Anda di halaman 1dari 22

Kepentingan Aktiviti Kokurikulum

oleh MAB di 29/01/2012

Semua pejajar di setiap sekolah diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum. Aktiviti ini dijalankan pada sebelah petan atau pun pada sebelah pa i ba i pelajar sesi petan . !ara pelajar wajib menyertai ti a aktiviti yan dijalankan" iaitu kelab dan persatuan" unit beruni#orm dan aktiviti permainan. $ini ke iatan kokurikulum dilihat sama pentin den an bidan akedemik" malahan ada yan berpendapat kokurikulum lebih berkesan dalam membentuk %& seseoran pelajar. Melalui aktiviti ini" terutamanya aktiviti sukan dan permainan tubuh badan akan menjadi sihat dan minda pun 'erdas. (al ini dikatakan demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu aktiviti" otot)otot akan ber erak den an akti#" seterusnya badan kita akan men eluarkan toksin dari dalam badan melalui peluh. Apabila kita sihat" mudahlah untuk kita men ikuti pelajaran dan yan pasti kita dapat hadir ke sekolah. Sebaliknya" jika seseoran itu malas men hadiri aktiviti kokurikulum dia akan menjadi pasi# dan mudah mendapat penyakit. *ika tubuh badan kita tidak sihat" kita akan menjadi 'epat keletihan" badan lesu dan tidak bermaya seterusnya minat untuk belajar pun luntur. Selain itu" den an menyertai aktiviti kokurikulum" pelajar dapat meman#aatkan masa lapan den an bijak. Sekiranya pelajar tidak menyertai aktiviti kokurikulum" masa yan terluan pasti akan di unakan untuk menonton televisyen" bermain permaiinan video" melayari internet dan berkemun kinan akan men ikut rakan)rakannya berpeleseran di pusat beli)belah" akhirnya boleh terlibat den an pennyalah unaan dadah dan jenayah" atau sekuran )kuran nya boleh terjebak menjadi perokok. *elaslah bahawa" aktiviti kokurikulum ini dapat men elakkan me eka daripada terjerumus ke dalam kan'ah masalah sosial" seperti jenayah" merempit" mera ut" mena ih dadah" men edar dadah dan banyak la i. Apabila menyertai aktiviti kokurikulum" se'ara tidak lan sun para pelajar ju a boleh menambah kenalan. (al ini dikatakan demikian kerana penyertaan dalam persatuan mahupun aktiviti sukan adalah tidak men ira dari kelas mana" ataupun apakah ban sa dan warna kulit seseoran pelajar itu+ *adi" apabila ramai kenalan para pelajar tidak akan berasa bosan dan dapat berbin'an tentan pelajaran den an rakan ,rakan. Apabila para pelajar di sesebuah sekolah kenal)men enali maka wujudlah perpaduan dan perse#ahaman antara mereka sekali us dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat pelba ai kaum di ne ara ini. Aktiviti kokurukulum ju a diisi den an aktiviti yan berbentuk pertandin an" sama ada pertandin an di perin kat sekolah" -on" daerah" perin kat ne eri" malahan sehin a ke perin kat antaraban sa. Melalui pertandin an dalam aktiviti kokurikulum tersebut seoran pelajar boleh men'ipta kejayaan dan men harumkan nama sekolah sekiranya dia atau pasukannya memenan i kejohanan yan disertai. *ika pada perin kat sekolah" para pelajar ini sudah berjaya men harumkan nama sekolah" apabila dewasa kelak" tidak mustahil para pelajar ini ju a boleh men harumkan nama .e ara.

/ntihanya" jelaslah bahawa aktiviti kokurikulum memberi man#aat yan banyak kepada kita. 0leh itu" para pelajar" mesti meman#aatkan masa yan terluan den an menyertai aktiviti kokurikulum. Apalah unanya menjadi pelajar pintar yan mendapat red A ba i semua mata pelajaran dalam peperiksaan" tetapi tubuh badannya tidak bermaya" lebih buruk la i jika dia hidup dalam kesepian kerana tidak mempunyai kawan.

Kepentingan Menyertai Aktiviti Kokurikulum Karangan Berformat Ceramah Tajuk : Kepentingan Menyertai Aktiviti Kokurikulum Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Pengetua Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Permai, Yang Mulia para guru, ibu bapa, dan murid yang dikasihi sekalian. Hadirin sekalian, Terlebih dahulu, saya melafazkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya tuan pengetua yang sudi mengundang saya untuk menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk , Kepentingan Menyertai Aktiviti kokurikulum sempena Majlis Perasmian Persatuan Ibu Bapa dan Guru Tahun 2008. Saudara dan saudari, Segelintir masyarakat, khususnya ibu bapa pada hari ini masih menganggap penglibatan anakanak mereka dalam kegiatan kokurikulum membazirkan masa dan tenaga anak-anak mereka. Peranan dan kepentingan aktiviti kokurikulum dalam melahirkan generasi cemerlang dan seimbang seolah-seolah telah diketepikan lantaran mengejar kecemerlangan akademik sematamata. Sistem peperiksaan yang berorientasikan peperiksaan dijadikan sebagai alasan untuk menolak penglibatan anak-anak mereka secara aktif dalam kegiatan kokurikulum. Pelbagai langkah telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan kesedaran dan pandangan negatif ibu bapa terhadap aktivitit luar darjah ini. Aktiviti kokurikulum ternyata dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi-generasi yang berketrampilan dan berwawasan mengikut acuan negara ini. Melalui aktiviti kokurikulum, murid-murid dapat menghabiskan masa lapang mereka dalam aktiviti yang berfaedah selepas sesi persekolahan. Hal ini dapat mengelakkkan mereka daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat di luar kawasan sekolah, seperti melayari laman web pornografi, melepak, menyalahgunakan dadah atau melibatkan diri dalam pergaulan seks bebas. Dengan memperkenalkan aktiviti kokurikulum, masa mereka terdedah kepada gejala sosial dapat dikurangkan. Hal ini seterusnya boleh mengurangkan masalah disiplin yang semakin serius berlaku dalam kalangan murid. Saudara dan saudari, Kegiatan kokurikulum juga mengeratkan hubungan antara murid dengan murid. Semasa berpesatuan, murid dapat mengenali murid lain dengan lebih dekat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan kekitaan dalam kalangan murid. Hal ini penting untuk mencapai perpaduan kaum

dalam kalangan generasi muda kerana murid yang berbilang kaum berpeluang berkomunikasi dan bekerjasama antara satu dengan lain dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan dalam persatuan dan kelab. Murid yang mengikuti aktiviti kokurikulum juga akan mengetahui adat resam, budaya, dan agama kaum lain dan sekali gus melahirkan generasi yang lebih sensitif dan memahami pantang larang kaum lain. Ringkasnya, penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum mampu mewujudkan perpaduan serta mengikis sentimen perkauman dalam diri generasi muda hari ini. Di samping itu, penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum juga dapat mencungkil bakat seseorang murid dalam pelbagai bidang. Hal ini dilihatkan apabila seseorang murid yang mengikuti kelab olahraga di sekolah didedahkan kepada dunia sukan. Penglibatan secara aktif oleh murid dalam kelab ini bukan sahaja mencungkil bakat mereka dalam pelbagai acara sukan, malah memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kemahiran kemahiran asas dalam sesuatu acara sukan yang tidak dipelajari melalui buku pelajaran sekolah. Mereka juga berpeluang menjadi atlet-atlet pelapis negara pada masa yang akan datang dan sekali gus mencipta nama dalam arena sukan antarabangsa. Selain melibatkan diri dalam bidang sukan, para murid juga dapat didedahkan kepada pelbagai bidang cabang seni, seperti seni pertahanan diri, berpidato, bersajak, menulis cerpen, dan lain-lain lagi. Hal ini secara tidak langsung telah menyediakan mereka ke arah memikul tanguungjawab untuk mengharumkan keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Hadirin sekalian, Kegiatan kokurikulum juga dapat mendisiplinkan murid. Mereka akan dibiasakan untuk menggunakan masa dengan baik, cara pemakaian yang kemas, dan menghormati orang lain. Persatuan pasukan beruniform, seperti pasukan pengakap, pandu puteri , bulan sabit merah dan sebagainya berasaskan nilai disiplin diri yang tinggi. Dalam aktiviti kawad kaki misalnya, nilai kepatuhan kepada masa dan arahan amat dititikberatkan. Murid akan didisiplinkan agar mematuhi arahan pemimpin yang menerajui pucuk kepimpinan sesuatu persatuan. Tambahan pula, mereka juga perlu sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh jawatankuasa persatuan tersebut dan mengelakkan diri daripada mengingkari perintah komander semasa sesuatu aktiviti dijalankan. Melalui peraturan ini, lama-kelamaan para murid dapat belajar mendisiplinkan diri dan mengamalkan nilai berdikari dalam menguruskan aktiviti harian mereka. Sementara itu, murid juga dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Hal ini dapat mengelakkan murid daripada berasa jemu ke sekolah. Sebagai contohnya, murid dapat menyertai lawatan sambil belajar ke kilangkilang pemprosesan barang dan perkhidmatan, stesen penyiaraan, dan Taman Negara. Hal ini dapat menigkatkan pengetahuan am mereka dan meningkatkan minat mereka dalam bidang pelajaran melalui lawatan ke institusi-institusi pengajian tinggi. Selain itu, murid juga dapat mencari ketenangan diri melalui aktiviti kokurikulum yang disertai mereka. Sebagai contohnya, murid dapat menyertai kem, merenda hutan atau menjalani ekspedisi pada cuti sekolah melalui pogram yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan. Sidang hadirin, Kegiatan kokurikulum amat penting dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti dan cemerlang dalam semua aspek mengikut acuan Malaysia. Ibu bapa tidak seharusnya

terpengaruh dengan anggapan negatif bahawa kegiatan kokurikulum tidak penting dan membazirkan masa anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana anak-anak juga perlu meluangkan masa mereka dalam pelbagai kegiatan sosial dan tindakan yang membebankan anak-anak mereka dengan tekanan untuk memperoleh keputusan yang baik akan menjejaskan perkembangan emosi kanak-kanak. Oleh sebab itu, ibu bapa harus menyokong penglibatan anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum untuk melahirkan tampuk pemimpin negara yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum . Sekian Terima kasih.

Rajin Berusaha Tangga Kejayaan


Tulis sebuah karangan berdasarkan kata-kata hikmat, Rajin berusaha tangga kejayaan. Dunia pada hari ini menyaksikan manusia berlumba-lumba untuk mengejar kemajuan demi mencapai cita-cita dan dunia kerjaya masing-masing. Individu yang rajin berusaha akan bergerak maju manakala yang malas atau berat tulang pula akan ketinggalan dan mundur. Sehubungan dengan hal ini, manusia yang insa dan sedar mula bangkit untuk menimba ilmu pengetahuan disebabkan ilmu telah menjadi ukuran bagi kejayaan dan kemajuan hidup sese!rang di bumi ini. "ernah !rang tua-tua berkata baha#a !rang yang tidak berilmu atau kedai an ilmu ialah !rang yang tidak berjaya. Sebenarnya, setiap kejayaan yang kita kecapi bertitik t!lak daripada daya usaha dan kerajinan hidup bak kata rajin berusaha tangga kejayaan$ %etepatan maksud kata-kata hikmat tersebut bersin!nim pula dengan makna peribahasa &elayu, iaitu 'kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya(. )elaslah baha#a kejayaan sese!rang berpunca daripada kerajinan biarpun aspek kecerdasan dan kebestarian akal tidak b!leh diketepikan. )angan biarkan kemalasan menjadi penghalang kepada kemajuan dan kesejahteraan hidup kita. )usteru, setiap !rang haruslah menyemaikan prinsip hidup yang terkandung di sebalik maksud kata-kata hikmat tersebut. *akat semula jadi dan ilmu yang ditimba di alam persek!lahan perlulah digilap dan diasah dengan kesungguhan, kecekalan dan kerajinan sebelum kejayaan dan kecemerlangan dapat kita kecapi bak kata peribahasa 'belakang parang, kalau diasah lagikan tajam(. +leh itu, kita haruslah senantiasa bersikap rajin untuk mengejar citacita dan merealisasikan impian kita. *anyak c!nt!h pemimpin dunia yang berjaya disebabkan !leh kerajinan dan daya kesungguhan diri mereka. ,!nt!hnya -braham .inc!ln. "residen -merika yang ke-/0 ini, rajin menimba ilmu. *eliau suka membaca dan menjadikan budaya membaca sebagai satu usaha mutlak untuk menimba ilmu dan pengalaman. &enurut beliau, membaca akan mematangkan daya ikir manusia. -khirnya, beliau telah berjaya menjadi pemimpin -merika yang terunggul dalam memperjuangkan kebebasan manusia di jagat raya ini. Sikap rajin juga akan mend!r!ng kita agar senantiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa dalam mengejar citacita. %egagalan pula bukanlah bermaksud kita akan terus gagal dalam kehidupan kita. S!alnya, kita hendaklah terus mencuba dan mencuba lagi #alaupun laluan yang kita lalui itu sukar dan mencabar. Sesungguhnya, tidak ada apaapa yang mustahil di dunia ini dan kerajinanlah pena#arnya yang paling mujarab di buana kehidupan insan. Rajin berusaha tangga kejayaan.

SOALAN : Kamu akan menyertai pertandingan syarahan di peringkat daerah. Tajuk syarahan yang diberi ialah "Kebersihan Sekolah Tanggungjawab urid". Tulis syarahan itu selengkapnya.
........................................................................................................

1ang Dih!rmati Tuan "engerusi &ajlis, barisan hakim yang ari lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. *erdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk, 2%ebersihan Sek!lah Tanggungja#ab &urid2. 3adirin Sekalian, Sek!lah yang bersih menjadi impian para guru dan murid-murid. "elbagai usaha telah dijalankan !leh semua pihak untuk memastikan persekitaran sek!lah berada dalam keadaan bersih.-ntara aktiviti yang sering dijalankan ialah pertandingan kelas terbersih. Selain dapat me#ujudkan suasana kelas yang ceria, usaha ini juga dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid-murid. &eskipun ada pekerja yang ditugaskan membersihkan ka#asan sek!lah murid-murid tidak #ajar meletakkan tanggungja#ab ini kepada mereka semata-mata. Sebagai murid, kita perlu sedar baha#a ka#asan yang perlu dibersihkan !leh pekerja itu terlalu luas. +leh itu, tidak salah jika kita turut sama membantu mereka. Segala kemudahan seperti penyapu dan t!ng sampah yang mencukupi telah disediakan di dalam setiap kelas. Sebagai murid yang bertanggungja#ab, segala k!t!ran dan sampah-sampah perlu disapu dan dimasukkan ke dalam t!ng sampah yang disediakan. Sek!lah dan kelas yang bersih juga memberi impak kepada pembelajaran murid-murid. Sekiranya persekitaran k!t!r, keadaan ini akan men4ahirkan pemandangan yang kurang enak. 3al ini menyebabkan kita gagal menumpukan perhatian kepada pr!ses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tidakkah itu merugikan diri kita sendiri 5 3adirin sekalian, -khir sekali saya ingin menyeru kepada rakan-rakan, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan di ka#asan sek!lah. Sesungguhnay menjaga kebersihan merupakan ibadah yang mulia dan harus diman aatkan !leh setiap insan. Sekian, terima kasih.

Rajin Berusaha Tangga Kejayaan


%elahiran pelajar cemerlang berhasil daripada sikap sese!rang pelajar yang rajin berusaha. &ereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diidam-idamkan. Setiap individu mempunyai kerajinan dalam diri dan hanya menunggu untuk digilap sahaja. Sikap rajin berusaha dapat di4ahirkan dalam perbuatan pelajar sehari-hari. Setiap pelajar yang rajin berusaha akan berusaha habis-habisan untuk mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran bagi menambahkan ilmu pengetahuan mereka. "elbagai sumber akan diter!kai !leh mereka, antaranya ialah melalui Internet, guru-guru yang berpengalaman, mencari maklumat di perpustakaan dan sebagainya. Semua yang dinyatakan diatas bergantung kepada diri kita sendiri. *ak kata %esha 6penyanyi -merika Syarikat7, 2We Are Who We Are". %italah yang bertanggungja#ab mejadikan kita sebagai !rang yang berjaya ataupun tidak. )adi, teruskan berusaha untuk mencapai kejayaan dan seterusnya berd!a dan berta#akkal kepada -llah S8T.

/ made this wid et at My1lash1etish.'om.

CONTOH KARANGAN BERJIMAT CERMAT

Tajuk : Amalan Berjimat !ermat Men"atangkan #el$agai Man%aat Kepa"a &e'e$ua( Negara) Huraikan Kepentingan Kepentingan "an *angka( *angka( Amalan Berjimat !ermat)

#en"a(uluan : /stilah berjimat)'ermat serin diuar)uarkan oleh pihak kerajaan pada -aman muasir ini. Adakah masyarakat Malaysia tidak tahu berjimat)'ermat+ Sebenarnya berjimat)'ermat merupakan istilah keramat yan mema'u kepada kejayaan sesebuah ban sa dan ne ara.2anpa amalan tersebut maka tidak mustahilah ne ara akan terdedah kepada krisis ekonomi"maka mundurlah ekonomi ne ara tersebut. 3alam konteks ini" semua individu dalam sebuah ne ara memainkan peranan pentin dalam men amalkan amalan berjimat)'ermat.2erdapat banyak #aedah yan diperoleh daripada amalan itu.

I'i +: #er'e"iaan "an Jaminan Ma'a Ha"apan)

Apaka( kepentingan amalan $erjimat !ermat, Amalan berjimat)'ermat membolehkan individu meran'an masa depan mereka.

Mengapaka( amalan $erjimat !ermat perlu "ilakukan, (al ini perlu dilakukan oleh semua oran bak kata pepatah 4berin at sebelum kena" berjimat sebelum habis5kerana kita tidak mendu a sesuatu perkara yan akan berlakupada masa hadapan.

Bagaimanaka( amalan ini perlu "ilakukan, 6olon an masyarakat terutamanya ibu bapa perlu men amalkan sikap berjimat)'ermat terutamanya dalam aspek kewan an kerana 4sedikit)sedikit lama) lama menjadi bukit5dan 4sehari selembar benan lama)lama menjadi kain5. (al ini akan dapat membantu mereka membiayai perbelanjaan pendidikan anak)anak apabila melanjutkan pelajaran ke menara adin . Masyarakat terutamanya enerasi muda perlu meran'an perbelanjaan mereka a ar tidak

berdepan den an masalah apabila menempuh usia emas kelak. $ebanyakan war a emas men hadapi masalah kerana mereka a al meran'an kewan an ketika usia muda. (al ini perlu dielakkan supaya tidak seperti pepatah 4sudah terhantuk baru ten adah5.

Conto( Seba ai 'ontoh" apabila anak)anak berjaya melanjutkan pelajaran" ibu bapa akan memerlukan kos yan banyak.Sekiranya ibu bapa mempunyai wan simpanan" mereka tidak men hadapi apa)apa masalah" sebaliknya jika ibu bapa tidak mempunyai wan simpanan" mereka akan tertekan den an kemelut kewan an sekali us akan men harapkan biasiswa dan pinjaman daripada pihak kerajaan.

Rumu'an i'i 0leh itu" kita jan anlah menjadi masyarakat yan n sentiasa men harapkan bantuan daripada pihak kerajaan dan melahirkan ban sa yan sentiasa berton kat. 0leh hal yan demikian" amalan berjimat)'ermat ini dapat melahirkan masyarakat yan harmoni dan keluar a yan baha ia kerana tidak men alami sebaran tekanan kewan an kerana mempunyai wan simpanan mereka sendiri.

I'i - : #er'e"iaan Meng(a"api .aktu Ke!ema'an)

Apaka( kepentingan amalan $erjimat !ermat,) 4Malan tidak berbau5. !eribahasa ini san at sinonim den an #itrah kehidupan manusia. 2iada sesiapapun yan men etahui akan musibah yan bakal dihadapi pada masa akan datan .Sejajar den an itu" amalan berjimat)'ermat boleh membantu masyarakat seba ai suatu persediaan apabila men hadapi waktu ke'emasan seperti perbelanjaan merawat pembedahan" kemalan an dan penyakit kronik yan dialami oleh diri sendiri" ibu bapa atau kaum keluar a.

Mengapaka( amalan $erjimat !ermat perlu "ilakukan, Sehubun an den an itu" melalui amalan berjimat)'ermat" kita tidak perlu 4men emis5 di merata)rata tempat apabila memerlukan rawatan kesihatan. 7an kah berjimat)'ermat ini san at pentin kepada masyarakat seba ai satu persediaan jika berlaku sesuatu ke'emasan kerana manusia hanya meran'an sedan kan 2uhan yan menentukan.

Bagaimanaka( amalan ini penting kepa"a 'e'eorang, (al ini disebabkan kos rawatan yan tin i dan biasanya tidak mampu dibiayai oleh pesakit terutamanya apabila melibatkan pembedahan dan penyakit kronik yan memerlukan perbelanjaan beratus)ratus ribu rin it. $os rawatan yan terlalu tin i ini tentulah membebankan pesakit tersebut.

Conto() Apabila seseoran dimasukkan ke hospital kerana men hidap penyakit kronik seperti kanser" rawatan pembedahan melibatkan perbelanjaan berjumlah beratus)ratus ribu rin it. $e a alan pesakit menyediakan sejumlah wan yan besar ini boleh menyebabkan pesakit tidak mendapat rawatan yan sewajarnya dan akan berakhir den an kematian.

Rumu'an i'i) 8umusannya" lan kah berjimat)'ermat ini san at pentin kepada masyarakat seba ai satu persediaan men hadapi waktu ke'emasan a ar rawatan se era dapat menyelamatkan nyawa pesakit.

I'i / : Ke'ta$ilan Ekonomi Negara)

Apaka( kepentingan amalan $erjimat !ermat, Salah satu #aedah berjimat)'ermat ialah ekonomi ne ara dapat distabilkan.

Mengapaka( amalan $erjimat !ermat perlu "ilakukan, 2anpa kestabilan ekonomi ne ara" sesebuah ne ara tidak dapat diban unkan atau dimajukan. $omitmen seseoran memban unkan ekonomi .e ara. amatlah diharapkan ba i

Bagaimanaka( amalan $erjimat !ermat perlu "ilakukan, Seseoran itu dapat berjimat 'ermat den an 'ara membeli baran an buatan tempatan atau melan'on dalam ne ara mereka sendiri. Apabila seseoran itu membeli baran an buatan tempatan" hal ini akan men elakkan pen aliran wan keluar wan dan men alakkan wan beredar dalam ne ara. *ika kita membeli baran an buatan tempatan dan bukannya baran an import" wan yan kita bayar atau belanjakan itu akan diterima oleh pen eluar tempatan dan wan tersebut boleh men alirdalam ne ara.

Conto( Maka pendapatan yan ada" ne ara akan dapat membiayai pelba ai projek yan mendatan kan keuntun an" lebih)lebih la i ketika ke awatan ekonomi. .e ara ju a tidaklah perlu memuat pinjaman kewan an dari Bank 3unia justeru" maruah ne ara dapat diselamatkan. 0leh yan demikian itu" ke iatan ekonomi tempatan dapat dihidupkan se'ara lebih akti# dan e#ekti#. /mpaknya" ekonomi menjadi lebih mampan.Seseoran individu atau masyarakat turut dapat membantu kestabilan ekonomi ne ara den an men amalkan pelan'on an domestik. Mereka di alakkan melan'on dalam ne ara mereka sendiri seperti peribahasa 4hujan emas di ne eri oran " hujan batu di ne eri sendiri lebih baik di ne eri sendiri5 Apabila hal ini berlaku" maka se'ara tidak lan sun mereka telah memberi sumban an kepada pertumbuhan ekonomi. %konomi ne ara akan menjadi lebih te uh dan mantap. 9an yan dibelanjakan akan diterima oleh pen usaha tempatan dan hal ini bermakna wan itu seterusnya akan beredar dalam kalan an rakyat tempatan.

Rumu'an i'i 0leh itu" jelaslah bahawa sikap berjimat)'ermat merupakan salah satu pun'a yan menyumban ke arah kekukuhan ekonomi ne ara. Sejajar den an itu" marilah kita bersama)sama men amalkan amalan yan terpuji itu.

*angka( *angka( Amalan Berjimat !ermat

I'i 0: #eranan i$u $apa

Apaka( peranan i$u $apa untuk memupuk amalan $erjimat !ermat) /bu bapa turut memainkan peranan pentin dalam mendidik anak)anak men amalkan tabiat suka berjimat)'ermat"seba aimana pepatah Melayu ada menyebut 4 ba aimana a'uan be itulah kuihnya5.

Mengapaka( i$u $apa perlu menunjukkan 'ikap $er(ema( ketika $er$elanja, /bu bapa menunjukkan sikap bijak dan berhemah apabila berbelanja dan menunjukkan 'ontoh yan peribahasa 4bapa borek anak rintik5. baik kepada anak)anak sama ju a seperti

Bagaimanaka( i$u $apa $ole( memupuk amalan $erjimat !ermat, Antara lan kah permulaan yan boleh dilakukan ialah men alakkan anak)anak membawa bekal makanan ke sekolah.3alam hal ini" anak)anak mereka bukan sahaja ditanam minat suka menabun dan berjimat)'ermat tetapi ju a membawa bekalan makanan seimban yan disediakan oleh ibu dari se i khasiatnya malah terjamin kebersihannya. 2idak timbul la i masalah kera'unan makanan yan serin dihadapi oleh pelajar seandainya mereka makan makanan di kantin sekolah atau yan dibeli di luar.

Conto( Sebenarnya" penabun an wan belanja yan diberi oleh ibu bapa dapat di unakan untuk membeli baran keperluan yan ber#aedah seperti baran an peribadi ataupun buku)buku rujukan.(al ini" seba ai serampan dua mata" selain berjimat)'ermat" pada masa yan sama dapat merasai air tan an ibu dan boleh men eratkan kasih sayan ibu dan anak.

Rumu'an i'i) $esimpulannya" membawa bekalan makanan dari rumah ini perlu dijadikan satu budaya yan patut diamalkan oleh setiap pelajar.

I'i 1: #eranan kerajaan "an rak2at

Apaka( peranan kerajaan "an rak2at "alam u'a(a menggalakkan 'ikap $erjimat !ermat, Salah satu lan kah untuk men alakkan sikap berjimat)'ermat" kerajaan perlu menyeru rakyat a ar membuat pelaburan pendidikan untuk anak)anak.

Mengapaka( pela$uran pen"i"ikan ini amat $erguna kepa"a i$u $apa "an anak anak, !elaburan pendidikan ini amat ber una kerana para ibu bapa dapat mempersiapkan diri awal)awal la i untuk membiayai pendidikan anak)anak a ar tidak perlu berhadapan den an masalah kewan an ketika sampai masanya anak)anak memasuki institusi pendidikan. *an anlah nanti anak)anak terpaksa men alah untuk tidak menyambun pelajaran disebabkan masalah kewan an.

Bagaimanaka( !aran2a i$u $apa $ole( mela$ur "alam 'kim pela$uran pen"i"ikan, !ara ibu bapa boleh memperuntukkan sebaha ian daripada pendapatan mereka untuk membuat simpanan dalam skim pelaburan pendidikan.

Conto( !ada hari ini" banyak syarikat insuran" umpamanya Malaysian .ational /nsuran'e :M./;" Malayan Allian'e Assuran'e :MAA;" /nsuran 2aka#ul dan 2aka#ul .asional serta bank)bank perda an an lain yan menawarkan pelan pendidikan untuk merin ankan beban ibu bapa ba i menampun pembiayaan pendidikan anak)anak pada masa depan. Amalan ini sesuai den an peribahasa Melayu yan berbunyi 4 sediakan payun sebelum hujan5.

Rumu'an i'i) Sesun uhnya" kita tidak boleh men harapkan bantuan kerajaan semata)mata kerana kita perlu berusaha sendiri untuk menempa kejayaan anak)anak. !elaburan awal ini dapat menjamin penerusan ke emilan an enerasi 'emerlan .

I'i 3: #eranan golongan 4anita

Apaka( peranan golongan 4anita "alam amalan $erjimat !ermat, $ajian menunjukkan bahawa olon an wanita memainkan peranan pentin dalam men'orak perbelanjaan keluar a.

Mengapaka( 4anita perlu mempun2ai pengeta(uan "alam $i"ang ekonomi, Ba i olon an wanita yan 'elik ekonomi"mereka akan sentiasa peka dan men ambil berat tentan wan yan dibelanjakan.

Bagaimanaka( golongan 4anita $ole( men'ta$ilkan ekonomi ruma(tangga, 0leh itu" untuk memastikan ekonomi dalam rumahtan a mereka sentiasa stabil" wanita yan ber elar suri rumah harus bertindak den an bijaksana serta teliti ketika berbelanja. Suri rumah perlu men ikis sikap terburu)buru semasa membuat pilihan kerana hal ini akan meru ikan diri.

Conto( Seba ai 'ontoh" mun kin mereka terpaksa membeli baran an yan tidak perlu atau tidak berkualiti hanya kerana tertarik den an iklan)iklan jualan murah yan 4indah khabar daripada rupa5. Selain itu" sekiranya mereka ada masa terluan " suri rumah ini ju a boleh menyahut seruan kerajaan a ar berjimat) 'ermat melalui penanaman sayur)sayuran atau memelihara ayam itik di belakan rumah. $ebaikannya meman ketara iaitu di sampin dapat men hidan kan sayur)sayuran yan se ar untuk keluar a" mereka ju a dapat membantu suami men uran kan perbelanjaan rumahtan a. !ada masa yan sama" kempen yan dilan'arkan oleh kerajaan a ar membeli baran an buatan tempatan perlu diman#aatkan oleh olon an wanita. *ika selama ini mereka terlalu taksub den an baran )baran buatan luar ne ara yan kononnya berkualiti tin i"kini mereka boleh beralih arah den an baran )baran buatan tempatan yan tidak kuran hebatnya. Selain murah" baran )baran ini ju a mempunyai kualiti yan lebih baik.

Rumu'an i'i 0leh itu" di sampin berjimat 'ermat" suri rumah ju a dapat membantu menjana ekonomi ne ara.

#enutup $onklusinya" amalan berjimat)'ermat perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat a ar hasrat murni kerajaan untuk men alakkan pertumbuhan ekonomi akan ter'apai.Sesun uhnya" amalan berjimat)'ermat dapat meloloskan diri daripada belen u in#lasi yan melanda ne ara. Se'ara tidak lan sun " hal ini akan melahirkan war a ne ara yan bijak dan berhemah dalam men urus ekonomi keluar a"masyarakat dan ne ara.Maka" sekiranya kita sayan akan keluar a dan ne ara daripada dibebani kebejatan ekonomi"kita perlu men emblen tena a dalam men amalkan budaya berjimat)'ermat. Akhir kalam" 4berakit)rakit ke hulu" berenan )renan ke tepian"bersakit)sakit dahulu" bersenan )senan kemudian5.

Karangan 5 Kepentingan Amalan Berjimat Cermat


Posted: February 19, 2011 in Uncategorized

31

324 Votes

3asawarsa ini" ne ara kita telah dilanda oleh elomban in#lasi se'ara lobal. Setiap pen una tidak dapat melepaskan diri daripada kepompon in#lasi. Sehubun an den an itu" se enap masyarakat diseru supaya men implementasikan amalan berjimat 'ermat dalam rutin hidup mereka untuk men hadapi keperitan itu. Semua ajaran a ama men ajar pen anutnya a ar berjimat 'ermat dan tidak memba-ir dalam kehidupan. 1iloso#er 7aot-e berkata" 4$ehidupan memba-ir dan tamak akan mendoron manusia ke arah kebinasaan.5 (al ini memani#estasikan bahawa betapa pentin nya amalan berjimat 'ermat dalam kehidupan sehari)harian kita. , Seperti pepatah " 4malan tidak berbau5" iaitu manusia tidak dapat mendu a se ala ben'ana atau ke'emasan yan terdiri daripada men hidap penyakit" kemalan an " kebakaran dan seba ainya. $etika berlakunya sesuatu ke'emasan" wan serin menjadi #aktor utama untuk kita menyelesaikan banyak masalah. 3i manakah kita dapat memperoleh jumlah wan yan banyak untuk men hadapi sesuatu yan tidak diin ini" terutama menjalani pembedahan+ Adakah kita perlu men hulurkan tan an untuk meminta bantuan+ Sebaliknya se ala masalah dapat dikekan atau diminimumkan jika kita dapat berjimat 'ermat dan sentiasa bertabun dalam kehidupan sehari)harian. $ita perlu sentiasa men in ati peribahasa Melayu" 4Sediakan payun sebelum hujan.5 2untasnya" amalan berjimat 'ermat merupakan tindakan berja a)ja a untuk membuat persediaan sebelum berlakunya sesuatu ke'emasan kerana panas tidak sampai ke petan . 2idak dapat dina#ikan bahawa amalan berjimat 'ermat merupakan man kin yan e#ekti# untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. (al ini demikian kerana manusia sedan men eksploitasikan sumber alam semaksimumnya tanpa memikirkan akibat yan bakal dihadapi. *ika manusia dapat men ubah kehidupan mereka den an berjimat 'ermat dari se i makanan" pen unaan bekalan air dan elektrik serta kertas dan lain)lain la i" kita sedan menuju ke arah menyelamatkan bumi kita daripada men alami kemusnahan. 6ara) ara manusia

men ejar kemewahan hidup dan bersikap boros" banyak kha-anah alam telah diteroka terutamanya bahan alian dan hutan. Bayan kan suatu hari nanti" manusia terpaksa bunuh , membunuh dan berperan kerana merebut bekalan air. Bak kata peribahasa" 4sesal dahulu pendapatan" sesal kemudian tidak ber una5 dan 4jan an terhantuk baru ten adah5" kita perlu berjimat 'ermat dalam pen unaan setiap benda seba ai lan kah men'intai alam kita. Saban hari isu 'eti haram atau alon serin men hiasi dada akhbar sehin a man sa tersebut membunuh diri malah membunuh sekeluar a kerana tidak larat la i men hadapi pen aniayaan alon yan bermaharajalela. $etika men amati berita ini" kita dapat men etahui bahawa man sa berkenaan tidak mahir men urus pendapatan mereka. 7a-imnya mereka tidak bersikap ukur baju pada badan sendiri tetapi membesarkan kerak nasi dalam perbelanjaan. 9alhasil" mereka sentiasa berhutan kelilin pin an . Sebaliknya jika kita sentiasa berbelanja se'ara hemat tanpa boros" kita pasti dapat menyimpan wan yan berlebihan dalam simpanan bank atau melabur dalam skim amanah saham untuk keperluan masa depan. 2ernyata amalan berjimat 'ermat berupaya men uruskan perbelanjaan se'ara teliti ba ai menarik rambut dalam tepun daripada berhutan < Bukan itu sahaja" amalan berjimat turut menjamin masa depan yan lebih 'erah. Setiap umat perlu pandai meran'an masa depan mereka sejak ke'il la i. $ita perlu berjimat 'ermat dalam se ala perbelanjaan kita dan menyimpan wan untuk ke unaan masa kelak kita. Bak kata peribahasa" 4ikut hati mati" ikut rasa binasa5" jika kita berbelanja berdasarkan na#su" pendapatan kita akan habis pada hujun bulan. Ba aimana kita dapat meran'an masa tua setelah pen'en+ Ba aimanakah kita dapat membayar kos pendidikan anak kita. *ika kita dapat menjimatkan setiap perbelanjaan yan tidak diperlukan" nes'aya kita dapat menyimpan sejumlah wan dalam tabun . Sedikit)sedikit lama)lama menjadi bukit. 9an yan dijimatkan itu dapat diran'an demi masa depan yan lebih 'erah. 0leh itu ketika berbelanja" kita perlu men in ati peribahasa" 4in at sebelum kena" jimat sebelum habis.5 .atijahnya / Akhirulkalam" amalan berjimat 'ermat merupakan nilai murni yan diajarkan oleh setiap a ama di dunia ini. Berpaksikan amalan ini" kita dapat hidup den an kesederhanaan tanpa memba-ir. Sehubun an den an itu" kehidupan kita akan lebih harmoni" sentosa dan baha ia sehin a mewujudkan masyarakat sakinat.

Thursday!

ay "#! "#$#

K%&%NT'N(AN

AKANAN S%' )AN(

akanan Seimbang

Apakah itu makanan seimbang* $. engikut sumber terbaru dari +.S. ,ood and -rug Administration!

makanan seimbang mestilah mengandungi: . /0$$ hidangan daripada kumpulan roti! bijirin! pasta dan nasi. . 102 hidangan dari kumpulan sayuran hijau. . "03 hidangan dari kumpulan buah0buahan. . "01 hidangan dari kumpulan daging! ayam! ikan! telur dan keka4ang. . "01 hidangan dari kumpulan hasilan tenusu iaitu susu! keju dan dadih. . Lemak dan minyak hendaklah diambil sedikit yang mungkin.

Kepentingan makanan seimbang $. -aya tahanan yang tinggi daripada serangan penyakit 0Tiamina 56itamin )$7 )iji bunga matahari! makanan dari bijirin dan keka4ang kering &erlu untuk metaboliesma karbohidrat dan otot. dengan sempurna. 0 9ibo8la:in 56itamin )"7 ;ati! susu! bayam! mee yang diperkaya dan kulat atau 4endawan -iperlukan oleh tubuh untuk metabolisma semua jenis makanan dan mengeluarkan tenaga dan sel0sel. -iperlukan oleh :itamin )/ dan niasin. 0Niasin 56itamin )17 0 Niasin ditukarkan kepada niasimid dalam tubuh. <endawan! kulat! ikan tuna! ayam! daging! ka4ang tanah! bijirin diperkaya. -iperlukan oleh en=im0en=im yang merubah makanan kepada tenaga. embantu mengekalkan sistem perkumuhan dan sara8 yang sihat. &ada dos yang tinggi ia boleh membantu mengurangkan kolesterol. 5&erlu diingat! untuk mendapatkan dos yang besar perlu terlebih dahulu mendapat nasihat pakar kesihatan7. eningkatkan 8ungsi sara8

". Tumbesaran kanak0kanak 0makanan seimbang penting untuk anak0anak sejak ke4il lagi mampu meningkatkan pertumbuhan 8i=ikal serta memperbaik keupayaan mental mereka. 0amalan memberikan pemakanan seimbang yang men4akupi karbohidrat! protein! :itamin dan garam mineral kepada anak0anak se4ara konsisten dapat men4egah serangan penyakit kronik seperti jantung dan ken4ing manis ketika mereka dewsa kelak. 1. &esonaliti yang 4ergas dan meyakinkan

0makanan seimbang sudah tentu memberi man8aat kepada seseorang 0 seseorang akan kelihatan sihat dan 4ergas serta mempunyai produkti:iti tinggi dalam pekerjaan ataupun pengurusan. 0sudah tentu syarikat gergasi tidak akan memilih 4alon yang sering sakit ataupun mempunyai masalah kesihatan sebagai pekerja mereka. 3. enjimatkan kos perubatan

0apabila sihat! sudah tentu kos perubatan boleh diminimukan 0pada =aman moden! ramai institusi keluarga terpaksa memperuntukkan kos perubatan untuk setiap bulan. Sekiranya amalan makanan seimbang dipraktikkan! sudah tentu insititusi keluarga tidak perlu pening kepala untuk memikirkan wang untuk membeli ubat ataupun pembedahan. Kadangkala kos pembedahan membelanja beribu0ribu ataupun berpuluh ribu.

,aktor08aktor pengabaian makanan seimbang $. Tahap kesedaran makanan seimbang yang rendah 0masyarakat kurang sedar tentang kepentingan makanan seimbang kerana kurangnya pendedahan. 0kempen kesedaran makanan seimbang juga dilaksanakan se4ara bermusim. >adi! tidak hairanlah semangat mengamalkan makanan seimbang mudah luntur dengan begitu 4epat. ". )udaya makanan segera 0promosi makanan segera yang begitu menyelerakan sudah tentu meluntun hati pembeli untuk men4ubanya. Selain itu! masyarakat yang dihimpit dengan lambakan tugasan harian nes4aya memilih jalan pintas untuk mengisi perut yang kosong. akanan segera bukan sahaja memudahkan dari aspek penyediaan malah menjimatkan masa! wang dan tenaga.

1. Tekanan sosioekonomi 0kadangkala terdapat juga sebilangan institusi keluarga yang dai8 dalam kehidupan sukar untuk mengamalkan makanan seimbang. 0tekanan pekerjaan yang menelan masa yang panjang sudah tentu sukar bagi seseorang menyediakan makanan yang seimbang.

Kekurangan makanan seimbang $. Serangan &enyakit?penyakit kronik Niasin 56itamin )17 0 &ada kes yang teruk! kekurangan :itamin ini boleh menyebabkan penyakit pelagra 5sejenis penyakit kulit yang menyebabkan kulit pe4ah0pe4ah7! 4irit0 birit dan sakit mulut. Lebih -os: +lser! masalah hati! kandungan gula dan asid urik yang tinggi dalam darah dan masalah jantung. &iridoksin 56itamin )/7 Lemak haiwan! bayam! brokoli dan pisang -iperlukan oleh tubuh untuk metabolisme dan penyerapan protein dan juga metabolisme karbohidrat. Kekurangan: Anemia! bengkeng! gatal0gatal! kulit bersisik dan sawan. Lebih dos: Kerosakan pada sistem sara8. embantu membina sel darah merah dan meningkatkan 8ungsi sistem sara8 dan otak.

". Kurangnya produkti:iti dan tidak bersemangat 0makanan yang tidak seimbang menyebabkan seseorang mudah

menghidap penyakit dan sudah tentu mengganggu produkti:iti mereka. 0keadaan ini sudah tentu merugikan syarikat yang mengaji pekerja yang kurang produkti8. 1. eningkatkan kos perubatan

0badan yang tidak sihat sudah tentu akan memerlukan rawatan. Sekiranya penyakit kronik yang dihidap! kos perubatan juga berlipat ganda. 0keluarga yang kurang mampu nes4aya bergantung kepada pihak kerajaan. Keadaan ini telah membebankan pihak kerajaan yang terpaksa memperuntukkan lebih banyak utnuk pembiayaan kos perubatan rakyat.

(+NA -AN A ALKAN &9'NS'&0&9'NS'& &% AKANAN S';AT <ara terbaik untuk memastikan keperluan makanan ahli keluarga dipenuhi adalah dengan mengambil pelbagai jenis makanan dan mengamalkan prinsip0prinsip pemakanan sihat iaitu : . akan pelbagai jenis makanan engambil pelbagai jenis makanan dapat memastikan tubuh badan mendapat semua khasiat makanan yang diperlukan. (unakan &iramid akanan sebagai panduan untuk memilih makanan sekeluarga. . akan bijirin dan keka4ang se4ukupnya

)ijirin merupakan sumber tenaga yang utama. )ijirin juga kaya dengan serat terutamanya bijirin atau hasil bijirin mil penuh. <ontoh bijirin dan hasil bijirin adalah nasi! roti! mi dan mihun. Keka4ang merupakan sumber serat yang baik. 'anya juga kaya dengan protin dan mempunyai kandungan lemak yang rendah. <ontoh keka4ang adalah ka4ang soya! ka4ang pis dan ka4ang dhal.

akan lebih buah0buahan dan sayur0sayuran

Kebanyakan buah0buahan dan sayur0sayuran mengandungi lemak yang rendah dan membekalkan pelbagai jenis =at seperti :itamin A! :itamin <! asid 8olik! =at besi dan kalsium yang kesemuanya penting untuk kesihatan. Sayur0sayuran dan buah0buahan juga kaya dengan serat. &engambilan makanan yang tinggi kandungan serat adalah penting untuk melawaskan pembuangan najis dan dapat membantu men4egah penyakit sembelit yang kronik! buasir dan penyakit usus 5di:erti4ular diseases7. Serat juga dapat membantu mengurangkan risiko penyakit jantung! diabetes dan beberapa jenis kanser. . 'mbangkan pengambilan makanan dengan akti:iti 8i=ikal Akti:iti 8i=ikal dapat membantu badan anda membakar kalori yang berlebihan daripada makanan. 'anya dapat membantu mengawal berat badan. >ika berat badan berlebihan! kurangkan pengambilan makanan dan tingkatkan akti:iti 8i=ikal. . &ilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol Lemak adalah sumber tenaga yang baik dan diperlukan untuk membantu menyerap :itamin0:itamin larut lemak! iaitu :itamin A! -! % dan K. 'a juga mela=atkan makanan dan dapat memperbaiki tekstur makanan. Lemak yang berlebihan daripada makanan akan disimpan di dalam badan sebagai lemak badan. Kehadiran lemak badan ini akan menyebabkan berat badan anda bertambah. Lemak yang berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung koronari! strok! obesiti dan masalah0masalah kesihatan yang lain. . Kurangkan pengambilan garam dan gula Kebanyakan makanan yang diawet dan diproses mempunyai kandungan garam dan gula dan lebihkan makanan segar. >ika menggunakan ki4ap atau sebarang sos! garam tidak perlu ditambah di dalam masakan. 9asalah

makanan terlebih dahulu sebelum menambah garam. Kurangkan juga penggunaan gula dalam penyediaan minuman dan kuih muih. . inum sekurang0kurangnya enam hingga lapan gelas air sehari

Air adalah penting untuk 8ungsi 8isiologi di dalam badan! mengawal suhu badan dan mengeluarkan bahan sisa dari badan. Air diperlukan untuk menggantikan 4e4air tubuh yang hilang! terutamanya jika kita melibatkan diri dalam akti:iti 8i=ikal. inumlah air sebanyak enam hingga lapan gelas sehari. -an dalam keadaan0keadaan tertentu seperti bekerja di dalam bilik berhawa dingin! minumlah air dengan banyak walaupun tidak merasa dahaga.

K%S' &+LAN akanan seimbang amat penting dalam kehidupan manusia yang sihat. asyarakat perlu mempunyai kesedaran tentang kepentingan makanan seimbang dan mengamalkan amalan ini untuk sepanjang hayat

R-%1-T &alaysia amat menggemari makanan sehingga kita sering bertanya, 23ai dah makan52 setiap kali bertemu rakan dan keluarga. 9amun, perlu diingat, makan bukan saja untuk memuaskan selera, tetapi untuk memenuhi keperluan pemakanan kita. %ita perlukan tenaga, makr!nutrien 6karb!hidrat, pr!tein dan lemak7, mikr!nutrien 6vitamin dan mineral7 dan it!kimia 6unsur makanan yang terdapat secara semula jadi dalam makanan berasaskan tumbuh-tumbuhan7. %ita b!leh memenuhi keperluan yang pelbagai ini dengan memakan pelbagai jenis makanan setiap hari. Tubuh sebenarnya memerlukan pelbagai jenis nutrien dalam jumlah yang berbe4a 6seperti lebihkan karb!hidrat yang membekal tenaga, pr!tein dalam jumlah yang sederhana serta vitamin dan mineral dalam kuantiti yang sedikit7. ,ara untuk mencapai keseimbangan pemakanan yang diperlukan adalah dengan memastikan diet harian kebanyakannya terdiri daripada makanan pada tapak "iramid &akanan &alaysia

dan paling sedikit daripada puncak piramid terbabit. Satu lagi akt!r yang penting adalah kesederhanaan. %ita tidak patut makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi makan setakat yang mencukupi. "iramid ini mencadangkan bilangan hidangan daripada setiap kumpulan makanan yang perlu dimakan setiap hari. %eperluan pemakanan kita ditentukan !leh jantina, peringkat tumbesaran, tahap aktiviti i4ikal dan keadaan kesihatan kita. Selain mengamalkan kepelbagaian, keseimbangan dan kesederhanaan, kita b!leh meng!ptimumkan pemakanan kita dengan lebih memahami maklumat "anduan Diet &alaysia :;/; mengenai kumpulan makanan utama yang memenuhi keperluan tenaga dan nutrien harian kita. ;idup lebih bertenaga &akan nasi, pr!duk bijirin lain 6sebaik-baiknya bijirin penuh7 dan ubi-ubian secukupnya. &akan nasi, makanan bijirin lain seperti mi, r!ti dan !at atau ubi-ubian seperti kentang dan keledek pada setiap #aktu makan. "ilih pr!duk bijirin seperti r!ti, biskut dan bijirin sarapan yang tinggi kandungan serat dan rendah lemak, gula dan garam. "ilih bijirin penuh. *ijirin yang mengekalkan semua bahagian yang asli termasuk bran dan germa. Ia mengandungi pelbagai vitamin, mineral, it!kimia 6bahan kimia tumbuhan7 dan serat, berbanding bijirin yang sudah dipr!ses. *ijirin penuh b!leh membantu meningkatkan kesihatan usus, mengurangkan masalah gastr!usus 6seperti sembelit7 dan mengurangkan risik! penyakit kr!nik 6seperti !besiti, penyakit jantung dan kanser7. *erikut tip mengenai bijirin penuh< - "ilih beras perang, biskut dan r!ti mil penuh, mi gandum penuh, bijirin sarapan penuh. - *aca label makanan untuk mengetahui kandungan bijirin penuh. Lindungi kesihatan anda &akan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. &akan sekurang-kurangnya tiga hidangan sayur-sayuran dan dua hidangan buah-buahan setiap hari. &akan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berbe4a pada setiap #aktu makan. &akan sayur-sayuran berdaun hijau gelap dengan batang yang b!leh dimakan 6seperti sa#i dan kailan7 setiap hari atau beberapa kali seminggu. &akan t!mat!, peria, bendi, l!bak merah dan sayur-sayuran tidak berdaun seperti kubis bunga dan br!k!li beberapa kali seminggu. *uah-buahan b!leh diambil secara segar, dalam tin, dikeringkan secara semula jadi dan tidak ditambah gula atau dalam bentuk jus buah /;; peratus tidak ditambah gula atau penga#et.

"ilih buah dan sayur beraneka #arna. =it!kimia dalam buah-buahan dan sayuran memberikan #arna hijau, merah, !ren, kuning, ungu dan pelbagai #arna lain yang menjadikannya menarik. %ebanyakan it!kimia bertindak sebagai anti!ksidan dan bersama nutrien lain untuk melindungi sel tubuh. *eberapa it!kimia yang dikenali umum termasuk< - %ar!ten!id seperti beta-kar!tena dalam mangga dan l!bak merah serta lik!pena dalam t!mat! - "!li en!l seperti resveratr!l dalam anggur, >uercetin dalam epal dan ant!sianin dalam buah naga merah. - ?luk!sin!lat@ind!le yang terdapat dalam bunga kubis, br!k!li, kubis dan kailan. )ina tubuh anda &akan ikan, daging, ayam, itik, telur, kekacang dan bijian secara sederhana. "ilih daging, ayam dan itik tanpa lemak. &akan telur dalam jumlah yang sederhana, secara purata sebiji sehari 6seluruh atau dalam masakan7. &akan pr!duk kekacang setiap hari. Tambahkan kacang pea dan kacang lentil atau dal ke dalam sup dan hidangan atau hidangkan pr!duk kekacang seperti tempe dan tauhu. &akan kacang dan bijian sekurang-kurangnya sekali seminggu, sebagai snek atau pengganti daging dan ayam dan itik dalam masakan. &akan ikan yang membekalkan pr!tein, vitamin * dan i!din. Ikan bersai4 kecil dengan tulang yang b!leh dimakan dan ia membekalkan kalsium. %ebiasaannya ia lebih rendah kandungan k!lester!l, sesetengahnya mengandungi asid lemak !mega-A yang tinggi. "engambilan ikan b!leh mengurangkan risik! penyakit jantung. &akan satu hidangan ikan setiap hari serta nikmati pelbagai jenis ikan, termasuk ikan air ta#ar. enguatkan tulang dan gigi -mbil jumlah susu dan pr!duk susu yang mencukupi. &anusia daripada semua peringkat umur harus mengambil susu dan pr!duk susu setiap hari. "ilih susu rendah lemak jika anda perlu mengurangkan berat badan yang berlebihan. ?unakan susu cecair atau tepung dan bukannya susu pekat manis dan susu isian manis. -nda mungkin tidak t!leransi terhadap lakt!sa jika anda muntah, rasa kembung perut atau perut lebih berangin daripada biasa setelah minum susu. -nda masih b!leh menikmati man aat susu dengan memilih pr!duk susu bebas lakt!sa, dipra-hadam seperti y!gurt dan keju. Makan secara sihat

"engambilan makanan kesihatan penting bagi meningkatkan imunisasi badan."engambilan makanan kesihatan seperti pil-pil vitamin,spriluna,makanan !rganic dan susu dapat memberikan antib!dy kepada badan.,!nt!hnya,makanan kesihatan yang dapat meningkatkan imunisasi badan ialah pat! ikan k!d.*uktinya,makanan kesihatan ini dapat mencegah pelbagai penyakit kr!nik seperti kanser kulit,usus dan !tak.3al ini demikian,kerana kandungan makanan kesihatan ini mengandungi nutrisi dan pelbagai khasiat.-malan memakan makanan kesihatan ini dapat meningkatkan imuni badan dan sekali gus dapat meningkatkan daya ketahanan penyakit.+leh itu, pengambilan makanan kesihatan tentunya memberikan aedah kepada pengguna.

"engambilan makanan kesihatan secara k!nsisten b!leh mencegah pelbagai penyakit kr!nik."enyakit kr!nik seperti kencing manis,darah tinggi dan kanser dapat diatasi dengan pengambilan makanan kesihatan."engambilan makanan kesihatan seperti pilpil vitamin,spriluna,makanan !rganic dan susu dapat mencegah pelbagai penyakit kr!nik."engambilan makanan kesihatan mengandungi pelbagai nutrisi dan khasiat.*uktinya,pengambilan pil vitamin */B dapat mencegah pelbagai penyakit kanser seperti kanser kulit,kanser usus dan kanser !tak.-malan memakan makanan kesihatan dapat meningkatkan imuni sistem manusia dan secara tidak langsung dapat memulihkan sel-sel mati.+leh itu, pengambilan makanan kesihatan dapat mencegah pelbagai pelnyakit kr!nik. "engambilan makanan kesihatan penting dalam usaha menjayakan pemakanan secara sihat !leh masyarakat."engambilan makanan seperti spriluna,pil-pil vitamin dan makanan !rganic merupakan satu gaya hidup sihat bagi masyarakat m!den kini.&ereka berasakan pengambilan makanan kesihatan secara berkala atau sampingan dapat memberikan banyak man aat kepada mereka.3al ini demikian,kerana masyarakat kini sibuk dengan kerjaya dan tidak mempunyai masa rehat yang cukup untuk melakukan senaman.Rata-rata masyarakat kini mempunyai masa rehat mereka kurang daripada C jam sehari.+leh itu,pengambilan makanan kesihatan dapat membantu mereka menjaga kesihatan.9amun demikian,pengambilan makanan kesihatan bukan sahaja memberikan kebaikan malahan memberikan kesan buruk kepada pengguna.

Penga bi!an akanan kesihatan da"at eningkatkan taha" kecerdasan#Makanan kesihatan akan e beri kesan "ositi$ se asa "roses "e besaran baik dari segi $izika! ahu"un enta!#%a! ini de ikian,kerana akanan kesihatan yang engandungi nutrisi ta bahan da"at e ber tenaga se"an&ang hari#'utrisi ta bahan se"erti ka!siu ,zat besi dan serat da"at e bantu tu besaran dari segi $izika!#(esannya,tu!ang)tu!ang akan en&adi !ebih kuat#*e!ain itu, akanan kesihatan se"erti daun gingko dan "ati ikan kod da"at enguatkan ingatan seseorang#+!eh itu, "enga bi!an akanan kesihatan secara terancang da"at e ber kebaikan ke"ada "enggunanya#
"engambilan makanan kesihatan jug a memberikan kesan negati iaitu menjadi punca penyakit."engambilan makanan kesihatan secara berlebihan akan menyebabkan punca penyakit seperti kencing manis,kanser dan sakit jantung.3al ini demikian,kerana pengambilan makanan kesihatan secara tidak terancang akan meninggalkan kesan negati terhadap tubuh badan.*uktinya,makanan kesihatan yang mengandungi paras gula berlebihan akan menyebabkan penyakit kencing manis.9utrisi yang berlebihan di dalam badan seperti pr!tein,karb!hidrat dan 4at besi akan menyebabkan sel-sel kanser menjadi akti .3!rm!n sese!rang juga menjadi tidak stabil akibat pemilihan makanan kesihatan yang tidak tepat. +leh itu,pemilihan makanan kesihatan yang tepat b!leh menghindarkan sese!rang terkena penyakit. "engambilan makanan kesihatan secara berlebihan akan menyebabkan ker!sakan !rgan dalaman.%esan bahan kimia yang berlebihan dalam pr!duk atau makanan kesihatan tertentu b!leh mer!sakkan !rgan dalaman yang penting seperti !tak,buah pinggang dan hati.3al ini demikian,kerana bahan kimia tersebut akan larut dalam darah.Darah akan mengalir ke !tak bersamasama dengan larutan kimia tersebut.%eadaan ini akan menjejaskan ungsi !tak.Selain itu, para pengguna yang tidak begitu sesuai dengan pr!duk atau makanan suplemen seperti pil-pil vitamin,k!l!gen dan pil pelansingan b!leh mendatangkan kesan sampingan kepada pengguna.+leh itu, penyalahgunaan makanan kesihatan b!leh mendatangkan k!mplikasi yang teruk pada !rgan dalaman. "engambilan makanan kesihatan juga dapat menyebabkan masyarakat menjadi pasi untuk melakukan senaman.&asyarakat berasakan baha#a pengambilan makanan kesihatan dapat menjamin kesihatan yang baik.+leh itu,masyarakat tidak akan melakukan senaman bagi menggerakkan !t!t-!t!t badan mereka.-salnya, pengambilan makanan kesihatan sebenarnya makanan sampingan untuk menambahkan tenaga selepas penat melakukan pekerjaan.&asyarakat akan lebih bergantung kepada pil-pil vitamin,spriluna dan k!l!gen yang b!leh menyebabkan keburukan kepada pengguna jika diambil berlebihan.&asyarakat akan mendapat !besiti apabila tidak melakukan senaman dan akan menyebabkan punca pelbagai penyakit. %esimpulannya,pengambilan makanan kesihatan dapat memberikan banyka man aat kepada pengguna.9amun demikian,pengambilan makanan kesihatan yang t!dak terka#al atau berlebihan akan memberikan kesan yang buruk kepada pengguna.3al ini demikian,kerana makanan kesihatan seperti pil-pil vitamin dan spriluna mengandungi bahan-bahan kimia yang terka#al.%esan pengambilan makanan kesihatan secara berlebihan dapat menyebabkan ker!sakan buah pinggang,usus dan h!rm!ne tidak stabil.8alaupun pengambilan makanan kesihatan merupakan alternative baru masyarakat kini untuk menjaga kesihatan mereka tetapi kesihatan juga b!leh terganggu jika pemakanan berkhasiat tidak diamalkan.