KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs

)

PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1 : ........................... : ........................... : ...........................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

219

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

220

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian "Al" Syamsiyah, "Al" Qamariyah dan menyebutkan hurufhuruf Syamsiyah maupun Qamariyah dengan Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Pengertian "Al" Syamsiyah • Pengertian "Al" Qamariyah • Huruf-huruf Syamsiyah • Huruf-huruf Qamariyah Materi Kegiatan Pendahuluan :

Pengertian & Hukum
Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca AlQuran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

221

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Muzzammil (73): 4]. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. untuk membaca AlQur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap hurufhurufnya (bertajwid). Firman Allah s.w.t. yang lain:

Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Furqaan (25): 32]. 2. Dalil dari As-Sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. (istri Nabi s.a.w.), ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.a.w., maka beliau menjawab:

Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s.a.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang, yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud, Salim, Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari). 3. Dalil dari Ijma' Ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini."

222

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Tingkatan Bacaan
Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan: 1. At-Tahqiq: Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 2. Al-Hadar: Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. 3. At-Tadwir: Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukumhukum tajwid. 4. At-Tartil Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tanda Tanda Baris

1. Baris di atas (Fathah) Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: 2. Baris di bawah (Kasrah) Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: 3. Baris di hadapan (Dhammah) Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: 4. Tanda mati (Sukun) Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab) (bu) (bi) (ba)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

223

Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah) Contoh: (abbi). Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain) Contoh: (abbin). Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah) Contoh: (abbu). (ban). contoh: (bin). 10. 9.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5. Sabdu di atas (Syaddah Fathah) Contoh: (abba). Baris dua di hadapan (Dhammatain) Memberikan bunyi 'un'. (bun). contoh: 8. 13. Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain) Contoh: 14. 12. contoh: 6. 224 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain) Contoh: (abban). 11. Baris dua di atas (Fathatain) Memberikan bunyi 'an'. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (baa). Fathah-alif Contoh: (abbun). Baris dua di bawah (Kasratain) Memberikan bunyi 'in'. 7.

maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ْ ( ‫ي‬ ‫ة‬ َّ‫سة‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫غما‬ َ‫د م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫) ّي‬ -contoh bacaan No. Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan) (baaa) . yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah). Syamsiah artinya seperti matahari 2. 3.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 15. Materi Kegiatan Inti : Hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah Pengertian Al syamsiyah 1. Karena membacanya dengan diidghamkan. Maddah Contoh: (buu). ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طّمآ‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َّ ‫اطل‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طآاآ‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َ‫ث‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ا ط‬ َ ‫م‬ ُ怜翕 ‫ي‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َ‫ت‬ ْ ‫ا ط‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُ怜翕 ‫ض‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫الط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫ث‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 225 . yakni ‫ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل‬. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) 16. Dhammah terbalik Contoh: 17. 5. Tertulis Dibaca Keterangan 1. 3. 4. Kasrah-alif Contoh: dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (bii). 2. 6. Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah.

4. 12. 9. Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar). 2. 8. 14. 11. Qamariyah artinya seperti Bulan 1. Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah . Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. No. Tertulis Dibaca Keterangan ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ‫ا‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫ٰىحب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ‫ا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫حب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 226 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ك ط‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫ل ط‬ َّ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِ‫ذ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َ‫ن‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َ ‫د‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َ ‫س‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِ‫ظ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُ怜翕 ‫ز‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ْ ‫كوط‬ ‫ر‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫طل ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ظ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ل‬ Pengertian Al Qamariyah 1. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf. 1. 2. 5. 10. 13. 3. seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat: yaitu huruf-huruf ( ‫) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah (‫ة‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ر ة‬ ِ‫م ّي‬ َ‫ق م‬ َ‫ر م‬ ْ ( ‫هما‬ َ‫ظ م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫)ّي‬.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 7. yakni tetap kelihatan bacan lam sukunnya.

yolasite. 7. 13. ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ Perbedaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariah No 1 Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qomariyah Pada alif Lam syamsiah terdapat tanda tasyidّ َPada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun / mati ْ ‫ط‬ 2. 11. Hurufnya ada 14 yaitu ‫ ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ‬Hurufnya ada 14 yaitu ‫ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬ ‫زشل‬ Sumber : http://sisvo. 4. 12. 10. 9. Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Alif lam Syamsiah tdk dibaca al Huruf l ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Al Qomariyah dibaca al ( jelas al melainkan lebur kedalam huruf didepanya nya ) Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf syamsiah Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf al qomariyah . 3.php Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 227 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6. 14.com/al-syamsiah-al-qomariah. 8.

Elaborasi • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah 3) Konfirmasi • Siswa mencari. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok secara bertanggungjawab Kegiatan Inti 1). 2). menemukan. • Siswa Siswa Sugi dan Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. dan mengklasifikasikan huruf-huruf syamsiyahd an qamariyah dalam kelompok masing-masing. guru sebagai fasilitator. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian : Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Syamsiyah  Menyebutkan contohcontoh bacaan “Al” Syamsiyah  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian “Al” Syamsiyah !  Sebutkan huruf-huruf syamsiyah !  Jelaskan pengertian “Al” Qamariyah !  Sebutkan huruf-huruf qamariyah!  Apakah arti lafal syamsiyah? 228 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.

..................................... ................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Menunjukkan contohcontoh hukum bacaan “Al” Qamariyah  Apakah arti lafaz qamariyah?  Mengapa “Al” Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah?  Mengapa “Al” Qamariyah disebut juga izhar qamariyah? Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ...................... ............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 229 .. 20................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................

• Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi bacaan... Membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dari segi tulisan maupun bacaan................. Kegiatan Inti 1). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi tulisan....2... 2)... siswa diperintahkan mencari informasi tentang perbedaan dari segi tulisan. Pendidikan Agama Islam VII / 1 1... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah. Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung “Al” Syamsiyah dan qamariyah..... Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Elaborasi 230 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

Siswa Sugi dan Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.  Bandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. menemukan. o Guru menanyakan kepada siswa tentang refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. dan mengklasifikasikan contoh-contoh “Al” Syamsiyah dan qamari-yah bersama kelompoknya masing-masing.  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah.  Membandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. tulisan. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah. isyarat. maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi o Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan. o Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • Siswa Siswa Sugi dan Siswa mencari. Siswa diberi tugas oleh guru tentang perbedaan bacaan antara lafadz Syamsiyah dan Komariyah Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. o Guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah.  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah.  Lafaz ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ف‬ ُ ‫غ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Lafaz ‫م‬ ُ ‫ال‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ب م‬ ِ‫و ّي‬ ْ ( ‫ض‬ ُ ‫غ‬ ْ ( ‫م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ر ا‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫غ‬ َ‫م‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 231 .

................................... ........ ............................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................ 232 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................................................................................... sedangkan ketika membaca “Al” Qamariyah bunyi lam-nya Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah .............. ................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫س‬ ٍ ‫نما‬ َّ‫ب الة‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ mengandung bacaan “Al”  Ketika membaca “Al” Syamsiyah.......................................................................................................................................................................... .............................. 20...................... bunyi lam-nya melebur ke dalam huruf sesudahnya.....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 233 ....3... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan “Al’ Syamsiyah dan Qamariyah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan "Al" Qamariyah dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Kegiatan Inti 1)....... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan dengan benar............... 2). Menerapkan bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1........ • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.

• LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. ?  Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-‘Adliyat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . al-‘Adliyat ? Rubrik/Pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancar an Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya Nilai 100 234 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . alDluha. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah!  ِ‫ل ّي‬ ‫ق‬ َ‫فم‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫أ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ ‫ف ي‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ذ ة‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫م ّي‬ ‫ة‬ َ‫ط م‬ َ‫ح م‬ ُ ‫ل‬ ْ ( ‫ا‬ ِ‫حما ّي‬ ‫ت‬ َ‫ل م‬ ِ‫صماّي‬ َّ‫لوا ال ة‬ ُ ‫م‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫و م‬ َ‫وا م‬ ْ ( ‫ن‬ ُ ‫م‬ َ‫ن ا م‬ َ‫ذي م‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫اة‬ ُ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ ‫كما‬ َ‫ت م‬ َّ‫م ال ة‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫هما‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬  ِ‫ي ّي‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ق‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫م ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫عم‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫ي ّي‬ ‫م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ن ال ة‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫م‬   Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. alDluha.

....... ....................................................................................... ......................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ... ................................................................................................ ...............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Bacaan Alif Lam Syamsiy ah dan Qamariy ah • Makhraj • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya 90 80 70 60 50 Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 235 ........................................................................................................................................................................ 20...............................................................

. Pendidikan Agama Islam VII/1 2..... Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifatsifat Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT..1... 236 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT....... membaca dalil naqli tentang sifatsifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah... kepada orang yang beriman... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Allah SWT • Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT • Sifat-sifat Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang dirasakan siswa saat ini..

 Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Hayyat. Iradat. Mukhalafatu lilhawadits. Sama’. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud).  Bacakanlah ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bashar. Baqa’. Sama’. Hayyat. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Iradat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Ilmu. Bashar. 3) Konfirmasi • Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. Mukhalafatu lilhawadits.  Membaca ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. mustahil dan jaiz. Baqa’. Qiyamuhu binafsih. Ilmu.  Jelaskan pengertian iman kepada Allah SWT!  Jelaskan pengertian sifat wajib Allah !  Jelaskan pengertian sifat mustahil Allah !  Jelaskan pengertian sifat jaiz Allah !  Tulislah ayat Al-Qur’an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 237 . dan Wahdaniyyah). Qiyamuhu binafsih. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. sifat wajib. 2). Elaborasi • Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat Allah SWT. dan Kalam). dan Kalam). dan Wahdaniyyah).

....................................................................... .................... 20...................................................................... .............. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................................................................... 238 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah tentang sifat wajib Allah SWT? ........................ ...........................................................................................................................................................................................

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT • Sifat jaiz bagi Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Pre-test Kegiatan Inti Pertemuan Pertama Dan Kedua 1). Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2.. mustahil dan jaiz bagi Allah SWT melalui arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an yang disediakan......... mustahil dan sifat jaiz bagi Allah SWT.... Eksplorasi • Guru memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an beserta artinya yang berkaitan dnegan sifat-sifat Allah SWT...... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat wajib.. 2)...... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 239 .........2..... • Siswa menelaah sifat wajib.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII/1 2.

 Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Baqa’..... dan Wahdaniyyah).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mencari.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam.menemukan dan mengklasifikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur’an yag disajikan. Qiyamuhu binafsih. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. program pengayaan. • Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. • LKS MGMP PAI • Al-Qur’an dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Mukhalafatu lilhawadits.  Mukhalafatu lil hawaditsi artinya .  Sifat wujud artinya . mustahil dan jaiz. Mukhalafatu lilhawadits. Hayyat. Ilmu. Hayyat.... Bashar. Baqa’.  Allah mempunyai sifat wajib wujud. dan Kalam). Bashar. dan Wahdaniyyah).. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ilmu.  Jahlun merupakan sifat . Sama’. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Iradat... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Qiyamuhu binafsih.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Sama’.. dan Kalam). Iradat. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 240 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 3) Konfirmasi • Siswa menelaah tentang sifat jaiz bagi Allah. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. jadi mustahil Allah mempunyai sifat . sifat wajib.

.............. ........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Sifat jaiz Allah adalah Mengetahui Kepala Sekolah ........................................ .................................................................................................................................... 20.................................................. ................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 241 ..................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................

...... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifat-Nya 2..... Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... Elaborasi 242 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT........3.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII/1 2.. 2)..

Tulislah hal-hal yang menarik berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. 3) Konfirmasi • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.  Lakukan pengamatan terhadap alam / lingkungan sekitar atau dengan menyaksikan VCD tentang keajaiban alam. • LKS MGMP PAI. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Tugas rumah Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada Allah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. • Siswa mencari.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. • Lingkungan/alam sekitar. program pengayaan.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. kemudian buatlah kesan yang kamu rasakan! • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 243 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

.......................................................... .............................. .......................................................................................... 20........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ................. ................................. ............................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................................................................................................................................................. 244 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................

........... Pendidikan Agama Islam VII/1 2.. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....4.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Perbedaan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman • Perilaku orang yang beriman kepada Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 245 ........ Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifatsifat Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman..... menjelaskan gambaran perilaku orang yang beriman dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.....

• merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. 2). • Lingkungan/alam sekitar. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal.  Bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Elaborasi • Siswa mencari. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 246 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Jelaskanlah cara Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi.  Belajar giat untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah.  Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara untuk Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. program pengayaan.

... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ... .................................................................................................................. maka tidak akan tumguh biji tomat yang rasanya pedas ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... walaupun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan 5 Bila biji cabe dan biji tomat ditanam dalam satu lobang...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 247 ..................................................... 20.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik • Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan sikap kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Sikap N Pernyataan Sangat Tdk Setuju Netral o Setuju Setuju 1 Dengan melihat alam dan isinya yang merupakan ciptaan Allah SWT......................................................... ...................................................................... .................................................. maka bertambahlah iman saya kepada-Nya 2 Tak ada satupun barang-barang yang menempel di tubuhku adalah buatanku sendiri 3 Sebagai makhluk sosial saya membutuhkanbantuan orang lain 4 Saya selalu berusaha mendapatkan nilai bagus..........................

al-Malik. al-Hadi. al-Malik.1. al-Latif. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna.. al-Adlu.. al-Qoyyum.. Pendidikan Agama Islam VII/1 3. dan al-Ghoffar) dan membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz... al-Malik... al-Fattah.. al-Wahhab.. arRozzaq... al-Wahhab... al-Adlu.. al-Qoyyum.. dan al-Ghoffar) • Dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. Memahami Asmaul Husna 3.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. al-Wahhab. menjelaskan pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Hadi.... al-Latif. al-Adlu. al-Hadi. al-Fattah. alQoyyum. al-Malik.. al-Hadi... dan al-Ghoffar) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan 248 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . alLatif.. al-Fattah..... ar-Rozzaq... al-Wahhab. al-Qoyyum.... al-Latif. dan al-Ghoffar) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian Asmaul Husna • Pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Adlu.. al-Fattah.. ar-Rozzaq... ar-Rozzaq..

al-Adlu. dan al-Ghoffar) • Siswa mengomentari bacaan yang telah dilakukan guru (Eksplorasi). al-Fattah. al-Malik. al-Fattah. al-Qoyyum. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-Adlu. al-Malik. ar-Rozzaq. al-Wahhab. dan al-Ghoffar). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan memberikan paparan mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. • Siswa mengamati guru membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Latif. LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 249 . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. 2). al-Wahhab. alFattah. al-Malik. al-Malik. al-Adlu. al-Latif. al-Wahhab. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. dan al-Ghoffar) dengan kelompok masing-masing dengan metode . • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. dan al-Ghoffar) dengan kelompok diskusinya masing-masing. al-Hadi. al-Malik. al-Hadi. ar-Rozzaq. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. al-Malik. al-Latif. al-Qoyyum. • Guru sebagai fasilitator. al-Adlu. dan al-Ghoffar) • Siswa secara acak ditunjuk untuk melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (alAziz.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Apersepsi Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami Asmaul Husna. • Siswa secara bersama-sama melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Hadi. alQoyyum. al-Wahhab. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. alQoyyum. ar-Rozzaq. al-Latif. al-Fattah. program pengayaan. al-Wahhab. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. al-Fattah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. al-Hadi. Kegiatan Inti 1). ar-Rozzaq. al-Qoyyum. al-Qoyyum. al-Adlu. ar-Rozzaq. alWahhab. al-Fattah. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. dan alGhoffar) • Siswa Berlatih membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Adlu. al-Latif. al-Hadi. al-Latif. ar-Rozzaq. al-Hadi.

. Al-‘Aziz.. Al-‘Aziz.. Al-‘Adl. Al-Hadi.. Al-Fattah......  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Wahhab. Al-Shabur).. Al-‘Adl.... Al-‘Adl. Al-Shabur).. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Hafalkanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam... Al-Ghaffar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Adl.. Al-Qayyum. Al-Qayyum. AlHadi. AlFattah..  Jelaskan pengertian Asmaul Husna!  Jelaskan pengertian al-Aziz!  Jelaskan maksud Asmaul Husna al-Hadi!  Apakah yang dimaksud dengan al-Adlu?  Bagaimana perwujudan Asmaul Husna al-Ghoffar?  Jelaskan maksud al-Latif!  Jelasakan maksud ar-Rozzaq!  Apakah yang dimaksud alWahhab?  Jelaskan maksud al-Fattah!  Apakah yang dimaksud alQoyyum? Mengetahui Kepala Sekolah .. AlWahhab.. . AlHadi.. AlFattah.. Al-Wahhab.. Al-Qayyum. AlWahhab. Al-Khaliq.. Al-Hadi. AlGhaffar. Al-‘Aziz. Al-Fattah.. Al-Khaliq.. AlKhaliq. Al-Ghaffar........ Al-‘Aziz.. AlKhaliq... 20... Al-Qayyum.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Shabur).... AlGhaffar.. Al-Shabur).. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 250 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

....................................................... .............................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 251 .................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................ ..

Karakter siswa yang diharapkan : Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Penerapan menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... Memahami Asmaul Husna 3. 3) Konfirmasi • Siswa membiasakan diri berperilaku mulia sebagai cerminan 10 Asmaul Husna Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan diskusi.. 2)......... Pendidikan Agama Islam VII/1 3. Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan cara menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari dan menerapkannya.... 252 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .........2.... Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan 10 Asmaul Husna.....

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Al-Fattah. Al-Fattah. Al-‘Adl. Al-Wahhab. AlKhaliq.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Hadi. Al-‘Aziz. AlWahhab. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Al-Ghaffar. AlWahhab. Al-‘Aziz. AlGhaffar. Al-‘Adl. Al-‘Adl. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. Al-Fattah. Al-Hadi.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. AlGhaffar. Al-‘Aziz. Al-Wahhab.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Hadi. Al-‘Adl. AlFattah. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. AlGhaffar. Al-Hadi. Al-‘Aziz. Al-Ghaffar. AlKhaliq. AlKhaliq. Al-‘Aziz. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. program pengayaan. Al-Khaliq. AlShabur) dalam lingkungan keluarga.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. Al-‘Adl. Al-‘Adl. Al-Ghaffar. Al-Khaliq. Al-Hadi. 253 . Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-‘Aziz. Teknik • Tes penilaian diri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian Asmaul Husna. Al-Qayyum. AlQayyum. AlQayyum.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlShabur) dalam lingkungan sekolah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. AlFattah. AlFattah. Al-Hadi.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Wahhab. AlQayyum. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. AlWahhab. Al-Khaliq.

.............. dan mempelopori teman-teman untuk beribadah dan berbuat kebajikan.. Saya berkeinginan untuk memberi nasehat mengajak... 20... Saya ingin menularkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain JUMLAH SKOR = Mengetahui Kepala Sekolah ........ saya berkeinginan untuk memberikan pertolongan.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 254 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Dorongan Hati Sangat Lema Kuat Kuat h Skor Skor Skor 3 2 1 No Pernyataan Tidak ada Skor 0 1 2 3 4 5 Saya berkeinginan menjadi orang yang berwibawa dan terhormat Bila melihat orang yang membutuhkan pertolongan... ... dan tidak banyak merepotkan orang lain........ Saya ingin hidup mandiri......

ta’at.... Membiasakan perilaku terpuji 4. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tawadhu......1. qana’ah dan sabar.. ta’at..... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 255 .... qana’ah dan sabar.. ta’at.... Pendidikan Agama Islam VII/1 4.... Menjelaskan pengertian tawadhu. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu. qana’ah dan sabar • Fungsi tawadhu...... ta’at... qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Pengertian tawadhu. ta’at.. ta’at..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . membaca dan mengartikan dalil naqlinya... qana’ah dan sabar • Dalil naqli tentang tawadhu..

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Jelaskanlah pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya....  Menjelaskan pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 256 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.  Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram....... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. program pengayaan. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya.. 20.....  Jelaskanlah pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu.. .  Jelaskanlah pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya. 2).... ta’at. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... ta’at.... qana’ah dan sabar.... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... qana’ah dan sabar dengan metode ... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskanlah pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya. .

............................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................................................................................... .................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 257 ..

. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tawadhu. taat....2... Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu. taat.... 2)... taat. 258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu... qana’ah dan sabar dalam kehidupan dan menyukainya... Membiasakan perilaku terpuji 4. qana’ah dan sabar dalam kehidupan... qana’ah dan sabar dalam kehidupan. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam VII/1 4...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tawadhu.. taat.....

. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menampilkan contohcontoh perilaku tawadlu....... 20. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.....  Menampilkan contohcontoh perilaku sabar.... ...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasilnya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan tawadhu’!  Ceritakan contoh penerapan taat!  Ceritakan contoh penerapan qanaah!  Ceritakan contoh penerapan sabar! .......... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi........ • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. program pengayaan.. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 259 .  Menampilkan contohcontoh perilaku taat.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..  Menampilkan contohcontoh perilaku qana’ah.

.. Pendidikan Agama Islam VII / 1 4..3...... taat. taat. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. qana’ah dan sabar dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tawadhu. qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadhu... taat. Membiasakan perilaku terpuji 4... Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tawadhu.... qana’ah dan sabar. Eksplorasi 260 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Membiasakan perilaku tawadhu..... taat.....

.. 20. Teknik Penilaian Unjuk kerjas Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang tawadhu' ketika bertemu dengan guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang taat ketika diperintah oleh guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang qanaah ketika menerima pemberian orang tua!  Simulasikan sikap anak yang sabar saat menerima musibah! . taat. program pengayaan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...  Membiasakan perilaku tawadlu.. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 261 .. dan sabar dalam lingkungan keluarga.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... qana’ah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... dan sabar dalam lingkungan masyarakat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku tawadlu... .. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. taat. qana’ah dan sabar........ taat.. taat. Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tawadhu. dan sabar dalam lingkungan sekolah. qana’ah.... 2).. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..  Membiasakan perilaku tawadlu.... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.... qana’ah....

.............................................................................................. ............................................................................................................................................... 262 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ..............

... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 263 ... 2)....... Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Thaharah (bersuci) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum.1... • Siswa berlatih mendemonstrasikan wudlu dan tayammum dengan metode ........ Pendidikan Agama Islam VII/1 5.... Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya...

... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian mandi wajib!  Jelaskan cara-cara mandi wajib!  Jelaskan sebab-sebab mandi wajib!  Apakah hukum mandi wajib?  Jelaskan sunah mandi wajib! Mengetahui Kepala Sekolah ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..  Mempraktikkan wudlu dan tayammum di sekolah....  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik...  Menjelaskan pengertian tayammum dan dasar hukumnya.....  Menyebutkan perbedaan antara wudlu dan tayammum..... 20. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.... program pengayaan.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. .......  Menjelaskan tatacara wudlu dan tayammum..

...................................... ............................... ................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 265 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.. Pendidikan Agama Islam VII/1 5... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................. Elaborasi 266 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...2 Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan tata cara mandi wajib.. 2)... hal-hal yang menyebabkannya serta mendemonstrasikannya.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian mandi wajib.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian mandi wajib • Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib • Tata cara mandi wajib • Demonstrasi mandi wajib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya thaharah terutama mandi wajib......

.......................................................  Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib......  Mendemonstrasikan mandi wajib secara singkat........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai mandi wajib....................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.......................................... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya..  Menjelaskan tatacara mandi wajib............................................................................................... • Siswa berlatih mendemonstrasikan mandi wajib dengan metode .............................. 20.......................... ...................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 267 ..................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian hadas! Jelaskan pengertian najis! Sebutkan pembagian hadas! Sebutkan pembagian najis! Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Mengetahui Kepala Sekolah ................. ...... ................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......

...... serta menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian hadas dan najis • Macam-macam hadas dan cara mensucikannya • Macam-macam najis dan cara mensucikannya • Perbedaan antara hadas dengan najis Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya bersuci.... Eksplorasi • Guru menjelaskan tentang hadas dan najis.. 3) Konfirmasi 268 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis... Pendidikan Agama Islam VII/1 5..3....... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan antara hadas dan najis.. 2)... Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci) 5..... pembagiannya serta cara mensucikannya.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1).. menyebutkan macam-macamnya dan cara mensucikannya...

Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. .. Menyebutkan macammacam hadas dan cara mensucikannya.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 269 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melaporkan hasilnya.... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik...... Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. • • • Teknik Penilaian Tes tullis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Jawaban singkat Instrumen / Soal 1. Jelaskan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya! 2. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. mutmainnah 4.... mukhaffafah b. mutawasithah c.... 20...... Menjelasakan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya... Menyebutkan macammacam najis dan cara mensucikannya.. 2.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... mughallazhah d.. 4. Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! Mengetahui Kepala Sekolah .. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..... 3.. program pengayaan. Kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu dinamakan najis: a... Menyebutkan perbedaan antara hadas dan najis.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.. Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 3.

.... RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......................... membaca dan mengartikan dalil naqlinya...................................................................................................................... sunah-sunah................ Memahami tatacara salat 6................. . ta’at.............. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian......................... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib............... syarat-syarat...... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat wajib • Dalil naqli tentang salat wajib • Syarat-syarat salat • Rukun salat • Sunah-sunah salat • Hal-hal yang membatalkan salat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib...... Pendidikan Agama Islam VII / 1 6....1................... serta batalnya salat wajib.................. 2). qana’ah dan sabar dengan metode ........... Kegiatan Inti 1)............................................ rukun............ 3) Konfirmasi 270 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......

.....  Menyebutkan sunnahsunnah shalat.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.....  Menyebutkan rukun-rukun shalat. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...  Menyebutkan syarat-syarat shalat...... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran....... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. . 20.  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1. a..... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.... shalat. mubah 4 Sebutkan beberapa sunnah shalat! 5 Sebutkan beberapa hal yang membatalkan shalat! Jawaban singkat Jawaban singkat Mengetahui Kepala Sekolah .. Jelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya! 2 Sebutkan syarat-syarat shalat! 3 Membaca takbiratul ihram ketika shalat merupakan salah satu .. program pengayaan.. sunnah d. rukun c.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. wajib b..... Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 271 ..

............................................................ Pendidikan Agama Islam VII / 1 6.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Hafalan bacaan-bacaan salat • Peragaan gerakan-gerakan salat • Praktikkan salat wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pentingnya salat dengan benar dan khusyu............................................................... ............ Memahami tatacara salat 6................ serta mempraktikkannya....................................................................................................... ..........2..................................................... memperagakan gerakan-gerakannya......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ....................... 272 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ Mempraktikkan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat hafal bacaan-bacaan salat........... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........................................................................ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....................................................................................

• melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 2). program pengayaan.  Memperagakan bagianbagian dari gerakan shalat. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  Praktikkan shalat wajib secara benar. • Siswa menghafalkan bacaan-bacaan salat dengan metode . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 273 . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Sebutkan bacaan-bacaan shalat yang pokok. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Guru mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat • Siswa melakukan praktik salat dengan berkelompok.  Menyebutkan bacaanbacaan shalat yang pokok. Rubrik Aspek yang dinilai Indikator kemampuan • khusyu’ Nilai 100 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib).  Mempraktikkan shalat wajib secara benar. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Praktikkan bagian-bagian dari gerakan shalat. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

...................... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .................................. 274 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan............................ 20.................................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.................. ......................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan • Melaksanakan salat fardu tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.................. .................................................................................................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan........................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Bacaan-bacaan......... ...... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan........................................................................... ............................

... Kegiatan Inti 1). serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.... 2)..... makmum shaf.. ketentuan menjadi imam.... Memahami tatacara salat jamaah dan munfarid (sendiri) 7. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan salat berjamaah..1........ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 275 ..... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf salat berjamaah • Halangan salat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah.. Pendidikan Agama Islam VII/1 7. Menjelaskan pengertian salat jama’ah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian salat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan salat jamaah • Syarat-syarat salat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum...... syarat-syarat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

....... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan salat berjamaah.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram...  Jelaskan pengertian shalat munfarid. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya......  Jelaskan halangan-halangan shalat berjama’ah.  Menjelaskan halanganhalangan shalat berjama’ah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi... program pengayaan...  Jelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah...... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya...  Menjelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..  Jelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 20.....  Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. .  Menjelaskan pengertian shalat munfarid. Mengetahui Kepala Sekolah ....

......................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................................................................................................ ...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 277 ...................

....... 2).. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memahami tatacara salat berjamaah dan munfarid (sendiri) 7..... Memperaktikkan salat berjamaah dan salat munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat berjamaah.... Pendidikan Agama Islam VII / 1 7.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan salat berjamaah.. dua makmum... mensimulasikan shaf.2. makmum muwafiq.. dan makmum masbuk.... • Simulasi shaf salat jamaah dengan satu makmum. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah. Elaborasi 278 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Praktikkan salat berjamaah..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1).....

• memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  praktikkan shalat berjama’ah di sekolah.  Mempraktikkan shalat berjama’ah di sekolah. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk.  praktikkan shalat munfarid di sekolah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. baik • Melaksanakan salat berjamaah tanpa bacaan rukun maupun melakukan kesalahan ketika menjadi sunah imam maupun makmum. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. tumakninah / penghayatan 279 . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Indikator kemampuan • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 • Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara shalat berjama’ah. Bacaan-bacaan.  Mempraktikkan shalat munfarid di sekolah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  jelaskan tatacara shalat munfarid.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan praktik salat berjamaah. Gerakan-gerakan rukun • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika Kekhusyu’an / menjadi imam maupun makmum. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  Menjelaskan tatacara shalat munfarid. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat berjama’ah. mensumulasikan shaf makmum. program pengayaan.

.............................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................... ........................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum............................... 20.................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum............................ ............................................. 280 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ......... ...........................................................

.. Kegiatan Inti 1)......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad • Kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak • Kehidupan Muhammad semasa remaja dan dewasa • Proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar sejarah Nabi.... Eksplorasi • Guru menceritakan kehidupan masyarakat Makkah sebelum Nabi Lahir dan masa kanak-kanak Nabi sebagai pengantar siswa menyaksikan VCD Sejarah Nabi.. remaja dan dewasa. 2).......1.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 281 . Pendidikan Agama Islam VII/1 8. Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8...... Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad.. serta menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul........

• memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  jelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. • Siswa membuat sinopsis. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Nabi • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Makkah.  Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Makkah. program pengayaan. dalam mendakwahkan Islam di Madinah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  jelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 282 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyaksikan film tentang sejarah Nabi sampai masa diangkatnya beliau menjadi rasul.

................................................................................................  Apakah yang dimaksud dengan pasukan gajah?  Ceritakan masa kanak-kanak Nabi yang yatim piatu! ..................................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20......... ............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madinah................................................................................... ............................................... ................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 283 ..........................................

..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan diskusi yang harus dilakukan siswa.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai berakhlak mulia Nabi Muhammad.. Kegiatan Inti 1).... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dalil naqli yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa... • Siswa berdiskusi tentang misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 284 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa... • Misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa.... 2).. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa serta menjelaskan misi beliau untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa.. Pendidikan Agama Islam VII / 1 8...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .2...

................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 285 ..................... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi......... program pengayaan..... ................ ........... untuk semua manusia dan bangsa............ khusus untuk umat Islam.................. ........................................ Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran......................... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.......................................................... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...... untuk semua manusia dan bangsa....... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.................................  Bacalah dan artikan dalil naqli tentang kerasulan Muhammad!  Untuk siapakah Nabi Muhammad SAW diutus?  Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia? Mengetahui Kepala Sekolah ............................. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya............. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw..... khusus untuk umat Islam.......................... 20.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP........................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.......................  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw...................  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw........................

...... : VII /2 : ............... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 286 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... : ....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs............. : ....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 287 .

• Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .......... Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin.. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta pembagiannya.....1.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 288 .... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......... Kegiatan Inti 1).. 2).. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menguasai konsep mengenai hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian nun mati/tanwin • Pengertian mim mati • Pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin • Pembagian hukum bacaan mim mati Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid..

• Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. dan idgham mimi. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. ikhfa’ syafawi. dan idgham mimi. menemukan.  Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin!  Sebutkan huruf-huruf izhar!  Sebutkan huruf-huruf idgham Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 289 . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian nun mati/tanwin. idgham bilaghunnah.  Menyebutkan contohcontoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. ikhfa’ syafawi.  jelaskan pengertian mim mati. program pengayaan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. ikhfa’. idgham bilaghunnah. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian mim mati serta pembagiannya.  Menjelaskan pengertian mim mati. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar syafawi. ikhfa’. dan iqlab.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. idgham bighunnah. • Siswa mencari. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar syafawi. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. menemukan. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar. idgham bighunnah. dan iqlab.

...... ...................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .............................................................................................. ................................................................................................................................................................................. .................... 20........................................ 290 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................ .......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)        bighunnah dan bilaghunnah! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’! Sebutkan huruf iqlab! Buatlah skema pembagian hukum bacaan mim mati! Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’ suafawi! Sebutkan huruf idgham mimi! Apakah perbedaan izhar khalqi dengan izhar syafawi? Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................................................

. ikhfa syafawi. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 291 . ikfa’. idgham bila ghunnah. dan iqlab. idgham bighunnah.. idgham bighunnah.... Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung izdhar.. • Siswa mencari.. ikfa’. dan iqlab...... idgham bighunnah. Kegiatan Inti 1)... dan iqlab.... idgham bila ghunnah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan bacaan izdhar. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. idgham bila ghunnah... dan idgham mimi.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . idgham bighunnah.. ikhfa syafawi. • Perbedaan bacaan idzhar syafawi. ikfa’......2. dan iqlab bersama kelompoknya masing-masing... menemukan.... idgham bila ghunnah. ikfa’. dan idgham mimi... serta dapat membedakan hukum bacaan mim mati berupa idzhar syafawi. dan mengklasifikasikan contoh-contoh izdhar.. Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin berupa bacaan idzhar. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9.

idgham bila ghunnah. program pengayaan. ikhfa syafawi. Elaborasi • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan izdhar. menemukan. • Siswa mencari. dan iqlab. • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung idzhar syafawi. • Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan idzhar syafawi. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. idgham bighunnah. dan idgham mimi. dan idgham mimi. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. dan idgham mimi. ikfa’. idgham bighunnah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. dan iqlab. ikhfa syafawi. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran • 292 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ikfa’.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan izdhar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. ikhfa syafawi. • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. ikhfa syafawi. dan mengklasifikasikan contoh-contoh idzhar syafawi. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan idzhar syafawi. dan idgham mimi bersama kelompoknya masing-masing. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. idgham bila ghunnah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 2).

......  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mim mati........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.................................................................. ... 20............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin.......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan macammacam hukum bacaan nun mati/tanwin.......................................  Lafaz ‫مما‬ َ‫ه م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ ّي‬mengandung bacaan  Lafaz ‫ت‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫فم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ت م‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ن م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ذ‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫ط اة‬ َ‫را م‬ َ‫ص م‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ ِ‫عّي‬ َ‫ع م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫وا‬ َ‫م‬ mengandung bacaan  Lafaz ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ُ ‫ل‬ َ‫وام‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Lafaz ‫مما‬ َ‫ب م‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫ن‬ َ‫ني م‬ ِ‫ق ّي‬ ِ‫مو ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan Mengetahui Kepala Sekolah ..................................... ................................................  Jelaskan macam-macam hukum bacaan mim mati............................................ ....................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 293 ...................... ...................  Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati..........

. 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam ayat-ayat pilihan dengan benar........ Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar.3......... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII / 2 9..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan (surat al Ghasiyah atau surat lain) yang banyak mengandung bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan nun mati/tanwin dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan mim mati dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ........ Kegiatan Inti 1).. 294 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. al-Qadar. program pengayaan. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Carikanlah hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. al-Fil  Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati! ٍ ‫ئ‬ ‫ذ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ه ة‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (۱) ‫ة‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ش م‬ ِ‫غما ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ث ا‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫د‬ ِ‫ح ّي‬ َ‫ك م‬ َ‫تما م‬ َ‫أ م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ه‬ َ‫م‬ ‫را‬ ً‫نما ا‬ َ‫صلى م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫( م‬٣) ‫ة‬ ٌ ‫ب‬ َ‫ص م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ة م‬ ٌ ‫ل‬ َ‫مم‬ ِ‫عما ّي‬ َ‫( م‬٢) ‫ة‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ش م‬ ِ‫خما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫س م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫( م‬٥) ‫ة‬ ٍ ‫ي‬ َ‫ن م‬ ِ‫ن ا ّي‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫سقى ّي‬ ْ ( ‫ت‬ ُ (٤) ‫ة‬ ً‫ي ا‬ َ‫م م‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ن‬ ‫ ي‬ ِ‫غ ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫و م‬ َ‫ن م‬ ُ ‫م‬ ِ‫س ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫( م‬٦) ‫ع‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ر‬ ِ‫ض ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ال ّي‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٌ ‫عما‬ َ‫ط م‬ َ‫م‬ (٨) ‫ة‬ ٌ ‫م‬ َ‫ع م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫ه م‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (٧) ‫ع‬ ٍ ْ ( ‫جو‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ّي‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 295 . • Guru bertindak sebagai fasilitator. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .  Membaca ayat-ayat dalam QS. al-Fil yang mengandung bacaan mim mati dengan benar.  Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. al-Qadar yang mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. al-Fil. alQadar.  Membaca ayat-ayat dalam QS.  Carikanlah hukum bacaan mim mati dalam QS.

......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................... ....................... ........................................................................................................................... .......................................................... 296 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya Nilai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .......................................... 20......................................................................................................... ...............................................................................................

...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. serta menjelaskan perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya. sifat-sifatnya.. Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Pendidikan Agama Islam VII / 2 10..... 2)... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 297 .... Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya.... membaca dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifatnya. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang malaikat dengan metode ..1.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat • Dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifat malaikat • Perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami keberadaan malaikat...... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10......... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat serta menjelaskan sifat-sifatnya...

♦ melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah.  Jelaskan pengertian iman kepada malaikat!  Sebutkan sifat-sifat malaikat!  Jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainya!  Bolehkah manusia menyembah malaikat?  Di mana tempat malaikat? 298 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • LKS MGMP PAI. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian malaikat Allah. dan iblis. ♦ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Menjelaskan perbedaan malaikat. program pengayaan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Sebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. ♦ memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • • Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. ♦ merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. dan iblis.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. syetan.  Jelaskan perbedaan malaikat. syetan. jin. jin. • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian malaikat Allah.

........................................................................................................ 20.................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................... .................................................................... .................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 299 ...... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................................... ............................................................................

.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 300 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. dan menyebutkan nama-nama 10 malaikat beserta tugas khususnya.. persamaan tugasnya dengan manusia.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....2. Eksplorasi • Guru menjelaskan tugas-tugas malaikat. Pendidikan Agama Islam VII / 2 10. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Menjelaskan tugas para malaikat secara umum • Menjelaskan persamaan tugas manusia dengan malaikat • Menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas khususnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).. Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tugas para malaikat...... Elaborasi • Siswa menelaah persamaan tugas malaikat dengan manusia...... 2)........ • Siswa mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing..... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10.

...  Menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram...... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan maksud Allah menciptakan para malaikat!  Apakah persdamaan tugas manusia dengan malaikat?  Apakah tugas malaikat Jibril?  Setelah Allah tidak mengutus para rasul......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 301 ........... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi................ .... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. apakah tugas malaikat Jibril selanjutnya?  Apakah tugas malaikat Mikail? Mengetahui Kepala Sekolah ................. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah......  Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah......... program pengayaan......................... 20.............................

.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11..... ulet dan teliti..... 2). ulet dan teliti... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian kerja keras. ulet dan teliti • Fungsi kerja keras.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . tekun.. Membiasakan perilaku terpuji 11. Menjelaskan pengertian kerja keras........ tekun.. tekun. tekun...1. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian kerja keras. ulet dan teliti dengan metode .. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai kerja keras.... tekun. tekun. ulet dan teliti • Dalil naqli tentang kerja keras... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang kerja keras.. tekun. ulet dan teliti.. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). membaca dan mengartikan dalil naqlinya... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pengertian kerja keras.. tekun.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 302 ..

... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. .......................................... .... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 303 ....................... program pengayaan.................. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran...................................... Guru Mapel PAI ________________ ___________________ NIP NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................... .....................  Menjelaskan arti ulet dan menunjukkan dalilnya............................................................................................................................................... 20. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya..  Menjelaskan arti tekun dan menunjukkan dalilnya.............................  Menjelaskan arti teliti dan menunjukkan dalilnya............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian kerja keras!  Jelakan pengertian tekun!  Jelaskan pengertian ulet dan teliti!  Apakah fungsi kerja keras?  Tulislah dalil naqli tentang tekun! Mengetahui Kepala Sekolah ..................... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan arti kerja keras dan menunjukkan dalilnya.................. ..................................................................... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi................................................................................. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....

. tekun. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku kerja keras.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku kerja keras.... Kegiatan Inti 1)..2. tekun... Membiasakan perilaku terpuji 11. 2).. tekun..... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. ulet dan teliti dalam kehidupan dan menyukainya. Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras.. tekun... ulet dan teliti dalam kehidupan.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja keras. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 304 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ulet dan teliti dalam kehidupan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....

................................ ..............................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku teliti............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 305 .....................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ulet..................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: . 20........................ ....... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan kerja keras!  Ceritakan contoh penerapan tekun!  Ceritakan contoh penerapan ulet!  Ceritakan contoh penerapan teliti! Mengetahui Kepala Sekolah ...............  Menyebutkan contohcontoh perilaku tekun...................................................... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku kerja keras.............................................................................................. ............. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..................................................... ...........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................................................................................

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku kerja keras......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . tekun. ulet dan teliti dalam kehidupan • Manfaat berperilaku kerja keras. tekun........ Kegiatan Inti 1)..... ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia..... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku kerja keras.3. tekun. 2).. Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku kerja keras... ulet dan teliti. tekun.. Membiasakan perilaku kerja keras. tekun. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 306 .. • Siswa menuliskan kesan-kesannya... ulet dan teliti.. Membiasakan perilaku terpuji 11. ulet dan teliti dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11...... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..

..........................  Membiasakan perilaku kerja keras................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................. dan teliti dalam lingkungan sekolah.. dan teliti dalam lingkungan masyarakat................... 20....... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...............................  Membiasakan perilaku kerja keras..... ulet.................... tekun.............. tekun................................................ ulet.................................... . • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku kerja keras......... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang bekerja keras ketika mendapatkan tugas!  Simulasikan sikap anak yang tekun dalam belajar!  Simulasikan sikap anak yang ulet ketika sedang menemui kesulitan dalam tugasnya!  Simulasikan sikap anak yang teliti saat mengerjakan suatu pekerjaan! Mengetahui Kepala Sekolah ........................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 307 .............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....... tekun....... ................... dan teliti dalam lingkungan keluarga..................... ulet..

. serta menjelaskan halangannya....... Kegiatan Inti 1).. sunah-sunah salat Jumat... Memahami tatacara salat Jumat 12. syarat-syarat. salat Jumat... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 308 ...... syarat-syarat.1...... 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian salat Jumat • Dalil naqli tentang hukum salat Jumat • Syarat-syarat salat Jumat • Ketentuan khutbah Jumat • Sunah-sunah salat Jumat • Halangan salat Jumat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat....

Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 309 .  Jelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan shalat Jum’at.  Menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Eksplorasi • Guru menjelaskan sunah-sunah salat Jumat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang salat Jumat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. 2). Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Pertemuan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat.  Jelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa menelaah halangan salat Jumat dan ketentuan orang yang meninggalkannya melalui dalil naqli/hadits. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

................................................................................................................................................................................................................................  Sebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at................................... Mengetahui Kepala Sekolah ................................................... ........................................................................................................................  Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at.............................. .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) shalat Jum’at...................... ...................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: . .......................................................................... 310 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................. 20....

.......... Memahami tatacara salat Jumat 12...2. Pendidikan Agama Islam VII / 2 12..... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 311 .. Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik persiapan pelaksanaan salat Jumat • Simulasi pelaksanaan salat Jumat.......... 2).... Elaborasi • Siswa melakukan praktik dan simulasi salat Jumat. Mempraktikkan salat Jumat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan mensimulasikan pelaksanaan salat Jumat dan melaksanakannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Menjelaskan tatacara shalat Jum’at.  Mempraktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan, baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 1-10 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 11-20 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70

Teknik Penilaian Unjuk kerja

Bentuk Instrumen Tes identifikasi

Instrumen / Soal  Sebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Jelaskan tatacara shalat Jum’at.  praktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid dengan baik!

312

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 21-30 • kurang dalam perannya sebagai khusyu’ jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat • khusyu’ dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib • kurang khusyu’ atau imam.

65

60 55

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

313

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.1. Menjelaskan salat jama’ dan qashar 4 X 40 menit ( 2 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar, membaca dan mengartikan dalil naqlinya, menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian salat jama' dan qashar • Dalil naqli tentang hukum salat jama' dan qashar • Sebab-sebab salat jama' dan qashar • Salat yang boleh dijamak dan diqashar • Perbedaan jamak taqdim dan jamak ta'khir Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat jamak dan qasar. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian , sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar. 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perbedaan salat jamak taqdim dan jamak ta’khir. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang shala jamak dan qashar.

314

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian shalat jama’ dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian shalat qashar dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan shalat jama’ dan qashar.  Menyebutkan macammacam shalat yang bisa di jama’ dan diqashar.

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian salat jamak!  Jelakan pengertian salat qasar!  Sebutkan salat yang boleh dijamak!  Apakah salat yang boleh diqashar?  Berapa rakaat salat Isya yang diqashar?

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

315

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.2. Mempraktekkan salat jama’ dan qashar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat jamak takdim dan ta'khir, salat qashar dan salat jamak qashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Praktik salat jamak takdim dan ta'khir • Praktik salat qashar • Praktik salat jamak qashar Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pelaskanaan salat di perjalanan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berlatih melakukan salat jamak, qasar, dan jamak qasar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

316

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

• Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Jelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan shalat jama’.  Menjelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat jamak dan qasar tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan shalat jama’.  praktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah dengan baik dan benar! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 317 .  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 318 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

............................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................ ....................... ........................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... .......................................... 20................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 319 .........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ........................

Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .... membangun manusia mulia dan bermanfaat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak... membangun manusia mulia dan bermanfaat. membangun manusia mulia dan bermanfaat.. Elaborasi 320 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Inti 1)..... Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak....1.... membangun manusia mulia dan bermanfaat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. membangun manusia mulia dan bermanfaat. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14..... Pendidikan Agama Islam VII / 2 14... 2)....... • Misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak.. membangun manusia mulia dan bermanfaat.

untuk menyempurnakan akhlak mulia. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat.  Mengapa akhlak manusia perlu diperbaiki?  Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW?  Apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan?  Bagaimana keadaan akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah?  Tulislah hadis tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 321 . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. membangun manusia mulia dan bermanfaat.  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.

............................................................................ 322 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ ................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ....................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ......................... 20........................ ..........................................................................................

. kesejahteraan..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta... pembawa kedamaian.. dan kemajuan masyarakat 2).......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. kesejahteraan. dan kemajuan masyarakat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.... Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 323 .2.... Kegiatan Inti 1). kesejahteraan. pembawa kedamaian. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14... dan kemajuan masyarakat • Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.... pembawa kedamaian.... kesejahteraan. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. dan kemajuan masyarakat serta menunjukkan dalil naqlinya. pembawa kedamaian. pembawa kedamaian. dan kemajuan masyarakat Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami pribadi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. kesejahteraan... Pendidikan Agama Islam VII / 1 14.......

............. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....  Ceritakan kepribadian Nabi Muhammad!  Bagaimana pendapatmu mengenai figur Nabi Muhammad yang digambarkan oleh orang-rang Barat sebagai Nabi yang suka berperang?  Ceritakan peran Nabi Muhammad dalam penghapusan sistem perbudakan! .. kesejahteraan.. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Mengetahui Kepala Sekolah  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw................. kesejahteraan........ dan kemajuan masyarakat.................. ................... 324 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... dan kemajuan masyarakat........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. kesejahteraan.......... sebagai rahmat bagi alam semesta...........  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.......... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw..... sebagai pembawa kedamaian... sebagai pembawa kedamaian.. sebagai rahmat bagi alam semesta.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta..................................  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. dan kemajuan masyarakat......................... 20...... pembawa kedamaian. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.

.......................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................................... .................................................................................................... .................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 325 ...................................................................................................................

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Metode dakwah Nabi Muhammad SAW • Para sahabat yang mula-mula masuk Islam (asabiqunal awwalun) • Peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad di Makkah • Reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi dan para sahabat • Keuletan. dan cara-cara dakwah Nabi dan para sahabat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah. reaksi masyarakat Makkah...... dan asabiqunal awwalun... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentinya dakwah.. Kegiatan Inti 1)... 2)......3. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14......... Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.. Eksplorasi • Guru menjelaskan metode dakwah Nabi........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di Makkah. ketabahan.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 326 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

....  Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Saw.................................  Meneladani perilaku Nabi Muhammad Saw................................................... ............. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.................. 20..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 327 ....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan metode dakwah Nabi!  Ceritakan peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi!  Jelasakan maksud assabiqunal awwalun!  Sebutkan assabiqunal awwalun!  Bagaimana reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi? Mengetahui Kepala Sekolah ....................... dan para sahabat untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari......................................... dalam menghadapi masyarakat Makkah...................................................................................... ....................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... dalam menghadapi masyarakat Makkah. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Islam • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad Saw.........................

.................... : VIII /1 : ................... : ...... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 328 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs............... : ........

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 329 .

.. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah...... 330 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1.......1.... Lam dan Ra 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan huruf Qalqalah...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . • Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian Qalqalah • Huruf-huruf Qalqalah • Lafaz yang mengandung bacaan qalqalah • Pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra • Lafdzu jalalah • Perbedaan bacaan tafkhim atau tarqiq pada lam dan ra'...... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. menjelasakan pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra serta membedakan tafkhim dan tarqiq baik pada lam maupun ra'. Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah.. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Lam dan Ra 1...

Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. guru sebagai fasilitator. ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫دنو‬ ُ ‫ن ا‬ ْ‫م َس‬ ِ 4. menemukan. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya. ُ ‫ل ا ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ا‬ 5.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan ra. 2).  Menjelaskan macammacam hukum bacaan ra dan menyebutkan contohcontohnya. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Isilah dengan jawaban yang tepat ! Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian qalqalah! Sebutkan huruf-huruf qalqalah! Jelaskan pengertian tafkhim ! Jelakan pengertian tarqiq Apakah yang dimaksud lam jalalah!  TAFKHIM  TARQIQ ِ‫ب ا ّي‬ ‫هلل‬ ُ ‫ذا‬ َ‫ع م‬ َ‫م‬ 1. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). ُ ‫س ا ا‬ ‫هلل‬ َ‫ي ئا‬ ْ‫ل َس‬ َ‫أئا‬ َ‫ئا‬ 3. = Jika lafaz mengandung bacaan tafkhim = Jika lafaz mengandung bacaan tarqiq ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ُ ‫ئ ا‬ ِ ‫زا‬ َ‫خ ئا‬ َ‫ئا‬ 2. dan mengklasifikasikan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 331 .  Menjelaskan macammacam hukum bacaan qalqalah dan menyebutkan contoh-contohnya. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah.

.................................................................... َ‫قنا ئا‬ ‫ن‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ُ ‫ل ا‬ ْ‫نوا َس‬ َ‫ئا‬ 9........................................................................................................ 332 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................. َ‫و ئا‬ ‫ن‬ ْ‫ع َس‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ِ 7..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ٍ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ( ‫ك‬ َ‫م‬ 6......................... ................ ُ ‫ر ا‬ ‫ض‬ ْ‫أل َس‬ َ‫ا ئا‬ ْ‫نو َس‬ َ‫ئا‬ 10.. Mengetahui Kepala Sekolah ................... 20............... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................... ُ ‫ت ا‬ ‫م‬ ُ ‫ر ا‬ ْ‫ز َس‬ ُ ‫ا‬ 8.................................................. ............................................................................................................................... .........

. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah... Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .... 2).. tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan..... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah.... dan tarqiq. Kegiatan Inti 1)....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 333 ...... Lam dan Ra 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan qalqalah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . tafkhim.. Lam dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mepraktekkan bacaan qalqalah.2...... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan qalqalah... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1..

tafkhim.  Menerapkan hukum bacaan ra dengan membaca potongan ayat-ayat alQuran. tafkhim dan tarqiq! (۱) ‫ب‬ َّ‫ت ة‬ َ‫و م‬ َ‫ب م‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ ي م‬ ْ ( ‫ب‬ ِ‫أ ّي‬ َ‫دا م‬ َ‫ي م‬ َ‫ت م‬ ْ ( ‫ب‬ َّ‫تة‬ َ‫م‬ ‫صسسلى‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫س م‬ َ‫( م‬٢) ‫ب‬ َ‫سس م‬ َ‫ك م‬ َ‫مسسما م‬ َ‫و م‬ َ‫ل ه م‬ ُ ‫مسما‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫نس‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫غنسسى م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م آ م‬ َ‫م‬ (٤) ‫ب‬ ِ‫ط ّي‬ َ‫ح م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ة ا‬ َ‫ل م‬ َ‫ممام‬ َّ‫ح ة‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫ت‬ ُ ‫أ‬ َ‫رم‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫( م‬٣) ‫ب‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ت م‬ َ‫ذا م‬ َ‫را م‬ ً‫نما ا‬ َ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫د‬ َ‫م م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ٌ ‫ب‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫هما م‬ َ‫د م‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ج‬ ِ‫ف ي ّي‬ ِ‫ّي‬ (٥-۱ : ‫( ) اللهب‬٥) ‫مسسما‬ َ‫ل م‬ ُ ‫ع س‬ َ‫ف م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫هلل س م‬ َ‫ن ا م‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٍ ‫ر‬ ِ‫ك ّي‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ه ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫ف م‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫ن ا‬ ِ‫ه ّي‬ ِ‫ي ّي‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ ُ ‫ش آ‬ ‫ء‬ َ‫ي م‬ َ‫م‬ (۱٨ : ‫) الحج‬ 90 80 70 334 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca bacaan qalqalah dengan benar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator.  Menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan membaca QS. Rubrik/Pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan qalqalah. alLahab. dan tarqiq • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya Nila i 100 Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal • Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan qalqalah. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .  Membaca bacaan ra tebal dengan benar.  Membaca bacaan ra tipis dengan benar. al-Ikhlash dan QS.

................................................................................................ ............ 20......................................... ....................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 335 .............................................. ....................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................

. membaca dalil naqlinya serta memahami perbedaan antara kitab dengan suhuf. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT • Dalil naqli tentang Kitab-kitab Allah SWT • Perbedaan kitab dengan suhuf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah..... Kegiatan Inti 1). Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah SWT........... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah.. 336 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .........

........................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................  Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah.......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT!  Jelaskan pengertian kitab Allah !  Jelasakan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardhi!  Tulislah dalil naqli tentang kitab Allah !  Jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf! Mengetahui Kepala Sekolah .....................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2).... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.........................................................................  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah.................... Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan antara kitab dengan suhuf............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........... ................................................. ........... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah............ ....................................................... 20............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 337 .........................................

......... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..... Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya........... Elaborasi 338 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2).2. Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya • Kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia • Al Quran sebagai kitab suci umat Islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menyebutkan macam-macam kitabkitab Allah dan rasul... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2. meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam..... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2.

.... ........ ....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah tentang kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia serta al Quran sebagai kitab suci umat Islam.... Mengetahui Kepala Sekolah .....................................................  Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi...........  Umat Islam berpedoman kepada kitab suci ........... 20......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 339 ..............................................................  Menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah........ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Al-Quran dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya.......................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................  Nabi Musa menerima kitab.................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ........................ .......................................  Nabi Dawud menerima kitab ...........................................................  Menyebutkan shuhufshuhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul...........

... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.. 2).... Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an........ Kegiatan Inti 1)......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah.3... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT 2...... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group). Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 2..... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 3) Konfirmasi 340 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

..................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 341 .......................................................................................... • Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari...................................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap........................................................................ ..... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................. • Menjelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain...  jelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain............................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis...................... ..............  Lakukan tadrus al-Quran selama stu minggu dan buatlah laporan serta tulislah kesan yang kamu rasakan selama melaksanakan kegiatan tadarus!. Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................... ................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................................................................... ........ 20.....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1)........ • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)... 2).. Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami zuhud dan tawakal. Membiasakan perilaku terpuji 3. Elaborasi 342 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan....1. membaca dan mengartikan dalil naqlinya...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian zuhud dan tawakal • Dalil naqli tentang zuhud dan tawakal • Fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia......... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3......

................................ ................................................... • Menjelaskan pengertian tawakkal dan menyebutkan dalilnya............ 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang zuhud dan tawakal dengan metode ......................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai zuhud dan tawakal dan berdiskusi tentang fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan... 20.................................................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. .................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 343 ........................................................ ..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian zuhud!  Jelaskan pngertian tawakal  Tulislah dalil naqli tentang zuhud!  Tulislah dalil naqli tentang tawakal?  Jelaskan fungsi tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ... . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian zuhud dan menyebutkan dalilnya..........................................................................................................................................................................................................................

.. Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta menunjukkan sikap senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan. 2)....... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3........ Kegiatan Inti 1).. 3) Konfirmasi 344 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Membiasakan perilaku terpuji 3.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan • Senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi yang harus dilakukan siswa.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh penerapan zuhud dan tawakal...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .............2...

............................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyusun laporan hasil diskusi........................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menunjukkan contohcontoh perilaku zuhud dalam kehidupan seharihari........... Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan!  Diskusikan contoh-contoh tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ........................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tawakkal dalam kehidupan seharihari............................................... 20.................................................... ....................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 345 ................................................................................................................................................................................ ................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................... ....................................... ............................................................................................................................................................................................

...... Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal dalam berbagai kondisi (susah maupun senang).. Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku zuhud dan tawakal • Manfaat berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nikmatnya orang yang zuhud dan tawakal........ 2). • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/1 3....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Membiasakan perilaku terpuji 3........ 346 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...3...

............................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga...................... 20................................................................... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya...... .................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 347 ............................................. • Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal di lingkungan rumah dan sekolah! Buatlah laporan dan tulislah kesan-kesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ......................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................. ...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan kegiatannya..................................... ..............................

... 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang ananiah.. ghadab. hasad. hasad. Menjelaskan pengertian ananiah. ghibah dan namimah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam ananiah.. ghibah dan namimah • Dalil naqli tentang ananiah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian ananiah... ghibah dan namimah dengan metode . ghadab. hasad. ghibah dan namimah • Akibat buruk ananiah.. 348 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4... ghadab... ghadab. ghadab. hasad. ghadab. ghibah dan namimah.... ghadab. Kegiatan Inti 1). ghadab. hasad. hasad. hasad............1.. hasad.... ghibah dan namimah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya. ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ananiah.. 2)... ghibah dan namimah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian ananiah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menghindari Perilaku tercela 4.

........... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian ananiah dan bahayanya................................. 20.....  Menjelaskan pengertian hasad dan bahayanya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 349 ................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .............................. ........................................................................................................................................  Menjelaskan pengertian ghadhab dan bahayanya....... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian ananiah!  Jelaskan pengertian ghadab!  Tulislah dalil naqli tentang hasad!  Tulislah dalil naqli tentang ghibah!  Jelaskan akibat buruk namimah! Mengetahui Kepala Sekolah .........................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................ hasad..........................................  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan ananiah............................ .... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................. ...........  Menjelaskan pengertian namimah dan bahayanya............. ghadhab...................................................... ............................. ghibah.................................... dan namimah.................  Menjelaskan pengertian ghibah dan bahayanya........................................

ghibah dan namimah dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Menghindari perilaku tercela 4..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari Contoh-contoh perilaku ananiah.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa....... Kegiatan Inti 1)..2. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. ghadab. ghadab.contoh perilaku ananiah. 350 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . hasad.. hasad. ghibah dan namimah. hasad.... ghadab.. ghadab.. hasad. 2)... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah.. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah.. hasad..... ghibah dan namimah dalam kehidupan • Sikap tidak senang berperilaku ananiah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku ananiah. ghadab.. hasad.... ghibah dan namimah dalam kehidupan. Menyebutkan contoh . ghadab...

.........  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghibah............ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku ananiah.................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghadhab.. 20...................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku namimah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .....  Menyebutkan contohcontoh perilaku hasad........ Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghadhab! 3. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ananiyah! 2.......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 351 .......................... ............. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku hasad! 4 Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghibah! 5...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ..................

.. Kegiatan Inti 1). 2).. Menghindari perilaku tercela 4.. 352 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... ghadab.. hasad.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ghadab... 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa terbiasa menjauhi ananiah.... hasad.3... • Manfaat berperilaku menjauhi ananiah. hasad.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku menjauhi ananiah. hasad. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi ananiah.. Menghindari perilaku ananiah. ghibah dan namimah... ghibah dan namimah... ghibah dan namimah dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela...... ghadab.... ghadab.. hasad. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4. ghadab.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya.. ghibah dan namimah.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...

................... ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. ghadhab....  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah..... ghibah... ghibah... hasad.. hasad.............. ghibah. ghibah......... ghibah............................ dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.. dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Mengetahui Kepala Sekolah . ghibah................... hasad.... ghadhab. dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan sekolah... hasad... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 353 . ghibah...... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan masyarakat....  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah.. dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah.... hasad.......  Menghindari perilaku ananiah. ghadhab........ 20......... ghibah........... hasad.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah....... ghadhab. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..  Menghindari perilaku ananiah.............. dan namimah. hasad....... ghadhab. dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga  Menghindari perilaku ananiah............ ghadhab............... Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Pembiasaan Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah. ghadhab.. dan namimah. ghadhab.. hasad.....

. 2)... Pendidikan Agama Islam VIII/1 5. qana’ah dan sabar dengan metode . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian... hukum dan macam-macam shalat rawatib..... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.. membaca dan mengartikan dalil naqlinya. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan tentang hukum shalat sunnat rawatib secara benar dan rapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 354 .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Mengenal tatacara shalat sunnat 5.... Kegiatan Inti 1)........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat sunnat rawatib • Dalil naqli tentang hukum shalat sunnat rawatib • Macam-macam shalat rawatib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan amalan sunah... Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam shalat sunnat rawatib. ta’at.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)....1...

...  Menyebutkan dalil naqli tentang shalat sunnat rawatib......................... 20............................................... .............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian shalat rawatib!  Tulislah dalil naqli tentang shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam hukum shalat rawatib!  Sebutkan shalat rawatib muakkad! Mengetahui Kepala Sekolah .  Menyebutkan macammacam shalat sunnat rawatib.................................................................................................................................................................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat sunnat rawatib dan dasar hukumnya...................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 355 ........................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................. ................................. ............................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................... ...........................................

........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2)................. Mengenal tatacara shalat sunnat 5... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik shalat sunah rawatib qabliyah • Praktik shalat sunah rawatib ba'diyah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil....2. Elaborasi • Siswa melakukan praktik shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah dengan metode .. Pendidikan Agama Islam VIII/1 5. Kegiatan Inti 1)... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 356 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktik yang harus dilakukan siswa.. Memperaktikkan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan shalat sunah rawatib qabliyah dan ba'diyah... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

.... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat rawatib tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.  praktikkan shalat sunnat rawatib  Mempraktikkan shalat di sekolah. Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 357 .  Lakukan praktikkan shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah! Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ....... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian  jelaskan pengertian sujud sujud syukur dan dasar syukur dan dasar hukumnya........... ...... sunnat rawatib di sekolah..... 20... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan... hukumnya...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

358

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian sujud syukur • Pengertian sujud sahwi • Pengertian sujud tilawah • Dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya sujud. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2). Elaborasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

359

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• •

Siswa menelaah lebih dalam mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya.  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian sujud syukur!  Jelaskan pengertian sujud sahwi!  Jelaskan pengertian sujud tilawah!  Tulislah dalil naqli tentang sujud syukur!  Tulislah dalil naqli tentang sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................................

360

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Tata cara sujud syukur • Tata cara sujud sahwi • Tata cara sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengkaji tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

361

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara sujud syukur.  Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  Menjelaskan tatacara sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal 1. Jelaskan tata cara sujud syukur! 2. Jelaskan tata cara sujud sahwi!  Jelaskan tata cara sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

362

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. sujud sahwi..3..... dan sujud tilawah dengan metode .... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. dan sujud tilawah...... sujud sahwi...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik sujud syukur • Praktik sujud sahwi • Praktik sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memperaktikkan sujud syukur... sujud sahwi. Elaborasi • Siswa mempraktikkan sujud syukur.... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 363 . 2)........ Memahami macam-macam sujud 6.. Kegiatan Inti 1)... dan sujud tilawah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur..

tilawah dan syukur Gerakan Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan sujud sahwi. tilawah dan syukur dengan melakukan 1115 kesalahan bacaan maupun gerakan. dan sujud tilawah dengan benar! 364 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . tilawah dan syukur tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.  Mempraktikkan sujud sahwi di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1-5 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan sujud sahwi. • Melaksanakan sujud sahwi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Lakukan praktik sujud syukur.  Mempraktikkan sujud tilawah di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 6-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. Rubrik Aspek yang dinilai • • • Doa sujud sahwi. • Melaksanakan sujud sahwi. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan sujud syukur di sekolah. sujud sahwi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .

..................... tilawah dan syukur dengan melakukan lebih dari 15 kesalahan bacaan maupun gerakan.................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan sujud sahwi....... ..................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 365 .. ..... .... .................................................................................................. 20.......................................................................................................................................................................................

.. macam-macam. macam-macam.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.... Menjelaskan ketentuan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian puasa wajib • Macam-macam puasa wajib • Syarat puasa • Rukun puasa • Hal-hal yang membatalkan puasa • Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ajaran puasa.... dan batalnya puasa melalui dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan..... Memahami tatacara puasa 7. Kegiatan Inti 1)........ dan batalnya puasa..... syarat.. rukun. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian....... syarat..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 366 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....1. rukun.

......... ............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya.............  Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa.......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... 20...........................  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib...................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..  Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib............ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 367 ......... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang puasa dengan metode .................  Menjelaskan macammacam puasa wajib.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa!  Apakah yang dimaksud puasa nazar?  Sebutkan syarat puasa!  Sebutkan rukun puasa!  Jelasakan hal-hal yang membatalkan puasa! Mengetahui Kepala Sekolah .  Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadlan....................................

.............................................................. 368 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................ ............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .....................................................................................................................................................................................

Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya puasa...........2. • Siswa mengumpulkan portofolio berupa buku kegiatan bulan ramadhan......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Memahami tatacara puasa 7. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib melalui dalil naqlinya... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib 2)......... Memperaktekkan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadhan..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7........ 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 369 ..

................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .............................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................................... .................... 370 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................................................... 20... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... ........................ • Buku kegiatan Ramadhan • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib..................  Mempraktikkan puasa wajib........  Jelaskan bagaimana cara melakukan puasa wajib!  Apakah pada waktu Anda berpuasa tidak marah ( ya – tidak)  Lakukan puasa wajib pada waktu yang sudah ditentukan! Mengetahui Kepala Sekolah ........................... ...... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Apakah pada waktu puasa Anda tidak berkata berbohong? ( ya – tidak)....................................................................

.. Memahami tatacara puasa 7.. Syawal... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang puasa senin-kamis..3..... syawal. dan arafah.. syawal...... dan arafah serta mengatahui dasar pelaksanaannya. Kegiatan Inti 1)... dan arafah dengan metode . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 371 ........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Pengertian puasa senin-kamis dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa syawal dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa arafah dan dasar pelaksanaannya Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis. dan Arafah.... 2). Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis.. syawal. Syawal.... dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian puasa senin-kamis.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian puasa senin-kamis... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

... 20.............................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin-Kamis dan dasar hukumnya...............................................................................................................kamis dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa syawal dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa arafah!  Tulislah dalil naqli tentang puasa syawal!  Tulislah dalil naqli tentang puasa arafah! Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................................................................................................................................... ..................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya................. 372 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... ...................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa senin .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya........................................................................ ...

2)... Syawal..... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan puasa senin-kamis... Memperaktikkan puasa sunnah Senin – Kamis..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Praktik puasa senin-kamis • Praktik puasa Syawal • Praktik puasa Arafah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai tatacara puasa...4.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Siswa menuliskan kesan-kesannya. dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan puasa senin-kamis........ puasa Syawal... dan puasa Arafah. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. Kegiatan Inti 1).. Memahami tatacara puasa 7. puasa Syawal.... • Siswa melaporkan kegiatannya.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. dan puasa Arafah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 373 ...

........................................................ Syawal......................  praktikkan puasa sunnah SeninKamis................ ................ Syawal................................... 20..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Unjuk kerja  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis...............................................  Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis........................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................. ...................................................... ........................... ................. Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis......................... Syawal................................. Syawal. Mengetahui Kepala Sekolah ........... dan Arafah.......... dan Arafah pada waktunya........................ dan Arafah........................ 374 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................................................... dan Arafah pada waktunya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................................

...1. Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.......... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8....... Kegiatan Inti 1)... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami pengertian dan ketentuan zakat..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian zakat • Macam-macam zakat • Waktu pelaksanaan zakat fitrah • Besarnya zakat fitrah • Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya • Nisab zakat mal Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............. Eksplorasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 375 ..

.  Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakati.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan pengertian zakat..... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...  Menjelaskan syarat mengeluarkan zakat.  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat. macam-macam zakat.. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 376 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2)....... ........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Jelasakan pengertian zakat! Sebutkan macam-macam zakat! Berapa besarnya zakat fitrah?! Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah!  Jelaskan nisab zakat mal!     Mengetahui Kepala Sekolah ..  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal...  Menjelaskan macammacam zakat......... 20..

Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .............2....... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal • Perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... 2). Memahami zakat 8.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 8......... Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 377 .. Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal serta perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal...

.. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ketentuan zakat fitrah........................................................................................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasaan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal!  Sebutkan perbedaan ketentuan zakat fitrah dan mal! Mengetahui Kepala Sekolah ............................ 20......................  Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................ 378 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................  Menjelaskan ketentuan zakat mal................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................. .............................................. ...................... ...................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...

.......... Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah dengan membaca dan mengartikan dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat • Orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pengertian zakat fitrah dan zakat mal.3.... Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa............ Pendidikan Agama Islam VIII/1 8. 2).. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 379 .. Kegiatan Inti 1).... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

........................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat!  Tulislah dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat! Mengetahui Kepala Sekolah .....................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mengklasifikasi dan menjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat............................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan dalil naqli tentang orang yang berhak meneriman zakat.......................... 380 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat mal........................................ .......................................... .......................................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... ...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..............................................................................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah...................................................... ..................................................................................................... 20..

..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 381 .4........... Memperaktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mempraktikkan zakat fitrah dan mensimulasikan pelaksanaan zakat mal....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Praktik zakat fitrah • Simulasi pelaksanaan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Simulasi • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Memahami zakat 8.... Kegiatan Inti 1)...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi • Siswa melakukan praktik melaksanakan zakat fitrah danmensimulasikan pelaksanaan zakat mal. 2).....

................................................................................................................ .......................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... 20..............................  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat mal di sekolah.......................................................... .....................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Praktikkan pelaksanaan zakat fitrah!  Simulasikan pelaksanaan zakat mal! Mengetahui Kepala Sekolah ............ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat fitrah di sekolah..................... 382 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... ................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......... ...............

1...... • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilainilai kejujuran. Memahami Sejarah Nabi 9..... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi....... Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian dan an menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian... Kegiatan Inti 1). Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 383 . Pendidikan Agama Islam VIII/1 9.......

.....  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian!  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran! Mengetahui Kepala Sekolah . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 384 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.. 20. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah. ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya........ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw.........

..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 385 ..... menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Nabi Hijrah ke Madinah • Reaksi masyarakat Madinah atas kehadiran Nabi dan Para Sahabat dari Makkah.. ketabahan..... menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah.2.... • Keuletan..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 9..... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil Tentang menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah. • Komitmen Nabi dan Para Sahabat dalam menjaga perjanjian Hudaibiyah.. • Rekasi orang-orang kafir Makkah terhadap kemajuan Islam di Madinah. serta kesabaran Nabi dan para sahabat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan diri sampai saat peristiwa fathu Makkah.. Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah... • Sifat-sifat mulia dan perjuangan khulafaurrasyidin...... Memahami Sejarah Nabi 9......

...................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw........... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.................. .................................................. dan para sahabat di Madinah dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia.........................................  Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw..... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah................. Mengetahui Kepala Sekolah ................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)..........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)....................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw.................................................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................ Elaborasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah. 20............................. ........................... .........................................................  Tulislah sinopsis sejarah nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah!................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... 386 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah................................. • Siswa menyusun sinopsis....................

............................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 387 ..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .........................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 388 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs............. : VIII /2 : ............. : ....... : ............ KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 389 .................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 390 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

Eksplorasi • Guru memahami pengertian dan pembagian mad....... Menerapkan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 10. membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 391 . • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.. menjelaskan pengertian waqaf.. Menjelaskan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian mad......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian mad • Pembagian mad • Pengertian waqaf • Perbedaan bacaan waqaf dengan washal • Pembagian waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf. menjelaskan pengertian waqaf...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....1.. Kegiatan Inti 1)........... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.....

serta tanda-tandanya. Elaborasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad serta pembagiannya.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan waqaf.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2).  Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad!  Sebutkan macam-macam mad!  Jelasakan pengertian waqaf!  Apakah perbedaan antara waqaf dengan washal?  Sebutkan tanda-tanda waqaf! 392 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Pertemuan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad. pembagian. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Elaborasi • Guru menjelaskan perbedaan waqaf dengan washal. Kegiatan Inti 1).

............................... ‫ل‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ف‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫ص م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫بم‬ ِ‫ّي‬ Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................... ‫ء‬ َ‫ف آ م‬ َ‫ن م‬ َ‫ح م‬ ُ b.................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 393 ..........  Menjelaskan macammacam hukum bacaan waqaf dan contohcontohnya.................  Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah: a...................................................................... 20.................................................................... .............................................................. . Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................ ‫م‬ ٍ ‫ي‬ َ‫و م‬ ِ‫ق ّي‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫ن م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫ح م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ ي م‬ ِ‫ّۤي‬ ْ ( ‫ف‬ c........................ ................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) washal.............................................. ‫ن‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ض‬ ُّ ‫ح آ‬ َ‫ت م‬ َ‫ال م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ d................................................................................. ..............................

. siswa menyimak dan menirukan..2........ 394 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Cara-cara membaca mad • Tanda-tanda waqaf • Ketentuan tanda-tanda waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat AlQur’an. menemukan. Eksplorasi • Guru memaparkan dan mendemonstrasikan cara-cara mebaca mad.. Kegiatan Inti 1)..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10....... Elaborasi • Siswa mencari.. dan mencocokkan tanda-tanda waqaf dengan tanda waqaf yang ada di mushaf al-Qur’an....... Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami cara-cara membaca mad dan ketentuan tanda-tanda waqaf..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10... 2)..

............................................................... 20. • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan mad dalam QS................ ............................................ ................................ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 395 ......... alif  Cara membaca mad wajib muttashil adalah dibaca panjang ....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................ al-Kafirun....  Tanda waqaf lazim adalah ............ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 1... alif  Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang ............... Mengetahui Kepala Sekolah .................... alFatihah dan QS..............................................  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan waqaf dalam QS.................. alif  ‫ ج‬adalah tanda waqaf........ al-Fatihah dan QS....... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Cara membaca mad thabi’i adalah dibaca panjang ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah keentuan masing-masing tanda waqaf....................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .... al-Ikhlash........................

. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 2).........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad dan waqaf dalam ayat-ayat pilihan.. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan mad dan waqaf........ 396 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...3.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 10. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10.... Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .. Kegiatan Inti 1)..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan mad dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan waqaf dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ..

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 397 .  Mempraktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan.  praktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .  Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bertindak sebagai fasilitator. al-Baqarah. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Instrumen Soal : Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati ! Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  praktikkan cara membaca bacaan mad. • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan cara membaca bacaan mad.  praktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. alBaqarah.

................ ........................................................................................................................................................................................................................... 20....................................... ................................... ........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancar an • Bacaan mad dan waqaf • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya Nil ai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................................. 398 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. ....................................

...... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11.....1........an kepada rasul......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1).. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Rasul Allah SWT.. serta membaca dalil naqlinya. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada rasul beserta menceritakan betapa mulia tugas para rasul serta beratnya ujian yang dihadapi oleh para rasul dalam menghadapi umatnya.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT • Dalil naqli tentang rasul-rasul Allah SWT • Tugas para rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami im. menjelasakan tugas-tugasnya... 2)..... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 399 .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai para rasul dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai tugas para rasul serta membuat kesimpulan. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nabi dan rasul.  Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Rasul Allah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada para rasul!  Ceritakan kisah perjuangan salah seorang rasul rasul!  Jelasakan tugas para rasul!  Tulislah dalil naqli tentang rasul Allah!  Tulislah kesan kamu terhadap perjuangan para rasul!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

400

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Nama-nama rasul Allah SWT • Sifat-sifat rasul • Arti sifat-sifat rasul • Rasul ulul azmi • Nama-nama rasul ulul azmi • Sifat rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai nama-nama rasul Allah, sifat-sifatnya, rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

401

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

2). Elaborasi • Siswa menyimak, bertanya, serta menyimpulkannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan para Nabi yang termasuk Ulul Azmi dan menjelaskan keistimewaannya.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal • Sebutkan nama-nama rasul Allah SWT ! • Jelaskan sifat-sifat rasul! • Tulislah arti sifat-sifat rasul! • Jelaskan yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi! • Sebutkan nama-nama rasul ulul azmi! • Jelasakan sifat rasul ulul azmi!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

402

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah) • Cara meneladani sifat rasul ulul azmi • Pembiasaan diri berperilaku seperti sifat para rasul • Kesabaran para rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah). 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai aktualisasi cara meneladani sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

403

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa melakukan kegiatan pembiasaan menladani sifat-sifat para rasul. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah Saw.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  jelaskan keistimewaan sifatsifat Rasulullah Saw.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan suara hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Suara Hati No. Pernyataan Sangat Tidak Yakin Yakin yakin Skor 3 Skor 2 Skor 1 1 Para rasul merupkan manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. 2 Di akhirat kelak manusia akan bertemu dengan para rasul 3 Selama hidupnya rasul tidak pernah berbohong 4 Selama hidupnya rasul tidak pernah beruat kejahatan/kejelekan, termasuk tidak pernah berkatakata yang jelek (jorok) 5 Para rasul juga makan, minum, dan mempunyai keluarga

404

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................................ 20............... .................................. .............................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 405 .....

.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.... Membiasakan perilaku terpuji 12. 2).... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)... 406 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............. Eksplorasi • Guru menjelaskan adab makan dan minum... Menjelaskan adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian adab makan dan minum • Dalil naqli tentang adab makan dan minum • Tata krama makan dan minum dalam berbagai situasi • Fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia...... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai adab makan dan minum dan berdiskusi tentang adab makan minum dalam berbagai situasi..1... Kegiatan Inti 1)....

.. qana’ah dan sabar dengan metode . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara makan yang benar...  Menjelaskan tatacara minum yang benar.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 407 .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu........ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian adab makan dan minum!  Tulislah dalil naqli tentang adab makan dan minum!  Bagaimana tata krama makan ketika di rumah?  Bagaimana tata krama makan dan minum saat di jamuan makan?  Jelasakan fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ... ta’at....  Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 20.....

Pendidikan Agama Islam VIII/2 12. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh kebiasaan makan dan minum yang baik dan yang kurang baik. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan makan minum yang yang baik dan yang kurang baik • Simulasi tata krama (adab) makan dan minum dalam berbagai situasi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... 3) Konfirmasi • Siswa mensimulsaikan kegiatan makan dan minum dalam berbagai situasi.... Menampilkan contoh adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mamahami perbedaan makan minum yang baik dan yang kurang baik dan mensimulasikannya...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa..2...... 2). 408 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1)........ Membiasakan perilaku terpuji 12.....

... 20........................... .............................................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan yang salah................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 409 ......................... ............................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................ ................................................. ............................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...........................................................................................................  Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan perbedaan makan minum yang baik (sesuai dengan adab/ajaran Islam) dengan makan dan minum yang kurang baik Mengetahui Kepala Sekolah ....................................

• Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah makan. 410 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan makan danminum dalam berbagai situasi... Memperaktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat bertata krama ketika makan dan minum di rumah... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. • Siswa melaporkan kegiatannya.... kantin sekolah...3. di rumah makan... atau dalam situasi yang lain. Kegiatan Inti 1)..... resepsi. 2)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Membiasakan perilaku terpuji 12..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah maupun di kantin sekolah. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. atau dalam situasi yang lain. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya makan minum yang beradab... resepsi.....

......... kantin sekolah............................. atau dalam situasi yang lain........................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 411 ................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................................... di rumah makan.................... 20....... ...................... resepsi........................................................ Buatlah laporan dan tulislah kesankesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ....................... ....... ...............  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah....................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga..... ..................................................................................................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan makan dan minum di rumah.......................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.....  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.........

Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai dendam dan munafik.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dendam dan munafik........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pengertian dendam dan munafik • Dalil naqli tentang dendam dan munafik • Akibat buruk dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. Kegiatan Inti 1)..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 412 .....1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami dendam dan munafik dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya......... Menghindari Perilaku tercela 13..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13. 2).... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang dendam dan munafik dengan metode ...

.................................................................................................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam...... 20........  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan munafik...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.........  Menjelaskan pengertian munafik dan bahayanya.............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 413 ................................................ ....................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian dendam dan bahayanya................................. ................ .............................. ......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian dendam!  Jelaskan pengertian munafik!  Tulislah dalil naqli tentang dendam!  Tulislah dalil naqli tentang munafik!  Jelasakan akibat buruk dendam dan munafik! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................................

.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 13.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri dendam dan munafik.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya......... 2)...2... Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pendendam dan munafik.. Menghindari perilaku tercela 13.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa...... Kegiatan Inti 1)....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 414 ...

............................................................................................................... 20........................................ ................................................. ...........  Menjelaskan ciri-ciri munafik...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................................................................... ............ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ciri-ciri pendendam............................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri pendendam !  Sebutkan ciri-ciri munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................................................. ................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 415 .....

.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 416 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku dendam dan munafik • Pembiasaan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi dendam dan munafik.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 13...... 2)........... Kegiatan Inti 1).3.. Menghindari perilaku tercela 13. Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku dendam dan munafik serta membiasakan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik..

........... ....................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporakan hasilnya...  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 417 ..........  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga....... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga......................................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.......................... 20............................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............... .......................... ....................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................... Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................ ................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...........................................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat.................................................................

Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian. • Dalil naqli tentang hewan yang haram dimakan.. Kegiatan Inti 1). binatang halal.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 14. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group). Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14......... 2). • Dalil naqli tentang hewan yang halal dimakan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian binatang yang halal dan yang haram. jenis-jenis....... • Jenis-jenis hewan yang halal dimakan..... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memakan makanan halal.. jenis-jenis. • Jenis-jenis hewan yang haram dimakan. binatang halal dan haram melalui dalil naqlinya...1... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian... Elaborasi 418 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

..........................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan.............. ................................................ ........................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................................................... 20............................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................. .......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang binatang halal dengan metode ..... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram.............................................  Menunjukkan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan....................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 419 ......................................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Buatlah klasifikasi binatang yang halal dan yang haram! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................... ...............

......... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa.... • Mudharat mengkonsumsi binatang yang haram........... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram dan menghindari mengkonsumsi makanan dari binatang yang haram..2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan........ Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14. 420 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Pendidikan Agama Islam VIII/2 14. Kegiatan Inti 1).

.......... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan............................... • Siswa mensimulsaikan cara menolak ketika ditawari makanan dari binatang yang haram........................ mudharat mengkonsumsi binatang yang haram..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 421 ............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................................  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan di luar lingkungan keluarga................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan......................................................... 20............................ ....... ................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)...................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga................................................................................................................. ...................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................................. ................... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram Mengetahui Kepala Sekolah .....

... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah... 2).. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Memahami sejarah dakwah Islam 15.... Kegiatan Inti 1).. • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama..........1..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Pendidikan Agama Islam VIII/2 15.. Kedua dan Ketiga Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 6 X 40 menit ( 3 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 422 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...

..............................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah.......................... • Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah!  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah! Mengetahui Kepala Sekolah ................. ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 423 .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.............. 20.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah.........................

.... biologi.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengklasifikasi ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih.... dan akhlak. • Ilmuwan dalam bidang kedokteran. astronomi. kimia. kimia. kedokteran.. Memahami sejarah dakwah Islam 15. biologi. dan akhlak..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... dan akhlak.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Ilmuwan bidang tauhid fiqih..2..... Kegiatan Inti 1).. astronomi. fisika....... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. dan matematika. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih. Pendidikan Agama Islam VIII/2 15. fisika.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 424 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dan matematika.... 2)...

.....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................ 20................................................................... ......... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang akhlak!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang kedokteran!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang fisika!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang matematika! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................. • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Umayyah............................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..................................................... .............................................................. .. ............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 425 ................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya....................................................................................................................  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah.................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 426 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

....... : ...... : IX /1 : ......................... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 427 ............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs..................... : ............

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 428 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

at-Tin dengan tartil..... Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1... Kegiatan Inti 1).... guru sebagai fasilitator.... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat at-Tin dengan fasih.......... Membaca QS. • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam IX/1 1..1. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 429 ..... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat at-Tin. 2)...

................................. .......... .............................................................................................................................................. at-Tin dengan tartil dan benar....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................... 20...... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacalah surat at-Tin dengan fasih......................  Membaca keseluruhan ayat dalam QS............................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................... ............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca potonganpotongan ayat dalam QS............................................................................ at-Tin dengan benar.................. ......... 430 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................................................................................................... kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ....................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.2. Menyebutkan arti QS at-Tin 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat at-Tin, mengartikan surat at-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat at-Tin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat at-Tin • Arti surat at-Tin • Kandungan ayat surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat QS at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

431

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru, guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan masingmasing kata dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. at-Tin dengan benar.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian

Instrumen / Soal      Lafaz ‫ وطور سينين‬artinya .... Lafaz ‫ لقد خلقنما‬artinya .... Lafaz ‫ أحسن تقويم‬artinya .... Tulislah arti surat at-Tin ayat 4! Tulislah arti surat at-Tin ayat 4!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

432

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.3. Menjelaskan makna QS. at-Tin. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • makna QS. at-Tin. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan makna Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca dan mengkaji buku-buku tafsir untuk memahami makna QS. at-Tin. • Menjelaskan pesan-pesan pokok dari QS. at-Tin. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

433

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes uraian  Menjelaskan makna setiap Tes tertulis  jelaskan makna setiap ayat yang ada Tes isian ayat yang ada dalam QS. dalam QS. at-Tin dengan benar. at-Tin dengan benar.  jelaskan pesan-pesan pokok dari  Menjelaskan pesan-pesan QS. at-Tin. pokok dari QS. at-Tin. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap

Instrumen Soal
Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar ........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3

Mengetahui Kepala Sekolah

_________________ NIP Saran Kepala Sekolah :

_________________ NIP

434

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

435

.. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih.... 3) Konfirmasi 436 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....1..... Membaca hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih.. Kegiatan Inti 1)... • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Pendidikan Agama Islam IX/1 2... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya. 2)... guru sebagai fasilitator. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2.

........................................ ................................................................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar..............................  Membaca keseluruhan alHadits tentang menuntut ilmu dengan benar....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................ ....................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Bacalah hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih.................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 437 ............................... 20.................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............................................................................. ........ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................... kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ............................ ..............................................

Menyebutkan arti hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad....... mengartikan hadits tentang menuntut ilmu....... Pendidikan Agama Islam IX/1 2.........2..... dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2... 438 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu • Arti surat hadits tentang menuntut ilmu • Kandungan hadits tentang menuntut ilmu Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu...... 2)..

......... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................. ...................................................... ........  Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar...... guru bertindak sebagai fasilitator............................. Lafaz ‫ نظيف‬artinya .... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru......... ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih mengartikan hadits tentang menuntut ilmu berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ...................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar......................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 439 ................................................ 20.............. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Lafaz ‫ النظمافة‬artinya ............................................................................................... Lafaz ‫ من اليممان‬artinya ........................... Tulislah arti hadits tentang menuntut ilmu yang menyatakanbahwa menuntut ilmu itu sebagian dai iman!  Tulislah artinya!     ............................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..............

......... Pendidikan Agama Islam IX/1 2. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain... • Pembiasaan diri menjaga menuntut ilmu....3.. 2)... Eksplorasi • Guru menjelaskan Sikap menjaga menuntut ilmu...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna kandungan hadits tentang menuntut ilmu... Menyebutkan hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mensimulasikan sikap berserah menjaga menuntut ilmu serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.... • Siswa melaporkankegiatannya.. Kegiatan Inti 1). Memahami al-Hadits tentang menuntut ilmu 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Sikap menjaga menuntut ilmu..... 3) Konfirmasi 440 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan makna yang terkandung dalam alHadits tentang menuntut ilmu. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan makna yang terkandung dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu. Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 441 .  jelaskan prinsip-prinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan prinsipprinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  Jelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam al-Hadits.  Menjelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam alHadits. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .

............................................................ 20............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................... 442 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................. ..... ............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................. .........................................................................................................................................................................................................................

...... • Siswa berdiskusi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 443 . 2). serta menjelaskan fungsinya.... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3......1.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group)......... Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam IX/1 3... menjelasakan kehidupan dunia hanya sementara.. Menjelaskan pengertian beriman kepada Hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani hari akhir.... Eksplorasi • Guru memberikan gambaran mengenai dhsyatnya hari akhir. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai hari akhir dengan metode ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada hari akhir • Kehidupan dunia yang bersifat sementara • Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami iman kepada hari akhir.

.............................................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..............................................................................................  Menjelaskan nama-nama hari akhir.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai fungsi beriman kepada hari akhir........  Menjelaskan berbagai peristiwa terkait dengan hari akhir........ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................ ......................................... ............................................................ 444 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............. 20............................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hari akhir....................... ......................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada hari akhirl!  Ceritakan kejadian hari akhir!  Tulislah ayat tentang hari akhir!  Jelaskan tanda-tanda hari akhir!  Jelasakan fungsi beriman kepada hari akhir! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................  Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir  Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir...

... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 445 ......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Dalil naqli dan aqli tentang hari akhir • Dalil naqli tentang adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...2... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ahri akhir....... 2)...... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode .. Kegiatan Inti 1).......... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3. Pendidikan Agama Islam IX/1 3. Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia.

............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir...................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................ 20....................................................................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menegaskan iman kepada hari akhir......  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir.................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir................................................................................... .................................................................... 446 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................... ..................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir......... ............ .............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...

Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an......... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.......3.. Pendidikan Agama Islam IX/1 3........ Kegiatan Inti 1).. 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah....... Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 447 . Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3.. Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya...

....................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian kiamat sughra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits........................................................ ......... ............................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............................................................................................................................................................................  jelaskan pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits............................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................................................................................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ........................ ............... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian kiamat sughra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits....... • Menjelaskan pengertian kiamat kubra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits........ .......................  jelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits..................... 448 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... • Menjelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits....................... 20......................................................

.. membaca dan mengartikan dalil naqlinya... Membiasakan perilaku terpuji 4. Pendidikan Agama Islam IX/1 4..1...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tasamuh.. Menjelaskan pengertian tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tasamuh... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 449 ......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... 2).... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian tasamuh • Dalil naqli tentang tasamuh • Fungsi tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tasamuh dengan metode . serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tasamuh.

.............................................................. ....................... ......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • • • Jelaskan pengertian qanaah! Jelakan pengertian tasamuh! Jelaskan ciri-ciri qana’ah! Apakah fungsi qanaah? Tulislah dalil naqli tentang tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............. ....................................... 20. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................................................................................. • Menjelaskan pengertian tasamuh dan menyebutkan dalilnya................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................... 450 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian qana'ah dan menyebutkan dalilnya.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...........

2...... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........ Pendidikan Agama Islam IX/1 4.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2).. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 451 . Menampilkan contoh perilaku tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan dan menyukainya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan......... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya... Membiasakan perilaku terpuji 4. Kegiatan Inti 1)........ Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tasamuh dalam kehidupan......

...............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................................................................................................. 20........................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menunjukkan contohcontoh perilaku qana’ah dalam kehidupan seharihari....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................................................. 452 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................... ............... . Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • Ceritakan contoh penerapan qana’ah! • Ceritakan contoh penerapan tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tasamuh dalam kehidupan seharihari.................................................................................................................................................................... .......... ...............................................

...3.. Pendidikan Agama Islam IX/1 4...... 2).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tasamuh dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tasamuh dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tasamuh. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 453 . Membiasakan perilaku terpuji 4...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..... Kegiatan Inti 1)......

...................................................................................................................................................................... • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan masyarakat......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................. ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. 454 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................ .......................................................... .................................. 20...................................... ........ • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan sekolah........................................................................................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan keluarga......................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal • Simulasikan sikap anak yang toleran terhadap kawannya yang bukan muslim! Mengetahui Kepala Sekolah ...... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..1...... dan tatacara penyembelihan hewan. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela... Pendidikan Agama Islam IX/1 5.. Kegiatan Inti 1)... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 455 .. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).... • Tatacara menyembelih hewan... Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat... macam-macam zakat..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian penyembelihan hewan • Syarat-syarat penyembelihan.. • Dalil naqli tentang penyembelihan hewan. dalil naqli.... • Hal-hal yang makruh dalam menyembelih.. syarat-syarat. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5. hal-hal yang makruh....

... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP 456 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... ..... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dan dasar hukumnya. • Menunjukkan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • Apa dasar hukum dilakukannya penyembelihan hewan? Jelaskan secara singkat tentang tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut hukum Islam! Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan penyembelihan hewan lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ....... 20............ • Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan yang baik dan benar.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam IX/1 5. • Pengertian aqiqah • Dalil naqli hukum pelaksanaan aqiqah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian qurban.. • Ketentuan hewan qurban • Pembagian daging qurban.. • Dalil naqli hukum pelaksanaan qurban... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5. • Pembagian daging aqiqah.....2. Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 457 .......... • Waktu pelaksanaan qurban.... • Ketentuan hewan aqiqah................ Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan ketentuan aqiqah dan qurban.. • Waktu pelaksanaan aqiqah...

............................................ .................................................. ......................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .... 20...................................................................... 2).................... ♦ Menjelaskan syarat-syarat aqiqah dan qurban.................................................... ♦ Menjelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban............................................... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya................................................................ ........................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................... .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)........................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. 458 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian aqiqah dan qurban serta dasar hukumnya................................................................................... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa................. ♦ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan aqiqah dan qurban Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Apa yang dimaksud dengan qurban? ♦ Sebutkan syara-syarat hewan untuk aqiqah dan qurban! ♦ Jelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban! ♦ Carilah ayat-ayat al-Quran terkait Mengetahui Kepala Sekolah ..............

.............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 459 ........................................................................................

....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Doa/lafaz sebelum menyembelih binatang.3. Kegiatan Inti 1).. Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 460 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban..... 2).. • Siswa mengklasifikasi danmenjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Pendidikan Agama Islam IX/1 5............... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5.. • Praktik cara menyembelih binatang qurban dan aqiqah.

......... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 461 ... . ♦ Memperagakan penyembelihan hewan aqiqah dan qurban di depan kelas... .................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...................................................... .............................................................................................................................................................. ........................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban! ♦ Peragakan cara penyembelihan hewan qurban dan aqiqah di hadapan teman-teman kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban..................................... 20...................................................................................................

. • Wajib haji dan umrah. • Dalil naqli tentang haji dan umrah.. • Dam dalam haji dan umrah... Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............ Kegiatan Inti 462 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela...... • Sunah haji dan umrah • Larangan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. • Rukun haji dan umrah. • Syarat-syarat haji dan umrah... Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ketentuan haji dan umrah.1. Pendidikan Agama Islam IX/1 6..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian haji dan umrah. • Hukum melaksanakan ibdah haji dan umrah.....

♦ Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. ♦ Menjelaskan laranganlarangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. ♦ Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. macam-macam zakat. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat. ♦ Menjelaskan sunnah haji dan umrah. ♦ Menjelaskan rukun umrah. ♦ Menunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). ♦ Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan apa yang dimaksud dengan haji dan umrah! ♦ Sebutkan syarat-syarat haji dan umrah! ♦ Jelaskan perbedaan antara ♦ Jelaskan rukun-rukun umrah yang kalian ketahui! ♦ Sebutkan beberapa sunnah haji dan umrah! ♦ Sebutkan dua macam larangan yang dilkukan pada waktu melaksanakan ibadah haji! ♦ Carilah dalil naqli baik dari ayatayat al-Quran maupun hadits terkait dengan ibadah haji dan umrah lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! ♦ Cobalah kalian lakukan identifikasi tentang hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah terkait dengan perilaku kita seharihari! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 463 . waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).

..............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ... .............................................................................. ..................................................... ................... 464 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................................. 20...................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

.... Pendidikan Agama Islam IX/1 6...... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal..... Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6.2. 2). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Bentuk-bentuk pelaksanakan ibadah haji dan umrah • Manasik haji dan umrah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........ Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 465 . Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah........... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Inti 1).......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

Jelaskan dengan singkat urutanurutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah! 3..................................... haji ifrad d............................ ♦ Menjelaskan tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah............................................................... Pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umrah atas haji disebut........................................... 20............................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................. ............. haji wada’ 2.... 466 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................... ................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah................................ haji tamattu’ b................................................................................................................... ♦ Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah........ . Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................... a................ haji qiran c........................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1.................. Peragakan pelaksanaan tawaf yang benar lengkap dengan bacaannya! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................ ............

sosial...1.. sosial.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi..... dan pengajaran. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)..... Kegiatan Inti 1).. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 467 .. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.... Pendidikan Agama Islam IX/1 7.. dan pengajaran 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.... • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui kegiatan sosial..... • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pengajaran.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......

. Ceritakan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan! 2... Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan perdagangan! Mengetahui Kepala Sekolah .. Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial! 3.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 468 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... 20.. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ 2. ... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.... 3...... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran...... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Sumatera dan Sulawesi..... Eksplorasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah... Elaborasi • Siswa menyusun sinopsis..... Sumatera dan Sulawesi 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.. Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 469 ..... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7... Pendidikan Agama Islam IX/1 7. 2)... Kegiatan Inti 1)...2.....

Sumatera.. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... ..... Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. program pengayaan.. dan Sulawesi.... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 4... Dua di antara kerajaan Islam yang ada di Jawa pada masa lalu adalah . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.......... 20. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... dan Sulawesi! Mengetahui Kepala Sekolah . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran...... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 470 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.. Jelaskan bagaimana akhir pemerintahan kerajaan Samudera Pasai di Sumatera! 3... 3. 2. 2. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di Sulawesi! 4. Sumatera..... Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di luar Jawa... dan ..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 471 .

.... : .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs......................... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 472 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................... : . : IX /2 : .........................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 473 .

... Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat al-Insyirah dengan fasih... Kegiatan Inti 1)....... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an..1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ....... Pendidikan Agama Islam IX/2 8... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.... 2). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat al-Insyirah. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 474 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....

program pengayaan. al-Insyirah dengan tartil dan benar. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Membaca potonganpotongan ayat dalam QS. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. at-Tin dengan tartil dan benar lalu cobalah untuk menghafalnya! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 475 . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. al-Insyirah dengan benar.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ز م‬ ْ ( ‫و‬ ِ‫ك ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫نما م‬ َ‫ع م‬ ْ ( ‫ض‬ َ‫و م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. guru sebagai fasilitator. memberikan penguatan dan penyimpulan • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 2. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Membaca keseluruhan ayat dalam QS. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫إ م‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ 2. Bacalah keseluruhan ayat dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ض م‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ي م‬ ِ‫ل ّي‬ ‫ذ‬ َّ‫ۤاة‬ . Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini dengan tartil dan benar: .

..................................................................... 476 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................................... . 20.................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... ...............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...............................................................................................................................................................

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1).. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ......... Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 477 .... Menyebutkan arti QS Al-Insyirah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat al-Insyirah. Pendidikan Agama Islam IX/2 8... 2)... dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah.2.... mengartikan surat al-Insyirah........ Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat al-Insyirah • Arti surat al-Insyirah • Kandungan ayat surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........

Mengartikan masingmasing kata dalam QS. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. al-Insyirah ayat demi demi ayat lengkap dengan terjemahnya! 478 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru. alInsyirah dengan benar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. Ayat yang tepat dari arti “Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu” adalah . yang telah menghilangkan bebanmu c. al-Insyirah adalah: a. 3. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. yang telah memberatkan punggungmu. program pengayaan. yang telah melapangkan dadamu b. guru bertindak sebagai fasilitator. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . 3. alInsyirah dengan benar. 2. yang telah meragukan hatimu d. Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. Lafalkan QS. Mengartikan masingmasing ayat dalam QS.. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Teknik Penilaian Tes tulis Tes lisan Bentuk Instrumen Pilihan ganda Jawaban singkat Praktik Instrumen / Soal 1. 2. Arti yang tepat untuk kata ‫ض‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬ َ‫ر م‬ ‫ك‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ م‬dalam QS. al-Insyirah dengan benar. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.

............... .................................................................... 20............................................................................................................................................... ...........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................................................................. .................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 479 ................................

. Eksplorasi • Guru menjelaskan cara Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS... • Mempraktikkan Pembiasaan diri bersikap pasrah kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.......... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mempraktikkan sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. al-Insyirah. al-Insyirah.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Elaborasi 480 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1).... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.. Pendidikan Agama Islam IX/2 8.. 2)...........3... Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Mempraktikkan Sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.

• Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Uraian singkat Essay Pekerjaan rumah Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. al-Insyirah. Tunjukkan perilaku kalian di kelas dalam belajar yang mencerminkan perilaku bekerja keras! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 481 . Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat 7 dari QS. alInsyirah. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain. 3. Apa yang dimaksud dengan berserah diri seperti tersebut dalam QS. al-Insyirah ayat 8? 3. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. 2. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Menjelaskan makna yang terkandung dalam QS. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 4. Buatlah laporan tentang contohcontoh perilaku bekerja keras dari survey yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 4. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. Menunjukkan contohcontoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. al-Insyirah (‫إ‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ص‬ ‫ب‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫!) م‬ 2. alInsyirah. Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. alInsyirah dalam kehidupan sehari-hari.

........ .... 20.............................................. ...... ......................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................ ..... ................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 482 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

.. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... 2)... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 483 .... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang kebersihan dengan fasih.. Membaca hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang kebersihan dengan fasih dengan fasih. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang kebersihan dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. guru sebagai fasilitator......... Pendidikan Agama Islam IX/2 9.. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9........1..... Kegiatan Inti 1).

.......................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................... 484 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................. Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar............ ....................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1.................................................................... ........................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................................ Bacalah potongan-potongan hadits ini dengan benar: ِ‫مما ّي‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫م‬ 2.............................. Bacalah bagian dari hadits tentang kebersihan di bawah ini: َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫ م‬‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫ي م‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ب‬ َ‫مما م‬ َ‫ل م‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ن م‬ ِ‫ل ّي‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫هلل م‬ ِ‫ن ا ّي‬ َّ‫ة‬ َ‫حما م‬ َ‫ب م‬ ْ ( ‫س‬ ُ ‫و‬ َ‫ م‬ ِ‫ر ّي‬ ‫ض‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( َ‫وا م‬ َ‫ت م‬ ِ‫وا ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... 2.................................... 20..... ............................................. ...................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. Membaca keseluruhan alHadits tentang kebersihan dengan benar..................................

. Eksplorasi • Guru bertanya kepada siswa arti al-Hadits tentang kebersihan dan berusaha menghafalkannya 2)... Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad..... mengartikan hadits tentang kebersihan. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang kebersihan..2........ Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang kebersihan................. Kegiatan Inti 1). • Siswa berlatih mengartikan hadits tentang kebersihan berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang kebersihan • Arti surat hadits tentang kebersihan • Kandungan hadits tentang kebersihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Pendidikan Agama Islam IX/2 9.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 485 . Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9..

....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang kebersihan dengan benar........................................ Terjemah dari kata ‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ م‬adalah ................................. kekayaan itu bermanfaat d............................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1..... 2... kesabaran itu ada batasnya b.... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................. guru bertindak sebagai fasilitator.. ............ Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar.................................................................. kebersihan itu adalah iman Mengetahui Kepala Sekolah ................... 2............................................................................................ ........................... kesabaran itu bersinar c....... Arti yang tepat dari potongan hadits ٌ ‫يما‬ ‫ء‬ َ‫ض م‬ ِ‫ر ّي‬ ُ ‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َّ‫وال ة‬ َ‫ م‬adalah: a....................................... ................................................................................. 486 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............ 20..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru........................

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........... 2).. • Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam al-Hadits.... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari....... Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits.. Elaborasi • Siswa diajak dan dihimbau untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.... Memahami al-Hadits tentang kebersihan 9...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 487 . Kegiatan Inti 1).. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa perilaku bersih seperti dalam al-Hadits.3..... Pendidikan Agama Islam IX/2 9..

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Tunjukkan perilaku bersih di kelas di saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI! Instrumen Soal : Pernyataan 1 2 3 4 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 488 . lalu buatkan laporannya! 3. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Teknik Penilaian Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pekerjaan rumah Praktik Instrumen / Soal 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 3. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Cobalah kalian mengidentifikasi aktivitas kalian di rumah yang terkait dengan perilaku bersih. 2. Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam alHadits. Apa makna kebersihan sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi? 2.

......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah....................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... ............... ................ 20............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 489 ...........

Pendidikan Agama Islam IX/2 10.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pentingnya beriman kepada qadha dan qadar • Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 490 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari... 2)...1............. • Siswa Menelaah berbagai literatur untuk menemukan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar.. Kegiatan Inti 1).. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.. Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qadha dan qadar dan menyebuitkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar.....

..... ................ Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan kalian di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ..................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 491 ........................ • Teknik Penilaian Tes lisan Tes tulis Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uraian Identifikasi Instrumen / Soal 1.............................................. Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah................. Menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........... 20........... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadha dan qadar! 2.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Menyebutkan ciri-ciri seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar Allah........... ............................ 2........................................................................ Sebutkan beberapa ciri bahwa seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar! 3......................... 3...................

.... Elaborasi • Siswa menelaah.. Kegiatan Inti 1)...2.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian qadha dan qadar • Hubungan antara qadha. Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian qadha dan qadar dan menjelasakan hubungan antara keduanya serta meyakini bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah.... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qadha dan qadar. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10. 2). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... Pendidikan Agama Islam IX/2 10....... qadar dan takdir • Kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... mencari dan menemukan hubungan antara qadha dan qadar.. memberikan penguatan dan penyimpulan 492 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....

.............. ................................. Menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah.......... ....... Menjelaskan perbedaan antara qadha dan qadar Allah.......... Apa makna kata qadha dan qadar dari segi bahasa! 2... 3................................. Apa perbedaan pokok antara qadha dan qadar menurut pendapat para ulama! 3................................................................................................... 20................... 2...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Uraian Instrumen / Soal 1................................................................................................................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 493 .................... .................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........... Buatlah laporan tentang suatu aktivitas (misalnya aktivitas kalian di sekolah) yang menunjukkan hubungan antara qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ....................................... ............................ Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar Allah............

..... Elaborasi • Siswa mendiskusikan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.. Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan takdir muallak dan mubram dan menyebutkan contoh-contohnya...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan takdir muallak dan mubram • Contoh-contoh takdir muallaq dan mubram Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari...... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya..... Pendidikan Agama Islam IX/2 10. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10. Eksplorasi • Siswa Mengamati berbagai fenomena di masyarakat untuk mengidentifikasi perilaku seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar...3.... 494 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 2)... Kegiatan Inti 1)........

............................... 3.............................................. Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Isian Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1.... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar Allah seperti disebutkan dalam al-Quran...................... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa contoh qadha dan qadar Allah terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari! 3.......... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang pernah kita alami.................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 495 .............. Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang belum pernah kita alami..................... Di antara dua contoh dari qadha dan qadar Allah adalah .............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................................................ 2.................. .............. 2........................................... dan .... 20.............................................................. Identifikasi juga beberapa contoh qadha dan qadar Allah yang belum kalian alami dalam perbuatan kalian sehari-hari! Mengetahui Kepala Sekolah ............................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................. ...............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................ .

Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10... Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca.4. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode ... 2). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qadha dan qadar. Kegiatan Inti 1).. mengartikan dan menjelaskan maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang qadha dan qadar • Arti dalil naqli tentang qadha dan qadar • Maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : SMP / MTs .. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 496 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam IX/2 10.....

....................................... 3................................................. Sebutkan dan jelaskan satu kandungan pokok dari ayat-ayat alQuran yang terkait dengan qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................... lalu tulislah dalam buku kerja kalian dan serahkan kepada guru kalian! 2.... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1...................... Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan iman kepada qadha dan qadar........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......................... 20................... .............. Teknik Penilaian Penugasan Tes lisan Tes tulis Bentuk Instrumen Pekerjaan rumah Unjuk kerja Uraian Instrumen / Soal 1............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 497 . .. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................ Tunjukkan satu ayat terkait dengan qadha dan qadar lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 3................................................. Menunjukkan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar........................... Menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar..................................................................... 2.......... Mengartikan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.................................. .........................

... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai takabur... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian takabur..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Menyebutkan pengertian takabur....1.. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang takabur dengan metode .. Kegiatan Inti 1). 2)..... Menghindari Perilaku tercela 11.... Pendidikan Agama Islam IX/2 11. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 498 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian takabur • Dalil naqli tentang takabur • Akibat buruk takabur Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari takabur......... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menyebutkan pengertian takabur.....

..................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........... ................................................... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur................................................. ................................................... Apa makna kata takabur dari segi bahasa! 2............. 20......................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............. .................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 499 .................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... Teknik Penilaian Kuis Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Instrumen / Soal 1................ Menjelaskan pengertian takabur..................................................................................................... Tunjukkan salah satu dalil naqli terkait dengan takabur! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... 2.................................................................................................................

.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..2. Pendidikan Agama Islam IX/2 11. Menghindari perilaku tercela 11... 500 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .contoh perilaku takabur 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pentakabur........ 2). Menyebutkan contoh ..... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya............ Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri takabur...

.................................... ............................ Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................. .. Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1......... 2.................................................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 501 ..............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................................................................. Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada Allah! 2...... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................................... 20.................... ............... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap sesama manusia.............................. Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada sesamanya! ......................................................................... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap Allah Swt................................................................................................ .......................

...... 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Menghindari perilaku tercela 11..... 2). Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku takabur serta membiasakan diri menjauhi perilaku takabur... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi takabur........3... Pendidikan Agama Islam IX/2 11..... 502 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku takabur • Pembiasaan diri menjauhi perilaku takabur Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Tentang Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari Kegiatan Inti 1)..

......................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah keluarga! 2.......... .................... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat.............................................................................................................. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di sekolah! 3................................................. ....... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga................................................................................................. .......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................. Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Urian Urian Urian Instrumen / Soal 1........ Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah.............................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........... .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................................. 20..................................................................................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 503 ................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................... 3... 2...................................

................ Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.... makmum shaf.. Menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum..1. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12.. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah... ketentuan menjadi imam........ Kegiatan Inti 1)... syarat-syarat... Pendidikan Agama Islam IX/2 12.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 504 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.

.................................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ 2............................................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah berjama’ah.............................................................................................................................................................. 3........... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 505 .................................................................................. Menjelaskan pengertian shalat sunnah munfarid..................................................... 20......................................... ............................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................ ............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes lisan Tes lisan Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat pekerjaan rumah Instrumen / Soal 1..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah........................ Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah berjama’ah? 2.......................................................................... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah........................................................................ ............................. Menyebutkan dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid.............. ........... Kumpulkan beberapa dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid lalu tunjukkan di depan kelas! ................................................................................................... .... Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah munfarid? 3....................................... ...... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..............

.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian........ • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum...2....... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.. Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menyebutkan contoh shalat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.... ketentuan menjadi imam.. makmum shaf. 506 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Pendidikan Agama Islam IX/2 12....... syarat-syarat. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12.

..... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah munfarid...................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................... ................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................................... 2...... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................... 20........................................................ • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah............................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Kuis Bentuk Instrumen Isian Isian Instrumen / Soal 1........................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 507 ....................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah.............................. .......................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................. .................. ...................................... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah berjama’ah......... ................ 2.............................................. Di antara tiga contoh shalat sunnah berjama’ah adalah ............................................................................................................................................................ dan ....................................................... ......... ........................ Satu contoh shalat sunnah munfarid adalah ................... Mengetahui Kepala Sekolah ..........................

makmum muwafiq........... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan shalat berjamaah......3... 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Praktikkan shalat berjamaah..... mensimulasikan shaf. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mempraktikkan shalat berjamaah. dua makmum........ Pendidikan Agama Islam IX/2 12..... dan makmum masbuk. • Simulasi shaf shalat jamaah dengan satu makmum. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah. Elaborasi 508 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Inti 1)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

Tunjukkan dan praktikkan salah satu shalat sunnah munfarid yang sering kalian lakukan! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 509 . • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nil ai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes lisan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Menjelaskan tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Jelaskan secara singkat tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid! 2. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan shalat berjamaah tanpa melakukan kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid di sekolah. mensumulasikan shaf makmum. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. 2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melakukan praktik shalat berjamaah. Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.

................................. 510 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.......................... .............................................................. 20........... ................................................................................ • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ........................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................

. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai seni dan tradisi Islam serta mencari contoh-contohnya...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian seni dan tradisi Islam... Kegiatan Inti 1)......1..... dan menyebutkan contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian seni budaya lokal • Pengertian tradisi Islam • Contoh-contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami budaya dan seni Islam.. Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 511 . tradisi Islam..................... Pendidikan Agama Islam IX/2 13.. Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian seni budaya lokal..

.......................................................... Tunjukkan beberapa seni budaya yang berkembang sekarang yang merupakan warisan tradisi Islam! 3...................... .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................................... 3........................... ............................................................................................................................................ .......................... 2......... Menjelaskan pengertian tentang seni budaya lokal.......................... • Teknik Penilaian Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.. Apa yang kalian ketahui tentang seni budaya lokal! 2.......................... Menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................................. ............................................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................ 20.......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... Jelaskan salah satu jenis seni budaya lokal yang bernuansa Islami di daerah kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ................. Menceritakan seni budaya lokal yang bernuansa Islami...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................... 512 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

kupatan... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........ grebeg besar dan sekaten.. Kegiatan Inti 1).... grebeg besar dan sekaten Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Tradisi halal bihalal....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Apresiasi terhadap tradisi tradisi halal bihalal. dugderan..2. Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan dan mengapresiasi tradisi halal bihalal.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 513 . Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. dugderan. grebeg besar dan sekaten. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk berdiskusi tentang tradisi halal bihalal.. 2).. dugderan.. Pendidikan Agama Islam IX/2 13. kupatan. grebeg besar dan sekaten. dugderan.. kupatan.... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13....... kupatan..

....................................................................................................................... ... 514 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................................. 2.............. • • Teknik Penilaian Observasi Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Instrumen observasi Proyek Instrumen / Soal 1.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... 20............................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya......................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................ ....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................................................... Memelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara........ .. Buatlah satu kelompok (group) seni untuk mengembangkan salah satu seni budaya lokal yang Islami dengan misi dakwah Islam! Mengetahui Kepala Sekolah .................. Lakukan pengamatan terhadap salah satu upacara adat di lingkungan kalian lalu buatlah laporannya dengan mengaitkan dengan pandangan Islam! 2.................................... Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara yang bernuansa Islami....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..............

2 dst 3.1 3.2 dst No KKM 1 2 3 4 5 dst Rata-rata Ketuntasan belajar (dalam %) ≤ 49 50-74 75-100 ≥ KKM sekolah …. …... ….1 1..2 dst 2.. …... ….. ….KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD SK 1 SK 2 SK 3 Nama Siswa KD KD KD 1... …. …. ….1 2. jml siswa Frekwensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 515 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful