Anda di halaman 1dari 4

A.

SAMAD SAID
A . SA MA D SA ID
(A bdul Samad bin Muhammad Said, Datuk, Pe juang Saste ra, Saste rawan Ne gara, Hilm y, Isa
Dahm uri, Jam il Ke lana, Manja, Me sra, Sham sir)
LAHIR : 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka.
ALAMAT : 10, Jalan 15/5C, Subang Jaya, 47500 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
A. SAMAD SAID, se orang pe ngarang Me layu yang agak unik dan te rse ndiri dalam
pe rk e m bangan pe nulisannya yang dim ulai de ngan puisi dan ce rpe n, k e m udian m e ningk at
k e pada pe nulisan nove l, dram a dan k ritik an saste ra. Se jak giat m e ngarang dalam tahun 1950,
be liau te lah m e m pe rlihatk an k e k uatan daya k re atif yang se ntiasa be rk e m bang dan le bih
be rsifat m e ne rok a. Sum bangan A. Sam ad Said k e pada k e sinam bungan k e susaste raan Me layu k e lihatan
cuk up m e nye rlah k e rana be liau ialah pe nulis yang be gitu m e nonjol dalam pe rk e m bangan k e susaste raan
Me layu yang m e nyam bungk an ASAS 50 de ngan angk atan se sudahnya.
Se m asa
be rum ur e nam bulan, Sam ad dibawa ole h k e luarganya k e Singapura dan be liau m e ndapat
pe ndidik an asas dan m e ne ngahnya di sana. A. Sam ad Said be lajar di Se k olah Me layu Kota R aja hingga lulus
darjah IV (1940 1946) se be lum m e ne rusk an pe ngajiannya dalam k e las pe tang di Victoria Institution. Dari
situ, be liau be lajar se ndiri hingga m e m pe role h sijil Senior Cambridge (1956).
Se jak di bangk u se k olah m e ne ngah lagi, Sam ad sudah m ulai be rk e nalan de ngan k e susaste raan di dalam dan
luar ne ge ri. Malah, pe ngarang-pe ngarang pe nting di Singapura pun se pe rti Asraf, Usm an Awang, dan Han
Suyin te lah dik e te m uinya. Sajak dan ce rpe nnya m ula te rsiar se wak tu be liau m asih di bangk u se k olah.
Se be lum te rbitnya nove l Salina yang m e ngharum k an nam anya, Sam ad m e m baca k arya-k arya Ajip R osidi,
R e ndra, Pram oe dya, Achdiat, Ham zah dan W ijaya Mala. Be liau juga m e m baca nove l-nove l Barat se pe rti Oliver
Twist, Wuthering Height dan Almayers Folly. Be liau m e nggunting ce rpe n-ce rpe n daripada ak hbar te m patan dan
m e ngk ajinya se be lum m e nghasilk an ce rpe nnya. Ke giatan m e nte rje m ah be be rapa k arya saste ra asing juga
se cara tidak langsung m e m pe rk uat m inatnya te rhadap k e susaste raan. Se galanya ini m e m bulatk an te k ad dan
fik irannya untuk be rk e cim pung dalam bidang pe nulisan, dan hasilnya, Sam ad be rupaya m e nghasilk an
pe lbagai ge nre : sajak , nove l, dram a, e se i/k ritik an dan te rje m ahan. Ke ce nde rungannya te rhadap dunia
saste ra te lah be rak ar dan be rk e m bang dalam dirinya se jak k e cil lagi apabila be liau se lalu m e nde ngar ce ritace rita daripada ibunya. Daripada pe ngak uannya yang m e re ndah diri, Sam ad be rk ata : ... k alaulah saya
dite rim a se bagai pe nulis saya lahir daripada Batu Be lah batu Be rtangk up. Saya m asih te tap m e nde ngar
ce rita ini walaupun orang yang m e nce ritak annya k e tik a m e m andik an saya, m e nyuapk an m ak an saya dan
m e nidurk an saya sudah tidak ada lagi.
Pe k e rjaan pe rtam a Sam ad Said ialah se bagai k e rani di Hospital Um um Singapura. Be liau be rasa be runtung
be k e rja di hospital itu k e rana am at suk ar baginya m e ndapat k e rja di m ana-m ana pun pada wak tu itu. Te tapi,
di hospital itu, be liau tidak lam a be k e rja dan hanya dapat be rtahan se lam a e nam bulan saja. Sam ad
k e m udian be rpindah k e Kuala Lum pur untuk be k e rja de ngan ak hbar Fikiran Rakyat di bawah pim pinan Ahm ad
Boe stam am . Se le pas e nam bulan di Kuala Lum pur, be liau k e m bali se m ula k e Singapura dan be k e rja de ngan
ak hbar m ingguan Utusan Zaman di bawah Usm an Awang. Apabila Syarik at Utusan Me layu be rpindah k e Kuala
Lum pur dan Usm an Awang, Said Zahari, Pe ngarang Utusan Melayu wak tu itu be rpindah sam a, Sam ad Said juga
turut be rhijrah. A. Sam ad Ism ail, Pe ngarang Berita Harian k e tik a itu, te lah m e m ujuk Sam ad Said agar
m e nye rtai Berita Harian. Di se k itar tahun 1960-an Sam ad se k ali lagi be rtuk ar k e rja. Apabila A. Sam ad Ism ail
dibe rik an tugas le bih be sar dalam surat k habar The New Straits Times, Sam ad Said pula dilantik m e njadi
Pe ngarang Berita Harian. Se m asa A. Sam ad Ism ail be rada dalam tahanan, be liau te lah dilantik m e njadi
pe nolong k has k e pada Pe ngarang Kum pulan The New Straits Times di sam ping m e njalank an tugasnya se bagai
Pe ngarang Berita Harian.
Te tapi Sam ad m e nye dari bahawa m inatnya dalam bidang pe nulisan dan
tanggungjawab yang be sar yang diam anahk an k e padanya bole h m e rugik an, buk an sahaja bak at dan
k re ativitinya, te tapi dunia k e susaste raan um um nya. Juste ru, Sam ad Said m inta dibe bask an daripada m e njadi
Pe ngarang Berita Harian dan m ulai 8 Mac 1978 Sam ad be rtugas se bagai se orang daripada e nam orang
pe nolong k has de ngan tugas-tugas te rte ntu se pe rti m e nulis re ncana pe ngarang dan artik e l feature. Se jak
ak hir 1981, be liau be rtugas se bagai Ke tua Pe ngarang ak hbar Warta Teberau. Jawatan te rak hir A. Sam ad Said
ialah se bagai Ke tua Pe nge m bangan Saste ra dalam Kum pulan Ak hbar The New Straits Times, Kuala Lum pur.
Kini A. Sam ad Said m e num puk an se luruh m asa dan pe rhatiannya k e pada bidang pe nulisan.
Iste rinya, pe nyair Salm i Manja, se orang pe nulis yang cuk up dik e nal ole h pe m inat-pe m inat saste ra.
Sam ad, Salm i juga m e nulis sajak dan ce re k a.

Se pe rti

Ke jayaan A. Sam ad Said se bagai saste rawan ialah hasil daripada pe ngalam annya dan be rk at k e rajinannya
m e m baca k arya-k arya orang lain. Dalam k arya Sam ad k ita m e lihat k e te litian dan k e ce rm atannya se bagai
pe ngarang. Be liau buk an sahaja be gitu ce rm at dan te liti m e nghadapi dan m e m be ntuk watak -watak , te tapi
juga te rhadap alam , be nda hidup dan m ati, yang m e njadi latar ce ritanya. Be liau se olah-olah m e ncari e rti
dalam se m uanya itu. Sam ad juga se dar bahawa untuk m e lahirk an k arya yang be re rti, se se orang tidak hanya
be rgantung k e pada bahan dan bak at k e k uatan fik iran sahaja, te tapi pe m bacaan dan pe ngalam an yang luas
am atlah pe nting. Ke rana itu, Sam ad m e luask an pe m bacaannya k e pada bidang politik , sosiologi, e k onom i
dan psik ologi se rta k arya-k arya be sar Li Po, Tu Po dan R abindranath Tagore . C ara be liau m e m baca agak
ane h, yak ni de ngan m e nggaris atau m e nanda ayat-ayat, dialog-dialog atau ungk apan-ungk apan yang
m e narik dalam prosa, nove l, dan m alahan puisi.
Ini m e m pe rlihatk an be tapa te liti pe m bacaan dan

pe m e rhatiannya. Sik ap te litinya ini te rpancar juga pada de sk ripsi dan dalam dialog-dialog k aryanya.
Sungguhpun Sam ad sangat m e ngutam ak an nilai saste ra, be liau tidak pula m e nolak k onse p Se ni untuk
Masyarak at, m alah puisinya yang pe rtam a dibe rinya judul Untuk Angk atan 50 yang te rsiar dalam Utusan
Zaman (1950). Sam ad se ndiri pe rnah m e njadi anggota ASAS 50, badan pe nulis yang be rge rak de ngan slogan,
Se ni untuk Masyarak at , te tapi pe nde k atan Sam ad be rbe za daripada pe nulis-pe nulis lain.

Be liau be rhasil

m e m aduk an tugas saste ra de ngan nilai yang dipe rluk an.


Be liau dianggap se bagai tok oh yang
m e nghubungk an saste rawan-saste rawan 50-an yang m e m e ntingk an te m a dan m e se j de ngan saste rawansaste rawan ge ne rasi k e m udiannya yang le bih ce nde rung m e ne k ank an nilai dalam k e susaste raan.
Me sk ipun Sam ad lahir di te ngah-te ngah Angk atan 50, te tapi daya ciptaannya be rbe za daripada tok oh-tok oh
ASAS 50 yang lain. Hal ini de m ik ian k e rana, be liau dibe sark an di k ota k osm opolitan Singapura, te rdidik
se cara form al dalam bahasa Me layu dan Ingge ris, dan tidak pe rnah se cara ak tif te rlibat dalam pe rjuangan
politik atau ide ologi yang m e ne ntang pe njajah.
Tok oh-tok oh lain itu te rlibat de ngan pe rjuangan
m e m be bask an m asyarak at, k arya m e re k a be rlatarbe lak angk an dae rah pe de saan dan rak yat, le bih banyak
te rde dah k e pada bahan bacaan dari Indone sia, dan yang se cara se dar, m e njadik an saste ra se bagai alat
k e dua dalam pe rjuangan m e nuntut k e m e rde k aan. W alaupun Sam ad be rgaul de ngan m e re k a dalam satu
pe riode yang sam a dan m e m punyai latar be lak ang dan pe ndidik an yang be rbe za, nam un Sam ad cuba
m e nyam ak an cita-cita saste ranya de ngan m e re k a te tapi m e m be zak an dirinya dari se gi stail dan pe ncapaian.
Nove l pe rtam anya, yang asalnya be rjudul Gerhana k e m udian dite rbitk an de ngan judul Salina ialah se buah
nove l yang te bal dan be rjaya m e ngangk at m artabat k e susaste raan Me layu k e tahap yang disifatk an ole h
Profe sor A. Te e uw dan se se te ngah sarjana se bagai be rtaraf antarabangsa. Nove l yang hanya m e m e nangi
hadiah pe nghargaan dalam pe raduan pe nulisan nove l anjuran De wan Bahasa dan Pustak a (1958) dan yang
dihasilk an ole h Sam ad se wak tu be liau baru be rusia 23 tahun ini, ak hirnya m e njadi se buah k arya yang m e njadi
garis pe m isah antara k arya-k arya pe nulis lam a de ngan baru dan antara Sam ad de ngan pe nulis-pe nulis 50-an.
Salina m e nce ritak an k e hidupan m asyarak at te rutam a orang Me layu di Kam pung Kam bing, Singapura se le pas
Pe rang Dunia Ke dua. Ia m e nggam bark an k e m isk inan, k e runtuhan m oral di k ota, dan pe rge lutan untuk
m e m pe rtahank an pe ribadi di te ngah-te ngah k e bobrok an. Ini buk anlah pe rsoalan yang sam a se k ali asing
dalam k e susaste raan Me layu, te tapi Sam ad te lah m e m pe rlihatk an k e bole han se ninya de ngan m e luk isk an
se m ua hal ini se cara artistik m e lalui dialog-dialog dan tingk ah lak u watak -watak nya. Manusia yang lahir
dalam Salina ialah m anusia yang natural buk annya yang m e nje lm a se bagai bone k a de ngan sifat-sifat hitam
putihnya. Nove l ini te lah diadaptasi m e njadi be ntuk te ate r ole h dram atis Johan Jaaffar dan dipe ntask an
se m pe na Pe sta Ke se nian Kuala Lum pur (1986), dan k e m udiannya di Singapura.
Se pe rti Salina, nove lnya Sungai Mengalir Lesu juga m e nam pilk an pe ngalam an langsung Sam ad dalam
m asyarak at yang m e nde rita ak ibat pe rang. Pe m e rintahan Je pun yang singk at di Singapura dan pe nde ritaan
m asyarak at ak ibat pe rang, m e m be rik an k e san yang cuk up k uat dalam diri Sam ad yang pada m asa itu m asih
k anak -k anak lagi. Be liau m e ngutip k e m bali butir-butir pe ngalam an itu untuk m e nce ritak an k e adaan orang
Me layu dan orang Indone sia yang hidup m e larat dan m e njadi buruh di Singapura.
Di sam ping nove l, Sam ad juga m e m pe rlihatk an k e k uatannya dalam pe nulisan puisi se pe rti yang te rk um pul
dalam k um pulan Liar di Api. Be liau antara pe nulis yang te rawal m e lak uk an e k spe rim e n dalam sajak -sajak
be bas. Se le pas itu, be be rapa buah lagi k um pulan puisinya te lah dite rbitk an se pe rti Benih Harapan (1973), Daun
Semalu Pucuk Paku (1975) dan Benih Semalu (1984).
Sam ad m e m be rik an banyak wak tu untuk m e nulis be be rapa buah lagi nove lnya se pe rti Di Hadapan Pulau. Langit
Petang dan Daerah Zeni. Se buah buk u te ntang latar be lak ang pe ngalam annya m e nulis Salina, Sungai Mengalir
Lesu dan Langit Petang te lah dite rbitk an, be rjudul Dari Salina ke Langit Petang. Ia m e rupak an hasil tulisan
be rcorak autobiografi, rak am an pe ngalam an Sam ad yang m e nce ritak an bagaim ana be liau lahir m e njadi
se orang pe ngarang dan prose s pe nghasilan tiga buah nove lnya yang pe nting itu.
Pe ncapaian dan sum bangan Sam ad Said dalam m e m pe rk aya dan m e ninggik an nilai k e susaste raan Me layu
te lah m e ndapat pe nghargaan pe m e rintah apabila pada 29 Me i 1976, be rsam a-sam a be be rapa pe ngarang
lain, be liau diik tiraf se bagai Pe juang Saste ra. Tahun 1979, juga turut m e m be ri e rti k e pada Sam ad, apabila
be liau dilantik ole h Pe rdana Me nte ri se bagai salah se orang anggota pane l Anuge rah Saste ra dan dalam tahun
yang sam a, be liau te lah dipilih m e ne rim a Hadiah Pe nulisan Asia Te nggara (S.E.A. Write Awards). Ke m uncak
pe ncapaian Sam ad se bagai saste rawan ialah apabila be liau dinobatk an se bagai Saste rawan Ne gara 1985.
Dalam m ajlis pe nganuge rahan itu, te lah dipe ntask an se dutan dram a te rbaru A. Sam ad Said be rjudul W ira
Buk it. Dalam tahun 1993, A. Sam ad Said m e ne rim a Anuge rah ASEAN
1993 (Kate gori Saste ra) daripada
Ne gara Brune i Darulsalam .
Se lain pe ngik tirafan dalam bidang saste ra, A. Sam ad Said juga te lah dianuge rahk an darjah k e be saran Ne ge ri
Me lak a yang m e m bawa ge laran `Datuk dalam tahun 1997 ole h Yang Dipe rtua Ne ge ri Me lak a.
KA RYA
Novel

- Salina, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a 1961, 495 hlm .
- Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikir, Me lak a: Pe ne rbitan Abbas Bandung, 1966, 103 hlm .
- Sungai Mengalir Lesu, Kuala Lum pur: Pustak a Gunung Tahan, 1967, 135 hlm . Dite rbitk an k e m bali ole h

De wan Bahasa dan Pustak a, 1984, 137 hlm .

Di Hadapan Pulau, Kuala Lum pur : Pustak a Siste m Pe ndidik an, 1978, 129 hlm .
Adik Datang, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Adabi Sdn. Bhd., 1980, 220 hlm .
Langit Petang, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1980, 143 hlm .
Daerah Zeni, Pe taling Jaya: Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd.; 1985, 182 hlm .

- Hujan Pagi, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1992, 418 hlm .
- Cinta Fansuri, Pe taling Jaya: Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd.; 1994, 156 hlm .
Novel Remaja Kanak-kanak

- Bendera Merah di Atas Bukit, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1968, 79 hlm .
- Lima Kawan ke Rumah Rahsia, Kluang: Pustak a Pe ndidik an Sdn. Bhd., 1968, 101 hlm .
- Jangan Ikut Jalan Ini, Singapura: Pustak a Nasional, 1969, 101 hlm .
- Mengejar Tetamu di Waktu Senja, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1974, 94 hlm .
- Yang Berat Sama Dipikul, Singapura: Pustak a Nasional, 1969, 85 hlm .
- Keledang, Kuala Lum pur; Mac Millan Publishe rs Ltd., 1979, 143 hlm .
- Antara Kabus ke Kabus, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1980, 67 hlm .
- Di Simpang Jalan, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1980, 95 hlm .
- Jalan Retak, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1980, 65 hlm .
Cerpen

- Liar di Api, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad. t.th., 183 hlm .
- Daun-daun Berguguran (be rsam a Salm i Manja), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1962, 152 hlm .
- Debar Pertama, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1964, 76 hlm .
- Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja?, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1966, 118 hlm .
- Panorama (Pe ny.), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1966, 112 hlm .
- Bunga Gunung (Pe ny.) Kuala Lum pur: Be rita Publishing Sdn. Bhd., 1982, 153 hlm .
- Angin Pulau (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: Te k s Publishing Sdn. Bhd. 1985, 153 hlm .
- Angin Pulau (antologi be rsam a), Pe taling Jaya: Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd., 339 hlm .
- Titisan Indah di Bumi Merkah (antologi be rsam a), Pe taling Jaya: Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd., 1985, 405
hlm .

- Hati Muda Bulan Muda: Kumpulan Cerpen 1954 1992 (Pe ny. O thm an Pute h), Kuala Lum pur: De wan Bahasa
dan Pustak a, 1993,495 hlm .
Puisi

- Liar di Api, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad. t.th., 183 hlm .
- Puisi Baru Melayu 1942 1960 (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1961, 26
hlm .

- Daun-daun Berguguran (be rsam a Salm i Manja), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1962, 152 hlm .
- Sajak-sajak Melayu Baru 1946 1961/Modern Malay Verse 1946-1961 (dwibahasa), (antologi be rsam a),
Kuala Lum pur: Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd., 1969 (ce tak an k e e m pat), 135 hlm . C e tak an pe rtam a 1963.

Benih Harapan, Kuala Lum pur: Grafik a Se ndirian Be rhad, 1973, 24 hlm .
Daun Semalu Pucuk Paku, Kuala Lum pur: Balai Pe ne rbitan Nusa, 1975, 39 hlm .;
Kuala Lumpur (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: GAPENA, 1975, 57 hlm .
Pilihan Puisi Baru Malaysia-Indonesia (anatologi be rsam a), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a,
1980, 314 hlm .
Puisi-puisi Nusantara (antologi be rsam a), Kuala Lum pur : De wan Bahasa dan Pustak a, 1981, 294 hlm .

- Benih Semalu, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1984, 69 hlm . (cantum an dua antologi: Benih
Harapan dan Daun Semalu Pucuk Paku).

- Bintang Mengerdip (antologi be rsam a), Kuala Lum ur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1984, 75 hlm .
- 100 Sajak Malaysia (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: Tra-Tra Publishing & Trading Sdn. Bhd., 1984, 141
-

hlm .
Bunga Gerimis (antologi be rsam a), Pe taling Jaya, Pe ne rbit Fajar Bak ti Sdn. Bhd., 1986, 132 hlm .
Puisirama Merdeka (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: PENA, 1986, 141 hlm .
Malaysia dalam Puisi, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1988, 316 hlm .

An Anthology of Contemporary Malaysian Literature (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan
Pustak a, 1988, 413 hlm .
Kumpulan Puisi Malaysia/Malaysian Poetry (1975 1985) (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: De wan
Bahasa dan Pustak a, 1988, 167 hlm .

- Puisi Baharu Melayu (1961-1986) (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1990,
941 hlm .

- Balada Hilang Peta, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1993, 69 hlm .
- Suara Rasa/Voice from Within (antologi be rsam a), Kuala Lum pur: Maybank , 1993, 228 hlm .
Drama

Di Mana Bulan Selalu Retak, Singapura: Malaysia Publication Ltd. 1965, 135 hlm .
Ke Mana Terbangnya Si Burung Senja, Kuala Lum pur: Pustak a Me layu Baru, 1966, 118 hlm .
Wira Bukit, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1986, 92 hlm .
Lantai T. Pinkie, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1996, 137 hlm .
Lazri Meon Daerah Zeni, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1992, 138 hlm .

Esei/Kritikan

- Tema dan Tugas Sastera Melayu Moden (be rsam a Usm an Awang), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad,
-

1963, 199 hlm .


Damai (kata pengantar), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1966, 136 hlm .
Laungan (Kata pengantar), Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1962, 152 hlm .
Tangan yang Simpatik, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Adabi Sdn. Bhd., 1981, 279 hlm .
Between Art and Reality (Se le cte d Essays), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1994, 479 hlm .

A utobiografi

- Dari Salina ke Langit Petang, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1979, 83 hlm .
Umum

Warkah kepada Salmi Manja, Kuala Lum pur: Pe ne rbitan Fe de ral Be rhad, 1965, 68 hlm .
Antara Bulan dan Wira, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1989, 632 hlm .
Warkah Eropah, Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1991, 235 hlm .
Koleksi Terpilih A. Samad Said (Pe ny. Sarah Sadon), Kuala Lum pur: De wan Bahasa dan Pustak a, 1995, 510
hlm .

Pautan
-

Kole k si/dire k tori pe nulis: A. Sam ad said


Dunia Pe nyair: biografi
Dunia pe nyair: Syair Pe sanan Ayahanda
Syair ole h A. Sam ad Said: Te tam u se nja
A. Sam ad Said: Karya
Buk u dari k aca m ata k u: cinta baru