Anda di halaman 1dari 11

Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam

Teknik Pemahaman

Penerangan Pemikiran yang diperolehi hasil dari bacaan, kajian dan hafazan. Pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang. Aktiviti susulan selepas mengajar sesuatu topik atau pun mengajar kemahiran baru yang memerlukan kepada lawatan. Pengulangan fakta-fakta atau kemahiran yang hendak dicapai. Teknik bersoal jawab atau perbualan mengenai sesuatu tajuk. Kaedah yang digunakan dalam kemahiran tilawah Al-Quran di mana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan. Dikenali sebagai teknik tinjau siasat. Ia merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan daripada soalan0soalan dan masalah yang dikemjukakan. Mendapatkan maklumat melalui bacaan teks. Melibatkan proses mengingat secara langsung. Menyampaikan isi pelajaran menggunakan kaedah bercerita supaya lebih menarik. Murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan. Guru mengemukakan soalan dan murid mengemukakan jawapan sewajarnya. Melatih pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan. Guru boleh berperanan sebagai fasilitator sahaja.

Ulangan

Lawatan

Latih tubi

Dialog

Talaqqi/musyafahah

Inkuiri

Bacaan Hafazan Cerita

Halaqah

Soaljawab

Perbincangan

Sumbangsaran

Murid memberi idea atau pandangan dalam sesi perbincangan. Pelajar membuat apliksai menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang sudah dipelajari. Mengambil peranan tertentu seperti menjadi seorang guru besar. Suatu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah. Teknik yang digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahiran terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dijalankan. Pelajar mengalami dan membuat sendiri sesuatu kemahiran dengan tujuan menarik minat murid dan menghasilkan kefahaman yang mendalam. Berbentuk pertandingan menjawab soalan. Guru memberi penerangan dan huraian terhadap sesuatu konsep yang sukar difahami murid. Kaedah ini dapat mengembangkan banyak kemahiran murid seperti psikomoto, sosial, interaksi dan komunikasi. Sesuai untuk pringkat rendah.

Penyelesaian masalah

Main peranan

Simulasi

Tunjukcara

Projek

Kuiz Kuliah

Bermain

Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke 21


Koperatif dan kolaboratif Koperatif : kerjasama di antara ahli-ahli dalam kumpulan. pembelajaran koperatif adalah suatu strategi pengajaran

dimana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil. Pembelajaran koperatif berlaku apabila pelajar bekerja secara berkumpulan, berkongsi idea, saling membantu untuk menyelesaikan masalah, dan memastikan semua ahli kumpulan menguasai isi pelajaran dengan meminta bantuan daripada guru. Guru menguji dan memberi gred berdasarkan pretasi kumpulan, kadang-kadang berdasarkan gred individu.

Kolaboratif : suatu pembelajaran berkumpulan yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah bersama-sama dengan menitik beratkan konsep melakukan bersama-sama serta mengamalkan kepentingan hubungan interaksi di dalam ahli kumpulan. Hal ini kerana, sudah jelas bahawa pembelajaran kolaboratif itu sendiri mementingkan hubungan interaksi di antara ahli kumpulan dan bukannya hasil akhir sesuatu tugasan. Pembelajaran Koperatif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Peranan guru sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. Hasil secara kumpulan Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Tiada kontrak / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Hasil secara individu.

Konstuktivisme

Pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada.
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada
penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari.

Pembelajaran Masteri

murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar


pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran

Carta Pembelajaran Masteri

Pembelajaran Berfikrah

Satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. Murid perlu sedar kemahiran berfikir secara eksplisit dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid juga diminta menyelesaikan masalah kepada soalan yang beraras tinggi menggunakan daya kreatif dan kritis. murid yang secara aktif melibatkan diri dalam pembelajaran dan pengajaran dapat mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR

BAHAN Sumber berasaskan manusia

KELEBIHAN fleksibel interaktif secara langsung mudah akses murah dan kekal senang dirujuk mudah alih mudah akses murah dan menarik pelbagai paancaindera mudah akses boleh berulang tayangan / siaran amat fleksibel mudah dikemaskini multi-media jaringan tidak terhad canggih

KELEMAHAN tidak terjamin kualiti sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan tebal berat tidak dapat disunting tidak terkini tidak tahan lasak susah menyunting tidak terkini

Bahan bercetak

Bahan pandang dengar ( audio visual )

Bahan berkomputer

mahal menimbulkan tekanan perisian terhad bergantung kepada bekalan elektrik

Dari Mudah Kepada Sukar

Dari Perkara Yang Diketahui Kepada Belum Diketahui

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN

Dari maujud kepada mujarad

Dari Dekat Kepada Jauh

Dari Khusus Kepada Umum

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH

PENGAJARAN AKIDAH

PENGAJARAN IBADAH

PENGAJARAN SIRAH/AKHLAK

Objektif pengajaran akidah ialah : 1. Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2. Membekalkan pelajar dengan ilmu. 3. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar. 4. Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c)kaedahperbincangan .

a) b) c)

Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukumhukum dan peraturan dalam syariat Islam. Pelajar dapat memahami keistimewaan, rahsia, hikmah dan tujuan sesuatu hukum. Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : keadah tunjuk cara kaedah simulasi kaedah soal jawab

Berkisarkan tentang sejarah, pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S.A.W menegakkan agama Islam. 2. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. 3. menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. 4. menanamkan semangat dan cintakan islam. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan.

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH


PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAH
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL GURU SEBELUM MELAKSANAKAN KAEDAH INI IALAH : 1. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut. Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk. Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja. Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik. Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara.

PENGAJARAN SIRAH/AKHLAK
LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran. Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah. Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing. Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan, mengambil nota dan catatan, kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai - pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. Pelakon memahami situasi - guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing. Penjelasan kepada penonton - guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton. Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka. Pelakon yang sesuai - pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan.lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain. e) Lakonan secara bebas - biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya. Perbincangan selepas lakonan - guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari.

2.

3.

4.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3. sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar adalah terjamin. B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. 2. perhatikan tindak balas pelajar 3. galakkan penyertaan murid. 4. tari perhatian murid tentang aspekaspek penting dalam ibadah. 5. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar. 6. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. 7. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari. 2. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3. memberi aktiviti susulan.

b)

c)

d)

f)

Anda mungkin juga menyukai