Tujuan atau matlamat proses merupakan yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. Tujuan proses terus
melibatkan klien di dalam proses kaunseling sehingga kaunselor dan klien bersetuju bahawa klien tidak lagi
memerlukan perkhidmatan lanjut. Untuk mencapai tujuan proses ini, pertemuan awal sangatlah penting kerana
sekiranya klien tidak merasa selamat atau tidak percaya dengan kaunselornya, maka dia tidak akan mahu
meneruskan proses dan perhubungan kaunseling tersebut.
Tujuan terakhir mementingkan hasil atau kesan perkhidmatan kaunseling dalam jangka masa yang
panjang. Tujuan terakhir adalah perubahan atau perkembangan yang akan dialami oleh klien hasil daripada
perkhidmatan kaunseling. Di antara konsep yang diutamakan ialah kesedaran kendiri, penyuburan kendiri,
individu yang berfungsi sepenuhnya dan kesejahteraan kendiri. Tujuan terakhir merupakan persoalan yang
dihadapi oleh manusia dan tidak terhad kepada individu yang mempunyai masalah sahaja, bahkan merupakan
tujuan setiap manusia yang ingin hidup dengan lebih bermakna, berfungsi dengan sepenuhnya bergerak dan
dinamik.
Lima tujuan kaunseling iaitu:
1. Menolong mengubah tingkah laku klien.
2. Menambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya sendiri, terutama mereka yang terlalu
bergantung kepada orang lain atau terlalu bimbang dan ragu-ragu tentang dirinya.
3. Menambahkan kemahiran klien membuat keputusan pada saat-saat penting. Klien diharapkan dapat
menilai sesuatu situasi, membuat pemilihan dengan bijaksana, tahu bagaimana dan mengapa keputusan
tertentu mesti dibuat, apakah kemungkinan akibat atau kesannya dan sedia menghadapi sebarang risiko
akibat keputusan tersebut.
4. Membaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnya. Ramai orang menghadapi masalah dalam
perhubungan dengan individu-individu lain. Masalah ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep
kendiri, sama ada konsep kendiri yang rendah atau sebaliknya. Diharapkan proses kaunseling dapat
menolong klien meningkatkan kualiti perhubungannya dengan orang lain, misalnya perhubungan dalam
keluarga, perkahwinan, rakan sebaya dan seterusnya dalam masyarakat. Perhubungan yang berkesan
meningkatkan mutu kesejahteraan kehidupan individu.
5. Membantu perkembangan bakat klien. Kaunselor membantu klien mengenal pasti kebolehan dan
bakatnya supaya dia dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.
Kaunseling mementingkan perubahan yang tertentu tetapi keseluruhan perubahan pada diri seseorang
individu itu hingga menyebabkan dia merasa sejahtera. Objektif kaunseling yang utama ialah untuk memberi
inspirasi kepada klien bagi menilai, membuat, menerima dan mengambil tindakan terhadap pilihan atau keputusan
yang dibuatnya. Bagi mereka, kaunseling menolong klien mempelajari proses membuat keputusan, sehingga

akhirnya dia dapat membuat keputusan tanpa sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Pelbagai tujuan telah
diutarakan oleh mereka yang banyak pengalaman, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. Satu hakikat
yang nyata ialah tujuan itu tidak sama pada semua orang. Di dalam perkembangan proses kaunseling, tujuan bagi
seseorang klien itu mungkin diubahsuai dari semasa ke semasa. Usaha membina tujuan mestilah dianggap
sebagai suatu tindakan yang tidak kaku, statik atau tetap; dan perlu dibuat penilaian bersama oleh klien dan
kaunselor mengikut keperluan klien.
Secara umumnya, bolehlah disimpulkan bahawa kaunseling menolong seorang klien:

Memahami diri dan situasinya;


Mengenal pasti keperluannya;
Menerima realiti hidupnya;
Membuat rancangan yang realistik untuk mengendalikan hidupnya;
Bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya;
Dan seterusnya menjadi individu yang berfungsi dengan sepenuhnya.

Tujuan terakhir supaya klien bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya sehingga menjadi individu
yang berfungsi sepenuhnya tidak mungkin dapat dicapai dalam masa yang singkat. Ia merupakan tujuan hidup
setiap insan yang inginkan kesejahteraan hidup di dunia. Walaubagaimana pun tidaklah dapat dinafikan bahawa
setiap klien dan kaunselor mempunyai tujuan-tujuan jangka pendek yang lebih khusus yang ingin dicapai dalam
masa yang singkat.
Setiap manusia mesti dilihat menurut konteks sesuatu situasi di antara diri dan situasi yang menimbulkan
masalah-masalah berkenaan, difahami bagaimana, mengapa dan kenapa, supaya dapat diterima hakikat yang
sebenar dan dapat dibina tujuan-tujuan hidup yang lebih realistik dan lebih bermakna. Jika dilihat dari segi ini,
tujuan juga merupakan suatu proses yang dinamik, di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang penuh dengan
cabaran dan ketidakpastian. Masalah individu yang berhubung dengan kerunsingan, psikologi, peribadi dan
ketidaksejahteraan, kebanyakannya berpunca dari dalam diri individu itu sendiri kerana tidak memahami diri dan
situasi serta tidak mempunyai jangkaan atau harapan yang realistik terhadap hidup. Persoalan-persoalan asas
seperti siapakah aku, dari manakah asalku, apakah tujuan hidupku, siapakah yang menjadikan aku, untuk apakah
aku dihidupkan dan seumpamanya sepatutnya diberi perhatian yang wajar.
Diharapkan klien dapat belajar mengendalikan hidupnya sendiri daripada pengalaman dalam proses dan
perhubungan kaunseling. Dalam proses kaunseling, klien belajar tetapi kaunselor tidak mengajar. Fungsi
kaunselor adalah sebagai pemandu yang pada mulanya diperlukan untuk menunjuk jalan dan menemani klien
dalam perjalanannya, memahami diri dan situasinya serta mengenal pasti keperluannya. Setelah tujuan ini
tercapai, barulah fungsi dan peranan kaunselor tercapai dengan sempurnanya. Semakin berkurangan sehingga
sampai klien tidak lagi memerlukannya kerana dia sudah dapat meneruskan perjalanannya sendiri tanpa bantuan
daripada kaunselor lagi.

PRINSIP KAUNSELING
Dalam bidang kaunseling, prinsip-prinsip harus diamalkan untuk mencapai tujuan kaunseling. Prinsip dan ciri
kaunseling adalah seperti berikut:
1. Kaunseling berkaitan dengan mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sukarela dengan kehendak
hati klien sendiri. Klien ingin mengubah dan berusaha mendapatkan pertolongan kaunselor untuk
mengubah tingkah lakunya.
2. Kaunselor menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan klien. Ini termasuklah hak individu

membuat pilihan, menjadi bebas dan berautonomi.


3. Seperti dalam semua perhubungan, terdapat batasan pada klien dalam kaunseling. Batasan ini ditetapkan
oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor.
4. Keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku akan disediakan melalui temu bual. Bukan semua
jenis temu bual merupakan kaunseling, tetapi kaunseling selalunya melibatkan temu bual.
5. Aktiviti mendengar berlaku di dalam kaunseling, tetapi bukan semua aktiviti mendengar merupakan
kaunseling.
6. Kaunselor memahami kliennya.
7. Kaunseling dijalankan dalam keadaan yang sulit dan bersendirian di antara kaunselor dan klien. Apa yang
dibincangkan di antara kaunselor dan klien mesti dirahsiakan.
8. Klien mempunyai masalah psikologi dan kaunselor mahir bekerja dengan klien yang mempunyai masalah
psikologi.

Kaunseling harus berasaskan prinsip-prinsip berikut:


1. Pada asasnya, manusia membuat penentuan kendiri.
2. Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi.
3. Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi, khasnya kebenaran tentang dirinya
sendiri.
4. Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor.

Secara amnya, prinsip-prinsip kaunseling dapat diuruskan seperti berikut:


1. Kaunseling diberi kepada individu-individu normal yang sedang menghadapi masalah atau kerunsingan.
2. Kaunseling merupakan interaksi dan perhubungan di antara kaunselor dan klien berdasarkan kemesraan
dan kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting kerahsiaan dalam kaunseling.
3. Dalam sesi kaunseling, kaunselor menolong klien membuat keputusan dengan mempercepatkan proses
membuat keputusan itu. Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan untuk klien. Hal ini akan
menimbulkan perkembangan kebolehan klien untuk membuat pilihan atau keputusan tanpa bergantung
pada kaunselor. Kaunselor menolong klien supaya klien dapat melihat segala faktor dalam sesuatu
situasi, mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri, serta menjelaskan fikiran yang kabur dan tidak
rasional.
4. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kaunseling dilakukan dengan
cara persetujuan bersama di antara individu yang terlibat. Orang yang dipaksa untuk menerima khidmat
kaunseling akan memberontak dan kurang percaya pada orang lain.
5. Kaunselor haruslah sentiasa percaya bahawa setiap individu mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan
diri sendiri.
6. Kaunseling hendaklah berdasarkan perlakuan, menyedari kehormatan dan harga diri seseorang.
7. Kaunselor percaya bahawa seseorang individu itu haruslah mempunyai peluang yang maksimum untuk
memilih matlamat hidupnya masing-masing dan cara untuk mencapai matlamat itu.
8. Kaunseling mestilah berdasarkan etika kaunseling yang baik.

KETRAMPILAN PEMIMPIN BERWIBAWA


Membentuk Kejayaan Diri

Menganalisa mengenali diri sendiri


Menyediakan matlamat hidup
Mempunyai wawasan sendiri
Mengenalpasti nilai dan prinsip dalam hidup
Sasaran Perancangan dan matlamat untuk menjayakan sasaran bagi membolehkan berjaya dalam
kerjaya

Mengenal diri sendiri

Anggapan kita mengenal diri sendiri


Diri kita dari kaca mata orang lain
Diri kita sebenar

Tiga jenis manusia

Mereka yang menjadikan sesuatu berlaku


Mereka yang melihat sahaja apa yang berlaku
Mereka yang bertanya apa yang berlaku

Penilaian diri

Memahami diri sendiri kekuatan/kelemahan


Motivasi kemahuan, semangat membara, keyakinan
Disiplin diri menggunakan kekuatan diri dalam mengawal diri
Keimanan Pedoman dan Pegangan hidup
Keyakinan mempercayai kebolehan sendiri
Daya tarikan personaliti dan imej diri
Perasaan kebolehan mengawal perasaan
Sikap Positif atau Negatif
Tenaga- tenaga yang berterusan
Semangat, kecergasan, kesungguhan
Berfikir kreatif idea/strategi baru
Sasaran sasaran dan standart diri sendiri
Matlamat Matlamat dan perancangan sebagai kompas ke arah kejayaan
Pengurusan masa Keupayaan membezakan antara keutamaan , segera, kepentingan, tidak penting
segera.

Jenis-jenis matlamat

Matlamat jangka panjang

Matlamat yang memerlukan beberapa bulan atau tahun untuk dicapai

Matlamat jangka pendek


Matlamat jangka pendek yang membawa kepada implementasi matlamat jangka panjang

Matlamat : Pendekatan "Smarter"


S

Specific

Spesifik

Measuarable

Boleh diukur

Attainable

Boleh dicapai

Reasonable

Berpatutan

Time bound

Jangkamasa

Exciting

Seronok / mengembirakan

Rewarding

Ganjaran

Prinsip pembentukan matlamat

Matlamat mestilah matlamat anda sendiri


Matlamat mestilah positif
Matlamat mestilah boleh di capai dan nyata
Matlamat mestilah ditulis
Matlamat mestilah specifik

Mengapa tidak mempunyai matlamat

Boleh dijangkakan
Telah ditetapkan
Takut kehilangan / kekalahan
Takut kemenangan
Pengharapan yang terlalu tinggi

9 Fakta penting dalam mencapai matlamat anda


1. Kuasai masa anda

"Kegagalan merancang adalah Perancangan untuk gagal"


2. Keputusan di tangan anda..Jangan biarkan orang lain menghalang anda.
"Orang lain boleh menghalang anda buat sementara TAPI hanya ada seorang sahaja yang boleh
melakukannya untuk selama-lamanya".
3. Hapuskan ketakutan.
"Jika anda takut mencuba, anda tidak akan pernah gagal. Tetapi takut untuk mencuba membuat anda
tidak akan berjaya".
4. Praktikan sikap positif
5. Gambaran minda
"Kejayaan bukan destinasi, ianya adalah perjalanan, anda perlu gambarkan arah kemana tujuan
perjalanan tersebut".
6. Bina imej diri positif
7. Capai sebarang peluang yang mendatang
"Peluang hanya datang sekali"
8. Tuliskan matlamat anda dan semaklah ia selalu
9. Ambil tindakan sekarang Jangan cakap-cakap kosong sahaja.
"Action speak louder than words"
"1 % dari kejayaan adalah kerana bernasib baik. 99% lain adalah hasil usaha"

Keputusan ditangan anda, jangan biarkan sesiapa menghalang anda


Langkah 1

Jelaskan kenapa anda membuat keputusan tersebut.


Fikirkan berapa banyak masa yang anda ada.
Tuliskan matlamat anda dan bila ia patut dicapai.

Langkah 2

Fikirkan tindakan yang akan diambil


Cari maklumat yang berkaitan dengan situasi tersebut
Senaraikan pilihan yang terbuka untuk anda

Langkah 3

Senaraikan implikasi dan akibat dari setiap pilihan


Hapuskan pilihan yang tidak munasabah atau tidak anda perlukan

Langkah 4

Ikut setiap pilihan sampai tamat


Anda boleh mengikut lebih dari satu pilihan
Jangan membuang masa jika anda menamui jalan buntu.

Langkah 5

Tambah pilihan atau matlamat baru didalam tindakan anda

Langkah 6

Bila anda telah mencapai matlamat anda tuliskan matlamat baru dan had masa baru. Ikut langkah 2.

Langkah 7

Bila anda telah mencapai matlamat yang terakhir, anda juga adalah kearah mencapai kejayaan yang jitu.

Hilangkan ketakutan
Bagaimana untuk mendapatkan keyakinan diri.
Fasa 1 Kenalpasti diri anda
Langkah 1 : Bina fail kejayaan anda
Langkah 2 : Mempunyai sikap optimistik
Langkah 3 : Tukar sikap anda terhadap kegagalan
Langkah 4 : Berhenti dari menganggap kegagalan dimana-mana

Fasa 2 Ketegasan diri anda


Langkah 1 : Belajar menyatakan "TIDAK"
Langkah 2 : Bertanya

Bersikap positif
Apa itu SIKAP

Sikap adalah tingkahlaku yang lahir dari emosi. Ia adalah kumpulan keterlaluan/perangagi yang
ditunjukan oleh seseorang terhadap orang lain.

Ia merupakan komponen emosi dan salah satu perkara yang sukar di fahami dan diurus.

Bagaimana Sikap di Perlihatkan


Perkataan yang
digunakan

"Boleh saya tolong."


"Maaf,"

Air muka

senyum

Budi bahasa

Bersopan santun
Kurang sopan

Nada bahasa

Lembut, marah

Pembawaan diri (Imej)

Kemas, bersih

Pakaian

Kotor, bersih

Cara berjalan

Bertenaga, tak bermaya

Posture

Tegap, Bongkok

Sikap dan perhubungan manusia


Apa fungsi sikap terhadap persekitaran?
Sikap positif akan menghasilkan 3 matlamat:

Ia akan melahirkan emosi yang positif/baik terhadap kerja dan rakan-rakan di sekitar anda

Ia menambahkan sifat kreatif bagi menambah produktiviti anda

Ia memperbaiki personaliti anda dalam berhubung dengan persekitaran

Sikap dan sifat positif dalam pembentukan seseorang. Anda adalah apa yang anda fikirkan. Jika anda
positif kerja di anggap mustahil boleh berjaya.

Kaedah mengubah sikap

Tentukan dahulu samada sesuatu masalah itu berpunca dari sikap atau faktor persekitaran. Jika berpunca
dari faktor lain, usaha mengubah sikap tidak perlu dilakukan.
Apakah diri sendiri orang yang paling sesuai untuk melakukannya dan apakah pengaruh yang membawa
kepada perubahan?Apakah kerana pengaruh ganjaran, kepakaran, paksaan, tauladan atau simpati?
Nilai diri apakah komponen yang paling mempengaruhi sikap untuk berubah? Apakah dengan mengubah
persekitaran, pemikiran, pandangan dunia, perasaan, sistem nilai, tingkah laku, dan persekitaran untuk
bertindak?
Tentukan pendekatan yang diperlukan untuk mengubah diri samada dengan secara langsung negatif;
mengancam; mengkritik; menghina; mengenakan dendaan dan paksaan atau secara tidak langsung;
menunjukkan tauladan silaturrahim dan perlakuan.
Mengenal pasti rintangan rintangan yang mungkin dihadapi serta cara mengatasinya, menentukan cara
pengukuhan setelah berlaku perubahan; galakan atau dorongan dan mengubah suai pendekatan
berasaskan kejayaan atau kegagalan.

17. Sikap
Sikap orang yang berjaya

Mengubah kelakuan sendiri


Bekerja keras dan punya masa
Tahu bila mahu bersikap tegas dan
mengalah
Menghormati orang lain dan sanggup belajar
dari orang lain
Menggunakan masa untuk maju
Penekanan terhadap kemungkinan /
(peluang)
Menerima pendapat orang lain

Sikap orang yang gagal

Cuba mengubah kelakuan orang lain


Terlalu sibuk membuat apa yang patut
Mengalah bila disoal dan
mempertahankan perkara yang tidak
penting
Tidak mahu melihat kelebihan orang lain
cuma terhadap kelemahan mereka
Gunakan masa untuk mengelakkan
kritikan
Penekanan terhadap masalah
Tidak mahu menerima pendapat orang
lain

Anda mungkin juga menyukai