Anda di halaman 1dari 8

Susunan Acara Natal Pemuda dan Remaja HKBP Bandung Timur Sabtu, 18 Desember 2010 HKBP Bandung Timur

Bandung

1. Pr!sesi "#Ku $asu% Ruang $a&a Kudus'( Ku masuk ruang maha kudus Dengan darah anak domba Ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang maha kuasa Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Sbab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan Sbab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan

2) Pujian "#Hari *ni, Harin+a Tu&an'( Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersukaria Oh, hari ini harinya Tuhan Mari kita bersukaria Reff: Bersuka di dalam Tuhan

Bersuka di dalam Tuhan (bersuka!) This is the day that The L rd has made !e "ill re# i$e and be %lad in it Oh, this is the day that The L rd has made !e "ill re# i$e and be %lad in it Reff: Re# i$e in The L rd Re# i$e in The L rd (re# i$e!)

&. ,!tum

*ntr!itus

D!a

'. Pujian "#Agung $ulia'( Lihat indahnya dunia, lukisan tan%an()ya *%un% mulia, semesta senandun% senada Men#un#un% tahta()ya, *%un% Mulia +en%arkanlah $i,taan()ya memu#i +ia -ur%a dan bumi bersuka Reff: -emua manusia mulia di hada,an()ya Tiada duanya kasih()ya ke,ada kasih()ya ke,ada kita -emua manusia berkata +ialah Ra#a

*%un% mulia semua ,erbuatan()ya .aulah Tuhan yan% Mulia

-) .iturgi Penci/taan "iringan0 K1 28 #Ta&u%a& Kamu 1umla& Bintang'(


1. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar.

2.

Tahukah kamu jumlah ikan di samudra, berenang dan berapa burung-burung di udara, yang terbang? Tuhan Allah Pencipta ya! satu-satu dikenal ya. "emuanya pun senang, semuanya pun senang.

2) K!!r "2(

3) .iturgi Kejatu&an $anusia dalam D!sa "iringan0 K1 423 #Tu&an%u Bila Hati Ka5an%u'(
1. 2. %. Tuhanku, bila hati kawanku terluka #leh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. $ikalau tuturku tak semena dan aku t#lak #rang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. &an hari ini aku bersembah serta pada'u, (apa, berserah, berikan daku kasih'u mesra. Amin, amin.

8) Pujian

/. .iturgi Nubuatan "iringan0 #Kasi& $asi& Ada'( Saat yang lainnya begitu mudah sirna Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan Engkaulah alasan hatiku percaya Kasih masih ada dalam dunia

10) 11)

K!!r Pujian "#Kasi& $asi& Ada'(

Hanya yan% ,ernah merasakannya Tahu duri dalam da%in%ku Ternyata .aulah yan% ,alin% men%erti Rahasia hatiku !alau seakan tiada hara,an .asih yan% t0lah men#adi din%in .u suka $ara(Mu memulihkan Hatiku yan% suam -aat yan% lainnya be%itu mudah sirna .asih(Mu ya Tuhan teta, bertahan 1n%kaulah alasan hatiku ,er$aya .asih masih ada dalam dunia

12. .iturgi Kela&iran "iringan0 K1 102 #Di Dalam Palungan'( *singer nyanyi 1 ayat Di dalam palungan, tiada yang lain Terbaringlah esus berbalutkan kain !intangnya di langit mengkilap terang Dan esus tertidur lelap dan tenang

1&. "ersiapan "enyalaan #ilin $% &oly 'ight( tarian ba)a lilin ke depan $1-* orang( % &oly 'ight+ The stars are brightly shining, ,t is the night o- the dear Sa.iour/s birth0 #ong lay the )orld in sin and error pining0 Till &e appeared and the Spirit -elt its )orth0 1 thrill o- hope the )eary )orld re2oices, 3or yonder breaks a ne) and glorious morn0 3all on your knees+ %h, hear the angel .oices+ % night di.ine, the night )hen 4hrist )as born5 % night, % &oly 'ight , % night di.ine+ % night, % &oly 'ight , % night di.ine+ 14) Pen+alaan .ilin "sambil bern+an+i #$alam Kudus'(

Malam kudus, sunyi senya,, dunia terlela, Hanya dua ber#a%a terus *yah bunda mesra dan kudus

*nak tidur tenan% *nak tidur tenan% Malam kudus, sunyi senya,, .abar Baik men%%e%a, Bala s r%a menyanyikannya .aum %embala menyaksikannya 3Lahir Ra#a -yal m, Lahir Ra#a -yal m4

1-)
1.

.iturgi Puji6Pujian "iringan0 K1 117 #Hai Dunia, 8embirala&'(


)ai dunia, gembiralah dan sambut *ajamu+ &ihatimu terimalah+ (ersama bersyukur, (ersama bersyukur, (ersama sama bersyukur+

2.

)ai dunia, elukanlah *ajamu, Penebus+ )ai bumi, laut, gunung lembah, bers#raklah terus, (ers#raklah terus, bers#rak-s#raklah terus+

12)

Pujian 9 Persemba&an * : ** "#8embirala& Saudara'(

5embiralah saudara b0ri hatimu le%a Rayakan hari #adi, ,embaru dunia Teran%()ya t0lah men%halau %ela, manusia O h, kabar %embira besar .abar Baik O h, kabar %embira besar .abar Baik

-ekaran% hai saudara, bernyanyilah le%a .asihilah sesama, se#ati, dan mesra 6ndahnya masa )atal tiada bandin%nya O h, kabar %embira besar .abar Baik O h, kabar %embira besar .abar Baik

13) 18)

K&!tba& Pujian 9 Persemba&an *** "#Halalas Ni R!&a 8!dang'(

Halalas ni r ha % dan% na hubaritah n n )un%n%a tubu -i,alua di hita # lma n Hasan%a,h n di +ebata la s dame, dame, dame ma di # lma L m ni r hani +ebata di hita # lma n -ai s ndan%i ma r han%ku, ale Tuhan 7esus i. *sa d h t au maruli, di hatutubuMi Hasan%a, n di +ebata, la s dame, dame, dame ma di # lma. L m ni r ha ni +ebata d hita # lma n. Halalas ni r ha % dan% sai s n%% ,i r han%ki *sa d h t au ummal Mamu#i % arMi Hasan%a, n di +ebata, la s dame, dame, dame ma di # lma. L m ni r ha ni +ebata d hita # lma n.

1/. Pujian Penutu/ "$AHA K;ASA $AHA $;.*A(


Tak terlukiskan kasih yang kau berikan

karya termegah tiada bandingannya Dekap kasih-mu setia menjagaku Kan kunyatakan bahwa yesuslah tuhan Reff : Maha kuasa, maha mulia kau bertahta atas semesta Maha kuasa, maha mulia dulu s'karang sampai s'lamanya

$edle+ t!0 re<<0 S=gala Kemuliaan -0%ala kemuliaan hanya ba%i T8H*) -0%ala h rmat ,u#ian hanya ba%i T8H*) .uasa dan kemuliaan hanyalah ba%i T8H*) -0%ala kemuliaan, kea%un%an, ke#ayaan hanya ba%i T8H*)

20)

D!a

Ber%at