Anda di halaman 1dari 73

KESAN TEKANAN AKTIVITI PALAPES TERHADAP TAHAP

PENCAPAIAN AKADEMIK MAHASISWA/I PALAPES PERINGKAT


SENIOR DI UNIVERSITI MALAYACHE NURHANIM AISHAH BINTI CHE HUSIN
PEC 100002
UNIVERSITI MALAYA
2014


FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI MALAYA

PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN
Nama Pelajar : CHE NURHANIM AISHAH BINTI CHE HUSIN
No. K.P/Pasport : 900131-05-5364
No. Matrik : PEC 100002
Nama Ijazah : IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING
No. Telefon Bimbit : 019-9076414
Tajuk Projek Ilmiah : KESAN TEKANAN AKTIVITI PALAPES TERHADAP
TAHAP PENCAPAIAN AKADEMIK MAHASISWA/I PALAPES
PERINGKAT SENIOR DI UNIVERSITI MALAYA

Bidang Penyelidikan :
Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :
(1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini
(2) Hasil Kerja ini adalah asli
(3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah
dilakukan secara urusan yang wajar dan baki maksud yang dibenarkan dan apa-apa
petikan, akstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil
kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya
dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulis telah dilakukan di
dalam Hasil Kerja ini.
(4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu
bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja orang lain
(5) Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam
hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (UM) yang seterusnya mula dari sekarang
adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil Kerja ini dan apa-apa pengeluaran
semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah
dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM
(6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah
melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya
boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang
diputuskan oleh UM


Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan,

Tandatangan Pelajar, Tandatangan Saksi,


------------------------------- --------------------------------
Tarikh : Nama :
Jawatan :
Tarikh :
KESAN TEKANAN AKTIVITI PALAPES TERHADAP TAHAP
PENCAPAIAN AKADEMIK MAHASISWA/I PALAPES PERINGKAT
SENIOR DI UNIVERSITI MALAYA

CHE NURHANIM AISHAH BINTI CHE HUSIN
PEC 100002

Latihan Ilmiah Ini Adalah Untuk Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat
Untuk Mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Kaunseling
UNIVERSITI MALAYA
2014


iiiDEDIKASI

Mak dan abah serta adik-beradikku
Terima kasih atas segala pengorbanan dan kata-kata semangat yang telah
kalian berikan

Juga untuk
Nik Mohd Shahrulnizam, Shazwi Ahmad, Zaim Rosli dan Maisarah Isa
dan semua rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian
yang sentiasa memberi dorongan untuk berjaya


iv


PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelia kajian ilmiah saya,
Profesor Emeritus Dato Isahak Bin Haron dan Dr. Rafidah Bt Aga Jalaludin
kerana telah memberi sokongan dan dorongan kepada saya ketika menjalankan
kajian ini.
Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya
iaitu Che Husin Bin Che Omar dan Mahizan Binti Muhamad kerana telah
memberi saya semangat dan dorongan untuk menyiapkan kerja kursus ini.
Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada mahasiswa/i PALAPES peringkat
senior Universiti Malaya yang telah berbesar hati memberi kerjasama. Tunjuk
ajar, kerjasama dan dorongan yang diberikan oleh semua pihak membolehkan
saya berjaya menyiapkan kajian ilmiah ini dengan jayanya.


v


ABSTRAK

Masalah stress merupakan masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan
seharian.Pertambahan tanggungjawab, bebanan kerja menjadikan stress sebagai
masalah utama kepada semua golongan terutamanya pelajar. Kajian ini bertujuan
untuk mengkaji Kesan Tekanan Aktiviti PALAPES Terhadap Tahap Pencapaian
Akademik Mahasiswa/i PALAPES Peringkat Senior Di Universiti
Malaya.Seramai 51 orang mahasiswa/i PALAPES peringkat senior sebagai
responden di dalam kajian ini. Kajian ini menggunakan Statistical Package for
Social Science( SPSS),ANOVA, Korelasi Pearson R. Keputusan yang diperolehi,
Nilai F = 0.607 P<.614 t.s dan Korelasi Pearson R 0.049 P<0.734 t.s
menunjukkan tiada hubungan diantara tekanan dengan aktiviti PALAPES dengan
pencapaian akademik. Walaubagaimanapun, diharapkan kajian yang seterusnya
boleh dilakukan dengan lebih mendalam lagi.
vi


ABSTRACT

Stress is a problem that always occurs in human daily life. The expansion of
responsibilities and workload tend to triggering stress towards all people
especially students. This study is aimed to investigate the effect of pressure
PALAPES activity to PALAPES Senior Student academic achievement at
University Malaya (UM). A total of 51 PALAPES Senior Students is being a
subject in this study. This study used the Statistical Package for Social Science
(SPSS), ANOVA and Pearson Correlation system. The results from this study,
Value F = 0.607 P<.614 t.s and Korelasi Pearson R 0.049 P<0.734 t.s show no
relationship between The Pressure Gained from PALAPES Activities and
Academic Achievement. Its hoped, further research can be done to gain more
information regarding this topic.vii


ISI KANDUNGAN

Dedikasi iii
Penghargaan iv
Abstrak v
Abstrak vi
Bab 1 : Pengenalan vii
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penyataan masalah 9
1.3 Matlamat kajian 9
1.4 Objektif kajian 10
1.5 Soalan kajian 10
1.6 Hipotesis kajian 10
1.7 Kepentingan kokurikulum 11
1.8 Limitasi kajian 11
1.9 Definisi Operasional 12
1.9.1 Stres 12
1.9.2 Pencapaian Akademik 12
1.9.3 Kokurikulum 12
1.10 Kesimpulan 12
Bab II : Kajian Literatur
2.1 Pengenalan 13
2.2 Teori
2.2.1 Teori General Adaptation Syndrome(GAS) 13
2.2.2 Teori Transactional Model of Stress 14
viii

2.3 Kajian Literatur
2.3.1 Stres dan pencapaian Akademik 15
2.3.2 Stres 15
2.3.3 Pencapaian akademik 18
2.4 Kesimpulan 21

Bab III : Metodologi Kajian
3.1 Pengenalan 22
3.2 Reka bentuk kajian 22
3.3 Soal selidik 22
3.4 Instrumen kajian 25
3.5 kaedah pengumpulan data 29
3.6 Kajian Analisis 29

Bab IV : Dapatan Kajian
4.1 Pengenalan 30
4.2 Hasil dapatan kajian 30

Bab V : Perbincangan dan Kesimpulan
5.1 Pengenalan 46
5.2 Ringkasan dapatan kajian 46
5.3 Perbincangan 47
ix

5.4 Limitasi Kajian 54
5.5 Cadangan 54
Rujukan 55
Lampiran 581


BAB I
PENGENALAN
1.1 Latar belakang
Aktiviti kokurikulum merupakan perkara yang banyak memberi manfaat kepada
mahasiswa/i di universiti. Setiap universiti di Malaysia mempunyai aktiviti
kokurikulumnya yang tersendiri yang terbahagi kepada beberapa aktiviti seperti sukan,
aktiviti kelab kebudayaan, kelab kerohanian dan juga unit beruniform. Kokurikulum
merupakan sebahagian daripada kokurikulum asas selain matapelajaran yang diajarkan
di dalam bilik kuliah tetapi ianya dianggap sebagai sebahagian daripada kursus
pendidikan diperingkat universiti, (Kamus dewan,2010). Mahasiswa/i yang menyertai
kelab-kelab kokurikulum ini berkemungkinan mempunyai sebab mereka yang
tersendiri untuk menyertai aktiviti kokurikulum seperti ingin menambahkan ilmu
pengetahuan, ingin memantapkan diri, memastikan keterampilan diri dalam
berkomunikasi serta kepimpinan, (Ahmad Bin Esa, Hisham B Jamaludin, 2009).

PALAPES merupakan singkatan bagi Pasukan Latihan Pegawai
Simpanan.Pusat-pusat latihan PALAPES ditubuhkan di beberapa Institusi Pengajian
TinggiAwam (IPTA) dengan tujuan melahirkan pegawai-pegawai tentera sukarela yang
berkualiti. Mahasiswa/iakan dilatih untuk menjalani latihan ketenteraan agar dapat
menyemai semangat patriotik di dalam diri mereka. Usaha sebegini disokong oleh
Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, dalam
kenyataanya, Palapes dapat melatih mahasiswa dan mahasiswi dalam bidang
ketenteraan demi mengukuhkan pertahanan negara dan ketahanan nasional di samping
membantu mendekatkan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) kepada warga universiti
khasnya dan masyarakat awam amnya, (Utusan Malaysia,2012).
Silibus pembelajaran matapelajaran ketenteraan dan latihan-latihan yang
digunakan di PALAPES adalah sepertimana yang diajar di Maktab Tentera DiRaja.
Kadet-kadet PALAPES yang telah berjaya menamatkan latihan ketenteraan mereka
akan ditauliahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sebagai Leftenan
Muda di dalam Askar Wataniah.


2

Selain untuk melahirkan pegawai simpanan bagi memenuhi keperluan Angkatan
Tentera Malaysia, program PALAPES juga menyokong usaha kerajaan dan Institusi
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) untuk membentuk jati diri seorang warganegara yang
sempurna, berdisiplin dan mempunyai ciri-ciri mempertahankan kepentingan negara,
(Berita Tentera Darat Malaysia, 2005).
Bagi menjalani latihan ketenteraan dalam PALAPES, seorang pegawai kadet
akan dilatih dalam tempoh 3 tahun secara sambilan, di mana latihan biasa yang meliputi
subjek-subjek berkaitan ketenteraan akan diadakan pada setiap hujung minggu. Selain
daripada itu, latihan lanjutan dan latihan intensif juga akan diadakan setahun sekali
secara sepenuh masa selama 3 minggu, (Berita Tentera Darat Malaysia, 2005). Program
PALAPES kini merangkumi setiap cabang perkhidmatan dalam ATM iaitu PALAPES
Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Di samping itu, setiap pasukan
PALAPES mempunyai Markas Latihan cawangan masing-masing di serata Malaysia.
PALAPES melibatkan aktiviti yang lasak dan perlukan komitmen masa yang
tinggi daripada mahasiswa/i yang ingin menyertainya. Sejarah awal PALAPES bermula
dengan penubuhan-penubuhan Batalion Pertama Infantri Askar Wataniah Cawangan
Universiti Malaya pada 3 April 1965.Di awal penubuhannya, seramai 30 orang pelajar
dari pelbagai fakulti telah menjalani kursus Asas Rekrut di Kem Latihan Seputih, Batu
Gajah, Perak, sewaktu cuti semester. Peristiwa 13 Mei menyaksikan kompeni ini
dikembangkan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) lain dengan penubuhan
Kompeni A di Universiti Teknologi Mara (UiTM), Kompeni B di Universiti Pertanian
Malaysia (UPM), dan Kompeni C di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan
Universiti Malaya (UM) menjadi markas batalionnya.
Berikutan sambutan yang menggalakkan daripada para mahasiswa/i, Pengarah
Askar Wataniah Brigadier Jeneral Dato Abdul As Ismail telah mengambil inisiatif
berbincang dengan naib-naib Canselor Universiti dan pengarah Universiti Teknologi
Mara (UiTM), pada masa itu ketika itu untuk menubuhkan Reserve Officer Training
Unit (ROTU). Pada 18 Disember 1978, Jawatankuasa Turus Angkatan Tentera telah
meluluskan penubuhan ROTU dengan objektif utamanya untuk melahirkan pegawai-
pegawai tentera sukarela daripada kalangan pensyarah, kakitangan dan mahasiswa/i di
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).


3

Pada 26 Februari 1979, mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Turus
Tentera darat dan dihadiri oleh naib-naib Canselor Universiti dan Pengarah Universiti
Teknologi Mara (UiTM) telah diadakan untuk menubuhkan ROTU di IPTA masing-
masing.
Sehingga kini, tiga belas PALAPES telah ditubuhkan di IPTA iaitu :
1. PALAPES Universiti Malaya (UM)
2. PALAPES Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3. PALAPES Universiti Putra Malaysia (UPM)
4. PALAPES Universiti Sains Malaysia (USM)
5. PALAPES Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. PALAPES Universiti Utara Malaysia (UUM)
7. PALAPES Universiti Teknologi Mara (UiTM)
8. PALAPES Universiti Malaysia Sabah (UMS)
9. PALAPES Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. PALAPES Universiti Pengajian Sultan Idris (UPSI)
11. PALAPES Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)
12. PALAPES Universiti Malaysia Pahang (UNIMAP)
13. PALAPES Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Program PALAPES adalah merupakan salah satu kursus pilihan di bawah
rancangan Kokurikulum yang perlu dijalani selama tiga tahun sebelum layak
ditauliahkan. Latihan PALAPES hanya tertumpu pada hujung minggu iaitu pada hari
Sabtu dan Ahad, ianya supaya tidak mengganggu pembelajaran mahasiswa/i semasa
belajar di universiti. Latihan tahunan akan dijalankan pada setiap akhir semester kedua
mengikut peringkat yang ditetapkan (Berita Tentera Darat Malaysia, (2005).
Pada setiap hari Rabu semua Pegawai Kadet PALAPES diwajibkan untuk
berpakaian uniform dan perlu menghadiri baris pagi yang bermula sekitar jam enam
pagi hingga lapan pagi sebelum bersurai untuk meneruskan sesi kuliah.


4

Selepas baris pagi pada hari Rabu
Pada tahun pertama dikategorikan sebagai peringkat satu iaitu Peringkat
JUNIOR. Peringkat ini anggota kadet diajar tentang perkara-perkara asas ketenteraan
seperti Conventional Intergenty War (CIW), Ilmu Medan Perang (IMP), asas kawad
dan senjata M-16 serta etika sosial dan pengetahuan am ketenteraan. (Berita Tentera
Darat Malaysia, 2005).


Selesai menjalani latihan tahunan peringkat Junior
Manakala pada peringkat kedua iaitu peringkat Intermediate. Pada peringkat ini,
pegawai kadet diajar dengan lebih mendalam tentang asas peperangan iaitu
Conventional War (CW). Malah pegawai kadet juga diajar mengenai pengendalian
senjata yang lain seperti Light Machine Gun (LMG), M2O3 Grenead Launcher, dan
membaca peta, semboyan, ilmu kepimpinan dan undang-undang tentera. Disamping itu,
latihan kawad senjata juga dilakukan, (Berita Tentera Darat Malaysia, 2005).5


Pegawai kadet PALAPES
sedang berbincang dan
mencari petunjuk arah
dengan menggunakan
kompas dan peta.


Tahun ketiga iaitu peringkat Senior adalah tahun akhir dimana latihan tertumpu
kepada kemahiran seorang pegawai muda yang mampu memimpin platun, (Berita
Tentera Darat Malaysia, 2005). Pegawai kadet diajar mengenai Conventional War
(CW), tetapi ianya berbeza daripada peringkat kedua. Ini adalah kerana, pada peringkat
ini pegawai kadet diajar tentang membuat pangkalan, kubu, dan cara-cara pengunduran.
Manakala bagi senjata pula, pegawai kadet diajar tentang senjata General Purpose
Machine Gun (GPMG), dan mortar.

Jurulatih PALAPES memberi
penerangan di kubu Mortar
semasa latihan tahunan
peringkat Senior


Setelah selesai menjalani latihan bagi ketiga-tiga peringkat, pegawai kadet perlu
membuat persediaan untuk Majlis Pentauliahan dimana, ianya akan ditauliahkan oleh
Yang di-Pertuan Agong.

6
Pegawai kadet PALAPES seluruh Malaysia sedang membuat latihan bagi pengurnian
watikah daripada YDP Agong, di Dewan Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS).Hari Pentauliahan : Kawad Perbarisan
Akhir sekali, akan diadakan Majlis Makan Malam Rejimental. Majlis makan
malam ini diadakan bagi meraikan semua Pegawai PALAPES yang baru ditauliahkan
sebagai Leftenan Muda.


7


Di dalam dewan ketika majlis makan malam tersebut

Majlis Makan Malam Rejimental PALAPES Universiti Malaya 2013
Walaubagaimanapun, masa yang tidak mencukupi kerana perlu mengikuti
aktiviti kokurikulum membentuk satu tekanan di dalam diri manusia terutamanya
dikalangan mahasiswa/i. Tekanan yang berlaku boleh memberi kesan kepada
pencapaian akademik mereka. Selain itu, antara faktor lain yang menyumbang kepada
permasalahan ini ialah faktor keluarga, persekitaran, motivasi diri yang lemah,
pengurusan masa yang tidak bagus, terlalu sibuk dengan aktiviti luar dan lain-lain lagi,
(Mohd Nasir Khalid,1997).
Dalam konteks kajian ini, pengkaji lebih memberi fokus kepada faktor tekanan
yang dihadapi oleh mahasiswa/i di dalam menjalani latihan PALAPES sehingga
memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka.
Tekanan atau stres merupakan perkara yang negatif dan juga positif di dalam
hidup manusia. Tekanan yang negatif akan memberi impak yang tidak bagus kepada
seseorang individu sehingga akan menyebabkan individu tersebut hilang kawalan
terhadap dirinya sendiri. Manakala tekanan yang positif dapat memberi satu pencapaian
kepada individu supaya ingin melakukan sesuatu kerja menjadi bagus atau lebih baik.


8

Walaubagaimana pun, tekanan atau stres lebih menjurus kepada tekanan yang negatif.
Ia disokong oleh kajian oleh Deckro dan rakan-rakan (2002), menunjukkan bahawa
stres memberi kesan kepada pencapaian akademik, kekecewaan, kesihatan fizikal dan
idea untuk membunuh diri. Kesan negatif dari stres ini akan menghalang pelajar dari
mencapai sasaran yang diingini.
Begitu juga tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa/i PALAPES daripada
latihan yang diikuti, memberi kesan juga kepada pencapaian akademik mereka di
universiti. Sehingga menyebabkan ada sesetengah mahasiswa/i mendapat CGPA yang
rendah, dan tidak dapat mengikuti pelajaran kuliah dengan baik akibat daripada
kepenatan, kelesuan dan juga mereka mudah hilang fokus pada waktu kuliah.
Tekanan yang dialami oleh mahasiswa/i juga memberi impak kepada tahap
pencapaian akademik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tahap pencapaian
akademik mahasiswa/i tidak begitu memberangsangkan seperti sosio-ekonomi,
persekitaran, keluarga, jantina. Faktor-faktor lain yang terlibat dalam tahap pencapaian
akademik mahasiswa/i ini juga, persediaan dan pembelajaran mahasiswa/i itu sendiri. Ia
disokong oleh kajian Rahil dan rakan-rakan, (2000), yang menyatakan bahawa
persekitaran bilik darjah yang positif untuk membantu mahasiswa/i mengaitkan
perasaan keselesaan terhadap mata pelajaran dan kemahiran yang diajar. Menurut
Shahabuddin dan Rohizani, (2003), terdapat kajian-kajian yang menghasilkan dapatan
bahawa gaya pembelajaran berkaitan dengan pencapaian akademik.
Menurut Research Center on Academic Success (CRIRES), (2005),
menyatakan bahawa pencapaian akademik merupakan satu pencapaian yang diperolehi
oleh seseorang mahasiswa/i pada tahap-tahap yang tertentu. Tahap ini dilihat
berdasarkan umur, proses pembelajaran yang diikuti dengan kemampuan seseorang
dalam aspek pendidikan, kelayakannya dan sosialisasi. Penyataan ini juga disokong
oleh Othman bin Md. Johan dan Rahmadhaniah Binti Abdul Majid, (2010),
menyatakan bahawa tahap pencapaian seseorang dinilai melalui pencapaian akademik
dalam sesuatu peperiksaan rasmi di bawah kementerian pelajaran.
Bagi Mohd Majid, (1998), didalam kajian Mohd Najib Abdul Aziz dan Nor
ShafrinAhmad, (2008), menyatakan ujian pencapaian yang dijalankan dapat mengukur
penguasaan dan kemahiran seseorang dalam sesuatu bidang. Di dalam kajian ini


9

pengkaji menggunakan CGPA mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di Universiti
Malaya.

1.2 Penyataan Masalah
Isu tekanan atau stres berlaku disebabkan pelbagai faktor, dan salah satunya adalah
disebabkan oleh kegiatan kokurikulum dalam universiti seluruh Malaysia. Salah satu
kegiatan kokurikulum adalah latihan yang perlu ditempuhi oleh anggota-anggota
PALAPES di mana mereka perlu menjalani latihan ketenteraan pada setiap hujung
minggu iaitu pada hari sabtu dan ahad. Latihan pada hujung minggu memberi tekanan
mahasiswa/i yang menyertai PALAPES kerana mungkin tidak mempunyai rehat yang
cukup, rasa terganggu dengan latihan yang diterima, tidak mempunyai masa yang
cukup untuk menyiapkan tugasan akademik yang diberi, dan lain-lain lagi.
Perkara ini juga mungkin memberi kesan kepada tahap pencapaian akademik
mahasiswa/i yang menyertai PALAPES. Sebahagian daripada mahasiswa/i yang
menyertai latihan PALAPES menyatakan bahawa, mereka berasa tertekan apabila tidak
dapat mengulangkaji pelajaran dengan baik sehingga menyebabkan pencapaian
akademik mereka menurun. Pernyataan ini bertepatan dengan hasil kajian Hayati
Mohamad, (1988), Mara Merani, (1999), Shahrozat , (1981), dan Mohd Zain Kader,
(1995), di dalam kajian Sapora Sipon yang bertajuk Stres dan Pencapaian Akademik,
mendapati bahawa terdapat banyak unsur negatif berbanding unsur positif yang berlaku
apabila mempunyai tahap stres yang tinggi, serta hasil kajian juga menunjukkan
bahawa stres atau tekanan mempunyai kolerasi di dalam mempengaruhi pencapaian
akademik mahasiswa/i di universiti.
1.3 Matlamat Kajian
Matlamat kajian ini ialah untuk mengkaji kesan tekanan aktiviti PALAPES
terhadap tahap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di
Universiti Malaya.

10

1.4 Objektif Kajian
Berdasarkan kepada matlamat di atas, beberapa objektif kajian telah
dikenalpasti bagi memenuhi matlamat kajian ini. Secara terperincinya objektif kajian
ini adalah seperti berikut :
1.4.1 Untuk mengenal pasti cara belajar mahasiswa/i PALAPES peringkat
senior di Universiti Malaya.
1.4.2 Untuk melihat tahap tekanan yang dihadapi di kalanganmahasiswa/i
PALAPES peringkat senior di Universiti Malaya.
1.4.3 Mengkaji hubungan antara aktiviti PALAPES dan tahap pencapaian
akademik mahsiswa/i PALAPES peringkat senior di Universiti Malaya.
1.5 Soalan kajian
Kajian ini akan cuba untuk mencari jawapan kepada beberapa aspek persoalan kajian
seperti :
i. Adakah cara belajar dalam kalangan mahasiswa/i PALAPES peringkat
senior di Universiti Malaya mempengaruhi pencapaian akademik?
ii. Adakah terdapat tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa/i PALAPES
peringkat senior di Universiti Malaya mempengaruhi pencapaian
akademik?
iii. Adakah terdapat perkaitan diantara kegiatan PALAPES dan tahap
pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di
Universiti Malaya?
1.6 Hipotesis Kajian
1.5.1 Terdapat hubungan antara tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa/i
PALAPES peringkat senior dengan pencapaian akademik.
1.5.2 Terdapat perbezaan cara belajar dikalangan mahasiswa/i PALAPES
peringkat senior di Universiti Malaya dengan pencapaian akademik.
1.5.3 Terdapat hubungan diantara aktiviti PALAPES dengan tahap pencapaian
akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di Universiti Malaya.


11

1.7 Kepentingan Kajian
Aktiviti ko-kurikulum merupakan satu aktiviti yang mempunyai pelbagai kebaikan dan
manfaat kepada setiap mahasiswa/i di Malaysia terutamanya pasukan PALAPES. Ini
mungkin boleh memberi kesedaran kepada unit PALAPES, dan Bahagian Akademik
Universiti Malaya bahawa pelajar-pelajar yang aktif menyertai aktiviti kokurikulum
terutamanya PALAPES, masih boleh mendapatkan CGPA yang bagus walaupun
mengalami tekanan daripada latihan PALAPES yang perlu diikuti pada setiap hujung
minggu.
Kajian ini juga untuk mengetahui, tahap stres yang dialami akibat daripada
aktiviti PALAPES terhadap CGPA anggota PALAPES. Seperti yang sedia maklum
aktiviti PALAPES merupakan aktiviti fizikal yang lasak dan mencabar fizikal, serta
mental yang mendorong kepada peningkatan tahap stres di luar dan di dalam sesi
pembelajaran. Sehubungan dengan itu, diharapkan kajian ini dapat mengukur tahap
stres yang dialami oleh pegawai kadet PALAPES dalam usaha membantu
meningkatkan tahap CGPA mereka.
1.8 Limitasi kajian
Kajian ini mempunyai limitasi kerana terdapat kelemahan dan kekurangan dalam
perlaksanaannya. Kekangan masa dan kewangan menyumbang kepada limitasi dalam
kajian ini:
a) Disebabkan oleh faktor kekangan pengkaji hanya memberi fokus kepada
mahasiswa/i yang terlibat di dalam aktiviti PALAPES yang mempunyai
masalah dalam pencapaian akademik. Justeru, dapatan kajian tidak boleh
digeneralisasikan kepada mahasiswa/i yang terlibat di dalam aktiviti lain.
b) Disebabkan faktor komitmen kerja dalam latihan professional, kajian ini
melibatkan kesemua pegawai kadet senior iaitu seramai 51 orang sahaja.
Justeru, dapatan kajian hanya digeneralisasikan kepada mahasiswa/i yang
terlibat di dalam PALAPES di peringkat senior.

12

1.9 Definisi Operasional
1.9.1 Stres
Stres atau tekanan sentiasa dialami oleh setiap manusia dan ianya merupakan satu
simpton yang negatif jika tidak ditangani dengan betul. Menurut Hans Selye, (1950),
dalam kajian Jamilah Bt Nordin, (2003), telah menyatakan bahawa stres merupakan
satu reaksi, atau tindak balas badan yang tidak spesifik terhadap permintaan atau
keinginan, atau ianya merupakan maklum balas yang tidak khusus oleh mana-mana
bahagian tubuh terhadap kewujudan sesuatu desakan yang dialami oleh individu
tersebut. Menurut Jerrold, (2002), stres boleh menyebabkan beberapa perubahan
tingkah laku dan tubuh badan seperti kesakitan fizikal, gangguan emosi, dan psikologi
serta kemerosotan prestasi seseorang.
1.9.2 Pencapaian akademik
Pencapaian akademik merupakan satu penilaian yang akan diberi kepada mahasiswa/i.
Pencapaian ini juga memberi gambaran kepada orang lain tentang diri individu
tersebut. Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi pencapaian akademik
seseorang sebagai contoh, cara belajar seseorang mahasiswa/i tahap motivasi belajar
mahasiswa/i tersebut, persekitaran belajar, kesihatan mahasiswa/i, serta unsur-unsur
luar yang membuatkan mahasiswa/i kurang berminat untuk belajar sehingga
pencapaian akademiknya merosot, (Shahabuddin dan Rohizani,2003).
1.9.3 Kokurikulum
Kokurikulum merupakan sebahagian daripada kokurikulum asas selain matapelajaran
yang diajarkan di dalam bilik kuliah, tetapi ianya dianggap sebagai sebahagian daripada
kursus pendidikan diperingkat universiti, (Kamus dewan, 2010).
1.10 Kesimpulan
Bab 1 menerangkan dengan jelas latar belakang kajian, objektif kajian, soalan kajian,
kepentingan kajian dan limitasi dalam melaksanakan kajian. Bab 1 juga menerangkan
hipotesis dan definisi operasi yang digunakan dalam kajian ini.
13


BAB II
KAJIAN LITERATUR
2.1 PENGENALAN
Dalam kajian ini, perbincangan akan tertumpu kepada teori General Adaptation
Syndrome (GAS) oleh Hans Selye, (1936). Selain itu, bab ini juga akan
membincangkan kajian-kajian kesan tekanan aktiviti kokurikulum PALAPES terhadap
pencapaian akademik pelajar di universiti.
2.2 TEORI
2.2.1 Teori General Adaptation Syndrome (GAS)
Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji menyandarkan kepada model General
Adaptation Syndrome (GAS) oleh Hans Selye pada tahun 1936. Menurut Hans Selye,
tekanan atau stress yang dihadapi oleh seseorang individu akan mengambil jangka
masa pendek ataupun jangka masa yang panjang
Menurut Hans Selye, (1936), stres terbahagi kepada positif dan negatif.
Tekanan yang positif dipanggil sebagai Eustress dimana ianya merupakan satu tekanan
yang dapat memberikan motivasi yang baik kepada individu bagi menyiapkan sesuatu
tugasan.Bagi sesetengah individu, tekanan Eustress membuatkan diri mereka terdorong
ingin meneruskan kehidupan untuk menjadi lebih gembira, bermotivasi dan lebih
bersedia menghadapi cabaran dan produktif. Apabila tekanan ini tidak dapat dibendung
maka tekanan Distress pula akan muncul.
Distress atau tekanan yang negatif akan muncul apabila seseorang itu tidak
dapat membendung lagi tekanan Eustress. Tekanan terbina dan tiada lagi keseronokkan
dalam menghadapi cabaran.Tekanan ini sentiasa berlaku dalam kalangan manusia,
malah ianya mendorong seseorang itu membuat keputusan yang tidak baik.Simptom
psikologi Distress boleh mengakibatkan kesan-kesan negatif terutamanya dikalangan
pelajar.Dalam konteks kajian ini, kesan kepada pencapaian akademik menjadi fokus
pengkaji dalam menjalankan kajian.


14


2.2.2 Teori Transactional Model of Stress
Selain itu pengkaji turut menyandarkan kajian ini kepada teori Transactional
Model of Stress oleh Lazarus & Cohen, (1977).Teori ini dibina berdasarkan situasi yang
dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dimana, ianya bergantung kepada pemikiran
seseorang dengan persekitarannya.
Di dalam teori ini terbahagi dua bahagian iaitu Primary dan Secondary.
Primary adalah sesuatu perkara atau ancaman yang sedang berlaku, dan seseorang
individu memberi penilaian terhadap ancaman tersebut baik atau buruk. Individu yang
mengalami stres di tahap Primary beranggapan bahawa sesuatu tekanan yang dialami
olehnya tidak memberi kesan yang teruk kepadanya. Malah ada yang menganggap
bahawa masalah yang berlaku itu tidak penting. Terdapat juga Primary Cognitive
Appraisal dimana tekanan yang dialami oleh individu, dimana mereka merasakan satu
ancaman sebagai contoh, gagal di dalam peperiksaan dan ini akan menyebabkan masa
depan mereka musnah. Tetapi sekiranya seseorang itu merasakan bahawa, tekanan yang
dialami adalah satu cabaran yang perlu ditempuhi olehnya, maka individu tersebut akan
mencari peluang yang lain dan lebih berusaha dengan belajar bersungguh-sungguh.
Setelah Primary dinilai maka Secondary akan memutuskan cara yang perlu
diambil, bagi menangani situasi atau ancaman tersebut. Di dalam Secondary wujudnya
pemikiran positif dan pemikiran negatif. Sebagai contoh, pemikiran yang positif ialah
dimana seseorang akan sentiasa berfikir cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu,
walaupun telah banyak kali gagal. Manakala, di dalam pemikiran yang negatif
seringkali berlaku kurang keyakinan diri iaitu, tidak akan mencuba lagi sekiranya telah
gagal sekali. Hal ini demikian kerana bagi individu sebegini beranggapan bahawa
kejayaan yang diingininya tidak akan tercapai.
Selain itu, tekanan Secondary ini akan menyebabkan individu tersebut akan
sentiasa tertekan, apabila teringat peristiwa yang buruk yang pernah berlaku di dalam
hidupnya seperti mengalami trauma di dalam bencana tsunami.
15

2.3 Kajian Literatur
2.3.1 Stres dan Pencapaian Akademik
Nur Faridah Hanim Bt Mohd Mokhtar, (2007), kajiannya yang bertajuk Kesan
Stres Terhadap Pencapaian Akademik dan Personaliti Pelajar Politeknik. Tempat kajian
ialah di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah (POLIMAS), Politeknik
Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Politeknik Seberang Perai (PSP).Tujuan kajian ini
adalah untuk mengkaji kesan stres terhadap pencapaian akademik dan personaliti
pelajar politeknik.Responden adalah seramai 311 orang pelajar dan alat ukur yang
digunakan adalah soal selidik, Ujian Anova, serta Ujian Korelasi Pearson.Hasil
dapatan kajian pula mendapati bahawa hubungan antara stres dengan pencapaian
akademik tidak signifikan.Individu di bawah tahap stres yang sederhana dan stres yang
tinggi mendapat pencapaian akademik yang kurang berbanding dengan pelajar yang
mempunyai tahap stres biasa. Ianya jelas menunjukkan pelajar yang menunjukkan
pretasi buruk adalah disebabkan oleh cara pemikiran mereka.
2.3.2 Stres
Azlina Bt Mohd Kosnin dan Shiqah Bt Jantan, (2010), telah mengkaji tahap
stress dan tahap kepuasan kerja dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi
Malaysia (UiTM). Tujuannya adalah untuk mengenalpasti tahap stress serta tahap
kepuasan kerja dari aspek beban kerja, hubungan interpersonal, persekitaran tempat
kerja dan peraturan tempat kerja dalam kalangan pensyarah Universiti Teknologi
Malaysia. Responden kajian adalah seramai 719 orang yang terdiri daripada pensyarah-
pensyarah dan pensyarah-pensyarah kanan dari 12 fakulti.Alat ukur yang digunakan
ialah Statistical Package for Social Science Windows 13 (SPSS), Ujian-t, dan Ujian
Korelasi Pearson. Hasil dapatan kajian ini ialah, stres berlaku di dalam kalangan
pensyarah kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai tanggungjawab yang lebih
mencabar, lebih berat dan semakin kompleks.
Selain itu, kajian Rafiah Kamarudin dan rakan-rakan, (2009), di dalam kajian
Stress and Academic Perfomance: Emperical Evidence from University Student.
Tempat kajian tidak dinyatakan dengan jelas tetapi ianya dilakukan di Institusi
Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan
diantara faktor stres, jenis tekanan yang diterima, dan pencapaian akademik dalam


16

kalangan pelajar Pra-diploma Sains. Responden adalah seramai 154 orang dan kajian
ini diukur menggunakan alat ukur Perception of Stress (PSS). Hasil daripada kajian ini
adalah pelajar mengalami stres disebabkan oleh persekitaran yang dialami melalui
perubahan cara pembelajaran di sekolah dan juga di universiti serta kebanyakkan
mereka mendapat stres ditahap yang tinggi adalah pada akhir semester kerana
mempunyai peperiksaan akhir. Selain itu, tidak mendapat tidur yang cukup atau tidur
terlalu lama, terlibat dengan aktiviti sosial, masalah kewangan dan lain-lain lagi.
Mastura Mahfar, Fadilah Zaini, Nor Akmar Nordin, (2007), di dalam kajian
Analisis Faktor-faktor Penyebab Stres. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-
faktor penyebab stres di kalangan pelajar tahun dua Fakulti Pengurusan dan
Pembangunan Sumber Manusia (FPPSM) Universiti Teknologi Malaysia, yang telah
menyertai Bengkel Pembelajaran Efektif (BPE). Responden kajian adalah seramai 30
orang yang diambil berdasarkan pencapaian purata gred kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke
bawah. Alat ukur yang digunakan ialah soal selidik dan analisis deskriptif. Hasil
daripada kajian ini mendapati bahawa, pelajar merupakan golongan yang mudah
terdedah kepada stres dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan di universiti.
Mohamad Zaid Mustafa dan rakan-rakan, (2009), di dalam kajian Stres dalam
Kalangan Pelajar Wanita Program Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Tempat kajian adalah di tiga buah fakulti kejuruteraan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Tujuan kajian ini adalah bagi
mengenalpasti punca dan tahap stres, simpton stres yang dialami dan langkah untuk
menangani stress, serta perbezaan tahap stres di antara tiga fakulti kejuruteraan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).
Responden kajian adalah seramai 245 orang yang terdiri daripada pelajar wanita
tahun akhir program Sarjana Muda Kejuruteraan, yang dipilih secara rawak dari tiga
buah fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS), Fakulti
Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), serta Fakulti Kejuruteraan Elektrik
dan Elektronik (FKEE). Alat ukur yang digunakan di dalam kajian ini ialah Statistical
Package for Social Science for Windows Version 15 (SPSS) dan Ujian ANOVA.
Melalui kajian ini, hasil yang didapati adalah disebabkan oleh faktor peribadi,
persekitaran pembelajaran dan akademik menyebabkan pelajar-pelajar wanita Program


17

Sarjana Muda Kejuruteraan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
mengalami stres.
Hamizatun Akmal Bt Md. Yusof, Norzaini Bt Azman, (2013), di dalam kajian
Perkaitan Antara Pengurusan Masa dan Stres dalam Kalangan Pelajar Siswazah di
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Tempat kajian adalah di Fakulti Pendidikan
di dua buah Institusi Pengajian Tinggi Awam. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji
tahap pengurusan masa dan stress. Responden yang terlibat adalah seramai 301 orang
pelajar siswazah serta alat ukur yang digunakan adalah dua jenis soal selidik, Ujian-t,
regrasi dan korelasi Pearson. Hasil daripada dapatan kajian ini menunjukkan bahawa
terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap stres dan status perkahwinan tetapi
tidak dengan faktor jantina dan mod pengajian.
Nor Nazifah Bt Md. Suandi, (2008), di dalam kajiannya iaitu Kajian Terhadap
Stres Dikalangan Guru Sekolah Rendah di Zon Permas Jaya, Johor Bahru dari Aspek
Personaliti. Tempat kajian adalah di enam buah sekolah rendah di zon Permas Jaya dan
tujuan kajian ini adalah untuk melihat punca, tahap stres dan tahap stres dari aspek
personaliti di kalangan guru sekolah rendah di Zon Permas Jaya, Johor Bahru.
Responden adalah seramai 118 orang guru dan pengkaji menggunakan alat ukur
Statistical Packages for Social Science (SPSS15.0). Melalui kajian ini hasil yang
didapati ialah guru sekolah rendah mengalami tahap stres yang rendah. Guru-guru
mengalami stres dari aspek personaliti yang sederhana tinggi serta faktor bebanan kerja,
hubungan interpersonal, dan masalah pelajar juga tidak mempengaruhi tahap stres guru.
Mohd Nor B. Jaafar, Haji Ismail B. Mat Ludin, (2007), dengan kajiannya iaitu
Kajian Stres Guru Pelatih Praktikum KPLI J.QAF. Tempat kajian adalah di KPLI dan
tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor stres di kalangan guru
pelatih KPLI J-QAF, kesan stres yang dialami dan tindakan guru praktikum dalam
menangani stres. Responden kajian adalah seramai 4 orang dan menggunakan alat ukur
soal selidik. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa guru pelatih KPLI J-QAF
mengalami stress, kerana terpaksa mengikut keperluan praktikum dan prosedur yang
telah ditetapkan. Malah mereka bimbang tentang kredibiliti serta mengalami perasaan
gementar sehingga menimbulkan stres dalam diri mereka.18

Fazura Mohd Noor, (2011), di dalam kajiannya yang bertajuk Faktor-faktor
Penentu Stres dalam Kalangan Guru-guru : Kajian di sekolah rendah mubaligh di Kuala
Lumpur. Kajian ini dilakukan di 14 buah sekolah yang dipilih secara rawak.Tujuan
kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor demografi iaitu
jantina, umur, bangsa, kelulusan akademik, status perkahwinan dan pengalaman
mengajar, serta menentukan faktor-faktor yang menyebabkan stres dalam kalangan
guru-guru di sekolah mubaligh di Kuala Lumpur. Responden bagi kajian ini adalah
seramai 186 orang guru dengan menggunakan alat ukur iaitu, Statistik Deskriptif dan
Statistik Infrensi. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang
signifikan terhadap tahap stres dalam aspek bangsa.
Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli dan Mazeni Ismail, (2010), kajiannya yang
bertajuk Stres dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri di
Malaysia. Tempat kajian ini adalah di 16 buah sekolah menengah di empat buah negeri.
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti, tahap dan faktor-faktor yang
menyebabkan stres dikalangan guru sekolah-sekolah menengah. Alat ukur yang
digunakan adalah Administrative Stress Index (ASI), General Health Questionaire
(GHQ) dan Alfa Cronbach. Melalui alat ukur tersebut hasil kajian mendapati bahawa
tidak terdapat perbezaan antara faktor stres di kalangan guru lelaki dan perempuan dan
ianya di tahap sederhana tetapi faktor kejayaan diri paling mempengaruhi stres.
2.3.3 Pencapaian Akademik
Saemah Rahman, John Arul Philips, (2006), di dalam kajiannya, Hubungan
Antara Kesedaran Metakognisi, Motivasi dan Pencapaian Akademik Pelajar Universiti.
Kajian ini dijalankan di lima buah kolej kediaman di Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM). Tujuan kajian ini untuk mengkaji hubungan diantara metakognisi, motivasi
dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar universiti. Respondan adalah seramai
374 orang pelajar tahun dua yang terdiri daripada lima buah kolej kediaman di
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Alat ukur yang digunakan ialah soal selidik
laporan kendiri, Metacognitive Awareness Inventory (MAI) serta Motivated Strategies
for Learning Questionair (MSLQ). Hasil yang didapati daripada kajian ini adalah
bahawa, hubungan antara kesedaran metakognisi dan faktor motivasi sebagai cara
untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik di kalangan pelajar universiti.


19

Kamarul Ariffin Bin Abd.Rashid, (2008), kajiannya yang bertajuk, Perkaitan
Antara Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik dalam Mata Pelajaran Medan
dan Elektromagnet di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Tempat kajian di Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Tujuan kajian ini adalah mengenalpasti sama ada
gaya pembelajaran dapat mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran
medan dan gelombang electromagnet. Kajian ini menerima responden daripada pelajar
sarjana muda kejuruteraan elektronik, dari fakulti kejuruteraan elektrik dan elektronik
di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) semester 2 sesi pengajian
2006/2007, yang telah mengambil matapelajaran medan dan gelombang electromagnet.
Kajian ini menggunakan alat ukur berbentuk soal selidik, Statistik Deskriptif, dan
Analisis Korelasi Spearman. Hasil kajian iaitu aspek gaya pembelajaran dapat
mempengaruhi pencapaian akademik.
Kajian seterusnya ialah kajian daripada Siti Kaidah Bt Ab. Manan dan Rukiah
Bt. Mohamad, (2003), di dalam mereka iaitu, Kajian Mengenai Pencapaian Akademik
Pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam : Satu Analisa
Perbandingan Antara Jantina. Kajian ini dilakukan di Universiti Teknologi Mara
(UiTM) dan tujuannya adalah untuk mengenalpasti sama ada jantina mempunyai
perkaitan atau tidak dengan pencapaian akademik.
Responden kajian adalah merupakan pelajar semester akhir program ijazah
sarjana muda bagi pengambilan Jun 2000. Di dalam kajian ini menggunakan alat ukur
iaitu Model Pearson Correlation. Hasil daripada kajian ini adalah terdapat jurang
jantina antara pelajar lelaki dan wanita di Universiti Teknologi Mara (UiTM), dari segi
pencapaian akademik. Malah, pelajar wanita telah menunjukkan pencapaian akademik
yang lebih baik jika dibanding dengan pencapaian akademik pelajar lelaki, dengan
mengukur perolehan Cummulative Grade Points Average (CGPA) dan On-Time
Perfomance
Di dalam kajian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Bin Madar, Nurul Akmar Bt
Kamaruddin, dan Saifullizam Bin Puteh, (2005), yang bertajuk Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pencapaian Pelajar dalam Menguasai Mata Pelajaran Kejuruteraan, di
Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Kajian ini dilakukan di salah satu
politeknik di Malaysia dan tujuannya adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang


20

melibatkan sikap, minat, kaedah pembelajaran pelajar, persekitaran atau iklim
politeknik dan pengajaran pensyarah, dimana ianya mempengaruhi pencapaian pelajar
dalam menguasai mata pelajaran kejuruteraan sistem elektronik.
Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat kepada perhubungan di antara
faktor yang dikaji dengan pencapaian pelajar, serta untuk mengenalpasti sama ada
terdapat perbezaan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pencapaian akademik di
antara Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA), Politeknik Ungku Omar
(PUO), dan Politeknik Dungun Terengganu (PDT). Responden di dalam kajian ini
adalah seramai 136 orang, dan menggunakan soal selidik sebagai alat ukur. Hasil
dapatan kajian ini adalah faktor sikap, persekitaran dan pengajaran pensyarah adalah
merupakan faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pencapaian dalam mata
pelajaran sistem elektronik 1.
Nurfadzlina Bt Mohd Rozi, (2013), di dalam kajiannya iaitu Pencapaian
Akademik Pelajar Dalam Subjek yang Mempunyai Konsep Pengiraan Adalah di
Dorong Oleh Faktor Pencapaian Dalam Subjek Matematik Bagi Pelajar DKA3-S2.
Tempat kajian ini dilakukan di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Kuching
Sarawak dan tujuannya adalah, untuk mengkaji tahap pencapaian akademik pelajar-
pelajar dalam subjek yang mempunyai konsep pengiraan. Malah untuk mencari
perkaitan sama ada pencapaian ini di dorong oleh faktor pencapaian pelajar dalam
subjek matematik. Responden yang terdapat di dalam kajian ini adalah seramai 22
orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam daripada semester tiga. Alat ukur yang
digunakan di dalam kajian ini adalah Korelasi Pearson dan ujian-T. Hasil dapatan
kajian adalah pencapaian akademik pelajar di dalam subjek, yang melibatkan konsep
pengiraan mempunyai hubungan yang signifikan dengan keputusan mereka dalam
subjek matematik. Selain itu, hasil kajian yang didapati ialah faktor latar belakang
seperti jantina dan bangsa tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan
keputusan peperiksaan.


21


2.4 Kesimpulan
Di dalam bab dua ini mengandungi pelbagai kajian literatur yang berkaitan dengan
kesan tekanan aktiviti palapes terhadap pencapaian akademik pelajar palapes peringkat
senior di universiti Malaya. Di samping itu, bab dua juga meerangkan tentang kerangka
teori kajian yang digunakan di dalam kajian. Bahagian kajian literatur sangat penting di
dalam sesebuah kajian kerana ia merupakan satu garis panduan yang membantu
pengkaji dalam menyelesaikan kajian ini.


22


Bab III
METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan
Bab ini akan menghuraikan Metadologi penyelidikan iaitu reka bentuk kajian,
subjek kajian, instrument ujian, kaedah pengumpulan data dan cara menganalisa
data.
3.2 Reka Bentuk Kajian
Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan untukmengenalpasti kesan tekanan
aktiviti PALAPES terhadap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES
peringkat senior tahun tiga di Universiti Malaya dengan menggunakan kaedah
soal selidik untuk mendapatkan data.
3.3 Soal Selidik
Subjek kajian ini terdiri daripada 51 orang mahasiswa/i PALAPES peringkat
senior tahun tiga di Universiti Malaya. Ciri-ciri sampel mahasiswa/i PALAPES
adalah seperti jadual 3.3.1 di bawah :23

Jadual 3.3.1
Subjek Kajian

Latar belakang pelajar Jumlah (N=51) Peratus

Jantina:
Lelaki 17 33%
Perempuan 34 67%

Umur :
Tiada Jawapan 4 7.8%
21 Tahun 18 35.3%
22 Tahun 27 52.9%
23 Tahun 2 3.9%

Tempat Tinggal :
Kolej Kediaman 50 98.0%
Rumah Sendiri 1 2.0%

Sumber Kewangan :
PTPTN 33 64.7%
Biasiswa 12 23.5%
Keluarga 3 5.9%
Pendapatan Sendiri 2 3.9%
Lain-lain 1 2.0%

Pendapatan :

1000-1100 23 45.1%
1100-1200 2 3.9%
1200-1300 1 2.0%
1400-1500 1 2.0%
1600-2000 1 2.0%
2000 dan keatas 20 39.0%
Tiada Jawapan 3 5.9%

24

Jadual 3.3.1 menunjukkan maklumat tentang 51 orang mahasiswa/i yang telah dipilih
sebagai subjek kajian.Tempat tinggal mahasiswa/i 50 orang daripada 51 orang tinggal
di kolej kediaman dan seorang tinggal di rumah sendiri. Selain itu, sumber kewangan
mereka pula ialah PTPTN seramai 33 orang, biasiswa 12 orang, pendapatan daripada
keluarga seramai 3 orang, pendapatan sendiri seramai 2 orang dan lain-lain hanya 1
orang. Selain itu, pendapatan yang diperolehi bagi satu semester ialah antara 1000-1100
seramai 23 orang, 1100-1200 seramai 2 orang, 1200-1300, 1400-1500, 1600-2000
ketiga-tiga pendapatan tersebut mempunyai 1 orang sahaja dan akhir sekali 2000 dan
keatas seramai 20 orang dan selebihnya tiada jawapan iaitu seramai 3 orang.
Di dalam kajian ini juga, terdapat mahasiswa/i yang terdiri daripada fakulti yang
berbeza. Antara fakulti yang tersenarai ialah:
1. Akademi Pengajian Islam (API)
2. Fakulti Sastera dan Sains Sosial (FSSS)
3. Akademi Pengajian Melayu (APM)
4. Fakulti Kejuruteraan
5. Fakulti Sains
6. Fakulti Perniagaan dan Perakaunan (FPP)
7. Pusat Sukan
8. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)
9. Fakulti Pendidikan


25

Jadual 3.3.2: Peratusan Fakulti


Frequency Percent
API 17 33.3
Sastera 10 19.6
APM 8 15.7
Kejuruteraan 4 7.8
Sains 7 13.7
Perniagaan 2 3.9
Sukan 1 2.0
Sains Komputer 1 2.0
Pendidikan 1 2.0

Total 51 100.0

Jadual 3.3.2 menunjukkan peratusan pelajar daripada setiap fakulti.Peratusan
yang bagi fakulti Akademi Pengajian Islam iaitu sebanyak 33.3%.manakala peratusan
bagi fakulti Sukan, Sains Komputer dan Pendidikan iaitu masing-masing sebanyak
2.0%. Bagi fakulti Sastera ialah sebanyak 19.6%, fakulti Akademi Pengajian Melayu
sebanyak 15.7%, fakulti Kejuruteraan sebanyak 7.8%, dan kahir sekali fakulti
Perniagaan sebanyak 3.9%.
3.4 Instrumen Kajian
Soal selidik digunakan dalam kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian
utama iaitu A, dan B.
Bahagian B pula merupakan soalan kajian untuk mengenalpasti kesan tekanan aktiviti
PALAPES terhadap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di
Universiti Malaya. Dalam bahagian ini soal selidik yang dirangka mengandungi soalan
yang merangkumi aspek tekanan, cara belajar, dan pencapaian akademik.26

Bahagian A : Maklumat Diri
Bahagian ini merupakan pengumpulan maklumat latar belakang
responden. Bahagian ini mengandungi maklumat-maklumat seperti
fakulti, tahun pengajian , umur, bangsa dan tempat tinggal responden.
Bahagian B :Soalan kajian
Dalam menjalankan kajian ini set soalan telah dibina berdasarkan tiga aspek
yang terdiri daripada :
I. Tekanan :
Konstruk tekanan mengandungi tujuh item yang dibina untuk
mengetahui sebab-sebab tekanan yang dialami oleh anggota PALAPES
peringkat Senior tahun tiga, Universiti Malaya.
Tekanan ini mengandungi tujuh item iaitu 1,2,3, 4, 5, 6 dan 13
1. Adakah kamu mempunyai masa yang cukup untuk belajar?

Amat cukup Kurang cukup

Agak Cukup Tidak cukup

2. Adakah kamu mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum yang
mengganggu jadual belajar harian kamu?

Ya, selalu Kadang-kadang

Ya, Kerap Tidak

3. Adakah kamu berasa letih selepas latihan PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang

Ya,kerap Tidak letih

4. Adakah pelajaran kamu terganggu oleh aktiviti PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang
Ya,kerap terganggu Tidak terganggu


27

5. Adakah kamu dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran
akademik dengan aktiviti PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang
Ya,sebahagian besar Tidak
6. Adakah kamu berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi?

Ya, Sangat tertekan Agak tertekan
Kurang tertekan Tidak tertekan
13. Adakah latihan PALAPES mengganggu pelajaran akademik?

Ya, sangat mengganggu Ya, mengganggu
Jarang terganggu Tidak terganggu

II. Cara belajar
Konstruk cara belajar mengandungi enam soalan yang dibina untuk
mengetahui cara belajar yang digunakan oleh anggota PALAPES
peringkat senior, Universiti Malaya.
Konstruk ini terdiri daripada soalan 7,8,9, dan 10
7. Adakah kamu dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan
kuliah walaupun selepas latihan PALAPES?

Ya, selalu dapat Ya,kerap dapat menumpukan
menumpukan perhatian

Kurang dapat Tidak dapat menumpukan
menumpukan perhatian

8. Adakah kamu boleh belajar dalam keadaan yang bising?

Ya, Selalu Kadang-kadang
Ya, Kerap Tidak boleh
28

9. Bagaimanakah cara kamu suka belajar ?

Selalu Kadang-
kadang
Jarang Tidak
Secara bersendirian
Dengan 2-3 orang
kawan

Dengan 4 dan lebih
kawan


10. Apabila belajar, saya akan menumpukan sepenuh perhatian sehingga saya dapat
menyiapkan kerja saya.

Ya, Selalu Kadang-kadang
Ya, Kerap Tidak boleh

III. Pencapaian akademik
Konstruk pencapaian akademik mengandungi tiga soalan yang
dibina untuk mengetahui tahap pencapaian akademik yang
diperolehi oleh anggota PALAPES peringkat senior, Universiti
Malaya
Konstruk ini terdiri daripada soalan 11, dan 12
11.Berapa CGPA kamu pada semester lepas?
______________


12. Adakah kamu berpuas hati dengan percapaian akademik kamu?

Sangat berpuas hati Agak berpuas hati

Kurang berpuas hati Tidak berpuas hati


29

3.5 Kaedah Pengumpulan Data
Pengumpulan data bermula 18 Oktober 2013 sehingga 26 Oktober 2013.
Kaedah pengumpulan data bagi kajian ini ditentukan berdasarkan kepada jenis
data diperlukan oleh pengkaji. Antara data yang diperolehi adalah daripada soal
selidik, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan tekanan dan pencapaian
akademik.
3.6 Kajian Analisis
Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) version 16.0 iaitu mean,
standard deviation, korelasi dan ANOVA digunakan untuk menganalisis data
yang diperolehi. Kaedah kekerapan dan peratusan digunakan untuk
mengenalpasti latar belakang subjek, dan untuk mengenalpasti kesan tekanan
aktiviti palapes terhadap pencapaian akademik mahasiswa/I PALAPES
peringkat Senior tahun tiga di Universiti Malaya.
30

Bab IV
Dapatan Kajian

4.1 Pengenalan
Dalam bab ini akan membincangkan dapatan daripada kajian yang telah
dijalankan. Data diperolehi melalui soal selidik yang telah ditadbir secara
individu.Dapatan analisis kekerapan adalah seperti dalam jadual dibawah :
4.2 Hasil Dapatan Kajian
Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES mempunyai masa yang cukup untuk
belajar?
Jadual 4.1: Adakah kamu mempunyai masa yang cukup untuk belajar?

Peratusan pelajar mendapati masa yang mencukupi untuk belajar.


Frequency Percent
Tidak Cukup 4 7.8
Kurang Cukup 13 25.5
Agak Cukup 29 56.9
Amat Cukup 5 9.8

Total 51 100.0

Rajah 4.1 menunjukkan peratusan masa belajar pelajar.Sebanyak 66.7% pelajar
menyatakan cukup masa untuk belajar. Sebanyak 25.5% pelajar menyatakan kurang
cukup masa untuk belajar dan 7.8% pelajar menyatakan tidak cukup masa untuk
belajar. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar yang menyertai
PALAPES mempunyai masa yang cukup untuk belajar.

31

Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat
dengan kokurikulum yang mengganggu jadual belajar mereka?
Jadual 4.2: Adakah kamu mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum yang
mengganggu jadual belajar harian kamu?

Peratusan pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum
yang mengganggu jadual belajar mereka.


Frequency Percent
Tidak 6 11.8
Kadang-kadang 33 64.7
Ya,Kerap 9 17.6
Ya,Selalu 3 5.9

Total 51 100.0

Jadual 4.2 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES mengelakkan diri
daripada terlibat dengan kokurikulum yang mengganggu jadual belajar mereka.
Sebanyak 23.5% pelajar menyatakan selalu dan kerap mengelakkan diri daripada
terlibat dengan kokurikulum yang menganggu jadual belajar dan hanya 11.8% pelajar
menyatakan tidak mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum yang
mengganggu jadual belajar mereka. Manakala 64.7% pelajar menyatakan kadang-
kadang mereka mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum yang
mengganggu jadual belajar. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa
sebahagian pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum
yang mengganggu jadual belajar mereka.

32

Soalan: Sejauhmana pelajar PALAPES akan berasa letih selepas latihan PALAPES?
Jadual 4.3: Adakah kamu berasa letih selepas latihan PALAPES?
Peratusan pelajar PALAPES akan berasa letih selepas latihan PALAPES.

Frequency Percent
Tidak Letih 1 2.0
Kadang-kadang 28 54.9
Ya, Kerap 16 31.4
Ya,Selalu 6 11.8

Total 51 100.0

Jadual 4.3 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES akan berasa letih selepas
latihan PALAPES. Sebanyak 43.2% pelajar menyatakan ya, selaludan ya,kerap
berasa letih selepas latihan PALAPES. Manakala hanya 2.0% pelajar menyatakan
tidak letih selepas latihan PALAPES serta 4.9% pelajar menyatakan mereka
kadang-kadang berasa letih selepas latihan PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji
mendapati bahawa pelajar PALAPES selalu berasa letih selepas latihan PALAPES.
Soalan: Sejauhmana pelajaran pelajar terganggu oleh aktiviti PALAPES?
Jadual 4.4: Adakah pelajaran kamu terganggu oleh aktiviti PALAPES?

Peratusan pelajar terganggu oleh aktiviti PALAPES.


Frequency Percent
Tidak Terganggu 7 13.7
Kadang-kadang 34 66.7
Kerap 6 11.8
Ya,Selalu 4 7.8

Total 51 100.0

Jadual 4.4 menunjukkan peratusan pelajar terganggu oleh aktiviti
PALAPES.Sebanyak 19.6% pelajar menyatakan ya, selalu dan kerap berasa
terganggu oleh aktiviti PALAPES. Manakala 13.7% pelajar menyatakan tidak


33

terganggu dengan aktiviti PALAPES serta 66.79% pelajar menyatakan kadang-
kadang berasa terganggu oleh aktiviti PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji
mendapati bahawa aktiviti PALAPES kadang-kadang menganggu pelajaran mereka.
Soalan: Berapa peratuskah pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di antara
yang cukup di antara pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES?
Jadual 4.5: Adakah kamu dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran
akademik dengan aktiviti PALAPES?

Peratusan pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran akademik
dengan aktiviti PALAPES.


Frequeny Percent
Tidak 2 3.9
Kadang-kadang 23 45.1
Ya,Sebahagian besar 23 45.1
Ya,Selalu 3 5.9

Total 51 100.0

Jadual 4.5 menunjukkan peratusan pelajar dapat membahagikan masa yang
cukup di antara yang cukup di antara pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES.
Sebanyak 51% pelajar menyatakan ya,selalu dan sebahagian besar dapat
membahagikan masa yang cukup diantara pelajaran akademik dengan aktiviti
PALAPES. Manakala dan 3.9% pelajar menyatakan tidak dapat membahagikan masa
yang cukup diantara pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES dan 45.1% pelajar
menyatakan kadang-kadang dapat membahagikan masa yang cukup diantara
pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji
mendapati bahawa pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran
akademik dengan aktiviti PALAPES.


34

Soalan: Sejauhmana pelajar berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang
diberi?
Jadual 4.6: Adakah kamu berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi?
Peratusan pelajar berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang
diberi.

Frequency Percent
Tidak Tertekan 5 9.8
Kurang Tertekan 15 29.4
Agak Tertekan 30 58.8
Ya,Sangat tertekan 1 2.0

Total 51 100.0

Jadual 4.6 menunjukkan peratusanpelajar berasa tertekan dengan tugasan kursus
akademik yang diberi.Sebanyak 9.8% pelajar menyatakan tidak tertekan dengan
tugasan kursus akademik yang diberi.Manakala, hanya 2.0% pelajar menyatakan ya,
sangat tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi. Sebanyak 58.8% pelajar
menyatakan agak tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi serta 29.4%
pelajar menyatakan kurang tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi.
Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES berasa agak
tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi.


35

Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES dapat menumpukan perhatian
sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES?
Jadual 4.7: Adakah kamu dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi
kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES?
Peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap
isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES.

Frequency Percent
Tidak 3 5.9
Kurang 14 27.5
Ya,Kerap 25 49.0
Ya,Selalu 9 17.6

Total 51 100.0

Jadual 4.7 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan
perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan
PALAPES.Sebanyak 66.6% pelajar menyatakan ya, selalu dan ya, kerap dapat
menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas
latihan PALAPES. Manakala, hanya 5.9% pelajar menyatakan tidak dapat
menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas
latihan PALAPES serta 27.5% pelajar menyatakan kurang dapat menumpukan
perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan
PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES dapat
menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas
latihan PALAPES.
36


Soalan: Sejauhmana pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bising?
Jadual 4.8: Adakah kamu boleh belajar dalam keadaan yang bising?
Peratusan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bising.

Frequency Percent
Tidak 7 13.7
Kadang-kadang 33 64.7
Ya,Kerap 7 13.7
Ya,Selalu 4 7.8

Total 51 100.0

Jadual 4.8 menunjukkan peratusan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang
bising. Sebanyak 21.5% pelajar menyatakan ya, selalu dan ya, kerap boleh belajar
dalam keadaan yang bising. Manakala, 13.7% pelajar menyatakan tidak boleh belajar
dalam keadaan yang bising serta 64.7% pelajar menyatakan kadang-kadang boleh
belajar dalam keadaan yang bising. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa
pelajar PALAPES boleh belajar dalam keadaan yang bising.
37

Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar secara bersendirian?
Jadual 4.9: Bagaimanakah cara kamu suka belajar ?
Peratusan pelajar PALAPES suka belajar secara bersendirian.

Frequency Percent
Tidak 4 7.8
Jarang 1 2.0
Kadang-kadang 7 13.7
Selalu 39 76.5

Total 51 100.0

Jadual 4.9 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES suka belajar secara
bersendirian. Sebanyak 76.5% pelajar menyatakan selalu suka belajar secara
bersendirian dan 7.8% pelajar menyatakan tidak suka belajar secara bersendirian.
Manakala hanya 2.0% pelajar menyatakan jarang suka belajar secara bersendirian
dan 13.7% pelajar menyatakan kadang-kadang boleh belajar secara bersendirian.
Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar lebih suka untuk belajar secara
bersendirian.
Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar dengan 2 atau 3 orang
kawan?
Jadual 4.10: Bagaimanakah cara kamu suka belajar ?
Peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 2 atau 3 orang kawan.

Frequency Percent
TJ 1 2.0
Tidak 5 9.8
Jarang 3 5.9
Kadang-kadang 29 56.9
Selalu 13 25.5

Total 51 100.038

Jadual 4.10 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 2
atau 3 orang kawan.Sebanyak 25.5% pelajar menyatakan selalu suka belajar dengan
2 atau 3 orang kawan. Sebanyak 9.8% pelajar menyatakan tidak suka belajar dengan
2 atau 3 orang kawan serta 62.5% pelajar menyatakan kadang-kadang dan jarang
suka belajar dengan 2 atau 3 orang kawan serta hanya 2.0% tiada jawapan. Dapatan
hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES kurang suka belajar dengan
2 atau 3 orang kawan.
Soalan: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar dengan 4 dan lebih kawan?
Jadual 4.11: Bagaimanakah cara kamu suka belajar?

Peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 4 dan lebih kawan.


Frequency Percent
TJ 1 2.0
Tidak 10 19.6
Jarang 17 33.3
Kadang-kadang 17 33.3
Selalu 6 11.8

Total 51 100.0

Jadual 4.11 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 4
dan lebih kawan.Sebanyak 11.8% pelajar menyatakan selalusuka belajar dengan 4
orang dan lebih kawan. Manakala hanya 19.6% pelajar menyatakan tidaksuka belajar
dengan 4 orang dan lebih kawan. Sebanyak 67.8% pelajar menyatakan jarangdan
kadang-kadang suka belajar dengan 4 orang dan lebih kawan serta 2.0% tiada
jawapan. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawakurang suka untuk belajar
dengan 4 orang dan lebih kawan.


39

Soalan: Sejauhmanakah pelajar PALAPES dapat menumpukan sepenuh perhatian
sehingga dapat menyiapkan kerja?
Jadual 4.12: Apabila belajar, saya akan menumpukan sepenuh perhatian sehingga saya
dapat menyiapkan kerja saya.
Peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan sepenuh perhatian sehingga dapat
menyiapkan kerja.


Frequency Percent
Tidak Boleh 3 5.9
Kadang-kadang 26 51.0
Ya,Kerap 15 29.4
Ya,Selalu 7 13.7

Total 51 100.0

Jadual 4.12 menunjukkan peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan
sepenuh perhatian sehingga dapat menyiapkan kerja. Sebanyak 43.1% menyatakan
ya, selalu dan ya, kerapdapat menumpukan sepenuh perhatian sehingga dapat
menyiapkan kerjanya. Manakala hanya 5.9% pelajar menyatakan tidak boleh
menumpukan sepenuh perhatian sehingga dapat menyiapkan kerjanya serta 51.0%
pelajar menyatakan kadang-kadang akan dapat menumpukan sepenuh perhatian
sehingga dapat menyiapkan kerjanya. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa
pelajar PALAPES kadang-kadang dapat menumpukan sepenuh perhatian sehingga
dapat menyiapkan kerja.
40

Soalan: Berapakah peratusan CGPA yang mereka perolehi?
Jadual 4.13: Berapa CGPA kamu pada semester lepas?
Peratusan CGPA yang mereka perolehi.


Jadual 4.13 menunjukkan peratusan CGPA yang mereka perolehi.Sebanyak
23.5% pelajar yang mendapat CGPA di antara 3.00 hingga 3.50. Manakala sebanyak
21.5% pelajar yang mendapat CGPA di antara 2.50 hingga 3.00. Sebanyak 11.7%
pelajar yang memperolehi CGPA di antara 3.50 hingga 4.00 serta sebanyak 2.0%
pelajar mendapat CGPA di antara 2.00 hingga 2.50. Dapatan hasil kajian pengkaji
mendapati bahawa peratusan CGPA yang paling ramai ialah 27 orang daripada 51
orang pelajar PALAPES mendapat CGPA diantara 3.00 hingga 3.50.

Soalan: Sejauhmana pelajar PALAPES berpuas hati dengan pencapaian akademik
mereka?
Jadual 4.14: Adakah kamu berpuas hati dengan percapaian akademik kamu?
Peratusan pelajar PALAPES yang berpuas hati dengan pencapaian akademik mereka

Frequency Percent
Tidak berpuas hati 15 29.4
Kurang berpuas hati 35 39.2
Agak berpuas hati 14 27.5
Sangat berpuas hati 2 3.9

Total 51 100.0

Frequency Percent

2.00-2.50

2.50-3.00

3.00-3.50

3.50-4.00

Total
1

13

27

10

51
2.0

21.5

23.5

11.7

100.0
41

Jadual diatas menunjukkan peratusan pelajar PALAPES yang berpuas hati
dengan pencapaian akademik mereka. Sebanyak 31.4% pelajar menyatakan berpuas
hati dengan Manakala 29.4% pelajar menyatakan tidak berpuas hati dengan
pencapaian akademik mereka. Sebanyak 39.2% pelajar menyatakan kurang berpuas
hati dengan pencapaian akademik mereka. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati
bahawa seramai 35 orang daripada 51 orang pelajar PALAPES kurang berpuas hati
dengan pencapaian akademik mereka.
Soalan: Sejauhmana latihan PALAPES mengganggu pelajaran akademik?
Jadual 4.15: Adakah kamu berpuas hati dengan pencapaian akademik kamu?
Peratusan pelajar PALAPES yang menyatakan latihan PALAPES mengganggu
pelajaran akademik.

Frequency Percent
Tidak Terganggu 9 17.6
Jarang Terganggu 31 60.8
Ya,Mengganggu 10 19.6
Ya,Sangat 1 2.0

Total 51 100.0

Jadual 4.15 adalah peratusan latihan PALAPES mengganggu pelajaran
akademik. Sebanyak 21.6% pelajar menyatakan ya, sangat terganggu dan ya
mengganggu pelajaran akademik dengan latihan PALAPES. Manakala 78.4% pelajar
menyatakan tidak terganggu dan jarang terganggu antara pelajaran akademik
dengan latihan PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar
PALAPES jarang terganggu dengan latihan PALAPES dan ianya tidak memberi kesan
kepada pencapaian akademik mereka.42


Jadual 4.16

Soalan: Adakah terdapat hubungan antara gangguan latihan PALAPES dengan
pencapaian akademik?
Hipotesis: Terdapat hubungan diantara gangguan latihan PALAPES dengan pencapaian
akademik. Semakin rendah gangguan latihan PALAPES, semakin tinggi pencapaian
akademik.
Dapatan analisis ANOVA perbandingan mean pencapaian akademik mengikut darjah
gangguan latihan PALAPES adalah seperti jadual 4.16 dibawah :
Jadual 4.16: Jadual perbandingan mean pencapaian akademik mengikut
gangguan latihan PALAPESNilai F = 2.476 P<.073 t.s
Korelasi Pearson R -262 P<0.064 t.s

Jadual 4.16 diatas menunjukkan mean pencapaian akademik kumpulan yang tidak
terganggu dengan latihan PALAPES ialah 2.5, mean pencapaian akademik kumpulan
kadang-kadang terganggu dengan latihan PALAPES ialah 2.0, dan mean pencapaian
akademik kumpulan yang ya,selalu terganggu dengan latihan PALAPES ialah 1.25. Ini
menunjukkan lebih tinggi mean pencapaian akademik kumpulan yang tidak terganggu
dengan latihan PALAPES berbanding dengan mean pencapaian akademik kumpulan
yang sederhana dan selalu terganggu dengan latihan PALAPES. Walaubagaimana pun,
Nilai F = 2.476 P<.073 t.s, menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara darjah gangguan latihan PALAPES dengan pencapaian akademik. Nilai korelasi
Pearson R -262 P<0.064 t.s juga menunjukkan tidak terdapat hubungan antara darjah
gangguan latihan PALAPES dengan pencapaian akademik.


Latihan PALAPES
N Mean Std. Deviation
Tidak Terganggu
7 2.5714 .78680
Kadang-kadang
34 2.0000 .88763
Kerap
6 2.3333 .51640
Ya,Selalu
4 1.2500 .50000
Total
51 2.0588 .85818


43

Jadual 4.17
Soalan: Adakah terdapat hubungan antara kecekapan pembahagian masa untuk
PALAPES dengan pencapaian akademik?
Hipotesis: Terdapat hubungan diantara kecekapan pembahagian masa untuk PALAPES
dengan pencapaian akademik. Semakin tinggi kecekapan pembahagian masa, semakin
tinggi pencapaian akademik.
Dapatan analisis ANOVA perbandingan mean pencapaian akademik mengikut darjah
kecekapan pembahagian masa adalah seperti jadual 4.17 dibawah :
4.17: Jadual perbandingan mean pencapaian akademik mengikut darjah
kecekapan pembahagian masa.

Nilai F = 0.607 P<.614 t.s
Korelasi Pearson R 0.049 P<0.734 t.s

Jadual 4.17 diatas menunjukkan mean pencapaian akademik kumpulan yang tidak
pandai menguruskan masa ialah 2.0, mean pencapaian akademik kumpulan ya
sebahagian besar pandai menguruskan masa ialah 1.95, dan mean pencapaian akademik
kumpulan yang selalu pandai memguruskan masa ialah 2.66. Ini menunjukkan lebih
tinggi mean pencapaian akademik kumpulan yang pandai menguruskan masa
berbanding dengan mean pencapaian akademik kumpulan yang sederhana dan tidak
pandai menguruskan masa. Nilai F = 0.607 P<.614 t.s, menunjukkan tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara darjah kecekapan menguruskan masa dengan
pencapaian akademik. Nilai korelasi Pearson R0.049 P<0.734 t.s juga menunjukkan
tidak terdapat hubungan antara darjah kecekapan menguruskan masa untuk PALAPES
dengan pencapaian akademik.

Kecekapan pembahagian
masa
N Mean Std. Deviation
Tidak 2 2.0000 .00000
Kadang-kadang 23 2.0870 .84816
Ya,Sebahagian besar 23 1.9565 .82453
Ya,Selalu 3 2.6667 1.52753
Total 51 2.0588 .85818


44

Jadual 4.18
Soalan: Adakah terdapat hubungan antara cara belajar dengan dua dan tiga orang rakan
dengan pencapaian akademik?
Hipotesis: Terdapat hubungan diantara cara belajar dengan dua dan tiga orang rakan
dengan pencapaian akademik. Semakin tinggi cara belajar dengan dua dan tiga orang
rakan, semakin tinggi pencapaian akademik.
Dapatan analisis ANOVA perbandingan mean pencapaian akademik mengikut darjah
cara belajar dengan dua dan tiga orang rakan adalah seperti jadual 4.18 dibawah:
Jadual 4.18: Jadual perbandingan mean pencapaian akademik mengikut dengan
dua dan tiga orang rakan.
Cara belajar
N Mean Std. Deviation
TJ 1 1.0000 .
Tidak 5 1.8000 1.09545
Jarang 3 1.3333 .57735
Kadang-kadang 29 2.3793 .77523
Selalu 13 1.6923 .75107
Total 51 2.0588 .85818
Nilai F= 3.071 P<0.025 t.s
Korelasi Pearson R .078 P<0.586 t.s

Jadual 4.18 diatas menunjukkan mean pencapaian akademik kumpulan yang tidak
dapat belajar dengan dua dan tiga orang rakan ialah 1.8, mean pencapaian akademik
kumpulan kadang-kadang dapat belajar dengan dua dan tiga orang rakan ialah 2.37, dan
mean pencapaian akademik kumpulan yang selalu dapat belajar dengan dua dan tiga
orang rakan ialah 1.69. Ini menunjukkan lebih tinggi mean pencapaian akademik
kumpulan yang dapat belajar dengan dua dan tiga orang rakan berbanding dengan mean
pencapaian akademik kumpulan yang sederhana dantidak dapat belajardengan dua dan
tiga orang rakan. Nilai F =3.071 P<0.025 t.s, menunjukkan tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara darjah cara belajar dengan dua dan tiga orang rakan dengan
pencapaian akademik. Nilai korelasi Pearson R .078 P<0.586 t.s juga menunjukkan
tidak terdapat hubungan antara darjah kecekapan cara belajar dengan dua dan tiga
orang rakan dengan pencapaian akademik.
45

Jadual 4.19 : Korelasi Pearson R


Jadual 4.19 menunjukkan peratusan Korelasi Pearson R yang menunjukkan bahawa
tidak ada hubungan antara latihan PALAPES, pembahagian masa dan cara belajar
dengan pencapaian akademik mahasiswa/i yang menyertai aktiviti PALAPES.
Latihan
PALAPES
Pembahagian
masa
Cara
belajar
Pencapaian
akademik
Korelasi Pearson R V10 Correlation Coefficient 1.000 -.175 -.144 -.215
Sig. (2-tailed) . .220 .313 .129
N 51 51 51 51
V11 Correlation Coefficient -.175 1.000 -.079 .010
Sig. (2-tailed) .220 . .582 .945
N 51 51 51 51
V16 Correlation Coefficient -.144 -.079 1.000 -.022
Sig. (2-tailed) .313 .582 . .876
N 51 51 51 51
V20 Correlation Coefficient -.215 .010 -.022 1.000
Sig. (2-tailed) .129 .945 .876 .
N 51 51 51 51


46

Bab V
Perbincangan dan Kesimpulan
5.1 Pengenalan
Bab ini akan membincangkan hasil dapatan yang telah diperolehi daripada kajian.
Perbincangan ini memfokuskan kepada perkara-perkara yang terkandung dalam
hipotesis yang melibatkan tekanan dan pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES
peringkat senior tahun tiga di Universiti Malaya. Secara umumnya, keputusan-
keputusan yang diperolehi akan diperkukuhkan lagi dengan teori-teori yang telah
dirujuk dan juga kajian-kajian lepas yang berkaitan. Selain itu, bab ini juga
merumuskan hasil dapatan serta memberi kepentingan kajian ini pada masa akan
datang. Lanjutan daripada kajian ini, beberapa cadangan dikemukan dan diakhiri
dengan rumusan keseluruhan untuk kajian ini.
5.2 Ringkasan Dapatan Kajian
Objektif utama kajian ini ialah untuk mengkaji kesan tekanan aktiviti PALAPES
terhadap tahap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di
Universiti Malaya.Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan soal selidik berdasarkan
soalan-soalan yang sesuai untuk mengukur hubungan antara tekanan latihan PALAPES
dengan pencapaian akademik.
Responden bagi kajian ini merupakan mahasiswa/i PALAPES peringkat
Senior tahun tiga di Universiti Malaya. Jumlah keseluruhan responden adalah seramai
51 orang yang merupakan mahasiswa/i PALAPES peringkat Senior tahun tiga di
Universiti Malaya.
Analisa Korelasi Pearson R, ANOVA, juga dijalankan bagi mengenalpasti
hubungan antara tekanan dan pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat
Senior tahun tiga di Universiti Malaya.

47

5.3 Perbincangan
Bahagian ini akan membincangkan hasil dapatan berdasarkan persoalan. Perbincangan
merangkumi persoalan kajian dan hipotesis kajian. Perbicangan ini juga berdasarkan
kepada huraian tentang pemerhatian, pendapat pengkaji serta sokongan kajian
terdahulu. Huraian merangkumi perbincangan tentang:
Bahagian A :
5.3.1: Berapa peratuskah pelajar PALAPES mempunyai masa yang cukup untuk
belajar?
Peratusan pelajar mendapati masa yang mencukupi untuk belajar. Sebanyak
66.7% pelajar menyatakan cukup masa untuk belajar. Dapatan hasil kajian pengkaji
mendapati bahawa pelajar yang menyertai PALAPES mempunyai masa yang cukup
untuk belajar.

5.3.2: Berapa peratuskah pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat
dengan kokurikulum yang mengganggu jadual belajar mereka?
Peratusan pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat dengan
kokurikulum yang mengganggu jadual belajar mereka. Sebanyak 64.7% pelajar
menyatakan kadang-kadang mereka mengelakkan diri daripada terlibat dengan
kokurikulum yang mengganggu jadual belajar. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati
bahawa sebahagian pelajar PALAPES mengelakkan diri daripada terlibat dengan
kokurikulum yang mengganggu jadual belajar mereka.

5.3.3: Sejauhmana pelajar PALAPES akan berasa letih selepas latihan
PALAPES?
Peratusan pelajar PALAPES akan berasa letih selepas latihan PALAPES.
Sebanyak 43.2% pelajar menyatakan ya, selalu dan ya,kerap berasa letih selepas
latihan PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES
selalu berasa letih selepas latihan PALAPES.

48

5.3.4: Sejauhmana pelajaran pelajar terganggu oleh aktiviti PALAPES?
Peratusan pelajar terganggu oleh aktiviti PALAPES sebanyak 66.79 % pelajar
menyatakan kadang-kadang berasa terganggu oleh aktiviti PALAPES. Dapatan hasil
kajian pengkaji mendapati bahawa aktiviti PALAPES kadang-kadang menganggu
pelajaran mereka.

5.3.5: Berapa peratuskah pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di
antara yang cukup di antara pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES?
Peratusan pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran
akademik dengan aktiviti PALAPES. Sebanyak 51% pelajar menyatakan ya,selalu
dan sebahagian besar dapat membahagikan masa yang cukup diantara pelajaran
akademik dengan aktiviti PALAPES. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa
pelajar dapat membahagikan masa yang cukup di antara pelajaran akademik dengan
aktiviti PALAPES.

5.3.6: Sejauhmana pelajar berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang
diberi?
Peratusan pelajar berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi.
Sebanyak 58.8% pelajar menyatakan agak tertekan dengan tugasan kursus akademik.
Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES berasa agak
tertekan dengan tugasan kursus akademik yang diberi.

5.3.7: Berapa peratuskah pelajar PALAPES dapat menumpukan perhatian
sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES?
Peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap
isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES. Sebanyak 66.6% pelajar
menyatakan ya, selalu dan ya, kerap dapat menumpukan perhatian sepenuhnya
terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES. Dapatan hasil
kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES dapat menumpukan perhatian
sepenuhnya terhadap isi kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES.49

5.3.8: Sejauhmana pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bising?
Peratusan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bising. Sebanyak 64.7%
pelajar menyatakan kadang-kadang boleh belajar dalam keadaan yang bising.
Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES boleh belajar
dalam keadaan yang bising.
5.3.9: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar secara bersendirian?
Peratusan pelajar PALAPES suka belajar secara bersendirian. Sebanyak 76.5%
pelajar menyatakan selalu suka belajar secara bersendirian dan dapatan hasil kajian
pengkaji mendapati bahawa pelajar lebih suka untuk belajar secara bersendirian.
5.3.10: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar dengan 2 atau 3 orang
kawan?
Peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 2 atau 3 orang kawan.
Sebanyak 62.5% pelajar menyatakan kadang-kadang dan jarang suka belajar
dengan 2 atau 3. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES
kurang suka belajar dengan 2 atau 3 orang kawan.
5.3.11: Berapa peratuskah pelajar PALAPES suka belajar dengan 4 dan lebih
kawan?
Peratusan pelajar PALAPES suka belajar dengan 4 dan lebih kawan. Sebanyak
67.8% pelajar menyatakan jarangdan kadang-kadang suka belajar dengan 4 orang
dan lebih kawan. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa kurang suka untuk
belajar dengan 4 orang dan lebih kawan.


5.3.12: Sejauhmanakah pelajar PALAPES dapat menumpukan sepenuh perhatian
sehingga dapat menyiapkan kerja?
Peratusan pelajar PALAPES dapat menumpukan sepenuh perhatian sehingga
dapat menyiapkan kerja. Sebanyak 51.0% pelajar menyatakan kadang-kadangakan
dapat menumpukan sepenuh perhatian sehingga dapat menyiapkan kerjanya. Dapatan
hasil kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES kadang-kadang dapat
menumpukan sepenuh perhatian sehingga dapat menyiapkan kerja.50

5.3.13: Berapakah peratusan CGPA yang mereka perolehi?
Peratusan CGPA yang mereka perolehi.Sebanyak 23.5% pelajar yang mendapat
CGPA di antara 3.00 hingga 3.50. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa
peratusan CGPA yang paling ramai ialah 27 orang daripada 51 orang pelajar PALAPES
mendapat CGPA diantara 3.00 hingga 3.50.
5.3.14: Berapakah peratusan CGPA yang mereka perolehi?
Peratusan CGPA yang mereka perolehi. Sebanyak 23.5% pelajar yang
mendapat CGPA di antara 3.00 hingga 3.50.Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati
bahawa peratusan CGPA yang paling ramai ialah 27 orang daripada 51 orang pelajar
PALAPES mendapat CGPA diantara 3.00 hingga 3.50.
5.3.15: Sejauhmana pelajar PALAPES berpuas hati dengan pencapaian akademik
mereka?
Peratusan pelajar PALAPES yang berpuas hati dengan pencapaian akademik
mereka. Sebanyak 39.2% pelajar menyatakan kurang berpuas hati dengan pencapaian
akademik mereka. Dapatan hasil kajian pengkaji mendapati bahawa seramai 35 orang
daripada 51 orang pelajar PALAPES kurang berpuas hati dengan pencapaian akademik
mereka.
5.3.16: Sejauhmana latihan PALAPES mengganggu pelajaran akademik?
Peratusan pelajar PALAPES yang menyatakan latihan PALAPES mengganggu
pelajaran akademik. Sebanyak 78.4% pelajar menyatakan tidak terganggu dan
jarang terganggu antara pelajaran akademik dengan latihan PALAPES. Dapatan hasil
kajian pengkaji mendapati bahawa pelajar PALAPES jarang terganggu dengan latihan
PALAPES dan ianya tidak memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka.
51

Bahagian B :
5.3.17: Terdapat hubungan yang signifikan di antara aktiviti PALAPES dengan
tahap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di Universiti
Malaya.
Berdasarkan kajian dalam bab empat menunjukkan bahawa latihan PALAPES tidak
memberi kesan terhadap pencapaian akademik pelajar. Dapatan kajian menunjukkan
Nilai F = 2.476 P<.073 t.s dan Korelasi Pearson R -262 P<0.064 t.s, sekaligus menolak
hipotesis bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara aktiviti PALAPES
dengan tahap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior di
Universiti Malaya.
Dapatan kajian ini disokong dengan kajian lepas yang telah dikaji oleh Ilie
Shahira binti Eroza, (2008), yang bertajuk Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pencapaian Akademik Pelajar Yang Aktif Kokurikulum Dalam Mata Pelajaran Biologi.
Melalui kajian tersebut merumuskan bahawa penglibatan dalam ko-kurikulum tidak
menjejaskan prestasi akademik, sekiranya pelajar masih boleh bersikap positif terhadap
pelajaran, sentiasa meningkatkan corak pembelajaran, persekitaran sekeliling yang
sihat, dan mempunyai prospek yang positif terhadap penglibatan pelajar dalam
kokurikulum untuk masa hadapan.
Walaubagaimanapun, hasil kajian ini bertentangan dengan kajian lepas
yang dilakukan oleh Azizah Bt Abdul Razak, (2002), yang bertajuk Penglibatan Pelajar
Dalam Bidang Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Pelajar:
Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar Diploma Dan Sarjana Muda Kuittho. Masters Thesis,
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Hasil dapatan kajian tersebut mendapati,
terdapat hubungan yang signifikan antara penglibatan pelajar dalam bidang
kokurikulum dengan pencapaian akademik.
Berdasarkan hasil kajian, pengkaji dapat melihat tiada hubungan yang
signifikan diantara aktiviti PALAPES dengan tahap pencapaian akademik mahasiswa/i
PALAPES peringkat Senior di Universiti Malaya. Ini berkemungkinan kerana, mereka
berpendapatan bahawa aktiviti PALAPES tidak mengganggu waktu jadual belajar
harian mereka. Ia dapat dibuktikan melalui hasil pemerhatian pengkaji yang melihat
latihan PALAPES hanya dijalankan pada hujung minggu iaitu pada hari Sabtu dan
Ahad. Disamping itu waktu latihan PALAPES tidak akan dijalankan pada minggu


52

ulangkaji dan minggu peperiksaan, supaya dapat memberi ruang kepada mahasiswa/i
PALAPES untuk fokus kepada peperiksaaan.
5.3.18: Untuk melihat hubungan antara tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa/i
PALAPES peringkat senior dengan pencapaian akademik.
Bagi hipotesis yang kedua, ianya menunjukkan dengan jelas bahawa tekanan tidak
memberikan kesan terhadap pencapaian akademik pelajar. Dapatan kajian
menunjukkan Nilai F = 0.607 P<.614 t.s dan Korelasi Pearson R 0.049 P<0.734 t.s,
sekali gus menolak hipotesis terdapat hubungan yang signifikan di antara tekanan yang
dihadapi oleh mahasiswa/i PALAPES peringkat senior dengan pencapaian akademik.
Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Mohd Rizal
Mohd Sham, (2009), yang bertajuk stres dan hubungannya dengan faktor persekitaran
terhadap pencapaian akademik. Malah, kajian lepas yang lain juga menyokong hasil
kajian pengkaji iaitu seperti Kajian Ooi Yoon Phaik, (2002), bertujuan mengetahui
punca stres di kalangan pelajar Ijazah dan kesannya terhadap pencapaian akademik.
Kajian dilakukan terhadap Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia), Fakulti
KejuruteraanKimia & Kejuruteraan Sumber Asli dan Ijazah Sarjana Muda Sains.
Namun begitu, hasil kajian ini bertentangan dengan kajian yang telah
dilakukan oleh Norlizawati binti Yaakob, (2006), yang menunjukkan faktor tekanan
yang memberikan kesan kepada pencapaian akademik pelajar Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia. Selain itu, kajian yang telah dilakukan oleh Chai Ming
Seng dan rakan-rakan, (2004), di dalam kajian Mastura Mahfar dan rakan-rakan,
(2007), bertujuan mengenal pasti tahap stres pelajar di sebuah kolej di Malaysia semasa
pengajian semester 2003/04. Subjek kajian terdiri daripada seramai 393 orang pelajar
(53 orang lelaki dan 34 orang perempuan). Alat ukur Self Report Inventory (DSP) telah
digunakan. Keputusan kajian menunjukkan terdapat hubungan diantara tahap stress
dengan keputusan akademik.
Dapatan kajian yang telah diperolehi iaitu tekanan tidak memberikan kesan
terhadap pencapaian akademik pelajar. Mungkin ini disebabkan oleh mahasiswa/i
PALAPES mempunyai minat yang mendalam di dalam PALAPES dan tidak rasa
terbeban dengan aktiviti-aktiviti PALAPES yang dijalani. Selain itu, PALAPES bukan
satu paksaan untuk disertai oleh semua mahasiswa/i di IPTA, tetapi penyertaan tersebut
adalah dengan kerelaan hati mereka sendiri. Disamping itu, latihan-latihan PALAPES


53

yang dilakukan sewajarnya dapat membantu untuk menghilangkan tekanan yang
dihadapi selama lima hari menjalani kehidupan sebagai mahasiswa/i yang sentiasa
bergelut dengan tugasan yang diberi oleh pensyarah.
5.3.19: Terdapat hubungan diantara cara belajar dikalangan mahasiswa/i
PALAPES peringkat senior di Universiti Malaya dengan pencapaian akademik.
Bagi hipotesis yang ketiga pula menunjukkan menunjukkan tidak terdapat hubungan
yang wujud antara pencapaian akademik dengan cara belajar. Dapatan kajian
menunjukkan Nilai F= 3.071 P<0.025 t.s dan Korelasi Pearson R .078 P<0.586 t.s,
menolak hipotesis bahawa terdapat perbezaan cara belajar dikalangan mahasiswa/i
PALAPES peringkat senior di Universiti Malaya dengan pencapaian akademik.

Walaubagaimana pun, dapatan kajian ini berbeza dengan kajian lepas yang
dilakukan oleh Kamarul Ariffin bin Abd Rashid, (2008), di dalam kajiannya yang
bertajuk, Perkaitan di antara gaya permbelajaran dengan pencapaian akademik dengan
mata pelajaran medan dan elektromagnet di kalangan pelajar sarjana muda kejuruteraan
eletrik di UTHM. Dimana kajian ini menyatakan bahawa analisis korelasi spearman
yang dijalankan menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara gaya
pembelajaran dengan pencapaian akademik. Ianya turut disokong oleh kajian lepas
yang dijalankan oleh Norlia Abd, dan rakan-rakan, (2006), yang bertajuk Hubungan
Antara Motivasi, Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar
Tingkatan 4. Dapatan kajian yang diperolehi menyatakan bahawa pencapaian
Matematik Tambahan mempunyai hubungan dengan gaya pembelajaran mendalam,
gigih usaha dan terancang.
Malah di dalam kajian lepas oleh Aziz, Mohd Najib Abdul; Ahmad, Nor
Shafrin, (2008), di dalam kajiannya yang bertajuk Kemahiran Belajar dan
Hubungannya dengan Pencapaian Akademik : Kajian di Daerah Kerian, Perak
menunjukkan bahawa terdapat hubungan diantara cara pembelajaran dengan
pencapaian akademik.
Analisis data yang telah diperolehi oleh pengkaji, menunjukkan bahawa
tidak terdapat hubungan yang wujud antara pencapaian akademik dengan cara belajar.
Pada hemat pengkaji ketidakselarian dalam dapatan kajian berkemungkinan cara
belajar adalah komponen yang tidak memainkan peranan penting kepada pencapaian
akademik. Dapatan kajian sedemikian adalah disebabkan oleh mahasiswa/i PALAPES


54

yang selesa belajar dengan cara mereka yang tersendiri iaitu belajar secara
berseorangan, belajar bersama dua atau tiga orang kawan atau belajar bersama empat
atau lebih orang kawan. Setiap daripada mereka mempunyai cara belajar yang berbeza
malah, cara pembelajaran tersebut tidak menjejaskan pencapaian akademik mereka. Di
samping itu, kemungkinan juga cara belajar mahasiswa/i tidak memberi tekanan
terhadap diri mereka sehingga menjejaskan pencapaian akademik.
5.4 Limitasi Kajian
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap tekanan aktiviti PALAPES dengan
pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES peringkat senior tahun tiga di Universiti
Malaya. Saiz sampel bagi kajian ini agak kecil kerana respondan bagi kajian ini hanya
seramai 51 orang yang merupakan mahasiswa/i PALAPES peringkat Senior tahun tiga
di Universiti Malaya.
5.5 Cadangan
a. Pentadbir Universiti
Berdasarkan daripada dapatan kajian perintis yang telah diperelohi ia
menunjukkan segala hipotesis telah ditolak. Ini menunjukkan bahawa aktiviti
PALAPES tidak mengganggu tahap pencapaian akademik mahasiswa/i PALAPES
peringkat senior di Universiti Malaya.Justeru pentadbir universiti sewajarnya
bekerjasama dengan unit kaunseling untuk mengenalpasti punca sebenar yang
membawa kepada CGPA yang rendah dikalangan mahasiswa/i PALAPES peringkat
senior Universiti Malaya.55

RUJUKAN
Nur Faridah Hanim Bt Mohd Mokhtar. (2007). Kesan stres terhadap pencapaian
akademik dan personality pelajar politeknik. Universiti Tun Hussien Onn :
UTHM

Jamilah Bt Nordin. (2003). Kawallah kehidupan anda. Universiti Tun Hussien Onn
Malaysia : Synegy Publishing Co.

Mohamad Zaid Mustafa et.al.(2009). Stres dalam kalangan pelajar wanita program
sarjana muda kejuruteraan di universiti tun Hussien onn Malaysia
(UTHM).International conference on teaching and learning in higher education
2009 (ICTLHE 09), 23-25 November 2009. Legend Hotel : Kuala Lumpur.

Azlina Bt Mohd Kosnin dan Shiqah Bt Jantan. (2010). Tahap stres dan tahap kepuasan
kerja dalam kalangan pensyarah universiti teknologi Malaysia (UiTM). Fakulti
pendidikan : Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rizal Bin Madar, Nurul Akmar Bt Kamarudin, Saifullnizam Bin Puteh. (2005).
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata
pelajaran kejuruteraan di politeknik kementerian pengajian tinggi Malaysia.
Fakulti Pendidikan Teknikal : Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

Hamizatun Akmal Bt Md Yusof, Norzaini Bt Azman. (2013). Perkaitan antara
pengurusan masa dan stres dalam kalangan pelajar siswazah di institusi
pengajian tinggi awam (IPTA). (Vol. 5, pp. 34 - 49). Universiti Kebangsaan
Malaysia : Kuala Lumpur.

Azizah Bt Abdul Razak. (2002). Penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dan
hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar : Satu tinjauan ke atas
pelajar diploma dan sarjana muda Kuittho. Masters Thesis : Kolej Universiti
Teknologi Tun Hussein Onn.

Pamela L. Perrare and Kelly L. Zellars. (1999). An examination of attributions and
emotions in the transactional approach to the organizational stress process.
Journal of Organizational Behaviors, 739-752.

H.W. Krohne. (2002). Stress and coping theories. Johannes Gutenberg : Universitat
Mainz Germany.

Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli dan Mazeni Ismail. (2010). Stres dalam kalangan guru
sekolah menengah di empat buah negeri di Malaysia.Asia Pacific Journal of
Educators and Education, 25, 103-136.

Fazura Mohd Noor. (2011). Faktor-faktor penentu stres dalam kalangan guru-guru:
kajian di sekolah rendah mubaligh di Kuala Lumpur. Open University Malaysia.


56

Nurfadzlina Bt Mohd Rozi.(2013). Pencapaian akademik pelajar dalam subjek yang
mempunyai konsep pengiraan adalah didorong oleh faktor pencapaian dalam
subjek matematik bagi pelajar DKA3-S2. Jabatan Kejuruteraan Awam :
Politeknik Kuching Sarawak.

Jerrold S. Greenberg. (2002). Comprehensive stress management (7th Ed.). (pp. 301-
320). University of Maryland: McGraw-Hill Higher Education.

Rafiah Kamarudin, et.al. (2009). Stress and academic performance : Emperical
evidence from university student. Educational Leadership Journal, 13(1).

Mastura Mahfar, Fadhilah Zaini, Nor Akmar Nordin. (2007). Analisis faktor-faktor
penyebab stres. Fakulti pengurusan dan pembangunan : Universiti Teknologi
Malaysia.

Mohd Nor B. Jaafar, Haji Ismail B. Mat Ludin. (2007). Kajian stres guru pelatih
praktium KPLI J.Qaf. Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu
Lintang tahun 2007 :Institut Perguruan Sultan Abdul Halim.

Nor Nazifah Bt Mohd Suandi. (2008). Kajian terhadap stress dikalangan guru sekolah
rendah di zon permas jaya, johor bahru dari aspek personality.Journal of
Educational Psychology and Counseling, 5, 97-112.

Saemah Rahman, John Arul Philips. (2006). Hubungan antara kesedaran metakognisi,
motivasi dan pencapaian akademik pelajar universiti.Jurnal Pendidikan, 31, 21-
39

Kamarul Ariffin Bin Abd.Rashid. (2008). Perkaitan antara gaya pembelajaran dengan
pencapaian akademik dalam mata pelajaran medan dan elektromagnet di
kalangan pelajar sarjana muda kejuruteraan elektrik di universiti Tun Hussien
Onn Malaysia (UTHM) : Politeknik Seberang Perai.

Siti Kaedah Bt Ab. Manan dan Rukiah Bt. Mohamad. (2003). Kajian mengenai
pencapaian akademik pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Mara (Uitm) Shah
Alam : Satu analisa perbandingan antara jantina. Biro Penyelidikan dan
Perundangan Universiti Teknologi Mara : Universiti Teknologi Mara.

Ilie Shahira Bt. Eroza. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik
pelajar yang aktif kokurikulum dalam mata pelajaran biologi. Fakulti Sains dan
Teknologi : Universiti Perguruan Sulan Idris.

Mohd Rizal Mohd Sham.(2009). Stres dan hubungannya dengan faktor persekitaran
terhadap pencapaian akademik.Universiti Malaysia Sabah.

Norlizawati Bt. Yaakob. (2006). Hubungan antara tekanan dengan pencapaian
akademik pelajar tahun akhir Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia
: Universiti Teknologi Malaysia

Aziz, Mohd Najib Abdul; Ahmad, Nor Shafrin. (2008). Kemahiran belajar dan
hubungannga dengan pencapaian akademik : kajian di daerah Kerian, Perak.
Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 23, 29-47.


57

Shahabuddin Hashim Dan Rohizani Yaakub. (2003). Psikologi Pembelajaran dan
Personaliti. (pp. 52-66) : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Rahil Mahyuddin, Jamiah Mohamad Dan Kasnani Ab Karim. (2000). Psikologi
Pendidikan II. (pp. 3-5). Kuala Lumpur : Longman.

Othman Bin Md. Johan dan Rahmadhaniah Bt. Abdul Majid. (2010). Faktor-faktor
yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar tahun 4 perdana, Jabatan
pendidikan teknikal dan kejuruteraan sesi 2007/2008, fakulti pendidikan :
Universiti Teknologi Malaysia.

Sapora Sipon. (2001). Stres dan Pencapaian Akademik. Buletin Psikologi 2000/2001.
(pp. 15).

Deckro, G.R., Ballinger, K.M., Hoyt, M.H., Wilcher, M., Dusek, Myers, P., Greenberg,
B., Rosenthal,D.S. and Benson, H. (2002).(pp.281-287). The evaluation of
mind, body intervention to reduce psychological distress and perceived stress in
college students: Journal of american college health.

Ooi, Yoon Phaik. (2002). Stress and anxiety among engineering students and non-
engineering students at UTM : UTM

Ainshah Omar. 2001. Menangani tekanan. Kertas Kerja. Wacana wanita di yayasan
dakwah islamiah Kuala Lumpur 21 Jun 2001 : Kuala Lumpur.

Ooi, Y.P. (2002). Stress and anxiety among engineering students and non-engineering
students at UTM. (Tesis sarjana) :Universiti Teknologi Malaysia.
Kamus Dewan. 4
th
Ed. (2010). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Ahmad Bin Esa, Hisham B Jamaludin. (2009). Peranan kokurikulum di universiti
dalam membentuk keterampilan mahasiswa, Fakulti Pendidikan Teknikal :
Universiti Tun Hussein Onn.

Sjn Syuhaimi Saad. (2005). Berita Tentera Darat Malaysia (BTDM).Bil 134/Jan
2005.(pp 58).

Utusan Malaysia. (December 7, 2012). Palapes latih pemimpin pelapis : Universiti
Putra Malaysia.58

LAMPIRAN
Soalan soal Selidik :
Biodata diri
Fakulti : ____________
Jurusan : ___________
Tempat tinggal semasa di Universiti :
Kolej kediaman
Rumah sewa
Rumah sendiri
Lain-lain :
__________________________
Apakah sumber kewangan anda :
PTPTN
Biasiswa
Keluarga
Pendapatan sendiri
Lain-lain :
__________________________
Berapakah pendapatan anda :
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1600-2000
2000 dan keatas


59


Jantina : Lelaki Perempuan

Umur : ___________

Soalan kajian

1. Adakah kamu mempunyai masa yang cukup untuk belajar?

Amat cukup Kurang cukup

Agak Cukup Tidak cukup


2. Adakah kamu mengelakkan diri daripada terlibat dengan kokurikulum
yang mengganggu jadual belajar harian kamu?

Ya, selalu Kadang-kadang

Ya, Kerap Tidak

3. Adakah kamu berasa letih selepas latihan PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang

Ya,kerap Tidak letih

4. Adakah pelajaran kamu terganggu oleh aktiviti PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang
Ya,kerap terganggu Tidak terganggu

5. Adakah kamu dapat membahagikan masa yang cukup di antara
pelajaran akademik dengan aktiviti PALAPES?

Ya, selalu Kadang-kadang
Ya,sebahagian besar Tidak


60


6. Adakah kamu berasa tertekan dengan tugasan kursus akademik yang
diberi?

Ya, Sangat tertekan Agak tertekan
Kurang tertekan Tidak tertekan

7. Adakah kamu dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap isi
kandungan kuliah walaupun selepas latihan PALAPES?

Ya, selalu dapat Ya,kerap dapat
menumpukan menumpukan perhatian

Kurang dapat Tidak dapat
menumpukan menumpukan


8. Adakah kamu boleh belajar dalam keadaan yang bising?

Ya, Selalu Kadang-kadang
Ya, Kerap Tidak boleh

9. Bagaimanakah cara kamu suka belajar ?

Selalu Kadang-
kadang
Jarang Tidak
Secara bersendirian
Dengan 2-3 orang
kawan

Dengan 4 dan lebih
kawan


10. Apabila belajar, saya akan menumpukan sepenuh perhatian sehingga
saya dapat menyiapkan kerja saya.

Ya, Selalu Kadang-kadang
Ya, Kerap Tidak boleh61

11.Berapa CGPA kamu pada semester lepas?
______________


12. Adakah kamu berpuas hati dengan percapaian akademik kamu?

Sangat berpuas hati Agak berpuas hati

Kurang berpuas hati Tidak berpuas hati


13. Adakah latihan PALAPES mengganggu pelajaran akademik?

Ya, sangat mengganggu Ya, mengganggu
Jarang terganggu Tidak terganggu