KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs

)

PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1 : ........................... : ........................... : ...........................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

219

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

220

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian "Al" Syamsiyah, "Al" Qamariyah dan menyebutkan hurufhuruf Syamsiyah maupun Qamariyah dengan Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Pengertian "Al" Syamsiyah • Pengertian "Al" Qamariyah • Huruf-huruf Syamsiyah • Huruf-huruf Qamariyah Materi Kegiatan Pendahuluan :

Pengertian & Hukum
Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca AlQuran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

221

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Muzzammil (73): 4]. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. untuk membaca AlQur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap hurufhurufnya (bertajwid). Firman Allah s.w.t. yang lain:

Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Furqaan (25): 32]. 2. Dalil dari As-Sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. (istri Nabi s.a.w.), ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.a.w., maka beliau menjawab:

Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s.a.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang, yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud, Salim, Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari). 3. Dalil dari Ijma' Ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini."

222

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Tingkatan Bacaan
Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan: 1. At-Tahqiq: Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 2. Al-Hadar: Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. 3. At-Tadwir: Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukumhukum tajwid. 4. At-Tartil Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tanda Tanda Baris

1. Baris di atas (Fathah) Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: 2. Baris di bawah (Kasrah) Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: 3. Baris di hadapan (Dhammah) Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: 4. Tanda mati (Sukun) Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab) (bu) (bi) (ba)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

223

13. Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain) Contoh: 14. (ban). 9. contoh: (bin). Baris dua di bawah (Kasratain) Memberikan bunyi 'in'. 11. (bun). Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain) Contoh: (abban). Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah) Contoh: (abbi). contoh: 6. Baris dua di atas (Fathatain) Memberikan bunyi 'an'.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5. 7. 12. contoh: 8. Baris dua di hadapan (Dhammatain) Memberikan bunyi 'un'. Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah) Contoh: (abbu). Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain) Contoh: (abbin). Fathah-alif Contoh: (abbun). 10. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (baa). Sabdu di atas (Syaddah Fathah) Contoh: (abba). 224 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf. 5. Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah). dibaca panjang 2 harakat (hitungan) 16. 2. Syamsiah artinya seperti matahari 2. yakni ‫ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل‬. 3. Kasrah-alif Contoh: dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (bii). Dhammah terbalik Contoh: 17. dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan) (baaa) . 3. maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ْ ( ‫ي‬ ‫ة‬ َّ‫سة‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫غما‬ َ‫د م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫) ّي‬ -contoh bacaan No. 4.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 15. ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طّمآ‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َّ ‫اطل‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طآاآ‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َ‫ث‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ا ط‬ َ ‫م‬ ُ怜翕 ‫ي‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َ‫ت‬ ْ ‫ا ط‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُ怜翕 ‫ض‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫الط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫ث‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 225 . 6. Tertulis Dibaca Keterangan 1. Materi Kegiatan Inti : Hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah Pengertian Al syamsiyah 1. Karena membacanya dengan diidghamkan. Maddah Contoh: (buu).

Qamariyah artinya seperti Bulan 1. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah (‫ة‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ر ة‬ ِ‫م ّي‬ َ‫ق م‬ َ‫ر م‬ ْ ( ‫هما‬ َ‫ظ م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫)ّي‬. Tertulis Dibaca Keterangan ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ‫ا‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫ٰىحب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ‫ا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫حب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 226 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat: yaitu huruf-huruf ( ‫) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬. 9. 8. 11. No. 3. Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar). 1. 10. 12. 2. ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ك ط‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫ل ط‬ َّ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِ‫ذ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َ‫ن‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َ ‫د‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َ ‫س‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِ‫ظ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُ怜翕 ‫ز‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ْ ‫كوط‬ ‫ر‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫طل ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ظ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ل‬ Pengertian Al Qamariyah 1. Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. 13.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 7. 2. 4. Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah . Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf. 14. yakni tetap kelihatan bacan lam sukunnya. 5.

9. 14.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6. 8. 7.php Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 227 .com/al-syamsiah-al-qomariah. 10. ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ Perbedaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariah No 1 Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qomariyah Pada alif Lam syamsiah terdapat tanda tasyidّ َPada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun / mati ْ ‫ط‬ 2. Hurufnya ada 14 yaitu ‫ ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ‬Hurufnya ada 14 yaitu ‫ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬ ‫زشل‬ Sumber : http://sisvo.yolasite. 12. 13. 11. 3. 4. Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Alif lam Syamsiah tdk dibaca al Huruf l ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Al Qomariyah dibaca al ( jelas al melainkan lebur kedalam huruf didepanya nya ) Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf syamsiah Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf al qomariyah .

Elaborasi • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah 3) Konfirmasi • Siswa mencari. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian : Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Syamsiyah  Menyebutkan contohcontoh bacaan “Al” Syamsiyah  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian “Al” Syamsiyah !  Sebutkan huruf-huruf syamsiyah !  Jelaskan pengertian “Al” Qamariyah !  Sebutkan huruf-huruf qamariyah!  Apakah arti lafal syamsiyah? 228 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok secara bertanggungjawab Kegiatan Inti 1). menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. guru sebagai fasilitator. dan mengklasifikasikan huruf-huruf syamsiyahd an qamariyah dalam kelompok masing-masing. 2). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. menemukan. • Siswa Siswa Sugi dan Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah.

....................................................................................................................................................................... .....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Menunjukkan contohcontoh hukum bacaan “Al” Qamariyah  Apakah arti lafaz qamariyah?  Mengapa “Al” Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah?  Mengapa “Al” Qamariyah disebut juga izhar qamariyah? Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............... ................................................... ............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 229 ................................................................................................ 20...........................................................................................................

.. • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi bacaan.2. Pendidikan Agama Islam VII / 1 1.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Elaborasi 230 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . siswa diperintahkan mencari informasi tentang perbedaan dari segi tulisan.. 2)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............ Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah. Kegiatan Inti 1). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi tulisan........ Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung “Al” Syamsiyah dan qamariyah........ Membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dari segi tulisan maupun bacaan...

isyarat. dan mengklasifikasikan contoh-contoh “Al” Syamsiyah dan qamari-yah bersama kelompoknya masing-masing.  Lafaz ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ف‬ ُ ‫غ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Lafaz ‫م‬ ُ ‫ال‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ب م‬ ِ‫و ّي‬ ْ ( ‫ض‬ ُ ‫غ‬ ْ ( ‫م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ر ا‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫غ‬ َ‫م‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 231 . tulisan. Siswa diberi tugas oleh guru tentang perbedaan bacaan antara lafadz Syamsiyah dan Komariyah Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • Siswa Siswa Sugi dan Siswa mencari. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah.  Bandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah.  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. menemukan.  Membandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah.  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. o Guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. 3) Konfirmasi o Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan. o Guru menanyakan kepada siswa tentang refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. o Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. Siswa Sugi dan Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.

............. .................................................... ...... .................................................................................................................................................. 20.......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫س‬ ٍ ‫نما‬ َّ‫ب الة‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ mengandung bacaan “Al”  Ketika membaca “Al” Syamsiyah............................................................................................. ......................................................................... sedangkan ketika membaca “Al” Qamariyah bunyi lam-nya Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah .......................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................................................................... 232 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................................................... bunyi lam-nya melebur ke dalam huruf sesudahnya..........................................

... Menerapkan bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan "Al" Qamariyah dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .3....... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 233 ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan “Al’ Syamsiyah dan Qamariyah... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan dengan benar.... Kegiatan Inti 1).. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 2)...

alDluha. alDluha. ?  Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator.  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah!  ِ‫ل ّي‬ ‫ق‬ َ‫فم‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫أ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ ‫ف ي‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ذ ة‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫م ّي‬ ‫ة‬ َ‫ط م‬ َ‫ح م‬ ُ ‫ل‬ ْ ( ‫ا‬ ِ‫حما ّي‬ ‫ت‬ َ‫ل م‬ ِ‫صماّي‬ َّ‫لوا ال ة‬ ُ ‫م‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫و م‬ َ‫وا م‬ ْ ( ‫ن‬ ُ ‫م‬ َ‫ن ا م‬ َ‫ذي م‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫اة‬ ُ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ ‫كما‬ َ‫ت م‬ َّ‫م ال ة‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫هما‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬  ِ‫ي ّي‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ق‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫م ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫عم‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫ي ّي‬ ‫م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ن ال ة‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫م‬   Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-‘Adliyat ? Rubrik/Pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancar an Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya Nilai 100 234 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . al-‘Adliyat.

................................................................................................................................................................................ .......................................................................... 20................................................................ ...................................................................................................................... ..................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................................ ....................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 235 .....................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Bacaan Alif Lam Syamsiy ah dan Qamariy ah • Makhraj • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya 90 80 70 60 50 Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ...

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............1..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Allah SWT • Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT • Sifat-sifat Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang dirasakan siswa saat ini.......... • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT.. 236 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2... Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifatsifat Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT... kepada orang yang beriman.. membaca dalil naqli tentang sifatsifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah..... Pendidikan Agama Islam VII/1 2.

Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. dan Wahdaniyyah). Hayyat. mustahil dan jaiz. Baqa’.  Membaca ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Ilmu. 3) Konfirmasi • Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Mukhalafatu lilhawadits. Baqa’. Ilmu. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 2). dan Wahdaniyyah). Hayyat. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat Allah SWT. Iradat. sifat wajib. dan Kalam). Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Bashar. Bashar.  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Sama’. Mukhalafatu lilhawadits. Sama’.  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. dan Kalam). • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Iradat.  Bacakanlah ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam.  Jelaskan pengertian iman kepada Allah SWT!  Jelaskan pengertian sifat wajib Allah !  Jelaskan pengertian sifat mustahil Allah !  Jelaskan pengertian sifat jaiz Allah !  Tulislah ayat Al-Qur’an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 237 .

........... 20......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah tentang sifat wajib Allah SWT? ........................................................ 238 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................... ............................................... ................................................

2).. mustahil dan jaiz bagi Allah SWT melalui arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an yang disediakan..... • Siswa menelaah sifat wajib..........2.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 239 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2. Pendidikan Agama Islam VII/1 2.... mustahil dan sifat jaiz bagi Allah SWT...... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat wajib.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT • Sifat jaiz bagi Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Pre-test Kegiatan Inti Pertemuan Pertama Dan Kedua 1).. Eksplorasi • Guru memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an beserta artinya yang berkaitan dnegan sifat-sifat Allah SWT..........

Qiyamuhu binafsih...  Jahlun merupakan sifat .menemukan dan mengklasifikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur’an yag disajikan.  Sifat wujud artinya .. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Qiyamuhu binafsih.. Iradat.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. sifat wajib. Ilmu.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. program pengayaan. Mukhalafatu lilhawadits. Sama’. mustahil dan jaiz.  Allah mempunyai sifat wajib wujud.. Baqa’. Iradat.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 240 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Ilmu. Sama’. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud)... Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Baqa’. dan Wahdaniyyah). Bashar. Mukhalafatu lilhawadits. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. • Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mencari. Hayyat. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. dan Wahdaniyyah). 3) Konfirmasi • Siswa menelaah tentang sifat jaiz bagi Allah. dan Kalam). dan Kalam). • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Hayyat. Bashar. jadi mustahil Allah mempunyai sifat . • LKS MGMP PAI • Al-Qur’an dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud).  Mukhalafatu lil hawaditsi artinya ...

......................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .... .........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Sifat jaiz Allah adalah Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................................................... .. 20............. ............................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 241 ...........................................................................................................................................

... Elaborasi 242 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Pendidikan Agama Islam VII/1 2.. 2)........ Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifat-Nya 2....3.......... Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Kegiatan Inti 1).

Tulislah hal-hal yang menarik berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.  Lakukan pengamatan terhadap alam / lingkungan sekitar atau dengan menyaksikan VCD tentang keajaiban alam. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Tugas rumah Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada Allah.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. 3) Konfirmasi • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. program pengayaan. • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT. • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. kemudian buatlah kesan yang kamu rasakan! • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 243 . • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • LKS MGMP PAI. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa mencari.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. • Lingkungan/alam sekitar.

............................................................ .......................................................................... ........................................................ 20...................................... 244 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................................................................................................................................................................... ................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................................... ...............

. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2........................ menjelaskan gambaran perilaku orang yang beriman dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.. Pendidikan Agama Islam VII/1 2. Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifatsifat Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman..4.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Perbedaan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman • Perilaku orang yang beriman kepada Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 245 ....

• Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Elaborasi • Siswa mencari.  Jelaskanlah cara Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. 2). Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • Lingkungan/alam sekitar. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal.  Belajar giat untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. • LKS MGMP PAI • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT.  Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). program pengayaan. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara untuk Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 246 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

................................. maka bertambahlah iman saya kepada-Nya 2 Tak ada satupun barang-barang yang menempel di tubuhku adalah buatanku sendiri 3 Sebagai makhluk sosial saya membutuhkanbantuan orang lain 4 Saya selalu berusaha mendapatkan nilai bagus...... .......................................... 20............................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 247 ............................................................................................................................ .........................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik • Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan sikap kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Sikap N Pernyataan Sangat Tdk Setuju Netral o Setuju Setuju 1 Dengan melihat alam dan isinya yang merupakan ciptaan Allah SWT....... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................. ....................... walaupun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan 5 Bila biji cabe dan biji tomat ditanam dalam satu lobang................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ maka tidak akan tumguh biji tomat yang rasanya pedas .......

.. al-Latif. al-Wahhab... al-Adlu. al-Hadi.. alLatif. Memahami Asmaul Husna 3. al-Malik. al-Wahhab.. al-Adlu.... al-Hadi.. dan al-Ghoffar) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan 248 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... al-Fattah.. ar-Rozzaq.. al-Malik.. ar-Rozzaq. al-Wahhab.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... al-Malik. menjelaskan pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz.. Pendidikan Agama Islam VII/1 3. al-Hadi. al-Hadi. al-Fattah. al-Latif.. al-Fattah. ar-Rozzaq.. al-Qoyyum..... al-Qoyyum.. dan al-Ghoffar) dan membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. arRozzaq. al-Adlu. alQoyyum. al-Wahhab. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna.... al-Latif. al-Fattah... al-Malik.. al-Qoyyum.. dan al-Ghoffar) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian Asmaul Husna • Pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. dan al-Ghoffar) • Dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz.1. al-Adlu...

al-Latif. ar-Rozzaq. al-Malik. al-Fattah. dan al-Ghoffar) dengan kelompok masing-masing dengan metode . alFattah. al-Hadi. al-Hadi. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. al-Adlu. al-Adlu. • Siswa mengamati guru membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Malik. al-Malik. dan al-Ghoffar) dengan kelompok diskusinya masing-masing. ar-Rozzaq. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. al-Qoyyum. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. • Guru sebagai fasilitator. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan memberikan paparan mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Latif. al-Wahhab. dan al-Ghoffar) • Siswa secara acak ditunjuk untuk melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (alAziz. program pengayaan. Kegiatan Inti 1). LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 249 . ar-Rozzaq. al-Malik. al-Fattah. al-Wahhab. al-Fattah. alQoyyum. al-Latif. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-Hadi. al-Latif. al-Adlu. al-Latif. al-Malik. 2). al-Hadi. dan al-Ghoffar). Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. ar-Rozzaq. al-Fattah. al-Adlu. ar-Rozzaq. al-Wahhab. alWahhab. al-Adlu. • Siswa secara bersama-sama melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. al-Fattah. al-Wahhab. dan al-Ghoffar) • Siswa mengomentari bacaan yang telah dilakukan guru (Eksplorasi). ar-Rozzaq.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Apersepsi Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami Asmaul Husna. al-Qoyyum. al-Wahhab. al-Qoyyum. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. al-Malik. al-Adlu. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. al-Hadi. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. al-Latif. al-Hadi. alQoyyum. al-Qoyyum. dan alGhoffar) • Siswa Berlatih membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz.

.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.. Al-Ghaffar. AlFattah. Al-Qayyum.. Al-Qayyum. Al-Ghaffar.. Al-Fattah.. AlWahhab.. Al-‘Aziz. Al-‘Aziz.. Al-‘Aziz. Al-‘Adl. Al-Qayyum. AlWahhab. AlGhaffar.... AlHadi.. Al-‘Adl...  Jelaskan pengertian Asmaul Husna!  Jelaskan pengertian al-Aziz!  Jelaskan maksud Asmaul Husna al-Hadi!  Apakah yang dimaksud dengan al-Adlu?  Bagaimana perwujudan Asmaul Husna al-Ghoffar?  Jelaskan maksud al-Latif!  Jelasakan maksud ar-Rozzaq!  Apakah yang dimaksud alWahhab?  Jelaskan maksud al-Fattah!  Apakah yang dimaksud alQoyyum? Mengetahui Kepala Sekolah . AlHadi..... AlKhaliq. Al-Shabur). Al-‘Aziz. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 250 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . AlFattah. Al-Wahhab... Al-Wahhab.... Al-Shabur). Al-Khaliq... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Hafalkanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.. Al-Fattah... Al-Shabur)... Al-Qayyum..  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. 20..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.. ..... Al-Shabur).. Al-Hadi.... AlKhaliq. AlGhaffar.. Al-Hadi. Al-‘Adl.. Al-‘Adl.. Al-Khaliq..

............................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 251 .................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ......................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ .....

..... Karakter siswa yang diharapkan : Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Penerapan menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)... Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan cara menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari dan menerapkannya.... Memahami Asmaul Husna 3.. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan diskusi.. Pendidikan Agama Islam VII/1 3...2. 2)... 3) Konfirmasi • Siswa membiasakan diri berperilaku mulia sebagai cerminan 10 Asmaul Husna Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............ Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan 10 Asmaul Husna...... 252 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....

Al-Ghaffar. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. Al-Fattah. Al-Wahhab. Al-Qayyum. AlGhaffar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. AlShabur) dalam lingkungan sekolah.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlFattah. Al-‘Adl. Al-‘Adl. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Al-Hadi. Al-‘Adl. AlKhaliq.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Al-Wahhab. Al-Fattah. AlGhaffar. Al-Ghaffar. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. Al-‘Aziz. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlWahhab. Al-‘Adl. Al-‘Aziz. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Al-Qayyum. 253 . Al-Khaliq. AlFattah. AlShabur) dalam lingkungan sekolah.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Adl. Teknik • Tes penilaian diri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian Asmaul Husna.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Aziz. AlWahhab. Al-Hadi. program pengayaan. Al-Khaliq. Al-‘Adl. Al-Hadi. Al-Fattah.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Ghaffar. Al-Khaliq. Al-‘Aziz. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. AlQayyum. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. AlQayyum.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlWahhab. Al-Qayyum. AlKhaliq. Al-Wahhab. Al-Hadi. Al-‘Aziz. Al-‘Aziz. Al-Hadi. AlFattah. AlQayyum. Al-Hadi. AlKhaliq. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. AlGhaffar.

20............ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 254 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... ... dan mempelopori teman-teman untuk beribadah dan berbuat kebajikan.. dan tidak banyak merepotkan orang lain... Saya berkeinginan untuk memberi nasehat mengajak.. saya berkeinginan untuk memberikan pertolongan. Saya ingin hidup mandiri.. Saya ingin menularkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain JUMLAH SKOR = Mengetahui Kepala Sekolah .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Dorongan Hati Sangat Lema Kuat Kuat h Skor Skor Skor 3 2 1 No Pernyataan Tidak ada Skor 0 1 2 3 4 5 Saya berkeinginan menjadi orang yang berwibawa dan terhormat Bila melihat orang yang membutuhkan pertolongan.................

.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. Pendidikan Agama Islam VII/1 4....... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 255 .... Membiasakan perilaku terpuji 4.... ta’at. ta’at.. qana’ah dan sabar • Fungsi tawadhu.. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. ta’at. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Pengertian tawadhu. membaca dan mengartikan dalil naqlinya.... ta’at.... ta’at..1. qana’ah dan sabar.. Menjelaskan pengertian tawadhu...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. ta’at. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tawadhu.. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu...... qana’ah dan sabar... qana’ah dan sabar • Dalil naqli tentang tawadhu..

• merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.....  Menjelaskan pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya... ta’at.  Jelaskanlah pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 20...  Menjelaskan pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya. ta’at...... qana’ah dan sabar dengan metode ..... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 256 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskanlah pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya... . • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram...  Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya..  Jelaskanlah pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.. program pengayaan. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya........ . qana’ah dan sabar..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu. 2).....  Jelaskanlah pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya..

........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ............................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 257 ......................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................

Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tawadhu.... taat. taat....... 258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... qana’ah dan sabar dalam kehidupan dan menyukainya. 2)...2.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tawadhu.... qana’ah dan sabar dalam kehidupan.. Kegiatan Inti 1)... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu.. taat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Membiasakan perilaku terpuji 4.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Pendidikan Agama Islam VII/1 4.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan.. Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu........ taat.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasilnya.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi......... 20. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.....  Menampilkan contohcontoh perilaku qana’ah........ layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..  Menampilkan contohcontoh perilaku taat.... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..... . • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Menampilkan contohcontoh perilaku sabar. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menampilkan contohcontoh perilaku tawadlu....... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 259 .. program pengayaan.... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan tawadhu’!  Ceritakan contoh penerapan taat!  Ceritakan contoh penerapan qanaah!  Ceritakan contoh penerapan sabar! ....

..... taat.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tawadhu..... taat. Membiasakan perilaku tawadhu.. taat.... qana’ah dan sabar.3... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tawadhu.. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadhu.... taat. Membiasakan perilaku terpuji 4.... qana’ah dan sabar dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII / 1 4.. Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi 260 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....

. dan sabar dalam lingkungan sekolah.. Teknik Penilaian Unjuk kerjas Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang tawadhu' ketika bertemu dengan guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang taat ketika diperintah oleh guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang qanaah ketika menerima pemberian orang tua!  Simulasikan sikap anak yang sabar saat menerima musibah! .. ....... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....... qana’ah.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. qana’ah. 2)... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... 20.. taat.. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 261 . dan sabar dalam lingkungan masyarakat. taat. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tawadhu..  Membiasakan perilaku tawadlu... program pengayaan.  Membiasakan perilaku tawadlu...... qana’ah dan sabar..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa...... qana’ah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku tawadlu. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.. taat. taat.. dan sabar dalam lingkungan keluarga..

.............................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ......................................................................... 262 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................ .........................................................

. Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum.. 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Thaharah (bersuci) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum... • Siswa berlatih mendemonstrasikan wudlu dan tayammum dengan metode . Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya. Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5......... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 263 ...1.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)........... Pendidikan Agama Islam VII/1 5..

.. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 20....... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran....  Menjelaskan tatacara wudlu dan tayammum.. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian mandi wajib!  Jelaskan cara-cara mandi wajib!  Jelaskan sebab-sebab mandi wajib!  Apakah hukum mandi wajib?  Jelaskan sunah mandi wajib! Mengetahui Kepala Sekolah . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum.  Menjelaskan pengertian tayammum dan dasar hukumnya..  Mempraktikkan wudlu dan tayammum di sekolah......  Menyebutkan perbedaan antara wudlu dan tayammum. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...... program pengayaan... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya........ . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

............................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 265 ..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................................... .................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..... Elaborasi 266 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .2 Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan tata cara mandi wajib....... hal-hal yang menyebabkannya serta mendemonstrasikannya.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian mandi wajib • Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib • Tata cara mandi wajib • Demonstrasi mandi wajib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya thaharah terutama mandi wajib...... Pendidikan Agama Islam VII/1 5. Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian mandi wajib.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2)..... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)...............

.......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 267 .......................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.... ......................  Mendemonstrasikan mandi wajib secara singkat............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai mandi wajib........................................................ • Siswa berlatih mendemonstrasikan mandi wajib dengan metode ...... ..................................... 20........................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian hadas! Jelaskan pengertian najis! Sebutkan pembagian hadas! Sebutkan pembagian najis! Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Mengetahui Kepala Sekolah ................. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya......  Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib.............. .................................................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..............................................  Menjelaskan tatacara mandi wajib....................

pembagiannya serta cara mensucikannya....... 3) Konfirmasi 268 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1). menyebutkan macam-macamnya dan cara mensucikannya.... Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis....... serta menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian hadas dan najis • Macam-macam hadas dan cara mensucikannya • Macam-macam najis dan cara mensucikannya • Perbedaan antara hadas dengan najis Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya bersuci.3.... Eksplorasi • Guru menjelaskan tentang hadas dan najis....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2)... Pendidikan Agama Islam VII/1 5.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan antara hadas dan najis.... Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci) 5.

Menjelasakan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya... program pengayaan. Menyebutkan perbedaan antara hadas dan najis.. mutawasithah c.. mutmainnah 4.... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. mukhaffafah b.. 2. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melaporkan hasilnya.... Kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu dinamakan najis: a.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 269 . 4. Menyebutkan macammacam najis dan cara mensucikannya... 20.. mughallazhah d.. Jelaskan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya! 2.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. . • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3........... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.... Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! Mengetahui Kepala Sekolah ... Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 3.. • • • Teknik Penilaian Tes tullis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Jawaban singkat Instrumen / Soal 1... Menyebutkan macammacam hadas dan cara mensucikannya.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1...

............................................ Pendidikan Agama Islam VII / 1 6........ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............. rukun...... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu....................... syarat-syarat............ 2)......................................1.... sunah-sunah............ qana’ah dan sabar dengan metode ...................... membaca dan mengartikan dalil naqlinya...... Kegiatan Inti 1)..... 3) Konfirmasi 270 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib............. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat wajib • Dalil naqli tentang salat wajib • Syarat-syarat salat • Rukun salat • Sunah-sunah salat • Hal-hal yang membatalkan salat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib.. .................................................... Memahami tatacara salat 6.... Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian...............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........................................... serta batalnya salat wajib............................ ta’at.................

 Menyebutkan sunnahsunnah shalat....  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1.... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. ....  Menyebutkan rukun-rukun shalat.. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 271 .. shalat. a... mubah 4 Sebutkan beberapa sunnah shalat! 5 Sebutkan beberapa hal yang membatalkan shalat! Jawaban singkat Jawaban singkat Mengetahui Kepala Sekolah . • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya.............. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 20... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. rukun c. sunnah d... wajib b.... program pengayaan... Jelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya! 2 Sebutkan syarat-syarat shalat! 3 Membaca takbiratul ihram ketika shalat merupakan salah satu . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...  Menyebutkan syarat-syarat shalat.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.

.... ........2............................................... .......... serta mempraktikkannya...................................... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Mempraktikkan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat hafal bacaan-bacaan salat....................................................................................................................................................... Memahami tatacara salat 6................................................................... 272 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................. memperagakan gerakan-gerakannya.............. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Hafalan bacaan-bacaan salat • Peragaan gerakan-gerakan salat • Praktikkan salat wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pentingnya salat dengan benar dan khusyu................ Pendidikan Agama Islam VII / 1 6....................................................................................................

 Praktikkan bagian-bagian dari gerakan shalat. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Praktikkan shalat wajib secara benar.  Sebutkan bacaan-bacaan shalat yang pokok. • Siswa menghafalkan bacaan-bacaan salat dengan metode . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. program pengayaan. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib).  Mempraktikkan shalat wajib secara benar.  Memperagakan bagianbagian dari gerakan shalat.  Menyebutkan bacaanbacaan shalat yang pokok. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Rubrik Aspek yang dinilai Indikator kemampuan • khusyu’ Nilai 100 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib). Elaborasi • Guru mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat • Siswa melakukan praktik salat dengan berkelompok. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 2). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 273 . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

......... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.......................................................................................................... .. • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ................................................ 20............................................................ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.............................................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Bacaan-bacaan........... 274 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan • Melaksanakan salat fardu tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan....... ............. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................

. Menjelaskan pengertian salat jama’ah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian salat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan salat berjamaah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian............. makmum shaf...... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq... syarat-syarat. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan salat jamaah • Syarat-syarat salat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 275 . ketentuan menjadi imam..1.. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf salat berjamaah • Halangan salat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah..... Pendidikan Agama Islam VII/1 7.. Memahami tatacara salat jamaah dan munfarid (sendiri) 7.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1).. 2)......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan salat berjamaah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..  Jelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.  Menjelaskan halanganhalangan shalat berjama’ah.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  Jelaskan pengertian shalat munfarid.... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya.  Jelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah.. program pengayaan......... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.......  Jelaskan halangan-halangan shalat berjama’ah..... .......  Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah....  Menjelaskan pengertian shalat munfarid.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya.. Mengetahui Kepala Sekolah .. 20.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.

....................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 277 ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ................................... ..........................................................................................................

... Pendidikan Agama Islam VII / 1 7.... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. mensimulasikan shaf..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Praktikkan salat berjamaah.. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan salat berjamaah. Memahami tatacara salat berjamaah dan munfarid (sendiri) 7. 2). dua makmum. • Simulasi shaf salat jamaah dengan satu makmum... makmum muwafiq... Kegiatan Inti 1)....... Memperaktikkan salat berjamaah dan salat munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat berjamaah... Elaborasi 278 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dan makmum masbuk..........2.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan praktik salat berjamaah. Gerakan-gerakan rukun • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika Kekhusyu’an / menjadi imam maupun makmum. baik • Melaksanakan salat berjamaah tanpa bacaan rukun maupun melakukan kesalahan ketika menjadi sunah imam maupun makmum.  praktikkan shalat berjama’ah di sekolah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. mensumulasikan shaf makmum.  praktikkan shalat munfarid di sekolah. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Indikator kemampuan • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 • Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara shalat berjama’ah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Menjelaskan tatacara shalat munfarid. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat berjama’ah.  jelaskan tatacara shalat munfarid. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. program pengayaan. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk.  Mempraktikkan shalat berjama’ah di sekolah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Mempraktikkan shalat munfarid di sekolah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Bacaan-bacaan. tumakninah / penghayatan 279 .

............................................ ......................................................................................... ............................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................................... 280 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............. • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum................................ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................. ........................................................................... 20......................................................... ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.......................................................................................................................................

. Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad • Kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak • Kehidupan Muhammad semasa remaja dan dewasa • Proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar sejarah Nabi. Kegiatan Inti 1).. remaja dan dewasa...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. serta menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 281 .1...... 2).... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8...... Pendidikan Agama Islam VII/1 8.. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad..... Eksplorasi • Guru menceritakan kehidupan masyarakat Makkah sebelum Nabi Lahir dan masa kanak-kanak Nabi sebagai pengantar siswa menyaksikan VCD Sejarah Nabi...........

mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  jelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. dalam mendakwahkan Islam di Madinah. dalam mendakwahkan Islam di Makkah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dalam mendakwahkan Islam di Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Nabi • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw. program pengayaan.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 282 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  jelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyaksikan film tentang sejarah Nabi sampai masa diangkatnya beliau menjadi rasul. • Siswa membuat sinopsis. dalam mendakwahkan Islam di Makkah.

.........................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madinah........ ....... ............................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 283 ........................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................... ...................................................................................................................................... .......  Apakah yang dimaksud dengan pasukan gajah?  Ceritakan masa kanak-kanak Nabi yang yatim piatu! .......................................................... 20...........................................................

Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa serta menjelaskan misi beliau untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa. Kegiatan Inti 1)... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan diskusi yang harus dilakukan siswa.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai berakhlak mulia Nabi Muhammad... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dalil naqli yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8... • Misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa...2. Pendidikan Agama Islam VII / 1 8.......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa........ 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... • Siswa berdiskusi tentang misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 284 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...

.............. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi............. 20. khusus untuk umat Islam............ . Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................ ....................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 285 .......................................................................  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.................... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.................. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..................................................... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya........... untuk semua manusia dan bangsa............................................................... khusus untuk umat Islam............ Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.................... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................. ............... untuk semua manusia dan bangsa.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya................  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw..............  Bacalah dan artikan dalil naqli tentang kerasulan Muhammad!  Untuk siapakah Nabi Muhammad SAW diutus?  Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia? Mengetahui Kepala Sekolah .... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw........... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw............. program pengayaan.................

.................................... : ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs............. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 286 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ : VII /2 : .................... : ..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 287 .

.. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta pembagiannya.. 2)....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian nun mati/tanwin • Pengertian mim mati • Pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin • Pembagian hukum bacaan mim mati Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Kegiatan Inti 1)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin.. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menguasai konsep mengenai hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati...... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 288 .1..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9............

 Menyebutkan contohcontoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. ikhfa’ syafawi. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar. ikhfa’ syafawi. ikhfa’. dan idgham mimi. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. idgham bilaghunnah. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar syafawi. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar.  Menjelaskan pengertian mim mati. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian nun mati/tanwin. idgham bilaghunnah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Siswa mencari. • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. menemukan. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. idgham bighunnah.  Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.  Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin!  Sebutkan huruf-huruf izhar!  Sebutkan huruf-huruf idgham Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 289 . dan idgham mimi. dan iqlab. ikhfa’. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar syafawi. idgham bighunnah. dan iqlab. menemukan. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian mim mati serta pembagiannya. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari.  jelaskan pengertian mim mati. program pengayaan.

................................................................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .............................. 20............................................................................................................................................................................................................................................... 290 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................... ...................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)        bighunnah dan bilaghunnah! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’! Sebutkan huruf iqlab! Buatlah skema pembagian hukum bacaan mim mati! Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’ suafawi! Sebutkan huruf idgham mimi! Apakah perbedaan izhar khalqi dengan izhar syafawi? Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................................... ...................... ................................................................... ......

...... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9.. ikfa’.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 291 . Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.... idgham bila ghunnah. idgham bighunnah.... dan iqlab... ikfa’..... dan mengklasifikasikan contoh-contoh izdhar. ikfa’.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung izdhar... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . dan iqlab. ikhfa syafawi. dan idgham mimi.. idgham bighunnah. • Siswa mencari.. dan iqlab bersama kelompoknya masing-masing. dan iqlab. ikfa’. serta dapat membedakan hukum bacaan mim mati berupa idzhar syafawi.. idgham bighunnah.. idgham bila ghunnah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan bacaan izdhar.. idgham bila ghunnah... idgham bighunnah. Kegiatan Inti 1).. dan idgham mimi. menemukan. Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin berupa bacaan idzhar.. ikhfa syafawi.. idgham bila ghunnah..2. • Perbedaan bacaan idzhar syafawi..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

ikhfa syafawi. ikfa’. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. ikhfa syafawi. idgham bighunnah. • Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan idzhar syafawi. program pengayaan. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. ikhfa syafawi. • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan idzhar syafawi. idgham bighunnah. ikhfa syafawi. menemukan. idgham bila ghunnah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. ikfa’. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan izdhar. dan idgham mimi bersama kelompoknya masing-masing. dan iqlab. dan mengklasifikasikan contoh-contoh idzhar syafawi. • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung idzhar syafawi. dan iqlab. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 2). Elaborasi • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan izdhar. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa mencari. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran • 292 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . idgham bila ghunnah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. dan idgham mimi. dan idgham mimi. dan idgham mimi.

.... ........................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 293 ................................................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mim mati......... ...............  Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.......  Lafaz ‫مما‬ َ‫ه م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ ّي‬mengandung bacaan  Lafaz ‫ت‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫فم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ت م‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ن م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ذ‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫ط اة‬ َ‫را م‬ َ‫ص م‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ ِ‫عّي‬ َ‫ع م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫وا‬ َ‫م‬ mengandung bacaan  Lafaz ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ُ ‫ل‬ َ‫وام‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Lafaz ‫مما‬ َ‫ب م‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫ن‬ َ‫ني م‬ ِ‫ق ّي‬ ِ‫مو ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................... .... 20...........................................  Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati........ ................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan macammacam hukum bacaan nun mati/tanwin................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin.........................  Jelaskan macam-macam hukum bacaan mim mati...............

...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan nun mati/tanwin dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan mim mati dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 294 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam ayat-ayat pilihan dengan benar.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9..3.... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan (surat al Ghasiyah atau surat lain) yang banyak mengandung bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9...... Kegiatan Inti 1).....

• Guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. program pengayaan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). al-Qadar yang mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . al-Fil yang mengandung bacaan mim mati dengan benar. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. alQadar. al-Qadar.  Carikanlah hukum bacaan mim mati dalam QS.  Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Carikanlah hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. al-Fil. al-Fil  Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati! ٍ ‫ئ‬ ‫ذ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ه ة‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (۱) ‫ة‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ش م‬ ِ‫غما ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ث ا‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫د‬ ِ‫ح ّي‬ َ‫ك م‬ َ‫تما م‬ َ‫أ م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ه‬ َ‫م‬ ‫را‬ ً‫نما ا‬ َ‫صلى م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫( م‬٣) ‫ة‬ ٌ ‫ب‬ َ‫ص م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ة م‬ ٌ ‫ل‬ َ‫مم‬ ِ‫عما ّي‬ َ‫( م‬٢) ‫ة‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ش م‬ ِ‫خما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫س م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫( م‬٥) ‫ة‬ ٍ ‫ي‬ َ‫ن م‬ ِ‫ن ا ّي‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫سقى ّي‬ ْ ( ‫ت‬ ُ (٤) ‫ة‬ ً‫ي ا‬ َ‫م م‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ن‬ ‫ ي‬ ِ‫غ ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫و م‬ َ‫ن م‬ ُ ‫م‬ ِ‫س ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫( م‬٦) ‫ع‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ر‬ ِ‫ض ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ال ّي‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٌ ‫عما‬ َ‫ط م‬ َ‫م‬ (٨) ‫ة‬ ٌ ‫م‬ َ‫ع م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫ه م‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (٧) ‫ع‬ ٍ ْ ( ‫جو‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ّي‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 295 . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Membaca ayat-ayat dalam QS. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS.  Membaca ayat-ayat dalam QS.

.................................................................................................................................................................... 296 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...............................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya Nilai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................... 20.................. ................................................................ ................................................................................................................................................. ................. ................................................... ........................................................................................................................................................................

sifat-sifatnya. Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . serta menjelaskan perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 10.... 2).....1. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat • Dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifat malaikat • Perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami keberadaan malaikat... Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang malaikat dengan metode ... membaca dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifatnya......... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 297 . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat serta menjelaskan sifat-sifatnya...

Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian malaikat Allah. • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian malaikat Allah. ♦ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. ♦ memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Jelaskan perbedaan malaikat. • • Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dan iblis. jin.  Jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. ♦ merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Menjelaskan perbedaan malaikat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. ♦ melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. program pengayaan.  Jelaskan pengertian iman kepada malaikat!  Sebutkan sifat-sifat malaikat!  Jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainya!  Bolehkah manusia menyembah malaikat?  Di mana tempat malaikat? 298 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . syetan. syetan.  Sebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. jin. • LKS MGMP PAI. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. dan iblis.  Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah.

.................................................................................................................. 20............................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 299 ......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ................ ................................................................................................................................................................................................................................ .................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................................... .......................

..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..2. dan menyebutkan nama-nama 10 malaikat beserta tugas khususnya........ • Siswa mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing... Eksplorasi • Guru menjelaskan tugas-tugas malaikat.. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 10.. 2)...... Elaborasi • Siswa menelaah persamaan tugas malaikat dengan manusia... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 300 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tugas para malaikat.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Menjelaskan tugas para malaikat secara umum • Menjelaskan persamaan tugas manusia dengan malaikat • Menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas khususnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)... persamaan tugasnya dengan manusia......

........ 20.......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan maksud Allah menciptakan para malaikat!  Apakah persdamaan tugas manusia dengan malaikat?  Apakah tugas malaikat Jibril?  Setelah Allah tidak mengutus para rasul......................  Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... ..... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.............. apakah tugas malaikat Jibril selanjutnya?  Apakah tugas malaikat Mikail? Mengetahui Kepala Sekolah ....................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 301 .... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah... program pengayaan.............................. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...........  Menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia........................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran........... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik....................... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.....

tekun... Membiasakan perilaku terpuji 11. ulet dan teliti. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). ulet dan teliti • Dalil naqli tentang kerja keras.. ulet dan teliti... 2). Menjelaskan pengertian kerja keras. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.... ulet dan teliti dengan metode .. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian kerja keras....... ulet dan teliti... ulet dan teliti • Fungsi kerja keras. tekun.. tekun. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 302 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pengertian kerja keras.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian kerja keras. membaca dan mengartikan dalil naqlinya. tekun. tekun.... tekun..1. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai kerja keras.... tekun... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang kerja keras. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11..... tekun...

..........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 303 ..................  Menjelaskan arti tekun dan menunjukkan dalilnya................................................................... .............................. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan arti kerja keras dan menunjukkan dalilnya... ............ Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian kerja keras!  Jelakan pengertian tekun!  Jelaskan pengertian ulet dan teliti!  Apakah fungsi kerja keras?  Tulislah dalil naqli tentang tekun! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik................... program pengayaan. 20.................................. Guru Mapel PAI ________________ ___________________ NIP NIP Saran Kepala Sekolah: ............  Menjelaskan arti ulet dan menunjukkan dalilnya.... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.................................................................................................. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya..........................................  Menjelaskan arti teliti dan menunjukkan dalilnya................................................................................................................ • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi................................................................. ............................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran......................................... ......................... • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..

.. ulet dan teliti dalam kehidupan... tekun.... tekun... tekun.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku kerja keras. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.2.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 304 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku kerja keras.. 2).. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.. tekun... ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja keras.. Kegiatan Inti 1).. Membiasakan perilaku terpuji 11. ulet dan teliti dalam kehidupan dan menyukainya. Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras.. ulet dan teliti dalam kehidupan.....

....................... ............... 20................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 305 ......................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya...................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan kerja keras!  Ceritakan contoh penerapan tekun!  Ceritakan contoh penerapan ulet!  Ceritakan contoh penerapan teliti! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................ .................................................... .................................................. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.......................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ......................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku tekun.. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku kerja keras.................................................. ........................................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku teliti.................................................................................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ulet.......................

Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku kerja keras... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11...... tekun. 2)... tekun... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... tekun. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 306 ..3. Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku kerja keras. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. tekun. tekun.. ulet dan teliti dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. ulet dan teliti..... ulet dan teliti dalam kehidupan • Manfaat berperilaku kerja keras...... Membiasakan perilaku kerja keras. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku kerja keras.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. ulet dan teliti... Membiasakan perilaku terpuji 11... • Siswa menuliskan kesan-kesannya..

.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 307 ............... 20........... tekun............................ ulet................... dan teliti dalam lingkungan masyarakat....................... .. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku kerja keras........................  Membiasakan perilaku kerja keras. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang bekerja keras ketika mendapatkan tugas!  Simulasikan sikap anak yang tekun dalam belajar!  Simulasikan sikap anak yang ulet ketika sedang menemui kesulitan dalam tugasnya!  Simulasikan sikap anak yang teliti saat mengerjakan suatu pekerjaan! Mengetahui Kepala Sekolah ................................. tekun........................................ ............. ulet....................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. tekun... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................. dan teliti dalam lingkungan sekolah. dan teliti dalam lingkungan keluarga............................... ulet.......  Membiasakan perilaku kerja keras.....................

.. Memahami tatacara salat Jumat 12.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian salat Jumat • Dalil naqli tentang hukum salat Jumat • Syarat-syarat salat Jumat • Ketentuan khutbah Jumat • Sunah-sunah salat Jumat • Halangan salat Jumat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat.. syarat-syarat. salat Jumat.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 308 ....... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12.... syarat-syarat....1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian. 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... serta menjelaskan halangannya..... sunah-sunah salat Jumat. membaca dan mengartikan dalil naqlinya..... Kegiatan Inti 1).......

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan sunah-sunah salat Jumat. Kegiatan Inti 1). Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Jelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan shalat Jum’at. Elaborasi • Siswa menelaah halangan salat Jumat dan ketentuan orang yang meninggalkannya melalui dalil naqli/hadits. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang salat Jumat. 2). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 309 . Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Pertemuan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat.  Jelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at.  Menjelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at.

..................................................... ........................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................... ..................................................................................................................................................................  Sebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at...........................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) shalat Jum’at................. 20.............. 310 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................  Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at......... ............................... ................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................................................................................

. 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Memahami tatacara salat Jumat 12. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik persiapan pelaksanaan salat Jumat • Simulasi pelaksanaan salat Jumat. Kegiatan Inti 1)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 311 . Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Pendidikan Agama Islam VII / 2 12........... Mempraktikkan salat Jumat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan mensimulasikan pelaksanaan salat Jumat dan melaksanakannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal....... Elaborasi • Siswa melakukan praktik dan simulasi salat Jumat..2.....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Menjelaskan tatacara shalat Jum’at.  Mempraktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan, baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 1-10 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 11-20 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70

Teknik Penilaian Unjuk kerja

Bentuk Instrumen Tes identifikasi

Instrumen / Soal  Sebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Jelaskan tatacara shalat Jum’at.  praktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid dengan baik!

312

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 21-30 • kurang dalam perannya sebagai khusyu’ jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat • khusyu’ dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib • kurang khusyu’ atau imam.

65

60 55

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

313

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.1. Menjelaskan salat jama’ dan qashar 4 X 40 menit ( 2 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar, membaca dan mengartikan dalil naqlinya, menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian salat jama' dan qashar • Dalil naqli tentang hukum salat jama' dan qashar • Sebab-sebab salat jama' dan qashar • Salat yang boleh dijamak dan diqashar • Perbedaan jamak taqdim dan jamak ta'khir Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat jamak dan qasar. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian , sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar. 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perbedaan salat jamak taqdim dan jamak ta’khir. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang shala jamak dan qashar.

314

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian shalat jama’ dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian shalat qashar dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan shalat jama’ dan qashar.  Menyebutkan macammacam shalat yang bisa di jama’ dan diqashar.

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian salat jamak!  Jelakan pengertian salat qasar!  Sebutkan salat yang boleh dijamak!  Apakah salat yang boleh diqashar?  Berapa rakaat salat Isya yang diqashar?

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

315

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.2. Mempraktekkan salat jama’ dan qashar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat jamak takdim dan ta'khir, salat qashar dan salat jamak qashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Praktik salat jamak takdim dan ta'khir • Praktik salat qashar • Praktik salat jamak qashar Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pelaskanaan salat di perjalanan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berlatih melakukan salat jamak, qasar, dan jamak qasar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

316

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

• LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan shalat jama’. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Jelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat jamak dan qasar tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah.  praktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah dengan baik dan benar! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 317 . • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Menjelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan shalat jama’.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 318 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.......................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................................................... ................................................... .................................. .... ......................................................................................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 319 .................................. 20.............................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................................

. membangun manusia mulia dan bermanfaat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak..... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14.....1. membangun manusia mulia dan bermanfaat... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak... membangun manusia mulia dan bermanfaat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.. membangun manusia mulia dan bermanfaat. Elaborasi 320 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. membangun manusia mulia dan bermanfaat...... 2).... Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak........ membangun manusia mulia dan bermanfaat... • Misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.....

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat.  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. membangun manusia mulia dan bermanfaat.  Mengapa akhlak manusia perlu diperbaiki?  Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW?  Apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan?  Bagaimana keadaan akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah?  Tulislah hadis tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 321 . untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. untuk menyempurnakan akhlak mulia.  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia.

........... ......................................... 322 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................... .......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................................................... 20............................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................................................................................................ ....................................

kesejahteraan... dan kemajuan masyarakat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. pembawa kedamaian. kesejahteraan. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14. dan kemajuan masyarakat Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami pribadi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya.. kesejahteraan.. pembawa kedamaian.. kesejahteraan....... kesejahteraan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.... Kegiatan Inti 1).. dan kemajuan masyarakat serta menunjukkan dalil naqlinya...... Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.... pembawa kedamaian. pembawa kedamaian...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 323 ....2.. pembawa kedamaian. Pendidikan Agama Islam VII / 1 14.. dan kemajuan masyarakat • Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta...... dan kemajuan masyarakat 2).. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.

.......... sebagai rahmat bagi alam semesta.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP............. dan kemajuan masyarakat............... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...... 324 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...  Ceritakan kepribadian Nabi Muhammad!  Bagaimana pendapatmu mengenai figur Nabi Muhammad yang digambarkan oleh orang-rang Barat sebagai Nabi yang suka berperang?  Ceritakan peran Nabi Muhammad dalam penghapusan sistem perbudakan! ...  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw........... sebagai pembawa kedamaian.......................... kesejahteraan. pembawa kedamaian. dan kemajuan masyarakat.... sebagai rahmat bagi alam semesta............ kesejahteraan....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.. kesejahteraan................. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Mengetahui Kepala Sekolah  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw............... sebagai pembawa kedamaian.............. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.............. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. ......... dan kemajuan masyarakat........................................ 20..

............................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 325 ................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ............................. .......

. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 326 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... ketabahan.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 14. dan cara-cara dakwah Nabi dan para sahabat... Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah.. dan asabiqunal awwalun...3........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Metode dakwah Nabi Muhammad SAW • Para sahabat yang mula-mula masuk Islam (asabiqunal awwalun) • Peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad di Makkah • Reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi dan para sahabat • Keuletan. Eksplorasi • Guru menjelaskan metode dakwah Nabi. 2)... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentinya dakwah.. reaksi masyarakat Makkah. Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di Makkah........

.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan metode dakwah Nabi!  Ceritakan peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi!  Jelasakan maksud assabiqunal awwalun!  Sebutkan assabiqunal awwalun!  Bagaimana reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi? Mengetahui Kepala Sekolah ................................... ........ • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Islam • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad Saw............ dalam menghadapi masyarakat Makkah.......  Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Saw...  Meneladani perilaku Nabi Muhammad Saw.. dalam menghadapi masyarakat Makkah.................................................. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP........................................................................ dan para sahabat untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari.................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 327 ............................................................ 20........ .... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..............................

: ................. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 328 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................. : ......................... : VIII /1 : .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 329 .

Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah..... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.. menjelasakan pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra serta membedakan tafkhim dan tarqiq baik pada lam maupun ra'.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 330 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ... • Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian Qalqalah • Huruf-huruf Qalqalah • Lafaz yang mengandung bacaan qalqalah • Pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra • Lafdzu jalalah • Perbedaan bacaan tafkhim atau tarqiq pada lam dan ra'.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok....... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah...... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya... Lam dan Ra 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan huruf Qalqalah............1.. Lam dan Ra 1. Pendidikan Agama Islam VIII/1 1.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan ra dan menyebutkan contohcontohnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 331 .  Menjelaskan macammacam hukum bacaan qalqalah dan menyebutkan contoh-contohnya. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari. ُ ‫س ا ا‬ ‫هلل‬ َ‫ي ئا‬ ْ‫ل َس‬ َ‫أئا‬ َ‫ئا‬ 3. = Jika lafaz mengandung bacaan tafkhim = Jika lafaz mengandung bacaan tarqiq ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ُ ‫ئ ا‬ ِ ‫زا‬ َ‫خ ئا‬ َ‫ئا‬ 2. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. ُ ‫ل ا ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ا‬ 5. ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫دنو‬ ُ ‫ن ا‬ ْ‫م َس‬ ِ 4.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan ra. guru sebagai fasilitator. menemukan. Isilah dengan jawaban yang tepat ! Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian qalqalah! Sebutkan huruf-huruf qalqalah! Jelaskan pengertian tafkhim ! Jelakan pengertian tarqiq Apakah yang dimaksud lam jalalah!  TAFKHIM  TARQIQ ِ‫ب ا ّي‬ ‫هلل‬ ُ ‫ذا‬ َ‫ع م‬ َ‫م‬ 1. dan mengklasifikasikan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .

................... ....................................................... ...... 332 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................. 20......................................................... َ‫قنا ئا‬ ‫ن‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ُ ‫ل ا‬ ْ‫نوا َس‬ َ‫ئا‬ 9......................................................................... ُ ‫ر ا‬ ‫ض‬ ْ‫أل َس‬ َ‫ا ئا‬ ْ‫نو َس‬ َ‫ئا‬ 10................ Mengetahui Kepala Sekolah ............... ُ ‫ت ا‬ ‫م‬ ُ ‫ر ا‬ ْ‫ز َس‬ ُ ‫ا‬ 8........................................................................................... َ‫و ئا‬ ‫ن‬ ْ‫ع َس‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ِ 7....................................................... ... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ٍ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ( ‫ك‬ َ‫م‬ 6...........................................................................................................

... Kegiatan Inti 1). Lam dan Ra 1. tafkhim.2. Lam dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mepraktekkan bacaan qalqalah....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 333 .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan qalqalah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . 2)... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah... dan tarqiq...... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan qalqalah. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .. tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan....

 Membaca bacaan ra tebal dengan benar. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca bacaan qalqalah dengan benar. tafkhim dan tarqiq! (۱) ‫ب‬ َّ‫ت ة‬ َ‫و م‬ َ‫ب م‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ ي م‬ ْ ( ‫ب‬ ِ‫أ ّي‬ َ‫دا م‬ َ‫ي م‬ َ‫ت م‬ ْ ( ‫ب‬ َّ‫تة‬ َ‫م‬ ‫صسسلى‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫س م‬ َ‫( م‬٢) ‫ب‬ َ‫سس م‬ َ‫ك م‬ َ‫مسسما م‬ َ‫و م‬ َ‫ل ه م‬ ُ ‫مسما‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫نس‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫غنسسى م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م آ م‬ َ‫م‬ (٤) ‫ب‬ ِ‫ط ّي‬ َ‫ح م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ة ا‬ َ‫ل م‬ َ‫ممام‬ َّ‫ح ة‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫ت‬ ُ ‫أ‬ َ‫رم‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫( م‬٣) ‫ب‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ت م‬ َ‫ذا م‬ َ‫را م‬ ً‫نما ا‬ َ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫د‬ َ‫م م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ٌ ‫ب‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫هما م‬ َ‫د م‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ج‬ ِ‫ف ي ّي‬ ِ‫ّي‬ (٥-۱ : ‫( ) اللهب‬٥) ‫مسسما‬ َ‫ل م‬ ُ ‫ع س‬ َ‫ف م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫هلل س م‬ َ‫ن ا م‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٍ ‫ر‬ ِ‫ك ّي‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ه ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫ف م‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫ن ا‬ ِ‫ه ّي‬ ِ‫ي ّي‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ ُ ‫ش آ‬ ‫ء‬ َ‫ي م‬ َ‫م‬ (۱٨ : ‫) الحج‬ 90 80 70 334 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan membaca QS. alLahab. al-Ikhlash dan QS. dan tarqiq • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya Nila i 100 Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal • Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan qalqalah. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . tafkhim.  Menerapkan hukum bacaan ra dengan membaca potongan ayat-ayat alQuran. Rubrik/Pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan qalqalah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Membaca bacaan ra tipis dengan benar.

........ ................................................................... 20..................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 335 ......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................

..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT • Dalil naqli tentang Kitab-kitab Allah SWT • Perbedaan kitab dengan suhuf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah. Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah SWT... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2.... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2...... 336 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... membaca dalil naqlinya serta memahami perbedaan antara kitab dengan suhuf...1.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok......

........... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..  Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah.... ...................... ........................................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................... 20................. Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan antara kitab dengan suhuf........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)..................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah............ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.........................................................  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah............................................................................... ................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT!  Jelaskan pengertian kitab Allah !  Jelasakan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardhi!  Tulislah dalil naqli tentang kitab Allah !  Jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf! Mengetahui Kepala Sekolah ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 337 ...

. Pendidikan Agama Islam VIII/1 2... Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya • Kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia • Al Quran sebagai kitab suci umat Islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menyebutkan macam-macam kitabkitab Allah dan rasul.... meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2).............2... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2.... Elaborasi 338 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....

............. Mengetahui Kepala Sekolah ............................  Nabi Dawud menerima kitab ....................... .........  Menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah tentang kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia serta al Quran sebagai kitab suci umat Islam................................................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..............................................................  Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi.......  Nabi Musa menerima kitab......................  Menyebutkan shuhufshuhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul......................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Al-Quran dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ............................................................................................................. ....................................... 20......................... ..............  Umat Islam berpedoman kepada kitab suci ........... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 339 ............................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.........................

......3.......... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah.. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.... Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an...... Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT 2. 2)... 3) Konfirmasi 340 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

............................... .............................................................................................. Mengetahui Kepala Sekolah ........... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap.................................................................... ............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..............  Lakukan tadrus al-Quran selama stu minggu dan buatlah laporan serta tulislah kesan yang kamu rasakan selama melaksanakan kegiatan tadarus!............................................................................ ................................................................ • Menjelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain.... ...................................................................... • Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari........... 20.........................................................  jelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain........................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis......................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 341 ................................................................................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap....

• Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian zuhud dan tawakal • Dalil naqli tentang zuhud dan tawakal • Fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/1 3... Kegiatan Inti 1)...1...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal. Elaborasi 342 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... 2)...... membaca dan mengartikan dalil naqlinya. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan....... Membiasakan perilaku terpuji 3.... Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami zuhud dan tawakal.

.......................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian zuhud dan menyebutkan dalilnya................................. 20......................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 343 ............................................................. ..... ................................................................................................... .................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai zuhud dan tawakal dan berdiskusi tentang fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan........ • Menjelaskan pengertian tawakkal dan menyebutkan dalilnya.............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian zuhud!  Jelaskan pngertian tawakal  Tulislah dalil naqli tentang zuhud!  Tulislah dalil naqli tentang tawakal?  Jelaskan fungsi tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................................ ....................................................................... 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang zuhud dan tawakal dengan metode ...................................

.. Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta menunjukkan sikap senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan....2. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi yang harus dilakukan siswa...... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3. Membiasakan perilaku terpuji 3.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh penerapan zuhud dan tawakal...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan • Senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1).. 3) Konfirmasi 344 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................

..................................... .......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 345 ...... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................................................................................................................................................................................................................................. • Menunjukkan contohcontoh perilaku tawakkal dalam kehidupan seharihari.......................... ................................................................. Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan!  Diskusikan contoh-contoh tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah .................. 20.......... .............................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyusun laporan hasil diskusi................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menunjukkan contohcontoh perilaku zuhud dalam kehidupan seharihari.......................................................................................... ..........................

...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku zuhud dan tawakal • Manfaat berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nikmatnya orang yang zuhud dan tawakal... 346 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya..... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal dalam berbagai kondisi (susah maupun senang). 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Inti 1).... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3..........3.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Membiasakan perilaku terpuji 3.......

.......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 347 .................................................. ..................................... .............................................................................. • Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal di lingkungan rumah dan sekolah! Buatlah laporan dan tulislah kesan-kesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ....................... 20................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................................ .............. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan kegiatannya....................................................... ..........................................................................................................................................  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah....................................................................

ghadab. Menjelaskan pengertian ananiah... Kegiatan Inti 1). ghibah dan namimah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian ananiah.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian ananiah.. hasad.. hasad. hasad.. 348 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... ghadab... hasad. hasad...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ghadab.. Menghindari Perilaku tercela 4.. ghibah dan namimah • Dalil naqli tentang ananiah..1.... ghadab. ghibah dan namimah.. hasad.. 2)... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ananiah.. ghibah dan namimah • Akibat buruk ananiah.. ghibah dan namimah. ghadab. hasad..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam ananiah... ghadab. ghadab.. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang ananiah.. ghibah dan namimah dengan metode . ghadab. ghibah dan namimah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya. hasad.....

........................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 349 ........ ...........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............... hasad........ ghibah........................................  Menjelaskan pengertian ghadhab dan bahayanya............................................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian ananiah dan bahayanya.... 20.......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ ghadhab......................................  Menjelaskan pengertian ghibah dan bahayanya....................  Menjelaskan pengertian hasad dan bahayanya...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....................  Menjelaskan pengertian namimah dan bahayanya................................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian ananiah!  Jelaskan pengertian ghadab!  Tulislah dalil naqli tentang hasad!  Tulislah dalil naqli tentang ghibah!  Jelaskan akibat buruk namimah! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................. .......................................................... dan namimah.......... ......................................  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan ananiah....................... ...............................................................................

. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku ananiah. hasad.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... hasad. ghibah dan namimah dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. ghadab..... hasad. Menghindari perilaku tercela 4. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari Contoh-contoh perilaku ananiah. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan • Sikap tidak senang berperilaku ananiah.2.... ghadab. ghadab...contoh perilaku ananiah... ghibah dan namimah dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah. hasad.. 2). Menyebutkan contoh ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. hasad... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah........ ghadab. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.... hasad. ghibah dan namimah dalam kehidupan... Kegiatan Inti 1).. ghadab... ghibah dan namimah... 350 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

................ .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 351 ..........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghadhab..  Menyebutkan contohcontoh perilaku namimah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1..........  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghibah....................... 20... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ananiyah! 2............. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku hasad! 4 Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghibah! 5........... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku ananiah................... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghadhab! 3.......  Menyebutkan contohcontoh perilaku hasad........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ...........

...... Kegiatan Inti 1).. 2).... ghadab..... hasad. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4. 352 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . hasad. ghadab.... ghibah dan namimah..3. • Manfaat berperilaku menjauhi ananiah. Menghindari perilaku ananiah. ghadab...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... hasad.. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. ghibah dan namimah. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku menjauhi ananiah..... 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa terbiasa menjauhi ananiah. hasad.. ghibah dan namimah.. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi ananiah. ghadab. Menghindari perilaku tercela 4. hasad. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela...

...... hasad....... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga  Menghindari perilaku ananiah............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... ghadhab.... hasad... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah..  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah. hasad....  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah... Mengetahui Kepala Sekolah .............. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Pembiasaan Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah.. ghibah.  Menghindari perilaku ananiah...... ghadhab......................... hasad... ghibah............... ghadhab..... ghibah.. ghibah......... hasad........ ghadhab.............. ghadhab.. ghadhab..... ghadhab.. hasad. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah...... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan sekolah........ 20.... hasad....... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah..... ghadhab...... ghibah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan masyarakat.... dan namimah...... dan namimah. ghibah.. ............... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat... hasad. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 353 ..... ghibah..  Menghindari perilaku ananiah........ ghibah......

.. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan tentang hukum shalat sunnat rawatib secara benar dan rapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 354 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat sunnat rawatib • Dalil naqli tentang hukum shalat sunnat rawatib • Macam-macam shalat rawatib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan amalan sunah.. hukum dan macam-macam shalat rawatib... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. Kegiatan Inti 1)....1... Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam shalat sunnat rawatib. Pendidikan Agama Islam VIII/1 5.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Mengenal tatacara shalat sunnat 5.. 2). qana’ah dan sabar dengan metode . membaca dan mengartikan dalil naqlinya........... ta’at....... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.......

............................................................................. .............. ............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat sunnat rawatib dan dasar hukumnya............... .................  Menyebutkan dalil naqli tentang shalat sunnat rawatib.....................................................  Menyebutkan macammacam shalat sunnat rawatib...................................... ............................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian shalat rawatib!  Tulislah dalil naqli tentang shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam hukum shalat rawatib!  Sebutkan shalat rawatib muakkad! Mengetahui Kepala Sekolah ........ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 355 .............................. 20...........

... Mengenal tatacara shalat sunnat 5...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ Pendidikan Agama Islam VIII/1 5.............. Memperaktikkan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan shalat sunah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kegiatan Inti 1)... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik shalat sunah rawatib qabliyah • Praktik shalat sunah rawatib ba'diyah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktik yang harus dilakukan siswa.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 356 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Elaborasi • Siswa melakukan praktik shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah dengan metode .2.

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian  jelaskan pengertian sujud sujud syukur dan dasar syukur dan dasar hukumnya...... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.. hukumnya.... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 357 ... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan...  Lakukan praktikkan shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah! Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan... sunnat rawatib di sekolah.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. 20.................. .  praktikkan shalat sunnat rawatib  Mempraktikkan shalat di sekolah. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat rawatib tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan... • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

358

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian sujud syukur • Pengertian sujud sahwi • Pengertian sujud tilawah • Dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya sujud. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2). Elaborasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

359

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• •

Siswa menelaah lebih dalam mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya.  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian sujud syukur!  Jelaskan pengertian sujud sahwi!  Jelaskan pengertian sujud tilawah!  Tulislah dalil naqli tentang sujud syukur!  Tulislah dalil naqli tentang sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................................

360

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Tata cara sujud syukur • Tata cara sujud sahwi • Tata cara sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengkaji tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

361

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara sujud syukur.  Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  Menjelaskan tatacara sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal 1. Jelaskan tata cara sujud syukur! 2. Jelaskan tata cara sujud sahwi!  Jelaskan tata cara sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

362

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

......3.. Kegiatan Inti 1). sujud sahwi.... sujud sahwi. dan sujud tilawah dengan metode . Pendidikan Agama Islam VIII/1 6... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... dan sujud tilawah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa mempraktikkan sujud syukur. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik sujud syukur • Praktik sujud sahwi • Praktik sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 2).......... Memahami macam-macam sujud 6. Memperaktikkan sujud syukur........ sujud sahwi.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 363 .. dan sujud tilawah...

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. tilawah dan syukur dengan melakukan 6-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Mempraktikkan sujud tilawah di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1115 kesalahan bacaan maupun gerakan. dan sujud tilawah dengan benar! 364 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Lakukan praktik sujud syukur. • Melaksanakan sujud sahwi. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan sujud syukur di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1-5 kesalahan bacaan maupun gerakan. Rubrik Aspek yang dinilai • • • Doa sujud sahwi. sujud sahwi. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . tilawah dan syukur tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. tilawah dan syukur Gerakan Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan sujud sahwi. • Melaksanakan sujud sahwi.  Mempraktikkan sujud sahwi di sekolah. • Melaksanakan sujud sahwi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

...................... 20........................................................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ..... tilawah dan syukur dengan melakukan lebih dari 15 kesalahan bacaan maupun gerakan..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan sujud sahwi................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................................... ................................................................. ..................................................... .............................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 365 ............................................................................. ................................................................................................................................................................................

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian puasa wajib • Macam-macam puasa wajib • Syarat puasa • Rukun puasa • Hal-hal yang membatalkan puasa • Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ajaran puasa... Memahami tatacara puasa 7...... macam-macam. macam-macam...... dan batalnya puasa melalui dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian... syarat... syarat. rukun......1... rukun.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7..... Menjelaskan ketentuan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian. 366 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . dan batalnya puasa... Kegiatan Inti 1)...

................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........... 20. .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya.......... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan.................... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang puasa dengan metode .................  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib....... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa!  Apakah yang dimaksud puasa nazar?  Sebutkan syarat puasa!  Sebutkan rukun puasa!  Jelasakan hal-hal yang membatalkan puasa! Mengetahui Kepala Sekolah .......  Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa................................  Menjelaskan macammacam puasa wajib.......  Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadlan................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 367 .....................................  Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib..............

........................... ................................................... 368 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ..........................................................

.......... Memahami tatacara puasa 7.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 369 .......... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib 2)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..2...... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya puasa.. • Siswa mengumpulkan portofolio berupa buku kegiatan bulan ramadhan. Memperaktekkan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadhan... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib melalui dalil naqlinya. Kegiatan Inti 1).....

... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Apakah pada waktu puasa Anda tidak berkata berbohong? ( ya – tidak)........................................................ 20. ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................................................................... ................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..  Mempraktikkan puasa wajib..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................. ....................................... • Buku kegiatan Ramadhan • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib.............  Jelaskan bagaimana cara melakukan puasa wajib!  Apakah pada waktu Anda berpuasa tidak marah ( ya – tidak)  Lakukan puasa wajib pada waktu yang sudah ditentukan! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................... 370 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................................................

.. dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian puasa senin-kamis.. dan arafah.... dan arafah serta mengatahui dasar pelaksanaannya. Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis.. dan arafah dengan metode . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian puasa senin-kamis. syawal.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang puasa senin-kamis.... Syawal... syawal.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Pengertian puasa senin-kamis dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa syawal dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa arafah dan dasar pelaksanaannya Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis...... syawal... Kegiatan Inti 1). 2)...3... dan Arafah....... Memahami tatacara puasa 7.... Syawal. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 371 .. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7..

........................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... . Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa senin .........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin-Kamis dan dasar hukumnya............................................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......... .......................................................................kamis dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa syawal dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa arafah!  Tulislah dalil naqli tentang puasa syawal!  Tulislah dalil naqli tentang puasa arafah! Mengetahui Kepala Sekolah .... 372 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... ........................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................................................................. 20..........................................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya..........................

Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Memperaktikkan puasa sunnah Senin – Kamis.. dan puasa Arafah.4.. 2).......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Praktik puasa senin-kamis • Praktik puasa Syawal • Praktik puasa Arafah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai tatacara puasa. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan puasa senin-kamis.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 373 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... puasa Syawal..... Kegiatan Inti 1). • Siswa menuliskan kesan-kesannya.... puasa Syawal.. Memahami tatacara puasa 7... dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan puasa senin-kamis... dan puasa Arafah.. • Siswa melaporkan kegiatannya. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7..... Syawal.

.......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................... ............................ dan Arafah............. 374 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............... Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis..................................................................... Syawal. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Unjuk kerja  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis.................................. ....................... .......... dan Arafah pada waktunya.....  Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis........................................................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .....  praktikkan puasa sunnah SeninKamis........... Syawal.......................................................................................... ................................... dan Arafah. Syawal.. dan Arafah pada waktunya............................................ Syawal............................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........ 20.......................

Kegiatan Inti 1)............. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami pengertian dan ketentuan zakat......... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian zakat • Macam-macam zakat • Waktu pelaksanaan zakat fitrah • Besarnya zakat fitrah • Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya • Nisab zakat mal Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .1............... Eksplorasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 375 ..

.... macam-macam zakat......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Jelasakan pengertian zakat! Sebutkan macam-macam zakat! Berapa besarnya zakat fitrah?! Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah!  Jelaskan nisab zakat mal!     Mengetahui Kepala Sekolah .. ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan pengertian zakat.. 20.  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat........  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 376 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menjelaskan macammacam zakat. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2)...  Menjelaskan syarat mengeluarkan zakat. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakati..............

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/1 8............ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal • Perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1)..... Memahami zakat 8.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa.... Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal serta perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal... 2).. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.....2.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 377 ........

................................................... ....................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....................................................................... 378 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................... 20........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.......................................................................................  Menjelaskan ketentuan zakat mal.................... ................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... ........................................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................................... ............................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ketentuan zakat fitrah................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasaan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal!  Sebutkan perbedaan ketentuan zakat fitrah dan mal! Mengetahui Kepala Sekolah ............  Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal.......................................................................

................... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8.....3. Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah dengan membaca dan mengartikan dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat • Orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pengertian zakat fitrah dan zakat mal.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.. 2). 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 379 .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

.......................... .............................................................................................................. ...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan dalil naqli tentang orang yang berhak meneriman zakat.............................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah............ 380 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................... ............................................................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat mal.................................. 20..................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mengklasifikasi dan menjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat.......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................... ............... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat!  Tulislah dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat! Mengetahui Kepala Sekolah ...............................................

.4...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Memperaktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mempraktikkan zakat fitrah dan mensimulasikan pelaksanaan zakat mal....... Kegiatan Inti 1)......... Memahami zakat 8.. 2)... Elaborasi • Siswa melakukan praktik melaksanakan zakat fitrah danmensimulasikan pelaksanaan zakat mal.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 381 ......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Praktik zakat fitrah • Simulasi pelaksanaan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Simulasi • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...

.............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Praktikkan pelaksanaan zakat fitrah!  Simulasikan pelaksanaan zakat mal! Mengetahui Kepala Sekolah . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. .................... ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. 20........................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat mal di sekolah.................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat fitrah di sekolah...... ........................................................................... 382 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............

... Kegiatan Inti 1). • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilainilai kejujuran.... Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian dan an menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran. Pendidikan Agama Islam VIII/1 9.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi..1...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 383 .. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).. Memahami Sejarah Nabi 9..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .........

....... dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.. .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian!  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran! Mengetahui Kepala Sekolah ......  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw.......... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... 20.. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah.. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 384 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw.....

..2... Memahami Sejarah Nabi 9. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil Tentang menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah...... ketabahan... • Sifat-sifat mulia dan perjuangan khulafaurrasyidin... Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 385 ..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 9. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Nabi Hijrah ke Madinah • Reaksi masyarakat Madinah atas kehadiran Nabi dan Para Sahabat dari Makkah...... Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah...... serta kesabaran Nabi dan para sahabat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan diri sampai saat peristiwa fathu Makkah... • Rekasi orang-orang kafir Makkah terhadap kemajuan Islam di Madinah.. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Keuletan. • Komitmen Nabi dan Para Sahabat dalam menjaga perjanjian Hudaibiyah......

........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah...............................  Tulislah sinopsis sejarah nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah!......................................... dan para sahabat di Madinah dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Mengetahui Kepala Sekolah ........................ .. 386 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... 20..............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)...................................... • Siswa menyusun sinopsis........................................ Elaborasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah......................................................................................... ...  Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw............ memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya........ Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)............... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah................ ........................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw.....................

....................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 387 ...............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ..................................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 388 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

...........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs....................... : ................... : ...... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 389 ...... : VIII /2 : ..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 390 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

. Kegiatan Inti 1). membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf... Menjelaskan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian mad.... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..1. membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 391 ...... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.... Menerapkan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 10..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian mad • Pembagian mad • Pengertian waqaf • Perbedaan bacaan waqaf dengan washal • Pembagian waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. menjelaskan pengertian waqaf......... menjelaskan pengertian waqaf. Eksplorasi • Guru memahami pengertian dan pembagian mad..

Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan waqaf. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad. Kegiatan Inti 1). pembagian.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). serta tanda-tandanya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Elaborasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad serta pembagiannya.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad!  Sebutkan macam-macam mad!  Jelasakan pengertian waqaf!  Apakah perbedaan antara waqaf dengan washal?  Sebutkan tanda-tanda waqaf! 392 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 2). Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Pertemuan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Elaborasi • Guru menjelaskan perbedaan waqaf dengan washal.

................................... ........ 20...... ........................................................................................... ............................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................... ‫ء‬ َ‫ف آ م‬ َ‫ن م‬ َ‫ح م‬ ُ b............................. .................................................................................................................. ‫ن‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ض‬ ُّ ‫ح آ‬ َ‫ت م‬ َ‫ال م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ d.....................................................................................................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan waqaf dan contohcontohnya........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) washal............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 393 .........................................................................................................................................  Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah: a................................................ ‫ل‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ف‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫ص م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫بم‬ ِ‫ّي‬ Mengetahui Kepala Sekolah .................................... ‫م‬ ٍ ‫ي‬ َ‫و م‬ ِ‫ق ّي‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫ن م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫ح م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ ي م‬ ِ‫ّۤي‬ ْ ( ‫ف‬ c............

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Cara-cara membaca mad • Tanda-tanda waqaf • Ketentuan tanda-tanda waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat AlQur’an.2.. menemukan.... Eksplorasi • Guru memaparkan dan mendemonstrasikan cara-cara mebaca mad.... Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami cara-cara membaca mad dan ketentuan tanda-tanda waqaf..... dan mencocokkan tanda-tanda waqaf dengan tanda waqaf yang ada di mushaf al-Qur’an. Elaborasi • Siswa mencari...... Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10..... 2)..... Kegiatan Inti 1).......... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10. 394 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . siswa menyimak dan menirukan..

............................. .................... • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan mad dalam QS........................ alFatihah dan QS.......................................  Tanda waqaf lazim adalah ............... alif  ‫ ج‬adalah tanda waqaf..... . Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... al-Kafirun............. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 395 .......  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan waqaf dalam QS. 20......... Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini.................................................... alif  Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang ........... alif  Cara membaca mad wajib muttashil adalah dibaca panjang ........................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Cara membaca mad thabi’i adalah dibaca panjang ... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .. al-Ikhlash........ al-Fatihah dan QS......................... Mengetahui Kepala Sekolah ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah keentuan masing-masing tanda waqaf...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10. 396 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... 2).... Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10.... Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ...3... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan mad dan waqaf........... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad dan waqaf dalam ayat-ayat pilihan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan mad dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan waqaf dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ...

 praktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. Instrumen Soal : Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati ! Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  praktikkan cara membaca bacaan mad.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bertindak sebagai fasilitator. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 397 .  praktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan.  Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. alBaqarah. al-Baqarah. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan cara membaca bacaan mad. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .  Mempraktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan.

....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancar an • Bacaan mad dan waqaf • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya Nil ai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .. 20.......................................... ........................................................................................................................................................... ...................................................................... 398 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................................................................................... ... ...................................................................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................

.... 2). Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 399 ...an kepada rasul. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada rasul beserta menceritakan betapa mulia tugas para rasul serta beratnya ujian yang dihadapi oleh para rasul dalam menghadapi umatnya......1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.............. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Rasul Allah SWT........ menjelasakan tugas-tugasnya.. Kegiatan Inti 1).. Pendidikan Agama Islam VIII/2 11.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT • Dalil naqli tentang rasul-rasul Allah SWT • Tugas para rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami im. serta membaca dalil naqlinya...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai para rasul dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai tugas para rasul serta membuat kesimpulan. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nabi dan rasul.  Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Rasul Allah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada para rasul!  Ceritakan kisah perjuangan salah seorang rasul rasul!  Jelasakan tugas para rasul!  Tulislah dalil naqli tentang rasul Allah!  Tulislah kesan kamu terhadap perjuangan para rasul!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

400

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Nama-nama rasul Allah SWT • Sifat-sifat rasul • Arti sifat-sifat rasul • Rasul ulul azmi • Nama-nama rasul ulul azmi • Sifat rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai nama-nama rasul Allah, sifat-sifatnya, rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

401

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

2). Elaborasi • Siswa menyimak, bertanya, serta menyimpulkannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan para Nabi yang termasuk Ulul Azmi dan menjelaskan keistimewaannya.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal • Sebutkan nama-nama rasul Allah SWT ! • Jelaskan sifat-sifat rasul! • Tulislah arti sifat-sifat rasul! • Jelaskan yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi! • Sebutkan nama-nama rasul ulul azmi! • Jelasakan sifat rasul ulul azmi!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

402

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah) • Cara meneladani sifat rasul ulul azmi • Pembiasaan diri berperilaku seperti sifat para rasul • Kesabaran para rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah). 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai aktualisasi cara meneladani sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

403

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa melakukan kegiatan pembiasaan menladani sifat-sifat para rasul. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah Saw.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  jelaskan keistimewaan sifatsifat Rasulullah Saw.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan suara hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Suara Hati No. Pernyataan Sangat Tidak Yakin Yakin yakin Skor 3 Skor 2 Skor 1 1 Para rasul merupkan manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. 2 Di akhirat kelak manusia akan bertemu dengan para rasul 3 Selama hidupnya rasul tidak pernah berbohong 4 Selama hidupnya rasul tidak pernah beruat kejahatan/kejelekan, termasuk tidak pernah berkatakata yang jelek (jorok) 5 Para rasul juga makan, minum, dan mempunyai keluarga

404

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

.............................................................................................. ............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 405 ......................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................... ........................................... 20............................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............

• Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. Eksplorasi • Guru menjelaskan adab makan dan minum.......... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai adab makan dan minum dan berdiskusi tentang adab makan minum dalam berbagai situasi.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian adab makan dan minum • Dalil naqli tentang adab makan dan minum • Tata krama makan dan minum dalam berbagai situasi • Fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia... 406 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Membiasakan perilaku terpuji 12............ Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2)........1.... Menjelaskan adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu. 20..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 407 ... ta’at.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara makan yang benar.. ..... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian adab makan dan minum!  Tulislah dalil naqli tentang adab makan dan minum!  Bagaimana tata krama makan ketika di rumah?  Bagaimana tata krama makan dan minum saat di jamuan makan?  Jelasakan fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ................  Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..  Menjelaskan tatacara minum yang benar..... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. qana’ah dan sabar dengan metode ...

Pendidikan Agama Islam VIII/2 12....... 3) Konfirmasi • Siswa mensimulsaikan kegiatan makan dan minum dalam berbagai situasi. Membiasakan perilaku terpuji 12............ 408 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....2.. 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan makan minum yang yang baik dan yang kurang baik • Simulasi tata krama (adab) makan dan minum dalam berbagai situasi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh kebiasaan makan dan minum yang baik dan yang kurang baik...... Menampilkan contoh adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mamahami perbedaan makan minum yang baik dan yang kurang baik dan mensimulasikannya...

.. ....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................... ....................................................................................... 20........................................................................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 409 ............................................................... .........................................................  Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan perbedaan makan minum yang baik (sesuai dengan adab/ajaran Islam) dengan makan dan minum yang kurang baik Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................... ................................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan yang salah...................................................

Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan makan danminum dalam berbagai situasi.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya makan minum yang beradab.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... 410 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . atau dalam situasi yang lain... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Kegiatan Inti 1)...... resepsi.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah maupun di kantin sekolah...... Membiasakan perilaku terpuji 12. atau dalam situasi yang lain. Pendidikan Agama Islam VIII/2 12..3.... • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah makan.. kantin sekolah.. resepsi. • Siswa melaporkan kegiatannya.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memperaktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat bertata krama ketika makan dan minum di rumah. di rumah makan. 2)..........

.............................................. ................................ 20.............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya............  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah............................................................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................... atau dalam situasi yang lain........................................................................... Buatlah laporan dan tulislah kesankesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ............................  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. ................................................................................... ..................... di rumah makan............ • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga.... resepsi.... ................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 411 ..................................... kantin sekolah............................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan makan dan minum di rumah............................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..

.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dendam dan munafik...... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13........1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami dendam dan munafik dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya.. Kegiatan Inti 1)... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang dendam dan munafik dengan metode ... 2)... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai dendam dan munafik...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pengertian dendam dan munafik • Dalil naqli tentang dendam dan munafik • Akibat buruk dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela....... Menghindari Perilaku tercela 13.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 412 ..

..................................... 20................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................  Menjelaskan pengertian munafik dan bahayanya................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .........................................................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam.......................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian dendam!  Jelaskan pengertian munafik!  Tulislah dalil naqli tentang dendam!  Tulislah dalil naqli tentang munafik!  Jelasakan akibat buruk dendam dan munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ...................... ....... ........................................................................................................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 413 ................................ ..........................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan munafik...................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian dendam dan bahayanya.................. ....................

.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri dendam dan munafik.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menghindari perilaku tercela 13.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 13......... 2)..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..2... Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pendendam dan munafik.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 414 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.

............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............... .... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 415 ........................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................................................................... ........................................................... 20...................................................... ............. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ciri-ciri pendendam............................................................................................................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri pendendam !  Sebutkan ciri-ciri munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ...............  Menjelaskan ciri-ciri munafik........................................................................................................................................................................................... ......

... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 416 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .3... Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku dendam dan munafik serta membiasakan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi dendam dan munafik. Menghindari perilaku tercela 13......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku dendam dan munafik • Pembiasaan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari............ Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2). Kegiatan Inti 1)..

...................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 417 .................................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat........................................................................................................... ........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................. 20....... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga..................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah..................................................................... .......................................................................................................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat......................... ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga.............................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporakan hasilnya.... ............................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah........... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... Mengetahui Kepala Sekolah .........................................................................

Elaborasi 418 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memakan makanan halal...... • Jenis-jenis hewan yang halal dimakan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian binatang yang halal dan yang haram.. • Dalil naqli tentang hewan yang haram dimakan. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group). binatang halal.... Pendidikan Agama Islam VIII/2 14.. Kegiatan Inti 1)........ Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian........ • Jenis-jenis hewan yang haram dimakan. • Dalil naqli tentang hewan yang halal dimakan.... jenis-jenis.. jenis-jenis.. binatang halal dan haram melalui dalil naqlinya..1.

...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................................. ................................................................................................................................... ........................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram................... .................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan.............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang binatang halal dengan metode .........................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan.................. 20............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 419 ....................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...........................................................................................................  Menunjukkan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan.................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Buatlah klasifikasi binatang yang halal dan yang haram! Mengetahui Kepala Sekolah ............. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. ...................................

.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.....2..... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram dan menghindari mengkonsumsi makanan dari binatang yang haram. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 14. 420 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa....... Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.......... • Mudharat mengkonsumsi binatang yang haram... Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1).

....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................................................. mudharat mengkonsumsi binatang yang haram............................................................................................................. 20.............................................................................................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 421 ................  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan di luar lingkungan keluarga... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga................................................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2).......................... . ........ Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan................................. . • Siswa mensimulsaikan cara menolak ketika ditawari makanan dari binatang yang haram........... ..................................................

. Kedua dan Ketiga Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah.............. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 422 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 6 X 40 menit ( 3 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah.. • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Kegiatan Inti 1)... 2).. Memahami sejarah dakwah Islam 15... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 15....1.

.............................................................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah...... • Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah!  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah! Mengetahui Kepala Sekolah ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... ................. 20....  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 423 ............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw............  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................................

..... dan matematika.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. biologi. kimia. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 424 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... dan matematika.... astronomi..... kimia.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Ilmuwan bidang tauhid fiqih. biologi. Pendidikan Agama Islam VIII/2 15.. dan akhlak. 2). Kegiatan Inti 1). astronomi... kedokteran.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..... fisika. • Ilmuwan dalam bidang kedokteran. dan akhlak...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengklasifikasi ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih.2. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih....... fisika.. Memahami sejarah dakwah Islam 15.. dan akhlak.

.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 425 ....................................... ................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................... .................. ....................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang akhlak!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang kedokteran!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang fisika!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang matematika! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................... 20.....................................................................  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah........................ ...............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................................................................................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Umayyah........................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya........................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 426 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 427 ............. : IX /1 : .................................... : .... : ......................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 428 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

• Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .1. Pendidikan Agama Islam IX/1 1... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an.. Membaca QS.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat at-Tin dengan fasih.... guru sebagai fasilitator.......... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.. • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.. 2). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 429 ..... Kegiatan Inti 1).... at-Tin dengan tartil... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat at-Tin..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..

.................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................................................................................................................................................................... ............................. kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ..... 430 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............... at-Tin dengan benar......................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacalah surat at-Tin dengan fasih..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... ................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca potonganpotongan ayat dalam QS...................................... ........................................................................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................... at-Tin dengan tartil dan benar............  Membaca keseluruhan ayat dalam QS............ ........... 20..............................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.2. Menyebutkan arti QS at-Tin 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat at-Tin, mengartikan surat at-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat at-Tin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat at-Tin • Arti surat at-Tin • Kandungan ayat surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat QS at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

431

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru, guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan masingmasing kata dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. at-Tin dengan benar.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian

Instrumen / Soal      Lafaz ‫ وطور سينين‬artinya .... Lafaz ‫ لقد خلقنما‬artinya .... Lafaz ‫ أحسن تقويم‬artinya .... Tulislah arti surat at-Tin ayat 4! Tulislah arti surat at-Tin ayat 4!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

432

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.3. Menjelaskan makna QS. at-Tin. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • makna QS. at-Tin. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan makna Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca dan mengkaji buku-buku tafsir untuk memahami makna QS. at-Tin. • Menjelaskan pesan-pesan pokok dari QS. at-Tin. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

433

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes uraian  Menjelaskan makna setiap Tes tertulis  jelaskan makna setiap ayat yang ada Tes isian ayat yang ada dalam QS. dalam QS. at-Tin dengan benar. at-Tin dengan benar.  jelaskan pesan-pesan pokok dari  Menjelaskan pesan-pesan QS. at-Tin. pokok dari QS. at-Tin. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap

Instrumen Soal
Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar ........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3

Mengetahui Kepala Sekolah

_________________ NIP Saran Kepala Sekolah :

_________________ NIP

434

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

435

..... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.1.. Membaca hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih......... 3) Konfirmasi 436 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... Pendidikan Agama Islam IX/1 2.. • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Kegiatan Inti 1). menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2........ guru sebagai fasilitator... 2).

..................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 437 ........................................................ .............................................................................................................................................................................  Membaca keseluruhan alHadits tentang menuntut ilmu dengan benar.........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Bacalah hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih........................... ..................................................................................................................... ............ ............. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar.. kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................................. 20..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..

.2.... 438 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2. Menyebutkan arti hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu. mengartikan hadits tentang menuntut ilmu. 2)... Pendidikan Agama Islam IX/1 2..... Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu • Arti surat hadits tentang menuntut ilmu • Kandungan hadits tentang menuntut ilmu Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...........

.............. Lafaz ‫ من اليممان‬artinya ................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 439 ......................................... .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih mengartikan hadits tentang menuntut ilmu berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ......................  Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar........ guru bertindak sebagai fasilitator......... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru.................................................................. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...... Tulislah arti hadits tentang menuntut ilmu yang menyatakanbahwa menuntut ilmu itu sebagian dai iman!  Tulislah artinya!     ............................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar....................................................................................... ............................ 20...... Lafaz ‫ نظيف‬artinya ............................................................................................. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Lafaz ‫ النظمافة‬artinya .... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................ .............

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1).. Pendidikan Agama Islam IX/1 2.. 3) Konfirmasi 440 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna kandungan hadits tentang menuntut ilmu. • Siswa melaporkankegiatannya............3..... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain..... Eksplorasi • Guru menjelaskan Sikap menjaga menuntut ilmu. • Pembiasaan diri menjaga menuntut ilmu...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Sikap menjaga menuntut ilmu.. 2)... Memahami al-Hadits tentang menuntut ilmu 2.. Menyebutkan hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mensimulasikan sikap berserah menjaga menuntut ilmu serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.....

 Menjelaskan prinsipprinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  Menjelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam alHadits.  jelaskan prinsip-prinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Jelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam al-Hadits. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan makna yang terkandung dalam alHadits tentang menuntut ilmu. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan makna yang terkandung dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah. Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 441 .

................................ 20..................................................... .................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................... ...............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................... 442 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................... ........................................................................

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ Pendidikan Agama Islam IX/1 3. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai hari akhir dengan metode .. Eksplorasi • Guru memberikan gambaran mengenai dhsyatnya hari akhir.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 443 . Kegiatan Inti 1)........ Menjelaskan pengertian beriman kepada Hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani hari akhir.... 2)... menjelasakan kehidupan dunia hanya sementara. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada hari akhir • Kehidupan dunia yang bersifat sementara • Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami iman kepada hari akhir........1. serta menjelaskan fungsinya. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3.... • Siswa berdiskusi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara...

...................................................................... 20...... ................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada hari akhirl!  Ceritakan kejadian hari akhir!  Tulislah ayat tentang hari akhir!  Jelaskan tanda-tanda hari akhir!  Jelasakan fungsi beriman kepada hari akhir! Mengetahui Kepala Sekolah .... .............................................................................................................................................................  Menjelaskan berbagai peristiwa terkait dengan hari akhir....... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......  Menjelaskan nama-nama hari akhir.. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................  Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir  Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir...................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai fungsi beriman kepada hari akhir.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hari akhir.............................................................................................. .............................................................................................. 444 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

. Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Pendidikan Agama Islam IX/1 3........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 445 ........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Dalil naqli dan aqli tentang hari akhir • Dalil naqli tentang adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir.. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode .. Kegiatan Inti 1).... 2).. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3...2..... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ahri akhir.

............................................... .....................................  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menegaskan iman kepada hari akhir...........  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir........................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................................... 446 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................. ... 20.................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir............................................................................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir............................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir.................................... Mengetahui Kepala Sekolah ............... ................................................. .............................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................................

.. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3.. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an... 2).... Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah.......3. Kegiatan Inti 1).... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya...... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 447 . Pendidikan Agama Islam IX/1 3.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....

........................................................................................ • Menjelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits...... Mengetahui Kepala Sekolah ............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian kiamat sughra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits......................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian kiamat sughra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits.................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................................................  jelaskan pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits............................................. .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................... .............................................  jelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits...................................... • Menjelaskan pengertian kiamat kubra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits.................................................... 20........................ ....................... ....... 448 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........................................................................................................................

... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tasamuh.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 449 ....... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tasamuh. Membiasakan perilaku terpuji 4.. Pendidikan Agama Islam IX/1 4... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian tasamuh • Dalil naqli tentang tasamuh • Fungsi tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. 2)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Menjelaskan pengertian tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tasamuh.....1. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tasamuh dengan metode .... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.....

............................... ........................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............. .................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian qana'ah dan menyebutkan dalilnya............................................................................................................................................................ 450 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • • • Jelaskan pengertian qanaah! Jelakan pengertian tasamuh! Jelaskan ciri-ciri qana’ah! Apakah fungsi qanaah? Tulislah dalil naqli tentang tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... 20............ • Menjelaskan pengertian tasamuh dan menyebutkan dalilnya.... .................................................................................................................................................................................. .....

..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya.. Membiasakan perilaku terpuji 4.. Pendidikan Agama Islam IX/1 4......... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. 2). Kegiatan Inti 1).... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tasamuh dalam kehidupan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 451 ..... Menampilkan contoh perilaku tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan dan menyukainya..2..

............................ ..... ............................................................................................................................................................................................................... 20.............. ............................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tasamuh dalam kehidupan seharihari................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • Ceritakan contoh penerapan qana’ah! • Ceritakan contoh penerapan tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................. 452 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................................. ...................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menunjukkan contohcontoh perilaku qana’ah dalam kehidupan seharihari....

.... Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tasamuh dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam IX/1 4. Kegiatan Inti 1).. Membiasakan perilaku terpuji 4. 2)...... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tasamuh dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 453 ...3............ Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tasamuh.

. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................. .................................... ........................................ ................ • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan sekolah......................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal • Simulasikan sikap anak yang toleran terhadap kawannya yang bukan muslim! Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................... ....................................................... • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan masyarakat................................................................ 20................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................. 454 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan keluarga.....................................................

Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 455 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian penyembelihan hewan • Syarat-syarat penyembelihan... • Hal-hal yang makruh dalam menyembelih...... hal-hal yang makruh....... syarat-syarat.... Kegiatan Inti 1). waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat.... dan tatacara penyembelihan hewan.... Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian... • Tatacara menyembelih hewan.. Pendidikan Agama Islam IX/1 5....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . dalil naqli. • Dalil naqli tentang penyembelihan hewan.1. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. macam-macam zakat.... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5....

• Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan yang baik dan benar... 20.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • Apa dasar hukum dilakukannya penyembelihan hewan? Jelaskan secara singkat tentang tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut hukum Islam! Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan penyembelihan hewan lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ... .............. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP 456 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... • Menunjukkan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan.... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dan dasar hukumnya......

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Pengertian aqiqah • Dalil naqli hukum pelaksanaan aqiqah. • Ketentuan hewan qurban • Pembagian daging qurban.....2...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian qurban. • Pembagian daging aqiqah.... Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan ketentuan aqiqah dan qurban.. • Waktu pelaksanaan aqiqah...... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5... Pendidikan Agama Islam IX/1 5.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. • Dalil naqli hukum pelaksanaan qurban.... • Ketentuan hewan aqiqah... • Waktu pelaksanaan qurban. Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 457 .....

................. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................................................................................ 458 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)................ Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa....................................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................. ♦ Menjelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban...................................................................................... ♦ Menjelaskan syarat-syarat aqiqah dan qurban................ ....... 2)......................................................................................... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya.............................................................................. . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian aqiqah dan qurban serta dasar hukumnya.. ........................... 20.......................................... ................................................................... ♦ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan aqiqah dan qurban Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Apa yang dimaksud dengan qurban? ♦ Sebutkan syara-syarat hewan untuk aqiqah dan qurban! ♦ Jelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban! ♦ Carilah ayat-ayat al-Quran terkait Mengetahui Kepala Sekolah ....

............................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 459 .....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ....................

.... • Siswa mengklasifikasi danmenjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat.... Pendidikan Agama Islam IX/1 5. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 460 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 2).. Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban... • Praktik cara menyembelih binatang qurban dan aqiqah........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Doa/lafaz sebelum menyembelih binatang..... Kegiatan Inti 1).. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban...3...... Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa....

............................................................................. . ..... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... ♦ Memperagakan penyembelihan hewan aqiqah dan qurban di depan kelas.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban! ♦ Peragakan cara penyembelihan hewan qurban dan aqiqah di hadapan teman-teman kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 461 ......................................................... ...................................................... 20....................................... .......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban......................................................................

..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6.. Pendidikan Agama Islam IX/1 6.... • Wajib haji dan umrah...1. • Dalil naqli tentang haji dan umrah. • Hukum melaksanakan ibdah haji dan umrah... • Sunah haji dan umrah • Larangan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah... • Dam dalam haji dan umrah. • Syarat-syarat haji dan umrah............. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. • Rukun haji dan umrah...... Kegiatan Inti 462 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian haji dan umrah.. Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ketentuan haji dan umrah.......

♦ Menjelaskan sunnah haji dan umrah. macam-macam zakat. ♦ Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat. ♦ Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. ♦ Menjelaskan laranganlarangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. ♦ Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. ♦ Menjelaskan rukun umrah. ♦ Menunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan apa yang dimaksud dengan haji dan umrah! ♦ Sebutkan syarat-syarat haji dan umrah! ♦ Jelaskan perbedaan antara ♦ Jelaskan rukun-rukun umrah yang kalian ketahui! ♦ Sebutkan beberapa sunnah haji dan umrah! ♦ Sebutkan dua macam larangan yang dilkukan pada waktu melaksanakan ibadah haji! ♦ Carilah dalil naqli baik dari ayatayat al-Quran maupun hadits terkait dengan ibadah haji dan umrah lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! ♦ Cobalah kalian lakukan identifikasi tentang hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah terkait dengan perilaku kita seharihari! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 463 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1).

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. 20..................................................................... ................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ......... ........................ 464 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................. ..........................................

Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Bentuk-bentuk pelaksanakan ibadah haji dan umrah • Manasik haji dan umrah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Pendidikan Agama Islam IX/1 6. Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6.... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya..... 2).......... Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 465 ...2. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa...

..................................................... ............................................................................................... Pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umrah atas haji disebut...................... haji wada’ 2....................... ............ .... a..................................................................................................................................... ♦ Menjelaskan tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . 20........ 466 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................... haji qiran c...... Peragakan pelaksanaan tawaf yang benar lengkap dengan bacaannya! Mengetahui Kepala Sekolah .............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1........................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah..................................................................... ♦ Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah............................ ............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............. haji ifrad d................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... haji tamattu’ b..................................................... Jelaskan dengan singkat urutanurutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah! 3..................................................

• Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui kegiatan sosial... dan pengajaran... sosial. Kegiatan Inti 1)...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi...1...... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pengajaran... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 467 .... dan pengajaran 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan..... sosial...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan...... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).. Pendidikan Agama Islam IX/1 7..

.... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial.. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran.... 2.. ... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. 3. Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan perdagangan! Mengetahui Kepala Sekolah . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.... 20.... Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial! 3.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 468 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Ceritakan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan! 2...... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..

Pendidikan Agama Islam IX/1 7....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 469 ..... Sumatera dan Sulawesi 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.. Elaborasi • Siswa menyusun sinopsis.... Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa....... 2)... Kegiatan Inti 1)..... Eksplorasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah............ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Sumatera dan Sulawesi. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.2.

Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1...... Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Jelaskan bagaimana akhir pemerintahan kerajaan Samudera Pasai di Sumatera! 3.. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sumatera.... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... 4. dan Sulawesi! Mengetahui Kepala Sekolah . Menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa... dan Sulawesi....... program pengayaan.... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. . 3.... Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di Sulawesi! 4. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera.. dan ... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 470 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... 2. 2... 20... Sumatera...... • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di luar Jawa. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dua di antara kerajaan Islam yang ada di Jawa pada masa lalu adalah . Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 471 .

.... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 472 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................... : IX /2 : ............................................ : .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs.............. : .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 473 .

.. Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.. 2)........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat al-Insyirah..1.. Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat al-Insyirah dengan fasih..... Pendidikan Agama Islam IX/2 8.... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an.......... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya... 474 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1)......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1. program pengayaan. Bacalah keseluruhan ayat dalam QS. Membaca potonganpotongan ayat dalam QS. at-Tin dengan tartil dan benar lalu cobalah untuk menghafalnya! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 475 . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ض م‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ي م‬ ِ‫ل ّي‬ ‫ذ‬ َّ‫ۤاة‬ . al-Insyirah dengan benar. guru sebagai fasilitator. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫إ م‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ 2. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . memberikan penguatan dan penyimpulan • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. al-Insyirah dengan tartil dan benar. 2.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ز م‬ ْ ( ‫و‬ ِ‫ك ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫نما م‬ َ‫ع م‬ ْ ( ‫ض‬ َ‫و م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ . Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Membaca keseluruhan ayat dalam QS. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini dengan tartil dan benar: .

............................................................................................................................................................................ 20... ..................................................................................... ............................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...............................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .... ................................... ...................................................................................... 476 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...............................................................................................................................................

dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat al-Insyirah • Arti surat al-Insyirah • Kandungan ayat surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..... Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah.. mengartikan surat al-Insyirah... • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .... Pendidikan Agama Islam IX/2 8.. Menyebutkan arti QS Al-Insyirah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat al-Insyirah. Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad.......2.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 477 ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1).. 2).......

3. Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. 3. Mengartikan masingmasing ayat dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru. Ayat yang tepat dari arti “Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu” adalah .. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 2.. al-Insyirah ayat demi demi ayat lengkap dengan terjemahnya! 478 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Mengartikan masingmasing kata dalam QS. yang telah meragukan hatimu d. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 2. guru bertindak sebagai fasilitator. Teknik Penilaian Tes tulis Tes lisan Bentuk Instrumen Pilihan ganda Jawaban singkat Praktik Instrumen / Soal 1. yang telah menghilangkan bebanmu c. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. alInsyirah dengan benar. Arti yang tepat untuk kata ‫ض‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬ َ‫ر م‬ ‫ك‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ م‬dalam QS. al-Insyirah adalah: a. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. program pengayaan. Lafalkan QS. alInsyirah dengan benar. al-Insyirah dengan benar. yang telah melapangkan dadamu b. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. yang telah memberatkan punggungmu.

............ .... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 479 ..... ............................................................................................................................ 20........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................................................................................................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................... .......

Kegiatan Inti 1)...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..... Elaborasi 480 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8... Eksplorasi • Guru menjelaskan cara Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS..... Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS... 2). • Mempraktikkan Pembiasaan diri bersikap pasrah kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Mempraktikkan Sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja...... al-Insyirah..... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mempraktikkan sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari....3..... Pendidikan Agama Islam IX/2 8. al-Insyirah.

Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. alInsyirah. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya. Menjelaskan makna yang terkandung dalam QS. alInsyirah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain. Apa yang dimaksud dengan berserah diri seperti tersebut dalam QS. Buatlah laporan tentang contohcontoh perilaku bekerja keras dari survey yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 4. Menunjukkan contohcontoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat 7 dari QS. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. al-Insyirah ayat 8? 3. Tunjukkan perilaku kalian di kelas dalam belajar yang mencerminkan perilaku bekerja keras! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 481 . al-Insyirah (‫إ‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ص‬ ‫ب‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫!) م‬ 2. 2. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. al-Insyirah. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. alInsyirah dalam kehidupan sehari-hari. • Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Uraian singkat Essay Pekerjaan rumah Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. 3. 4.

...................................................... ......................................... 20............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................... 482 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ....................................................................................... ........................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................... ................

Membaca hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang kebersihan dengan fasih dengan fasih.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 483 . menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang kebersihan dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... guru sebagai fasilitator.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam IX/2 9......... Kegiatan Inti 1).. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing...... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya......... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9. 2)... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang kebersihan dengan fasih..........1.

..................................... Membaca keseluruhan alHadits tentang kebersihan dengan benar.... Bacalah bagian dari hadits tentang kebersihan di bawah ini: َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫ م‬‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫ي م‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ب‬ َ‫مما م‬ َ‫ل م‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ن م‬ ِ‫ل ّي‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫هلل م‬ ِ‫ن ا ّي‬ َّ‫ة‬ َ‫حما م‬ َ‫ب م‬ ْ ( ‫س‬ ُ ‫و‬ َ‫ م‬ ِ‫ر ّي‬ ‫ض‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( َ‫وا م‬ َ‫ت م‬ ِ‫وا ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... ............ Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1................................ ...................................... Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar...... 20................................................................................ 484 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................. Bacalah potongan-potongan hadits ini dengan benar: ِ‫مما ّي‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫م‬ 2........... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...................................................................................................................................... .................................................................................................................. 2................................. ........................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................

. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 485 .......... Eksplorasi • Guru bertanya kepada siswa arti al-Hadits tentang kebersihan dan berusaha menghafalkannya 2).2..... mengartikan hadits tentang kebersihan.... • Siswa berlatih mengartikan hadits tentang kebersihan berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ... Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang kebersihan • Arti surat hadits tentang kebersihan • Kandungan hadits tentang kebersihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9..... Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang kebersihan. Kegiatan Inti 1).. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang kebersihan.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam IX/2 9.....

................ Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. ............................ Terjemah dari kata ‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ م‬adalah ........... Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..... 2....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru...... 20........... guru bertindak sebagai fasilitator.............. Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang kebersihan dengan benar.............. 486 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................... Arti yang tepat dari potongan hadits ٌ ‫يما‬ ‫ء‬ َ‫ض م‬ ِ‫ر ّي‬ ُ ‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َّ‫وال ة‬ َ‫ م‬adalah: a... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... kebersihan itu adalah iman Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................................. .............. Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1............. kesabaran itu bersinar c............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.......................................... 2........... kesabaran itu ada batasnya b....................................... .............. kekayaan itu bermanfaat d...............................................

. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 487 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.. • Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam al-Hadits...... Elaborasi • Siswa diajak dan dihimbau untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.. Kegiatan Inti 1)..3.. Pendidikan Agama Islam IX/2 9..... Memahami al-Hadits tentang kebersihan 9. 2). Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa perilaku bersih seperti dalam al-Hadits.....

3. Cobalah kalian mengidentifikasi aktivitas kalian di rumah yang terkait dengan perilaku bersih. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Tunjukkan perilaku bersih di kelas di saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI! Instrumen Soal : Pernyataan 1 2 3 4 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 488 . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. 2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. lalu buatkan laporannya! 3. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Apa makna kebersihan sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi? 2. Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Teknik Penilaian Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pekerjaan rumah Praktik Instrumen / Soal 1. Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam alHadits. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

............................. ...............................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................. ............................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 489 ............................................................................. ............. Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................. 20..................

..... Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qadha dan qadar dan menyebuitkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar.. Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari........... • Siswa Menelaah berbagai literatur untuk menemukan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar...... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1)...... 2)..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 490 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pentingnya beriman kepada qadha dan qadar • Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar. Pendidikan Agama Islam IX/2 10. Elaborasi • Siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar..1.

........................................... Sebutkan beberapa ciri bahwa seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar! 3.................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......... Menyebutkan ciri-ciri seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar Allah...................... 20......... • Teknik Penilaian Tes lisan Tes tulis Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uraian Identifikasi Instrumen / Soal 1............. Menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah.................................. 2.................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................. Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah..................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 491 ....... . 3... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan kalian di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........... Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadha dan qadar! 2...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................... .

.2. Elaborasi • Siswa menelaah.......... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qadha dan qadar. Pendidikan Agama Islam IX/2 10... qadar dan takdir • Kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian qadha dan qadar dan menjelasakan hubungan antara keduanya serta meyakini bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah.. memberikan penguatan dan penyimpulan 492 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Kegiatan Inti 1)..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian qadha dan qadar • Hubungan antara qadha.. 2). mencari dan menemukan hubungan antara qadha dan qadar..

.......... 20.................................................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................... Menjelaskan perbedaan antara qadha dan qadar Allah.................................. Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Uraian Instrumen / Soal 1.............................. ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......... Menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah....................... .................................................. 2........... ....... ......... Apa perbedaan pokok antara qadha dan qadar menurut pendapat para ulama! 3....... 3.......................... Buatlah laporan tentang suatu aktivitas (misalnya aktivitas kalian di sekolah) yang menunjukkan hubungan antara qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.......................... Apa makna kata qadha dan qadar dari segi bahasa! 2... Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar Allah................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 493 .........................

Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan takdir muallak dan mubram dan menyebutkan contoh-contohnya... Pendidikan Agama Islam IX/2 10.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................... 494 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan takdir muallak dan mubram • Contoh-contoh takdir muallaq dan mubram Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.....3. 2). Elaborasi • Siswa mendiskusikan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya... Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Siswa Mengamati berbagai fenomena di masyarakat untuk mengidentifikasi perilaku seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar...... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.

........ dan ..... 2...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... ................... .................... 3....................................................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang pernah kita alami..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Isian Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1.......... Identifikasi juga beberapa contoh qadha dan qadar Allah yang belum kalian alami dalam perbuatan kalian sehari-hari! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa contoh qadha dan qadar Allah terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari! 3........................................................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang belum pernah kita alami. Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar Allah seperti disebutkan dalam al-Quran............. 20............ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 495 ..................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................... ..................................... Di antara dua contoh dari qadha dan qadar Allah adalah ................................... 2................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................................

..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : SMP / MTs . Pendidikan Agama Islam IX/2 10.. Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca. Kegiatan Inti 1).. mengartikan dan menjelaskan maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar.. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qadha dan qadar.4.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang qadha dan qadar • Arti dalil naqli tentang qadha dan qadar • Maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 496 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... 2)...

.................................. Sebutkan dan jelaskan satu kandungan pokok dari ayat-ayat alQuran yang terkait dengan qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ..................... 2.............. Menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan iman kepada qadha dan qadar..... lalu tulislah dalam buku kerja kalian dan serahkan kepada guru kalian! 2........ Tunjukkan satu ayat terkait dengan qadha dan qadar lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 3...............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................................................................................... .... Mengartikan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.................................................. Menunjukkan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar............................. Teknik Penilaian Penugasan Tes lisan Tes tulis Bentuk Instrumen Pekerjaan rumah Unjuk kerja Uraian Instrumen / Soal 1...... 3.................... 20............................................ ..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................. .......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 497 ...........................

.. 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian takabur • Dalil naqli tentang takabur • Akibat buruk takabur Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari takabur..... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang takabur dengan metode .... Pendidikan Agama Islam IX/2 11... Menghindari Perilaku tercela 11....1.... Kegiatan Inti 1).. Menyebutkan pengertian takabur... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai takabur........... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 498 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian takabur.. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menyebutkan pengertian takabur.

.................................................................................................................. Menjelaskan pengertian takabur................................................. Teknik Penilaian Kuis Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.. ...................................................................................... Apa makna kata takabur dari segi bahasa! 2.................................. . Tunjukkan salah satu dalil naqli terkait dengan takabur! Mengetahui Kepala Sekolah ........ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......................... ...... 20.................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 499 .......................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................ 2.......... ......................................... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur................................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................................................

. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 500 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Kegiatan Inti 1).. Menyebutkan contoh .... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri takabur...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2)...contoh perilaku takabur 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pentakabur.. Menghindari perilaku tercela 11....2........ Pendidikan Agama Islam IX/2 11.....

................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 501 ........... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................ 2.......................................................... ......................... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada Allah! 2......................................................... ...................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap sesama manusia..................................................................................................................................................................................................... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada sesamanya! ..................................................................... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap Allah Swt.......................... ......... 20..... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1..................................... ..............................

. Pendidikan Agama Islam IX/2 11..3. 502 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku takabur serta membiasakan diri menjauhi perilaku takabur.................. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi takabur.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku takabur • Pembiasaan diri menjauhi perilaku takabur Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Tentang Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari Kegiatan Inti 1).. 2).... 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya.. Menghindari perilaku tercela 11.

......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . 3. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah keluarga! 2..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................................................................. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di sekolah! 3........................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 503 ............................................................................................... ....................................................................................... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga...................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Urian Urian Urian Instrumen / Soal 1..................... 2............. .............................. ............................... 20...................................... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat................................................................................................................ Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah........ .... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1......................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah .....

makmum shaf...... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian........ Menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya......... ketentuan menjadi imam.... Kegiatan Inti 1). 504 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.. syarat-syarat.1. Pendidikan Agama Islam IX/2 12. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum.. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah....

.................................................................................... ..................... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid............................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................. 3............ 2........... .................................................................................................................................................. ..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)............................................................................ Menjelaskan pengertian shalat sunnah munfarid........ ..................................................................................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah berjama’ah.............................. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah............................................................................ .................. Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah berjama’ah? 2......................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................................. 20....................... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah........ Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes lisan Tes lisan Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat pekerjaan rumah Instrumen / Soal 1............................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... ............ Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah munfarid? 3.......................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 505 ........................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................................................................ Kumpulkan beberapa dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid lalu tunjukkan di depan kelas! .................................

. syarat-syarat... Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.... ketentuan menjadi imam.. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah... Pendidikan Agama Islam IX/2 12. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... makmum shaf....... 506 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........2.. Menyebutkan contoh shalat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya....

........................................... 2...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)......................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1......................... Satu contoh shalat sunnah munfarid adalah .................................................................................................................. dan ............... 2... Mengetahui Kepala Sekolah ................... ................................................................................ ..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................... 20................................................... Di antara tiga contoh shalat sunnah berjama’ah adalah ..... Teknik Penilaian Tes tulis Kuis Bentuk Instrumen Isian Isian Instrumen / Soal 1............................................................................................................ • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah................................ Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah munfarid................................................................................ .................. ..................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................................... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah berjama’ah................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah...................................... ................................... ................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 507 ........................ .............................................

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Praktikkan shalat berjamaah. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. Pendidikan Agama Islam IX/2 12... makmum muwafiq.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. mensimulasikan shaf. dua makmum.3.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Simulasi shaf shalat jamaah dengan satu makmum... Elaborasi 508 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah. Kegiatan Inti 1)........ 2). Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mempraktikkan shalat berjamaah... dan makmum masbuk. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan shalat berjamaah.

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melakukan praktik shalat berjamaah. Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan shalat berjamaah tanpa melakukan kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. 2. Tunjukkan dan praktikkan salah satu shalat sunnah munfarid yang sering kalian lakukan! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 509 . • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nil ai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes lisan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. mensumulasikan shaf makmum. Jelaskan secara singkat tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid! 2. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid di sekolah. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Menjelaskan tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk.

..... .............. .......................................................................................................................................... 20.................................................................................................................................... ................................... 510 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ ................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum...................................................................................................................

.... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai seni dan tradisi Islam serta mencari contoh-contohnya. tradisi Islam........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian seni dan tradisi Islam. Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian seni budaya lokal. Pendidikan Agama Islam IX/2 13.. 2)...... dan menyebutkan contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian seni budaya lokal • Pengertian tradisi Islam • Contoh-contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami budaya dan seni Islam....1. Kegiatan Inti 1).... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 511 .

................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................. Jelaskan salah satu jenis seni budaya lokal yang bernuansa Islami di daerah kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .............. ....... 20................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................ 512 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... ................. Menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam............. .......................... Menjelaskan pengertian tentang seni budaya lokal................... ................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............ Menceritakan seni budaya lokal yang bernuansa Islami................................. • Teknik Penilaian Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1........................................................... Apa yang kalian ketahui tentang seni budaya lokal! 2.......................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................... 3..................................................... 2................................................................ Tunjukkan beberapa seni budaya yang berkembang sekarang yang merupakan warisan tradisi Islam! 3........................................................................................................

grebeg besar dan sekaten. kupatan... dugderan... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk berdiskusi tentang tradisi halal bihalal. Pendidikan Agama Islam IX/2 13.. dugderan.. kupatan... dugderan.. grebeg besar dan sekaten..... kupatan.2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan dan mengapresiasi tradisi halal bihalal... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13... grebeg besar dan sekaten Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Tradisi halal bihalal. dugderan........ Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Kegiatan Inti 1). grebeg besar dan sekaten.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 513 .. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... kupatan. 2)..... • Apresiasi terhadap tradisi tradisi halal bihalal...

................................................................................................... Buatlah satu kelompok (group) seni untuk mengembangkan salah satu seni budaya lokal yang Islami dengan misi dakwah Islam! Mengetahui Kepala Sekolah ... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................ 20..................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................. .................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..................... Memelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya.............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... Lakukan pengamatan terhadap salah satu upacara adat di lingkungan kalian lalu buatlah laporannya dengan mengaitkan dengan pandangan Islam! 2..... ........... .............................. Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara yang bernuansa Islami............................. 514 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... 2............................... • • Teknik Penilaian Observasi Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Instrumen observasi Proyek Instrumen / Soal 1............

1 2.... ….1 3. ….2 dst 2...2 dst No KKM 1 2 3 4 5 dst Rata-rata Ketuntasan belajar (dalam %) ≤ 49 50-74 75-100 ≥ KKM sekolah …. ….. ….2 dst 3. …... ….1 1. jml siswa Frekwensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 515 .. ….KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD SK 1 SK 2 SK 3 Nama Siswa KD KD KD 1. ….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful