Anda di halaman 1dari 22

Penyediaan Rancangan Pelajaran

Pendidikan Muzik KBSR


Tahun 4
Unit Kurikulum
Jabatan Pendidikan Johor
Darul Takzim

Disediakan oleh:-

En. Nerwandy B. Yusof


Jurulatih Utama
Pendidikan Muzik Negeri Johor.
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4

Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

1 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.1.1 Detik (a) Memainkan detik Memainkan detik Memainkan Mengesan detik berkala
secara konsisten secara konsisten detik secara pada lagu.
-Pengetahuan Dan  Detik berkala untuk sepanjang untuk sepanjang konsisten untuk
Kefahaman Bahasa enam bar dalam lapan bar dalam sepanjang dua Memainkan detik berkala
Muzik meter 3 4 meter 3 4 belas bar dalam dengan perkusi badan
4 dan 4 4 dan 4 meter 3 dan 4. atau alat perkusi.
4 4

2 Aspek 2 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


TEKNIK
PENGALAMAN (a) Mempraktikkan Mengamalkan Mengamalkan Membuat latihan-latihan
MUZIKAL 2.1.1 Teknik dalam teknik tiga teknik lebih daripada nyanyian dengan
nyanyian nyanyian yang nyanyian dengan tiga teknik memberi tumpuan
betul ketika baik ketika nyanyian kepada teknik-teknik
 Aplikasi teknik - menyanyi. menyanyi. dengan baik yang dipelajari.
Postur ; Sebutan ; ketika menyanyi.
Pernafasan ;
Penghasilan ton ;
Ekspresi
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

3 Aspek 3 3.1 PENEROKAAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

EKSPRESI KREATIF  Pengalaman menemui (a) Menyusun Menghasilkan Menghasilkan Meneroka dan menemui
- Meneroka pelbagai satu gubahan lebih daripada pelbagai kesan bunyi
pelbagai kesan bunyi kreatif daripada satu gubahan secara tidak
bunyi : secara kreatif pelbagai kesan kreatif daripada konvensional daripada
Perkusi menggunakan bunyi pelbagai kesan sumber bunyi seperti
badan ; sumber bunyi menggunakan bunyi suara, alat muzik, alat
Bahan yang ditetapkan. sumber bunyi menggunakan improvisasi, perkusi
improvisasi yang ditetapkan sumber bunyi badan.
dengan yang ditetapkan
bimbingan guru. secara Memainkan alat muzik
berkumpulan secara tidak
atau konvensional.
bersendirian.

4 Aspek 4 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam lagu AB dan


ABA.
PENGHARGAAN  Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding
ESTETIK beza beza konsep beza konsep Menyatakan ciri-ciri
 Warna ton konsep muzik muzik dengan muzik dengan bentuk lagu yang
 Tekstur dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat diperdengar.
 Tempo bagi dua buah buah lagu yang buah lagu atau
lagu yang diperdengar. lebih yang Memberi respon secara
diperdengar. diperdengar. gerakan, bertulis, lakaran
grafik.

Membuat reflekssi tentang


Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
lagu-lagu yang didengari
.

5 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.1.2 Meter (a) Mengenal pasti Menyatakan ciri- Membanding Mendengar dan
jenis ciri meter 2 beza meter 2 , menyanyikan lagu dalam
-Pengetahuan Dan meter pada lagu- 4, 4, meter 2 , 4 , 4
Kefahaman Bahasa 2 ; 3 ; 4 lagu yang 3 , 4 dengan 3 , 4 dengan 4 4 3.
Muzik 4 4 4 diperdengar 4 4 jelas. 4 4 jelas.
dengan betul.

6 PENGALAMAN 2.2 PENGALAMAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Latihan memegang dan


MUZIKAL MUZIKAL memainkan dram getar,
2.2.1 Teknik dalam permainan (a) Memainkan Memainkan Memainkan dram tenor dan alat
perkusi dram dram dram perkusi lain.
getar, dram getar, dram getar, dram
 Memegang / tenor tenor tenor Memainkan alat perkusi
Mengendalikan dan alat perkusi dan alat perkusi dan alat mengiringi nyanyian dan
lain dengan betul lain dengan perkusi muzik instrumental
 Memainkan mengikut notasi betul lain dengan secara ensembel.
sepanjang dua mengikut notasi betul
bar. sepanjang mengikut skor Skor lengkap:
empat bar. lengkap secara  dua alat perkusi
berpandu.  tiga alat perkusi
 empat alat perkusi
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

7 Aspek 3 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membalas corak irama


yang diberi dengan
EKSPRESI  Pengalaman kreatif (a) Mengimprovi Mengimprovisasi Mengimprovisasi menggunakan alat
KREATIF sasi corak irama corak irama perkusi.
Mengimprovisasi corak irama sepanjang sepanjang
corak irama sepanjang dua empat bar yang melebihi empat
bar yang betul betul dari segi bar yang
dari segi nilai not nilai not dan betul dari segi
dan meter. meter. nilai not
dan meter.

8 Aspek 4 4.2 MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


INSTRUMENTAL
PENGHARGAAN (a) Membanding Membanding Membanding Melukis, melakar, menulis
ESTETIK  Memberi respon beza beza konsep beza konsep refleksi, pantun, catatan
Warna ton konsep muzik muzik dengan muzik dengan rasa dan fikiran.
Tekstur dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat
Tempo bagi dua karya karya muzik buah atau lebih Menginterpretasi muzik
muzik instrumental karya muzik yang didengari dalam
instrumental yang instrumental bentuk grafik.
yang diperdengar. yang
diperdengar. diperdengar. Mengklasifikasikan warna
ton alat muzik.

Menyediakan folio
tentang aktiviti muzik
instrumental.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

9 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


1.1.3 Tempo
PERSEPSI ESTETIK (a) Mengenal pasti Menyatakan Menyatakan ciri- Mendengar dan
 Lambat ; Cepat ; jenis perbezaan dan ciri perubahan menyanyikan lagu dalam
-Pengetahuan Dan Sederhana tempo pada lagu- perubahan tempo pada lagu pelbagai tempo.
Kefahaman Bahasa lagu yang tempo lagu yang yang
Muzik  Perubahan tempo – diperdengar diperdengar, diperdengar
Ansur cepat ; Ansur dengan betul. dengan betul. dengan jelas.
lambat

10 Aspek 2 2,2 PENGALAMAN MUZIK ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


Membuat latihan solfa
PENGALAMAN 2.2.1 Menyanyi (a) Menyanyikan pic Menyanyikan pic Menyanyikan dengan pic do ; re ; mi ;
MUZIKAL do ; do ; dengan tepat pic fa ; so ; la ; ti ; do’.
 Solfa – do ; re ; re ; mi ; fa ; so ; la re ; mi ; fa ; so ; do ; re ; mi ; fa ;
mi ; fa ; so ; la ; ti ; ; ti ; do’ secara la ; ti ; do’ dalam so ; la ; ti ; do’ Menyanyikan lagu atau
do’. berpandu dengan keratan lagu dalam lagu yang keratan lagu yang
tepat. yang diberi diberi dengan mengandungi pic do ; re;
dengan tepat. tepat. mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’.

11 Aspek 1 SISTEM NOTASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.4.1 Lambang not muzik dan (a) Mengenal pasti Mengenal pasti Membaca notasi Membaca dan menulis
-Pengetahuan Dan tanda rehat simbol simbol notasi muzik dengan notasi muzik.
 notasi muzik muzik dalam betul
Kefahaman Bahasa  tanpa baluk skor lagu yang menggunakan Membaca notasi,
Muzik  dengan betul. diberi dengan alat muzik. menyanyi dan memainkan
 betul. melodi mudah.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

12 Aspek 3 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

EKSPRESI KREATIF  Melodi (a) Mengimprovisasi Mengimprovisasi Mengimprovisasi Nyanyian solfa mengikut
satu melodi dua melodi yang lebih daripada urutan Kodaly:
yang muzikal muzikal dua melodi yang
menggunakan menggunakan muzikal  la, so, mi
pic yang pic yang menggunakan  la, so, mi, re
ditetapkan ditetapkan pic yang  la, so, mi, re, do
dengan dengan ditetapkan
bimbingan guru. bimbingan guru. dengan
bimbingan guru.

13 Aspek 1 1.4 SISTEM NOTASI (b) Mengecam not Mengecam 6-8 Mengecam Membaca dan menulis
pada not pada baluk semua not pada notasi muzik pada baluk.
PERSEPSI ESTETIK  Kedudukan not baluk dengan dengan betul dan baluk dengan
pada baluk betul. pantas. betul dan Memainkan rekoder
-Pengetahuan Dan pantas. mengikut skor yang
Kefahaman Bahasa disediakan.
Muzik
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

14 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.1.5 Corak irama (a) Mengecam lagu Mengenal pasti Menyatakan ciri- Mendengar dan
berentak zapin corak irama ciri rentak zapin menyanyikan lagu-lagu
-Pengetahuan Dan  Rentak daripada rentak zapin dengan betul. berentak Mac, Masri,
Kefahaman Bahasa sekumpulan dengan betul. Waltz, Inang dan Zapin.
Muzik  Zapin lagu yang
diperdengar Membanding beza
dengan betul. pelbagai rentak yang
diperdengar.

Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac, Masri, Waltz, Inang
dan Zapin.

15 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1 Menyanyi dan memainkan


PERKUSI pelbagai lagu dalam
PENGALAMAN 2.3.2 Memainkan alat perkusi (a) Memainkan corak meter
MUZIKAL irama dengan betul 2,4,3
 Kemahiran dari segi detik, 4 4 4
bermain perkusi tekanan, tempo dan secara solo dan
dinamik. berkumpulan.

16 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Memadankan nilai not


1.1.4 Nilai not dan tanda Menulis corak yang diperdengar dengan
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
PENGHARGAAN rehat (a) Mengecam nilai Mengenal pasti irama yang notasi yang dipaparkan.
ESTETIK not dan tanda not dan tanda diperdengar
rehat yang rehat dalam dengan betul Memadankan corak irama
 dimainkan corak irama yang menggunakan yang diperdengar dengan
 dengan betul. diperdengar not dan tanda memilih kad imbasan yang
dengan betul. rehat yang telah disediakan.
dipelajari.

17 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


PERKUSI
PENGALAMAN 2.3.2 Memainkan alat perkusi (b) Memainkan Memainkan Memainkan Membaca dan
MUZIKAL  Kemahiran bermain corak irama corak irama corak irama memainkan corak irama
sambil membaca sepanjang dua sepanjang empat sepanjang lapan dan ostinato.
notasi bar dengan betul bar dengan bar atau lebih
mengikut notasi. lancar dan betul dengan lancar
mengkut notasi. dan betul
mengkut notasi.

18 Aspek 1 1.1 IRAMA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


1.1.5 Corak irama
PERSEPSI ESTETIK (a) Mengenal pasti Mengajuk Memainkan Mendengar, menyebut
 Ostinato irama corak semula corak semula corak dan memainkan pelbagai
-Pengetahuan Dan irama ostinato irama ostinato irama ostinato ostinato irama.
Kefahaman Bahasa dalam lagu yang yang didengari yang didengari
Muzik diperdengar dengan betul. dengan betul. Memainkan ostinato irama
dengan betul. menggunakan alat
perkusi.

19 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


PERKUSI
PENGALAMAN 2.3..2 Memainkan alat perkusi (a) Menunjukkan Mempraktikkan Mengamalkan Tunjuk cara dan latihan
MUZIKAL  Aplikasi teknik – teknik teknik bermain teknik bermain teknik.
Postur ; Penjarian; yang betul rekoder yang rekoder yang
Pernafasan ; semasa bermain dipelajari dengan dipelajari
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
Embouchure ; rekoder. betul semasa dengan betul
Penglidahan ; bermain rekoder semasa bermain
Penghasilan ton ; dengan rekoder tanpa
bimbingan guru. bimbingan guru.

\
20 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic (a) Mengenal pasti Mengenal pasti Menganalisis Mendengar, membunyikan
pic dengan betul pic lagu dari segi dan memainkan pic tinggi,
-Pengetahuan Dan  Aras pic – tinggi, rendah, tertinggi dan pic dengan rendah, tengah, tertinggi
Kefahaman Bahasa Tinggi ; Rendah ; tengah, tertinggi terendah dalam tepat. dan terendah.
Muzik keratan lagu.
Tengah ; Tertinggi ; dan terendah Membuat gerakan
Terendah daripada berdasarkan aras pic yang
sekumpulan dimainkan.
bunyi yang
diperdengar Mengecam aras pic dalam
dengan betul. siri bunyi yang dimainkan.

Membaca dan mengecam


pic tertinggi dan terendah
dalam lagu yang
dinyanyikan.

21 Aspek 4 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PENGHARGAAN  Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding a)Melukis, melakar,


ESTETIK beza beza konsep beza konsep menulis refleksi, pantun,
 Warna ton konsep muzik muzik dengan muzik dengan catatan rasa dan fikiran.
 Tekstur dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat b)Menginterpretasi muzik
 Tempo bagi dua karya karya muzik buah atau lebih yang didengari dalam
muzik instrumental karya muzik bentuk grafik.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
instrumental yang instrumental c)Mengklasifikasikan
yang diperdengar. yang warna ton alat muzik.
diperdengar. diperdengar. d)Menyediakan folio
tentang aktiviti muzik
instrumental.

22 Aspek 1 1.4 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic (b) Mengecam Mengecam Menyatakan Mendengar, mengecam,
pergerakan pergerakan pic perbezaan membunyikan,
-Pengetahuan Dan  Pergerakan pic –- pic dengan betul dengan betul pergerakan pic memainkan pic menurun
Kefahaman Bahasa Melompat ; berdasarkan not- berdasarkan dalam menaik, melompat,
Muzik Mendatar ; not yang keratan lagu kumpulan- mendatar dan bertangga.
Bertangga diperdengar. yang kumpulan bunyi
diperdengar. yang Membuat gerakan
diperdengar menunjukkan pergerakan
dengan betul. pic yang dimainkan.

23 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1


PERKUSI
PENGALAMAN 2.3.2 Bermain Rekoder Latihan penjarian tanpa
MUZIKAL Secara Muzikal (a)Memainkan not-not dan dengan tiupan.
(a) Kemahiran bermain dan berkaitan dengan
membaca notasi penjarian yang betul. Latihan meniup dengan
tumpuan kepada teknik
pernafasan dan
penglidahan.

Membaca notasi - Not C


Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
tengah, D, E, F, F#, Bb , G,
A, B, C’, D’

24 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


PERKUSI
PENGALAMAN 2.3.2 Bermain Rekoder (b) Memainkan lagu Memainkan lagu Memainkan lagu Membaca dan memainkan
MUZIKAL Secara Muzikal sepanjang lapan sepanjang lapan melebihi lapan pelbagai jenis lagu dalam
bar yang bar bar yang meter
(b) Memainkan rekoder bagi pelbagai corak yang pelbagai pelbagai corak
mengiringi nyanyian atau irama dalam corak irama dalam 2 4 3
muzik instrumental pelbagai meter irama dalam pelbagai meter 4,4,4
 Melodi yang dengan betul. pelbagai dengan lancar,
mengandungi pic C meter dengan betul dan secara solo dan
tengah, D, lancar dan berekspresi. berkumpulan.
E, F, F#, G, A, B, betul.
C’, D Memainkan lagu atau
keratan lagu mengikut
 Irama skor.

- meter 2 , 3 , 4
4 4 4

- corak irama

 Ekspresi

- dinamik

25 Aspek 1 1.4 MELODI


Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, mengecam,
PERSEPSI ESTETIK 1.2.1 Pic membunyikan,
(b) Mengecam Mengecam Menyatakan memainkan pic menurun
-Pengetahuan Dan  Pergerakan pic –- pergerakan pergerakan pic perbezaan menaik, melompat,
Kefahaman Bahasa Melompat ; pic dengan betul dengan betul pergerakan pic mendatar dan bertangga.
Muzik Mendatar ; berdasarkan not- berdasarkan dalam Membuat gerakan
Bertangga not yang keratan lagu kumpulan- menunjukkan pergerakan
diperdengar. yang kumpulan bunyi pic yang dimainkan.
diperdengar. yang
diperdengar
dengan betul.

26 Aspek 2 2.3 PERMAINAN ALAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3


PERKUSI Latihan memainkan
PENGALAMAN Mengiringi lagu Mengiringi lagu Mengiringi lagu melodi kaunter frasa
MUZIKAL 2.3.2 Bermain Rekoder dengan dengan dengan demi frasa.
Secara Muzikal melodi kaunter melodi kaunter melodi kaunter
yang pendek yang dengan Menggabungkan
(b) Memainkan rekoder bagi dengan betul pendek dengan lancar dan betul permainan melodi
mengiringi nyanyian atau mengikut skor lancar mengikut kaunter dengan melodi.
muzik instrumental dengan dan betul skor atau tanpa
bimbingan guru. mengikut skor. Memainkan rekoder
 Harmoni skor.
untuk mengiringi
 melodi kaunter nyanyian atau muzik
instrumental.

27 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


1.2.2 Harmoni dan memainkan pelbagai
PERSEPSI ESTETIK (a) Mengenal pasti Mengecam jenis- Membanding muzik nyanyian dan
 Lapisan suara - kehadiran lapisan jenis lapisan bezakan jenis- instrumental secara solo
-Pengetahuan Dan suara suara dalam jenis lapisan dan berkumpulan.
Kefahaman Bahasa Dron dalam muzik muzik nyanyian suara dalam
Muzik nyanyian dengan betul. muzik nyanyian Mendengar dan
dengan betul. dengan menyanyikan dron dan
penyataan yang lagu secara berkumpulan.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
sesuai.
Menyanyikan lagu dan
memainkan ostinato
melodi berasaskan skel
pentatonik dengan alat
muzik seperti
glockenspiel atau
rekoder.

Contoh lagu:
 Jambatan
Tamparuli
 - Inang Cina

28 Aspek 3 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Nyanyian solfa mengikut


- Melodi urutan Kodaly:
EKSPRESI KREATIF (a) Mengimprovisasi Mengimprovisasi Mengimprovisasi
satu melodi dua melodi yang lebih daripada  la, so, mi
yang muzikal muzikal dua melodi yang  la, so, mi, re
menggunakan menggunakan muzikal  la, so, mi, re, do
pic yang pic yang menggunakan
ditetapkan ditetapkan pic yang
dengan dengan ditetapkan
bimbingan guru. bimbingan guru. dengan
bimbingan guru.

29 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


dan memainkan pelbagai
PERSEPSI ESTETIK 1.2.2 Harmoni (a) Mengenal pasti Mengecam jenis- Membanding muzik nyanyian dan
kehadiran lapisan jenis lapisan bezakan jenis- instrumental secara solo
-Pengetahuan Dan  Lapisan suara – suara suara dalam jenis lapisan dan berkumpulan.
Kefahaman Bahasa dalam muzik muzik nyanyian suara dalam
Muzik Ostinato Melodi nyanyian dengan betul. muzik nyanyian Mendengar dan
dengan betul. dengan menyanyikan dron dan
penyataan yang lagu secara berkumpulan.
sesuai.
Menyanyikan lagu dan
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
memainkan ostinato
melodi berasaskan skel
pentatonik dengan alat
muzik seperti
glockenspiel atau
rekoder.

Contoh lagu:

 Jambatan
Tamparuli
 Inang Cina

30 Aspek 2 2.4 Kriteria Persembahan ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

PENGALAMAN  Kesepaduan ; (a) Mengawal Mengawal Mengawal Menyanyikan pelbagai


MUZIKAL kesepaduan, kesepaduan, kesepaduan, jenis lagu secara
 Keseimbangan ; keseimbangan keseimbangan keseimbangan berkumpulan.
dan dan dan
 Koordinasi ; koordinasi suara koordinasi suara koordinasi suara Memainkan alat muzik
dan bunyi dengan dan dan dengan pelbagai jenis
baik semasa bunyi dengan bunyi dengan lagu secara
persembahan baik ketika baik dan berkumpulan.
muzik nyanyian persembahan konsisten ketika
dan muzik persembahan
instrumentaldeng nyanyian dan muzik
an bimbingan instrumental. nyanyian dan
guru. istrumental.

31 Aspek 3 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

EKSPRESI KREATIF  Pengalaman Kreatif (a) Membina satu Membina dua Membina lebih Memainkan ostinato
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
- mereka cipta ostinato ostinato irama daripada dua irama dengan alat
ostinato irama irama yang untuk mengiringi ostinato irama perkusi untuk mengiringi
sesuai untuk dua buah lagu untuk mengiringi lagu.
mengiringi yang berlainan lagu-lagu yang
sebuah lagu meter dan tempo berlainan meter
menggunakan menggunakan dan berlainan
nilai not dan nilai not dan tempo
tanda rehat yang tanda rehat yang menggunakan
ditetapkan. ditetapkan. nilai not dan
tanda rehat yang
ditetapkan.

32 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar, menyanyikan


dan memainkan pelbagai
PERSEPSI ESTETIK 1.2.3 Tekstur (a) Mengenal pasti Menyatakan Menyatakan muzik nyanyian dan
tekstur dengan betul perbezaan instrumental secara solo
-Pengetahuan Dan  Deskripsi tekstur - muzik nyanyian jenis tekstur tekstur dalam dan berkumpulan.
Kefahaman Bahasa Tebal ; Nipis dan muzik muzik nyanyian muzik nyanyian
Muzik instrumental yang dan muzik dan muzik
Memberi deskripsi tekstur
diperdengar instrumental instrumental lagu yang diperdengar.
dengan betul. yang dengan
diperdengar. deskripsi yang
betul.

34 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


1.2.4 Bentuk menyanyikan pelbagai
PERSEPSI ESTETIK (a) Mengenal pasti Membanding Menyatakan ciri- jenis lagu.
 Frasa frasa beza frasa- frasa ciri frasa lagu
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
-Pengetahuan Dan dalam lagu yang dalam lagu yang yang Memainkan rekoder
Kefahaman Bahasa diperdengar diperdengar diperdengar mengikut frasa.
Muzik dengan betul. dengan betul. dengan
penyataan yang Membuat gerakan kreatif
sesuai. berdasarkan unit-unit
frasa dalam lagu yang
dinyanyikan, dimainkan
atau diperdengar.

Ciri-ciri frasa:
 bilangan bar
 melodi yang
berulang
 corak yang
berulang
 kontur

35 Aspek 3 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam lagu AB dan


ABA.
 Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding
PENGHARGAAN beza beza konsep beza konsep Menyatakan ciri-ciri
ESTETIK - Tekstur konsep muzik muzik dengan muzik dengan bentuk lagu yang
- Tempo dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat diperdengar.
- Bentuk bagi dua buah buah lagu yang buah lagu atau
lagu yang diperdengar. lebih yang Memberi respon secara
diperdengar. diperdengar. gerakan, bertulis, lakaran
grafik.

Membuat reflekssi tentang


lagu-lagu yang didengari.

36 Aspek 1 1.2 MELODI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar , menyanyi,


1.2.4 Bentuk memainkan dan lagu-lagu
PERSEPSI ESTETIK (a) Mengecam jenis Mengecam jenis Mengecam jenis berbentuk AB dan ABA.
 Struktur – struktur lagu struktur lagu struktur lagu
-Pengetahuan Dan AB ; ABA dengan betul dengan betul dengan betul Membanding beza
Kefahaman Bahasa berdasarkan tiga berdasarkan berdasarkan seksyen-seksyen dalam
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
Muzik buah lagu yang empat buah lagu enam buah lagu lagu.
diperdengar. yang yang
diperdengar. diperdengar. Menandakan seksyen-
seksyen dalam lagu.

Aspek 3 4.1 NYANYIAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam lagu AB dan


37 ABA.
PENGHARGAAN  Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding
ESTETIK beza beza konsep beza konsep Menyatakan ciri-ciri
- Tekstur konsep muzik muzik dengan muzik dengan bentuk lagu yang
dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat diperdengar.
- Bentuk bagi dua buah buah lagu yang buah lagu atau
lagu yang diperdengar. lebih yang Memberi respon secara
diperdengar. diperdengar. gerakan, bertulis, lakaran
grafik.

Membuat reflekssi tentang


lagu-lagu yang didengari.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

38 Aspek 1 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Membuat lakuan kreatif


bagi menunjukkan dinamik
PERSEPSI ESTETIK 1.3.1 Dinamik (a) Menyatakan jenis Menandakan Menyatakan dalam lagu yang
dinamik pada dinamik dengan perbezaan didengari, dinyanyikan dan
-Pengetahuan dan  Lembut ; Kuat ; lagu-lagu betul pada skor dinamik dalam dimainkan.
Kefahaman Bahasa Beransur lembut ; yang diperdengar lagu seperti yang lagu-lagu yang
Muzik Beransur kuat dengan betul. diperdengar. diperdengar Memainkan dinamik
dengan dengan alat perkusi dan
penyataan yang rekoder.
sesuai.
Mendengar lagu dan
menuliskan lambang
dinamik pada senikata dan
skor lagu yang mudah
secara berpandu.

39 Aspek 3 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Melukis, melakar, menulis
refleksi, pantun, catatan
PENGHARGAAN  Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding rasa dan fikiran.
ESTETIK - Tempo beza beza konsep beza konsep
- Rentak konsep muzik muzik dengan muzik dengan Menginterpretasi muzik
- Dinamik dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat yang didengari dalam
bagi dua karya karya muzik buah atau lebih bentuk grafik.
muzik instrumental karya muzik
instrumental yang instrumental Mengklasifikasikan warna
yang diperdengar. yang ton alat muzik.
diperdengar. diperdengar.
Menyediakan folio
tentang aktiviti muzik
instrumental.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

40 Aspek 2 1.3 EKSPRESI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mendengar dan


1.3.2 Mud menyanyikan pelbagai
PERSEPSI ESTETIK (a) Menyatakan jenis Menyatakan Menyatakan jenis lagu.
Riang ; Sedih ; mud empat buah jenis mud jenis mud
-Pengetahuan Dan Bersemangat ; Cemas ; lagu yang enam buah lagu lapan buah lagu Membuat lakuan kreatif
Kefahaman Bahasa Takut ; Tenang diperdengar yang yang bagi menunjukkan mud
Muzik dengan betul. diperdengar diperdengar dalam lagu yang
dengan dengan didengari, dinyanyikan dan
betul. betul. dimainkan.

41 Aspek 3 4.2 INSTRUMENTAL ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Melukis, melakar, menulis


refleksi, pantun, catatan
PENGHARGAAN  Memberi respon (a) Membanding Membanding Membanding rasa dan fikiran.
ESTETIK - Warna ton beza beza konsep beza konsep
- Tekstur konsep muzik muzik dengan muzik dengan Menginterpretasi muzik
- Dinamik dengan betul betul bagi tiga betul bagi empat yang didengari dalam
bagi dua karya karya muzik buah atau lebih bentuk grafik.
muzik instrumental karya muzik
instrumental yang instrumental Mengklasifikasikan warna
yang diperdengar. yang ton alat muzik.
diperdengar. diperdengar.
Menyediakan folio
tentang aktiviti muzik
instrumental.
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan
42 Aspek 1 1.4 SISTEM NOTASI ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Mengecam, menyalin,
1.4.2 Tanda Isyarat dan Istilah membuat latihan menulis
PERSEPSI ESTETIK (a) Menyebut tanda Mengenal pasti Menganalisis tanda-tanda isyarat.
 piano ; forte ; andante ; isyarat tanda isyarat dan skor muzik
-Pengetahuan Dan allegro ; dan istilah muzik, istilah dalam skor dengan betul Menyebut istilah yang
Kefahaman Bahasa legato ; staccato ; dengan betul. muzik, dengan secara diberi.
Muzik Frasa ; Kaitan ; Harkat ; betul. berpandu.
Tanda kromat ; Menyatakan maksud
istilah.
fermata/pause ; Baluk ;
Garis bar ; Memadankan istilah
Garis tamat ; dengan maksud yang
Klef trebel diberi.

Menganalisis skor
dengan memberi fokus
kepada:
- bilangan bar
- frasa
- jenis not
- dinamik
- tempo
- tanda isyarat

43 Aspek 3 MUZIK MASYARAKAT ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 Fungsi lagu seperti


MALAYSIA - Perayaan
PENGHARGAAN (b) Mengenal pasti Membanding Membanding - Upacara
ESTETIK  Meneliti fungsi beza fungsi beza fungsi - Tarian
- Fungsi muzik dan muzik dan muzik dan Membuat refleksi tentang
konsep muzik konsep muzik konsep muzik muzik masyarakat
dengan betul dengan betul dengan betul Malaysia.
bagi lagu bagi dua buah bagi tiga buah
masyarakat lagu masyarakat atau lebih lagu Menyediakan folio
Malaysia yang Malaysia yang masyarakat tentang aktiviti muzik
diperdengar. diperdengar. Malaysia yang masyarakat Malaysia.
diperdengar.  jenis lagu
 pakaian
 alat muzik
Cadangan Aktiviti /
Minggu Aspek Item Hasil Pembelajaran
Catatan

Contoh lagu

Muzik Kuda Kepang


Muzik Dikir Barat
Muzik Dongdang Sayang
Muzik Caklempong
Muzik Tarian Singa
Muzik Nobat

Anda mungkin juga menyukai