Anda di halaman 1dari 20

1

S I L A B U S

A. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ISLAM
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al Quran dan
hadist, serta penerapan hukum islam di Indonesia. Materi kuliah meliputi alasan
hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia,
pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri/karakter, sumber hukum,
azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal turunnya Al Quran
sampai sekarangnya. Dilanjutkan dengan penerapan di Indonesia, dimulai dari
kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, teori berlakunya hukum
Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan selayang pandang berbagai peraturan
perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan
menjelaskan alasan hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas
Hukum di Indonesia, pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri,
sumber hukum, azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal
turunnya Al Quran sampai sekarangnya.
Di samping itu, mahasiswa juga dapat memahami dan menjelaskan penerapan di
Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia,
teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan selayang pandang berbagai
peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam.

D. LEVEL KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI 1: PENGANTAR: HUKUM ISLAM DALAM KURIKULUM
FAKULTAS HUKUM
Alasan hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia
a. Alasan Sejarah
b. Alasan Penduduk
c. Yuridis normatif
d. Alasan Konstitusional
e. Alasan Ilmiah

LEVEL KOMPETENSI 2: ISLAM DAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM
1. Pengertian Islam
2. Kerangka Dasar Ajaran Islam
3. Salah Faham Terhadap Islam dan Hukum Islam

LEVEL KOMPETENSI 3: HUKUM ISLAM DAN BEBERAPA ISTILAH KUNCI HUKUM
ISLAM
1. Pengertian Hukum Islam
2. Kaidah Kaidah Fiqh Islam dan Al Ahkam Al khamsah
3. Istilah kunci
a. Syariat dan Fiqh
b. Perbedaan antara Syariat dan Fiqh
c. Hubungan syariat dan Fiqh
d. Contoh Syariat dan Fiqh
e. Peranan syariat dan fiqh dalam pengembangan Hukum Islam

2LEVEL KOMPETENSI 4: RUANG LINGKUP, CIRI-CIRI DAN TUJUAN HUKUM
ISLAM
1. Ruang lingkup
a. Lingkup hukum publik
b. Lingkup hukum privat
2. Ciri/karakteristik Hukum Islam
3. Tujuan Hukum Islam
a. Dari sisi pembuatnya (Allah)
b. Dari sisi pelaksananya (manusia)

LEVEL KOMPETENSI 5: SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM
1. Pengertian Sumber Hukum
2. Sumber Hukum
3. Al Quran
4. As Sunnah
5. Ar Rayu Ijtihad Istinbath

LEVEL KOMPETENSI 6: ASAS HUKUM ISLAM
1. Asas Umum Hukum Islam
2. Asas Hukum Pidana Islam
3. Asas Hukum Perdata Islam
4. Asas Hukum Perkawinan
5. Asas Hukum Waris Islam

LEVEL KOMPETENSI 7: SEJARAH HUKUM ISLAM (TARIKH AL TASYRI AL
ISLAMI)
1. Manfaat mempelajari sejarah Hukum Islam
2. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam
a. Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
b. Masa Khulafaurasyidin (632-662 M)
c. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad VII-X M)
d. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X XIX M)
e. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX M sampai sekarang)

LEVEL KOMPETENSI 8: HUKUM ISLAM DI INDONESIA
1. Berbagai Sistem Hukum di Indonesia
2. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat (Teori Berlakunya Hukum
Islam di Indonesia)
3. Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia
4. Selayang Pandang Hukum Islam dalam Hukum Nasional
a. UU Peradilan Agama
b. UU Perkawinan
c. UU Waqaf
d. UU Perbankan Syariah
e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI)

E. DAFTAR REFERENSI

Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia,
Bayumedia Publishing, 2003.
Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Risalah, Bandung, 1985.
Abdullah Yusuf, Pandangan Ulama tentang Ayat-Ayat Mutasyabihat, Sinar baru,
Bandung, 1993.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
3Abdurrahman Arroisi, Islam Pergolakan dan pembangunan, Samudra, Jakarta, 1987.
Abdurrahman, masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di
Negara Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Ahmad Taqwim, Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional
dan Fundamental, Walisongo Press, Semarang, 2009.
Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al Khaththab, Studi Tentang Perubahan Hukum
dalam Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema
Insani Press, Jakarta, 1996.
Burhanuddin Susabto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press,
Yogjakarta, 2008.
Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan
dan Prospeknya, Gema Insani Press, 1996.
Hudhari Bik, Tarjamah Tarikh Al-Tasyri Al Islami (Sejarah Pembinaan Hukum
Islam) alih bahasa Mohammad Zuhri, Darul Ikhya, 1980.
Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan berkembangnya,
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 1995.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, 1992.
Ismail Suny, Jejak Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Sebuah Bunga Rampai), Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Jaih Mubarok, Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, Rosda, Bandung, 2000.
Masjfuk Zuhdi, Ijtijad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah,
Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Muchsin, Hukum Islam dalam Prespektif dan Prospektif, Al Ikhlas, Surabaya, 2003.
Munim A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, Hukum Islam dan perubahan Sosial, Studi Komperatif
Delapan mazhab Fiqh, Riora cipta, 2000.
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Sinar
Grafika, Jakarta, 1995.
Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum
Islam, Akademika Pressindo Jakarta, 1996.
Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik
di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2005.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006.
4Peraturan Perundang-undangan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah
5
SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. IDENTITAS MATA KULIAH
NAMA MATA KULIAH : HUKUM ISLAM
STATUS MATA KULIAH : WAJIB
KODE MATA KULIAH :
JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al Quran dan
hadist, serta penerapan hukum Islam di Indonesia. Materi kuliah meliputi alasan
hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia,
pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri/karakter, sumber hukum,
azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal turunnya Al Quran
sampai sekarangnya. Dilanjutkan dengan penerapan di Indonesia, dimulai dari
kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, teori berlakunya hukum
Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan selayang pandang berbagai peraturan
perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan
menjelaskan alasan hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas
Hukum di Indonesia, pengertian hukum Islam, ruang lingkup, istilah kunci, ciri,
sumber hukum, azas dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa awal
turunnya Al Quran sampai sekarangnya.
Di samping itu, mahasiswa juga dapat memahami dan menjelaskan penerapan di
Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia,
teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan selayang pandang berbagai
peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam.

D. LEVEL KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI 1: PENGANTAR: HUKUM ISLAM DALAM KURIKULUM
FAKULTAS HUKUM
Alasan hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia
a. Alasan Sejarah
b. Alasan Penduduk
c. Yuridis normatif
d. Alasan Konstitusional
e. Alasan Ilmiah

LEVEL KOMPETENSI 2: ISLAM DAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM
1. Pengertian Islam
2. Kerangka Dasar Ajaran Islam
3. Salah Faham Terhadap Islam dan Hukum Islam

LEVEL KOMPETENSI 3: HUKUM ISLAM DAN BEBERAPA ISTILAH KUNCI HUKUM
ISLAM
1. Pengertian Hukum Islam
2. Kaidah Kaidah Fiqh Islam dan Al Ahkam Al khamsah
3. Istilah kunci
a. Syariat dan Fiqh
b. Perbedaan antara Syariat dan Fiqh
c. Hubungan syariat dan Fiqh
d. Contoh Syariat dan Fiqh
e. Peranan syariat dan fiqh dalam pengembangan Hukum Islam

6LEVEL KOMPETENSI 4: RUANG LINGKUP, CIRI-CIRI DAN TUJUAN HUKUM
ISLAM
1. Ruang lingkup
a. Lingkup hukum publik
b. Lingkup hukum privat
2. Ciri/karakteristik Hukum Islam
3. Tujuan Hukum Islam
a. Dari sisi pembuatnya (Allah)
b. Dari sisi pelaksananya (manusia)

LEVEL KOMPETENSI 5: SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM
1. Pengertian Sumber Hukum
2. Sumber Hukum
3. Al Quran
4. As Sunnah
5. Ar Rayu Ijtihad Istinbath

LEVEL KOMPETENSI 6: ASAS HUKUM ISLAM
1. Asas Umum Hukum Islam
2. Asas Hukum Pidana Islam
3. Asas Hukum Perdata Islam
4. Asas Hukum Perkawinan
5. Asas Hukum Waris Islam

LEVEL KOMPETENSI 7: SEJARAH HUKUM ISLAM (TARIKH AL TASYRI AL
ISLAMI)
1. Manfaat mempelajari sejarah Hukum Islam
2. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam
a. Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
b. Masa Khulafaurasyidin (632-662 M)
c. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad VII-X M)
d. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X XIX M)
e. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX M sampai sekarang)

LEVEL KOMPETENSI 8: HUKUM ISLAM DI INDONESIA
1. Berbagai Sistem Hukum di Indonesia
2. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat (Teori Berlakunya Hukum
Islam di Indonesia)
3. Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia
4. Selayang Pandang Hukum Islam dalam Hukum Nasional
a. UU Peradilan Agama
b. UU Perkawinan
c. UU Waqaf
d. UU Perbankan Syariah
e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI)

E.1. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI I
PENGANTAR: HUKUM
ISLAM DALAM
KURIKULUM FAKULTAS
HUKUM
Waktu:
Minggu I / Pertemuan
ke-1

Kontrak Belajar dan Silabi

SUB-SUB KOMPETENSI:

7Alasan hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia
a. Alasan Sejarah
b. Alasan Penduduk
c. Yurisdis normatif
d. Alasan Konstitusional
e. Alasan Ilmiah


TUJUAN PEMBELAJARAN :

Mahasiswa dapat mengerti dan memahami alasan hukum Islam diajarkan di
Fakultas Hukum di Indonesia dan kedudukan hukum Islam dalam kurikulum
fakultas hukum


INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang alasan hukum Islam penting dipelajari
di Fakultas Hukum di Indonesia


METODE PEMBELAJARAN :
1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang faktor penting alasan mata kuliah
hukum Islam masuk dalam kurikulum di fakultas hukum.


EVALUASI :
Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)


BAHAN PUSTAKA:

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.2. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI II
ISLAM DAN KERANGKA
DASAR AJARAN ISLAM

Waktu:
Minggu II / Pertemuan
ke-2

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Pengertian Islam
2. Kerangka Dasar Ajaran Islam
a. Aqidah
b. Syariah
1) Ibadah
2) Muamalah
8c. Akhlaq
3. Salah Faham Terhadap Islam dan Hukum Islam
a. Salah faham terhadap Islam dan Hukum Islam
b. Cara belajar tentang Islam dan Hukum Islam


TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Islam
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami kerangka dasar ajaran Islam
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami factor penyebab
kesalahfahaman terhadap Islam dan hukum Islam serta cara belajar
tentang Islam dan Hukum Islam.


INDIKATOR HASIL BELAJAR :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian Islam
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kerangka dasar ajaran Islam
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang faktor penyebab kesalahfahaman
terhadap Islam dan hukum Islam serta cara belajar tentang Islam dan
Hukum Islam.


METODE PEMBELAJARAN :

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang kerangka dasar ajaran Islam


EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)


BAHAN PUSTAKA:

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.3. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI III
HUKUM ISLAM DAN
BEBERAPA ISTILAH
KUNCI HUKUM ISLAM

Waktu:
Minggu III/ Pertemuan
ke-3

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Pengertian Hukum Islam
9a. Hukum
b. Hukm dan Ahkam
c. Hukum Taqlifi dan Hukum Wadhi
2. Kaidah Kaidah Fiqh Islam dan Al Ahkam Al khamsah
3. Istilah kunci
a. Syariat dan Fiqh
1) Syariat
a) Pengertian
b) Dasar hukum
2) Fiqh
a) Pengertian
b) Dasar hukum
b. Perbedaan antara Syariat dan Fiqh
c. Hubungan syariat dan Fiqh
d. Contoh Syariat dan Fiqh
e. Peranan syariat dan fiqh dalam pengembangan Hukum Islam


TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Hukum Islam
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Kaidah Fiqh Islam dan Al
Ahkam Al khamsah
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami istilah kunci syariat dan fiqh,
pengertian, dasar hukum, hubungan diantara keduanya berserta
contohnya, dan peranannya dalam pengembangan Hukum Islam.


INDIKATOR HASIL BELAJAR:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian Hukum Islam
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kaidah Fiqh Islam dan Al Ahkam
Al khamsah
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang istilah kunci syariat dan fiqh,
pengertian, dasar hukum, hubungan diantara keduanya berserta
contohnya, dan peranannya dalam pengembangan Hukum Islam.


METODE PEMBELAJARAN:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang pengertian hukum Islam, kaidah fiqh dan
al Ahkam Al khamsah, serta istilah kunci syariat dan fiqh, berikut
contohnya, dan peranannya dalam pengembangan Hukum Islam.


EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).


BAHAN PUSTAKA:

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Risalah, Bandung,
101985.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al Khaththab, Studi Tentang Perubahan
Hukum dalam Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
berkembangnya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum
di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Masjfuk Zuhdi, Ijtijad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV
Hijriyah, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Munim A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.4. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI IV
RUANG LINGKUP, CIRI-
CIRI DAN TUJUAN
HUKUM ISLAM

Waktu:
Minggu IV/ Pertemuan
ke-4

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Ruang lingkup
a. Lingkup hukum public
1) Jinayat/ukubat (pidana)
a) Jarimah hudud
b) Jarimah tazir
2) Al Ahkam as Sulthaniyah/kilafah (hukum tata Negara)
3) Siyar (hukum internasional, perang dan damai dll)
4) Mukhasamat (hukum acara/peradilan)
b. Lingkup hukum privat
1) Munakahat (perkawinan)
2) Wirasah (waris)
3) Muamalah (kebendaan, perikatan dll)
2. Ciri/karakteristik Hukum Islam
3. Tujuan Hukum Islam
a. Dari sisi pembuatnya (Allah)
b. Dari sisi pelaksananya (manusia)
1) Kebutuhan primer (maqosidul ahkam)
a) Menyelamatkan agama
b) Menyelamatkan jiwa
c) Menyelamatkan akal
d) Menyelamatkan keturunan
e) Menyelamatkan harta
2) Kebutuhan sekunder
3) Kebutuhan tersier


11TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami ruang lingkup hukum Islam
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami ciri/karakteristik hukum Islam
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tujuan hukum Islam


INDIKATOR HASIL BELAJAR:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ciri/karakteristik hukum Islam
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Mahasiswa dapat menjelaskan
tentang tujuan hukum Islam


METODE PEMBELAJARAN:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang ruang lingkup, cirri dan tujuan hukum
Islam.


EVALUASI:

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)


BAHAN PUSTAKA:

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Risalah, Bandung,
1985.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al Khaththab, Studi Tentang Perubahan
Hukum dalam Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, 1992.
Masjfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV
Hijriyah, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Munim A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.12E.5. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI V
SUMBER-SUMBER
HUKUM ISLAM

Waktu:
Minggu V-VII /
Pertemuan ke-5 s.d.
ke-7

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Pengertian Sumber Hukum
2. Sumber Hukum
3. Al Quran
a. Pengertian
b. Ciri
c. Sifat
d. Penggolongan Ayat dalam Al Quran
1) Tempat turun: Ayat Makiyah dan Madaniyah
2) Sifat Hukum: Ayat Taabudy dan Taaqully
3) Ayat Muhkam (Ayat Qathi dan Zhanni) dan Mutasyabihat
e. Sebab turunnya ayat dalam Al Quran
f. Materi Al Quran/hukum di dalam Al Quran
4. As Sunnah
a. Pengertian sunnah dan hadist
b. Sejarah pengumpulan
c. Fungsi Sunnah terhadap Al Quran
d. Ukuran menilai validitas/ sahih/absah nya suatu hadist
e. Kategori/Penggolongan Hadist
1) Berdasar jumlah orang yang meriwayatkan
a) Hadist muttawatir
b) Hadist masyur
c) Hadist ahad
2) Berdasar integritas perawi
a) Hadist sahih
b) Hadist hasan
c) Hadis dhoif (lemah)
5. Ar Rayu Ijtihad Istinbath
a. Pengertian
b. Bidang ijtihad
c. Syarat berijtihad
d. Perbedaan Ijtihad
e. Metode Ijtihad
1) Ijma
2) Qiyas
3) Istidal
4) Al masalih al murasalah
5) Istihsan
6) Istishab
7) urf
f. Ijtihad dan perkembangan masyarakat


TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian sumber hukum
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami sumber hukum Islam
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Al Quran sebagai sumber
hukum Islam pertama
4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sunnah/hadist sebagai
sumber hukum Islam kedua
135. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami ar Rayu, ijtihad atau istinbath
sebagai sumber hukum Islam ketiga


INDIKATOR HASIL BELAJAR:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian sumber hokum
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sumber hukum Islam
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Al Quran sebagai sumber hukum
Islam pertama, mencakup pengertian, ciri, sifat, jenis ayat sampai materi
kandungan dalam Al Quran.
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sunnah/hadist sebagai sumber
hukum Islam kedua, mencakup pengertian, sejarah pengumpulan, fungsi
sunnah terhadap Al Quran, dan penggolongannya.
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang ar Rayu, ijtihad atau istinbath
sebagai sumber hukum Islam ketiga, meliputi pengertian, bidang, syarat,
sampai metode ijtihad.


METODE PEMBELAJARAN:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang sumber hukum Islam


EVALUASI:

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)


BAHAN PUSTAKA:

Abdullah Yusuf, Pandangan Ulama tentang Ayat-Ayat Mutasyabihat, Sinar
Baru, Bandung, 1993.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
berkembangnya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum
di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, 1992.
Masjfuk Zuhdi, Ijtijad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV
Hijriyah, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum islam Permasalahan dan
Fleksibilitasnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
14Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.6. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI VI
ASAS HUKUM ISLAM
Waktu:
Minggu VIII /
Pertemuan ke-8

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Asas Umum Hukum Islam
a. Asas keadilan
b. Asas kepastian hukum
c. Asas kemanfaatan
2. Asas Hukum Pidana Islam
a. Asas legalitas
b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain
c. Asas praduga tak bersalah
3. Asas Hukum Perdata Islam
a. Asas kebolehan/mubah
b. Asas kemaslahatan hidup
c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
d. Asas menolak mudarat dan mengambil manfaat
e. Asas kebajikan/kebaikan
f. Asas kekeluargaan atau azas kebersamaan yang sederajat
g. Asas adil dan berimbang
h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
j. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
k. Asas kebebasan berusaha
l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
m. Asas perlindungan hak
n. Asas hak milik berfungsi sosial
o. Asas yang beritikad baik harus dilindungi
p. Asas risiko dibenankan pada harta, bukan pada pekerja
q. Asas mengatur dan member petunjuk
r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi
4. Asas Hukum Perkawinan
a. Asas kesukarelaan
b. Asas persetujuan
c. Asas kebebasan memilih pasangan
d. Asas kemitraan suami-istri
e. Asas untuk selama-lamanya
f. Asas monogami terbuka
5. Asas Hukum Waris Islam
a. Asas Ijbari
b. Asas bilateral
c. Asas individual
d. Asas keadilan berimbang
e. Asas akibat kematian


TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami asas umum hukum Islam
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami asas hukum pidana Islam
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami asas hukum perdata Islam
4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami asas hukum perkawinan Islam
155. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami asas hukum waris Islam


INDIKATOR HASIL BELAJAR:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas umum hukum Islam
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas hukum pidana Islam
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas hukum perdata Islam
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas hukum perkawinan Islam
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang asas hukum waris Islam


METODE PEMBELAJARAN:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang asas hukum islam

EVALUASI:

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)


BAHAN PUSTAKA:

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.7. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI VII
SEJARAH HUKUM
ISLAM (TARIKH AL
TASYRI AL ISLAMI)
Waktu:
Minggu IX / Pertemuan
ke-9

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Manfaat mempelajari sejarah Hukum Islam
2. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam
a. Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
b. Masa Khulafaurasyidin (632-662 M)
1) Pengangkatan Khalifah
2) Persoalan yang dihadapi Khalifah
3) Khulafaurasyidin
a) Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq
a) Khalifah Umar bin Khattab
b) Khalifah Utsman bin Affan
c) Khalifah Ali bin Abi Thalib
c. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad VII-X M)
1) Kualitas Ijtihad para Mujtahid
a) Mujtahid mutlak
i. Imam Hanafi/Abu Hanifah Numan Ibn Tsabit (Mujtahid
16Rasionalis)
ii. Imam Maliki/Imam Malik Ibn Anas (Mujtahid Tradisionalis)
iii. Imam Syafii/Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Syafii
(Mujtahid Moderat)
iv. Imam Hambali/Ahmad Ibn Hambal (Mujtahid
Fundamentalis)
b) Mujtahid mazhab
c) Mujtahid Fatwa
d) Ahli Tarjih/Mukallid
2) Pembukuan Hadist
d. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X XIX M)
e. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX M sampai sekarang)


TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami manfaat mempelajari sejarah
Hukum Islam.
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tahap pertumbuhan dan
perkembangan Hukum Islam, mulai masa Rasulullah, masa 4 khalifah,
masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan, masa kelesuan
pemikiran sampai masa kebangkitan kembali.


INDIKATOR HASIL BELAJAR :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang manfaat mempelajari sejarah
Hukum Islam.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tahap pertumbuhan dan
perkembangan Hukum Islam, mulai masa Rasulullah, masa 4 khalifah,
masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan, masa kelesuan
pemikiran sampai masa kebangkitan kembali.


METODE PEMBELAJARAN :

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang sejarah pembentukan hukum Islam
dalam setiap tahapan atau periodesasi.


EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)


BAHAN PUSTAKA:

Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Risalah, Bandung,
1985.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
17Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn Al Khaththab, Studi Tentang Perubahan
Hukum dalam Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Hudhari Bik, Tarjamah Tarikh Al-Tasyri Al Islami (Sejarah Pembinaan
Hukum Islam) alih bahasa Mohammad Zuhri, Darul Ikhya, 1980.
Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
berkembangnya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum
di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Bumi Aksara, 1992.
Jaih Mubarok, Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, Rosda, Bandung,
2000.
Masjfuk Zuhdi, Ijtijad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV
Hijriyah, Bina Ilmu, Surabaya, 1981.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Munim A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
Mushthafa Ahmad Al-Zarqa, Hukum Islam dan perubahan Sosial, Studi
Komperatif Delapan mazhab Fiqh, Riora cipta, 2000.
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan
Fleksibilitasnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan
Hukum Islam, Akademika Pressindo Jakarta, 1996.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

E.8. Mata Kuliah:
Hukum Islam
LEVEL KOMPETENSI VIII
HUKUM ISLAM DI
INDONESIA
Waktu:
Minggu X-XIV /
Pertemuan ke-10 s.d.
ke 14.

SUB-SUB KOMPETENSI:

1. Berbagai Sistem Hukum di Indonesia
a. Hukum Islam
b. Hukum Adat
c. Hukum Barat
d. Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum adat dan Hukum barat
2. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat (Teori berlakunya hukum
Islam di Indonesia)
a. Teori Receptie in Complexu
1) Tokoh
2) Isi Teori
3) Pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda
b. Teori Receptie
1) Tokoh
2) Isi Teori
3) Pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda
18c. Teori Receptie Exit
1) Tokoh
2) Isi Teori
d. Teori Receptie a Contrario
1) Tokoh
2) Isi Teori
3. Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia
a. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
b. Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional
4. Selayang Pandang Hukum Islam dalam Hukum Nasional
a. UU Peradilan Agama
1) Sejarah peradilan agama di Indonesia
2) Dasar Hukum
3) Susunan Peradilan Agama
4) Kekuasaan Peradilan Agama
5) Hukum Acara di peradilan Agama
b. UU Perkawinan
1) Sejarah
2) Dasar Hukum
3) Prinsip Hukum Perkawinan Islam dalam UU No. 1 Tahun 1974
c. UU Waqaf
1) Pengertian
2) Sumber Hukum
3) Jenis Waqaf
4) Rukun dan syarat Waqaf
5) Waqaf dalam UU Waqaf
d. UU Perbankan Syariah
1) Pengertian
2) Sejarah
3) Dasar hukum
4) Prinsip Perbankan Syariah
e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
1) Pengertian
2) Sejarah
3) Dasar Hukum
4) Tujuan
5) Materi KHI
f. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI)
1) Latar belakang
2) Dasar Hukum
3) Materi KHEI


TUJUAN PEMBELAJARAN :

1. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami berbagai sistem hukum di
Indonesia, meliputi hukum Islam, hukum adat dan hukum barat.
2. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami hubungan Hukum Islam
dengan Hukum Adat (Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia)
3. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Hukum Islam dalam Tata
Hukum di Indonesia
4. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Selayang Pandang Hukum
Islam dalam Hukum Nasional, mencakup UU Peradilan Agama, UU
Perkawinan, UU Waqaf, UU Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI).


19
INDIKATOR HASIL BELAJAR:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang berbagai sistem hukum di
Indonesia, meliputi hukum Islam, hukum adat dan hukum barat, serta
dapat menganalisis dan mengkaji perbedaan dan persamaannya.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hubungan Hukum Islam dengan
Hukum Adat (Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia)
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum Islam dalam Tata Hukum
di Indonesia
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Selayang Pandang Hukum Islam
dalam Hukum Nasional, yang diatur dalam UU Peradilan Agama, UU
Perkawinan, UU Waqaf, UU Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI).


METODE PEMBELAJARAN :

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Penugasan pengumpulan bahan/materi sebagai referensi mata kuliah
Hukum Islam, khususnya tentang hukum islam di Indonesia.


EVALUASI:

Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah dan berdiskusi, serta
penugasan dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2)


BAHAN PUSTAKA:

Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di
Indonesia, Bayumedia Publishing, 2003.
Abdur Rahman I Doi, Shariah Kodifikasi Hukum Islam, Rineka Cipta,
Jakarta, 1993.
Abdurrahman Arroisi, Islam Pergolakan dan pembangunan, Samudra,
Jakarta, 1987.
Abdurrahman, masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah
Wakaf di Negara Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Ahmad Taqwim, Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional,
Tradisional dan Fundamental, Walisongo Press, Semarang, 2009.
Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Burhanuddin Susabto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press,
Yogjakarta, 2008.
Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah,
Hambatan dan Prospeknya, Gema Insani Press, 1996.
Idris Ramulyo, Asas Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
20berkembangnya, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum
di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Ismail Suny, Jejak Jejak Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia (Sebuah Bunga Rampai), Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Muchsin, Hukum Islam dalam Prespektif dan Prospektif, Al Ikhlas,
Surabaya, 2003.
Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan
Sosial Politik di Indonesia, Bayumedia, Malang, 2005.
Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Peraturan Perundang-undangan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf
UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah