Anda di halaman 1dari 30

Unit 3/6

Rancangkan jadual aktiviti mengikut masa yang ditentukan.


UNIT 3 PEDAGOGI/KAEDAH PENDIDIKAN ISLAM
SINOPSIS:
Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai strategi dan perkaedahan
dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kandungan unit ini
membolehkan pelajar meningkatkan kefahaman dan kemahiran membina rancangan
pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata pelajaran yang di ajar, disamping
mendedahkan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.
Hasil Pembelajaran:
i akhir kursus ini peserta dapat:
!. menggunakan strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran pembelajaran yang
berkesan.
". mengubahsuai penggunaan kaedah pembelajaran mengikut situasi pendidikan
semasa.
#. mereka cipta kaedah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pendidikan
$. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sesi pengajaran pembelajaran
%praktikum&
'. menjalankan penyelidikan pendidikan secara sitematik dan berkesan untuk
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran
!
Pelajar sekalian
(nda pernah mendengar istilah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran. )olehkah anda terangkan perbe*aan kempat+empat istilah tersebut ,
Tunggu dulu- .ebelum anda memberi ja/apan, sediakan borang
grafik carta maklumat dan buat catatan isi di dalam carta tersebut
0asa rehat %panduan sebelum dan selepas sesi pembelajaran&.
Taj!k"taj!k #elajaran akan $atan%
"
&' ST(ATEGI PENGA)A(AN
PENDIDIKAN ISLAM
*' PENGELOLAAN SESI
PENGA)A(AN DAN
PEM+ELA)A(AN PENDIDIKAN
ISLAM
3' APLIKASI KAEDAH
PENGA)A(AN PEM+ELA)A(AN
PENDIDIKAN ISLAM
Taj!k &
ST(ATEGI PENGA)A(AN PENDIDIKAN ISLAM
PENDEKATAN KAEDAH
1ara mengajar berdasarkan objektif
yang telah ditentukan
1ara pengajaran dilaksanakan
.atu set andaian
1ara mendekati sesuatu
2arus berlandaskan teori, prinsip atau
model tertentu
Kenyataannya dianggap benar tanpa
memerlukan bukti dan alasan
0endokong sesuatu teori
)iasanya mencerminkan satu" teori
3alsafah4prinsip4teori
1ontoh: bersepadu, induktif, deduktif,
5ud/ah hasanah, pemusatan guru,
pemusatan murid
.iri tindakan guru yang sistematik
Proses melaksanakan pengajaran
secara sistematik
6angkah4peringkat pengajaran
yang tersusun
1ara mengelola
7bjektif jangka pendek
6ebih bercorak jangka pendek
0erupakan usaha keseluruhan
terdiri daripada prosedur tersusun
berdasarkan pendekatan yang
dipilih
0endokong pendekatan dipilih
1ontoh: induktif, penyelesaian
masalah, perbincangan, bercerita,
tunjuk cara dll
TEKNIK STRATEGI
merujuk kemahiran guru mengelola
dan melaksanakan kaedah mengajar
yang dilaksanakan
pengendalian yang benar+benar
berlaku dalam bilik darjah
digunakan dalam langkah pengajaran
perlu mengambil kira faktor latar
belakang pelajar dalam menentukan
teknik yang dipilih
skill
Kebijaksanaan memilih
pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran berdasarkan objektif
pengajaran
Perancangan operasi
.atu set aksi
6ebih mengambil kira objektif
jangka panjang
0engambil kira segala aspek
pembelajaran termasuk pemilihan
bahan, masa dan sebagainya
1ontoh: gabungjalin kemahiran,
penyerapan, istegrasi, gabungan
#
!. Pen$ekatan Pen%ajaran Pen$i$ikan Islam
a' +erse#a$!
0engitegrasi atau menyerap beberapa kemahiran se/aktu menjalankan
pengajaran dan pembelajaran. )iasanya dalam pendekatan ini kemahiran+
kemahiran belajar dan memperoleh ilmu diajarkan serentak semasa guru mengajar.
Kemahiran yang diserap dalam mata pelajaran dijadikan fokus secara sampingan
tetapi terancang.
b' In$!kti,
0erupakan pendekatan yang memberi peluang kepada pelajar membuat
kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep atau benda. 0elalui pendekatan ini
guru akan memulakan pengajaran dengan memberi sebanyak mungkin contoh
khusus sehingga pelajar dapat membuat suatu kesimpulan berkenaan apa yang
cuba disampaikan oleh guru mereka.
-' De$!kti,
Pendekatan ini bermaksud guru memberikan rumus+rumus atau teori+teori yang
sudah diketahui umum, kemudian proses pengajaran dan pembelajaran diteruskan
di mana para pelajar menganalisis melalui contoh yang dibentangkan.
d. .!$/a0 Hasana0
8uru menjadi model kepada murid. .ebarang tingkahlaku guru akan ditiru oleh
murid. 7leh itu guru perlulah sentiasa mempamerkan perilaku yang baik.
e' Kelas1 k!m#!lan $an in$i2i$!
Pendekatan yang dilaksanakan oleh guru melibatkan murid secara kelas, kumpulan
dan individu. .esuai dilaksanakan dengan menggunakan teknik latih tubi, seperti
mengajar tila/ah dan hafa*an.
f. +er#!satkan G!r!
Ialah pendekatan lama yang diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran. 8uru
memainkan peranan utama menguasai dan menga/al segala aktiviti se/aktu
proses pengajaran dijalankan. Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru.
$
Komunikasi berlaku sehala sahaja. 8urulah yang banyak bercakap manakala
pelajar hanya mendengar.
g. +er#!satkan Pelajar
.alah satu ciri utama K).R dan K).0 adalah pelajar menjadi pemain utamadalam
sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar digalakkan melibatkan diri
secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran mereka. 6ebih banyak masa
diperuntukkan kepada pelajar meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran
dengan bantuan guru yang bertindak sebagai fasilitator.
*' Kae$a0 $an eknik Pen%ajaran $an Pembelajaran Pen$i$ikan
Islam
a. Pema0aman + Pemikiran yang diperolehi hasil dari bacaan, kajian dan
hafa*an.
b. Ulan%an + Pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang+
ulang
c.La/atan + (ktiviti susulan selepas mengajar sesuatu topik atau pun mengajar
kemahiran baru yang memerlukan kepada la/atan.
d. Lati0 t!bi + Pengulangan fakta+fakta atau kemahiran yang hendak dicapai.
e. Dial3% + Teknik bersoal ja/ab atau perbualan mengenai sesuatu tajuk.
f. Tala44i/m!s5a,a0a0 + Kaedah yang digunakan dalam kemahiran tila/ah (l+
9uran di mana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan.
g. Ink!iri + ikenali sebagai teknik : tinjau siasat;. Ia merangkumi segala proses
soal selidik untuk mendapatkan ja/apan daripada soalan<soalan dan masalah
yang dikemjukakan.
h. +a-aan + 0endapatkan maklumat melalui bacaan teks.
i. Ha,a6an + 0elibatkan proses mengingat secara langsung.
j. 7erita + 0enyampaikan isi pelajaran menggunakan kaedah bercerita supaya
lebih menarik.
k.Hala4a0 + 0urid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa
bulatan.
l. S3alja/ab + 8uru mengemukakan soalan dan murid mengemukakan ja/apan
se/ajarnya.
m. Perbin-an%an + 0elatih pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik
yang ditetapkan. 8uru boleh berperanan sebagai fasilitator sahaja.
'
n. S!mban%saran + 0urid memberi idea atau pandangan dalam sesi
perbincangan.
o. Pen5elesaian masala0 + Pelajar membuat apliksai menggunakan kemahiran,
prinsip atau teori yang sudah dipelajari.
p. Main #eranan + 0engambil peranan tertentu seperti menjadi seorang guru
besar.
5. Sim!lasi + .uatu situasi yang di/ujudkan hampir menyerupai keadaan
sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan
peranan masing+masing bagi menyelesaikan masalah.
r. T!nj!k-ara + Teknik yang digunakan oleh guru se/aktu menjalankan pengajaran
yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahiran terlebih dahulu
sebelum aktiviti sebenar dijalankan.
s.Pr3jek + Pelajar mengalami dan membuat sendiri sesuatu kemahiran dengan
tujuan menarik minat murid dan menghasilkan kefahaman yang mendalam.
t. K!i6 + )erbentuk pertandingan menja/ab soalan.
u. K!lia0 + 8uru memberi penerangan dan huraian terhadap sesuatu konsep
yang sukar difahami murid.
v.+ermain + Kaedah ini dapat mengembangkan banyak kemahiran murid seperti
psikomoto, sosial, interaksi dan komunikasi. .esuai untuk pringkat rendah.
3ikirkan kaedah terkini yang sesuai digunakan dalam pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Islam. (nda boleh buat rujukan dari
mana+mana buku yang berkaitan dengan kaedah pengajaran.
3' Prinsi# $alam strate%i #en%ajaran #embelajaran Pen$i$ikan Islam
a. Dari m!$a0 ke#a$a s!sa0 = mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu
sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah.
b. Dari ma!j!$ ke#a$a m!jara$ + menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan
berfokus kepada benda yang maujud
c. Dari #erkara 5an% makl!m ke#a$a #erkara 5an% maj0!l = memanipulasi
pengetahuan sedia ada murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru
>
d. Dari $ekat ke#a$a ja!0 = memberi contoh+contoh yang hampir dengan murid
untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi.
e. Dari s#esi,ik ke#a$a !m!m = memberi beberapa contoh untuk dibuat
generalisasi.
Taj!k *
PENGELOLAAN SESI PENGA)A(AN DAN PEM+ELA)A(AN
PENDIDIKAN ISLAM
a' Membina1 memili0 $an men%%!nakan strate%i
Pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai sangat penting untuk mencapai hasil yang
maksimum. Perancangan dan pemilihan kaedah perlu mengambil kira tajuk
pelajaran, tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. Tidak semua kaedah
sesuai untuk semua mata pelajaran. 8uru tidak harus terikat dengan hanya satu
atau dua kaedah sebaliknya perlu mempelbagaikan kaedah kerana tahap
keupayaan murid dan cara pembelajaran mereka berbe*a. ?angka masa
pembelajaran #< atau $< minit bagi satu /aktu akan menyebabkan murid bosan
dengan satu atau dua kaedah sahaja. .ebaik+baiknya kaedah yang dipilih itu lebih
berpusatkan kepada murid supaya mereka menjadi aktif.
b' Perse$iaan %!r!
@ntuk melaksanakan sesuatu kurikulum dengan berjaya, guru hendaklah terlebih
dahulu memahami dan menghayati falsafah dan matlamat kurikulum , struktur dan
organisasi kurikulum serta sukatan pelajarannya. i samping itu guru harus
mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran pengkhususannya serta
mempunyai kemahiranmengajar termasuk menghubungkan pengetahuan,
kemahiran dan nilai di antara satu sama lain mengendalikan pengajaran bagi
pelajar+pelajar pelbagai kebolehan, dan mempunyai ciri+ciri keguruan yang positif
dan kreatif untuk melaksanakan dan menjayakan kurikulum yang terbentuk.
isamping merancang dan melaksanakan pengajaran di bilik darjah, guru juga boleh
memilih bahan+bahan tambahan seperti buku kerja yang sesuai untuk muridnya,
melibatkan diri secara aktif dalam aktivit kokurikulum serta menyediakan alat bantu
mengajar yang sesuai.
-' Perse$iaan men%ajar
A
8uru perlu merancang dan menyediakan persediaan mengajar sebelum memulakan
sesuatu pengajaran. Persediaan mengajar melibatkan tiga peringkat. Iaitu
perancangan mengajar, perancangan penyampaian pengajaran dan perancangan
penilaian.
$' Perkemban%an Lan%ka0"lan%ka0 #en%ajaran
8uru perlu merancang permulaan pengajaran yang baik yang dapat menarik
perhatian dan minat murid kepada pengajaran yang hendak disampaikan dan dapat
menggalakkan pembelajaran. .et induksi juga digunakan bagi mengaitkan pelajaran
yang lepas atau dengan pengetahuan sedia ada murid. ?angka masa yang baik bagi
set induksi adalah antara tiga hingga lima minit.
8uru perlu merancang beberapa langkah yang berurutan, disusun dengan baik dan
mencatat anggaran masa yang sesuai. 6angkah+langkah yang dirancang ada
kaitannya dengan objektif khusus yang sudah dicatatkan.
alam bahagian penutup, guru membantu murid menyimpul dan menegaskan
kembali isi+isi penting serta memberi latihan atau aktiviti pengukuhan kepada pelajar.
Penilaian kendiri dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagai
refleksi atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. Kekurangan dan kelemahan di
dalam pengajaran tersebut perlu dibaiki dalam pelajaran akan datang. (ntara
perkara yang boleh dibuat refleksi ialah pencapaian objektif, disiplin kelas dan
penglibatan murid serta kea*aman guru bagi membaiki pengajarannya.
8O(MAT (AN7ANGAN PENGA)A(AN HA(IAN
0ata pelajaran :
Kelas4 tingkatan :
Tarikh :
0asa :
)ilangan Pelajar :
)idang :
Tajuk :
Pengetahuan .edia (da :
2asil pembelajaran :
(ras ! :
(ras " :
(ras # :
Kemahiran berfikir :
Penerapan Bilai :
C
8abungjalin :
Penerapan4 Rentasan4 P(.4 K0 :
)ahan )antu 0engajar :
Lan%ka0 Isi Pelajaran Akti2iti P9P 7atatan
0u5addimah
! minit
oa
.yahadatain
0urid
8uru
.et Induksi
"4$ minit
Isi
.oalan
Tajuk
8uru
0urid
8uru
6angkah !
'4A minit
Isi
.oalan
8uru
+penyampaian guru
8?
P
6angkah " Isi
8abungjalin
Penyerapan
.oalan
8uru
0urid
8?
P
K0
6angkah #
!"4!' minit
.oalan 0urid
8uru
K04P(.
P
PB
Penutup
'4' minit
Isi
Kerja lanjutan
8uru
0urid
D
1atatan refleksi:
1atatan bimbingan:
.eiepas membaca nota, selesaikan tugasan di ba/ah
.ekiranya anda masih kurang jelas, sila rujuk semula nota yang
disediakan
S3alan #erbin-an%an
!. )ina satu rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran pendidikan
Islam bertajuk Iman kepada Rasul dan laksanakan di dalam kelas
pengajaran dan pembelajaran anda
". .elepas pengajaran di dalam kelas anda, buat satu penilaian terhadap
pengajaran dan pembelajaran yang telah anda laksanakan.
#. alam kaedah+kaedah pengajaran dan pembelajaran, anda diminta
menggunakan tiga kaedah yang sesuai untuk mengajar satu tajuk
dalam bidang @lum .yariah.
!<
Tahniah -
Kerana berjaya menyempurnakan tugasan anda.
.E6(0(T 0(?@ ?(F( -
Taj!k 3
APLIKASI KAEDAH PENGA)A(AN DAN PEM+ELA)A(AN
.etelah mengikuti tajuk ini pelajar dapat :
i. 0engenalpasti kaedah yang sesuai bagi setiap tajuk pelajaran Pendidikan
Islam, ciri+ciri dan pelaksanaan bagi setiap kaedah.
ii. 0erancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap kaedah yang
dipilih.
iii. 0emastikan setiap kaedah yang dipiilh bagi setiap tajuk pelajaran
mendatangkan keberkesan yang maksimum.
iv. 0embe*akan kekuatan dan keberkesanan bagi setiap kaedah mengikut tajuk
pelajaran.
Mata Pelajaran Pen$i$ikan Islam
0ata Pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah dibahagikan kepada empat bidang
seperti berikut, iaitu:
)idang Kandungan
! (suhan Tila/ah al+9uran 0embaca
0enghafa*
0emaham
" (sas @lum (sy+.yariah (5idah
Ibadah
.irah
# (sas (khlak Islamiyah (dab dab (khlak Islam
$ Pelajaran ?a/i 0embaca
!!
0enulis
Rajah !! : )idang+bidang Pendidikan Islam .ekolah Rendah
Rajah di atas menunjukkan kandungan bidang+biang mata pelajaran yang terdapat
dalam pendidikan Islam sekolah rendah. @ntuk mendalami bidang+bidang tersebutG
.ila rujuk .ukatan Pelajaran Pendidikan Islam .ekolah Rendah tahun "<<",
+il' +IDANG O+)EKTI8 TUMPUAN
& As!0an Tila/a0
Al".!raan
!. 0embaca .urah=surah terpilih
dari ju*uk (mma dengan betul
dan fasih, untuk memupuk
minat membaca (+9uraan dan
menjadi amalan.
". 0enghafa* ayat+ayat la*im
yang terpilih untuk bacaan
dalam solat dan ibadah harian.
#. 0emahami maksud beberapa
surah yang dipelajari ddengan
menghayati beberapa surah
sebagai rujukan petunjuk (llah.
!. 0embaca ayat+ayat al+
9uraan dengan betul
dan fasih.
". 0enghafa* ayat+ayat
tertentu dengan betul
dan fasih
#. 0emahami pengertian
surah+surah tertentu
daripada ?u*uk (mma
%?u*uk #< & dan
menghayati
pengajarannya.
* Asas Ul!m As"
S5aria0
!. 0emahami dan meyakini asas+
asas keimanan sebagai
pegangan akidah dan benting
keagmaan
". 0engamalkan ibadah+ibadah
asas 3ardu (in serta
memahami 3ardu Kifayah
sebagai tuntutan ke/ajipan
umat islam
#. 0emahami dan mengambil
Iktibar dengan sirah Rasulullah
..(.H. sebagai asas
perkembangan tamadun
manusia,
!. Penekanan akidah,
pembentukan sikap dan
tanggungja/ab terhadap
(llah.
". Pengetahuan mengenai
peraturan ibadah yang
ditentukan oleh (llah
Taala dan
melaksanakannya
#. Percontohan dan
pengambilan iktibar dari
.irah Rasulullah .. (..H
$. Imlikasi (kidah,Ibadah
dan .irah dari segi
tanggungja/ab terhadap
diri, eluarga,masyarakat
!"
dan Begara.
3 Asas Ak0lak
Islamia0
0engamal adab dan menghayati
nilai+nilai akhlak dalam kehidupan
seharian
!. Kepatuhan terhadap
perturan dan cara hidup
0uslim dalam hubungan
dengan (llah ..H.T. dan
Rasulullah ..(.H.
". Kepatuhan terhadap
peraturan dan tatacara
perhubungan manusia
dengan diri, keluarga,
alam
#. sekitar,masyarakat dan
Begara
3 Pelajaran )a/i !. 0embaca dan menulis ja/i.
". mencintainya sebagai
/arisan budaya bangsa
!. 0enulis tulisan ja/i
dengan baik
". 0embaca ja/i dengan
lancer
#. 0empelajari seni tulisan
ja/i.
Rajah: 7bjektif dan timpuan bidang Pendidikan Islam .ekolah Rendah
Lati0an
i. )erdasarkan rajah di atas, bincangkan bidang+bidang pendidikan Islam sekolah
rendah mengikut susunan,
ii. .enaraikan 7bjektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.
!#
Kurikulum pendidikan Islam adalah bermatlamat untuk mencapai keberkesanan dari
segi penghayatan dan aplikasi, berfungsi sebagai benteng keagamaan dan amalan
nilai+nilai budaya bangsa. 7leh itu, setiap bakal pendidik hendaklah memahami dengan
jelas tentang .ukatan Pelajaran Pendidikan Islam .ekolah Rendah kerana ia
merupakan asas utama sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah. engan pemahaman ini guru akan lebih mudah merancang pengajaran
mereka serta dapat menghurai setiap tajuk yang dicadangkan.
8uru juga akan mengaitkan antara teori dan praktis, menggabungkan aspek fardu ain
dan fardu kifayah ke arah menyumbang kepada pembangunan diri, bangsa dan negara
bagi meneruskan kegemilangan tamadun Islam, dan mencapai matlamat pembinaan
kurikulum untuk menampilkan kekukuhan keimanan generasi muslim. Ini bermakna
generasi yang dibina akan memiliki daya juang, daya saing dan daya maju.
Mata #elajaran teras
b. (suhan Tila/ah (l+9uran
c. (sas @lum .yariah
d. (sas (khlak Islamiayah
e. Pelajaran ?a/i
(E8LEKSI LATIHAN PENGA)A(AN PEM+ELA)A(AN
Refleksi didefinisikan sebagai ikuiri yang sistematik pada amalan pengajaran
sendiri bagi membaiki amalan pengajaran serta memperdalam kefahaman
mengenai sesuatu perkara. Refleksi juga sebagai suatu usaha secara sedar dan
rasional mencari penyelesaian kepada suatu masalah. .elain itu juga proses
refleksi juga mengarahkan pemikiran positif bagi menjana strategi melahirkan
kemahiran interaktif dan mendisiplinkan diri mencari penyelesaian bagi suatu
masalah yang timbul. Kesemua usaha tersebut mempunyai matlamat yang sama
iaitu melahirkan suatu amalan pengajaran guru yang berkesan.
Proses refleksi dibuat selepas guru selesai melaksanakan pengajaran sebagai
penilaian kendiri atau muhasabah berkenaan pengajaran guru. Kekurangan dan
kelemahan di dalam pengajaran tersebut perlu dibaiki dalam pelajaran akan
datang. (ntara perkara yang boleh dibuat refleksi ialah pencapaian objektif,
!$
disiplin kelas dan penglibatan murid serta kea*aman guru bagi membaiki
pengajarannya.
Lan%ka0 re,leksi:
!'
0emahami masalah melalui pemikiran
kognitif
0engesan masalah
0emproses dan menganalisis data dengan
pemikrian secara kritis
0engingat kembali perhubungan pengalaman
yang sedia ada dengan penyelesaian masalah
0encadang pelbagai penyelesaian dengan
pemikiran kritis dan kreatif
0enilai penyelesaian dengan penggunaan
pemikiran refleksi untuk membuat keputusan
atau menetap tindakan
(aja0: Lan%ka0"lan%ka0 (e,leksi Pen%ajaran Pembelajaran
TILA;AH AL".U(AN
A#likasi kae$a0 tala44i m!s5a,a0a01 lati0 t!bi $an #eneran%an'
(nda perlu membuat rujukan kepada tajuk kaedah tala55i musyafahah, latih tubi dan
penerangan. )aca dan fahami kaedah tersebut dengan teliti.%Rujuk Bota kuliah4
)uku Kaeadah Pendidikan Islam oleh Ia/a/i 2aji (hmad 4 PrinsipJPrinsip dan 0etod
Pendidikan Islam oleh (bdul Rahman (n+Bahla/i&

)aca dan teliti aplikasi kaedah tala55i, latih tubi dan penerngan dalam contoh
pengajaran di ba/ah ini.
Tajuk : Membaca ayat.
Kemahiran : Membaca mengikut hukum tajwid ; mad tabii!ikh"a hakiki!
#a$#a$ah! idgham bi ghunnah dan wa#a".
Kaedah: Ta$a##i mu%ya"ahah! $atih tubi dan &enerangan.
Gabungja$in: Membaca dan menu$i%. Tajwid dan jawi 'tu$i%an jawi.
(enyera&an i$mu: )aha%a Me$ayu! (endidikan M*ra$! )aha%a ARab
Sumber ))M : Kad ka$imah! kad ayat! carta ayat dan +, a$-.uran dan Ma%ha"
/thmani.
Ma%a : 01 minit.
Tala44i
8uru dan murid bersemuka %face to face&
8uru memperdengarkan bacaan ayat al+9uran melalui keset.
8uru membaca.
)acaan secara kuat %jahar& .
Pelajar mendengar bacan guru dengan teliti.
8uru mengulangi bacaan beberapa kali.
0urid membaca
%guru melakukan sedemikian beberapa kali mengikut ayat yang dikelompokkan&
!>
Lati0 t!bi/tikrar/m!la6ama0
Pelajar membaca ayat secara kuat beberapa kali.
Pelajar membaca secara individu.
8uru mendengar bacaan pelajar sambil membetulkan kesilapan.
Pelajar membaca beberapa kali secara kumpulan.
8uru meneliti bacaan pelajar.
)acaan secara kelas, kumpulan dan individu.
Peneran%an / Pen%!k!0an'
8uru memperdengarkan 1 al+9uran.
)acaan secara kuat %jahar& .
Pelajar mendengar bacan tersebut dengan teliti.
8uru mengulangi bacaan daripada 1 al+9uran .
Pelajar membaca ayat.
)acaan secara kuat .
Pelajar membaca secara individu.@lang bacaan beberapa kali.
8uru mendengar bacaan pelajar dan meneran%kan 0!k!m taj/i$ dalam ayat tersebut.
Pelajar membaca secara kumpulan.
8uru meneliti bacaan pelajar.
8uru membaca semula ayat.
Pelajar mendengarbacan guru.
Pelajar membaca semula ayat.
8uru meneliti bacan pelajar serta memberi penerangan dan pengukuhan.
Pelajar menulis ayat =ayat yang telah dibaca.
Pelajar cerdas menulis ayat ! hingga '.
Pelajar sederhana menulis ayat ! hingga #.
Pelajar lambat menulis ayat ! hingga " sahaja.
Lati0an
.etelah meneliti contoh pengajaran al+9uran menggunakan kaedah tala55i yang diberi
di atas , sila ja/ab soalan+soalan berikut:+
!. (pakah maksud tala44i m!s5a,a0a0 ,
". (pakah maksud lati0 t!bi dan #eneran%an ,
#. )agaimanakah kaedah tala55i musyafahah dijalankan,
$. (nda dikehendaki menyempurnakan perkara berikut:+
!A
Pelajaran : Pendidikan Islam
)idang : Tila/ah al+9uran
Tajuk :
Kemahiran:
Kaedah :
8abungjalin:
Penyerapan :
.umber :
0asa : #< minit.
Penyampaian.
%Byatakan langkah+langkah penyampaian pelajaran&
(UMUSAN
)idang Tila/ah al+9uran hendaklah diajar menggunakan kaedah tala55i musya+
fahah.Kaedah ini berdasarkan kepada bacaan guru secara kuat %jahar& dan di+
dengar oleh pelajar secara langsung %mubasyarah&. Tala55i menjadi kaedah
induk kepada lain+lain kaedah yang digunakan dalam mempelajari bacaan al+
9uran.
A#likasi kae$a0 ba-aan1 #eneran%an $an #erbin-an%an $alam
as#ek ke,a0aman a5at"a5at al".!ran'
.ila baca dan fahami kaeadh+kaedah berikut:
Kaedah bacaan, penerangan dan perbincangan.%Rujuk Bota kuliah4)uku Kaeadah
Pendidikan Islam oleh Ia/a/i 2aji (hmad 4 PrinsipJPrinsip dan 0etod Pendidikan
Islam oleh (bdul Rahman (n+Bahla/i&
A5at ke,a0aman'
(yat ! hingga ' surah al+K(la5.
)aca dan teliti aplikasi kaedah bacaan, penerangan dan perbincangan dalam contoh
pengajaran kefahaman ayat+ayat al+9uran yang disediakan di ba/ah ini .
(e$ajaran (endidikan I%$am
!C
)idang A$-.uran
Ma%a 01 minit
Tajuk Ke"ahaman ayat 2 hingga 3 %urah a$-A$a#
Kaedah )acaan ! &enerangan dan &erbincangan
Gabungja$in Membaca dan memahami ayat
(enyera&an )aha%a Arab! )aha%a Me$ayu 4terjemahan5 dan A#idah tauhid
a$-Kha$i#5
Ni$ai 6akin ke&ada kekua%aan A$$ah! yakin ke&ada ajaran a$-.uran
Kemahiran ber"ikir Membuat re"$ek%i ke ata% diri %ebagai makh$uk ci&taan A$$ah
Sumber Ma%ha" /thmani! Ta"%ir (im&inan Ar-Rahman! kad erti
&erkataan! carta terjemahan ayat 2 - 3 a$-A$a#
:
Perkemban%an lan%ka0 #en5am#aian.
6ihat 0ashaf @thmani.
Perhatikan ayat ! = ' surah al+K(la5.
+a-aan
8uru membaca ayat tersebut %bacaan jahar&
Pelajar membaca ayat tersebut beberapa kali.
6ihat kad perkataan dan ertinya.
Peneran%an
8uru menerangkan erti kalimah+kalimah daripada ayat tersebut.
Pelajar membaca kalimah+kalimah tersebut dan ertinya dalam )ahasa 0elayu.
8uru membaca semula ayat tersebut
Pelajar membaca secara individu % bacaan perlahan&
6ihat carta terjemahan ayat.
8uru menerangkan maksud tiap+tiap ayat ! = '
Pelajar membaca maksud setiap ayat ! = '
8uru menerangkan maksud keseluruhan ayat ! = '
Perbin-an%an
Pelajar berbincang dalam kumpulan kecil maksud ayat ! = ' surah al+K(la5
Hakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan
Pelajar membuat perkaitan maksud ayat dengan aspek a5idh
Pelajar membuat refleksi ke atas diri mereka sebagai makhluk (llah
8uru membuat rumusan maksud ayat tersebut.
!D
Lati0an
.etelah selesai meneliti contoh aplikasi kaedah dalam aspek kefahaman al+9uran di
atas, cuba anda ja/ab soalan+soalan berikut:+
! (pakah tajuk pelajaran di atas.
" Byatakan kaedah+kaedah yang digunakan dalam pelajaran
kefahaman ayat tersebut ,
# (nda dikehendaki menyempurnakan perkara berikut:
(e$ajaran: (endidikan I%$am
)idang: Ti$awah a$-.uran
Ma%a: 01 minit
Tajuk: Ayat ke"ahaman
Kaedah:
Gabungja$in:
(enyera&an:
Ni$ai:
Kemahiran ber"ikir:
Sumber:
$ Byatakan langkah+langkah penyampaian pelajaran
(UMUSAN
Kefahaman ayat+ayat al+9uran perlu disampaikan dengan enggunakan
kaedah = kaedah yang sesuai dengan aspek tersebut. isamping itu
aspek kesepaduan yang lain juga perlu diambil kira
A#likasi kae$a0 ba-aan1 lati0 t!bi $an men%0a,a6 $alam as#ek
0a,a6an a5at"a5at al".!ran'
(nda perlu membuat rujukan dan teliti kaedah+kaedah berikut:+
Kaedah bacan, hafa*an dan latih tubi. %Rujuk Bota kuliah4 )uku
Kaeadah Pendidikan Islam oleh Ia/a/i 2aji (hmad 4 PrinsipJPrinsip dan 0etod
Pendidikan Islam oleh (bdul Rahman (n+Bahla/i&
A5at 0a,a6an'
"<
)aca contoh pengajaran menghafa* ayat+ayat al+9uran yang disediakan ini dengan
teliti.
(e$ajaran (endidikan I%$am
)idang Ti$awah A$-.uran
Ma%a 01 minit
Tajuk Mengha"a7 ayat 8.
Kaedah Membaca dabn mengha"a7
Gabungja$in )acaan! $atih tubi dan mengha"a7
(enyera&an I$mu tajwid ' bacaan bertajwid
Ni$ai
Kemahiran ber"ikir
Sumber Ma%ha" /thmani! carta ayat! ka%et ayat
Lan%ka0"lan%ka0 #en5am#aian
+a-aan/ tila/a0/ lati0 t!bi'
8uru membaca ayat bacaan kuat&
Pelajar mengikut bacaan guru %bacaan kuat&
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
0ereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
0ereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Pelajar membaca perlahan ayat secara individu
0ereka membaca ayat tersebut beberapa kali sehingga lancar dan fasih.
Mendengar bacaan ayat daripada pita rakaman
Lati0 t!bi
Pelajar mendengar bacaan ayat daripada pita rakaman.
0ereka mengikut bacaan tersebut sehingga tamat
% (ktiviti ini diulang beberapa kali&
6ihat carta ayat
Pelajar membaca beramai+ramai % bacaan kuat&
Pelajar membaca secara kumpulan % bacaan kuat&
Pelajar membaca secara individu % bacaan senyap&
Lihat Mashaf Uthmani
Men%in%at a5at
Pelajar membaca secara individu %bacaan senyap&
0ereka mengulang bacaan sehingga ingat
Pelajar membaca %dengan ingatan& ayat lihat teks % individu&
"!
Pelajar membaca %dengan ingatan& ayat lihat teks % individu&
Pelajar membaca %dengan ingatan & ayat lihat teks % individu&
Men%0a,a6
Pelajar menghafa* ayat % individu&
0ereka mentasmiKkan hafa*an kepada guru .
Lati0an
.etelah meneliti contoh pengajaran di atas, adakah anda mempelajari sesuatu daripada
bahan tersebut , Byatakan kaedah+kaedah yang digabungkan dengan kaedah hafa*an
dalam contoh di atas.
(UMUSAN
(spek hafa*an ayat+ayat al+9uran mestilah didahului oleh kaedah
bacaan dan latih tubi. .elepas itu diterapkan kaedah hafa*an
sepenuhnya.
ULUM S<A(=I<AH
A#likasi kae$a0 s!mban% saran $an s3al ja/ab $alam #elajaran A4i$a0'
(nda perlu membuat rujukan kepada kaedah sumbang saran dan soal
?a/ab. %Rujuk Bota kuliah4 )uku Kaeadah Pendidikan Islam oleh
Ia/a/i 2aji (hmad 4 PrinsipJPrinsip dan 0etod Pendidikan Islam oleh
(bdul Rahman (n+Bahla/i&
)aca contoh pengajaran (5idah yang disediakan ini dengan teliti.
(e$ajaran: (endidikan I%$am
)idang: A#idah
Ma%a: 01 minit
Tajuk: .ada dan #adar
Kaedah: Sumbang %aran dan %*a$ jawab
Gabungja$in: Membaca dan menu$i%
""
(enyera&an: )aha%a Arab dan akh$ak
Ni$ai: ,engan keteta&an A$$ah
Kemahiran ber"ikir: Membuat rumu%an
Sumber: +arta ayat a$-.uran!hadi%!+,

Lan%ka0"lan%ka0 #en5am#aian'
Pelajar berintraksi dengan guru dan bahan+bahan rangsangan pengajaran dan
pembelajaran.
Pelajar =pelajar diberi bahan rangsangan berkaiatan 5ada dan 5adar.
!. 8ambar bencana taufan Issabel menyerang Pantai (merika .yarikat dan
Hashington "< .eptember "<<# .
". Tayangan video para graduan sedang menerima iploma Perguruan .
#. 8ambar slid G bukit, hutan, sungai,laut,padang pasir dan pantai.
$. Tayangan 1 : (nimals Planet.
Perbin-an%an k!m#!lan > s!mban% saran.
!. .etelah memerhati dan meneliti bahan =bahan tersebut pelajar berbincang
dalam kumpulan kecil.
". Perbincangan dilakukan secara sumbang saran.
#. .etiap pelajar dalam kumpulan memberi pendapat dan idea mereka.
$. Pendapat yang dikemukakan dicatat = oleh pencatat.
'. i akhir perbincangan idea+idea yang dikemukan disemak dan dipilih mengikut
keutamaan.
>. Rumusan perbincangan dibentangkan dalam kelas.
A. 8uru bertindak sebagai fasilitator
!. 8uru mengemukakan dan menjelaskan nas al+9uran dan
hadis mengenai 5ada dan 5adar.
". 8uru bersoal ja/ab dengan pelajar mengenai pengamatan
dan hasil perbincangan mereka.
#. Pelajar membuat kesimpulan4merumuskan hasil
perbincangan kumpulan dengan nas+nas berkaitan 5ada dan
5adar.
$. 8uru merumuskan pelajaran tersebut.
"#
Lati0an
!. Byatakan kaedah+kaedah yang sesuai untuk aspak a5idah,
". Pilih kaedah yang sesuai bagi tajuk mukji*at Rasulullah kemudian bina langkah+
langkah pengajaran.
(UMUSAN
(spek a5idah hendaklah diajar menggunakan kaedah+kaedh
yang sesuai dengan tajuk dalam aspek tersebut. Kesesuaian
kaedah dan isi pelajaran mendatangkan keberkesanan tinggi
dalam hasil pengajaran dan pembelajaran.
A#likasi kae$a0 #eneran%an1 s3al ja/ab $an t!nj!k -ara $alam #en%ajaran
Iba$at'
(nda perlu membuat rujukan dan teliti kaedah+kaedah berikut:+
Kaedah penerangan, soal ja/ab dan tunjuk cara. %Rujuk Bota kuliah4 )uku Kaeadah
Pendidikan Islam oleh Ia/a/i 2aji (hmad 4 PrinsipJPrinsip dan 0etod Pendidikan
Islam oleh (bdul Rahman (n+Bahla/i&
)aca contoh pengajaran Ibadah yang disediakan ini dengan teliti.
(e$ajaran: (endidikan I%$am
)idang: Ibadat
Ma%a: 01 minit
Tajuk: Tayammum
Kaedah: (enerangan!%*a$ jawab dan tunjuk cara
Gabungja$in: Membaca dan memahami
(enyera&an: Sain% 4 bahan kimia da$am debu tanah5! A$am Sekitar
Ni$ai: Akh$ak 4 beradad ketika beribadat! yakin dengan
&erintah A$$ah5
Kemahiran ber"ikir:
Sumber: ,ebu tanah! carta rukun tayammum! gambar *rang
bertayammum! 9ide* : +, *rang bertayammum
Lan%ka0"lan%ka0 #erkemban%an #en%ajaran $an #embelajaran'
Palajar berintraksi $en%an %!r! $an ba0an"ba0an #en%ajaran $an #embelajran'
Pelajar+pelajar diminta memerhati dan memberi perhatian kepada carta rukun
tayammum, gambar video dan gambar+gambar foto orang bertayammum.
"$
Peneran%an / s3al ja/ab
Pelajar membaca carta yang dilekatkan didepan kelas.
8uru menjalaskan rukun tayammum.
)erdasarkan gambar+gambar foto dan tayangan video guru menjelaskan
rukun tayammum satu persatu.
Kemudian guru bersoal ja/ab dengan pelajar mengenai perkara trsebut.
8uru menerangkan cara bertaymmum seperti yang dilihat dalam tayangan video.
Pelajar diminta mengenalpasti perlakuan tayammum melalui gambar foto yang
dipamerkan.
8uru bersoal ja/ab dengan pelajar mengenai gambar+gambar tersebut.
T!nj!k -ara
ebu tanah diletkkan dihadapan kelas.
.elepas memberi penjelasan dan penerangan mengenai cara tayammum berdasarkan
gambar =gambar tersebut , guru melakukan tunjuk cara bertayammum .
Pelajar memerhatikan tunjuk cara tersebut.
Pelajar mengenalpasti cara bertayammum kemudian melakukanya secara individu.
)eberapa orang pelajar melakukan tayammum dihadapan kelas secara bergilir+gilir.
Pelajar+pelajar lain memerhatikannya.
8uru membetulkan kesilapan dan memberi peneguhan positif.
Akti2iti lanj!tan'
.emua pelajar diminta melakukan simulasi tayamum di dalam kelas.
.elepas mengikuti pelajaran ini dengan jayanya, pelajar+pelajar diminta melakukn
tayammum di rumah sebagai kerja lanjutan.
Lati0an
.etelah meneliti contoh pengajaran ibadat di atas, cuba anda bina satu contoh
pengajaran ibadat tajuk /uduk. Penyampaian pelajaran tersebut menggunakan kaedah
penerangan, soal ja/ab dan amali.
Rancangkan perkembangan langkah penyampaian pelajaran mengikut contoh yang
diberi di atas . %Rujuk contoh pengajaran ibadat, tajuk tayammum&.
)entangkan tugasan ini dalam sesi kuliah4 tutorial semasa berkursus nanti.
A#likasi kae$a0 #eneran%an1 s3al ja/ab $an sim!lasi $alam #en%ajaran Ak0lak '
(nda perlu membuat rujukan dan teliti kaedah+kaedah berikut:+
"'
Kaedah penerangan, soal ja/ab dan simulasi. % Rujuk buku Pedagogi G .trategi dan
Teknik 0engajar engan )erkesan oleh .hahabuddin bin 2ashim, dan rakan+rakan PT.
Pulication L istributors, "<<#.&
)aca contoh pengajaran (khlak yang disediakan ini dengan teliti.
(e$ajaran: (endidikan I%$am
)idang: Akh$ak
Ma%a:
Tajuk: ;*rmat dan t*$*ng men*$*ng
Kaedah: (enerangan!%*a$ jawab dan %imu$a%i
Gabungja$in: Membaca dan memahami
(enyera&an: Sain% hayat 4&eringkat hidu& manu%ia; kanak-
kanak!remaja!dewa% dan tua 5! A$am Sekitar
4&eraturan a$am 'Sunnatu$<ah ;yang be%ar
me$indungi yang keci$! yang keci$ menyayangi yang
be%ar5 A$-.uran:;endak$ah kamu t*$*ng men*$*ng di
ata% &erkara kebajikan dan ta#wa.Ni$ai: Akh$ak
4 beradad dengan ibu ba&a dan %e%ama
manu%ia!yakin dengan &erintah A$$ah5
Ni$ai:
Kemahiran ber"ikir:
Sumber: Gambar *rang berkerja berg*t*ng r*y*ng ! &e$ajar
men*$*ng*rang tua me$inta% ja$an. 9ide* : +, *rang
ramai member%ihkan kawa%an ma%jid
Lan%ka0"lan%ka0 #erkemban%an #en%ajaran $an #embelajaran'
Palajar berintraksi $en%an %!r! $an ba0an"ba0an #en%ajaran $an #embelajran'
Pelajar+pelajar diminta memerhati dan memberi perhatian kepada gambar video dan
gambar+gambar foto orang bergotong royong.
Peneran%an / s3al ja/ab.
!. )erdasarkan gambar+gambar foto dan tayangan video guru menjelaskan
". Konsep hormat dan tolong menolong.
#. Kemudian guru bersoal ja/ab dengan pelajar mengenai perkara trsebut.
$. 8uru menerangkan cara menghormati orang dan tolong menolong.seperti yang
dilihat dalam tayangan video.
">
'. Pelajar diminta mengenalpasti perlakuan tersebut melalui gambar foto yang
dipamerkan.
>. 8uru bersoal ja/ab dengan pelajar mengenai gambar+gambar tersebut.
Sim!lasi 03rmat 3ran% $an t3l3n% men3l3n%'
!. .elepas memberi penjelasan dan penerangan mengenai cara menghormati dan
menolong orang berdasarkan gambar =gambar tersebut , guru meminta beberapa
orang pelajar melakukan simulasi di hadapan kelas.
". Pelajar = pelajar memerhatikan simulasi tersebut.
Pelajar mengenalpasti cara menghormati dan menolong orang kemudian melakukanya
secara berpasangan % lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan & dalam
kelas.
8uru membetulkan kesilapan dan memberi peneguhan positif.
Akti2iti lanj!tan'
.emua pelajar diminta melakukan simulasi tayamum di dalam kelas.
.elepas mengikuti pelajaran ini dengan jayanya, pelajar+pelajar diminta melakukn aktiviti
tersebut di rumah sebagai kerja lanjutan.
Lati0an
.etelah meneliti contoh pengajaran (khlak di atas, cuba anda bina satu contoh
pengajaran (khlak tajuk menjaga kebersihan. Penyampaian pelajaran tersebut
menggunakan kaedah penerangan, soal ja/ab dan amali.
Rancangkan perkembangan langkah penyampaian pelajaran mengikut contoh yang
diberi di atas . %Rujuk contoh pengajaran (khlak, tajuk hormat dan tolong menolong&.
)entangkan tugasan ini dalam sesi kuliah4 tutorial semasa berkursus nanti.
(UMUSAN
Pelajaran Ibadat dan (khlak boleh disampaikan dengan menggunakan
pelbagai kaedah yang sesuai. Halaupun begitu kaedah yang
menggalakkan penglibatan pelajar secara positif adalah diutamakan.
"A
A#likasi kae$a0 -erita1 $ial3% $an k!i6 $alam #elajaran Sira0 Naba/i5a0.
.ila baca kaedah+kaedah berikut dengan teliti:+
Kaedah cerita,dialog dan kui*.
% Rujuk buku Pedagogi G .trategi dan Teknik 0engajar engan )erkesan oleh
.hahabuddin bin 2ashim, dan rakan+rakan ,PT. Pulication L istributors, "<<#.&

)aca dan teliti contoh pengajaran berikut :+
Pelaja
Ran
Tajuk
Pelajaran
Kae+
dah
Penyera+
pan
Bilai )ahan Kem.
)erfikir
0asa

.irah
Baba/i
yah
ak/ah
Rasulullah
fasa
0akahG
ak/ah
kepada
kelurga
secara
sulit.
1erita,
dialog
dan
kui*
(khlak,
geografi
dan
sejarah
0encon+
tohi sirah
Rasulullah
s.a./.
Peti+
kan
cerita ,
skrip
dialog
dan
solan
kui*.
0embu+
at
inferen
dan
refleksi
$<
minit
PELAKSANAAN PENGA)A(AN DAN PEM+ELA)A(AN
7erita'
Petikan cerita Rasulullah s.a./ menyampaikan dak/ah kepada kelurga terdekat secara
sulit.
.etiap pelajar mendapat salinan cerita tersebut.
Pelajar+pelajar membaca cerita tersebut secara individu = bacaan senyap.
)eberapa orang pelajar menceritakan semula kepada rakan+rakan dalam kelas.
8uru memerhati dan meneliti aktiviti tersebut sambil membetulkan kesilapan.
Dial3%'
ialo5 Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada kelurga dan penerimaan ajaran
itu oleh keluarga baginda diedarkan kepada pelajar.
Pelajar+pelajar membaca dialo5 tersebut dengan teliti +bacaan senyap.
)eberapa orang pelajar membaca dialo5 tersebut dihadapan kelas +bacaan kuat.
K!i6'
Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan.
"C
8uru mengemukakan soalan kui* berhubung dengan pelajaran .irah : Rasulullah
berdak/ah kepada keluarga.
.etelah tamat aktiviti tersebut pelajar dan guru membuat rumusan .
isamping itu pelajar membuat inferen dan rekleksi.
Pen$i$ikan Islam
!. ?elaskan kaedah khusus dan kaedah umum bagi setiap aspek pelajaran
Pendidikan Islam.
(UMUSAN

.irah Baba/iyah boleh disampaikan melalui kaedah yang bersifat positif =
menggalakkan intraksi dua hala guru = pelajar dan pelajar = guru serta pelajar sesama
mereka seperti kaedah perbincangan,kui*, soal ja/ab, cerita, penyelesaian masalah
dan sebagainya.

+i$an% Kae$a0 #en%ajaran $an #embelajaran
Tila/ah al+9uran
Kefahaman ayat
2afa*an ayat
(5idah
Ibadah
.irah Baba/iyah
"D
#<

Anda mungkin juga menyukai