KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs

)

PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1 : ........................... : ........................... : ...........................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

219

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

220

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian "Al" Syamsiyah, "Al" Qamariyah dan menyebutkan hurufhuruf Syamsiyah maupun Qamariyah dengan Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Pengertian "Al" Syamsiyah • Pengertian "Al" Qamariyah • Huruf-huruf Syamsiyah • Huruf-huruf Qamariyah Materi Kegiatan Pendahuluan :

Pengertian & Hukum
Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca AlQuran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

221

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Muzzammil (73): 4]. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. untuk membaca AlQur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap hurufhurufnya (bertajwid). Firman Allah s.w.t. yang lain:

Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Furqaan (25): 32]. 2. Dalil dari As-Sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. (istri Nabi s.a.w.), ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.a.w., maka beliau menjawab:

Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s.a.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang, yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud, Salim, Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari). 3. Dalil dari Ijma' Ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini."

222

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Tingkatan Bacaan
Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan: 1. At-Tahqiq: Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 2. Al-Hadar: Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. 3. At-Tadwir: Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukumhukum tajwid. 4. At-Tartil Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tanda Tanda Baris

1. Baris di atas (Fathah) Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: 2. Baris di bawah (Kasrah) Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: 3. Baris di hadapan (Dhammah) Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: 4. Tanda mati (Sukun) Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab) (bu) (bi) (ba)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

223

contoh: 6. (bun). Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain) Contoh: 14. Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah) Contoh: (abbi). Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain) Contoh: (abbin). 10. 13.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5. contoh: (bin). Baris dua di atas (Fathatain) Memberikan bunyi 'an'. 9. (ban). Baris dua di hadapan (Dhammatain) Memberikan bunyi 'un'. Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah) Contoh: (abbu). contoh: 8. Sabdu di atas (Syaddah Fathah) Contoh: (abba). 7. Fathah-alif Contoh: (abbun). Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain) Contoh: (abban). 224 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 12. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (baa). 11. Baris dua di bawah (Kasratain) Memberikan bunyi 'in'.

maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ْ ( ‫ي‬ ‫ة‬ َّ‫سة‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫غما‬ َ‫د م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫) ّي‬ -contoh bacaan No. Kasrah-alif Contoh: dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (bii). Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. 2. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf. 4. 6. Dhammah terbalik Contoh: 17. yakni ‫ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل‬. Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Karena membacanya dengan diidghamkan. 3. Maddah Contoh: (buu).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 15. 3. Tertulis Dibaca Keterangan 1. ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طّمآ‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َّ ‫اطل‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طآاآ‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َ‫ث‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ怜翕 ‫ص‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ا ط‬ َ ‫م‬ ُ怜翕 ‫ي‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َ‫ت‬ ْ ‫ا ط‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُ怜翕 ‫ض‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫الط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫ث‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 225 . dibaca panjang 2 harakat (hitungan) 16. dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan) (baaa) . Materi Kegiatan Inti : Hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah Pengertian Al syamsiyah 1. 5. yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah). Syamsiah artinya seperti matahari 2.

9.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 7. Tertulis Dibaca Keterangan ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ‫ا‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫ٰىحب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ح‬ ‫د‬ َ‫ا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ怜翕 ‫غ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫حب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 226 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 3. Qamariyah artinya seperti Bulan 1. 4. 2. 10. No. 2. Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. 1. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah (‫ة‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ر ة‬ ِ‫م ّي‬ َ‫ق م‬ َ‫ر م‬ ْ ( ‫هما‬ َ‫ظ م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫)ّي‬. 11. Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar). 13. 5. 8. 12. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf. seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat: yaitu huruf-huruf ( ‫) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬. ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ك ط‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫ل ط‬ َّ‫اطل‬ َ ُ怜翕 ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِ‫ذ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َ‫ن‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َ ‫د‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َ ‫س‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِ‫ظ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُ怜翕 ‫ز‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ْ ‫كوط‬ ‫ر‬ ُ怜翕 ‫ش‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫طل ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ظ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ل‬ Pengertian Al Qamariyah 1. yakni tetap kelihatan bacan lam sukunnya. 14. Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah .

14.com/al-syamsiah-al-qomariah. 9. ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ怜翕 ‫و‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ怜翕 ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ怜翕 ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ Perbedaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariah No 1 Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qomariyah Pada alif Lam syamsiah terdapat tanda tasyidّ َPada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun / mati ْ ‫ط‬ 2. 4. 10. Hurufnya ada 14 yaitu ‫ ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ‬Hurufnya ada 14 yaitu ‫ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬ ‫زشل‬ Sumber : http://sisvo. Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Alif lam Syamsiah tdk dibaca al Huruf l ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Al Qomariyah dibaca al ( jelas al melainkan lebur kedalam huruf didepanya nya ) Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf syamsiah Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf al qomariyah .php Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 227 . 11. 8. 7. 12.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6. 13.yolasite. 3.

guru sebagai fasilitator. dan mengklasifikasikan huruf-huruf syamsiyahd an qamariyah dalam kelompok masing-masing. 2). Elaborasi • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah 3) Konfirmasi • Siswa mencari. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. menemukan. menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok secara bertanggungjawab Kegiatan Inti 1). • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian : Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Syamsiyah  Menyebutkan contohcontoh bacaan “Al” Syamsiyah  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian “Al” Syamsiyah !  Sebutkan huruf-huruf syamsiyah !  Jelaskan pengertian “Al” Qamariyah !  Sebutkan huruf-huruf qamariyah!  Apakah arti lafal syamsiyah? 228 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. • Siswa Siswa Sugi dan Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.

................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Menunjukkan contohcontoh hukum bacaan “Al” Qamariyah  Apakah arti lafaz qamariyah?  Mengapa “Al” Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah?  Mengapa “Al” Qamariyah disebut juga izhar qamariyah? Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................... ................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 229 ........................................... 20....... . ............................................

.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi bacaan..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi tulisan. Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung “Al” Syamsiyah dan qamariyah... Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam VII / 1 1... Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah..... Membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dari segi tulisan maupun bacaan... 2)......... Elaborasi 230 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... siswa diperintahkan mencari informasi tentang perbedaan dari segi tulisan......

isyarat. 3) Konfirmasi o Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan. maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. menemukan. dan mengklasifikasikan contoh-contoh “Al” Syamsiyah dan qamari-yah bersama kelompoknya masing-masing.  Bandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. o Guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. Siswa diberi tugas oleh guru tentang perbedaan bacaan antara lafadz Syamsiyah dan Komariyah Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah.  Lafaz ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ف‬ ُ ‫غ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Lafaz ‫م‬ ُ ‫ال‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ب م‬ ِ‫و ّي‬ ْ ( ‫ض‬ ُ ‫غ‬ ْ ( ‫م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ر ا‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫غ‬ َ‫م‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 231 . tulisan. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah.  Membandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. Siswa Sugi dan Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah. o Guru menanyakan kepada siswa tentang refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. o Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • Siswa Siswa Sugi dan Siswa mencari.

........................... ....................................... 20.......................... .......................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫س‬ ٍ ‫نما‬ َّ‫ب الة‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ mengandung bacaan “Al”  Ketika membaca “Al” Syamsiyah.......................... 232 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................... sedangkan ketika membaca “Al” Qamariyah bunyi lam-nya Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................... ........... ........................................................................................................................................................................................................................... bunyi lam-nya melebur ke dalam huruf sesudahnya...............................................................................

.. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1. Menerapkan bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar...3.. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan “Al’ Syamsiyah dan Qamariyah. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 233 ... Kegiatan Inti 1)................ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan "Al" Qamariyah dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ...... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan dengan benar... 2).

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. al-‘Adliyat. alDluha. al-‘Adliyat ? Rubrik/Pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancar an Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya Nilai 100 234 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. alDluha.  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. ?  Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah!  ِ‫ل ّي‬ ‫ق‬ َ‫فم‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫أ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ ‫ف ي‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ذ ة‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫م ّي‬ ‫ة‬ َ‫ط م‬ َ‫ح م‬ ُ ‫ل‬ ْ ( ‫ا‬ ِ‫حما ّي‬ ‫ت‬ َ‫ل م‬ ِ‫صماّي‬ َّ‫لوا ال ة‬ ُ ‫م‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫و م‬ َ‫وا م‬ ْ ( ‫ن‬ ُ ‫م‬ َ‫ن ا م‬ َ‫ذي م‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫اة‬ ُ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ ‫كما‬ َ‫ت م‬ َّ‫م ال ة‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫هما‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬  ِ‫ي ّي‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ق‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫م ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫عم‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫ي ّي‬ ‫م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ن ال ة‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫م‬   Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS.

....................................... 20.............................. ........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Bacaan Alif Lam Syamsiy ah dan Qamariy ah • Makhraj • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya 90 80 70 60 50 Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ......................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 235 ................................................................ .................

......1. • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT.................. Pendidikan Agama Islam VII/1 2.. Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifatsifat Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT. 236 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Allah SWT • Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT • Sifat-sifat Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang dirasakan siswa saat ini. membaca dalil naqli tentang sifatsifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah.. kepada orang yang beriman..... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2..

 Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Baqa’. Ilmu. Iradat. 3) Konfirmasi • Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. Qiyamuhu binafsih. Sama’. sifat wajib. Bashar. Qiyamuhu binafsih. 2). Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah.  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. dan Wahdaniyyah). mustahil dan jaiz. Ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Iradat. Hayyat.  Jelaskan pengertian iman kepada Allah SWT!  Jelaskan pengertian sifat wajib Allah !  Jelaskan pengertian sifat mustahil Allah !  Jelaskan pengertian sifat jaiz Allah !  Tulislah ayat Al-Qur’an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 237 .  Membaca ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. dan Kalam). Bashar. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Elaborasi • Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat Allah SWT. Mukhalafatu lilhawadits. dan Wahdaniyyah). dan Kalam).  Bacakanlah ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Baqa’. Hayyat. Sama’. Mukhalafatu lilhawadits.

.......................................................... 20........................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah tentang sifat wajib Allah SWT? ............................................................................................................................................. ............................. ........... 238 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................................................................. ...............................................................................................

........ mustahil dan jaiz bagi Allah SWT melalui arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an yang disediakan... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat wajib..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....2. 2). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT • Sifat jaiz bagi Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Pre-test Kegiatan Inti Pertemuan Pertama Dan Kedua 1).... • Siswa menelaah sifat wajib. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 239 .. Pendidikan Agama Islam VII/1 2.. Eksplorasi • Guru memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an beserta artinya yang berkaitan dnegan sifat-sifat Allah SWT. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2.............. mustahil dan sifat jaiz bagi Allah SWT......

. Ilmu. Baqa’.  Jahlun merupakan sifat ... dan Wahdaniyyah). Qiyamuhu binafsih. program pengayaan. 240 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Bashar..  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat.menemukan dan mengklasifikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur’an yag disajikan. Bashar. Iradat.  Mukhalafatu lil hawaditsi artinya . Hayyat. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. jadi mustahil Allah mempunyai sifat . Iradat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mencari.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud).  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Mukhalafatu lilhawadits. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.... Sama’. Sama’.. • LKS MGMP PAI • Al-Qur’an dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Ilmu.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. dan Wahdaniyyah). Baqa’. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Mukhalafatu lilhawadits. • Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. Qiyamuhu binafsih. dan Kalam).  Sifat wujud artinya . 3) Konfirmasi • Siswa menelaah tentang sifat jaiz bagi Allah. dan Kalam). Hayyat. sifat wajib.  Allah mempunyai sifat wajib wujud. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. mustahil dan jaiz.

.......................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .......................................... ................................................ ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Sifat jaiz Allah adalah Mengetahui Kepala Sekolah ...... 20..................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 241 .................................................................................................................

.... Pendidikan Agama Islam VII/1 2....... Elaborasi 242 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifat-Nya 2.......3.......... Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT.. 2).....

• Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. • LKS MGMP PAI.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. • Siswa mencari. • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT. 3) Konfirmasi • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.  Lakukan pengamatan terhadap alam / lingkungan sekitar atau dengan menyaksikan VCD tentang keajaiban alam. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Lingkungan/alam sekitar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Tulislah hal-hal yang menarik berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Tugas rumah Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada Allah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian iman kepada Allah.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. kemudian buatlah kesan yang kamu rasakan! • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 243 . program pengayaan.

............................................ 20.............................................................................................................................................................................................. 244 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .............................. ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................... ................................................................................................................................ .......................................................................................... .........................................................................

.. Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifatsifat Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Pendidikan Agama Islam VII/1 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Perbedaan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman • Perilaku orang yang beriman kepada Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 245 ..............4......... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2.... menjelaskan gambaran perilaku orang yang beriman dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......

• merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Elaborasi • Siswa mencari.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara untuk Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal.  Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. 246 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Jelaskanlah cara Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. • LKS MGMP PAI • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT.  Bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.  Belajar giat untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. program pengayaan. • Lingkungan/alam sekitar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 2). 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD.

........................................................................................ ..................................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ......................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik • Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan sikap kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Sikap N Pernyataan Sangat Tdk Setuju Netral o Setuju Setuju 1 Dengan melihat alam dan isinya yang merupakan ciptaan Allah SWT............. maka tidak akan tumguh biji tomat yang rasanya pedas ................................................................................................... walaupun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan 5 Bila biji cabe dan biji tomat ditanam dalam satu lobang.......................... 20................................................................ ....................................... ...................... maka bertambahlah iman saya kepada-Nya 2 Tak ada satupun barang-barang yang menempel di tubuhku adalah buatanku sendiri 3 Sebagai makhluk sosial saya membutuhkanbantuan orang lain 4 Saya selalu berusaha mendapatkan nilai bagus............ .......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 247 ...............................................................................................................................................

al-Adlu. al-Wahhab. al-Hadi... al-Latif. al-Fattah. Pendidikan Agama Islam VII/1 3. al-Fattah...... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna.. al-Qoyyum... al-Wahhab...... al-Malik.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ar-Rozzaq... dan al-Ghoffar) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian Asmaul Husna • Pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. alLatif. al-Hadi... menjelaskan pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz... Memahami Asmaul Husna 3. ar-Rozzaq. al-Latif. al-Qoyyum. arRozzaq..1. al-Malik. al-Adlu.. al-Malik.. al-Qoyyum. dan al-Ghoffar) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan 248 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . al-Malik.. al-Latif. al-Fattah.. al-Hadi. ar-Rozzaq.. al-Wahhab. al-Fattah....... dan al-Ghoffar) • Dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Hadi. alQoyyum.. al-Wahhab. dan al-Ghoffar) dan membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz... al-Adlu. al-Adlu..

alQoyyum. al-Hadi. Kegiatan Inti 1). • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. ar-Rozzaq. • Siswa secara bersama-sama melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Hadi. ar-Rozzaq. al-Hadi. ar-Rozzaq. dan al-Ghoffar) dengan kelompok masing-masing dengan metode . alWahhab. al-Adlu. al-Adlu. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Malik. al-Qoyyum. al-Adlu. al-Hadi. ar-Rozzaq. dan al-Ghoffar) • Siswa mengomentari bacaan yang telah dilakukan guru (Eksplorasi). dan alGhoffar) • Siswa Berlatih membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. dan al-Ghoffar) • Siswa secara acak ditunjuk untuk melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (alAziz. ar-Rozzaq. al-Latif. al-Fattah. al-Malik. al-Wahhab. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. al-Adlu. al-Latif. dan al-Ghoffar) dengan kelompok diskusinya masing-masing. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Siswa mengamati guru membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Wahhab. dan al-Ghoffar). Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan memberikan paparan mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Fattah. al-Hadi. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. al-Malik. alFattah. LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 249 . al-Wahhab. al-Malik. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. al-Malik. al-Wahhab. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. al-Qoyyum. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. 2). ar-Rozzaq. al-Latif. al-Latif. program pengayaan. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-Adlu. al-Fattah. al-Wahhab. al-Malik. al-Latif. al-Hadi. al-Adlu. al-Qoyyum. alQoyyum. al-Fattah. al-Qoyyum. • Guru sebagai fasilitator.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Apersepsi Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami Asmaul Husna. al-Latif. al-Fattah.

Al-Qayyum. Al-Fattah..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlGhaffar.. Al-‘Aziz... 20.. AlFattah... Al-Qayyum. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Hafalkanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.. Al-Hadi.. .. AlWahhab. Al-‘Adl.. AlHadi. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 250 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..  Jelaskan pengertian Asmaul Husna!  Jelaskan pengertian al-Aziz!  Jelaskan maksud Asmaul Husna al-Hadi!  Apakah yang dimaksud dengan al-Adlu?  Bagaimana perwujudan Asmaul Husna al-Ghoffar?  Jelaskan maksud al-Latif!  Jelasakan maksud ar-Rozzaq!  Apakah yang dimaksud alWahhab?  Jelaskan maksud al-Fattah!  Apakah yang dimaksud alQoyyum? Mengetahui Kepala Sekolah .. Al-Wahhab..... AlWahhab. Al-Khaliq.... Al-Ghaffar.. Al-Hadi. Al-Ghaffar..  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Qayyum. Al-Shabur).. Al-Wahhab.. AlKhaliq. Al-‘Adl.. Al-Shabur).. AlFattah.... Al-Fattah. Al-Qayyum.. Al-‘Adl...... Al-‘Adl. AlKhaliq. AlGhaffar. Al-Shabur)... Al-Shabur). AlHadi. Al-‘Aziz... Al-Khaliq.. Al-‘Aziz.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Aziz.....

....................................................................................................................................................................... .................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 251 ......................................................................................................... ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................

...2......... Memahami Asmaul Husna 3... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan diskusi..... 3) Konfirmasi • Siswa membiasakan diri berperilaku mulia sebagai cerminan 10 Asmaul Husna Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. 252 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... 2).... Pendidikan Agama Islam VII/1 3..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan 10 Asmaul Husna... Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan cara menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari dan menerapkannya...... Karakter siswa yang diharapkan : Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Penerapan menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..

 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Khaliq. Al-Wahhab. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. AlWahhab. AlFattah.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Qayyum. Al-‘Aziz. Al-Fattah. Al-Wahhab.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Adl. Al-‘Adl. Al-Ghaffar. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. Al-Hadi. AlGhaffar. Al-Qayyum.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. AlQayyum. Al-Fattah. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Al-Qayyum. Al-Khaliq. AlFattah. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. Al-‘Adl. Al-Hadi. AlKhaliq.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. 253 . Al-‘Aziz. Al-‘Aziz. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. AlWahhab. Al-‘Aziz. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Hadi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. AlKhaliq. Al-Wahhab. Al-Hadi. Al-‘Aziz. Al-Hadi. AlQayyum. program pengayaan. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. AlWahhab. Al-Khaliq. Al-‘Aziz. AlGhaffar. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Al-‘Adl. Al-‘Adl. Teknik • Tes penilaian diri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian Asmaul Husna. AlKhaliq. AlGhaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. AlFattah. Al-‘Adl. AlQayyum. Al-Fattah. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. Al-Hadi.

. saya berkeinginan untuk memberikan pertolongan.... ............... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 254 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Dorongan Hati Sangat Lema Kuat Kuat h Skor Skor Skor 3 2 1 No Pernyataan Tidak ada Skor 0 1 2 3 4 5 Saya berkeinginan menjadi orang yang berwibawa dan terhormat Bila melihat orang yang membutuhkan pertolongan............ dan tidak banyak merepotkan orang lain.. Saya ingin menularkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain JUMLAH SKOR = Mengetahui Kepala Sekolah ........ Saya ingin hidup mandiri... Saya berkeinginan untuk memberi nasehat mengajak. dan mempelopori teman-teman untuk beribadah dan berbuat kebajikan... 20.

Menjelaskan pengertian tawadhu. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 255 .. membaca dan mengartikan dalil naqlinya....... qana’ah dan sabar. ta’at...... Membiasakan perilaku terpuji 4..... ta’at... qana’ah dan sabar • Fungsi tawadhu...... qana’ah dan sabar.. ta’at. ta’at....1... ta’at.. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu..... qana’ah dan sabar • Dalil naqli tentang tawadhu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Pengertian tawadhu.. ta’at. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tawadhu. Pendidikan Agama Islam VII/1 4. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.

.. .  Jelaskanlah pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.....  Menjelaskan pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. ta’at.....  Menjelaskan pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. ... qana’ah dan sabar dengan metode ... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 256 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. program pengayaan.. ta’at.  Jelaskanlah pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya.. Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskanlah pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya....  Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.... 20..  Jelaskanlah pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya.. 2). • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. qana’ah dan sabar.

............................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 257 .................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ...................... ............................................................................................................................................................................................................................

. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tawadhu.... Pendidikan Agama Islam VII/1 4...... qana’ah dan sabar dalam kehidupan.... 258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . qana’ah dan sabar dalam kehidupan.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. qana’ah dan sabar dalam kehidupan dan menyukainya... taat.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu.. Kegiatan Inti 1).. Membiasakan perilaku terpuji 4.. taat. taat... taat... 2). Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu..2......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tawadhu.

• merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi....... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menampilkan contohcontoh perilaku tawadlu. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasilnya...  Menampilkan contohcontoh perilaku taat.... program pengayaan.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 259 . Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan tawadhu’!  Ceritakan contoh penerapan taat!  Ceritakan contoh penerapan qanaah!  Ceritakan contoh penerapan sabar! ......  Menampilkan contohcontoh perilaku sabar........ 20... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...  Menampilkan contohcontoh perilaku qana’ah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. ..

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tawadhu. qana’ah dan sabar dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tawadhu.... qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. qana’ah dan sabar.. taat.. Membiasakan perilaku tawadhu...... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadhu. taat.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..3... Membiasakan perilaku terpuji 4.. qana’ah dan sabar dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.............. taat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VII / 1 4... Kegiatan Inti 1). Eksplorasi 260 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... taat......

.. dan sabar dalam lingkungan sekolah.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku tawadlu. taat...... 2)... program pengayaan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. dan sabar dalam lingkungan masyarakat. dan sabar dalam lingkungan keluarga. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik...... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tawadhu... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 261 .. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya. 20. taat. • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... .  Membiasakan perilaku tawadlu. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. qana’ah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Teknik Penilaian Unjuk kerjas Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang tawadhu' ketika bertemu dengan guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang taat ketika diperintah oleh guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang qanaah ketika menerima pemberian orang tua!  Simulasikan sikap anak yang sabar saat menerima musibah! ... qana’ah dan sabar. qana’ah. taat... qana’ah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran....  Membiasakan perilaku tawadlu..... taat....

..................................................................................... ............................................... 262 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ..............................................................................................................................................................................................

. 2)....1.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 263 .... Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum....... Pendidikan Agama Islam VII/1 5.... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Thaharah (bersuci) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum......... Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya...... • Siswa berlatih mendemonstrasikan wudlu dan tayammum dengan metode . • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..

. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya...  Menyebutkan perbedaan antara wudlu dan tayammum.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..... Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . program pengayaan....... 20.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian mandi wajib!  Jelaskan cara-cara mandi wajib!  Jelaskan sebab-sebab mandi wajib!  Apakah hukum mandi wajib?  Jelaskan sunah mandi wajib! Mengetahui Kepala Sekolah ....... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.....  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum.  Menjelaskan tatacara wudlu dan tayammum.  Menjelaskan pengertian tayammum dan dasar hukumnya......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Mempraktikkan wudlu dan tayammum di sekolah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya....... ..

.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 265 ....................................................................................................................... .................... ..........................................

............ hal-hal yang menyebabkannya serta mendemonstrasikannya........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian mandi wajib • Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib • Tata cara mandi wajib • Demonstrasi mandi wajib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya thaharah terutama mandi wajib....... Elaborasi 266 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian mandi wajib. Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5....2 Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan tata cara mandi wajib... Pendidikan Agama Islam VII/1 5.. 2).

.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP....................................................... ........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian hadas! Jelaskan pengertian najis! Sebutkan pembagian hadas! Sebutkan pembagian najis! Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Mengetahui Kepala Sekolah ................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................................................................... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya..........................................................................................  Menjelaskan tatacara mandi wajib........................................... 20......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai mandi wajib. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 267 ................................................................ .............................. • Siswa berlatih mendemonstrasikan mandi wajib dengan metode .............................  Mendemonstrasikan mandi wajib secara singkat.... ......................  Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib............................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................

pembagiannya serta cara mensucikannya...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan antara hadas dan najis.. serta menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis... Kegiatan Inti 1)....... Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis.3.. menyebutkan macam-macamnya dan cara mensucikannya.. Pendidikan Agama Islam VII/1 5. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian hadas dan najis • Macam-macam hadas dan cara mensucikannya • Macam-macam najis dan cara mensucikannya • Perbedaan antara hadas dengan najis Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya bersuci.. 3) Konfirmasi 268 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci) 5...... Eksplorasi • Guru menjelaskan tentang hadas dan najis................ 2).

mutmainnah 4... Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 3. mukhaffafah b.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... 2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melaporkan hasilnya.... Menjelasakan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya. program pengayaan..... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! Mengetahui Kepala Sekolah ... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.... 4. mughallazhah d. Kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu dinamakan najis: a.. .... Menyebutkan perbedaan antara hadas dan najis. 20... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Jelaskan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya! 2. • • • Teknik Penilaian Tes tullis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Jawaban singkat Instrumen / Soal 1......... mutawasithah c... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya..... Menyebutkan macammacam najis dan cara mensucikannya.. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 269 . Menyebutkan macammacam hadas dan cara mensucikannya.. 3..

................ Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu........................................ ta’at....... sunah-sunah... 2)................. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat wajib • Dalil naqli tentang salat wajib • Syarat-syarat salat • Rukun salat • Sunah-sunah salat • Hal-hal yang membatalkan salat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib..................................... rukun................. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib................. Kegiatan Inti 1)............ RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ............. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian..... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.......... .................................. serta batalnya salat wajib... qana’ah dan sabar dengan metode .................................................. Memahami tatacara salat 6. 3) Konfirmasi 270 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................... syarat-syarat................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ............. Pendidikan Agama Islam VII / 1 6................1...........................

..  Menyebutkan rukun-rukun shalat.  Menyebutkan syarat-syarat shalat. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. wajib b...... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran...  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1.. Jelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya! 2 Sebutkan syarat-syarat shalat! 3 Membaca takbiratul ihram ketika shalat merupakan salah satu .. shalat... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP......... mubah 4 Sebutkan beberapa sunnah shalat! 5 Sebutkan beberapa hal yang membatalkan shalat! Jawaban singkat Jawaban singkat Mengetahui Kepala Sekolah ......... program pengayaan. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. a.. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 271 . • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. . • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........... sunnah d.... rukun c.  Menyebutkan sunnahsunnah shalat. 20.

.......................................................... serta mempraktikkannya.................................................................................................... Mempraktikkan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat hafal bacaan-bacaan salat................................................................................... 272 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................................... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Hafalan bacaan-bacaan salat • Peragaan gerakan-gerakan salat • Praktikkan salat wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pentingnya salat dengan benar dan khusyu.... Pendidikan Agama Islam VII / 1 6................................... Memahami tatacara salat 6............. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .................................................................................... ....................... ..2........ memperagakan gerakan-gerakannya...................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1).  Memperagakan bagianbagian dari gerakan shalat.  Praktikkan shalat wajib secara benar. program pengayaan. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Elaborasi • Guru mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat • Siswa melakukan praktik salat dengan berkelompok. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 2). • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Mempraktikkan shalat wajib secara benar. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Rubrik Aspek yang dinilai Indikator kemampuan • khusyu’ Nilai 100 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib).  Praktikkan bagian-bagian dari gerakan shalat. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa menghafalkan bacaan-bacaan salat dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Sebutkan bacaan-bacaan shalat yang pokok. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 273 .  Menyebutkan bacaanbacaan shalat yang pokok.

......... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.................................................. ................................... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan................................ 20........................................................................................................................ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.......................................................................................................................................................................................................................... 274 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................ ................................................. ...................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Bacaan-bacaan................................ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan...... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan • Melaksanakan salat fardu tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. ..................

.. serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq... makmum shaf.... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan salat berjamaah. Menjelaskan pengertian salat jama’ah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian salat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... syarat-syarat.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 275 ........ 2). Pendidikan Agama Islam VII/1 7. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf salat berjamaah • Halangan salat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah....1.. ketentuan menjadi imam...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan salat jamaah • Syarat-syarat salat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum. Memahami tatacara salat jamaah dan munfarid (sendiri) 7.. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian........

..... program pengayaan.  Menjelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.. Mengetahui Kepala Sekolah ....  Jelaskan halangan-halangan shalat berjama’ah.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Jelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah. .. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya.. 20...  Menjelaskan pengertian shalat munfarid.... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan salat berjamaah.....  Jelaskan pengertian shalat munfarid.  Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah..... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...  Menjelaskan halanganhalangan shalat berjama’ah...  Jelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram........

..................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 277 ........................................................................................................ ..................

. makmum muwafiq.. dua makmum... Memahami tatacara salat berjamaah dan munfarid (sendiri) 7...... • Simulasi shaf salat jamaah dengan satu makmum.. mensimulasikan shaf. Pendidikan Agama Islam VII / 1 7..... Elaborasi 278 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Praktikkan salat berjamaah.2... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan salat berjamaah..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Memperaktikkan salat berjamaah dan salat munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat berjamaah.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. 2). Kegiatan Inti 1)... dan makmum masbuk..... dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah........

Gerakan-gerakan rukun • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika Kekhusyu’an / menjadi imam maupun makmum.  Mempraktikkan shalat berjama’ah di sekolah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  Mempraktikkan shalat munfarid di sekolah. baik • Melaksanakan salat berjamaah tanpa bacaan rukun maupun melakukan kesalahan ketika menjadi sunah imam maupun makmum. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  jelaskan tatacara shalat munfarid. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. tumakninah / penghayatan 279 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan praktik salat berjamaah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menjelaskan tatacara shalat munfarid. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. mensumulasikan shaf makmum.  praktikkan shalat munfarid di sekolah. program pengayaan. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Indikator kemampuan • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 • Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara shalat berjama’ah. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. Bacaan-bacaan. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat berjama’ah.  praktikkan shalat berjama’ah di sekolah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.

........................... 20......................................... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ............................................ 280 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................................................................................................................................... • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum..............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.................... .................................... ............................ .................................................................................................................................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................ ........................................................

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .................. serta menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul.. Pendidikan Agama Islam VII/1 8..... 2). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad • Kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak • Kehidupan Muhammad semasa remaja dan dewasa • Proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar sejarah Nabi.1. Kegiatan Inti 1). Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 281 . Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak...... Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad... Eksplorasi • Guru menceritakan kehidupan masyarakat Makkah sebelum Nabi Lahir dan masa kanak-kanak Nabi sebagai pengantar siswa menyaksikan VCD Sejarah Nabi... remaja dan dewasa.. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8..

 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Madinah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. dalam mendakwahkan Islam di Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyaksikan film tentang sejarah Nabi sampai masa diangkatnya beliau menjadi rasul. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah.  Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 282 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Nabi • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. program pengayaan.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dalam mendakwahkan Islam di Makkah. dalam mendakwahkan Islam di Makkah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.  jelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw. • Siswa membuat sinopsis.

............................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 283 .................................................................................................................................... ............................. ............................................................................................................................................................................................................  Apakah yang dimaksud dengan pasukan gajah?  Ceritakan masa kanak-kanak Nabi yang yatim piatu! ......................................... .......................................... 20....................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madinah.......................... .......... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......................................................................

.... 2).. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa.....2. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan diskusi yang harus dilakukan siswa........ Pendidikan Agama Islam VII / 1 8. • Siswa berdiskusi tentang misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 284 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dalil naqli yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa serta menjelaskan misi beliau untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa..... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. • Misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa....... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai berakhlak mulia Nabi Muhammad.....

......................................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik......... untuk semua manusia dan bangsa............... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... ....................... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP............. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran............ • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.............. ................................................ khusus untuk umat Islam...............................................................................  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw...................... ....... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya....... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram....................... untuk semua manusia dan bangsa...... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw...................................................... program pengayaan................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 285 .  Bacalah dan artikan dalil naqli tentang kerasulan Muhammad!  Untuk siapakah Nabi Muhammad SAW diutus?  Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia? Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw........... khusus untuk umat Islam.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.................. 20............... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran..........

........ KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 286 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................... : VII /2 : ........... : ................. : .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs..

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 287 .

.. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menguasai konsep mengenai hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 288 ... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin.. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9...... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .....1.... • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta pembagiannya.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya....... Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian nun mati/tanwin • Pengertian mim mati • Pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin • Pembagian hukum bacaan mim mati Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid......... 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

• Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar syafawi. ikhfa’ syafawi. • Siswa mencari.  Menjelaskan pengertian mim mati. ikhfa’. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. dan iqlab. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin!  Sebutkan huruf-huruf izhar!  Sebutkan huruf-huruf idgham Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 289 . idgham bighunnah. idgham bilaghunnah. menemukan. dan idgham mimi. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian nun mati/tanwin. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. program pengayaan.  Menyebutkan contohcontoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. dan idgham mimi. dan iqlab. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar. ikhfa’.  Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.  jelaskan pengertian mim mati. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. ikhfa’ syafawi. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian mim mati serta pembagiannya. menemukan. idgham bighunnah. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. idgham bilaghunnah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar syafawi. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

....... ............................ ............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)        bighunnah dan bilaghunnah! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’! Sebutkan huruf iqlab! Buatlah skema pembagian hukum bacaan mim mati! Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’ suafawi! Sebutkan huruf idgham mimi! Apakah perbedaan izhar khalqi dengan izhar syafawi? Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................ .................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... 20.............................................................................................................................................................................. 290 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................................................

. dan mengklasifikasikan contoh-contoh izdhar. idgham bila ghunnah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . idgham bila ghunnah. dan idgham mimi.... idgham bighunnah.. ikfa’...... ikhfa syafawi.. idgham bila ghunnah. dan iqlab... idgham bila ghunnah... Kegiatan Inti 1). • Siswa mencari.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan bacaan izdhar.... ikfa’. ikhfa syafawi.. dan iqlab. idgham bighunnah. ikfa’.. dan idgham mimi.. • Perbedaan bacaan idzhar syafawi... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9. idgham bighunnah.. idgham bighunnah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 291 .. ikfa’. dan iqlab bersama kelompoknya masing-masing. dan iqlab. Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin berupa bacaan idzhar. Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung izdhar. serta dapat membedakan hukum bacaan mim mati berupa idzhar syafawi... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9. menemukan...2....

program pengayaan. dan mengklasifikasikan contoh-contoh idzhar syafawi. dan iqlab. ikhfa syafawi. • Siswa mencari. ikfa’. • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung idzhar syafawi. ikfa’. dan idgham mimi. idgham bila ghunnah. idgham bila ghunnah. idgham bighunnah. 2). • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. menemukan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan izdhar. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan idzhar syafawi. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dan iqlab. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Elaborasi • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan izdhar. idgham bighunnah. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. ikhfa syafawi. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran • 292 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. ikhfa syafawi. • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan idzhar syafawi. dan idgham mimi. dan idgham mimi. ikhfa syafawi. dan idgham mimi bersama kelompoknya masing-masing. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.

....  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mim mati............... .............................................................. .............. 20......................................................................  Lafaz ‫مما‬ َ‫ه م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ ّي‬mengandung bacaan  Lafaz ‫ت‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫فم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ت م‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ن م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ذ‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫ط اة‬ َ‫را م‬ َ‫ص م‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ ِ‫عّي‬ َ‫ع م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫وا‬ َ‫م‬ mengandung bacaan  Lafaz ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ُ ‫ل‬ َ‫وام‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Lafaz ‫مما‬ َ‫ب م‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫ن‬ َ‫ني م‬ ِ‫ق ّي‬ ِ‫مو ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 293 ................................................................................................................................................................................................... ............................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan macammacam hukum bacaan nun mati/tanwin...........................................................  Jelaskan macam-macam hukum bacaan mim mati............................................................................................................ ........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin...................  Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati......................  Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati...

............. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9....... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan (surat al Ghasiyah atau surat lain) yang banyak mengandung bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 294 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan nun mati/tanwin dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan mim mati dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam ayat-ayat pilihan dengan benar.3... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar.

 Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS. • Guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. alQadar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. al-Fil yang mengandung bacaan mim mati dengan benar. al-Qadar. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. al-Qadar yang mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar. program pengayaan. al-Fil.  Membaca ayat-ayat dalam QS. al-Fil  Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati! ٍ ‫ئ‬ ‫ذ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ه ة‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (۱) ‫ة‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ش م‬ ِ‫غما ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ث ا‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫د‬ ِ‫ح ّي‬ َ‫ك م‬ َ‫تما م‬ َ‫أ م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ه‬ َ‫م‬ ‫را‬ ً‫نما ا‬ َ‫صلى م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫( م‬٣) ‫ة‬ ٌ ‫ب‬ َ‫ص م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ة م‬ ٌ ‫ل‬ َ‫مم‬ ِ‫عما ّي‬ َ‫( م‬٢) ‫ة‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ش م‬ ِ‫خما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫س م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫( م‬٥) ‫ة‬ ٍ ‫ي‬ َ‫ن م‬ ِ‫ن ا ّي‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫سقى ّي‬ ْ ( ‫ت‬ ُ (٤) ‫ة‬ ً‫ي ا‬ َ‫م م‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ن‬ ‫ ي‬ ِ‫غ ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫و م‬ َ‫ن م‬ ُ ‫م‬ ِ‫س ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫( م‬٦) ‫ع‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ر‬ ِ‫ض ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ال ّي‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٌ ‫عما‬ َ‫ط م‬ َ‫م‬ (٨) ‫ة‬ ٌ ‫م‬ َ‫ع م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫ه م‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (٧) ‫ع‬ ٍ ْ ( ‫جو‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ّي‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 295 . • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Carikanlah hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS.  Membaca ayat-ayat dalam QS. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Carikanlah hukum bacaan mim mati dalam QS. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

...................................................................................... ................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya Nilai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................................................................. ........................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................................................................................................... . 296 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................... .................................................... .......................................................................................................................................................................... 20.....................................................................

2).... membaca dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifatnya. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang malaikat dengan metode ... serta menjelaskan perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya..1.......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat • Dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifat malaikat • Perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami keberadaan malaikat.. Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat serta menjelaskan sifat-sifatnya.... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 297 .. Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . sifat-sifatnya.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 10........ Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10...

Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian malaikat Allah. syetan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dan iblis. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. ♦ memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah.  Jelaskan perbedaan malaikat. • • Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. program pengayaan. • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian malaikat Allah. • LKS MGMP PAI.  Sebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah. dan iblis. syetan. jin. ♦ melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. ♦ merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. jin.  Jelaskan pengertian iman kepada malaikat!  Sebutkan sifat-sifat malaikat!  Jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainya!  Bolehkah manusia menyembah malaikat?  Di mana tempat malaikat? 298 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menjelaskan perbedaan malaikat.  Jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah.  Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. ♦ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

................... ................................. ..................................................................................................................... 20...................................... ..................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 299 ............................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......

. 2)... dan menyebutkan nama-nama 10 malaikat beserta tugas khususnya...... • Siswa mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing... Eksplorasi • Guru menjelaskan tugas-tugas malaikat........ Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10..... Pendidikan Agama Islam VII / 2 10....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 300 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Menjelaskan tugas para malaikat secara umum • Menjelaskan persamaan tugas manusia dengan malaikat • Menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas khususnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).... Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tugas para malaikat.... persamaan tugasnya dengan manusia. Elaborasi • Siswa menelaah persamaan tugas malaikat dengan manusia....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

....... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. 20..................  Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah............ Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP......................... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................ • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 301 ........... apakah tugas malaikat Jibril selanjutnya?  Apakah tugas malaikat Mikail? Mengetahui Kepala Sekolah .................. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi......................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran........ program pengayaan. ..... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran...........  Menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia............ • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan maksud Allah menciptakan para malaikat!  Apakah persdamaan tugas manusia dengan malaikat?  Apakah tugas malaikat Jibril?  Setelah Allah tidak mengutus para rasul........

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 302 .. tekun. tekun.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai kerja keras. tekun.. ulet dan teliti. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang kerja keras. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian kerja keras..... tekun.... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. tekun. tekun.. tekun.. ulet dan teliti • Dalil naqli tentang kerja keras.. 2)....... ulet dan teliti. membaca dan mengartikan dalil naqlinya.... ulet dan teliti... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.. Menjelaskan pengertian kerja keras. ulet dan teliti • Fungsi kerja keras. ulet dan teliti dengan metode .... Membiasakan perilaku terpuji 11..1. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian kerja keras. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia... tekun. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pengertian kerja keras...

................. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran...................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik............. ................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 303 ............. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.................................................................................... ................................................................ 20...  Menjelaskan arti ulet dan menunjukkan dalilnya.........................  Menjelaskan arti tekun dan menunjukkan dalilnya......................... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.............. ............... • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi................................... .......... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan arti kerja keras dan menunjukkan dalilnya............  Menjelaskan arti teliti dan menunjukkan dalilnya......................................................................................................................................... program pengayaan...... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian kerja keras!  Jelakan pengertian tekun!  Jelaskan pengertian ulet dan teliti!  Apakah fungsi kerja keras?  Tulislah dalil naqli tentang tekun! Mengetahui Kepala Sekolah .................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................... Guru Mapel PAI ________________ ___________________ NIP NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... Kegiatan Inti 1).. ulet dan teliti dalam kehidupan. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 304 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku kerja keras. tekun. Membiasakan perilaku terpuji 11. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku kerja keras....2... Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras... ulet dan teliti dalam kehidupan dan menyukainya.... 2)..... ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja keras. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. tekun... ulet dan teliti dalam kehidupan. tekun.. tekun.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.....

............... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............ ... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan kerja keras!  Ceritakan contoh penerapan tekun!  Ceritakan contoh penerapan ulet!  Ceritakan contoh penerapan teliti! Mengetahui Kepala Sekolah .... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku kerja keras..................................................................................... ..................  Menyebutkan contohcontoh perilaku teliti........................................ ........................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 305 .....................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.................. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..................................................................................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku ulet......................................................................................................................................................................................................................................  Menyebutkan contohcontoh perilaku tekun....................... .............................. 20.......................................

ulet dan teliti dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku kerja keras.. ulet dan teliti. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia...... Kegiatan Inti 1).... tekun.. 2)....3. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 306 . 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku kerja keras.. tekun... Membiasakan perilaku terpuji 11. Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku kerja keras..... Membiasakan perilaku kerja keras.... • Siswa menuliskan kesan-kesannya.. tekun... ulet dan teliti.... ulet dan teliti dalam kehidupan • Manfaat berperilaku kerja keras..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. tekun..... Pendidikan Agama Islam VII / 2 11. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. tekun..

........ tekun........  Membiasakan perilaku kerja keras.................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .. dan teliti dalam lingkungan keluarga.............................. ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 307 ............... ulet................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang bekerja keras ketika mendapatkan tugas!  Simulasikan sikap anak yang tekun dalam belajar!  Simulasikan sikap anak yang ulet ketika sedang menemui kesulitan dalam tugasnya!  Simulasikan sikap anak yang teliti saat mengerjakan suatu pekerjaan! Mengetahui Kepala Sekolah . Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...............................................................  Membiasakan perilaku kerja keras.............. dan teliti dalam lingkungan sekolah.... ulet............................ ulet........ dan teliti dalam lingkungan masyarakat...... ...........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................ • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku kerja keras.......................... 20........... tekun....................................... tekun.......................

Memahami tatacara salat Jumat 12.. syarat-syarat.... serta menjelaskan halangannya........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian salat Jumat • Dalil naqli tentang hukum salat Jumat • Syarat-syarat salat Jumat • Ketentuan khutbah Jumat • Sunah-sunah salat Jumat • Halangan salat Jumat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat...... syarat-syarat. membaca dan mengartikan dalil naqlinya.. salat Jumat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2).. sunah-sunah salat Jumat.1. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. Kegiatan Inti 1)... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12..... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 308 ... Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian.........

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Pertemuan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Jelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Eksplorasi • Guru menjelaskan sunah-sunah salat Jumat. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Kegiatan Inti 1).  Menjelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at.  Menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 309 . 2). Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang salat Jumat. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Elaborasi • Siswa menelaah halangan salat Jumat dan ketentuan orang yang meninggalkannya melalui dalil naqli/hadits.  Jelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan shalat Jum’at.

.............................................................................. ............................................................................................................ .............. .... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................................................................................................................................. 310 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................... 20................................................................. Mengetahui Kepala Sekolah ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) shalat Jum’at......................... ...............................................  Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at....................................................................  Sebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at..........................................................................................................

2.. Mempraktikkan salat Jumat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan mensimulasikan pelaksanaan salat Jumat dan melaksanakannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal......... Memahami tatacara salat Jumat 12... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa........... Kegiatan Inti 1). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik persiapan pelaksanaan salat Jumat • Simulasi pelaksanaan salat Jumat.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 12.. Elaborasi • Siswa melakukan praktik dan simulasi salat Jumat. 2)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 311 ......... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Menjelaskan tatacara shalat Jum’at.  Mempraktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan, baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 1-10 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 11-20 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70

Teknik Penilaian Unjuk kerja

Bentuk Instrumen Tes identifikasi

Instrumen / Soal  Sebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Jelaskan tatacara shalat Jum’at.  praktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid dengan baik!

312

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 21-30 • kurang dalam perannya sebagai khusyu’ jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat • khusyu’ dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib • kurang khusyu’ atau imam.

65

60 55

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

313

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.1. Menjelaskan salat jama’ dan qashar 4 X 40 menit ( 2 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar, membaca dan mengartikan dalil naqlinya, menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian salat jama' dan qashar • Dalil naqli tentang hukum salat jama' dan qashar • Sebab-sebab salat jama' dan qashar • Salat yang boleh dijamak dan diqashar • Perbedaan jamak taqdim dan jamak ta'khir Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat jamak dan qasar. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian , sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar. 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perbedaan salat jamak taqdim dan jamak ta’khir. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang shala jamak dan qashar.

314

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian shalat jama’ dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian shalat qashar dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan shalat jama’ dan qashar.  Menyebutkan macammacam shalat yang bisa di jama’ dan diqashar.

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian salat jamak!  Jelakan pengertian salat qasar!  Sebutkan salat yang boleh dijamak!  Apakah salat yang boleh diqashar?  Berapa rakaat salat Isya yang diqashar?

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

315

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.2. Mempraktekkan salat jama’ dan qashar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat jamak takdim dan ta'khir, salat qashar dan salat jamak qashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Praktik salat jamak takdim dan ta'khir • Praktik salat qashar • Praktik salat jamak qashar Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pelaskanaan salat di perjalanan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berlatih melakukan salat jamak, qasar, dan jamak qasar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

316

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

 praktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah dengan baik dan benar! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 317 . Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Jelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan shalat jama’. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat jamak dan qasar tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan shalat jama’. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Menjelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 318 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

........................................................................................................................................................................................ 20................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .............................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 319 ..................................................... ............................... ...................................................... ................ ........................................................................

membangun manusia mulia dan bermanfaat... membangun manusia mulia dan bermanfaat. membangun manusia mulia dan bermanfaat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak....... membangun manusia mulia dan bermanfaat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak.. Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.. • Misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak........ membangun manusia mulia dan bermanfaat.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ......1.. Kegiatan Inti 1)... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak..... Elaborasi 320 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.. membangun manusia mulia dan bermanfaat.. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14. 2).

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia.  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat.  Mengapa akhlak manusia perlu diperbaiki?  Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW?  Apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan?  Bagaimana keadaan akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah?  Tulislah hadis tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 321 . membangun manusia mulia dan bermanfaat. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat.

............................................................. 20.......................................... 322 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................. ......................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................... .................... ..........................

.. pembawa kedamaian.. dan kemajuan masyarakat • Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta....... pembawa kedamaian...... dan kemajuan masyarakat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14.. dan kemajuan masyarakat serta menunjukkan dalil naqlinya.......... pembawa kedamaian. pembawa kedamaian. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta... kesejahteraan... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. kesejahteraan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 323 . dan kemajuan masyarakat Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami pribadi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. dan kemajuan masyarakat 2)..2. pembawa kedamaian. Pendidikan Agama Islam VII / 1 14. kesejahteraan.... Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.. Kegiatan Inti 1).... kesejahteraan. kesejahteraan.

.................... ..........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta............ pembawa kedamaian... kesejahteraan....... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 20. sebagai pembawa kedamaian..............................  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........ dan kemajuan masyarakat... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Mengetahui Kepala Sekolah  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw...................  Ceritakan kepribadian Nabi Muhammad!  Bagaimana pendapatmu mengenai figur Nabi Muhammad yang digambarkan oleh orang-rang Barat sebagai Nabi yang suka berperang?  Ceritakan peran Nabi Muhammad dalam penghapusan sistem perbudakan! ..... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.. dan kemajuan masyarakat..... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw....  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw...... kesejahteraan...... kesejahteraan. dan kemajuan masyarakat....... sebagai pembawa kedamaian.. 324 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................... sebagai rahmat bagi alam semesta..................... sebagai rahmat bagi alam semesta.................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......

................................................................................... ................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 325 ...........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................

... reaksi masyarakat Makkah. Kegiatan Inti 1)............ Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 326 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentinya dakwah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Metode dakwah Nabi Muhammad SAW • Para sahabat yang mula-mula masuk Islam (asabiqunal awwalun) • Peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad di Makkah • Reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi dan para sahabat • Keuletan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .3...... dan asabiqunal awwalun. Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di Makkah. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14.... 2)...... Eksplorasi • Guru menjelaskan metode dakwah Nabi.. ketabahan. dan cara-cara dakwah Nabi dan para sahabat......

............ ........................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 327 ........................ 20... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...... dalam menghadapi masyarakat Makkah...........  Meneladani perilaku Nabi Muhammad Saw..................... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP................... • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Islam • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad Saw........................................... .................................................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan metode dakwah Nabi!  Ceritakan peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi!  Jelasakan maksud assabiqunal awwalun!  Sebutkan assabiqunal awwalun!  Bagaimana reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi? Mengetahui Kepala Sekolah ......................... dalam menghadapi masyarakat Makkah........... dan para sahabat untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari...........  Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Saw.........

... : .................. : ..................... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 328 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs....... : VIII /1 : ...............

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 329 .

... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah. Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah......1..... Lam dan Ra 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan huruf Qalqalah.... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. 330 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... • Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian Qalqalah • Huruf-huruf Qalqalah • Lafaz yang mengandung bacaan qalqalah • Pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra • Lafdzu jalalah • Perbedaan bacaan tafkhim atau tarqiq pada lam dan ra'....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Lam dan Ra 1.... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.... menjelasakan pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra serta membedakan tafkhim dan tarqiq baik pada lam maupun ra'.

ُ ‫س ا ا‬ ‫هلل‬ َ‫ي ئا‬ ْ‫ل َس‬ َ‫أئا‬ َ‫ئا‬ 3. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .  Menjelaskan macammacam hukum bacaan qalqalah dan menyebutkan contoh-contohnya. menemukan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 331 . 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya. ُ ‫ل ا ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ا‬ 5.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan ra.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 2). ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫دنو‬ ُ ‫ن ا‬ ْ‫م َس‬ ِ 4. = Jika lafaz mengandung bacaan tafkhim = Jika lafaz mengandung bacaan tarqiq ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ُ ‫ئ ا‬ ِ ‫زا‬ َ‫خ ئا‬ َ‫ئا‬ 2.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan ra dan menyebutkan contohcontohnya. Isilah dengan jawaban yang tepat ! Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian qalqalah! Sebutkan huruf-huruf qalqalah! Jelaskan pengertian tafkhim ! Jelakan pengertian tarqiq Apakah yang dimaksud lam jalalah!  TAFKHIM  TARQIQ ِ‫ب ا ّي‬ ‫هلل‬ ُ ‫ذا‬ َ‫ع م‬ َ‫م‬ 1. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. dan mengklasifikasikan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah. guru sebagai fasilitator.

......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ٍ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ( ‫ك‬ َ‫م‬ 6... ............... . َ‫و ئا‬ ‫ن‬ ْ‫ع َس‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ِ 7................................................... ......................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................ 20........................... َ‫قنا ئا‬ ‫ن‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ُ ‫ل ا‬ ْ‫نوا َس‬ َ‫ئا‬ 9.................................................... ُ ‫ر ا‬ ‫ض‬ ْ‫أل َس‬ َ‫ا ئا‬ ْ‫نو َس‬ َ‫ئا‬ 10.............. ُ ‫ت ا‬ ‫م‬ ُ ‫ر ا‬ ْ‫ز َس‬ ُ ‫ا‬ 8.................. 332 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................................................................................................................

......... tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan qalqalah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .2.. Lam dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mepraktekkan bacaan qalqalah.. tafkhim. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan qalqalah...... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah... Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . Kegiatan Inti 1).. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... 2)......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam VIII/1 1.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 333 . dan tarqiq.. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah.... Lam dan Ra 1..

alLahab. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. al-Ikhlash dan QS. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Menerapkan hukum bacaan ra dengan membaca potongan ayat-ayat alQuran.  Membaca bacaan ra tipis dengan benar. tafkhim dan tarqiq! (۱) ‫ب‬ َّ‫ت ة‬ َ‫و م‬ َ‫ب م‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ ي م‬ ْ ( ‫ب‬ ِ‫أ ّي‬ َ‫دا م‬ َ‫ي م‬ َ‫ت م‬ ْ ( ‫ب‬ َّ‫تة‬ َ‫م‬ ‫صسسلى‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫س م‬ َ‫( م‬٢) ‫ب‬ َ‫سس م‬ َ‫ك م‬ َ‫مسسما م‬ َ‫و م‬ َ‫ل ه م‬ ُ ‫مسما‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫نس‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫غنسسى م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م آ م‬ َ‫م‬ (٤) ‫ب‬ ِ‫ط ّي‬ َ‫ح م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ة ا‬ َ‫ل م‬ َ‫ممام‬ َّ‫ح ة‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫ت‬ ُ ‫أ‬ َ‫رم‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫( م‬٣) ‫ب‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ت م‬ َ‫ذا م‬ َ‫را م‬ ً‫نما ا‬ َ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫د‬ َ‫م م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ٌ ‫ب‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫هما م‬ َ‫د م‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ج‬ ِ‫ف ي ّي‬ ِ‫ّي‬ (٥-۱ : ‫( ) اللهب‬٥) ‫مسسما‬ َ‫ل م‬ ُ ‫ع س‬ َ‫ف م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫هلل س م‬ َ‫ن ا م‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٍ ‫ر‬ ِ‫ك ّي‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ه ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫ف م‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫ن ا‬ ِ‫ه ّي‬ ِ‫ي ّي‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ ُ ‫ش آ‬ ‫ء‬ َ‫ي م‬ َ‫م‬ (۱٨ : ‫) الحج‬ 90 80 70 334 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Membaca bacaan ra tebal dengan benar. dan tarqiq • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya Nila i 100 Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal • Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan qalqalah.  Menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan membaca QS. tafkhim. Rubrik/Pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan qalqalah. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca bacaan qalqalah dengan benar.

................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 335 ................................ 20..................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .................................... ......................................................................................................................................... .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................ .........................

Pendidikan Agama Islam VIII/1 2...1............. Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah SWT... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah..... Kegiatan Inti 1)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT • Dalil naqli tentang Kitab-kitab Allah SWT • Perbedaan kitab dengan suhuf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah... 336 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... membaca dalil naqlinya serta memahami perbedaan antara kitab dengan suhuf.....

........... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah................................................................... Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan antara kitab dengan suhuf........................................................................................................ .............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........................ 20............................. ............................................  Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 337 ........................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................ ...................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT!  Jelaskan pengertian kitab Allah !  Jelasakan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardhi!  Tulislah dalil naqli tentang kitab Allah !  Jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf! Mengetahui Kepala Sekolah .................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................................

... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2... 2).... Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2..... meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam.... Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya • Kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia • Al Quran sebagai kitab suci umat Islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menyebutkan macam-macam kitabkitab Allah dan rasul.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..2.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... Elaborasi 338 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......

................................................................. ... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Al-Quran dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya........................ 20.................................................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Kitab Injil diturunkan kepada Nabi .....  Menyebutkan shuhufshuhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul........................................................................................................  Nabi Musa menerima kitab................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ........... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah tentang kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia serta al Quran sebagai kitab suci umat Islam.......................... ................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 339 .  Menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah.......... .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............  Umat Islam berpedoman kepada kitab suci ..........................................  Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi....................................................................  Nabi Dawud menerima kitab ....

......... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran........ 3) Konfirmasi 340 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1)... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu... 2)..... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah..3..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

................... ........... ... Mengetahui Kepala Sekolah ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis......................................................................................... • Menjelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain...................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap..............  Lakukan tadrus al-Quran selama stu minggu dan buatlah laporan serta tulislah kesan yang kamu rasakan selama melaksanakan kegiatan tadarus!.................................................................................................................................  jelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain.................................................. .......................... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap................................................................................................................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................ 20................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 341 ......... ........... • Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari...................................................................................

....... Membiasakan perilaku terpuji 3. Elaborasi 342 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan......1..... Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami zuhud dan tawakal.. 2)...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian zuhud dan tawakal • Dalil naqli tentang zuhud dan tawakal • Fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. membaca dan mengartikan dalil naqlinya.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3...

........................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................................................................................................... ....................................................................................................................... • Menjelaskan pengertian tawakkal dan menyebutkan dalilnya................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian zuhud dan menyebutkan dalilnya...................................................................................... ................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 343 ................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian zuhud!  Jelaskan pngertian tawakal  Tulislah dalil naqli tentang zuhud!  Tulislah dalil naqli tentang tawakal?  Jelaskan fungsi tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................................................... ..... 20................................................................ .......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai zuhud dan tawakal dan berdiskusi tentang fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan....................................................................... 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang zuhud dan tawakal dengan metode .........

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan • Senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.......... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 3) Konfirmasi 344 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......2............... Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta menunjukkan sikap senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan...... 2). Membiasakan perilaku terpuji 3. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh penerapan zuhud dan tawakal. Pendidikan Agama Islam VIII/1 3. Kegiatan Inti 1).

.............................................................................................................................................................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 345 ............... ..................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menunjukkan contohcontoh perilaku zuhud dalam kehidupan seharihari.................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tawakkal dalam kehidupan seharihari........... ....................................... ............................. .................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyusun laporan hasil diskusi....................................................................................... 20.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................... Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan!  Diskusikan contoh-contoh tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ...............................................................................

3..... Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya........ • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal dalam berbagai kondisi (susah maupun senang).. 2)...... Kegiatan Inti 1)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku zuhud dan tawakal • Manfaat berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nikmatnya orang yang zuhud dan tawakal...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Membiasakan perilaku terpuji 3.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 3. 346 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....

........................................................................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 347 ................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga........................... ......... 20...................................................................................................................... • Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal di lingkungan rumah dan sekolah! Buatlah laporan dan tulislah kesan-kesanmu Mengetahui Kepala Sekolah .................. ..................................................................... ..........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan kegiatannya.....................................................................................................................  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah........................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................. ......

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian ananiah.. ghadab.1. ghibah dan namimah. Menjelaskan pengertian ananiah. ghibah dan namimah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya.. Kegiatan Inti 1). ghibah dan namimah dengan metode .. ghadab. ghibah dan namimah • Akibat buruk ananiah. ghibah dan namimah.... Menghindari Perilaku tercela 4.. ghadab. ghadab..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ghadab. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian ananiah....... ghadab..... hasad. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang ananiah. 2). hasad. hasad.. hasad.. hasad..... ghibah dan namimah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.. hasad. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ananiah.... hasad. 348 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. hasad. ghadab. ghibah dan namimah • Dalil naqli tentang ananiah... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam ananiah.. ghadab..

........................................................................... hasad................. ............................................... ......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan ananiah................................................................................................................ ....  Menjelaskan pengertian hasad dan bahayanya..................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian ananiah!  Jelaskan pengertian ghadab!  Tulislah dalil naqli tentang hasad!  Tulislah dalil naqli tentang ghibah!  Jelaskan akibat buruk namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ..................... ghadhab......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................  Menjelaskan pengertian namimah dan bahayanya..............  Menjelaskan pengertian ghibah dan bahayanya. .. ghibah...... 20......................  Menjelaskan pengertian ghadhab dan bahayanya...................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian ananiah dan bahayanya......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 349 ..... dan namimah...................................................................................................................................

ghibah dan namimah. hasad.. ghibah dan namimah dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... ghadab.... ghadab. ghibah dan namimah dalam kehidupan... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah. Menyebutkan contoh . ghibah dan namimah dalam kehidupan • Sikap tidak senang berperilaku ananiah. Kegiatan Inti 1). hasad..... hasad. hasad. hasad. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah. hasad.. ghadab. 2).... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... ghadab.. 350 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..contoh perilaku ananiah... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari Contoh-contoh perilaku ananiah. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku ananiah.. ghadab...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. ghadab. Menghindari perilaku tercela 4.2.....

.................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............ ...... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ananiyah! 2.......... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku hasad! 4 Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghibah! 5........................ 20.................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku ananiah.... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku namimah! Mengetahui Kepala Sekolah .. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghadhab! 3..............................  Menyebutkan contohcontoh perilaku namimah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.......  Menyebutkan contohcontoh perilaku hasad.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 351 .....  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghibah..........  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghadhab..........

ghadab.... hasad... 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa terbiasa menjauhi ananiah. Menghindari perilaku ananiah... ghibah dan namimah.... ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari..... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. hasad.. ghibah dan namimah. ghadab.... ghadab. 352 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . hasad. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. ghadab.. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi ananiah.. Menghindari perilaku tercela 4.. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku menjauhi ananiah. ghadab.. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya. hasad....... Pendidikan Agama Islam VIII/1 4. ghibah dan namimah.. 2). hasad.3.. • Manfaat berperilaku menjauhi ananiah. Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

.  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah...... ghadhab.. hasad..... 20. ghibah. dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan masyarakat...... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.... hasad.... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah...... ghibah........ dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat..  Menghindari perilaku ananiah.. hasad. ghibah..... ghibah.... ghibah. ghadhab........ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 353 ............... hasad.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... Mengetahui Kepala Sekolah .. ghadhab..... ghadhab....... hasad. hasad.. ghadhab. ............................ ghadhab...  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah...... ghadhab.. dan namimah............ ghibah..  Menghindari perilaku ananiah..... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan sekolah......... ghadhab.. ghibah........ hasad........................ dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga  Menghindari perilaku ananiah........ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah. hasad... Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Pembiasaan Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah... dan namimah.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... ghibah......

.... Mengenal tatacara shalat sunnat 5. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)...1.... Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam shalat sunnat rawatib... Pendidikan Agama Islam VIII/1 5. Kegiatan Inti 1).. qana’ah dan sabar dengan metode . hukum dan macam-macam shalat rawatib.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.... ta’at. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan tentang hukum shalat sunnat rawatib secara benar dan rapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 354 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat sunnat rawatib • Dalil naqli tentang hukum shalat sunnat rawatib • Macam-macam shalat rawatib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan amalan sunah... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . membaca dan mengartikan dalil naqlinya.. 2).............

..................................................... .................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 355 .......................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat sunnat rawatib dan dasar hukumnya................................................  Menyebutkan macammacam shalat sunnat rawatib.................................................................................... ............................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... .........................................  Menyebutkan dalil naqli tentang shalat sunnat rawatib............................................................ ......................................................................... 20.................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian shalat rawatib!  Tulislah dalil naqli tentang shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam hukum shalat rawatib!  Sebutkan shalat rawatib muakkad! Mengetahui Kepala Sekolah .........................

........ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 356 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik shalat sunah rawatib qabliyah • Praktik shalat sunah rawatib ba'diyah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.2... Mengenal tatacara shalat sunnat 5.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 5..... 2).. Elaborasi • Siswa melakukan praktik shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah dengan metode .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktik yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Inti 1)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Memperaktikkan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan shalat sunah rawatib qabliyah dan ba'diyah....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....

.. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.... sunnat rawatib di sekolah.... ......  praktikkan shalat sunnat rawatib  Mempraktikkan shalat di sekolah. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian  jelaskan pengertian sujud sujud syukur dan dasar syukur dan dasar hukumnya.. hukumnya.. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan...... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 357 .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . 20...  Lakukan praktikkan shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah! Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat rawatib tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ...........

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

358

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian sujud syukur • Pengertian sujud sahwi • Pengertian sujud tilawah • Dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya sujud. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2). Elaborasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

359

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• •

Siswa menelaah lebih dalam mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya.  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian sujud syukur!  Jelaskan pengertian sujud sahwi!  Jelaskan pengertian sujud tilawah!  Tulislah dalil naqli tentang sujud syukur!  Tulislah dalil naqli tentang sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................................

360

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Tata cara sujud syukur • Tata cara sujud sahwi • Tata cara sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengkaji tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

361

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara sujud syukur.  Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  Menjelaskan tatacara sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal 1. Jelaskan tata cara sujud syukur! 2. Jelaskan tata cara sujud sahwi!  Jelaskan tata cara sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

362

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 363 . Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2).......3.... Memperaktikkan sujud syukur.. Memahami macam-macam sujud 6.. Elaborasi • Siswa mempraktikkan sujud syukur... dan sujud tilawah.......... sujud sahwi.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa...... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik sujud syukur • Praktik sujud sahwi • Praktik sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. sujud sahwi. sujud sahwi... dan sujud tilawah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur.. dan sujud tilawah dengan metode .

• LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan sujud syukur di sekolah.  Mempraktikkan sujud tilawah di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1-5 kesalahan bacaan maupun gerakan. tilawah dan syukur dengan melakukan 6-10 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan sujud sahwi. Rubrik Aspek yang dinilai • • • Doa sujud sahwi. sujud sahwi. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Melaksanakan sujud sahwi. tilawah dan syukur tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan sujud sahwi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Mempraktikkan sujud sahwi di sekolah. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Lakukan praktik sujud syukur. tilawah dan syukur dengan melakukan 1115 kesalahan bacaan maupun gerakan. tilawah dan syukur Gerakan Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan sujud sahwi. dan sujud tilawah dengan benar! 364 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .

......................................... 20......................................................................................................................................................................................................................................... ..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan sujud sahwi................................ • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 365 ................................................................................. ........................... tilawah dan syukur dengan melakukan lebih dari 15 kesalahan bacaan maupun gerakan................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... ........................................................................................................................................ ..................

1... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian puasa wajib • Macam-macam puasa wajib • Syarat puasa • Rukun puasa • Hal-hal yang membatalkan puasa • Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ajaran puasa.... Menjelaskan ketentuan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. Kegiatan Inti 1). 366 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... rukun........ dan batalnya puasa melalui dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan.. macam-macam... syarat.... macam-macam.... dan batalnya puasa........ syarat..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memahami tatacara puasa 7. rukun. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..

.  Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang puasa dengan metode .............. ............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 367 .......  Menjelaskan macammacam puasa wajib............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa!  Apakah yang dimaksud puasa nazar?  Sebutkan syarat puasa!  Sebutkan rukun puasa!  Jelasakan hal-hal yang membatalkan puasa! Mengetahui Kepala Sekolah ..................... 20............  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)............................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................  Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib..........  Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadlan...........

............................................................................ ...............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ................................................................................................................................................................. 368 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................

. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib 2).. • Siswa mengumpulkan portofolio berupa buku kegiatan bulan ramadhan.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib melalui dalil naqlinya.....2.. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 369 .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya puasa. Memahami tatacara puasa 7...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Memperaktekkan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadhan.......... Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.....

.............................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Apakah pada waktu puasa Anda tidak berkata berbohong? ( ya – tidak)..................... 370 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................  Mempraktikkan puasa wajib................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................................................................................................  Jelaskan bagaimana cara melakukan puasa wajib!  Apakah pada waktu Anda berpuasa tidak marah ( ya – tidak)  Lakukan puasa wajib pada waktu yang sudah ditentukan! Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................................... 20....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . ................ .................................... .................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................. • Buku kegiatan Ramadhan • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib.........

dan Arafah.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 371 ..... Memahami tatacara puasa 7. dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian puasa senin-kamis.... syawal. dan arafah... Syawal...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian puasa senin-kamis.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. dan arafah serta mengatahui dasar pelaksanaannya.. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang puasa senin-kamis.... 2). Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis.. syawal. Kegiatan Inti 1).......... dan arafah dengan metode .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Pengertian puasa senin-kamis dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa syawal dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa arafah dan dasar pelaksanaannya Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis.....3. syawal. Syawal...

........................kamis dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa syawal dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa arafah!  Tulislah dalil naqli tentang puasa syawal!  Tulislah dalil naqli tentang puasa arafah! Mengetahui Kepala Sekolah ................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................... 20............................................................................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya................................................................................. ........ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin-Kamis dan dasar hukumnya............................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa senin ................. .................................................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. 372 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................... ......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..............................................

..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.. Memahami tatacara puasa 7. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan puasa senin-kamis...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Praktik puasa senin-kamis • Praktik puasa Syawal • Praktik puasa Arafah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai tatacara puasa. dan puasa Arafah. 2).. puasa Syawal.... dan puasa Arafah...4.... • Siswa melaporkan kegiatannya. Memperaktikkan puasa sunnah Senin – Kamis....... puasa Syawal. Kegiatan Inti 1)...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 373 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Syawal.. dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan puasa senin-kamis.. • Siswa menuliskan kesan-kesannya.

................. ................................................. Mengetahui Kepala Sekolah ...... Syawal................................................... dan Arafah pada waktunya.......................................... Syawal........................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. ..................................................  praktikkan puasa sunnah SeninKamis............................ ............ dan Arafah pada waktunya.............. 20..... Syawal.............................................. Syawal........................... dan Arafah...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....................  Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis.................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Unjuk kerja  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis............................. ............................................. dan Arafah............................................................................ Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... 374 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........................

........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1)......... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8..... Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami pengertian dan ketentuan zakat.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian zakat • Macam-macam zakat • Waktu pelaksanaan zakat fitrah • Besarnya zakat fitrah • Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya • Nisab zakat mal Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela..... Eksplorasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 375 ....... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8......1.

Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 376 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Jelasakan pengertian zakat! Sebutkan macam-macam zakat! Berapa besarnya zakat fitrah?! Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah!  Jelaskan nisab zakat mal!     Mengetahui Kepala Sekolah ... waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2)..  Menjelaskan macammacam zakat........... 20..... macam-macam zakat.... .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan pengertian zakat. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......  Menjelaskan syarat mengeluarkan zakat...  Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakati.....  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal....

.........2... Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal serta perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal.. 2)... Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.... Memahami zakat 8... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal • Perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 377 .... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.....

........................................ 378 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ketentuan zakat fitrah......................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............ ....................... ....................................................................................................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya....................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................................................................................ 20............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasaan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal!  Sebutkan perbedaan ketentuan zakat fitrah dan mal! Mengetahui Kepala Sekolah . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................  Menjelaskan ketentuan zakat mal... ..... ....................  Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal.................................

... 2)... Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 379 .... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8......... Kegiatan Inti 1). Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah dengan membaca dan mengartikan dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat • Orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8....3............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.....

....................................................... ........................................................................ 380 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................... ............... ................................................... ............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat!  Tulislah dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat! Mengetahui Kepala Sekolah ....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..............................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat mal..............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mengklasifikasi dan menjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat............................. 20.........................................................................................................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan dalil naqli tentang orang yang berhak meneriman zakat................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................................................................

Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8................. 2).... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 381 .. Memahami zakat 8.....4........ Elaborasi • Siswa melakukan praktik melaksanakan zakat fitrah danmensimulasikan pelaksanaan zakat mal... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Praktik zakat fitrah • Simulasi pelaksanaan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Simulasi • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memperaktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mempraktikkan zakat fitrah dan mensimulasikan pelaksanaan zakat mal.

. ............................................................................................................................................................  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat mal di sekolah............................................................................................................................. 20............................ Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Praktikkan pelaksanaan zakat fitrah!  Simulasikan pelaksanaan zakat mal! Mengetahui Kepala Sekolah ............................. ...................... 382 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................................. ................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat fitrah di sekolah.............................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................. ................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...........................

.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 9........ Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2). Memahami Sejarah Nabi 9. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian.... Kegiatan Inti 1)........... Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian dan an menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi...1...... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 383 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ... • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilainilai kejujuran...

memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.... 20.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 384 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah.  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw...... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian!  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran! Mengetahui Kepala Sekolah .... . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw...

. Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah.. serta kesabaran Nabi dan para sahabat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan diri sampai saat peristiwa fathu Makkah......... • Komitmen Nabi dan Para Sahabat dalam menjaga perjanjian Hudaibiyah. • Rekasi orang-orang kafir Makkah terhadap kemajuan Islam di Madinah. • Sifat-sifat mulia dan perjuangan khulafaurrasyidin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Nabi Hijrah ke Madinah • Reaksi masyarakat Madinah atas kehadiran Nabi dan Para Sahabat dari Makkah...... ketabahan. • Keuletan. Memahami Sejarah Nabi 9.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 385 .2........ menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah...... Pendidikan Agama Islam VIII/1 9. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil Tentang menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah...

. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw.......................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..... ........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...  Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw............. .... dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah............................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw..................................................... 20............... dan para sahabat di Madinah dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia........ dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah................... Elaborasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah.................  Tulislah sinopsis sejarah nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah!.................................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)................................................. ................ • Siswa menyusun sinopsis... 386 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................. Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................ Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)............................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................

............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 387 ......................................................................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 388 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.. : VIII /2 : ................. : ................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs........... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 389 ............................ : .........

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 390 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

• Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya.................. menjelaskan pengertian waqaf.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ menjelaskan pengertian waqaf. Menjelaskan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian mad.. Menerapkan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 10.... Eksplorasi • Guru memahami pengertian dan pembagian mad.... membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 391 . Kegiatan Inti 1)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian mad • Pembagian mad • Pengertian waqaf • Perbedaan bacaan waqaf dengan washal • Pembagian waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.1... membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf..

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad. Elaborasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad serta pembagiannya.  Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad!  Sebutkan macam-macam mad!  Jelasakan pengertian waqaf!  Apakah perbedaan antara waqaf dengan washal?  Sebutkan tanda-tanda waqaf! 392 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Elaborasi • Guru menjelaskan perbedaan waqaf dengan washal. serta tanda-tandanya. 2). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. pembagian. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan waqaf. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Pertemuan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2).

..................................... .................... ‫ء‬ َ‫ف آ م‬ َ‫ن م‬ َ‫ح م‬ ُ b.......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................... ‫ل‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ف‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫ص م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫بم‬ ِ‫ّي‬ Mengetahui Kepala Sekolah .... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 393 .................................................................................... ‫م‬ ٍ ‫ي‬ َ‫و م‬ ِ‫ق ّي‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫ن م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫ح م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ ي م‬ ِ‫ّۤي‬ ْ ( ‫ف‬ c...................................................  Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah: a...................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan waqaf dan contohcontohnya. 20..................................... ‫ن‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ض‬ ُّ ‫ح آ‬ َ‫ت م‬ َ‫ال م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ d............................................ ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) washal...........................................

..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Cara-cara membaca mad • Tanda-tanda waqaf • Ketentuan tanda-tanda waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat AlQur’an.. Kegiatan Inti 1).. dan mencocokkan tanda-tanda waqaf dengan tanda waqaf yang ada di mushaf al-Qur’an.. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10... 394 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Eksplorasi • Guru memaparkan dan mendemonstrasikan cara-cara mebaca mad.. menemukan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......2. Elaborasi • Siswa mencari.... 2). Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.. siswa menyimak dan menirukan.. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami cara-cara membaca mad dan ketentuan tanda-tanda waqaf...............

........ al-Fatihah dan QS.................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah keentuan masing-masing tanda waqaf......... Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 1......... alif  ‫ ج‬adalah tanda waqaf............................ 20.... alif  Cara membaca mad wajib muttashil adalah dibaca panjang ... ............ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... ................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................... al-Ikhlash............ al-Kafirun....... • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan mad dalam QS......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 395 .............................................  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan waqaf dalam QS.................... alFatihah dan QS........ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....  Tanda waqaf lazim adalah ...................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Cara membaca mad thabi’i adalah dibaca panjang ......... alif  Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang ..................... Mengetahui Kepala Sekolah ...........

...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad dan waqaf dalam ayat-ayat pilihan..............3. 396 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan mad dan waqaf.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok....... Pendidikan Agama Islam VIII/2 10. Kegiatan Inti 1). Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan mad dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan waqaf dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ........... 2).....

memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Instrumen Soal : Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati ! Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  praktikkan cara membaca bacaan mad. alBaqarah.  Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS.  praktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 397 . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . al-Baqarah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bertindak sebagai fasilitator.  praktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan.  Mempraktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan. • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan cara membaca bacaan mad.

................................................................................................................... 20..................................................................................................... .................................................................................................. ..........................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancar an • Bacaan mad dan waqaf • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya Nil ai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................ ......................................................................................................... .................. 398 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .....

.........an kepada rasul. menjelasakan tugas-tugasnya.. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Rasul Allah SWT.....1..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT • Dalil naqli tentang rasul-rasul Allah SWT • Tugas para rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami im..... Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.. 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada rasul beserta menceritakan betapa mulia tugas para rasul serta beratnya ujian yang dihadapi oleh para rasul dalam menghadapi umatnya.. Kegiatan Inti 1)... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 399 .. serta membaca dalil naqlinya... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11............

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai para rasul dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai tugas para rasul serta membuat kesimpulan. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nabi dan rasul.  Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Rasul Allah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada para rasul!  Ceritakan kisah perjuangan salah seorang rasul rasul!  Jelasakan tugas para rasul!  Tulislah dalil naqli tentang rasul Allah!  Tulislah kesan kamu terhadap perjuangan para rasul!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

400

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Nama-nama rasul Allah SWT • Sifat-sifat rasul • Arti sifat-sifat rasul • Rasul ulul azmi • Nama-nama rasul ulul azmi • Sifat rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai nama-nama rasul Allah, sifat-sifatnya, rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

401

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

2). Elaborasi • Siswa menyimak, bertanya, serta menyimpulkannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan para Nabi yang termasuk Ulul Azmi dan menjelaskan keistimewaannya.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal • Sebutkan nama-nama rasul Allah SWT ! • Jelaskan sifat-sifat rasul! • Tulislah arti sifat-sifat rasul! • Jelaskan yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi! • Sebutkan nama-nama rasul ulul azmi! • Jelasakan sifat rasul ulul azmi!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

402

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah) • Cara meneladani sifat rasul ulul azmi • Pembiasaan diri berperilaku seperti sifat para rasul • Kesabaran para rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah). 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai aktualisasi cara meneladani sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

403

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa melakukan kegiatan pembiasaan menladani sifat-sifat para rasul. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah Saw.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  jelaskan keistimewaan sifatsifat Rasulullah Saw.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan suara hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Suara Hati No. Pernyataan Sangat Tidak Yakin Yakin yakin Skor 3 Skor 2 Skor 1 1 Para rasul merupkan manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. 2 Di akhirat kelak manusia akan bertemu dengan para rasul 3 Selama hidupnya rasul tidak pernah berbohong 4 Selama hidupnya rasul tidak pernah beruat kejahatan/kejelekan, termasuk tidak pernah berkatakata yang jelek (jorok) 5 Para rasul juga makan, minum, dan mempunyai keluarga

404

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

....................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 405 ......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .......................... ................................................................................................................. 20..................................................................................... .......................

. 2)...1. Kegiatan Inti 1). Menjelaskan adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.... Eksplorasi • Guru menjelaskan adab makan dan minum. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian adab makan dan minum • Dalil naqli tentang adab makan dan minum • Tata krama makan dan minum dalam berbagai situasi • Fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 12............... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai adab makan dan minum dan berdiskusi tentang adab makan minum dalam berbagai situasi... 406 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).......... Membiasakan perilaku terpuji 12.

. 20.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. ta’at. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara makan yang benar.......  Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 407 ..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........  Menjelaskan tatacara minum yang benar... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian adab makan dan minum!  Tulislah dalil naqli tentang adab makan dan minum!  Bagaimana tata krama makan ketika di rumah?  Bagaimana tata krama makan dan minum saat di jamuan makan?  Jelasakan fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ......... .... qana’ah dan sabar dengan metode .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ..

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan makan minum yang yang baik dan yang kurang baik • Simulasi tata krama (adab) makan dan minum dalam berbagai situasi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... 3) Konfirmasi • Siswa mensimulsaikan kegiatan makan dan minum dalam berbagai situasi. Menampilkan contoh adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mamahami perbedaan makan minum yang baik dan yang kurang baik dan mensimulasikannya... 2).. Membiasakan perilaku terpuji 12. Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa........... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh kebiasaan makan dan minum yang baik dan yang kurang baik...... 408 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........2...

.............. . 20...................................................................................................................................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan yang salah...... ................................................................................................... ...............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 409 ............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................................................................................................................  Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan perbedaan makan minum yang baik (sesuai dengan adab/ajaran Islam) dengan makan dan minum yang kurang baik Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................... ............................

Membiasakan perilaku terpuji 12.... resepsi.... atau dalam situasi yang lain.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Memperaktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat bertata krama ketika makan dan minum di rumah.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan makan danminum dalam berbagai situasi..3. 410 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah makan. 2).. atau dalam situasi yang lain........ kantin sekolah. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya makan minum yang beradab.. di rumah makan......... • Siswa melaporkan kegiatannya. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah maupun di kantin sekolah... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.. Kegiatan Inti 1). resepsi.

......... resepsi...... kantin sekolah......................................................... Buatlah laporan dan tulislah kesankesanmu Mengetahui Kepala Sekolah .................  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................................................................................... .................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya...... .................................................  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.............. atau dalam situasi yang lain......................................................... di rumah makan............... ...................... 20.................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 411 ................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan makan dan minum di rumah...................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....................... ....................................

.1....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pengertian dendam dan munafik • Dalil naqli tentang dendam dan munafik • Akibat buruk dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 412 ......... 2).. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai dendam dan munafik.. Kegiatan Inti 1).. Menghindari Perilaku tercela 13........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang dendam dan munafik dengan metode . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dendam dan munafik...... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami dendam dan munafik dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya....

...................... ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 413 ......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................................................................................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....... 20.......................................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan munafik.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................................................................. • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian dendam dan bahayanya................... ............................................................................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian dendam!  Jelaskan pengertian munafik!  Tulislah dalil naqli tentang dendam!  Tulislah dalil naqli tentang munafik!  Jelasakan akibat buruk dendam dan munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam............................................................ .........................................  Menjelaskan pengertian munafik dan bahayanya.......... ...............

...... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 414 . Pendidikan Agama Islam VIII/2 13. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri dendam dan munafik.. Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pendendam dan munafik........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. 2). Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.......2.. Menghindari perilaku tercela 13.

........................................................................................ .................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... 20................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 415 ................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................... ........................ ....... ... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri pendendam !  Sebutkan ciri-ciri munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  Menjelaskan ciri-ciri munafik............ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ciri-ciri pendendam..

.... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi dendam dan munafik.... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13..... Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 416 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menghindari perilaku tercela 13.....3........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2). Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku dendam dan munafik serta membiasakan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku dendam dan munafik • Pembiasaan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari.......

.......................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 417 ....................................... ....................................................... ................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......................................................  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.............................. ...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga............  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat....... ............................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga....................................................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah.................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat......................................................... 20..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................................................................................................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporakan hasilnya..................................... Mengetahui Kepala Sekolah ...

.... Pendidikan Agama Islam VIII/2 14....... • Dalil naqli tentang hewan yang haram dimakan.. jenis-jenis.. • Jenis-jenis hewan yang halal dimakan. Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian..1.... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. binatang halal.... 2).... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memakan makanan halal... binatang halal dan haram melalui dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian binatang yang halal dan yang haram. jenis-jenis. Elaborasi 418 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Kegiatan Inti 1). • Jenis-jenis hewan yang haram dimakan... • Dalil naqli tentang hewan yang halal dimakan. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14..

................................................................................. .................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan........... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 419 ...................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................. ............................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram......................... 20.................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Buatlah klasifikasi binatang yang halal dan yang haram! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................................................................................................. ..........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang binatang halal dengan metode .......................................................................................................................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan.....  Menunjukkan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................... .......

... • Mudharat mengkonsumsi binatang yang haram..... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram dan menghindari mengkonsumsi makanan dari binatang yang haram.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan. Kegiatan Inti 1)........ Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan.....2....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 14....... 420 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

............... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga......................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .. ........................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...................................... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram Mengetahui Kepala Sekolah .......... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................................................................ ..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)................................................................................................................................... • Siswa mensimulsaikan cara menolak ketika ditawari makanan dari binatang yang haram.... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram. ........................................... .............. 20...........................  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan di luar lingkungan keluarga.............. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan..................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 421 ................

2)........ Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 6 X 40 menit ( 3 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah..... Pendidikan Agama Islam VIII/2 15. Kedua dan Ketiga Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan...... Memahami sejarah dakwah Islam 15.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 422 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....1..... • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama.. Kegiatan Inti 1).. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah.

• Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah!  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah! Mengetahui Kepala Sekolah ....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 423 . 20.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw.... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................................................................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah............  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah........  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin............. .......

.2.. • Ilmuwan dalam bidang kedokteran. kimia. dan akhlak. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 424 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. biologi. dan akhlak.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengklasifikasi ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Ilmuwan bidang tauhid fiqih.. fisika.. Memahami sejarah dakwah Islam 15.... astronomi. fisika.. dan akhlak........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . dan matematika. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. astronomi.. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih.. 2).... dan matematika.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. kimia. Kegiatan Inti 1).... kedokteran. biologi........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 15.

.......................................................... .............................................................................................................................. ........................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 425 ................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang akhlak!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang kedokteran!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang fisika!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang matematika! Mengetahui Kepala Sekolah .......................  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah....................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Umayyah............................................................................................................. . Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... .......................................................................................................... 20..........................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 426 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs..................................................... : IX /1 : .......... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 427 . : .... : ......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 428 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

guru sebagai fasilitator. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 429 ... at-Tin dengan tartil.. Membaca QS..... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an.... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya... Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat at-Tin...... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Kegiatan Inti 1).... 2)..... • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing....... Pendidikan Agama Islam IX/1 1..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat at-Tin dengan fasih...1...

....... .......... ............................... 20............ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........................................................................  Membaca keseluruhan ayat dalam QS........................ 430 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ ........................................................................................................................ at-Tin dengan tartil dan benar........................................................ kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................... at-Tin dengan benar............................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacalah surat at-Tin dengan fasih............................................. .......... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca potonganpotongan ayat dalam QS.......................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.2. Menyebutkan arti QS at-Tin 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat at-Tin, mengartikan surat at-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat at-Tin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat at-Tin • Arti surat at-Tin • Kandungan ayat surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat QS at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

431

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru, guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan masingmasing kata dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. at-Tin dengan benar.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian

Instrumen / Soal      Lafaz ‫ وطور سينين‬artinya .... Lafaz ‫ لقد خلقنما‬artinya .... Lafaz ‫ أحسن تقويم‬artinya .... Tulislah arti surat at-Tin ayat 4! Tulislah arti surat at-Tin ayat 4!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

432

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.3. Menjelaskan makna QS. at-Tin. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • makna QS. at-Tin. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan makna Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca dan mengkaji buku-buku tafsir untuk memahami makna QS. at-Tin. • Menjelaskan pesan-pesan pokok dari QS. at-Tin. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

433

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes uraian  Menjelaskan makna setiap Tes tertulis  jelaskan makna setiap ayat yang ada Tes isian ayat yang ada dalam QS. dalam QS. at-Tin dengan benar. at-Tin dengan benar.  jelaskan pesan-pesan pokok dari  Menjelaskan pesan-pesan QS. at-Tin. pokok dari QS. at-Tin. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap

Instrumen Soal
Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar ........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3

Mengetahui Kepala Sekolah

_________________ NIP Saran Kepala Sekolah :

_________________ NIP

434

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

435

• menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.......1. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2.. Kegiatan Inti 1)... Membaca hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih..... 3) Konfirmasi 436 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.. Pendidikan Agama Islam IX/1 2....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . guru sebagai fasilitator.... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih... 2). menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...........

................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar...................................................... ............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 437 ............ ...................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Bacalah hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih.......................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................. .......... 20......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................  Membaca keseluruhan alHadits tentang menuntut ilmu dengan benar................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................... ........................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................................... kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ..........................

2).... Menyebutkan arti hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu... Pendidikan Agama Islam IX/1 2...... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2.2.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu • Arti surat hadits tentang menuntut ilmu • Kandungan hadits tentang menuntut ilmu Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 438 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu... Kegiatan Inti 1)..... mengartikan hadits tentang menuntut ilmu.............. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu.

.... Tulislah arti hadits tentang menuntut ilmu yang menyatakanbahwa menuntut ilmu itu sebagian dai iman!  Tulislah artinya!     ...................... 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar.....  Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar............ Lafaz ‫ من اليممان‬artinya ............................................................. .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih mengartikan hadits tentang menuntut ilmu berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ............................. guru bertindak sebagai fasilitator. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................. ........................................ Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................................. Lafaz ‫ نظيف‬artinya .. 20........................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 439 .................................................... ............................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Lafaz ‫ النظمافة‬artinya ................

.. • Pembiasaan diri menjaga menuntut ilmu...3.. Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna kandungan hadits tentang menuntut ilmu.. 3) Konfirmasi 440 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Menyebutkan hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mensimulasikan sikap berserah menjaga menuntut ilmu serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari...... Eksplorasi • Guru menjelaskan Sikap menjaga menuntut ilmu....... • Siswa melaporkankegiatannya... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Sikap menjaga menuntut ilmu. Pendidikan Agama Islam IX/1 2.. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain....... Memahami al-Hadits tentang menuntut ilmu 2....... 2)...

memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan makna yang terkandung dalam alHadits tentang menuntut ilmu. Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 441 . Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah.  Jelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam al-Hadits.  jelaskan prinsip-prinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  Menjelaskan prinsipprinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan makna yang terkandung dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu.  Menjelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam alHadits. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .

................................................................................. ..... .......................... 20.............................................................................................................................................................................................. ............................................................................... 442 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..........................................................................

.. 2)............ • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group)......... serta menjelaskan fungsinya... Pendidikan Agama Islam IX/1 3.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada hari akhir • Kehidupan dunia yang bersifat sementara • Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami iman kepada hari akhir.... Menjelaskan pengertian beriman kepada Hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani hari akhir. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai hari akhir dengan metode . Eksplorasi • Guru memberikan gambaran mengenai dhsyatnya hari akhir. Kegiatan Inti 1).. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 443 ..1....... • Siswa berdiskusi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara. menjelasakan kehidupan dunia hanya sementara.

.......................  Menjelaskan nama-nama hari akhir....................................................................... ......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai fungsi beriman kepada hari akhir................................ .................................................................................................................................................  Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir  Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir.......... 20.. 444 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.... ................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hari akhir............  Menjelaskan berbagai peristiwa terkait dengan hari akhir........................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada hari akhirl!  Ceritakan kejadian hari akhir!  Tulislah ayat tentang hari akhir!  Jelaskan tanda-tanda hari akhir!  Jelasakan fungsi beriman kepada hari akhir! Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................

Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3... 2)...2.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ahri akhir.. Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia. Pendidikan Agama Islam IX/1 3...... Kegiatan Inti 1).......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Dalil naqli dan aqli tentang hari akhir • Dalil naqli tentang adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode .......... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 445 .

....................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................................................ ..................................................... ..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ........  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir.......................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir...............................................  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir...................................................................................................................................................................................... ........ 20..................... ..................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir...................  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menegaskan iman kepada hari akhir.............. 446 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........

.....3.. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 447 . 2)...... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah.. Kegiatan Inti 1)........ Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu.... Pendidikan Agama Islam IX/1 3.......... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis..

.. ........ • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian kiamat sughra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits........................... Mengetahui Kepala Sekolah ............  jelaskan pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits.............................. ..................................................  jelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits............................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............. • Menjelaskan pengertian kiamat kubra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits.................................................................................................................................................................... 20...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian kiamat sughra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits................................................................ ............................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... • Menjelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits.................................... 448 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................... ........................

membaca dan mengartikan dalil naqlinya.... Menjelaskan pengertian tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tasamuh.... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).1.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tasamuh............ Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tasamuh.. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tasamuh dengan metode . Membiasakan perilaku terpuji 4... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian tasamuh • Dalil naqli tentang tasamuh • Fungsi tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... 2)..... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 449 .. Pendidikan Agama Islam IX/1 4. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan....

........................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian qana'ah dan menyebutkan dalilnya............................................................................................................................................................................... 450 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................................................... ........ ........................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • • • Jelaskan pengertian qanaah! Jelakan pengertian tasamuh! Jelaskan ciri-ciri qana’ah! Apakah fungsi qanaah? Tulislah dalil naqli tentang tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ......... • Menjelaskan pengertian tasamuh dan menyebutkan dalilnya................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................... ....... ..................................................................................... 20....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menampilkan contoh perilaku tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan dan menyukainya. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tasamuh dalam kehidupan.. Pendidikan Agama Islam IX/1 4.2. Kegiatan Inti 1).. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 451 . 2)........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan.................... Membiasakan perilaku terpuji 4... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..

................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................ ............... 452 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tasamuh dalam kehidupan seharihari... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • Ceritakan contoh penerapan qana’ah! • Ceritakan contoh penerapan tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah .................. ............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menunjukkan contohcontoh perilaku qana’ah dalam kehidupan seharihari................................................................................ ........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........ 20........................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................

... Membiasakan perilaku terpuji 4.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 453 ...... Pendidikan Agama Islam IX/1 4... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa..3.. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tasamuh dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.... Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tasamuh dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. 2)........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Inti 1)... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tasamuh...... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya....

............................................. • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan sekolah....... ...................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................ 454 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan keluarga............................................... • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan masyarakat.................................................................. 20................................. ......... ................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................... ........................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal • Simulasikan sikap anak yang toleran terhadap kawannya yang bukan muslim! Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................................................................................

. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 455 ... Pendidikan Agama Islam IX/1 5. dan tatacara penyembelihan hewan. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat.. • Hal-hal yang makruh dalam menyembelih.. Kegiatan Inti 1).......... waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).1......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . macam-macam zakat. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian penyembelihan hewan • Syarat-syarat penyembelihan... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.... • Tatacara menyembelih hewan.. dalil naqli... syarat-syarat.. Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian... hal-hal yang makruh...... • Dalil naqli tentang penyembelihan hewan..

....... Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP 456 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... • Menunjukkan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan.. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......... 20. • Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan yang baik dan benar.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dan dasar hukumnya..... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • Apa dasar hukum dilakukannya penyembelihan hewan? Jelaskan secara singkat tentang tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut hukum Islam! Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan penyembelihan hewan lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .............

. • Ketentuan hewan aqiqah. Pendidikan Agama Islam IX/1 5. Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 457 ...2.. • Ketentuan hewan qurban • Pembagian daging qurban...... • Pembagian daging aqiqah............ • Dalil naqli hukum pelaksanaan qurban. • Waktu pelaksanaan aqiqah... Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan ketentuan aqiqah dan qurban........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian qurban.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5.. • Waktu pelaksanaan qurban. • Pengertian aqiqah • Dalil naqli hukum pelaksanaan aqiqah..

....................................................... ♦ Menjelaskan syarat-syarat aqiqah dan qurban............... 458 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......... ................ ♦ Menjelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban...................................................................................................................... 20................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...................... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.............................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1).................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian aqiqah dan qurban serta dasar hukumnya............ ..................................................... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa............................ 2).................. ............ 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. ................................................................................................................ ♦ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan aqiqah dan qurban Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Apa yang dimaksud dengan qurban? ♦ Sebutkan syara-syarat hewan untuk aqiqah dan qurban! ♦ Jelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban! ♦ Carilah ayat-ayat al-Quran terkait Mengetahui Kepala Sekolah ...........................................................................................................................................

................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 459 .....................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...................................................................

... • Praktik cara menyembelih binatang qurban dan aqiqah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Doa/lafaz sebelum menyembelih binatang.... Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban.... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat........... 2). Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5... Kegiatan Inti 1).... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil....3.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 460 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • Siswa mengklasifikasi danmenjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pendidikan Agama Islam IX/1 5..

......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......................................................................................... ........................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 461 ................................. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................... ♦ Memperagakan penyembelihan hewan aqiqah dan qurban di depan kelas................................ • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban! ♦ Peragakan cara penyembelihan hewan qurban dan aqiqah di hadapan teman-teman kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....... .............. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban......................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................... 20..................

.. • Sunah haji dan umrah • Larangan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah.. • Dam dalam haji dan umrah.... • Syarat-syarat haji dan umrah.....1... • Rukun haji dan umrah. • Hukum melaksanakan ibdah haji dan umrah... • Dalil naqli tentang haji dan umrah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian haji dan umrah. Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6... Kegiatan Inti 462 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Pendidikan Agama Islam IX/1 6.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ketentuan haji dan umrah...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.. • Wajib haji dan umrah.

♦ Menjelaskan laranganlarangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). ♦ Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. ♦ Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. ♦ Menjelaskan sunnah haji dan umrah. ♦ Menunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat. macam-macam zakat. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan apa yang dimaksud dengan haji dan umrah! ♦ Sebutkan syarat-syarat haji dan umrah! ♦ Jelaskan perbedaan antara ♦ Jelaskan rukun-rukun umrah yang kalian ketahui! ♦ Sebutkan beberapa sunnah haji dan umrah! ♦ Sebutkan dua macam larangan yang dilkukan pada waktu melaksanakan ibadah haji! ♦ Carilah dalil naqli baik dari ayatayat al-Quran maupun hadits terkait dengan ibadah haji dan umrah lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! ♦ Cobalah kalian lakukan identifikasi tentang hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah terkait dengan perilaku kita seharihari! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 463 . ♦ Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya. ♦ Menjelaskan rukun umrah. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

..................................................................................................................... 464 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................... ......................................................... 20.............................................................................................................. ...... .................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ....

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Bentuk-bentuk pelaksanakan ibadah haji dan umrah • Manasik haji dan umrah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal. Kegiatan Inti 1)..... Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 465 . Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6...2..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya....... 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa... Pendidikan Agama Islam IX/1 6.........

............................................................ Pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umrah atas haji disebut.................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................... ♦ Menjelaskan tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah.................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................................... Jelaskan dengan singkat urutanurutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah! 3.......................................................................................................... haji qiran c....................... 20....................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah................................... ♦ Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah............................ a.......... ............ haji tamattu’ b.............................................................. ............................... Peragakan pelaksanaan tawaf yang benar lengkap dengan bacaannya! Mengetahui Kepala Sekolah .......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... 466 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................. haji ifrad d......................... ...................................... haji wada’ 2........................ ..............................

. • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pengajaran..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. sosial. dan pengajaran 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan..... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.........1...... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 467 .. Kegiatan Inti 1).. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. dan pengajaran... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi. • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui kegiatan sosial.. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2)... Pendidikan Agama Islam IX/1 7..... sosial.

Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial.... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. Ceritakan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan! 2... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... 3.. 20...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 468 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial! 3......... Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan perdagangan! Mengetahui Kepala Sekolah ..... ..... 2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran..

... Eksplorasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah....... Elaborasi • Siswa menyusun sinopsis. 2).. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 469 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .2......... Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa.... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7...... Sumatera dan Sulawesi.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1)..... Sumatera dan Sulawesi 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa... Pendidikan Agama Islam IX/1 7..

.. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di Sulawesi! 4..... Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di luar Jawa. dan Sulawesi.... dan Sulawesi! Mengetahui Kepala Sekolah .. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1... program pengayaan... .. dan . Sumatera.. 3.. 20.... Dua di antara kerajaan Islam yang ada di Jawa pada masa lalu adalah .... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 470 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa.. Sumatera. 2. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 4... 2. Jelaskan bagaimana akhir pemerintahan kerajaan Samudera Pasai di Sumatera! 3... Menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..... Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 471 .

: IX /2 : ................. : ................... : ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 472 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 473 .

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat al-Insyirah dengan fasih. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya..... Pendidikan Agama Islam IX/2 8.. 2).... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat al-Insyirah.. 474 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.....1... Kegiatan Inti 1)... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .................. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an..

‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫إ م‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ 2. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. al-Insyirah dengan tartil dan benar. Membaca keseluruhan ayat dalam QS. program pengayaan. Membaca potonganpotongan ayat dalam QS. memberikan penguatan dan penyimpulan • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1. 2. al-Insyirah dengan benar. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ز م‬ ْ ( ‫و‬ ِ‫ك ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫نما م‬ َ‫ع م‬ ْ ( ‫ض‬ َ‫و م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ . guru sebagai fasilitator. Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini dengan tartil dan benar: . Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Bacalah keseluruhan ayat dalam QS. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ض م‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ي م‬ ِ‫ل ّي‬ ‫ذ‬ َّ‫ۤاة‬ . at-Tin dengan tartil dan benar lalu cobalah untuk menghafalnya! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 475 .

.............................................. .................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................. 20...................... ..............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................... 476 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... ..........................

............. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah... 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad........ Menyebutkan arti QS Al-Insyirah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat al-Insyirah........2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 477 . dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah.. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8... mengartikan surat al-Insyirah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat al-Insyirah • Arti surat al-Insyirah • Kandungan ayat surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam IX/2 8.... Kegiatan Inti 1).

Ayat yang tepat dari arti “Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu” adalah . Arti yang tepat untuk kata ‫ض‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬ َ‫ر م‬ ‫ك‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ م‬dalam QS. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Mengartikan masingmasing kata dalam QS. alInsyirah dengan benar. al-Insyirah ayat demi demi ayat lengkap dengan terjemahnya! 478 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . yang telah memberatkan punggungmu. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. 2. program pengayaan. Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. guru bertindak sebagai fasilitator. al-Insyirah adalah: a. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. yang telah melapangkan dadamu b. yang telah menghilangkan bebanmu c. 2. Lafalkan QS. 3. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Teknik Penilaian Tes tulis Tes lisan Bentuk Instrumen Pilihan ganda Jawaban singkat Praktik Instrumen / Soal 1. alInsyirah dengan benar. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. 3. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. yang telah meragukan hatimu d. al-Insyirah dengan benar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru.

..................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 479 ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................................................................... ...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................. 20........... .................................................................................................................................. ..............................................................................................................................

Eksplorasi • Guru menjelaskan cara Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS........... al-Insyirah.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Mempraktikkan Sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.... Pendidikan Agama Islam IX/2 8.3.. 2)..... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mempraktikkan sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8... • Mempraktikkan Pembiasaan diri bersikap pasrah kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... al-Insyirah.. Elaborasi 480 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Kegiatan Inti 1)... Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS...

2. alInsyirah. 4. Apa yang dimaksud dengan berserah diri seperti tersebut dalam QS. al-Insyirah ayat 8? 3. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. al-Insyirah. alInsyirah dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah laporan tentang contohcontoh perilaku bekerja keras dari survey yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 4. • Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Uraian singkat Essay Pekerjaan rumah Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. Tunjukkan perilaku kalian di kelas dalam belajar yang mencerminkan perilaku bekerja keras! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 481 . Menjelaskan makna yang terkandung dalam QS. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat 7 dari QS. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya. 3. al-Insyirah (‫إ‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ص‬ ‫ب‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫!) م‬ 2. Menunjukkan contohcontoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. alInsyirah.

......................................................... ....................................................... ...... 20............................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ................. 482 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .......................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................................................................... ...

Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang kebersihan dengan fasih........... 2).. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 483 ............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Pendidikan Agama Islam IX/2 9....1..... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya. Kegiatan Inti 1)... Membaca hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang kebersihan dengan fasih dengan fasih. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing..... guru sebagai fasilitator. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang kebersihan dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.

. ................ Bacalah bagian dari hadits tentang kebersihan di bawah ini: َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫ م‬‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫ي م‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ب‬ َ‫مما م‬ َ‫ل م‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ن م‬ ِ‫ل ّي‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫هلل م‬ ِ‫ن ا ّي‬ َّ‫ة‬ َ‫حما م‬ َ‫ب م‬ ْ ( ‫س‬ ُ ‫و‬ َ‫ م‬ ِ‫ر ّي‬ ‫ض‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( َ‫وا م‬ َ‫ت م‬ ِ‫وا ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................... Membaca keseluruhan alHadits tentang kebersihan dengan benar..................................................................................... 20..................................................... Bacalah potongan-potongan hadits ini dengan benar: ِ‫مما ّي‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫م‬ 2.................................... Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar................................................................................................................ 2............... ....................................... 484 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1................................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................... ........... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..............................................................................................

. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang kebersihan.. Kegiatan Inti 1). • Siswa berlatih mengartikan hadits tentang kebersihan berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 485 ........ Eksplorasi • Guru bertanya kepada siswa arti al-Hadits tentang kebersihan dan berusaha menghafalkannya 2)........ Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9....2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... mengartikan hadits tentang kebersihan. Pendidikan Agama Islam IX/2 9..... Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang kebersihan. Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang kebersihan • Arti surat hadits tentang kebersihan • Kandungan hadits tentang kebersihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.........

.................. kesabaran itu bersinar c................................... Arti yang tepat dari potongan hadits ٌ ‫يما‬ ‫ء‬ َ‫ض م‬ ِ‫ر ّي‬ ُ ‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َّ‫وال ة‬ َ‫ م‬adalah: a.................................. kekayaan itu bermanfaat d................................... 486 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ 20....................... Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1......................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................... ................. ....... 2............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ... Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang kebersihan dengan benar........................... Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru........................................... 2......................................... ...... kebersihan itu adalah iman Mengetahui Kepala Sekolah .................. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. kesabaran itu ada batasnya b.................. Terjemah dari kata ‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ م‬adalah ....... guru bertindak sebagai fasilitator...................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................

.......... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.3.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa perilaku bersih seperti dalam al-Hadits... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 487 ... Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits.... Memahami al-Hadits tentang kebersihan 9. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. 2)... • Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam al-Hadits. Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa diajak dan dihimbau untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari......... Pendidikan Agama Islam IX/2 9......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Teknik Penilaian Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pekerjaan rumah Praktik Instrumen / Soal 1. lalu buatkan laporannya! 3. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . 2. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Tunjukkan perilaku bersih di kelas di saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI! Instrumen Soal : Pernyataan 1 2 3 4 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 488 . 3. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Apa makna kebersihan sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi? 2. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam alHadits. Cobalah kalian mengidentifikasi aktivitas kalian di rumah yang terkait dengan perilaku bersih.

.............................................................................................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 489 ........................... ............................................... ...........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah............................... Mengetahui Kepala Sekolah ....... ............................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................................................... 20.

..1.... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari... Kegiatan Inti 1)............ Pendidikan Agama Islam IX/2 10... Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qadha dan qadar dan menyebuitkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar.... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.. • Siswa Menelaah berbagai literatur untuk menemukan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 490 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pentingnya beriman kepada qadha dan qadar • Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....

................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..... Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadha dan qadar! 2... ........................ Menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 491 ........ 20....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................... Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah......... Sebutkan beberapa ciri bahwa seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar! 3......................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........... 2........ • Teknik Penilaian Tes lisan Tes tulis Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uraian Identifikasi Instrumen / Soal 1.................................................................. Menyebutkan ciri-ciri seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar Allah.................... 3...... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan kalian di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah .............................................. ......................................

memberikan penguatan dan penyimpulan 492 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian qadha dan qadar • Hubungan antara qadha... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian qadha dan qadar dan menjelasakan hubungan antara keduanya serta meyakini bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah....... qadar dan takdir • Kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qadha dan qadar..... 2).....2.. Pendidikan Agama Islam IX/2 10..... Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa menelaah... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.. mencari dan menemukan hubungan antara qadha dan qadar....

.................................................................. ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 493 ............................ Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Uraian Instrumen / Soal 1......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................... Apa makna kata qadha dan qadar dari segi bahasa! 2............................................. Buatlah laporan tentang suatu aktivitas (misalnya aktivitas kalian di sekolah) yang menunjukkan hubungan antara qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................... Menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............... Menjelaskan perbedaan antara qadha dan qadar Allah........... ................................................ 3................................... 2............................................................................................................................. Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar Allah....................... Apa perbedaan pokok antara qadha dan qadar menurut pendapat para ulama! 3...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................... ................................................. ............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....................................................... 20..

.... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.... Elaborasi • Siswa mendiskusikan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari........ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan takdir muallak dan mubram • Contoh-contoh takdir muallaq dan mubram Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... 494 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya..... 2).. Pendidikan Agama Islam IX/2 10...3.... Eksplorasi • Siswa Mengamati berbagai fenomena di masyarakat untuk mengidentifikasi perilaku seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar. Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan takdir muallak dan mubram dan menyebutkan contoh-contohnya... Kegiatan Inti 1).....

......................................... 3..................... 2................................................................................................ Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar Allah seperti disebutkan dalam al-Quran........................................................ Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa contoh qadha dan qadar Allah terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari! 3........... 20...... .................. Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang belum pernah kita alami.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 495 ........................................ ........... Identifikasi juga beberapa contoh qadha dan qadar Allah yang belum kalian alami dalam perbuatan kalian sehari-hari! Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................ Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang pernah kita alami....................................................... ... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Isian Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1..................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1....... dan ..... 2........... Di antara dua contoh dari qadha dan qadar Allah adalah ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................

Kegiatan Inti 1)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang qadha dan qadar • Arti dalil naqli tentang qadha dan qadar • Maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar.....4. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 496 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode . mengartikan dan menjelaskan maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar. Pendidikan Agama Islam IX/2 10..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : SMP / MTs . Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca.. 2). Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10.. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qadha dan qadar.

20.... 2................................................................. 3...................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................... .......................................................... ......................... Sebutkan dan jelaskan satu kandungan pokok dari ayat-ayat alQuran yang terkait dengan qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 497 ........................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1......................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... ............................................................... Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan iman kepada qadha dan qadar..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... lalu tulislah dalam buku kerja kalian dan serahkan kepada guru kalian! 2...................................... Menunjukkan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.................................................................................. Mengartikan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Tunjukkan satu ayat terkait dengan qadha dan qadar lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 3.... Menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar............ Teknik Penilaian Penugasan Tes lisan Tes tulis Bentuk Instrumen Pekerjaan rumah Unjuk kerja Uraian Instrumen / Soal 1........

.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 498 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian takabur.... Menghindari Perilaku tercela 11.. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai takabur..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menyebutkan pengertian takabur... Menyebutkan pengertian takabur...1.... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang takabur dengan metode . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian takabur • Dalil naqli tentang takabur • Akibat buruk takabur Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari takabur. Pendidikan Agama Islam IX/2 11.......... 2)........

........................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 499 .................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . ....................... Apa makna kata takabur dari segi bahasa! 2................................................ Menjelaskan pengertian takabur........... ................... .................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................................................................................................................................................................. Tunjukkan salah satu dalil naqli terkait dengan takabur! Mengetahui Kepala Sekolah ...... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 2............................................ ................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................ 20............... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................................................. Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur.................................................................. Teknik Penilaian Kuis Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Instrumen / Soal 1...................................................................

. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Kegiatan Inti 1)... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri takabur. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... 2)....contoh perilaku takabur 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pentakabur....2........ Pendidikan Agama Islam IX/2 11. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......... 500 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menyebutkan contoh . Menghindari perilaku tercela 11...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .....

.............. ... ....... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada sesamanya! .... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap Allah Swt..................................... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada Allah! 2...............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................................................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 501 ................... 2................................................................................................ Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap sesama manusia......................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.......................................................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1............................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................................................................................... ................................... 20........................................................... ...........................................

.......... Menghindari perilaku tercela 11...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku takabur • Pembiasaan diri menjauhi perilaku takabur Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Tentang Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari Kegiatan Inti 1)...3..... Pendidikan Agama Islam IX/2 11. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi takabur. 502 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku takabur serta membiasakan diri menjauhi perilaku takabur... 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2)....

..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................... 3............ .......................................................................... ............................. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah keluarga! 2.................................................................. Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat............................. Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di sekolah! 3..................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..... ...................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 503 .. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................. Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga................ 2................................................................. 20.......... Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah................................................................................................................... ................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Urian Urian Urian Instrumen / Soal 1.........

... 504 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq..... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum.. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah. makmum shaf. Kegiatan Inti 1). Menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya....... ketentuan menjadi imam.. Pendidikan Agama Islam IX/2 12........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... syarat-syarat...... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..1......

............................................................... ....................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................................... .................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 505 ..................................................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah munfarid..................................................................... 2. 20............................. ..................................................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah berjama’ah................. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah.. Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah munfarid? 3............................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............. . Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah berjama’ah? 2................................................................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah......................... Kumpulkan beberapa dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid lalu tunjukkan di depan kelas! ....................................................................................................................... Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes lisan Tes lisan Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat pekerjaan rumah Instrumen / Soal 1.................................. ........................................................................................ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 3........ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid....................... ........

.... 506 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12.... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq... Pendidikan Agama Islam IX/2 12. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Kegiatan Inti 1).... ketentuan menjadi imam... makmum shaf..... Menyebutkan contoh shalat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya. • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.. syarat-syarat.2....

............................ dan ................................................................. Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah munfarid........ .................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 507 ........... Teknik Penilaian Tes tulis Kuis Bentuk Instrumen Isian Isian Instrumen / Soal 1......................................................................................................... .... 2............................................................... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah... Satu contoh shalat sunnah munfarid adalah .............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................... ........................................................................................................ Di antara tiga contoh shalat sunnah berjama’ah adalah ................................. ..................... Mengetahui Kepala Sekolah ....................... 2...... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah....................................................... ...................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................... ................................ .......................... Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah berjama’ah.................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........................................................................................................................................................................................ 20...........................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. dua makmum.. makmum muwafiq.......... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Praktikkan shalat berjamaah... dan makmum masbuk..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan shalat berjamaah..... Kegiatan Inti 1)..... Pendidikan Agama Islam IX/2 12.. mensimulasikan shaf. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.. Elaborasi 508 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....3.... 2).. Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mempraktikkan shalat berjamaah. • Simulasi shaf shalat jamaah dengan satu makmum.

• Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . mensumulasikan shaf makmum. 2. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nil ai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes lisan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melakukan praktik shalat berjamaah. Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Menjelaskan tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. Tunjukkan dan praktikkan salah satu shalat sunnah munfarid yang sering kalian lakukan! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 509 . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid di sekolah. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Jelaskan secara singkat tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid! 2. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan shalat berjamaah tanpa melakukan kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.

..................................................................................................................................................................................................................... ................................................................. ............................................................................................................... 20....................................................................................... 510 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum............................................................................................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................. ........ .....................................

. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian seni dan tradisi Islam.. dan menyebutkan contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian seni budaya lokal • Pengertian tradisi Islam • Contoh-contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami budaya dan seni Islam.. tradisi Islam........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai seni dan tradisi Islam serta mencari contoh-contohnya.... Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian seni budaya lokal..... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13. Pendidikan Agama Islam IX/2 13. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 511 ..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....1. 2).... Kegiatan Inti 1)..

................................... Menjelaskan pengertian tentang seni budaya lokal.... Jelaskan salah satu jenis seni budaya lokal yang bernuansa Islami di daerah kalian! Mengetahui Kepala Sekolah .......................................................................................................... Apa yang kalian ketahui tentang seni budaya lokal! 2................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1....................... 20.................................. 512 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................. 3..... Menceritakan seni budaya lokal yang bernuansa Islami......................... • Teknik Penilaian Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.... Menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................... ............................................... .......................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................................................................................... .......................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................... Tunjukkan beberapa seni budaya yang berkembang sekarang yang merupakan warisan tradisi Islam! 3............................ 2........................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... ................................

.... • Apresiasi terhadap tradisi tradisi halal bihalal.. Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13. Kegiatan Inti 1)........ Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... kupatan. Pendidikan Agama Islam IX/2 13. grebeg besar dan sekaten Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Tradisi halal bihalal... dugderan. grebeg besar dan sekaten.. dugderan... 2)... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk berdiskusi tentang tradisi halal bihalal. kupatan.. kupatan.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .2... Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan dan mengapresiasi tradisi halal bihalal. grebeg besar dan sekaten. grebeg besar dan sekaten. 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 513 ..... dugderan... kupatan.... dugderan.

.............. Lakukan pengamatan terhadap salah satu upacara adat di lingkungan kalian lalu buatlah laporannya dengan mengaitkan dengan pandangan Islam! 2.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................. 20...................................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................ Memelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara............. 2............................. Buatlah satu kelompok (group) seni untuk mengembangkan salah satu seni budaya lokal yang Islami dengan misi dakwah Islam! Mengetahui Kepala Sekolah ........................ Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara yang bernuansa Islami...... ................... . • • Teknik Penilaian Observasi Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Instrumen observasi Proyek Instrumen / Soal 1............................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................ ........................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya................... 514 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .........

…...1 2. …. …..1 1. …. ….KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD SK 1 SK 2 SK 3 Nama Siswa KD KD KD 1. jml siswa Frekwensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 515 .2 dst 3...2 dst 2...1 3.. ….2 dst No KKM 1 2 3 4 5 dst Rata-rata Ketuntasan belajar (dalam %) ≤ 49 50-74 75-100 ≥ KKM sekolah ….. …. ….