KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs

)

PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1 : ........................... : ........................... : ...........................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

219

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

220

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian "Al" Syamsiyah, "Al" Qamariyah dan menyebutkan hurufhuruf Syamsiyah maupun Qamariyah dengan Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Pengertian "Al" Syamsiyah • Pengertian "Al" Qamariyah • Huruf-huruf Syamsiyah • Huruf-huruf Qamariyah Materi Kegiatan Pendahuluan :

Pengertian & Hukum
Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca AlQuran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

221

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Muzzammil (73): 4]. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. untuk membaca AlQur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap hurufhurufnya (bertajwid). Firman Allah s.w.t. yang lain:

Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Furqaan (25): 32]. 2. Dalil dari As-Sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. (istri Nabi s.a.w.), ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.a.w., maka beliau menjawab:

Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s.a.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang, yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud, Salim, Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari). 3. Dalil dari Ijma' Ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini."

222

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Tingkatan Bacaan
Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan: 1. At-Tahqiq: Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 2. Al-Hadar: Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. 3. At-Tadwir: Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukumhukum tajwid. 4. At-Tartil Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tanda Tanda Baris

1. Baris di atas (Fathah) Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: 2. Baris di bawah (Kasrah) Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: 3. Baris di hadapan (Dhammah) Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: 4. Tanda mati (Sukun) Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab) (bu) (bi) (ba)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

223

contoh: (bin). 224 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5. Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah) Contoh: (abbi). (bun). Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain) Contoh: (abban). Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah) Contoh: (abbu). Sabdu di atas (Syaddah Fathah) Contoh: (abba). 10. contoh: 8. 7. Baris dua di hadapan (Dhammatain) Memberikan bunyi 'un'. 13. contoh: 6. Fathah-alif Contoh: (abbun). 12. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (baa). 9. Baris dua di atas (Fathatain) Memberikan bunyi 'an'. Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain) Contoh: (abbin). Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain) Contoh: 14. (ban). 11. Baris dua di bawah (Kasratain) Memberikan bunyi 'in'.

yakni ‫ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل‬. 5. Maddah Contoh: (buu). Syamsiah artinya seperti matahari 2. 4. 2. 3. Materi Kegiatan Inti : Hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah Pengertian Al syamsiyah 1. dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan) (baaa) .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 15. 6. maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ْ ( ‫ي‬ ‫ة‬ َّ‫سة‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫غما‬ َ‫د م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫) ّي‬ -contoh bacaan No. Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Kasrah-alif Contoh: dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (bii). Karena membacanya dengan diidghamkan. Dhammah terbalik Contoh: 17. ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طّمآ‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َّ ‫اطل‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طآاآ‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َ‫ث‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ا ط‬ َ ‫م‬ ُ怜翕 ‫ي‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َ‫ت‬ ْ ‫ا ط‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُ怜翕 ‫ض‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫الط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫ث‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 225 . dibaca panjang 2 harakat (hitungan) 16. Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah). Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf. Tertulis Dibaca Keterangan 1. 3.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 7. 3. 8. seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat: yaitu huruf-huruf ( ‫) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬. 12. Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. 11. 1. 4. 5. No. 2. 9. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf. 14. 2. Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar). Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah . Qamariyah artinya seperti Bulan 1. yakni tetap kelihatan bacan lam sukunnya. 13. 10. ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ك ط‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫ل ط‬ َّ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِ‫ذ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َ‫ن‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َ ‫د‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َ ‫س‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِ‫ظ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُ怜翕 ‫ز‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ْ ‫كوط‬ ‫ر‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫طل ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ظ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ل‬ Pengertian Al Qamariyah 1. Tertulis Dibaca Keterangan ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ‫ا‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫ٰىحب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ‫ا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫حب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 226 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah (‫ة‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ر ة‬ ِ‫م ّي‬ َ‫ق م‬ َ‫ر م‬ ْ ( ‫هما‬ َ‫ظ م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫)ّي‬.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6.com/al-syamsiah-al-qomariah. 9. 7.yolasite. 13. 11. 14. 8. 10. Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Alif lam Syamsiah tdk dibaca al Huruf l ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Al Qomariyah dibaca al ( jelas al melainkan lebur kedalam huruf didepanya nya ) Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf syamsiah Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf al qomariyah . 3. 12.php Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 227 . ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ Perbedaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariah No 1 Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qomariyah Pada alif Lam syamsiah terdapat tanda tasyidّ َPada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun / mati ْ ‫ط‬ 2. Hurufnya ada 14 yaitu ‫ ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ‬Hurufnya ada 14 yaitu ‫ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬ ‫زشل‬ Sumber : http://sisvo. 4.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Elaborasi • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah 3) Konfirmasi • Siswa mencari. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. • Siswa Siswa Sugi dan Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah. menemukan. guru sebagai fasilitator. 2). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian : Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Syamsiyah  Menyebutkan contohcontoh bacaan “Al” Syamsiyah  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian “Al” Syamsiyah !  Sebutkan huruf-huruf syamsiyah !  Jelaskan pengertian “Al” Qamariyah !  Sebutkan huruf-huruf qamariyah!  Apakah arti lafal syamsiyah? 228 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dan mengklasifikasikan huruf-huruf syamsiyahd an qamariyah dalam kelompok masing-masing. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok secara bertanggungjawab Kegiatan Inti 1).

................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................... . Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Menunjukkan contohcontoh hukum bacaan “Al” Qamariyah  Apakah arti lafaz qamariyah?  Mengapa “Al” Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah?  Mengapa “Al” Qamariyah disebut juga izhar qamariyah? Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 229 .......................................... 20... ..................................................................

.... • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi bacaan.............2. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.. 2). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Kegiatan Inti 1).. Pendidikan Agama Islam VII / 1 1... siswa diperintahkan mencari informasi tentang perbedaan dari segi tulisan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi tulisan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dari segi tulisan maupun bacaan...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.. Elaborasi 230 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung “Al” Syamsiyah dan qamariyah.

• LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah. 3) Konfirmasi o Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan. o Guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.  Membandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. menemukan. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Siswa Sugi dan Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • Siswa Siswa Sugi dan Siswa mencari. dan mengklasifikasikan contoh-contoh “Al” Syamsiyah dan qamari-yah bersama kelompoknya masing-masing. maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya.  Lafaz ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ف‬ ُ ‫غ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Lafaz ‫م‬ ُ ‫ال‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ب م‬ ِ‫و ّي‬ ْ ( ‫ض‬ ُ ‫غ‬ ْ ( ‫م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ر ا‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫غ‬ َ‫م‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 231 . o Guru menanyakan kepada siswa tentang refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. o Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini.  Bandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. Siswa diberi tugas oleh guru tentang perbedaan bacaan antara lafadz Syamsiyah dan Komariyah Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. isyarat.  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. tulisan.  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah.

..................... ........................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................................................... ....................................................................................................................... .................................................................. 20.............................................................................................. bunyi lam-nya melebur ke dalam huruf sesudahnya.................................................... sedangkan ketika membaca “Al” Qamariyah bunyi lam-nya Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................... 232 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫س‬ ٍ ‫نما‬ َّ‫ب الة‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ mengandung bacaan “Al”  Ketika membaca “Al” Syamsiyah........................................... .....................

.3. Pendidikan Agama Islam VII / 1 1.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan "Al" Qamariyah dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 233 . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1)... Menerapkan bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar... Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1............... 2). 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan dengan benar. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan “Al’ Syamsiyah dan Qamariyah..........

al-‘Adliyat. alDluha. ?  Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. alDluha. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah!  ِ‫ل ّي‬ ‫ق‬ َ‫فم‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫أ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ ‫ف ي‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ذ ة‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫م ّي‬ ‫ة‬ َ‫ط م‬ َ‫ح م‬ ُ ‫ل‬ ْ ( ‫ا‬ ِ‫حما ّي‬ ‫ت‬ َ‫ل م‬ ِ‫صماّي‬ َّ‫لوا ال ة‬ ُ ‫م‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫و م‬ َ‫وا م‬ ْ ( ‫ن‬ ُ ‫م‬ َ‫ن ا م‬ َ‫ذي م‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫اة‬ ُ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ ‫كما‬ َ‫ت م‬ َّ‫م ال ة‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫هما‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬  ِ‫ي ّي‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ق‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫م ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫عم‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫ي ّي‬ ‫م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ن ال ة‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫م‬   Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS.  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-‘Adliyat ? Rubrik/Pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancar an Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya Nilai 100 234 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

.............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Bacaan Alif Lam Syamsiy ah dan Qamariy ah • Makhraj • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya 90 80 70 60 50 Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 235 .................................................................................................................. .............................................................................. 20........... ................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................

........1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ Pendidikan Agama Islam VII/1 2.... kepada orang yang beriman. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group.. membaca dalil naqli tentang sifatsifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah.... • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Allah SWT • Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT • Sifat-sifat Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang dirasakan siswa saat ini.. Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifatsifat Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT. 236 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

• LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Bashar. dan Wahdaniyyah). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mukhalafatu lilhawadits. Sama’. Baqa’. Mukhalafatu lilhawadits. Elaborasi • Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat Allah SWT. dan Wahdaniyyah). Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1).  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Hayyat. Bashar.  Jelaskan pengertian iman kepada Allah SWT!  Jelaskan pengertian sifat wajib Allah !  Jelaskan pengertian sifat mustahil Allah !  Jelaskan pengertian sifat jaiz Allah !  Tulislah ayat Al-Qur’an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 237 . Qiyamuhu binafsih. Ilmu. sifat wajib. Hayyat.  Bacakanlah ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Iradat. Ilmu. dan Kalam). Iradat. Baqa’. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Qiyamuhu binafsih.  Membaca ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. dan Kalam). 3) Konfirmasi • Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. Sama’. mustahil dan jaiz. 2).

.......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 238 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............... .......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah tentang sifat wajib Allah SWT? ...................................................... ........................ 20.......

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... mustahil dan sifat jaiz bagi Allah SWT..... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat wajib...2.. • Siswa menelaah sifat wajib..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT • Sifat jaiz bagi Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Pre-test Kegiatan Inti Pertemuan Pertama Dan Kedua 1)....... Pendidikan Agama Islam VII/1 2... mustahil dan jaiz bagi Allah SWT melalui arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an yang disediakan. 2)... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 239 ........ Eksplorasi • Guru memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an beserta artinya yang berkaitan dnegan sifat-sifat Allah SWT...

Sama’.. 240 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dan Wahdaniyyah).  Sifat wujud artinya . Iradat. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Sama’. Qiyamuhu binafsih. Hayyat. Bashar.  Allah mempunyai sifat wajib wujud.. dan Kalam).  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. • LKS MGMP PAI • Al-Qur’an dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud).menemukan dan mengklasifikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur’an yag disajikan. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Mukhalafatu lilhawadits. Iradat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mencari. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. jadi mustahil Allah mempunyai sifat .  Jahlun merupakan sifat . • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. 3) Konfirmasi • Siswa menelaah tentang sifat jaiz bagi Allah.. Ilmu. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Baqa’.. Ilmu. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. mustahil dan jaiz.. sifat wajib.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Hayyat.  Mukhalafatu lil hawaditsi artinya . program pengayaan. Bashar. dan Wahdaniyyah). • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Mukhalafatu lilhawadits.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. dan Kalam).. Baqa’. • Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. Qiyamuhu binafsih.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam..

...................................................................................................................................................... 20................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Sifat jaiz Allah adalah Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 241 ............. ............................................................................... ............................................................. .................................................................................... .................................................................................

.3... 2).... Pendidikan Agama Islam VII/1 2......... Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifat-Nya 2..... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT........... Elaborasi 242 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........

Tulislah hal-hal yang menarik berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Lingkungan/alam sekitar. program pengayaan.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. 3) Konfirmasi • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Tugas rumah Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada Allah.  Lakukan pengamatan terhadap alam / lingkungan sekitar atau dengan menyaksikan VCD tentang keajaiban alam. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Siswa mencari. kemudian buatlah kesan yang kamu rasakan! • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 243 . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. • LKS MGMP PAI.

... ........... .......................................................................................................................................................... 244 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................................................................................................................................................................... ........... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....... 20........................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ....................... ....................................

Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2.. Pendidikan Agama Islam VII/1 2....... menjelaskan gambaran perilaku orang yang beriman dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Perbedaan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman • Perilaku orang yang beriman kepada Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 245 .... Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifatsifat Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman.........4......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............

• LKS MGMP PAI • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT. program pengayaan. 2).  Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. • Lingkungan/alam sekitar. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Belajar giat untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah.  Bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa mencari.  Jelaskanlah cara Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. • Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara untuk Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. 246 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

................ walaupun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan 5 Bila biji cabe dan biji tomat ditanam dalam satu lobang............... maka tidak akan tumguh biji tomat yang rasanya pedas .................................. .................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................................................... ............................................................ 20........... ... .............................................................................................................................................................. maka bertambahlah iman saya kepada-Nya 2 Tak ada satupun barang-barang yang menempel di tubuhku adalah buatanku sendiri 3 Sebagai makhluk sosial saya membutuhkanbantuan orang lain 4 Saya selalu berusaha mendapatkan nilai bagus........... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 247 ........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik • Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan sikap kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Sikap N Pernyataan Sangat Tdk Setuju Netral o Setuju Setuju 1 Dengan melihat alam dan isinya yang merupakan ciptaan Allah SWT.........................................................................

. al-Latif. Memahami Asmaul Husna 3. dan al-Ghoffar) dan membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz.... al-Latif.. al-Wahhab. al-Hadi. dan al-Ghoffar) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan 248 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... al-Fattah.. al-Qoyyum.. al-Fattah. al-Fattah.. al-Wahhab.... al-Adlu. ar-Rozzaq. Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna...... al-Adlu. al-Malik.. al-Hadi. ar-Rozzaq.1... al-Malik. al-Wahhab. al-Wahhab. al-Malik... al-Hadi. al-Fattah. al-Qoyyum..... al-Qoyyum. al-Hadi. menjelaskan pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Adlu. dan al-Ghoffar) • Dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. dan al-Ghoffar) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian Asmaul Husna • Pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. arRozzaq.. al-Latif.. al-Malik. ar-Rozzaq.. alLatif. alQoyyum... Pendidikan Agama Islam VII/1 3. al-Adlu...

ar-Rozzaq. dan al-Ghoffar) • Siswa mengomentari bacaan yang telah dilakukan guru (Eksplorasi). al-Adlu. al-Adlu. • Siswa secara bersama-sama melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. ar-Rozzaq. al-Qoyyum. alFattah. al-Latif. al-Latif. al-Wahhab. dan al-Ghoffar) dengan kelompok diskusinya masing-masing. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Apersepsi Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami Asmaul Husna. al-Adlu. dan alGhoffar) • Siswa Berlatih membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Qoyyum. al-Adlu. alWahhab. ar-Rozzaq. al-Qoyyum. al-Malik. al-Latif. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-Hadi. al-Latif. alQoyyum. Kegiatan Inti 1). al-Qoyyum. alQoyyum. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Malik. al-Hadi. al-Adlu. al-Wahhab. al-Malik. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. dan al-Ghoffar) • Siswa secara acak ditunjuk untuk melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (alAziz. al-Hadi. al-Fattah. al-Wahhab. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. al-Latif. al-Wahhab. ar-Rozzaq. al-Malik. al-Latif. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. 2). al-Fattah. al-Hadi. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. al-Malik. • Siswa mengamati guru membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. dan al-Ghoffar). • Guru sebagai fasilitator. al-Fattah. al-Hadi. al-Hadi. al-Adlu. al-Malik. ar-Rozzaq. al-Fattah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan memberikan paparan mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Fattah. ar-Rozzaq. dan al-Ghoffar) dengan kelompok masing-masing dengan metode . LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 249 . al-Wahhab. program pengayaan. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Al-‘Adl. AlGhaffar.. AlFattah..... Al-Shabur). Al-Hadi... Al-‘Adl.. Al-Ghaffar.. Al-Ghaffar.... Al-Shabur). Al-Wahhab.. Al-‘Aziz... AlWahhab. Al-Qayyum. Al-Khaliq. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Hafalkanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Adl... . AlKhaliq.. Al-Khaliq.... Al-Qayyum... Al-‘Aziz.. Al-‘Aziz.. AlWahhab.. AlHadi. Al-Shabur). AlFattah. AlHadi. AlKhaliq..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam... Al-‘Adl.. Al-‘Aziz... Al-Wahhab. Al-Qayyum. Al-Fattah..  Jelaskan pengertian Asmaul Husna!  Jelaskan pengertian al-Aziz!  Jelaskan maksud Asmaul Husna al-Hadi!  Apakah yang dimaksud dengan al-Adlu?  Bagaimana perwujudan Asmaul Husna al-Ghoffar?  Jelaskan maksud al-Latif!  Jelasakan maksud ar-Rozzaq!  Apakah yang dimaksud alWahhab?  Jelaskan maksud al-Fattah!  Apakah yang dimaksud alQoyyum? Mengetahui Kepala Sekolah ..  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Qayyum... Al-Fattah... 20. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 250 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Al-Hadi.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.... AlGhaffar.. Al-Shabur).

....................................................................................................... ..................................... ...................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 251 ....................................................................................................................................................................................................

.... Memahami Asmaul Husna 3... Karakter siswa yang diharapkan : Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Penerapan menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).......... 252 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... 3) Konfirmasi • Siswa membiasakan diri berperilaku mulia sebagai cerminan 10 Asmaul Husna Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan diskusi.... 2).. Pendidikan Agama Islam VII/1 3..... Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan cara menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari dan menerapkannya.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan 10 Asmaul Husna..2...

Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Teknik • Tes penilaian diri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian Asmaul Husna. Al-Qayyum. Al-Wahhab.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Aziz. Al-‘Adl. AlKhaliq. AlWahhab. Al-‘Adl. Al-Qayyum. program pengayaan. Al-Fattah. AlWahhab. Al-Hadi. AlKhaliq. Al-Khaliq. Al-Wahhab. Al-‘Adl. AlGhaffar. Al-Hadi. AlGhaffar. Al-Hadi. Al-Fattah. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. AlGhaffar. AlQayyum. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. AlFattah. AlWahhab.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Khaliq. Al-‘Adl. Al-Fattah. Al-‘Adl. Al-Hadi.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlFattah.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Ghaffar. Al-Wahhab. AlKhaliq. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. AlQayyum. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Qayyum. 253 . Al-‘Aziz. AlFattah. Al-‘Aziz. Al-‘Aziz. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. Al-‘Adl. AlQayyum. Al-Hadi. Al-‘Aziz.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Al-‘Aziz. Al-Hadi. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Al-Khaliq.

. dan tidak banyak merepotkan orang lain. Saya ingin menularkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain JUMLAH SKOR = Mengetahui Kepala Sekolah .. Saya berkeinginan untuk memberi nasehat mengajak........ 20....... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 254 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... saya berkeinginan untuk memberikan pertolongan......... dan mempelopori teman-teman untuk beribadah dan berbuat kebajikan.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Dorongan Hati Sangat Lema Kuat Kuat h Skor Skor Skor 3 2 1 No Pernyataan Tidak ada Skor 0 1 2 3 4 5 Saya berkeinginan menjadi orang yang berwibawa dan terhormat Bila melihat orang yang membutuhkan pertolongan... Saya ingin hidup mandiri..... .....

• Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)...... ta’at... ta’at. qana’ah dan sabar....... membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tawadhu.. ta’at..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 255 . qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Membiasakan perilaku terpuji 4. qana’ah dan sabar • Dalil naqli tentang tawadhu... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Pengertian tawadhu.... ta’at. ta’at.. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan..... ta’at.... Menjelaskan pengertian tawadhu.1.. Pendidikan Agama Islam VII/1 4.... qana’ah dan sabar. qana’ah dan sabar • Fungsi tawadhu.

ta’at. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 256 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....  Menjelaskan pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. 20. qana’ah dan sabar.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...  Jelaskanlah pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu...  Jelaskanlah pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.  Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya... .  Menjelaskan pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskanlah pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya..... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..  Jelaskanlah pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya. qana’ah dan sabar dengan metode .... ta’at.. 2). . • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya.... program pengayaan. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..

............................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 257 ................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: .............................................................................................................................................................................................................. ..

taat.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tawadhu... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tawadhu. Membiasakan perilaku terpuji 4.. Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu. taat.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan dan menyukainya. 2).. taat.. Kegiatan Inti 1)...... taat. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... qana’ah dan sabar dalam kehidupan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan.. Pendidikan Agama Islam VII/1 4.2...

Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan tawadhu’!  Ceritakan contoh penerapan taat!  Ceritakan contoh penerapan qanaah!  Ceritakan contoh penerapan sabar! ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasilnya.  Menampilkan contohcontoh perilaku sabar.  Menampilkan contohcontoh perilaku qana’ah...... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP....... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... ...... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 259 ....  Menampilkan contohcontoh perilaku taat... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menampilkan contohcontoh perilaku tawadlu....... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... 20...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... program pengayaan.

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tawadhu. Eksplorasi 260 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .3.. taat.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. Pendidikan Agama Islam VII / 1 4. qana’ah dan sabar... taat...... qana’ah dan sabar dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. qana’ah dan sabar dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tawadhu.... Membiasakan perilaku tawadhu... Membiasakan perilaku terpuji 4. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadhu.... Kegiatan Inti 1)..... taat...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. taat........

. program pengayaan.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 2). dan sabar dalam lingkungan keluarga... taat. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... . taat. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya...  Membiasakan perilaku tawadlu. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.... qana’ah. dan sabar dalam lingkungan sekolah........ • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...  Membiasakan perilaku tawadlu... dan sabar dalam lingkungan masyarakat.... 20... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 261 . qana’ah.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Teknik Penilaian Unjuk kerjas Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang tawadhu' ketika bertemu dengan guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang taat ketika diperintah oleh guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang qanaah ketika menerima pemberian orang tua!  Simulasikan sikap anak yang sabar saat menerima musibah! . taat... qana’ah dan sabar. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku tawadlu... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tawadhu... taat. qana’ah.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

.................................... 262 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ .................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ..................

.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 263 . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum...... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)... 2)......1..... Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5.. • Siswa berlatih mendemonstrasikan wudlu dan tayammum dengan metode .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Thaharah (bersuci) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum............... Pendidikan Agama Islam VII/1 5.

......  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram...... program pengayaan.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya.. . • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Menjelaskan tatacara wudlu dan tayammum..  Menyebutkan perbedaan antara wudlu dan tayammum.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...  Menjelaskan pengertian tayammum dan dasar hukumnya.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. 20...  Mempraktikkan wudlu dan tayammum di sekolah....... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian mandi wajib!  Jelaskan cara-cara mandi wajib!  Jelaskan sebab-sebab mandi wajib!  Apakah hukum mandi wajib?  Jelaskan sunah mandi wajib! Mengetahui Kepala Sekolah ..

.................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 265 ...........................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ....................................................................................................... ...............

.2 Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan tata cara mandi wajib... hal-hal yang menyebabkannya serta mendemonstrasikannya......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........... 2)..... Elaborasi 266 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam VII/1 5...... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).... Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian mandi wajib • Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib • Tata cara mandi wajib • Demonstrasi mandi wajib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya thaharah terutama mandi wajib... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian mandi wajib...

................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian hadas! Jelaskan pengertian najis! Sebutkan pembagian hadas! Sebutkan pembagian najis! Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Mengetahui Kepala Sekolah .............................................. ...................  Mendemonstrasikan mandi wajib secara singkat................... ............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya..................................... 20.................................................. • Siswa berlatih mendemonstrasikan mandi wajib dengan metode .............  Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 267 .........  Menjelaskan tatacara mandi wajib.............................................. ..........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai mandi wajib.................................

.... 3) Konfirmasi 268 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci) 5......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis.. 2).......3. Pendidikan Agama Islam VII/1 5. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan antara hadas dan najis.. Eksplorasi • Guru menjelaskan tentang hadas dan najis. serta menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis.. pembagiannya serta cara mensucikannya. Kegiatan Inti 1).... menyebutkan macam-macamnya dan cara mensucikannya......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian hadas dan najis • Macam-macam hadas dan cara mensucikannya • Macam-macam najis dan cara mensucikannya • Perbedaan antara hadas dengan najis Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya bersuci.....

.. 3... 20....... Menyebutkan macammacam najis dan cara mensucikannya. Kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu dinamakan najis: a. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Menyebutkan macammacam hadas dan cara mensucikannya. Jelaskan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya! 2.... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. mutawasithah c. Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 3...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melaporkan hasilnya.... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! Mengetahui Kepala Sekolah . Menyebutkan perbedaan antara hadas dan najis... program pengayaan. Menjelasakan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya. mukhaffafah b. ... • • • Teknik Penilaian Tes tullis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Jawaban singkat Instrumen / Soal 1....... Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. 4.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.... 2. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. mughallazhah d... mutmainnah 4. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 269 .

.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib..................................... ta’at........... rukun............................... Kegiatan Inti 1)............... sunah-sunah....................... .........................1............. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu................................................ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat wajib • Dalil naqli tentang salat wajib • Syarat-syarat salat • Rukun salat • Sunah-sunah salat • Hal-hal yang membatalkan salat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib......................................... serta batalnya salat wajib................... 2)... RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................ Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian....... Pendidikan Agama Islam VII / 1 6...................... Memahami tatacara salat 6............... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.................... 3) Konfirmasi 270 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............. syarat-syarat...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .... qana’ah dan sabar dengan metode ..........

.. program pengayaan....  Menyebutkan syarat-syarat shalat... Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 271 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......... .. wajib b..  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..... Jelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya! 2 Sebutkan syarat-syarat shalat! 3 Membaca takbiratul ihram ketika shalat merupakan salah satu .. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. mubah 4 Sebutkan beberapa sunnah shalat! 5 Sebutkan beberapa hal yang membatalkan shalat! Jawaban singkat Jawaban singkat Mengetahui Kepala Sekolah . 20. shalat... a. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya........... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... sunnah d.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi..  Menyebutkan rukun-rukun shalat.  Menyebutkan sunnahsunnah shalat. rukun c. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ....................................................................................................................................... 272 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Hafalan bacaan-bacaan salat • Peragaan gerakan-gerakan salat • Praktikkan salat wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pentingnya salat dengan benar dan khusyu........................................................... serta mempraktikkannya..................................... Mempraktikkan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat hafal bacaan-bacaan salat.......................... .......... RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................. ..................................................2.................................................................. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.............................................................. Pendidikan Agama Islam VII / 1 6..... Memahami tatacara salat 6.................. memperagakan gerakan-gerakannya...........................................

program pengayaan. Elaborasi • Guru mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat • Siswa melakukan praktik salat dengan berkelompok.  Menyebutkan bacaanbacaan shalat yang pokok. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 273 . layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Sebutkan bacaan-bacaan shalat yang pokok. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Memperagakan bagianbagian dari gerakan shalat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib). • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Mempraktikkan shalat wajib secara benar. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Rubrik Aspek yang dinilai Indikator kemampuan • khusyu’ Nilai 100 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib).  Praktikkan shalat wajib secara benar. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 2). • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa menghafalkan bacaan-bacaan salat dengan metode .  Praktikkan bagian-bagian dari gerakan shalat.

......... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.................... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan............................................................................. .................................... .................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Bacaan-bacaan........ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.......... ..... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan...................... 274 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................. ...................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................... 20....... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan • Melaksanakan salat fardu tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan....................... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................

...1. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan salat berjamaah..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan salat jamaah • Syarat-syarat salat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 275 ...... syarat-syarat..... ketentuan menjadi imam...... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf salat berjamaah • Halangan salat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah.. 2). Kegiatan Inti 1).... makmum shaf. Memahami tatacara salat jamaah dan munfarid (sendiri) 7... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq... Menjelaskan pengertian salat jama’ah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian salat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya........ Pendidikan Agama Islam VII/1 7.

 Menjelaskan halanganhalangan shalat berjama’ah....... 20.  Jelaskan pengertian shalat munfarid. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran...  Jelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah. Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...  Menjelaskan pengertian shalat munfarid.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..  Jelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.  Jelaskan halangan-halangan shalat berjama’ah.... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi....... program pengayaan. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..... Mengetahui Kepala Sekolah ..... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menjelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan salat berjamaah.

........................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 277 ......................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: .......................................................... ....

.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan salat berjamaah. mensimulasikan shaf... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Praktikkan salat berjamaah. 2)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Elaborasi 278 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Memahami tatacara salat berjamaah dan munfarid (sendiri) 7. Memperaktikkan salat berjamaah dan salat munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat berjamaah..... dua makmum... Kegiatan Inti 1).... dan makmum masbuk. makmum muwafiq. • Simulasi shaf salat jamaah dengan satu makmum.2. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah......... Pendidikan Agama Islam VII / 1 7....

 Mempraktikkan shalat munfarid di sekolah. Bacaan-bacaan.  praktikkan shalat munfarid di sekolah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. mensumulasikan shaf makmum.  jelaskan tatacara shalat munfarid.  Menjelaskan tatacara shalat munfarid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Indikator kemampuan • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 • Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara shalat berjama’ah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan praktik salat berjamaah. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. program pengayaan.  praktikkan shalat berjama’ah di sekolah. Gerakan-gerakan rukun • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika Kekhusyu’an / menjadi imam maupun makmum. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. baik • Melaksanakan salat berjamaah tanpa bacaan rukun maupun melakukan kesalahan ketika menjadi sunah imam maupun makmum. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat berjama’ah.  Mempraktikkan shalat berjama’ah di sekolah. tumakninah / penghayatan 279 . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.

.................. • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ............................ • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.............................................. 280 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... ..................... 20................................................................................................................................................... .............................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................... ...................................................................................................................................................................... ................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum......................................................

.... Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Eksplorasi • Guru menceritakan kehidupan masyarakat Makkah sebelum Nabi Lahir dan masa kanak-kanak Nabi sebagai pengantar siswa menyaksikan VCD Sejarah Nabi... Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad..... remaja dan dewasa.... Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad • Kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak • Kehidupan Muhammad semasa remaja dan dewasa • Proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar sejarah Nabi.. serta menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul....1. Pendidikan Agama Islam VII/1 8....... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 281 ....... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8. 2)...

 jelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Nabi • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. dalam mendakwahkan Islam di Madinah.  Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 282 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dalam mendakwahkan Islam di Makkah. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. dalam mendakwahkan Islam di Makkah.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. program pengayaan. dalam mendakwahkan Islam di Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw. • Siswa membuat sinopsis. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.  Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyaksikan film tentang sejarah Nabi sampai masa diangkatnya beliau menjadi rasul. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah.

.................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 283 ................................................................................... .............................. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madinah.... 20. ........................ .............................  Apakah yang dimaksud dengan pasukan gajah?  Ceritakan masa kanak-kanak Nabi yang yatim piatu! ...................................................

Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai berakhlak mulia Nabi Muhammad. Pendidikan Agama Islam VII / 1 8.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8. Kegiatan Inti 1).. 2). • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.........2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............ Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan diskusi yang harus dilakukan siswa........ • Misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa..... • Siswa berdiskusi tentang misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 284 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dalil naqli yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa.... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa serta menjelaskan misi beliau untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa..

............................  Bacalah dan artikan dalil naqli tentang kerasulan Muhammad!  Untuk siapakah Nabi Muhammad SAW diutus?  Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia? Mengetahui Kepala Sekolah .. ........................... 20.. untuk semua manusia dan bangsa......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 285 ........ khusus untuk umat Islam........................ .... khusus untuk umat Islam....................................... ................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.......................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw................................................................................................................................ • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw........................... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.................................. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram................ Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran..  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.......................................... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran................ • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya........................................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......................... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...... untuk semua manusia dan bangsa............ program pengayaan.  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw..........

........ : VII /2 : ........ : .... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 286 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs...... : ...................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 287 .

.. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menguasai konsep mengenai hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.......... Kegiatan Inti 1). Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.. 2).. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian nun mati/tanwin • Pengertian mim mati • Pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin • Pembagian hukum bacaan mim mati Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 288 ........... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ...1.. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta pembagiannya.. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin.

• menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. dan idgham mimi. program pengayaan. ikhfa’ syafawi.  Menjelaskan pengertian mim mati. • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. dan iqlab. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian nun mati/tanwin. ikhfa’ syafawi. dan iqlab. idgham bilaghunnah. dan idgham mimi.  Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin!  Sebutkan huruf-huruf izhar!  Sebutkan huruf-huruf idgham Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 289 . • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin.  jelaskan pengertian mim mati. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian mim mati serta pembagiannya. idgham bilaghunnah.  Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. menemukan. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar. ikhfa’. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar syafawi. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. menemukan.  Menyebutkan contohcontoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. idgham bighunnah. idgham bighunnah. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar. • Siswa mencari. ikhfa’. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar syafawi.

......................................... ................. ..........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)        bighunnah dan bilaghunnah! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’! Sebutkan huruf iqlab! Buatlah skema pembagian hukum bacaan mim mati! Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’ suafawi! Sebutkan huruf idgham mimi! Apakah perbedaan izhar khalqi dengan izhar syafawi? Mengetahui Kepala Sekolah ................................ 290 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................ 20....................................................................................................... ............................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......................................................................................

. idgham bighunnah.. ikfa’. serta dapat membedakan hukum bacaan mim mati berupa idzhar syafawi. dan iqlab bersama kelompoknya masing-masing. ikfa’.. dan idgham mimi... Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung izdhar.. • Perbedaan bacaan idzhar syafawi. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . ikfa’.. dan iqlab.. • Siswa mencari.. dan idgham mimi. menemukan... Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin berupa bacaan idzhar. idgham bila ghunnah... idgham bila ghunnah.. Kegiatan Inti 1)... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.. idgham bila ghunnah. ikhfa syafawi. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9... idgham bighunnah..... ikfa’.2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan bacaan izdhar.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 291 ..... dan iqlab. idgham bighunnah. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... dan iqlab.. idgham bila ghunnah. ikhfa syafawi. dan mengklasifikasikan contoh-contoh izdhar.. idgham bighunnah.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

dan iqlab. idgham bila ghunnah. idgham bighunnah. • Siswa mencari. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. ikhfa syafawi. dan idgham mimi. menemukan. idgham bila ghunnah. • Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan idzhar syafawi. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. dan mengklasifikasikan contoh-contoh idzhar syafawi. Elaborasi • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan izdhar. idgham bighunnah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. ikhfa syafawi. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. dan idgham mimi. • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan idzhar syafawi. dan iqlab. dan idgham mimi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan izdhar. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. dan idgham mimi bersama kelompoknya masing-masing. ikhfa syafawi. • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung idzhar syafawi. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. ikfa’. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. program pengayaan. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. ikhfa syafawi. ikfa’. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran • 292 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 2).

................................ 20.....................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mim mati.............................  Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati......................................... ..............................................................................................  Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan macammacam hukum bacaan nun mati/tanwin... ............................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin.......................................  Jelaskan macam-macam hukum bacaan mim mati............................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 293 .............................................. ...............  Lafaz ‫مما‬ َ‫ه م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ ّي‬mengandung bacaan  Lafaz ‫ت‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫فم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ت م‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ن م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ذ‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫ط اة‬ َ‫را م‬ َ‫ص م‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ ِ‫عّي‬ َ‫ع م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫وا‬ َ‫م‬ mengandung bacaan  Lafaz ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ُ ‫ل‬ َ‫وام‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Lafaz ‫مما‬ َ‫ب م‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫ن‬ َ‫ني م‬ ِ‫ق ّي‬ ِ‫مو ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan Mengetahui Kepala Sekolah ............................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................................. ...........................................................................................................................

..... 294 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1). Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar.....3........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam ayat-ayat pilihan dengan benar........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan nun mati/tanwin dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan mim mati dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan (surat al Ghasiyah atau surat lain) yang banyak mengandung bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9..

 Membaca ayat-ayat dalam QS. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Membaca ayat-ayat dalam QS. al-Fil yang mengandung bacaan mim mati dengan benar. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .  Carikanlah hukum bacaan mim mati dalam QS. al-Qadar. al-Fil. alQadar. al-Fil  Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati! ٍ ‫ئ‬ ‫ذ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ه ة‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (۱) ‫ة‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ش م‬ ِ‫غما ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ث ا‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫د‬ ِ‫ح ّي‬ َ‫ك م‬ َ‫تما م‬ َ‫أ م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ه‬ َ‫م‬ ‫را‬ ً‫نما ا‬ َ‫صلى م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫( م‬٣) ‫ة‬ ٌ ‫ب‬ َ‫ص م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ة م‬ ٌ ‫ل‬ َ‫مم‬ ِ‫عما ّي‬ َ‫( م‬٢) ‫ة‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ش م‬ ِ‫خما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫س م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫( م‬٥) ‫ة‬ ٍ ‫ي‬ َ‫ن م‬ ِ‫ن ا ّي‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫سقى ّي‬ ْ ( ‫ت‬ ُ (٤) ‫ة‬ ً‫ي ا‬ َ‫م م‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ن‬ ‫ ي‬ ِ‫غ ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫و م‬ َ‫ن م‬ ُ ‫م‬ ِ‫س ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫( م‬٦) ‫ع‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ر‬ ِ‫ض ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ال ّي‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٌ ‫عما‬ َ‫ط م‬ َ‫م‬ (٨) ‫ة‬ ٌ ‫م‬ َ‫ع م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫ه م‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (٧) ‫ع‬ ٍ ْ ( ‫جو‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ّي‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 295 . Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Carikanlah hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Guru bertindak sebagai fasilitator. program pengayaan. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. al-Qadar yang mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar.  Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

.............................................. .......................... 296 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................................................................................................... .............................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya Nilai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................................. ............. ................................................................................................................................................................................................................................ 20...................... .....................

.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). serta menjelaskan perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 297 ......... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat serta menjelaskan sifat-sifatnya..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat • Dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifat malaikat • Perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami keberadaan malaikat..... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang malaikat dengan metode . Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya.... 2)..1... membaca dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifatnya.. sifat-sifatnya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat... Pendidikan Agama Islam VII / 2 10..

program pengayaan. dan iblis. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian malaikat Allah.  Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. jin.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan perbedaan malaikat. ♦ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. syetan. ♦ melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • • Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. ♦ memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Jelaskan pengertian iman kepada malaikat!  Sebutkan sifat-sifat malaikat!  Jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainya!  Bolehkah manusia menyembah malaikat?  Di mana tempat malaikat? 298 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . syetan. ♦ merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Sebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian malaikat Allah.  Jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah.  Jelaskan perbedaan malaikat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. jin. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. dan iblis. • LKS MGMP PAI.

......................... 20.................................................................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 299 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ................... ....................................................................................................................................................... .................................................................. .........................................

... Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tugas para malaikat... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Menjelaskan tugas para malaikat secara umum • Menjelaskan persamaan tugas manusia dengan malaikat • Menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas khususnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 300 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. 2)...........2. dan menyebutkan nama-nama 10 malaikat beserta tugas khususnya.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 10.. • Siswa mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing...... Elaborasi • Siswa menelaah persamaan tugas malaikat dengan manusia.... Eksplorasi • Guru menjelaskan tugas-tugas malaikat. persamaan tugasnya dengan manusia...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 301 ........ ...... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran....................  Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah.......................... 20......  Menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... program pengayaan. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah.... apakah tugas malaikat Jibril selanjutnya?  Apakah tugas malaikat Mikail? Mengetahui Kepala Sekolah ....... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.................. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram....... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya....... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan maksud Allah menciptakan para malaikat!  Apakah persdamaan tugas manusia dengan malaikat?  Apakah tugas malaikat Jibril?  Setelah Allah tidak mengutus para rasul.......................................

.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.1.. tekun.. tekun... tekun. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 302 . Menjelaskan pengertian kerja keras. Membiasakan perilaku terpuji 11... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian kerja keras. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. tekun... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai kerja keras.. 2)... ulet dan teliti.. ulet dan teliti • Dalil naqli tentang kerja keras. tekun. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan... tekun.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian kerja keras.. tekun. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang kerja keras... ulet dan teliti. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).... tekun.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pengertian kerja keras. ulet dan teliti.. ulet dan teliti • Fungsi kerja keras.. ulet dan teliti dengan metode .

......... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan arti kerja keras dan menunjukkan dalilnya............................................................................ • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 303 ..................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.................. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya..............................................................................................................  Menjelaskan arti teliti dan menunjukkan dalilnya...... .................... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram................................................................................... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian kerja keras!  Jelakan pengertian tekun!  Jelaskan pengertian ulet dan teliti!  Apakah fungsi kerja keras?  Tulislah dalil naqli tentang tekun! Mengetahui Kepala Sekolah ................. ...................... Guru Mapel PAI ________________ ___________________ NIP NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................  Menjelaskan arti ulet dan menunjukkan dalilnya.................................................................. program pengayaan......... 20..................  Menjelaskan arti tekun dan menunjukkan dalilnya......................................................... ...... .............

. tekun........... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 304 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. ulet dan teliti dalam kehidupan dan menyukainya.. ulet dan teliti dalam kehidupan.... Kegiatan Inti 1).... Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku kerja keras.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku kerja keras. ulet dan teliti dalam kehidupan. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.. tekun... tekun. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Membiasakan perilaku terpuji 11... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2).. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. tekun. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja keras..2....

.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................. .................................................................................................................................................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................... ............................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya..................  Menyebutkan contohcontoh perilaku tekun........  Menyebutkan contohcontoh perilaku teliti.................................................................................................. ....................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 305 ....................................................... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku kerja keras........................................................... 20............................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ulet..... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan kerja keras!  Ceritakan contoh penerapan tekun!  Ceritakan contoh penerapan ulet!  Ceritakan contoh penerapan teliti! Mengetahui Kepala Sekolah .........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................................ ............. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...............

... tekun.... Kegiatan Inti 1). ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku kerja keras.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 306 .. Membiasakan perilaku kerja keras.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... tekun. tekun..... ulet dan teliti dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........3. ulet dan teliti dalam kehidupan • Manfaat berperilaku kerja keras. tekun.. ulet dan teliti.. ulet dan teliti. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku kerja keras. 2).. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku kerja keras... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.. • Siswa menuliskan kesan-kesannya. tekun.. Membiasakan perilaku terpuji 11....

.......... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang bekerja keras ketika mendapatkan tugas!  Simulasikan sikap anak yang tekun dalam belajar!  Simulasikan sikap anak yang ulet ketika sedang menemui kesulitan dalam tugasnya!  Simulasikan sikap anak yang teliti saat mengerjakan suatu pekerjaan! Mengetahui Kepala Sekolah ....................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................ dan teliti dalam lingkungan masyarakat. tekun.................................. ulet.. dan teliti dalam lingkungan sekolah............................................. dan teliti dalam lingkungan keluarga.......... tekun.............  Membiasakan perilaku kerja keras..... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.....................................  Membiasakan perilaku kerja keras............. tekun............ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............. 20....................................................... .. ulet......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 307 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..... ......................... ulet.............................................. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku kerja keras....................

. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian salat Jumat • Dalil naqli tentang hukum salat Jumat • Syarat-syarat salat Jumat • Ketentuan khutbah Jumat • Sunah-sunah salat Jumat • Halangan salat Jumat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat.. Memahami tatacara salat Jumat 12... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian. syarat-syarat...1.. salat Jumat..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. membaca dan mengartikan dalil naqlinya... 2).. sunah-sunah salat Jumat.... syarat-syarat.. serta menjelaskan halangannya........ Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 308 ... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12.. Kegiatan Inti 1)......

Kegiatan Inti 1).  Menjelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 309 . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Jelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Eksplorasi • Guru menjelaskan sunah-sunah salat Jumat.  Menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. Elaborasi • Siswa menelaah halangan salat Jumat dan ketentuan orang yang meninggalkannya melalui dalil naqli/hadits. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang salat Jumat. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Pertemuan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat. 2).  Jelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan shalat Jum’at.

....................................  Sebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at.....................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) shalat Jum’at......................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................................................................................................... 310 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................... ............................................................. ... .............................................................................................................................................................................................................................................................. 20... Mengetahui Kepala Sekolah ....... ..........................................  Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at...........

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik persiapan pelaksanaan salat Jumat • Simulasi pelaksanaan salat Jumat... 2)..... Elaborasi • Siswa melakukan praktik dan simulasi salat Jumat................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 311 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Mempraktikkan salat Jumat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan mensimulasikan pelaksanaan salat Jumat dan melaksanakannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12...2.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Kegiatan Inti 1). Memahami tatacara salat Jumat 12..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Menjelaskan tatacara shalat Jum’at.  Mempraktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan, baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 1-10 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 11-20 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70

Teknik Penilaian Unjuk kerja

Bentuk Instrumen Tes identifikasi

Instrumen / Soal  Sebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Jelaskan tatacara shalat Jum’at.  praktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid dengan baik!

312

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 21-30 • kurang dalam perannya sebagai khusyu’ jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat • khusyu’ dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib • kurang khusyu’ atau imam.

65

60 55

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

313

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.1. Menjelaskan salat jama’ dan qashar 4 X 40 menit ( 2 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar, membaca dan mengartikan dalil naqlinya, menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian salat jama' dan qashar • Dalil naqli tentang hukum salat jama' dan qashar • Sebab-sebab salat jama' dan qashar • Salat yang boleh dijamak dan diqashar • Perbedaan jamak taqdim dan jamak ta'khir Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat jamak dan qasar. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian , sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar. 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perbedaan salat jamak taqdim dan jamak ta’khir. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang shala jamak dan qashar.

314

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian shalat jama’ dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian shalat qashar dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan shalat jama’ dan qashar.  Menyebutkan macammacam shalat yang bisa di jama’ dan diqashar.

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian salat jamak!  Jelakan pengertian salat qasar!  Sebutkan salat yang boleh dijamak!  Apakah salat yang boleh diqashar?  Berapa rakaat salat Isya yang diqashar?

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

315

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.2. Mempraktekkan salat jama’ dan qashar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat jamak takdim dan ta'khir, salat qashar dan salat jamak qashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Praktik salat jamak takdim dan ta'khir • Praktik salat qashar • Praktik salat jamak qashar Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pelaskanaan salat di perjalanan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berlatih melakukan salat jamak, qasar, dan jamak qasar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

316

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

 Menjelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.  Jelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan shalat jama’. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan shalat jama’. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat jamak dan qasar tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.  praktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah dengan baik dan benar! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 317 .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 318 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

............................................................................................................................................................................................... ............................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 319 ............................................................. .................................................................................................................................................... .......................................................................................... 20.................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................................................................... ... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...........

2).......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII / 2 14. • Misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak....1.. membangun manusia mulia dan bermanfaat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Kegiatan Inti 1)..... membangun manusia mulia dan bermanfaat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. membangun manusia mulia dan bermanfaat.. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14... membangun manusia mulia dan bermanfaat...... membangun manusia mulia dan bermanfaat............ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Elaborasi 320 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... membangun manusia mulia dan bermanfaat.. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak.

untuk menyempurnakan akhlak mulia. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. membangun manusia mulia dan bermanfaat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.  Mengapa akhlak manusia perlu diperbaiki?  Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW?  Apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan?  Bagaimana keadaan akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah?  Tulislah hadis tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 321 .  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

........................................................................................... ................................................................................................................................................................... 20....................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................ ...........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................... 322 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................................................................................ .

.. kesejahteraan.. Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 323 .. pembawa kedamaian..... dan kemajuan masyarakat 2). pembawa kedamaian..... kesejahteraan...... pembawa kedamaian... Pendidikan Agama Islam VII / 1 14. kesejahteraan.. Kegiatan Inti 1)... dan kemajuan masyarakat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. dan kemajuan masyarakat serta menunjukkan dalil naqlinya... kesejahteraan.2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ... pembawa kedamaian. dan kemajuan masyarakat • Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.. kesejahteraan. dan kemajuan masyarakat Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami pribadi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta..... pembawa kedamaian. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14..

.......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..  Ceritakan kepribadian Nabi Muhammad!  Bagaimana pendapatmu mengenai figur Nabi Muhammad yang digambarkan oleh orang-rang Barat sebagai Nabi yang suka berperang?  Ceritakan peran Nabi Muhammad dalam penghapusan sistem perbudakan! .  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw......... dan kemajuan masyarakat.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta..... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .... sebagai rahmat bagi alam semesta............. kesejahteraan.. sebagai rahmat bagi alam semesta...... dan kemajuan masyarakat.... pembawa kedamaian............... ...... sebagai pembawa kedamaian........................................... 324 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... kesejahteraan..... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Mengetahui Kepala Sekolah  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw....... dan kemajuan masyarakat...... kesejahteraan................................  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. sebagai pembawa kedamaian. 20......

.................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 325 ....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ..........

.... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di Makkah....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........3....... Pendidikan Agama Islam VII / 2 14. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentinya dakwah.. dan asabiqunal awwalun.. reaksi masyarakat Makkah. ketabahan... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Metode dakwah Nabi Muhammad SAW • Para sahabat yang mula-mula masuk Islam (asabiqunal awwalun) • Peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad di Makkah • Reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi dan para sahabat • Keuletan.. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14... Eksplorasi • Guru menjelaskan metode dakwah Nabi. 2). Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 326 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... dan cara-cara dakwah Nabi dan para sahabat. Kegiatan Inti 1)...

..................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 327 ................................ .. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ......  Meneladani perilaku Nabi Muhammad Saw................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... dalam menghadapi masyarakat Makkah...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................ dalam menghadapi masyarakat Makkah............. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Islam • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad Saw..................................................................................... 20............................. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan metode dakwah Nabi!  Ceritakan peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi!  Jelasakan maksud assabiqunal awwalun!  Sebutkan assabiqunal awwalun!  Bagaimana reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi? Mengetahui Kepala Sekolah ...........................................................  Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Saw.. dan para sahabat untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari.. ................ Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...

............ : VIII /1 : ............. : .......... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 328 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs...................................... : ........

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 329 .

.. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.... Lam dan Ra 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan huruf Qalqalah. Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. menjelasakan pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra serta membedakan tafkhim dan tarqiq baik pada lam maupun ra'...1........ 330 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ......... Lam dan Ra 1..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1.. • Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian Qalqalah • Huruf-huruf Qalqalah • Lafaz yang mengandung bacaan qalqalah • Pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra • Lafdzu jalalah • Perbedaan bacaan tafkhim atau tarqiq pada lam dan ra'... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.

 Menjelaskan macammacam hukum bacaan ra dan menyebutkan contohcontohnya. ُ ‫ل ا ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ا‬ 5.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan ra. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . 2). ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫دنو‬ ُ ‫ن ا‬ ْ‫م َس‬ ِ 4. dan mengklasifikasikan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah. guru sebagai fasilitator. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 331 .  Menjelaskan macammacam hukum bacaan qalqalah dan menyebutkan contoh-contohnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). menemukan. ُ ‫س ا ا‬ ‫هلل‬ َ‫ي ئا‬ ْ‫ل َس‬ َ‫أئا‬ َ‫ئا‬ 3. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. = Jika lafaz mengandung bacaan tafkhim = Jika lafaz mengandung bacaan tarqiq ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ُ ‫ئ ا‬ ِ ‫زا‬ َ‫خ ئا‬ َ‫ئا‬ 2. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari. Isilah dengan jawaban yang tepat ! Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian qalqalah! Sebutkan huruf-huruf qalqalah! Jelaskan pengertian tafkhim ! Jelakan pengertian tarqiq Apakah yang dimaksud lam jalalah!  TAFKHIM  TARQIQ ِ‫ب ا ّي‬ ‫هلل‬ ُ ‫ذا‬ َ‫ع م‬ َ‫م‬ 1.

................................................................................ ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ٍ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ( ‫ك‬ َ‫م‬ 6........ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................... 20...................................................... ُ ‫ت ا‬ ‫م‬ ُ ‫ر ا‬ ْ‫ز َس‬ ُ ‫ا‬ 8............................. ............................................ َ‫و ئا‬ ‫ن‬ ْ‫ع َس‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ِ 7............................................................................................................................................................................. 332 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................... ................... Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................... َ‫قنا ئا‬ ‫ن‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ُ ‫ل ا‬ ْ‫نوا َس‬ َ‫ئا‬ 9........ ُ ‫ر ا‬ ‫ض‬ ْ‫أل َس‬ َ‫ا ئا‬ ْ‫نو َس‬ َ‫ئا‬ 10.....................

..2..... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah.. Lam dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mepraktekkan bacaan qalqalah.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Lam dan Ra 1..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 333 .......... dan tarqiq..... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan qalqalah. tafkhim...... Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1.. tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan qalqalah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . 2). Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ..

tafkhim.  Membaca bacaan ra tipis dengan benar. al-Ikhlash dan QS.  Menerapkan hukum bacaan ra dengan membaca potongan ayat-ayat alQuran. Rubrik/Pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan qalqalah.  Membaca bacaan ra tebal dengan benar. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. dan tarqiq • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya Nila i 100 Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal • Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan qalqalah.  Menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan membaca QS. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca bacaan qalqalah dengan benar. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. alLahab. tafkhim dan tarqiq! (۱) ‫ب‬ َّ‫ت ة‬ َ‫و م‬ َ‫ب م‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ ي م‬ ْ ( ‫ب‬ ِ‫أ ّي‬ َ‫دا م‬ َ‫ي م‬ َ‫ت م‬ ْ ( ‫ب‬ َّ‫تة‬ َ‫م‬ ‫صسسلى‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫س م‬ َ‫( م‬٢) ‫ب‬ َ‫سس م‬ َ‫ك م‬ َ‫مسسما م‬ َ‫و م‬ َ‫ل ه م‬ ُ ‫مسما‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫نس‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫غنسسى م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م آ م‬ َ‫م‬ (٤) ‫ب‬ ِ‫ط ّي‬ َ‫ح م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ة ا‬ َ‫ل م‬ َ‫ممام‬ َّ‫ح ة‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫ت‬ ُ ‫أ‬ َ‫رم‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫( م‬٣) ‫ب‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ت م‬ َ‫ذا م‬ َ‫را م‬ ً‫نما ا‬ َ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫د‬ َ‫م م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ٌ ‫ب‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫هما م‬ َ‫د م‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ج‬ ِ‫ف ي ّي‬ ِ‫ّي‬ (٥-۱ : ‫( ) اللهب‬٥) ‫مسسما‬ َ‫ل م‬ ُ ‫ع س‬ َ‫ف م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫هلل س م‬ َ‫ن ا م‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٍ ‫ر‬ ِ‫ك ّي‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ه ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫ف م‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫ن ا‬ ِ‫ه ّي‬ ِ‫ي ّي‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ ُ ‫ش آ‬ ‫ء‬ َ‫ي م‬ َ‫م‬ (۱٨ : ‫) الحج‬ 90 80 70 334 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

..................................................................................... ...................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................... .......... 20.................................................................................. .......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 335 ....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................

.... Kegiatan Inti 1)........ 336 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2... Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah SWT..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT • Dalil naqli tentang Kitab-kitab Allah SWT • Perbedaan kitab dengan suhuf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah... membaca dalil naqlinya serta memahami perbedaan antara kitab dengan suhuf...1...

..................................................... . 20............ ...........................................................................  Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah.......................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah..................  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah...................... Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan antara kitab dengan suhuf.............................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................... .........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 337 .......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT!  Jelaskan pengertian kitab Allah !  Jelasakan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardhi!  Tulislah dalil naqli tentang kitab Allah !  Jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf! Mengetahui Kepala Sekolah .......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..........

. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya • Kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia • Al Quran sebagai kitab suci umat Islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menyebutkan macam-macam kitabkitab Allah dan rasul..... meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kegiatan Inti 1)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok............. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2. 2)...2. Elaborasi 338 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya........ Pendidikan Agama Islam VIII/1 2.

.. ...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..........................................  Nabi Dawud menerima kitab ...  Nabi Musa menerima kitab.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 339 .......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah tentang kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia serta al Quran sebagai kitab suci umat Islam................................. Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................  Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi......................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................ ................. 20.......................... ....  Menyebutkan shuhufshuhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul................................................  Umat Islam berpedoman kepada kitab suci ............................................................................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Kitab Injil diturunkan kepada Nabi ....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....  Menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Al-Quran dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya..................................................

.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah......... 3) Konfirmasi 340 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .3........... Kegiatan Inti 1).... 2).. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an...... Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu.. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.. Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT 2. Pendidikan Agama Islam VIII/1 2.

.......... .............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 341 .............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap............................................ Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................... .. Mengetahui Kepala Sekolah ........................................  Lakukan tadrus al-Quran selama stu minggu dan buatlah laporan serta tulislah kesan yang kamu rasakan selama melaksanakan kegiatan tadarus!..............  jelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain............ • Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari............................ ...................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................... 20.............................................................................................................. ............................................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap.............................. • Menjelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain.......................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...............................

.... Kegiatan Inti 1).. Elaborasi 342 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 3. Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami zuhud dan tawakal..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Membiasakan perilaku terpuji 3..... 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian zuhud dan tawakal • Dalil naqli tentang zuhud dan tawakal • Fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal..1..... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)....... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.........

.......................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................................................... ............................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................... ...................................................................................................................................... 20......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai zuhud dan tawakal dan berdiskusi tentang fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan.............. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang zuhud dan tawakal dengan metode ................................................................................................................ .................. • Menjelaskan pengertian tawakkal dan menyebutkan dalilnya................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 343 ............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian zuhud!  Jelaskan pngertian tawakal  Tulislah dalil naqli tentang zuhud!  Tulislah dalil naqli tentang tawakal?  Jelaskan fungsi tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................... ..................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian zuhud dan menyebutkan dalilnya..............................

3) Konfirmasi 344 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi yang harus dilakukan siswa...... 2).2... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3.. Membiasakan perilaku terpuji 3......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta menunjukkan sikap senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh penerapan zuhud dan tawakal........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan • Senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1)....

.................................... Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan!  Diskusikan contoh-contoh tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ............................. ..................................... .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyusun laporan hasil diskusi................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 345 ............... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menunjukkan contohcontoh perilaku zuhud dalam kehidupan seharihari.................................................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tawakkal dalam kehidupan seharihari.............................................................................................................................................. ........................................ ...................................... 20.............................................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................................................................................................................................................

....... 2).. Pendidikan Agama Islam VIII/1 3..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku zuhud dan tawakal • Manfaat berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nikmatnya orang yang zuhud dan tawakal. Kegiatan Inti 1). Membiasakan perilaku terpuji 3.. Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya......3....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal dalam berbagai kondisi (susah maupun senang)..... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 346 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......

........................................................ 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya............................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................................................................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga................................................................................................................... .............. • Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal di lingkungan rumah dan sekolah! Buatlah laporan dan tulislah kesan-kesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................. 20.................................................................................................. .................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan kegiatannya................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 347 ........ .  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah.......................................................... ..............

..... ghadab.... ghibah dan namimah. ghadab. ghibah dan namimah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya.. Menjelaskan pengertian ananiah. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang ananiah. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam ananiah. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian ananiah....... ghadab. ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ananiah... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian ananiah. 348 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... hasad..1...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. ghibah dan namimah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.... hasad. 2).. hasad.. hasad. ghibah dan namimah dengan metode . Kegiatan Inti 1).... hasad.. ghadab. ghibah dan namimah.. hasad.. ghibah dan namimah • Akibat buruk ananiah.. hasad. ghadab. ghadab. Menghindari Perilaku tercela 4.. ghadab. ghibah dan namimah • Dalil naqli tentang ananiah. hasad. ghadab.

............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..............................................................  Menjelaskan pengertian ghadhab dan bahayanya......  Menjelaskan pengertian ghibah dan bahayanya....................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian ananiah dan bahayanya........................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................... .................. dan namimah.................................... ghibah.........................................  Menjelaskan pengertian namimah dan bahayanya.................................................................................................................  Menjelaskan pengertian hasad dan bahayanya..............................  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan ananiah....................... ghadhab.......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 349 .................. .. 20................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian ananiah!  Jelaskan pengertian ghadab!  Tulislah dalil naqli tentang hasad!  Tulislah dalil naqli tentang ghibah!  Jelaskan akibat buruk namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................. ............................... hasad......................... ............................................

. hasad. hasad.. hasad. ghibah dan namimah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku ananiah.. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan • Sikap tidak senang berperilaku ananiah.. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan.... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya...... ghibah dan namimah dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah.. hasad. Menghindari perilaku tercela 4. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Menyebutkan contoh .. ghadab.2. 2)......... ghadab. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah.... hasad...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari Contoh-contoh perilaku ananiah. Kegiatan Inti 1)... 350 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ghadab. hasad... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4....contoh perilaku ananiah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

........................ 20......................  Menyebutkan contohcontoh perilaku namimah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1........................................... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 351 ...  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghadhab......  Menyebutkan contohcontoh perilaku hasad..... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku hasad! 4 Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghibah! 5.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghadhab! 3..................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku ananiah............................. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ananiyah! 2....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ ........  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghibah............

. ghibah dan namimah. hasad..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menghindari perilaku ananiah... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. ghadab... hasad.. ghadab. hasad.. • Manfaat berperilaku menjauhi ananiah... Menghindari perilaku tercela 4.. ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. ghibah dan namimah..3.. ghadab..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku menjauhi ananiah. 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa terbiasa menjauhi ananiah. hasad... 352 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... ghibah dan namimah. 2)... Kegiatan Inti 1).. hasad... ghadab.. ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi ananiah..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..

... 20........ Mengetahui Kepala Sekolah ... ghadhab... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah................... ghibah......... ghibah.  Menghindari perilaku ananiah... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga  Menghindari perilaku ananiah.. hasad.....  Menghindari perilaku ananiah.....................  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah. ghadhab........ hasad........ dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan sekolah. dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah........ dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah.. ....... ghibah........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............. dan namimah.. hasad... hasad........ ghibah. dan namimah... ghadhab............. ghibah.............. ghibah.... ghadhab... ghadhab. hasad... Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Pembiasaan Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah....... hasad.... hasad. ghadhab... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan masyarakat. hasad... ghibah........... ghibah.. ghadhab..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... ghadhab.  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 353 ...

... Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam shalat sunnat rawatib.... ta’at... Pendidikan Agama Islam VIII/1 5...1.. 2).... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. Mengenal tatacara shalat sunnat 5....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..... Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat sunnat rawatib • Dalil naqli tentang hukum shalat sunnat rawatib • Macam-macam shalat rawatib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan amalan sunah..... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.. membaca dan mengartikan dalil naqlinya... hukum dan macam-macam shalat rawatib.... qana’ah dan sabar dengan metode .... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan tentang hukum shalat sunnat rawatib secara benar dan rapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 354 ..

.......................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... ..............................................................  Menyebutkan dalil naqli tentang shalat sunnat rawatib......................................................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..................................................................................................................................................... ..... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian shalat rawatib!  Tulislah dalil naqli tentang shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam hukum shalat rawatib!  Sebutkan shalat rawatib muakkad! Mengetahui Kepala Sekolah ..............  Menyebutkan macammacam shalat sunnat rawatib.............. ................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 355 ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................ 20................................................................................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat sunnat rawatib dan dasar hukumnya......................................................... ..........

2........ Pendidikan Agama Islam VIII/1 5. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 356 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Mengenal tatacara shalat sunnat 5.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktik yang harus dilakukan siswa.. Memperaktikkan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan shalat sunah rawatib qabliyah dan ba'diyah........ Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa melakukan praktik shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah dengan metode . 2)........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik shalat sunah rawatib qabliyah • Praktik shalat sunah rawatib ba'diyah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

.... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian  jelaskan pengertian sujud sujud syukur dan dasar syukur dan dasar hukumnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  praktikkan shalat sunnat rawatib  Mempraktikkan shalat di sekolah..... hukumnya.. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan. Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 357 ... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan..........  Lakukan praktikkan shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah! Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ..... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat rawatib tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .. ... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan...... sunnat rawatib di sekolah...... 20...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

358

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian sujud syukur • Pengertian sujud sahwi • Pengertian sujud tilawah • Dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya sujud. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2). Elaborasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

359

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• •

Siswa menelaah lebih dalam mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya.  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian sujud syukur!  Jelaskan pengertian sujud sahwi!  Jelaskan pengertian sujud tilawah!  Tulislah dalil naqli tentang sujud syukur!  Tulislah dalil naqli tentang sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................................

360

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Tata cara sujud syukur • Tata cara sujud sahwi • Tata cara sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengkaji tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

361

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara sujud syukur.  Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  Menjelaskan tatacara sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal 1. Jelaskan tata cara sujud syukur! 2. Jelaskan tata cara sujud sahwi!  Jelaskan tata cara sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

362

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik sujud syukur • Praktik sujud sahwi • Praktik sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. dan sujud tilawah..... 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . sujud sahwi....... Elaborasi • Siswa mempraktikkan sujud syukur. sujud sahwi.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 363 .. Memahami macam-macam sujud 6.... Memperaktikkan sujud syukur... sujud sahwi... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6....... dan sujud tilawah dengan metode ....3.... dan sujud tilawah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur..

• LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan sujud syukur di sekolah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dan sujud tilawah dengan benar! 364 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Melaksanakan sujud sahwi. tilawah dan syukur tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan sujud sahwi. tilawah dan syukur dengan melakukan 6-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Mempraktikkan sujud sahwi di sekolah. sujud sahwi. tilawah dan syukur Gerakan Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan sujud sahwi. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • Melaksanakan sujud sahwi. tilawah dan syukur dengan melakukan 1115 kesalahan bacaan maupun gerakan. tilawah dan syukur dengan melakukan 1-5 kesalahan bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Lakukan praktik sujud syukur.  Mempraktikkan sujud tilawah di sekolah. Rubrik Aspek yang dinilai • • • Doa sujud sahwi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................................................................................................................................. 20.............................................. ........................................................................... tilawah dan syukur dengan melakukan lebih dari 15 kesalahan bacaan maupun gerakan...................................................................... .................................................. ............... .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan sujud sahwi............................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 365 ...... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................................................................

dan batalnya puasa...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7....... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. Kegiatan Inti 1)... syarat. 366 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. macam-macam.... Menjelaskan ketentuan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian..1...... rukun.... rukun. dan batalnya puasa melalui dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian puasa wajib • Macam-macam puasa wajib • Syarat puasa • Rukun puasa • Hal-hal yang membatalkan puasa • Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ajaran puasa. Memahami tatacara puasa 7.. macam-macam. syarat.

....  Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan................ • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang puasa dengan metode ........................  Menjelaskan macammacam puasa wajib..... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... 20........  Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadlan..................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya...................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib. ........................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa!  Apakah yang dimaksud puasa nazar?  Sebutkan syarat puasa!  Sebutkan rukun puasa!  Jelasakan hal-hal yang membatalkan puasa! Mengetahui Kepala Sekolah .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 367 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)..................  Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa......

.......... ....................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .......................... 368 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................................................................

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memperaktekkan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadhan..... • Siswa mengumpulkan portofolio berupa buku kegiatan bulan ramadhan. Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya puasa............2. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 369 . Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib melalui dalil naqlinya.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib 2)... Memahami tatacara puasa 7................ Pendidikan Agama Islam VIII/1 7....

.....  Mempraktikkan puasa wajib...................................... ............... 20................................ • Buku kegiatan Ramadhan • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Apakah pada waktu puasa Anda tidak berkata berbohong? ( ya – tidak).................  Jelaskan bagaimana cara melakukan puasa wajib!  Apakah pada waktu Anda berpuasa tidak marah ( ya – tidak)  Lakukan puasa wajib pada waktu yang sudah ditentukan! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................. 370 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... ............................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... ............................................................................................

..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian puasa senin-kamis. dan Arafah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Pengertian puasa senin-kamis dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa syawal dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa arafah dan dasar pelaksanaannya Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis...... syawal. Syawal.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. Memahami tatacara puasa 7. dan arafah dengan metode . dan arafah.. dan arafah serta mengatahui dasar pelaksanaannya.3....... Kegiatan Inti 1)... Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis...... syawal..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 371 . syawal. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang puasa senin-kamis...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian puasa senin-kamis... 2).. Syawal.

............................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................................................................... ...................................................... 372 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya.............................. ........................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ 20.........................................kamis dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa syawal dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa arafah!  Tulislah dalil naqli tentang puasa syawal!  Tulislah dalil naqli tentang puasa arafah! Mengetahui Kepala Sekolah ....  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya...................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa senin ......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin-Kamis dan dasar hukumnya. .......

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Praktik puasa senin-kamis • Praktik puasa Syawal • Praktik puasa Arafah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai tatacara puasa... Memperaktikkan puasa sunnah Senin – Kamis.4...... dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan puasa senin-kamis.... dan puasa Arafah. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.. • Siswa menuliskan kesan-kesannya..... Memahami tatacara puasa 7... Syawal. • Siswa melaporkan kegiatannya.. Kegiatan Inti 1)........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . puasa Syawal.. 2). puasa Syawal. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 373 . Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan puasa senin-kamis.. dan puasa Arafah...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa......

.............................................................. Syawal.....................  Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis.. 374 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................. Syawal....... ................................................................ dan Arafah............................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Unjuk kerja  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis.............. Syawal................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................ Mengetahui Kepala Sekolah ............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................... dan Arafah.................................. dan Arafah pada waktunya..... ..................  praktikkan puasa sunnah SeninKamis....... Syawal............................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis.............................. . ...... dan Arafah pada waktunya...... 20.......................................

...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..1... Eksplorasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 375 ....... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8............ Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami pengertian dan ketentuan zakat........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian zakat • Macam-macam zakat • Waktu pelaksanaan zakat fitrah • Besarnya zakat fitrah • Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya • Nisab zakat mal Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.. Kegiatan Inti 1).

Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Jelasakan pengertian zakat! Sebutkan macam-macam zakat! Berapa besarnya zakat fitrah?! Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah!  Jelaskan nisab zakat mal!     Mengetahui Kepala Sekolah . waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya.... ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan macammacam zakat...  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal.  Menjelaskan syarat mengeluarkan zakat.  Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakati.. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 376 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat........ macam-macam zakat.... 20. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan pengertian zakat................

. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal... Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal serta perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal. Pendidikan Agama Islam VIII/1 8........ 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1)...2... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 377 ...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal • Perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil......... Memahami zakat 8......... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa...

.........................................  Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasaan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal!  Sebutkan perbedaan ketentuan zakat fitrah dan mal! Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................... 378 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................................... .............................................................. ...... ...................................................... 20.............................................................................................. ................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ketentuan zakat fitrah...............................  Menjelaskan ketentuan zakat mal..................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.......................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...........................................................................

3.. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah dengan membaca dan mengartikan dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat • Orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pengertian zakat fitrah dan zakat mal.. 2).. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8............ Pendidikan Agama Islam VIII/1 8........ 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 379 ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......

... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat!  Tulislah dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat! Mengetahui Kepala Sekolah ...................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mengklasifikasi dan menjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat............................................................................... ...................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan dalil naqli tentang orang yang berhak meneriman zakat........................ ....................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............................................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat mal........................................................................................................... .................................................................................... 380 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................ 20.................. ...  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah.................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................................................................................

..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... 2)......... Memperaktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mempraktikkan zakat fitrah dan mensimulasikan pelaksanaan zakat mal..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 381 .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Praktik zakat fitrah • Simulasi pelaksanaan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Simulasi • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memahami zakat 8.4.. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa melakukan praktik melaksanakan zakat fitrah danmensimulasikan pelaksanaan zakat mal... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8....

........... .. Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Praktikkan pelaksanaan zakat fitrah!  Simulasikan pelaksanaan zakat mal! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................... 382 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................. ...................... ..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat fitrah di sekolah...............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................. ............................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................................  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat mal di sekolah.............................................................................................................. 20.................................................

. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian. • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilainilai kejujuran.. Kegiatan Inti 1). Memahami Sejarah Nabi 9... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi...... Pendidikan Agama Islam VIII/1 9. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 383 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ............. Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian dan an menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran...1.....

... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran..... dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah.. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian!  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran! Mengetahui Kepala Sekolah ...  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw. 20..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 384 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....

. Pendidikan Agama Islam VIII/1 9........ Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah. • Komitmen Nabi dan Para Sahabat dalam menjaga perjanjian Hudaibiyah...... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil Tentang menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah.. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah..... • Sifat-sifat mulia dan perjuangan khulafaurrasyidin..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Nabi Hijrah ke Madinah • Reaksi masyarakat Madinah atas kehadiran Nabi dan Para Sahabat dari Makkah. ketabahan.. • Keuletan... serta kesabaran Nabi dan para sahabat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan diri sampai saat peristiwa fathu Makkah... Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 385 ..... Memahami Sejarah Nabi 9.. • Rekasi orang-orang kafir Makkah terhadap kemajuan Islam di Madinah..2........

20..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)............................................... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw..................................................... ....  Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw................................................................................................... Elaborasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah................. ................ dan para sahabat di Madinah dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia.......... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................... Mengetahui Kepala Sekolah ................... • Siswa menyusun sinopsis................... ... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw............................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya............................................................................................... 386 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..  Tulislah sinopsis sejarah nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah!.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah.................................................

........... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 387 .......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ......................................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 388 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

...... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 389 ............... : ........... : VIII /2 : .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs........................................ : ..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 390 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.... Menjelaskan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian mad.1..... membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 391 ... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru memahami pengertian dan pembagian mad...... Menerapkan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 10. menjelaskan pengertian waqaf..... Kegiatan Inti 1). membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf. menjelaskan pengertian waqaf. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian mad • Pembagian mad • Pengertian waqaf • Perbedaan bacaan waqaf dengan washal • Pembagian waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10....

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad!  Sebutkan macam-macam mad!  Jelasakan pengertian waqaf!  Apakah perbedaan antara waqaf dengan washal?  Sebutkan tanda-tanda waqaf! 392 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Pertemuan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. pembagian. Elaborasi • Guru menjelaskan perbedaan waqaf dengan washal. serta tanda-tandanya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 2). Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan waqaf. Elaborasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad serta pembagiannya.

.................................................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan waqaf dan contohcontohnya............................................ ............... .......................................................... 20.......................................................................................................... ‫ن‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ض‬ ُّ ‫ح آ‬ َ‫ت م‬ َ‫ال م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ d.... ‫م‬ ٍ ‫ي‬ َ‫و م‬ ِ‫ق ّي‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫ن م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫ح م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ ي م‬ ِ‫ّۤي‬ ْ ( ‫ف‬ c....................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 393 .................................... ........................ ‫ء‬ َ‫ف آ م‬ َ‫ن م‬ َ‫ح م‬ ُ b.................................................  Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah: a..........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) washal................................................................................ ..................................... ‫ل‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ف‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫ص م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫بم‬ ِ‫ّي‬ Mengetahui Kepala Sekolah .

........ menemukan. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami cara-cara membaca mad dan ketentuan tanda-tanda waqaf........ 2). Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10... Kegiatan Inti 1)... dan mencocokkan tanda-tanda waqaf dengan tanda waqaf yang ada di mushaf al-Qur’an......... Eksplorasi • Guru memaparkan dan mendemonstrasikan cara-cara mebaca mad.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.... siswa menyimak dan menirukan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..2.. Elaborasi • Siswa mencari. 394 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Cara-cara membaca mad • Tanda-tanda waqaf • Ketentuan tanda-tanda waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat AlQur’an.....

........ ............ alFatihah dan QS...................................  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan waqaf dalam QS.  Tanda waqaf lazim adalah ............. al-Fatihah dan QS.......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 1............ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 395 .................... • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan mad dalam QS.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah keentuan masing-masing tanda waqaf............................... 20...... Mengetahui Kepala Sekolah .. al-Kafirun...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................... alif  Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang .......... Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ alif  Cara membaca mad wajib muttashil adalah dibaca panjang ................. alif  ‫ ج‬adalah tanda waqaf........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................................................... al-Ikhlash............ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Cara membaca mad thabi’i adalah dibaca panjang ..................... .........................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 10........... 2)...... 396 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan mad dan waqaf..... Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan mad dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan waqaf dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10.. Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad dan waqaf dalam ayat-ayat pilihan...3.. Kegiatan Inti 1).....

 praktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan. alBaqarah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bertindak sebagai fasilitator. al-Baqarah.  praktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Mempraktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 397 .  Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. Instrumen Soal : Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati ! Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  praktikkan cara membaca bacaan mad. • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan cara membaca bacaan mad.

........................................ 398 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ...............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancar an • Bacaan mad dan waqaf • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya Nil ai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20..................................................................................... ....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................... ........................................................

....... 2)... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 399 ...an kepada rasul..1. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT • Dalil naqli tentang rasul-rasul Allah SWT • Tugas para rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami im.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Pendidikan Agama Islam VIII/2 11...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada rasul beserta menceritakan betapa mulia tugas para rasul serta beratnya ujian yang dihadapi oleh para rasul dalam menghadapi umatnya.. Kegiatan Inti 1).......... Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Rasul Allah SWT....... menjelasakan tugas-tugasnya.. serta membaca dalil naqlinya.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai para rasul dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai tugas para rasul serta membuat kesimpulan. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nabi dan rasul.  Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Rasul Allah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada para rasul!  Ceritakan kisah perjuangan salah seorang rasul rasul!  Jelasakan tugas para rasul!  Tulislah dalil naqli tentang rasul Allah!  Tulislah kesan kamu terhadap perjuangan para rasul!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

400

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Nama-nama rasul Allah SWT • Sifat-sifat rasul • Arti sifat-sifat rasul • Rasul ulul azmi • Nama-nama rasul ulul azmi • Sifat rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai nama-nama rasul Allah, sifat-sifatnya, rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

401

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

2). Elaborasi • Siswa menyimak, bertanya, serta menyimpulkannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan para Nabi yang termasuk Ulul Azmi dan menjelaskan keistimewaannya.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal • Sebutkan nama-nama rasul Allah SWT ! • Jelaskan sifat-sifat rasul! • Tulislah arti sifat-sifat rasul! • Jelaskan yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi! • Sebutkan nama-nama rasul ulul azmi! • Jelasakan sifat rasul ulul azmi!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

402

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah) • Cara meneladani sifat rasul ulul azmi • Pembiasaan diri berperilaku seperti sifat para rasul • Kesabaran para rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah). 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai aktualisasi cara meneladani sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

403

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa melakukan kegiatan pembiasaan menladani sifat-sifat para rasul. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah Saw.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  jelaskan keistimewaan sifatsifat Rasulullah Saw.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan suara hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Suara Hati No. Pernyataan Sangat Tidak Yakin Yakin yakin Skor 3 Skor 2 Skor 1 1 Para rasul merupkan manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. 2 Di akhirat kelak manusia akan bertemu dengan para rasul 3 Selama hidupnya rasul tidak pernah berbohong 4 Selama hidupnya rasul tidak pernah beruat kejahatan/kejelekan, termasuk tidak pernah berkatakata yang jelek (jorok) 5 Para rasul juga makan, minum, dan mempunyai keluarga

404

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

....................................................... ................................................................................................................................................................... 20.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 405 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................. .....................................................

... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. 2). Membiasakan perilaku terpuji 12....... Menjelaskan adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan...........1. Eksplorasi • Guru menjelaskan adab makan dan minum.. 406 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai adab makan dan minum dan berdiskusi tentang adab makan minum dalam berbagai situasi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian adab makan dan minum • Dalil naqli tentang adab makan dan minum • Tata krama makan dan minum dalam berbagai situasi • Fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12............ Kegiatan Inti 1).

... ta’at............. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara makan yang benar...  Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu..... qana’ah dan sabar dengan metode .. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 407 . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ... 20........ .. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian adab makan dan minum!  Tulislah dalil naqli tentang adab makan dan minum!  Bagaimana tata krama makan ketika di rumah?  Bagaimana tata krama makan dan minum saat di jamuan makan?  Jelasakan fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ..  Menjelaskan tatacara minum yang benar.

Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa. Pendidikan Agama Islam VIII/2 12....... 2).....2. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh kebiasaan makan dan minum yang baik dan yang kurang baik.. Menampilkan contoh adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mamahami perbedaan makan minum yang baik dan yang kurang baik dan mensimulasikannya...... Membiasakan perilaku terpuji 12.... 3) Konfirmasi • Siswa mensimulsaikan kegiatan makan dan minum dalam berbagai situasi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan makan minum yang yang baik dan yang kurang baik • Simulasi tata krama (adab) makan dan minum dalam berbagai situasi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ 408 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...........

............................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan yang salah......................................................................................................................................................................................................... 20......................... . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .............................................................................................. ..............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................................  Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan perbedaan makan minum yang baik (sesuai dengan adab/ajaran Islam) dengan makan dan minum yang kurang baik Mengetahui Kepala Sekolah ..... .......................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 409 ........................................................................................................ .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............................................................................

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah maupun di kantin sekolah.. resepsi....... atau dalam situasi yang lain. atau dalam situasi yang lain.......3. di rumah makan. kantin sekolah. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya makan minum yang beradab.. Memperaktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat bertata krama ketika makan dan minum di rumah.. • Siswa melaporkan kegiatannya..... 410 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Membiasakan perilaku terpuji 12... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan makan danminum dalam berbagai situasi.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. 2).... • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah makan. resepsi...

...................................................................... di rumah makan.......... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga...................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya................... atau dalam situasi yang lain......................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat..........  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah............ Buatlah laporan dan tulislah kesankesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ............................. .................................................................... ...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 411 .......................... kantin sekolah........... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................... resepsi.................................................. .... ...................................................................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan makan dan minum di rumah.. 20............................................................................................................................................

Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami dendam dan munafik dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya........ 2)... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 412 .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pengertian dendam dan munafik • Dalil naqli tentang dendam dan munafik • Akibat buruk dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13... Menghindari Perilaku tercela 13. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang dendam dan munafik dengan metode ..1... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai dendam dan munafik..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dendam dan munafik.. Kegiatan Inti 1)..

......................... ...................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..........  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan munafik.................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 413 ..................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian dendam dan bahayanya.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian dendam!  Jelaskan pengertian munafik!  Tulislah dalil naqli tentang dendam!  Tulislah dalil naqli tentang munafik!  Jelasakan akibat buruk dendam dan munafik! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................  Menjelaskan pengertian munafik dan bahayanya.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... 20.................................................................... ......................................................................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam..........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 414 ... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... Kegiatan Inti 1)..2. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Menghindari perilaku tercela 13.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 13.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pendendam dan munafik....... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri dendam dan munafik..... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya... 2)..

........ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ciri-ciri pendendam................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 415 ............. ............................... 20............................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri pendendam !  Sebutkan ciri-ciri munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ................................... .......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................ .......................................................................................................................  Menjelaskan ciri-ciri munafik.......................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................... .........................................................................................

. Menghindari perilaku tercela 13.... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi dendam dan munafik..... Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku dendam dan munafik • Pembiasaan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari............... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. 2)..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 416 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku dendam dan munafik serta membiasakan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik.3.

........................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga................... ....................................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat.............................................................................. ............................................ Mengetahui Kepala Sekolah ................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga.........................................................................................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 417 ........................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporakan hasilnya..................................................................................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat....... .................................. 20..................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................. ..................

. Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.. Kegiatan Inti 1).. jenis-jenis.... • Dalil naqli tentang hewan yang halal dimakan. 2)... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memakan makanan halal... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..1. • Dalil naqli tentang hewan yang haram dimakan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian binatang yang halal dan yang haram............ jenis-jenis.... • Jenis-jenis hewan yang haram dimakan... Elaborasi 418 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . binatang halal. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group). binatang halal dan haram melalui dalil naqlinya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . • Jenis-jenis hewan yang halal dimakan.. Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian...... Pendidikan Agama Islam VIII/2 14.....

................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................ ....................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang binatang halal dengan metode ................................................................................ 20............................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Buatlah klasifikasi binatang yang halal dan yang haram! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................  Menunjukkan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 419 ................ ........................................................................................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan.......................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan........................................................... ... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................. .......... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram....................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................

. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa..... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 14........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan. • Mudharat mengkonsumsi binatang yang haram......... Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.. Kegiatan Inti 1). 420 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram dan menghindari mengkonsumsi makanan dari binatang yang haram.....2.

..............................................................................................  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan di luar lingkungan keluarga................ mudharat mengkonsumsi binatang yang haram.................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..................................................................................... 20.................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 421 .................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga.. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan................ ........................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)............................ • Siswa mensimulsaikan cara menolak ketika ditawari makanan dari binatang yang haram.............................................. ................................................. ........... ........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.....

. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 422 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama. Kedua dan Ketiga Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan...1... Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 6 X 40 menit ( 3 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Memahami sejarah dakwah Islam 15....... Kegiatan Inti 1)........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 15. 2)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah............

......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah.................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw............ • Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah!  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................... ...................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 423 .................................................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah.......... 20...........

.. dan akhlak...... astronomi. kimia.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 15..... biologi.. astronomi. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Ilmuwan bidang tauhid fiqih.... fisika. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 424 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... kimia. dan akhlak. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. kedokteran. Memahami sejarah dakwah Islam 15.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengklasifikasi ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. dan akhlak..2. Kegiatan Inti 1)..... • Ilmuwan dalam bidang kedokteran.. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih. fisika.. dan matematika. biologi... 2).... dan matematika..

....................................................................................................................................... 20............................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang akhlak!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang kedokteran!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang fisika!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang matematika! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................................................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... ........................................................ • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Umayyah.................................. ....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............. ....................................................................................... ............................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya............................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah.............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 425 .................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...............................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 426 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

: ................... : IX /1 : ....... : ..............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs.... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 427 .......................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 428 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

• menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing... 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Membaca QS. at-Tin dengan tartil.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat at-Tin dengan fasih.. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an........ Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.. Pendidikan Agama Islam IX/1 1.. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat at-Tin....1..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 429 ....... guru sebagai fasilitator. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1. Kegiatan Inti 1)......

.......... at-Tin dengan benar......................................................................... ............................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca potonganpotongan ayat dalam QS............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................................................................................................................... .......................... ..........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............  Membaca keseluruhan ayat dalam QS......................................................................... kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacalah surat at-Tin dengan fasih.......................................................... . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................... 20. 430 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................. at-Tin dengan tartil dan benar......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.2. Menyebutkan arti QS at-Tin 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat at-Tin, mengartikan surat at-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat at-Tin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat at-Tin • Arti surat at-Tin • Kandungan ayat surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat QS at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

431

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru, guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan masingmasing kata dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. at-Tin dengan benar.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian

Instrumen / Soal      Lafaz ‫ وطور سينين‬artinya .... Lafaz ‫ لقد خلقنما‬artinya .... Lafaz ‫ أحسن تقويم‬artinya .... Tulislah arti surat at-Tin ayat 4! Tulislah arti surat at-Tin ayat 4!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

432

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.3. Menjelaskan makna QS. at-Tin. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • makna QS. at-Tin. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan makna Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca dan mengkaji buku-buku tafsir untuk memahami makna QS. at-Tin. • Menjelaskan pesan-pesan pokok dari QS. at-Tin. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

433

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes uraian  Menjelaskan makna setiap Tes tertulis  jelaskan makna setiap ayat yang ada Tes isian ayat yang ada dalam QS. dalam QS. at-Tin dengan benar. at-Tin dengan benar.  jelaskan pesan-pesan pokok dari  Menjelaskan pesan-pesan QS. at-Tin. pokok dari QS. at-Tin. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap

Instrumen Soal
Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar ........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3

Mengetahui Kepala Sekolah

_________________ NIP Saran Kepala Sekolah :

_________________ NIP

434

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

435

guru sebagai fasilitator. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........... Membaca hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih. 3) Konfirmasi 436 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... 2)...... Pendidikan Agama Islam IX/1 2.. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2.. Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya..... • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih...1.....

...................................................................... ......................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................ ................................ 20.................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Bacalah hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar........................................................................ kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ...............................  Membaca keseluruhan alHadits tentang menuntut ilmu dengan benar.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 437 ...................................................................................... .......... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........ ..........................................................................................................

.... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu......... Pendidikan Agama Islam IX/1 2... Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 438 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu • Arti surat hadits tentang menuntut ilmu • Kandungan hadits tentang menuntut ilmu Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........ Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad.... 2).. Menyebutkan arti hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu..2..... mengartikan hadits tentang menuntut ilmu.

... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 439 .................... .. ...................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Lafaz ‫ النظمافة‬artinya .................................................... 20................................................................. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih mengartikan hadits tentang menuntut ilmu berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ................................................................... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru.......... Tulislah arti hadits tentang menuntut ilmu yang menyatakanbahwa menuntut ilmu itu sebagian dai iman!  Tulislah artinya!     .......................... guru bertindak sebagai fasilitator........................... ...............................................  Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar............................................................... Lafaz ‫ من اليممان‬artinya ... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar............................................................. Lafaz ‫ نظيف‬artinya .

.... Kegiatan Inti 1).. Menyebutkan hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mensimulasikan sikap berserah menjaga menuntut ilmu serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Sikap menjaga menuntut ilmu........ 3) Konfirmasi 440 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam IX/1 2........ 2).... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain....... • Pembiasaan diri menjaga menuntut ilmu. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna kandungan hadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan Sikap menjaga menuntut ilmu..3... Memahami al-Hadits tentang menuntut ilmu 2.. • Siswa melaporkankegiatannya..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan makna yang terkandung dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menjelaskan prinsipprinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  Menjelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam alHadits. Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 441 . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan makna yang terkandung dalam alHadits tentang menuntut ilmu. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah.  jelaskan prinsip-prinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  Jelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam al-Hadits.

........................................................................................................................ ........................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......... ................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ......................................... 20.............. ........................................................................................ 442 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................................................................................

... serta menjelaskan fungsinya...... Pendidikan Agama Islam IX/1 3. • Siswa berdiskusi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 443 .. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai hari akhir dengan metode ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . menjelasakan kehidupan dunia hanya sementara.. Menjelaskan pengertian beriman kepada Hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani hari akhir..... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3...... Eksplorasi • Guru memberikan gambaran mengenai dhsyatnya hari akhir.... Kegiatan Inti 1).......1... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada hari akhir • Kehidupan dunia yang bersifat sementara • Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami iman kepada hari akhir.. 2). • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group)......

....................................................................... 444 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai fungsi beriman kepada hari akhir........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hari akhir................... ............................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................................................  Menjelaskan berbagai peristiwa terkait dengan hari akhir.......................................................................................................... ..................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada hari akhirl!  Ceritakan kejadian hari akhir!  Tulislah ayat tentang hari akhir!  Jelaskan tanda-tanda hari akhir!  Jelasakan fungsi beriman kepada hari akhir! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................  Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir  Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir.............. ........  Menjelaskan nama-nama hari akhir............................... 20..................................

.......2.......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Dalil naqli dan aqli tentang hari akhir • Dalil naqli tentang adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam IX/1 3. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 445 .. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode .... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ahri akhir...... 2).... Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia. Kegiatan Inti 1).

................................................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......... .............................................................................................................................. ................... .....  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir. 446 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................................................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menegaskan iman kepada hari akhir.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..........................................................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir......................  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir........................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................... ................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................. 20................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir.  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir.............................

... Pendidikan Agama Islam IX/1 3.... Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis........ Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu...... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.. 2)... Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 447 .3... Kegiatan Inti 1)......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

.................. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian kiamat sughra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits.............................. • Menjelaskan pengertian kiamat kubra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits......................................................................................................................... ............................................................................. 20............................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........... .................. 448 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian kiamat sughra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits............... • Menjelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits...  jelaskan pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits....................................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ...........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............... ................................  jelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits............................................................................................ ........................

.. Membiasakan perilaku terpuji 4..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian tasamuh • Dalil naqli tentang tasamuh • Fungsi tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 449 ... 2)... Pendidikan Agama Islam IX/1 4.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tasamuh........... Menjelaskan pengertian tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tasamuh. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tasamuh dengan metode ...1.... membaca dan mengartikan dalil naqlinya... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tasamuh..... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.

.................................... .............. 20.........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................ .................................. 450 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • • • Jelaskan pengertian qanaah! Jelakan pengertian tasamuh! Jelaskan ciri-ciri qana’ah! Apakah fungsi qanaah? Tulislah dalil naqli tentang tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................ • Menjelaskan pengertian tasamuh dan menyebutkan dalilnya................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian qana'ah dan menyebutkan dalilnya....................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................................... ............................................................................................................................................. ...............................

.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 451 ..... Membiasakan perilaku terpuji 4... Pendidikan Agama Islam IX/1 4.. Menampilkan contoh perilaku tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan dan menyukainya....... 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya...... Kegiatan Inti 1)....2..... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tasamuh dalam kehidupan..

........................ ........................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................ ............................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • Ceritakan contoh penerapan qana’ah! • Ceritakan contoh penerapan tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah .......... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menunjukkan contohcontoh perilaku qana’ah dalam kehidupan seharihari. .................................................................................................................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................. 452 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tasamuh dalam kehidupan seharihari................................................................................................................................................................................. ............................................................... 20.............................

. 2)..... Pendidikan Agama Islam IX/1 4.... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tasamuh. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 453 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tasamuh dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia..... Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... Membiasakan perilaku terpuji 4..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya. Kegiatan Inti 1)......3..... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tasamuh dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.

.................................. ........................... 454 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan keluarga........................................................................................................ • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan sekolah........ • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan masyarakat........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................................................................................................................ ................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal • Simulasikan sikap anak yang toleran terhadap kawannya yang bukan muslim! Mengetahui Kepala Sekolah ................................... .............. 20.................. ...............................

Pendidikan Agama Islam IX/1 5.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian penyembelihan hewan • Syarat-syarat penyembelihan.. macam-macam zakat..... • Dalil naqli tentang penyembelihan hewan..... Kegiatan Inti 1). dan tatacara penyembelihan hewan.... hal-hal yang makruh..... • Hal-hal yang makruh dalam menyembelih. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Tatacara menyembelih hewan.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 455 .. dalil naqli... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat... syarat-syarat.1......... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5.. Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).

• Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan yang baik dan benar........... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP 456 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • Apa dasar hukum dilakukannya penyembelihan hewan? Jelaskan secara singkat tentang tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut hukum Islam! Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan penyembelihan hewan lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! Mengetahui Kepala Sekolah . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... • Menunjukkan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dan dasar hukumnya. ................ 20..

.. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. • Waktu pelaksanaan aqiqah. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan ketentuan aqiqah dan qurban...... • Ketentuan hewan aqiqah... • Pembagian daging aqiqah.. Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 457 ..2.. Pendidikan Agama Islam IX/1 5......... • Ketentuan hewan qurban • Pembagian daging qurban.. • Pengertian aqiqah • Dalil naqli hukum pelaksanaan aqiqah..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Dalil naqli hukum pelaksanaan qurban..... • Waktu pelaksanaan qurban. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian qurban..

.......... ............... 458 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya................................................................................... 20............ ............................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... ♦ Menjelaskan syarat-syarat aqiqah dan qurban...................................................................... .................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................... 2)......... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal................................................................................................................................... .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)............... ♦ Menjelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban............................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian aqiqah dan qurban serta dasar hukumnya..................................................................................................................................... ♦ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan aqiqah dan qurban Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Apa yang dimaksud dengan qurban? ♦ Sebutkan syara-syarat hewan untuk aqiqah dan qurban! ♦ Jelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban! ♦ Carilah ayat-ayat al-Quran terkait Mengetahui Kepala Sekolah .... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa...........................................

..........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 459 ......................................................

... Kegiatan Inti 1). 2).... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... • Siswa mengklasifikasi danmenjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Doa/lafaz sebelum menyembelih binatang............3.. Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa..... Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban... Pendidikan Agama Islam IX/1 5... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 460 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Praktik cara menyembelih binatang qurban dan aqiqah... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban..

.. ♦ Memperagakan penyembelihan hewan aqiqah dan qurban di depan kelas.......... ........................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban.................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................... ............... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban! ♦ Peragakan cara penyembelihan hewan qurban dan aqiqah di hadapan teman-teman kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................................................................................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................................................................................................ ........................................... 20........................................ ..................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 461 .............................

• Dalil naqli tentang haji dan umrah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian haji dan umrah... • Wajib haji dan umrah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Syarat-syarat haji dan umrah. • Sunah haji dan umrah • Larangan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6...... Kegiatan Inti 462 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ketentuan haji dan umrah.....1.... • Hukum melaksanakan ibdah haji dan umrah... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. • Rukun haji dan umrah............... • Dam dalam haji dan umrah. Pendidikan Agama Islam IX/1 6..

♦ Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . ♦ Menjelaskan rukun umrah. ♦ Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. ♦ Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. ♦ Menjelaskan laranganlarangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. macam-macam zakat. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. ♦ Menjelaskan sunnah haji dan umrah. ♦ Menunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan apa yang dimaksud dengan haji dan umrah! ♦ Sebutkan syarat-syarat haji dan umrah! ♦ Jelaskan perbedaan antara ♦ Jelaskan rukun-rukun umrah yang kalian ketahui! ♦ Sebutkan beberapa sunnah haji dan umrah! ♦ Sebutkan dua macam larangan yang dilkukan pada waktu melaksanakan ibadah haji! ♦ Carilah dalil naqli baik dari ayatayat al-Quran maupun hadits terkait dengan ibadah haji dan umrah lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! ♦ Cobalah kalian lakukan identifikasi tentang hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah terkait dengan perilaku kita seharihari! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 463 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

............................................................. 20................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...................... ........... 464 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................................................. ................................................................................................................................... ................

...2. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.. Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 465 ... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa..... Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6..... Pendidikan Agama Islam IX/1 6.. Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah................. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Bentuk-bentuk pelaksanakan ibadah haji dan umrah • Manasik haji dan umrah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. 2)..

............................... ♦ Menjelaskan tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah.......................... haji wada’ 2............ ................. haji qiran c................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1.................... haji ifrad d........................ 20............................. a................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................ haji tamattu’ b..... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah..........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... 466 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................. Peragakan pelaksanaan tawaf yang benar lengkap dengan bacaannya! Mengetahui Kepala Sekolah ......... .... ..................................................................................... ♦ Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah.............................................................................................. Jelaskan dengan singkat urutanurutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah! 3............................ ............................... Pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umrah atas haji disebut.

.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . dan pengajaran 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan....... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 467 .. Kegiatan Inti 1). dan pengajaran. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. sosial... • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui kegiatan sosial. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2). • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pengajaran.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi... sosial......1... Pendidikan Agama Islam IX/1 7........ Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan..

... Ceritakan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan! 2..... 2... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 468 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan perdagangan! Mengetahui Kepala Sekolah ... Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial! 3..... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran...... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. 3... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1.. 20..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.. ..

.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 469 ........ Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2).... Sumatera dan Sulawesi... Sumatera dan Sulawesi 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.. Elaborasi • Siswa menyusun sinopsis........... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..2. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7..... Pendidikan Agama Islam IX/1 7.... Eksplorasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah. Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.

. dan Sulawesi.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1. Sumatera.......... program pengayaan. 2. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran..... 4.. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi. Dua di antara kerajaan Islam yang ada di Jawa pada masa lalu adalah . Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di Sulawesi! 4.. Jelaskan bagaimana akhir pemerintahan kerajaan Samudera Pasai di Sumatera! 3.. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa. 3.. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 2. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 470 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..... 20. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera... Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..... .. Sumatera. dan . dan Sulawesi! Mengetahui Kepala Sekolah ...... Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di luar Jawa.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 471 .

...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs............ : IX /2 : . KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 472 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................. : ... : .......................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 473 .

Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya................ Pendidikan Agama Islam IX/2 8. Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat al-Insyirah dengan fasih.. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat al-Insyirah....... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 474 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...1. 2). Kegiatan Inti 1)...

2. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. program pengayaan. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. al-Insyirah dengan tartil dan benar. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini dengan tartil dan benar: . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. at-Tin dengan tartil dan benar lalu cobalah untuk menghafalnya! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 475 . Membaca keseluruhan ayat dalam QS. guru sebagai fasilitator.‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫إ م‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ 2. Bacalah keseluruhan ayat dalam QS. memberikan penguatan dan penyimpulan • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ز م‬ ْ ( ‫و‬ ِ‫ك ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫نما م‬ َ‫ع م‬ ْ ( ‫ض‬ َ‫و م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ .‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ض م‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ي م‬ ِ‫ل ّي‬ ‫ذ‬ َّ‫ۤاة‬ . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Membaca potonganpotongan ayat dalam QS. al-Insyirah dengan benar. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1.

................... ... .................................................................................................. 476 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ......................... .......................................................................................................................................................................................................................... 20............ .............................................

...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat al-Insyirah • Arti surat al-Insyirah • Kandungan ayat surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8. 2)........ Pendidikan Agama Islam IX/2 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 477 .......... • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah...2. Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah.. mengartikan surat al-Insyirah... Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. Menyebutkan arti QS Al-Insyirah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat al-Insyirah....

Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. yang telah melapangkan dadamu b. yang telah memberatkan punggungmu. guru bertindak sebagai fasilitator. alInsyirah dengan benar. 3. alInsyirah dengan benar. al-Insyirah dengan benar. Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. yang telah menghilangkan bebanmu c. 3. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. program pengayaan. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru. Ayat yang tepat dari arti “Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu” adalah .. Arti yang tepat untuk kata ‫ض‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬ َ‫ر م‬ ‫ك‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ م‬dalam QS. 2. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Lafalkan QS.. 2. Mengartikan masingmasing kata dalam QS. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. al-Insyirah ayat demi demi ayat lengkap dengan terjemahnya! 478 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. yang telah meragukan hatimu d. al-Insyirah adalah: a. Teknik Penilaian Tes tulis Tes lisan Bentuk Instrumen Pilihan ganda Jawaban singkat Praktik Instrumen / Soal 1. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.

...............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ........................... ............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................... .......................................................................................... .................................................. 20....................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 479 ..............................................................................................................................

. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS.... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Pendidikan Agama Islam IX/2 8. Eksplorasi • Guru menjelaskan cara Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS........ Elaborasi 480 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Inti 1)..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Mempraktikkan Sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.. 2).... • Mempraktikkan Pembiasaan diri bersikap pasrah kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.. al-Insyirah. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mempraktikkan sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari...3.. al-Insyirah..........

2. al-Insyirah (‫إ‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ص‬ ‫ب‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫!) م‬ 2. • Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Uraian singkat Essay Pekerjaan rumah Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. al-Insyirah ayat 8? 3. alInsyirah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. al-Insyirah. alInsyirah. Tunjukkan perilaku kalian di kelas dalam belajar yang mencerminkan perilaku bekerja keras! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 481 . Menjelaskan makna yang terkandung dalam QS. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat 7 dari QS. alInsyirah. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. Apa yang dimaksud dengan berserah diri seperti tersebut dalam QS. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya. 4. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain. 3. Buatlah laporan tentang contohcontoh perilaku bekerja keras dari survey yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 4. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Menunjukkan contohcontoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS.

.......................... 20.... ............... ......................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................... 482 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ........................................................................................................................................................... ................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang kebersihan dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok....... 2).... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 483 ....... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.... Kegiatan Inti 1)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......1..... Pendidikan Agama Islam IX/2 9. Membaca hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang kebersihan dengan fasih dengan fasih.. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang kebersihan dengan fasih..... guru sebagai fasilitator.

....................................................................................................................................................................................................... ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................. Bacalah potongan-potongan hadits ini dengan benar: ِ‫مما ّي‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫م‬ 2..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....... Membaca keseluruhan alHadits tentang kebersihan dengan benar.................................................................................................... ........ 2........................................................................................................................................... 484 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..... Bacalah bagian dari hadits tentang kebersihan di bawah ini: َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫ م‬‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫ي م‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ب‬ َ‫مما م‬ َ‫ل م‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ن م‬ ِ‫ل ّي‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫هلل م‬ ِ‫ن ا ّي‬ َّ‫ة‬ َ‫حما م‬ َ‫ب م‬ ْ ( ‫س‬ ُ ‫و‬ َ‫ م‬ ِ‫ر ّي‬ ‫ض‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( َ‫وا م‬ َ‫ت م‬ ِ‫وا ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ Mengetahui Kepala Sekolah ..................................... ............................ ................................ Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1................................... Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar.............. 20.......

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang kebersihan • Arti surat hadits tentang kebersihan • Kandungan hadits tentang kebersihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok......... Eksplorasi • Guru bertanya kepada siswa arti al-Hadits tentang kebersihan dan berusaha menghafalkannya 2). Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9. Kegiatan Inti 1)..... • Siswa berlatih mengartikan hadits tentang kebersihan berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 485 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... mengartikan hadits tentang kebersihan..........2... dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang kebersihan. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad........ Pendidikan Agama Islam IX/2 9.. Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang kebersihan.

....... ....................... kekayaan itu bermanfaat d.......... ............................. guru bertindak sebagai fasilitator........ Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... kesabaran itu bersinar c......................................... kesabaran itu ada batasnya b................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..................................................................... Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang kebersihan dengan benar................. 20....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... 2................. Arti yang tepat dari potongan hadits ٌ ‫يما‬ ‫ء‬ َ‫ض م‬ ِ‫ر ّي‬ ُ ‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َّ‫وال ة‬ َ‫ م‬adalah: a............... 486 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... 2..... Terjemah dari kata ‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ م‬adalah ..................................................................................... Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1.......................... .... kebersihan itu adalah iman Mengetahui Kepala Sekolah .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru...................................................................

. Elaborasi • Siswa diajak dan dihimbau untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam IX/2 9........... • Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam al-Hadits.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari...3.. 2)....... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa perilaku bersih seperti dalam al-Hadits...... Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits.. Memahami al-Hadits tentang kebersihan 9.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 487 ......

Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam alHadits. lalu buatkan laporannya! 3. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Cobalah kalian mengidentifikasi aktivitas kalian di rumah yang terkait dengan perilaku bersih. Tunjukkan perilaku bersih di kelas di saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI! Instrumen Soal : Pernyataan 1 2 3 4 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 488 . 2. 3. Apa makna kebersihan sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi? 2. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Teknik Penilaian Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pekerjaan rumah Praktik Instrumen / Soal 1. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

................................................................................................................................. Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... .......................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 489 ............................................................................... 20........................... ..............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah............................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................ .........

Kegiatan Inti 1)..... Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qadha dan qadar dan menyebuitkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar........ Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari... Elaborasi • Siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pentingnya beriman kepada qadha dan qadar • Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 490 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10. • Siswa Menelaah berbagai literatur untuk menemukan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar... Pendidikan Agama Islam IX/2 10. 2)...1..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

.............. ............................. 2....... Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah............. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadha dan qadar! 2.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .... • Teknik Penilaian Tes lisan Tes tulis Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uraian Identifikasi Instrumen / Soal 1............... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................. Sebutkan beberapa ciri bahwa seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar! 3............................................................................. Menyebutkan ciri-ciri seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar Allah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 491 .......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan kalian di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ...... 20........................... Menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah.......................... 3........................................ ......................

qadar dan takdir • Kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar.. memberikan penguatan dan penyimpulan 492 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian qadha dan qadar • Hubungan antara qadha.. Elaborasi • Siswa menelaah......... Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian qadha dan qadar dan menjelasakan hubungan antara keduanya serta meyakini bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah... Kegiatan Inti 1)..2. Pendidikan Agama Islam IX/2 10..... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qadha dan qadar...... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. mencari dan menemukan hubungan antara qadha dan qadar..... 2)..

.................................................................................................................................... 2................. Buatlah laporan tentang suatu aktivitas (misalnya aktivitas kalian di sekolah) yang menunjukkan hubungan antara qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 493 .......... ....... 20........................................................ .......................... .................................... 3................... Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Uraian Instrumen / Soal 1.. ............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................... Menjelaskan perbedaan antara qadha dan qadar Allah..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... Apa makna kata qadha dan qadar dari segi bahasa! 2.. Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar Allah........................................................................................................................................................... Apa perbedaan pokok antara qadha dan qadar menurut pendapat para ulama! 3........................................

......3.. Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan takdir muallak dan mubram dan menyebutkan contoh-contohnya...... Kegiatan Inti 1)... 2)... Elaborasi • Siswa mendiskusikan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam IX/2 10.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan takdir muallak dan mubram • Contoh-contoh takdir muallaq dan mubram Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10........ 494 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Eksplorasi • Siswa Mengamati berbagai fenomena di masyarakat untuk mengidentifikasi perilaku seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar....

............ Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Isian Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1.......................................................................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang pernah kita alami........................... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa contoh qadha dan qadar Allah terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari! 3....... Di antara dua contoh dari qadha dan qadar Allah adalah ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. 20.......................................... ........................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 495 ................ 2...................................................................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang belum pernah kita alami.................................. ............ 2.................. ............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... Identifikasi juga beberapa contoh qadha dan qadar Allah yang belum kalian alami dalam perbuatan kalian sehari-hari! Mengetahui Kepala Sekolah . dan .............................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............................. 3............... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar Allah seperti disebutkan dalam al-Quran......................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..

Pendidikan Agama Islam IX/2 10. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : SMP / MTs . Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode . mengartikan dan menjelaskan maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar.... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qadha dan qadar.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 496 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang qadha dan qadar • Arti dalil naqli tentang qadha dan qadar • Maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar.4. 2).. Kegiatan Inti 1). Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca....

.................................... lalu tulislah dalam buku kerja kalian dan serahkan kepada guru kalian! 2..... ..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................... Teknik Penilaian Penugasan Tes lisan Tes tulis Bentuk Instrumen Pekerjaan rumah Unjuk kerja Uraian Instrumen / Soal 1............................................... Menunjukkan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar........................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................................... Sebutkan dan jelaskan satu kandungan pokok dari ayat-ayat alQuran yang terkait dengan qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......................................... 3......................................................... Mengartikan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 497 ... 2................. 20........ .............................................................................................................. Menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar..... Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan iman kepada qadha dan qadar..... Tunjukkan satu ayat terkait dengan qadha dan qadar lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 3. ...........

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian takabur • Dalil naqli tentang takabur • Akibat buruk takabur Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari takabur..... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menyebutkan pengertian takabur.....1...... Menyebutkan pengertian takabur.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai takabur.... Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 498 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... 2)... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang takabur dengan metode .... Pendidikan Agama Islam IX/2 11... Menghindari Perilaku tercela 11.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian takabur...

................................ Teknik Penilaian Kuis Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ ......... Menjelaskan pengertian takabur........ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 499 ................................................................................................................................. Apa makna kata takabur dari segi bahasa! 2............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................................. Tunjukkan salah satu dalil naqli terkait dengan takabur! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................... 2.................................. ...................................... ...... 20................................. ... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur..................................................................................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........

Menyebutkan contoh ....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. 500 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....2. Menghindari perilaku tercela 11. 2)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri takabur...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya..... Kegiatan Inti 1)..... Pendidikan Agama Islam IX/2 11.contoh perilaku takabur 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pentakabur. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...

.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................. Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada Allah! 2..................................................... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada sesamanya! .................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap Allah Swt................................. ....................................... 2.................................. 20..................................................................... ................................................. ...... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1............... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.......................................................................................... ............................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap sesama manusia............................................................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 501 ...............................

............. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi takabur..3.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku takabur • Pembiasaan diri menjauhi perilaku takabur Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Tentang Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari Kegiatan Inti 1)............... 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku takabur serta membiasakan diri menjauhi perilaku takabur. Pendidikan Agama Islam IX/2 11.. 502 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Menghindari perilaku tercela 11...

......................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 503 ............................ 20..................... 2........................ Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah keluarga! 2.... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga................... 3............................................. ........................................................................ ............................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah....................................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Urian Urian Urian Instrumen / Soal 1............................................................. ... ............................................................... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat..... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di sekolah! 3....................................................

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . syarat-syarat.... Menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.. makmum shaf. Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian......1. ketentuan menjadi imam....... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah......... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq.. Pendidikan Agama Islam IX/2 12... 504 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12...

......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................... .............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................................................... Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah berjama’ah? 2.............................................. .......................... Kumpulkan beberapa dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid lalu tunjukkan di depan kelas! ...................................................................................... 20....................................... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............. ... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid..... Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah munfarid? 3........................................................................................................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah berjama’ah.................................................................. Menjelaskan pengertian shalat sunnah munfarid......... 3................................................................ • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes lisan Tes lisan Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat pekerjaan rumah Instrumen / Soal 1............ 2.......... ........................................................... ................................................................................. .. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 505 .........................................................................

...... 506 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum............ makmum shaf. serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq...2. Menyebutkan contoh shalat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Pendidikan Agama Islam IX/2 12.... Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. syarat-syarat....... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.. ketentuan menjadi imam.

..................................................... ................ Di antara tiga contoh shalat sunnah berjama’ah adalah ... .................................................... ............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 507 ................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..................... 2.............................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................................................... 20................................................................... Satu contoh shalat sunnah munfarid adalah ............................................................. .................................... 2.................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah berjama’ah... ..................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........... Teknik Penilaian Tes tulis Kuis Bentuk Instrumen Isian Isian Instrumen / Soal 1....... ............................................ Mengetahui Kepala Sekolah ........... ................................................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah......................... dan ........... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah munfarid........................................................................ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah.......

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Praktikkan shalat berjamaah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi 508 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12... Kegiatan Inti 1)...... mensimulasikan shaf.... dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.. dua makmum... • Simulasi shaf shalat jamaah dengan satu makmum........ dan makmum masbuk...... Pendidikan Agama Islam IX/2 12.... 2). Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mempraktikkan shalat berjamaah...... makmum muwafiq...3... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan shalat berjamaah. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Menjelaskan tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melakukan praktik shalat berjamaah. Jelaskan secara singkat tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid! 2. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nil ai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes lisan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . mensumulasikan shaf makmum. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid di sekolah. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan shalat berjamaah tanpa melakukan kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. Tunjukkan dan praktikkan salah satu shalat sunnah munfarid yang sering kalian lakukan! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 509 . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. 2.

...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum................................................................................ 20.................................................................................................................................. ............... 510 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................... ........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................... ............................................................................................................................................................ • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................................................................................................................... .........................................

Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13.......... dan menyebutkan contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian seni budaya lokal • Pengertian tradisi Islam • Contoh-contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami budaya dan seni Islam. 2)...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 511 . Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian seni budaya lokal....... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai seni dan tradisi Islam serta mencari contoh-contohnya. tradisi Islam.. Pendidikan Agama Islam IX/2 13...1... Kegiatan Inti 1)........ Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian seni dan tradisi Islam....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

........ 20...... Menjelaskan pengertian tentang seni budaya lokal... 512 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................. • Teknik Penilaian Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1....... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. 3......... .. ....... 2........................................................................................................................................................................................................................................ Jelaskan salah satu jenis seni budaya lokal yang bernuansa Islami di daerah kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................... Menceritakan seni budaya lokal yang bernuansa Islami..................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............ Tunjukkan beberapa seni budaya yang berkembang sekarang yang merupakan warisan tradisi Islam! 3........................................................................ Apa yang kalian ketahui tentang seni budaya lokal! 2.................... ... ....................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...................................... Menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam.......................................................

..... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk berdiskusi tentang tradisi halal bihalal. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 513 ...... grebeg besar dan sekaten..... dugderan....... 2)....2. kupatan. Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan dan mengapresiasi tradisi halal bihalal. Pendidikan Agama Islam IX/2 13.. Kegiatan Inti 1). grebeg besar dan sekaten Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Tradisi halal bihalal. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. dugderan. dugderan.. grebeg besar dan sekaten... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. kupatan.. Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13..... kupatan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . kupatan... grebeg besar dan sekaten. dugderan. • Apresiasi terhadap tradisi tradisi halal bihalal..

.......................................................................... 2........................................................... Lakukan pengamatan terhadap salah satu upacara adat di lingkungan kalian lalu buatlah laporannya dengan mengaitkan dengan pandangan Islam! 2....... • • Teknik Penilaian Observasi Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Instrumen observasi Proyek Instrumen / Soal 1............................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya....... 514 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara yang bernuansa Islami........... Memelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara........................................ 20............................................................................. Buatlah satu kelompok (group) seni untuk mengembangkan salah satu seni budaya lokal yang Islami dengan misi dakwah Islam! Mengetahui Kepala Sekolah .......................... ............................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............. ..................... .............................................

…. jml siswa Frekwensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 515 . …...... ….1 1.2 dst 3..2 dst 2. ….. ….2 dst No KKM 1 2 3 4 5 dst Rata-rata Ketuntasan belajar (dalam %) ≤ 49 50-74 75-100 ≥ KKM sekolah ….1 2. ….KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD SK 1 SK 2 SK 3 Nama Siswa KD KD KD 1. ….1 3. …...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful