Anda di halaman 1dari 13

KBAT

SEJARAH

SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA

BENGKEL
TEKNIK
MENJAWAB
SEJARAH 2015

ESEI

DISEDIAKAN OLEH:
EN JAFRI BIN LEMBUT
SMK SERI AMPANG
ALOR SETAR

1.BENTUK SOALAN KBKK DAN TIPS JAWAPAN


Iktibar konteks diri / Pendapat sendiri / Logik / Bersifat positif
Iktibar konteks negara / Pendapat sendiri / Logik / Bersifat positif
Berdasarkan pengetahuan sejarah / Fakta sejarah / pendapat sendiri dalam konteks
peristiwa sejarah yang ditanya
2. PANDUAN MENJAWAB
Jawapan sebagaimana anda menjawab soalan karangan Bahasa Melayu
Jangan takut-keluarkan apa sahaja idea dan pendapat anda walaupun anda menganggap
idea itu tidak hebat
Berikan pendapat yang ringkas dan mudah. Elakkan memikirkan idea / pendapat yang
hebat-hebat
Pecahkan idea jawapan anda kepada isi-isi jawapan yang kecil
Berikan apa sahaja idea , jawapan tidak semestinya di dalam kontek sejarah. Semua
aspek jawapan diterima.
KONTEKS DIRI SENDIRI / INDIVIDU
Contoh soalan:
Sebagai warganegara Malaysia yang cintakan negara , jelaskan persiapan yang anda mesti
lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan pada
masa hadapan.
Mulakan jawapan anda: Persiapan yang boleh saya lakukan/saya perlu...
3. ASPEK DIRI
Tegas mempertahankan idea
AKHLAK DIRI
Bijak bertinjak
Mematuhi ajaran agama
Bijak menilai
Menjauhi larangan agama
Bijak merancang untuk masa depan
Amanah dalam perbuatan
Bersemangat kental / waja
Jujur dalam perbuatan
Berbudi bahasa
Bertanggungjawab dalam perbuatan
Menghormati ibu bapa / orang tua
Menghindari budaya negatif
Bersikap matang
Kuat beribadah
Tidak bersikap emosi
Taat kepada Tuhan
Tabah / sabar menghadapi cabaran
Sentiasa muhasabah diri
Bertanggyngjawab dalam tindakan
SIFAT POSITIF DIRI
Berhemah dalam tindakan
Rajin belajar / mengulangkaji pelajaran
HUBUNGAN SOSIAL
Mengamalkan pendidikan sepanjang
Menigkatkan perpaduan kaum
hayat
Bersemangat kekitaan
Menguasai semua kemahiran / ilmu
Semangat bermasyarakat
Menguasai kemahiran ICT
Bersedia bekerjasama
Menguasai pelbagai bahasa / bahasa
Saling menghormati
inggeris
Menghargai rakan
Gigih / kuat berusaha
Bertolak ansur
Tidak putus asa
Menghormati pegangan agama lain
Bersikap berdikari
Menghormati amalan budaya lain
Kreatif dan Inovatif
Membantu pihak yang memerlukan
Melakukan kajian dan inovasi
Aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
Berani mencuba
Melibatkan
diri
dalam
program
Tidak mementingkan diri sendiri
perpaduan
Sanggup bekorban untuk kebaikan
Menyokong dasar-dasar kerajaan
Mengamalkan disiplin diri
4.PATRIOTISME
Mempunyai ciri kepimpinan
Cinta akan negara
Memelihara jati diri
Setia kepada negara
Berani menegakkan kebenaran
Menjaga nama baik negara

Sanggup berkorban untuk negara


Berani berjuang
Bersemangat kental
Sangup mempertahankan maruah
negara
Bijak merancang strategi sebelum
bertindak
Mengekalakan kedaulatan negara
malaysia
Mengambil iktibar daripada peristiwa
lalu
Negara kita tanggungjawab kita
Menghargai kemerdekaan negara kita
Sepakat dalam perjuangan
Ketabahan menghadapi cabaran
Mempertahankan hak bangsa
Bersyukur
dengan
kemerdekaan
Malaysia
Berbangga sbagai rakyat malaysia
Berbangga dengan aset negara
Berpegang teguh kepada nilai sejagat
Menyokong
perubahan
yang
membawa kebaikan
Menghormati keluhuran perlembagaan
Menghormati kedaulatan undangundang
Mematuhi peraturan
Bangga kejayaan malaysia di peringkat
dunia
Bangga dengan keunikan negara
Bangga sebagai rakyat Malaysia
Bangga dengan kepelbagaian bahasa
dan budaya
Menyanjung warisan bangsa
Memartabatkan bahasa kebangsaan
Bersemangat kekitaan
Menghormati lambang lambang negara
Kejayaan negara dinikmati bersama
Menghargai perjuanagan tokoh tanah
air
Menghormati raja dan pemimpin
negara
Sedia berubah ke arah kemajuan
Tolak ansur daam menghadapi konflik
Menyokong dasar dasar kerajaan
Menolak amalan rasuah

Memilih pemimpin yang cemerlang


Menghargai/menghormati pemimpin
Menolak
pemimpin
bersikap
perkauman
Mencontohi pemimpn agung
Menghormati pemimpin negara
Menolak pemimpin yang rasuah
KEAMANAN
Mengekalkan keamanan negara
Tidak memainkan isu sensitif
Menghormati hak asasi
Menghormati agama lain
Menghormati budaya lain
Mematuhi undang-undang negara
Menolak sebarang bentuk keganasan
Mengamalkan konsep 1 Malaysia
Elak campur tangan asing
M enghormati amalan demokrasi
Menghargai keamanan
Tidak bersikap fanatik
Menegakkan undang-undang yang adil
Menghormati prinsip demokrasi
Menghormati suara ramai
Mewujudkan perpaduan kaum
Menolak politik perkauman
HUBUNGAN LUAR
Bersahabat dengan semua negara
Menghormati negara lain
Menghapuskan diskriminasi
Bersama menentang gejala negatif
Tidak mencampuri urusan negara lain
Mengelakkan peperangan
Elakkan campurtangan asing
Membantu negara yang memerlukan
Adil kepada semua negara
Menyokong usaha-usaha keamanan
Mengamalkan prinsip berkecuali
Mengelakkan perlumbaan senjata
Berpegang kepada nilai sejagat
Menentang
penggunaan
senjata
nuklear
Menjalin hubungan diplomatik
Menyokong keputusan PBB
6. ASPEK SOSIAL
PENDIDIKAN
Menekankan kepentingan pendidikan
Menambah
peruntukan
bagi
pendidikan
Melaksanakan dasar pendidikan wajib
Memperbanyakkan pusat pengajian
tinggi
Menghargai para ilmuan

5. ASPEK POLITIK
KEPEMIMPINAN
Memilih pemimpin yang benar-benar
layak
Memilih pemimpin yang berwawasan
Memilih pemimpin yang jujur , amanah

Mengelakkan kajian dan penyelidikan


Membudayakan pendidikan sepanjang
hayat
Memberi biasiswa
Membudayakan ilmu
Memperbanyakkan perpustakaan
Menambah bilangan penuntut PHD
Menghargai sistem pendidikan negara
Meluaskan capaian internet
HUBUNGAN KAUM
Meningkatkan perpaduan kaum
Bersedia bekerjasama
Saling menghormati
Saling menghargai
Menghormati pegangan agama lain
Menghormati amalan budaya lain
Menghormati kebebasan beragama
Menyokong kebudayaan kebangsaan
Tidak membesarkan perbezaan yang
wujud
Mengamalkan nilai-nilai murni
Membudayakan aktiviti bergotongroyong
Semangat kejiranan
Bertolak ansur
ALAM SEKITAR
Menyokong pemuliharaan alam sekitar
Menyokong pemeliharaan alam sekitar
Menyertai kempen alam sekitar
Menjaga kebersihan
Tidak membuang sampah merata-rata
Menyokong teknologi hijau
Mengelakkan pencemaran
Menjimatkan tenaga
Menyokong penggunaan tenaga solar
Menyokong program kitar semula
Menggelakkan pembakaran terbuka
KESIHATAN
Sentiasa bersenam
Mengamalkan pemakanan seimbang
Mengamalkan gaya hidup sihat
Sentiasa
membuat
pemeriksaan
kesihatan
Menyokong kempen kesihatan
Tidak merokok
Tidak mengamalkan seks bebas
Hindarkan penyalahgunaan dadah
7. ASPEK EKONOMI
KEMAJUAN EKO
Menggunakan semua sumber negara
Meneruskan kecemerlangan sedia ada
Bekerja kuat bagi memajukan ekonomi

Memupukkan kemahiran tinggi


Menambah bilangan pekerja mahir
Membina pusat latihan dan kemahiran
Mengurangkan karenah birokrasi
Berusaha dan produktif
Mengekalkan kestabilan ekonomi
Memajukan
industri
kecil
dan
sederhana
Memajukan industri asas tani
Memajukan
perdagangan
antarabangsa
Berusaha
menghasilkan
produk
berkualiti
Memberi bantuan kewangan
Memberi bantuan mesin
Memberi bantan teknikal dan nasihat
MENCARI PELUANG BARU
Mencari peluang ekonomi yang baru
Meluaskan pasaran
Meningkatkan
kajian
dan
pembangunan
Meningkatkan
kemajuan
sains
teknologi
Melakukan penyelidikan dan inovasi
Menyediakan kemudahan asas
Idea bertaraf dunia
Mampu mereka cipta
Menarik pelabur luar
Keberanian mengambil risiko
Mengantarabangsakan produk negara
Menyediakan pelbagai insentif
Menumpukan kepada K-ekonomi

PENANDA WACANA
1. Turutan
- seterusnya, akhirnya, selain itu, selaras dengan itu, pertama sekali, lebih penting lagi, keduanya,
kemudiannya.
2. Penambahan
- dan, sekali lagi, tambahan pula, kemudiannya, sebenarnya, lebih-lebih lagi, bertitik tolak, dalam
hal ini juga, selain itu.
3. Kata Penghubung
- tetapi, serta, sungguhpun, lalu, agar, jika, walaupun, supaya.
4. Perbandingan/ Pertentangan
- tetapi, walaupun, sebaliknya, berbeza dengan, walau bagaimanapun, jika dibandingkan dengan,
seperti halnya, sehubungan dengan itu, walau bagaimanapun, sekalipun, sama dengan, selari
dengan, namun demikian.
Contoh
- contohnya, misalnya, seperti mana, umpamanya, apa yang dimaksudkan ialah, biar kita ambil
contoh.
5. Masa
- akhirnya, dewasa ini, selepas itu, pada mulanya, sesekali, sebelum itu, semenjak itu, sementara
itu, pada ketika itu, pada masa yang sama.
6.Kesimpulan
- oleh itu, jadi, pendek kata, rumusannya, kesimpulannya, pada keseluruhannya, sebagai
penggulungan, jelaslah bahawa, demikian kesudahannya.
7.Umum
- dengan ini, justeru, amnya, sering kali, lazimnya, kebiasaannya, ramai/ umum berpendapat
bahawa

1.

TINGKATAN 4
Berdasarkan pemerhatian anda, adakah masyarakat Malaysia telah memiliki ciriciri tamadun?
Berikan alasan anda.
..
..
..
..
..
..
..

2.

Pada pandangan anda, apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi kepada


sesebuah negara?
..
..
..
..
..
..
..
..

3.

Pada pandangan anda, adakah negara kita lebih sesuai untuk berkembang
menjadi negara agraria atau negara maritim?
Berikan alasan anda.
..
..
..
..
..
..
..
..
6

..
4.

Huraikan kesan kepada generasi hari ini seandainya masyarakat Malaysia masih
mengamalkan amalan jahiliah.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

5.

Dalam sejarah Islam, hijrah telah membawa banyak kebaikan. Pada pendapat
anda, adakah anda akan berhijrah pada masa depan?
Berikan alasan anda.
..
..
..
..
..
..
..
..

6.

Sebagai bakal pemimpin negara, apakah ciri kepimpinan Islam yang akan anda
amalkan dalam pentadbiran negara?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
7

..
..
7.

Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan oleh ahli sejarawan
mempunyai satu persamaan, iaitu Islam disebarkan oleh para pedagang. Adakah
anda setuju dengan pernyataan tersebut?
Berikan alasan anda.
..
..
..
..
..
..
..
..
..

8.

Pada pandangan anda, apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak
mendapat pendidikan yang sempurna?
..
..
..
..
..
..
..
..

9.

Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk


mengelakkan Malaysia daripada mengalami Zaman Gelap?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
8

..
..
..
..
10.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita menjadi


tumpuan buruh luar sejak kurun ke-19?
..
..
..
..
..
..
..
..
TINGKATAN 5

1.

Pada pandangan anda, mengapakah kuasa imperialisme dapat menguasai


negara-negara di Asia Tenggara dengan begitu mudah?
..
..
..
..
..
..
..
Andaikan anda seorang pemimpin masyarakat tempatan pada zaman
imperialisme, bagaimanakah anda mempertahankan kedaulatan negara?
..
..
..
..
..
..
..
9

..
..
..
..
2.

Penentangan pemimpin tempatan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak


terhadap penjajahan British boleh dianggap sebagai asas kebangkitan
nasionalisme.
Apakah sikap perjuangan pemimpin tempatan yang boleh dijadikan iktibar?
..
..
..
..
..
..
..
..

3.

Sebagai seorang warganegara Malaysia, bagaimanakah anda menzahirkan diri


sebagai "bangsa Malaysia" yang tulen?
..
..
..
..
..
..
..
..
..

4.

Pada pandangan anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya


Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu?
..
..
..
..
..
..
10

5.

..
..
..
..
..
..
..
..
Pada pendapat anda, mengapakah semangat kerjasama dan toleransi dalam
Pakatan Murni perlu dihayati dan diamalkan?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

6.

Pembentukan Malaysia telah menjadikan kita masyarakat berbilang kaum dan


etnik yang unik. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya
perpaduan kaum dan integrasi nasional tidak wujud di Malaysia?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
11

..
7.

Sebagai seorang rakyat Malaysia yang setia, bagaimanakah anda menghormati


perlembagaan negara dalam kehidupan seharian?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Sekiranya rakan anda mengajak anda menyertai satu perhimpunan tunjuk
perasaan yang akan bersedia untuk memijak dan membakar bendera
kebangsaan kita, apakah reaksi anda?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

8.

Sebagai anak muda yang berwawasan, anda merancang untuk memajukan


ekonomi di kampung halaman. Pada pendapat anda, agensi kerajaan manakah
yang sesuai untuk anda memohon bantuan?
12

..
..
..
..
..
..
..
..
..

..

9.

Pada pendapat anda, apakah pendekatan yang boleh diambil untuk mengelakkan
sesebuah negara terlibat dalam peperangan?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

13