Anda di halaman 1dari 6

BANGGA TERHADAP SEKOLAH Pengenalan 1. Sekolah kita merupakan tempat kita mendapat ilmu dan mengenali rakan-rakan.

Oleh itu kita perluberbangga dengan sekolah kita. 2. Bagaimanakah cara kita menunjukkan perasaan sayang dan bangga terhadap sekolah kita?Antara cara-caranya !a" mengetahui sejarah dan identiti sekolah# !b" mematuhi peraturan sekolah# !c" me$ujudkan semangat berpasukan# !d" me$ujudkan budaya sekolah positi%.

Mengetahui sejarah dan Mengenali Identiti Sek lah 1. &ita perlulah mengetahui sejarah sekolah.Antara perkara yang kita perlu tahu termasuklah !a" tahun ditubuhkan# !b" latar belakang sekolah# !c" peristi$a penting# !d" kejayaan sekolah dan sebagainya. 2. Selain itu kita juga perlu mengenali identiti sekolah.'ontoh identiti sekolah termasuklah !a" lagu sekolah# !b" (isi sekolah# !c" lambang sekolah# !d" bendera sekolah dan sebagainya.

). Adakah menjadi tanggungja$ab setiap murid mengenali identiti sekolah mereka supaya mereka akanberasa bangga terhadap sekolah mereka. *. Adakah penting untuk kita mengetahui misi dan (isi sekolah? Sudah tentu kerana untuk menjayakanmisi dan (isi sekolah+ penglibatan seluruh $arga sekolah amatlah diperlukan.

Me!atuhi Peraturan Sek lah 1. Peraturan sekolah adalah ketetapan undang-undang yang $ajib dipatuhi oleh setiap murid. 2. ,ematuhi peraturan sekolah adalah salah satu cara untuk menunjukkan baha$a kita menyayangisekolah kita. ). ,urid-murid yang berdisiplin adalah murid-murid yang mematuhi peraturan sekolah *. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid akan dirujuk pada pihak yang bertanggungja$ab menjaga disiplin. -. Setiap guru adalah merupakan guru disiplin+ meskipun terdapat guru yang khusus menjaga disiplin murid. .. &epentingan mematuhi peraturan sekolah !a" mendisiplinkan pelajar# !b" memelihara imej baik sekolah# !c" pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna dan selesa# !d" menjamin keselamatan murid dan seluruh $arga sekolah# !e" me$ujudkan keharmonian di sekolah.

Me"ujudkan Se!angat Ber#asukan

1. Semangat berpasukan adalah kerjasama yang dibentuk dalam sesuatu pasukan. 2. /ntuk menjayakan akti(iti sekolah+ kerjasama seluruh $arga sekolah amatlah diperlukan. ). Oleh itu amatlah penting setiap murid memupuk semangat berpasukan dalam diri. *. 0aedah semangat berpasukan antara para pelajar !a" memudahkan perlaksanaan akti(iti yang telah dirancang oleh pihak sekolah+ !b" me$ujudkan hubungan baik antara pelajar sesama pelajar+ dan antara pelajar dengan guru serta $argasekolah yang lain# !c" memupuk perpaduan dan menjamin kejayaan sesebuah pasukan.

Buda$a Sek lah 1. Budaya sekolah ialah sesuatu perlakuan yang menjadi kela1iman di sesebuah sekolah. 2. Antara contoh budaya sekolah ialah !a" budaya sekolah daiam taman# !b" budaya sekolah berdisiplin# !c" budaya sekolah penyayang# !d" budaya sekolah cemerlang kokurikulum+ dan sebagainya. ). Sumbangan tenaga seluruh $arga sekolah sama ada dari segi tenaga atau idea amatlah penting untukmenghidupkan budaya sekolah positi% yang diimpikan.

PEN%AGAAN DAN PENINGKATAN IME% SEKOLAH Pengenalan

1. ,enjaga dan meningkatkan imej sekolah merupakan tanggungja$ab setiap pelajar. 2. 'ara-cara menjaga dan meningkatkan imej sekolah termasuklah !a" ,enampilkan sahsiah dan imej yang positi%# !b" ,elibatkan diri dalam pelbagai akti(iti sekolah# !c" ,e$ujudkan keceriaan sekolah.

Mena!#ilkan Sahsiah dan I!ej $ang P siti& 1. 2arga sekolah yang mempunyai sahsiah dan imej yang positi% akan memberikan imej yang baikkepada sekolah. 2. 'iri-ciri pelajar yang bersahsiah dan berimej positi% !a" berdisiplin iaitu senantiasa mematuhi peraturan sekolah seperti datang a$al ke sekolah+ tidakponteng kelas atau sekolah+ tidak membuli rakan+ dan sebagainya# !b" mengamalkan kesopanan dalam pergaulan seperti beradab sopan dengan guru+ rakan-rakan+ dankakitangan sekolah+ !c" menjalinkan hubungan yang baik dengan guru+ rakan+ dan kakitangan sekolah# !d" menjaga kekemasan diri dan sebagainya. ). &ebaikan mengamalkan sahsiah dan imej yang positi% !a" dapat belajar dengan selesa dan selamat kerana tiada gangguan daripada pelajar yang tidakberdisiplin# !b" sekolah menjadi pusat kecemerlangan murid# !c" dapat memupuk budaya penyayang# !d" sekolah diyakini dan mendapat sokongan ibu bapa dan komuniti di sekitar sekolah.

Meli'atkan Diri dala! Pel'agai Akti(iti Sek lah

1. Akti(iti sekolah adalah program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah untuk kepentingan pelajar+dan sekolah.2. 'ara-cara menjayakan akti(iti di sekolah. 'ontohnya !a"3ari Sukan i. melibatkan diri dalam cara sukan ii. membantu menghias rumah sukan iii. bersorak kepada peserta untuk memberikan sokongan !b" 3ari 4uru i. melibatkan diri dalam acara persembahan ii. membantu menghias pentas iii. datang memberikan sokongan kepada pelajar yang terlibat dalam persembahan. ). ,elibatkan diri dalam pelbagai akti(iti sekolah banyak %aedahnya. Antaranya !a" melahirkan pelajar yang sihat+ cergas+ minda yang sihat+ dan berdaya saing# !b" memupuk bakat kepemimpinan dalam kalangan pelajar# !c" dapat mengasah bakat dan potensi diri# !d" merapatkan hubungan dengan rakan-rakan pelbagai kaum dan me$ujudkan perpaduan# !e" menanamkan sikap bangga terhadap sekolah.

Me"ujudkan Ke)eriaan Sek lah 1. Sekolah yang bersih dan ceria akan memberikan imej yang baik kepada sekolah. 2. Oleh itu adalah menjadi tanggungja$ab setiap pelajar agar menjaga kebersihan dan keceriaansekolah. ). Antara cara-cara me$ujudkan keceriaan sekolah !a" tidak membuang sampah merata# !b" menjaga kemudahan sekolah dengan baik#

!c" tidak melakukan (andalisme dan sebagainya# !d" membantu mengecat sekolah# !e" melukis mural di dinding sekolah.