LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN

DAN PEMULIHARAAN TUMBUHAN
SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
1. PemeIiharaan dan pemuIiharaan
tumbuh-tumbuhan semuIa jadi
dan hidupan Iiar perIu
diusahakan bagi mengatasi
ancaman kepupusan fIora dan
fauna
2. PemeIiharaan hutan meIibatkan
usaha-usaha membeIa dan
menjaga hutan supaya tidak
Pemuliharaan hutan adalah usaha-
usaha memperbaik dan
mengembalikan keadaan hutan yang
telah tercemar kepada keadaan
semula jadinya
Majlis Perhutanan Malaysia
berperanan mengurus, memelihara,
dan memulihara hutan
Majlis ini menetapkan keluasan
hutan yang dibenarkan ditebang bagi
setiap negeri pada setiap tahun
Agensi kerajaan yang terlibat adalah
seperti Jabatan Perhutanan, Ìnstitusi
Penyelidikan Hutan Malaysia (FRÌM)
dan PERHÌLÌTAN
Jabatan Perhutanan menjalankan
penghutanan (penanaman) semula
Hutan yang telah ditebang ditanam
dengan pokok-pokok yang bermutu
dan matang serta tahan terhadap
serangan penyakit Contohnya, pokok
jenis pain dan akasia yang cepat
matang dan dapat ditebang dalam
jangka masa 15 tahun
Projek penanaman semula dijalankan
di negeri , Pahang, Johor, Selangor,
Negeri Sembilan, Perak, Terengganu,
Kelantan, Sabah, Sarawak
PROJEK LADANG HUTAN KOMPENSATORÌ
DÌJALANKAN UNTUK MEMBEKALKAN BAHAN
KAYU KEGUNAAN AM BAGÌ MEMENUHÌ
PERMÌNTAAN PASARAN TEMPATAN
MATLAMAT PROJEK ÌNÌ ÌALAH
MENAMBAHKAN BAHAN KAYU DALAM
PUSÌNGAN 15 TAHUN DENGAN PENANAMAN
SEMULA SEPERTÌ ACACIA MANGIUM,
YEMANE DAN BATAI.
SEBAGAÌ HUTAN SÌMPAN
JABATAN PERHUTANAN MALAYSÌA
MEWARTAKAN BANYAK KAWASAN HUTAN
SEBAGAÌ HUTAN SÌMPAN
PENEBANGAN HUTAN DAN AKTÌVÌTÌ
PEMBURUAN HÌDUPAN LÌAR DÌ KAWASAN
KAWASAN ÌNÌ ADALAH DIHARAMKAN
JABATAN HÌDUPAN LÌAR DAN TAMAN NEGARA
(PERHÌLÌTAN) BERTANGGUNGJAWAB
MELÌNDUNGÌ HÌDUPAN LÌAR
. TAMAN LAUT JUGA DÌTUBUHKAN UNTUK
MELÌNDUNGÌ HÌDUPAN AKUATÌK SEPERTÌ DÌ
PULAU REDANG, PULAU TIOMAN, PULAU
KAPAS, DAN PULAU PERHENTIAN
KAWASAN PEFLINDUNCAN HIDUPAN LIAF
Kawasan
PerIindungan Hidupan
Liar
Hidupan Liar yang
DiIindungi
Hutan Simpan KabiIi,
SepiIok Sabah
Orang utan
Hutan Simpan Endau-
Rompin di Johor
Badak sumbu
Hutan Simpan KuaIa
Gandah di TemerIoh
Pahang
Gajah
Hutan PerIindungan
Hidupan Liar di Krau,
Pahang
SeIadang
Kawasan
PerIindungan Burung
Burung
PENGELUARAN PERMÌT-PERMÌT SENJATA
APÌ BAGÌ TUJUAN PEMBURUAN DÌHADKAN
ÌNSTÌTUSÌ PENYELÌDÌKAN HUTAN MALAYSÌA
(FRÌM) MENJALANKAN PENYELÌDÌKAN BAGÌ
MENGHASÌLKAN BAKA POKOK YANG
BERMUTU TÌNGGÌ
TÌNDÌKAN ÌNÌ BERTUJUAN UNTUK
MENÌNGKATKAN PENGURUSAN SUMBER
HUTAN DAN MENJAMÌN PENGEKALAN
TUMBUH TUMBUHAN SEMULA JADÌ SERTA
BEKALAN BALAK YANG BERTERUSAN
FAWATAN SILVIKULTUF DIJALANKAN DACI
MEMASTIKAN HANYA POKOK YANC DEFHAFCA
DIDEFI PELUANC TUMDUH
POKOK-POKOK YANC TIDAK DEFNILAI DAN
DEFSAINC DENCAN POKOK LAIN DIFACUN ATAU
DIPOTONC
JADATAN PEFHUTANAN MALAYSIA
MENUMDUHKAN LADANC HUTAN UNTUK
MENDAPATKAN DELAKAN SECAFA DEFTEFUSAN
KIFA ÷ KIFA 30%KAWASAN DI MALAYSIA
DIJADIKAN HUTAN SIMPAN KEKAL
HUTAN DITANAM SECAFA LADANC DAN
DITEDANC MENCIKUT CILIFAN SELEPAS 30
ATAU 55TAHUN
HANYA POKOK YANC CUKUP DESAF YANC
DIPILIH UNTUK DITEDANC
PENANAMAN SEMULA DIJALANKAN
SELEPAS PENEDANCAN POKOK-POKOK
DI KEDAH DAN PEFLIS POKOK JATI
DITANAM DI LADANC HUTAN

3 . 809.3 202:..3 90.3.5 9.7..3907-.3 0. :9.3 0:..3 802:.7..8.9./3. .3 .:3 038 07.9 . 202507-.5.3 :9../.-... /.7./.8.7. # .3 :9.3.. :8.3 3899:8 !030/. . !02:.8 3 20309.7 05.3 .3.3 -. -07507.8 !07:9.3 /90-.3 .3 :9.3 .3/-03. 809..3 203:7:8 2020.3 .3 !07:9. /.02. :8.3 20302-.5 3007 5. 0.3 :9. 907. 805079 .8.././.3 ..././.

.-.3.3 503.347 007 $02-..3.3 /. 2.3 447 $0..3.05.3 !07:9. 9. /90-.3 /. :9.9.3 /9.3.3 203.:3 !740 503..8.2 /03. 9.3. .2 .9 43943.5.3-072:9: /./.3 2.3 !07.2.9.9 2.3 907.3.3.5 807.3 .3.8.390.3 503.9 /90-.3 802:.3: .3 503:9.2. /.3 /.3.3/.9.. 544 038 5. %0703.3 8079.3 544 544 . ..3 802:.3 .3 / 3007 !.3.

!#  &% !$% # &%&  & &  & !#% !$# %!% %% !# !&$   & %& ! $& $!#% &  % .

$ &% $! % !#&% $ #% $ &% $ &% $! ! &% %'% !&#& &! # $ $  # % &! # % & &! # # !#% #%& % &% & %&& &%& & &! &% $!#% !&& # !&& % !&& !$ !&& !#% .

.

- 7.3 :7:3 ..3 /:5.8.3 /:5.3 .: #4253 / 447 :9.7/ 7..: !.3 $25./..$ !#& &! # .3 $25..3 :7:3 . $0.3 :9.3 !073/:3.3 3/.3 :9.-.3/. 8:2-: .3 !073/:3.3 /:5.3 3/:3 .3 . :9.. / %02074 !.3 !073/:3.3 . .3 $054 $.7.3 :.3 ..7 :9.8.3 $25./.

.

!&# !#% !#% $% ! %&& !&#& $%%&$ ! &% $ # ! $ !  #&%& % % #%&& &%& % !&#&$ $&# &%  ! %&& %&& $& $#%  #%#&$ .

#% $'&%&#  $% !  ## # !& %&& !  !  % # #$ !  #& %& ! % % !#&% $ && &% &%& !% $# #%#&$ # # $ $ &% $! .

&% % $#  % &% # $!$  %& %& !  &&! $# ! &%& % ! $& $!$ ! !  !   !#$ !  % %  &% .