Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012

3.0 WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Dalam memandu pembangunan negara menjadi negara maju, Dasar Wawasan Negara menggariskan teras
utama dasar:-
3.1 PENGENALAN
• Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkan semangat
Melalui Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012, suatu rangka kerja pembangunan telah patriotik, menaikkan kematangan politik, membina masyarakat supaya lebih sanggup bertolak ansur
disediakan bagi memandu pembangunan di Kawasan RT sepanjang tempoh berkenaan. Senario semasa dan penyayang yang tersemat dengan nilai positif serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan
pembangunan memperlihatkan Kawasan RT adalah sebuah daerah luar bandar yang mengalami senario ekonomi;
pembangunan yang rendah di Negeri Kedah. Dengan adanya rangka kerja pembangunan ini, Kawasan RT • Mewujudkan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan
dijangka akan melalui suatu proses transformasi yang dapat meningkatkan senario pembangunannya pada ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kumpulan etnik serta wilayah;
masa hadapan. Laporan Teknikal telah dapat mengenalpasti kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan • Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan,
dalam memajukan Kawasan RT. Adalah dirancang dalam tempoh 10 tahun ini, Kawasan RT akan memiliki institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro;
asas-asas yang kukuh sebagai persediaan menghadapi senario pembangunan yang lebih bersemarak
• Mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi;
selepas tempoh berkenaan. Sebagaimana wawasan oleh Negeri Kedah untuk mencapai status negeri maju
• Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai langkah strategik untuk meningkatkan
pada Tahun 2010 dan Negara Malaysia pula mencapai status negara maju pada Tahun 2020, maka rangka
nilai ditambah semua sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran bangsa;
kerja ini akan menyediakan perancangan-perancangan yang selari dengan hasrat tersebut. Di era Negara
• Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkebolehan,
Maju dan Negeri Maju, Kawasan RT wajar menjadi sebuah Daerah Luar Bandar Yang Maju. Dalam konteks
produktif dan berpengetahuan;
kesalinghubungan antara kawasan bandar dan luar bandar, Kawasan RT akan mengukuhkan
• Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka
kepentingannya yang tersendiri sebagai salah satu entiti dalam sistem perbandaran. Konsep Pembangunan
panjang.
Pilihan telah disediakan bagi menggambarkan bentuk pelaksanaan rangka kerja ini dalam konteks reruang.
Strategi-strategi pembangunan turut digariskan bagi menggerakkan rangka kerja pembangunan Kawasan RT
Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3 2001-2010) digubal bagi merealisasikan Dasar
dalam tempoh 2002-2012.
Wawasan Negara bagi tempoh 10 tahun yang pertama. Ianya mengandungi dasar dan program untuk
meneruskan kemajuan pembangunan negara untuk tempoh berkenaan. Secara hierarkinya, Dasar Wawasan
Negara dan RRJP3 akan turut diadaptasi dan diperincikan pelaksanaannya di peringkat negeri.
3.2 PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NEGARA DAN NEGERI PADA MASA HADAPAN

3.2.1 Dasar Wawasan Negara (2001-2020)


3.2.2 Wawasan Kedah Maju 2010

Di peringkat negara, Dasar Wawasan Negara (2001-2020) telah menggantikan Dasar Pembangunan
Negeri Kedah Darul Aman telah meletakkan sasaran untuk menjadi negeri maju 10 tahun lebih awal daripada
Nasional (1991-2000) bagi meneruskan usaha mencapai Wawasan 2020. Dasar Wawasan Negara
sasaran Wawasan 2020. Perspektif pembangunan negeri telah menetapkan Wawasan Kedah Maju 2010
menetapkan matlamat iaitu:-
sebagai halatuju pembangunan negeri. Matlamat wawasan berkenaan adalah:-

“Untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang progresif dan makmur yang hidup dalam keharmonian serta
“Mencapai taraf Negeri Maju menjelang Tahun 2010 dengan ekonomi yang mampan dan masyarakat yang
berkongsi untung nasib sepenuhnya dengan saksama. Pertumbuhan ekonomi akan terus diusahakan di
progresif. Kemajuan yang ingin dinikmati bukan terhad kepada kemajuan ekonomi dan kebendaan semata-
samping tumpuan kepada pengurangan kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat serta pengurangan
mata tetapi kemajuan yang seimbang dalam aspek sosial, politik, kebudayaan dan kerohanian”.
ketidakseimbangan sosial, ekonomi dan wilayah. Di samping meningkatkan tahap kebendaan dan
kemakmuran, usaha khusus akan diambil untuk menanam nilai sosial dan kerohanian bagi mengimbang
sikap kebendaan yang keterlaluan. Dasar Wawasan Negara juga akan terus memberi keutamaan kepada
Empat teras strategik telah dikenalpasti sebagai pemacu pencapaian Wawasan Kedah Maju 2010 iaitu:-
pembangunan yang mampan dan mesra alam untuk memastikan alam sekitar yang bersih, sihat dan menarik
serta berupaya memenuhi aspirasi negara”.
i. Membangunkan ekonomi yang dinamik, progresif, kompetitif dan berdaya tahan.
• Berusaha untuk mencapai kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 15% setahun.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-1


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• Tumpuan kepada sektor perindustrian, teknologi maklumat dan komunikasi, pelancongan, pertanian berkesan untuk dilaksanakan dalam tempoh Tahun 2001 hingga Tahun 2010. Dasar dan program baru ini
dan prasarana. turut berupaya mengatasi pencapaian dasar dan program terdahulu yang terkandung di dalam Pelan
• Memupuk pembentukan sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Tindakan Pembangunan Kedah (KDAP 1991-2000) (rujuk Jadual 3.2.1).

• Pembangunan sumber manusia.


Jadual 3.2.1: Senario Pembangunan Kedah Maju 2010

ii. Melaksanakan pembangunan yang seimbang dan membentuk masyarakat yang saksama. Pembolehubah 2010 Kadar Pertumbuhan Tahunan Purata (Peratus)
• Menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan mengurangkan kemiskinan relatif. 2000-2010

• Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam aktiviti utama ekonomi. Penduduk (‘000) 1,881.3 1.6
KDNK (Harga 1987)
• Mewujudkan koridor pembangunan merentasi daerah mundur.
Jumlah KDNK (RM Juta) 36,762.0 15.0
• Meningkatkan kemudahan prasarana, utiliti dan kemudahan sosial di luar bandar. KDNK per Kapita (RM) 19,540.7 8.5
• Membangunkan program pembangunan usahawan yang bersepadu. Struktur Ekonomi Mengikut Sektor
• Meningkatkan pengawasan alam sekitar dan pengawalan pencemaran. (Peratus Sumbangan Kepada KDNK)
Sektor Utama 14.0 10.5
• Meningkatkan kepekaan terhadap kepentingan alam sekitar di kalangan generasi muda.
Sektor Kedua 40.0 14.5
Sektor Tertiari 46.0 17.5
iii. Mewujudkan masyarakat yang berilmu dan jatidiri. Pasaran Buruh
• Meningkatkan kualiti hidup penduduk. Tenaga Buruh (‘000) 1,346.1 3.0
Gunatenaga (‘000) 1,318.0 3.1
• Meningkatkan kemudahan pendidikan.
Kadar Pengangguran (Peratus) 2.1 -
• Menggalakkan konsep pembelajaran sepanjang hayat.
Kemiskinan
• Mendorong pembentukan masyarakat penyayang. Kadar Kemiskinan (Peratus) 3.5 -
• Memupuk pembangunan rohani dan moral di kalangan generasi belia. Isirumah Termiskin 1,000.0 -

• Menyediakan keperluan perumahan, riadah dan sukan. Imbangan Wilayah


(KDNK per Kapita)
Kedah 19,540.7 8.5
iv. Mengukuhkan institusi dan jentera pentadbiran bagi melaksanakan program pembangunan Kedah Maju Malaysia 25,148.7 5.6
2010. Kedah / Malaysia 0.78 -
• Membentuk Kerajaan Elektronik bagi meningkatkan kecekapan. Sumber: Pelan Tindakan Kedah Maju 2010, UPEN Kedah Darul Aman (2001)
• Mempertingkatkan jentera perancangan pembangunan negeri.
• Menyediakan kemudahan latihan dan kelengkapan.
3.2.3 Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020
• Memperkukuhkan kedudukan kewangan negeri.

Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 adalah bertujuan untuk menyediakan satu rangka pelan spatial
yang seimbang, mampan, cekap serta bersepadu dan strategik untuk menggalakkan pembangunan ruang
Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 mengandungi perincian sasaran, dasar dan program yang akan
fizikal yang optima di Negeri Kedah berdasarkan matamat yang telah ditetapkan di peringkat negara dan
menyokong pencapaian wawasan ini. Pelaksanaannya adalah menyeluruh iaitu memerlukan tindakan dan
negeri ke arah melahirkan pembangunan mampan dan mengelakkan percanggahan penggunaan sumber.
sokongan dari semua peringkat pentadbiran. Rangka Kerja Pembangunan Kawasan RT yang disediakan
Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 telah mengemukakan pendekatan pembangunan berasaskan
akan turut dipengaruhi oleh Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 dan Wawasan Kedah Maju 2010.
Konsep Tertumpu – Berselerak Tertumpu bagi memandu arah pembangunan di Negeri Kedah sehingga
Tahun 2020.
Senario pembangunan akan membentuk gambaran negeri maju seperti mana dihasratkan oleh Wawasan
Kedah Maju 2010. Ia juga akan menetapkan sasaran-sasaran terhadap beberapa pembolehubah bagi
Penterjemahan konsep ini dalam konteks Negeri Kedah memperlihatkan tumpuan pembangunan di
memandu pelaksanaan pembangunan. Senario pembangunan yang menjadi pilihan adalah bersifat ‘high
kawasan-kawasan pembangunan utama seperti Alor Star, Sungai Petani dan Kulim akan dipertingkatkan dan
performance’ iaitu satu unjuran pada kadar yang tinggi untuk melonjakkan pembangunan negeri. Senario ini
diperkukuhkan selaras dengan peranan dan fungsi pusat-pusat tersebut. Kepesatan pembangunan di
menghendaki Pelan Tindakan Kedah Maju 2010 memperkenalkan dasar dan program baru yang lebih

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-2


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
bandar-bandar utama ini dan pusat-pusat petempatan utama yang berada di dalam lingkungannya akan • Sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder, Kawasan RT akan menumpukan kepada Industri
membentuk beberapa kornubasi. Bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan di Negeri Kedah, Kecil dan Sederhana berasaskan sumber seperti Industri Biotech, Industri Hiliran Pertanian
pembangunan akan diselerakkan ke pusat-pusat pertumbuhan berhierarki Pusat Separa Wilayah dan Pusat Komersial dan Industri Berasaskan Kayu.
Petempatan Utama bagi membuka peluang kepada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di setiap iv. Strategi Pembangunan Pelancongan
daerah. Pembangunan juga akan dihubungkan antara satu sama lain melalui Koridor Pembangunan yang • Strategi pembangunan pelancongan melibatkan strategi untuk meningkatkan pendapatan
menghubungkan Pusat Separa Wilayah dan Pusat Petempatan Utama berasaskan jaringan sistem pelancongan dan menumpukan pelancongan domestik untuk Tanah Besar Negeri Kedah serta
pengangkutan. menumpukan pelancongan domestik dan antarabangsa untuk Langkawi. Berdasarkan strategi
pembangunan ini, Langkawi telah disyorkan sebagai Zon Pelancongan Utama manakala Kawasan
Melalui konsep ini, pembangunan di Kawasan RT sehingga Tahun 2020 akan melibatkan:- RT disyorkan sebagai Zon Pelancongan Eko. Kedapatan sumberjaya pelancongan ekologi
melibatkan hutan simpanan, tanah tinggi, tasik dan sungai akan menjadikan Kawasan RT sebagai
• Pembangunan berselerak tertumpu ke Kuala Nerang dan Kota Putra sebagai Pusat Petempatan destinasi pelancongan kedua pentingnya selepas Langkawi dan sebagai destinasi pelancongan
Utama di Kawasan RT. utama bagi Tanah Besar Negeri Kedah.
• Pembangunan yang dihubungkan antara satu sama lain melalui koridor-koridor pembangunan dan • Cadangan-cadangan am yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan pelancongan adalah dari
pusat-pusat pertumbuhan baru yang terdapat di sepanjang koridor. Koridor pembangunan akan aspek kemudahsampaian, kemudahan sokongan pelancongan, daya tarikan dan sikap serta
menyediakan tanah-tanah berpotensi bagi menampung serakan pembangunan dari pusat kemahiran sumber manusia.
pertumbuhan baru yang terdapat di Kawasan RT.
v. Strategi Pembangunan Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan
Dalam melaksana Konsep Tertumpu – Berselerak Tertumpu, Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 • Strategi pembangunan sistem pengangkutan dan perhubungan adalah untuk mewujudkan sistem
mengesyorkan beberapa strategi pembangunan:- hierarki jalan yang teratur bagi membentuk rangkaian jalan yang efisien untuk memastikan tahap
kemudahsampaian yang tinggi serta meningkatkan mobiliti penduduk dan barangan di antara koridor
i. Strategi Pembangunan Penduduk Dan Sumber Manusia pembangunan.
• Ketidak seimbangan agihan penduduk yang melibatkan Kawasan RT akan diatasi melalui • Strategi pembangunan yang melibatkan Kawasan RT adalah cadangan lebuhraya TEKIH dan
penyusunan semula taburan penduduk dengan menggalakkan pembangunan ke pusat-pusat Central Spine Road serta cadangan naiktaraf Jalan Alor Star – Kuala Nerang – Kota Putra, Jalan
pertumbuhan yang diwujudkan. Sintok – Padang Sanai dan Jalan Kuala Nerang – Pedu.
• Penyediaan gunatenaga yang mencukupi dan berkualiti di Kawasan RT akan dilaksanakan melalui
pembangunan sumber manusia yang berkemahiran dan berpendidikan selari dengan kehendak vi. Strategi Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar
pasaran. • Strategi pembangunan akan menjurus kepada usaha bagi menyepadukan pertimbangan alam
sekitar ke dalam perancangan pembangunan gunatanah melalui penumpuan kepada
ii. Strategi Pembangunan Petempatan Dan Koridor Pembangunan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan alam sekitar.
• Penumpuan pembangunan di Kuala Nerang dan Kota Putra akan memastikan dan memperkukuhkan • Strategi pembangunan juga melibatkan langkah memantau dan memelihara kualiti air, udara dan
pusat-pusat pertempatan berkenaan sebagai Pusat Petempatan Utama seperti mana hierarki dan paras hangar dengan cara menggalakkan kitaran semula bahan buangan, penggunaan bahanapi
fungsi yang ditetapkan. yang efisien, pengurusan sistem kumbahan dan pelupusan sisa pepejal dengan penggunaan
• Kepesatan pembangunan di Pusat Petempatan Utama ini akan diserakkan ke kawasan sekitarnya teknologi terkini dan menggalakkan penanaman pokok.
melalui koridor pembangunan dan pusat pertumbuhan baru yang terdapat di Kawasan RT. • Pembangunan di Kawasan RT perlu berpandukan kriteria pembangunan yang ditetapkan melalui
Darjah Kesensitifan Kawasan Sensitif Alam Sekitar. Darjah Kesensitifan di Kawasan RT
iii. Strategi Pembangunan Perindustrian
memperlihatkan Darjah Kesensitifan Tinggi dan Sederhana meliputi sebahagian besar kawasan
• Strategi pembangunan perindustrian akan menjadikan Kawasan RT sebagai Pusat Pertumbuhan utara, timur dan selatan Kawasan RT. Manakala Darjah Kesensitifan Rendah tertumpu di kawasan
Industri Sekunder. Pusat Pertumbuhan Industri akan diwujudkan di Naka. Kuala Nerang dan Kota tengah dan barat Kawasan RT.
Putra akan memainkan peranan yang penting dalam menyokong pembangunan Pusat Pertumbuhan
Industri di Naka.

3.3 WAWASAN PEMBANGUNAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002-2012

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-3


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
menumpukan kepada beberapa produk pertanian bertaraf komersial, Kawasan RT akan menjadi pengeluar
Perspektif pembangunan peringkat negara dan peringkat negeri telah meletakkan halatuju yang cukup jelas utama produk berkenaan untuk pasaran tempatan dan juga antarabangsa.
dalam memandu pembangunan pada masa hadapan. Namun begitu, di dalam proses adaptasi dan perincian
pelaksanaan wawasan-wawasan berkenaan di peringkat daerah memerlukan pertimbangan yang sewajarnya Destinasi Agro & Eko-Lancong: Kedapatan sumberjaya pelancongan dan rekreasi seperti kawasan
dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan pembangunan sesuatu daerah. Pertimbangan ini petempatan desa, kawasan pertanian, kawasan hutan dan tanah tinggi serta badan air memberi satu
penting dalam memastikan perancangan dan pelaksanaan pembangunan adalah berkesan dalam konteks kelebihan kepada Kawasan RT untuk membangunkan produk Agro-Lancong dan Eko-Lancong. ‘Homestay’,
pembangunan setempat. Pada masa yang sama ia menyokong Wawasan Kedah Maju 2010 dan Wawasan ‘Cultural & Art Appreciation’, ‘Pick Your Own Farm’, ‘Shopping In A Small Town’, ‘Outdoor Sports & Games’
2020. dan ‘Nature Exploration’ merupakan antara aktiviti yang berpotensi di Kawasan RT. Bagi pelancong yang
ingin menikmati pengalaman di dalam suasana kedesaan dan persekitaran alam semulajadi, maka Kawasan
Dalam merancang pembangunan di Kawasan RT untuk tempoh 2002-2012, Rancangan Struktur Majlis RT adalah pilihan yang tepat.
Daerah Padang Terap 1995-2020 telah menggariskan Wawasan Pembangunan Kawasan MDPT iaitu untuk
menjadikan Daerah Padang Terap sebagai:- Rajah 3.3.1: Teras Pembangunan Kawasan RT, 2002-2012

“SERAMBI UTARA NEGERI KEDAH”

Menerusi penyediaan Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012, pembangunan di Serambi PELANCONGAN
Utara Negeri Kedah ini akan berlandaskan Wawasan Pembangunan Kawasan RT yang ditetapkan iaitu:-

P&P P&P
“MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADANG TERAP MELALUI SEKTOR
PELANCONGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERTANIAN KOMERSIAL SEBAGAI TERAJU UTAMA
PEMBANGUNAN YANG BERHARMONI DENGAN ALAM SEKITAR”
PERUMAHAN PERTANIAN PERDAGANGAN
Daripada wawasan pembangunan ini serta sintesis penemuan kajian, suatu rumusan berkenaan Teras
Pembangunan Kawasan RT dapat ditetapkan. Pertanian masih menjadi latar belakang kepada
pembangunan Kawasan RT. Sektor lain yang menjadi teras kepada pembangunan di Kawasan RT adalah P&P P&P
Pelancongan, Perindustrian, Perdagangan, Penyelidikan Dan Pembangunan (P & P) serta Perumahan.
Pendekatan yang dicadangkan melibatkan pembangunan kepelbagaian sektor yang saling berintegrasi (rujuk
PERINDUSTRIAN
Rajah 3.3.1).

Dalam suasana pembangunan yang sedemikian rupa maka Kawasan RT akan dikenali sebagai:-

Destinasi Agro-Dagang: Kawasan RT dan juga daerah-daerah bersempadan di kawasan timur Negeri
“BANDAR AGRO-DESTINASI”
Kedah merupakan antara pengeluar-pengeluar utama produk pertanian. Kawasan selatan Negara Thailand
dengan komponen seperti
yang bersempadan dengan Kawasan RT juga merupakan pengeluar produk pertanian. Perkongsian pintar
DESTINASI AGRO-PRODUKSI, DESTINASI AGRO & EKO-LANCONG, DESTINASI AGRO-DAGANG,
antara kawasan bersempadan dan pembukaan pintu sempadan Malaysia-Thailand akan memberi kelebihan
DESTINASI AGRO-P&P dan
kepada Kawasan RT dalam menjadi pusat perdagangan dan promosi bagi produk-produk berkenaan.
DESTINASI AGRO-RESIDENSI
Pemasaran dan pergerakan barangan sama ada dari Malaysia ke Thailand atau sebaliknya pasti akan
merancakkan sektor perdagangan di Kawasan RT. Peluang ini wajar dimiliki oleh Kawasan RT menjelang
perlaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).
Destinasi Agro-Produksi: Sebahagian besar gunatanah Kawasan RT adalah gunatanah pertanian, hutan
dan badan air. Pembangunan sektor pertanian, perhutanan dan sumberjaya desa yang disokong oleh sektor
Destinasi Agro-P & P (Penyelidikan & Pembangunan): Dalam menghadapi cabaran-cabaran
perindustrian akan menjadikan Kawasan RT sebagai pengeluar utama produk-produk berasaskan pertanian
pembangunan di masa hadapan, pengetahuan akan menjadi faktor penting sama ada dalam pembangunan
sama ada dalam bentuk bahan mentah, barangan separa siap mahupun barangan siap. Dengan
sumber manusia dan pembangunan sektor ekonomi. Kewujudan institusi latihan dan pendidikan serta

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-4


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
institusi penyelidikan dan pembangunan di Kawasan RT adalah perlu dalam memajukan sumberjaya-
sumberjaya di Kawasan RT selaras dengan perkembangan ekonomi. Bidang-bidang keutamaan yang
dikenalpasti meliputi pertanian, perhutanan, sumberjaya desa, perlancongan dan keusahawanan. Kedapatan
kemudahan Hospital Daerah Kuala Nerang merupakan antara institusi sedia ada yang berpotensi dalam
memperkembangkan bidang kesihatan (penyelidikan dan pembangunan bioteknologi). Universiti Utara
3.4 KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002-
Malaysia yang menawarkan pengkhususan dalam bidang pelancongan boleh mengembangkan programnya
2012
dengan mewujudkan institusi latihan dan pendidikan serta institusi penyelidikan dan pembangunan yang
melibatkan pembangunan Agro-Lancong dan Eko-Lancong di Kawasan RT. Persekitaran Kawasan RT
Pembangunan di Kawasan RT akan dilaksanakan berdasarkan Konsep Pembangunan Koridor yang telah
mempunyai kelebihan dalam menawarkan suasana yang selesa bagi aktiviti latihan dan pendidikan serta
diperkukuhkan menjadi Konsep Pembangunan Pilihan (rujuk Rajah 3.4.1 dan Rajah 3.4.2). Secara
penyelidikan dan pembangunan dalam bidang-bidang berkenaan. Ini akan disokong dengan adanya insentif
keseluruhannya, Konsep Pembangunan Koridor didapati mempunyai kelebihan untuk merealisasikan
pembangunan yang menarik minat institusi pengajian tinggi serta institusi penyelidikan dan pembangunan
wawasan pembangunan yang dinyatakan dan ianya selaras dengan dasar-dasar serta Konsep
untuk bertapak di Kawasan RT.
Pembangunan Rancangan Struktur Majlis Daerah Padang Terap 1995-2020 dan menyokong syor Konsep
Pembangunan Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020. Berdasarkan corak pembangunan serta tren
Destinasi Agro-Residensi: Pembangunan kawasan kediaman yang menawarkan konsep perumahan desa
yang berlaku, penumpuan pembangunan masa hadapan akan menghala mengikut laluan utama di Kawasan
atau perumahan dusun (farmstead) pada harga yang berpatutan menjadi satu pilihan yang menarik kepada
RT. Justeru, cadangan konsep ini akan menjadi kerangka dalam membentuk cadangan pembangunan
pembeli-pembeli hartanah berkenaan. Dengan adanya kemudahan komunikasi dan kemudahsampaian yang
gunatanah untuk Kawasan RT sehingga Tahun 2012.
baik serta kemudahan masyarakat yang lengkap, pembangunan perumahan di Kawasan RT berpotensi
untuk menjadi kawasan yang selesa untuk didiami walaupun penghuni-penghuninya bertempat kerja di
kawasan luar Kawasan RT. Pembangunan pusat pelancongan serta rekreasi dan juga taman pertanian
3.4.1 Konsep Pembangunan Pilihan
merupakan elemen penarik bagi pembangunan perumahan di Kawasan RT, khususnya kepada pembeli-
pembeli yang ingin menjadikan Kawasan RT sebagai rumah hinggap atau ‘second homes’ pada waktu cuti
Matlamat
atau hujung minggu.
Konsep ini adalah berasaskan Jalan Raya Utama di Kawasan RT. Matlamat konsep ini adalah untuk
menumpukan pembangunan di koridor jalan utama. Oleh itu, beberapa koridor pembangunan telah
Di dalam mempromosi pembangunan di Kawasan RT, Rangka Kerja Pembangunan Rancangan Tempatan
dikenalpasti:-
Daerah Padang Terap 2002-2012 akan memperkenalkan satu tema promosi atau ‘tagline’ iaitu:-

• Koridor Utama: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Sempadan Kota Setar / Kawasan RT - Kuala
“Manisnya ............ PADANG TERAP”
Nerang - Padang Sanai - Kota Putra.
• Koridor Pelancongan Kuala Nerang – Pedu: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Pusat
Dengan adanya pengenalan ini, pembangunan di Kawasan RT cuba menjanjikan suatu pengalaman yang
Petempatan Utama Kuala Nerang - Pedu - Sempadan Kawasan RT / Sik.
manis kepada penduduk setempat dan juga pengunjung ke Kawasan RT selaras dengan identitinya sebagai
• Koridor Pelancongan Sintok – Padang Sanai: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Sempadan
kawasan penanaman tebu dan pusat pengeluaran madu lebah tualang yang utama di Negeri Kedah (rujuk
Kubang Pasu / Kawasan RT - Pusat Petempatan Kecil Padang Sanai.
Rajah 3.3.2).
• Koridor Perindustrian Kuala Nerang – Naka: Melibatkan kawasan di sepanjang jalan dari Pusat
Petempatan Utama Kuala Nerang - Pusat Petempatan Kecil Naka.
Rajah 3.3.2: Tema Promosi atau ‘Tagline’ bagi Rangka Kerja Pembangunan Kawasan RT, 2002-2012

Manisnya ………...
Konsep pembangunan ini memberi penekanan kepada pembangunan yang ditumpukan ke koridor-koridor
yang telah dikenalpasti. Koridor yang dikenalpasti ialah Koridor Utama, meliputi laluan utama dari sempadan
Daerah Kota Setar / Kawasan RT melalui Kuala Nerang, Padang Sanai hingga ke Bandar Sempadan Kota

PADANG TERAP
Putra. Pembangunan di koridor ini lebih kepada pembangunan kediaman, perniagaan serta perkhidmatan
masyarakat bagi memenuhi keperluan serta permintaan penduduk.

Koridor seterusnya adalah Koridor Pelancongan Kuala Nerang-Pedu serta Koridor Pelancongan Sintok-
Padang Sanai. Aktiviti yang digalakkan dalam koridor ini lebih merupakan aktiviti pelancongan

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-5


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
memandangkan pelbagai sumber pelancongan telah dikenalpasti serta berpotensi untuk diperkembangkan
bagi menjadikan Kawasan RT sebagai destinasi pelancongan utama di Tanah Besar Negeri Kedah. Koridor
Perindustrian pula merupakan koridor di mana perindustrian digalakkan dan ianya terletak antara Kuala
Nerang ke Naka.
Rajah 3.4.1: Idea Asas Konsep Pembangunan Pilihan Kawasan Pembangunan
Konsep ini akan memberi peluang kepada pembangunan untuk dimajukan di laluan utama Kawasan RT
seperti sepanjang jalan dari Alor Star – Kuala Nerang –Padang Sanai – Kota Putra, Kuala Nerang – Naka,
Kuala Nerang – Pedu serta Sintok – Padang Sanai. Dalam cadangan pengukuhan konsep pembangunan
koridor, maka kawasan pembangunan turut dirangkaikan dengan pusat pertumbuhan desa dan pusat
komuniti desa.

PERIK KOTA PUTRA NAI TEH

Bentuk / Corak Pembangunan


Menerusi konsep ini, pembangunan Kawasan RT akan berbentuk ‘linear’ di sepanjang jalan-jalan utama dan
pusat-pusat petempatan utama akan menjadi ‘node’ kepada pembangunan ‘linear’ tersebut. ‘Node’ yang
baru akan dibangunkan di Pedu dan Kota Putra berikutan kewujudan Cadangan Trans Eastern Kedah
PADANG SANAI KUALA NERANG PEDU Interland Highway (TEKIH) yang melalui kawasan berkenaan. ‘Node’ sedia ada iaitu Kuala Nerang dan Naka
akan diperkukuhkan dengan adanya Cadangan Central Spine Road yang mewujudkan koridor pembangunan
di kawasan berkenaan. Cadangan laluan baru dari Alor Star ke Pedu serta disambungkan dengan TEKIH
akan mengukuhkan lagi kewujudan ‘node’ Pedu dan ‘node’ Naka. Kedua-duanya ini merupakan kawasan
yang berpotensi menjadi Pusat Petempatan Kecil.

NAMI NAKA LUBUK MERBAU


Cadangan Pusat Petempatan Pedu akan bertindak sebagai pusat perkhidmatan kepada pelancongan di
Pedu dan juga sebagai pusat promosi / pemasaran produk pertanian Kawasan RT. Pusat Pertumbuhan Pedu
juga akan menjadi pusat latihan dan pendidikan serta pusat penyelidikan dan pembangunan yang melibatkan
pembangunan Agro-Lancong dan Eko-Lancong. Terletak di pertemuan antara Cadangan Laluan Baru Alor
Star – Naka – Pedu dan Cadangan TEKIH serta berhampiran pusat-pusat pelancongan Tasik Pedu, akan
menjadi satu kelebihan kepada pusat ini. Berperanan sebagai pemangkin sektor pelancongan di kawasan
berkenaan, maka pusat ini diharap akan berupaya menyokong tercapainya hasrat Kerajaan Negeri untuk
menjadikan Pedu sebagai destinasi kedua pentingnya untuk sektor pelancongan selepas Pulau Langkawi.
PETUNJUK:

Penemuan kajian mendapati pertanian masih merupakan sumber ekonomi utama Kawasan RT. Walaupun
Pusat Petempatan Utama
sektor pelancongan serta perindustrian berpotensi untuk dimajukan namun kedua-dua sektor ini tidak
berkembang seperti yang diharapkan. Masalah perhubungan telah dikenalpasti sebagai punca kurang
berjayanya kedua-dua sektor ini dalam memajukan ekonomi Kawasan RT.
Pusat Petempatan Kecil Pusat Komuniti Desa

Untuk itu, telah dicadangkan satu laluan baru yang menghubungkan Alor Star ke Pedu melalui kawasan
Pusat Petempatan Desa Kampung-Kampung Pekan Naka. Justifikasi cadangan ini ialah:-

Kawasan Pertanian
i. Pelancongan – Pedu merupakan destinasi kedua pentingnya dalam peta pelancongan Negeri Kedah.
Kawasan Hutan Dengan adanya laluan ini masa perjalanan dari Alor Star ke Pedu dapat dipendekkan dari hampir dua
jam ke kurang dari satu jam perjalanan Alor Star – Pedu. Kajian sektor pelancongan ada menggariskan
Koridor Utama

Koridor Pelancongan
BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-6

Koridor Perindustrian
LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
pelbagai cadangan produk pelancongan yang dapat dibangunkan, hatta menjadikan Kawasan RT
sebagai destinasi pelancongan. Laluan ini amat penting bagi menyokong strategi Rancangan Struktur
Negeri Kedah 2002-2020 yang mengesyorkan kawasan ini sebagai Zon Pelancongan Eko.

Rajah 3.4.2: Konsep Pembangunan Pilihan

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-7


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
ii. Perindustrian – Naka dikenalpasti sebagai tumpuan untuk perindustrian. Rancangan Struktur Negeri  Pembangunan Pusat-Pusat Petempatan Utama
Kedah 2002-2020 telah mengesyorkan Kawasan RT sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Sekunder Pembangunan di kawasan ini berlandaskan strategi perkembangan pusat bandar dan pengukuhan
yang akan menumpukan kepada Industri Kecil dan Sederhana (IKS) berasaskan sumber seperti Industri fungsinya. Strategi ini akan dilaksanakan ke atas empat pusat petempatan iaitu:-
Biotech, Industri Hiliran Pertanian Komersial dan Industri Berasaskan Kayu. Kelemahan serta kurang
berjayanya Naka sebagai pusat perindustrian adalah kerana sistem perhubungan yang lemah serta i. Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang
menjadi masalah kepada pelabur sama ada untuk mengangkut masuk bahan mentah ataupun untuk Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan,
mengedarkan produk yang disiapkan. Laluan ini dicadangkan berhampiran Naka dan ini akan Perdagangan Dan Pentadbiran Daerah.
menjadikan Naka lebih menarik dari kacamata pelabur oleh kerana pergerakan barang akan lebih
mudah. Laluan ini akan menjadi keutamaan dalam merangsang pertumbuhan Pusat Pertumbuhan ii. Pusat Petempatan Kecil Padang Sanai
Industri Sekunder di Naka kerana ia bukan sahaja menghubungkan Naka ke Alor Star, malahan yang Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan Dan
lebih penting ke Pelabuhan Kuala Kedah. Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020 turut Perdagangan.
menekankan Cadangan Central Spine Road yang akan mempesatkan pembangunan di Naka.
iii. Pusat Petempatan Kecil Kota Putra
Laluan baru yang menghubungkan Alor Star dan TEKIH ini dicadangkan menjadi laluan ekspres untuk ke Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan,
kawasan pelancongan di Pedu. Laluan ini yang akan mempunyai akses keluar-masuk berhampiran Naka Perdagangan dan Pelancongan.
akan menyokong perkembangan Industri Kecil dan Sederhana di kawasan berkenaan. Dengan
berkembangnya kedua-dua sektor ini iaitu sektor pelancongan dan perindustrian, wawasan Kawasan RT iv. Pusat Petempatan Kecil Naka
iaitu untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi Kawasan RT melalui sektor pelancongan, perindustrian Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan,
dan pertanian komersial sebagai teraju utama pembangunan akan tercapai. Perdagangan dan Perindustrian-IKS.

3.4.2 Strategi Pembangunan Keseluruhan  Pembangunan Di Sepanjang Koridor


Pembangunan di kawasan sepanjang koridor adalah berlandaskan strategi penggalakkan aktiviti
Konsep pembangunan yang akan digunapakai oleh Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012 pembangunan yang khusus dan menserasikannya dengan pembangunan sekitaran. Koridor-koridor
adalah berdasarkan Konsep Pembangunan Pilihan. Menerusi konsep ini pembangunan Kawasan RT berkenaan juga akan menampung serakan pembangunan dari pusat-pusat petempatan utama. Empat
dibahagikan kepada empat komponen pembangunan iaitu: koridor pembangunan telah dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini.

i. Koridor Pembangunan i. Koridor Utama Kuala Nerang - Padang Sanai - Kota Putra
ii. Jaluran Hijau ii. Koridor Pelancongan Kuala Nerang - Pedu
iii. Hutan Simpanan iii. Koridor Pelancongan Sintok - Padang Sanai
iv. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru iv. Koridor Perindustrian Kuala Nerang - Naka

Pembangunan gunatanah dalam koridor-koridor ini memberi tumpuan kepada pelbagai pembangunan seperti
i. Koridor Pembangunan kediaman, perdagangan, perindustrian serta pelancongan. Aktiviti-aktiviti ini diagihkan mengikut peranan
serta fungsi pusat-pusat yang ditetapkan.
Seperti juga yang digariskan dalam Rancangan Struktur Majlis Daerah Padang Terap 1995-2020, koridor
pembangunan merupakan kawasan yang berpotensi untuk menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dan
fizikal. Pembangunan di kawasan koridor pembangunan akan dibahagikan kepada dua bentuk iaitu ii. Jaluran Hijau
Pembangunan Pusat-Pusat Petempatan Utama dan Pembangunan Di Sepanjang Koridor.
Jaluran Hijau merupakan kawasan pertanian di mana semua aktiviti pertanian ditumpukan di kawasan ini.
Teknologi moden serta pertanian bersepadu dilaksanakan bagi meningkatkan produktiviti serta seterusnya
meningkatkan pendapatan penduduk.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-8


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Pembangunan Jaluran Hijau akan berlandaskan strategi peningkatan produktiviti aktiviti pertanian (tanaman, Pusat Petempatan Desa
ternakan dan akuakultur) serta penggalakkan aktiviti agro-lancong. Aktiviti pertanian komersial yang sesuai, Pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan desa ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat
berdaya maju dan melibatkan kaedah yang bersepadu akan menjadi keutamaan. Kawasan yang telah Perkhidmatan Penduduk dan Pusat Aktiviti Sumberjaya Desa. Pusat Petempatan Desa (PPD) adalah sebuah
dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini adalah di sebahagian besar tanah berpotensi untuk aktiviti petempatan yang terkecil sekali di dalam hierarki pusat-pusat petempatan bandar; tetapi di peringkat desa
pertanian terutamanya di BP Padang Terap Barat. ianya merupakan petempatan desa yang terbesar sekali. Pusat Petempatan Desa mempunyai ciri-ciri jumlah
penduduk tadahan seramai 2,500-5,000 orang dan dilengkapi dengan kemudahan asas dan kemudahan
Penekanan program ‘Satu Kampung Satu Produk’ dilihat sebagai salah satu cara terbaik untuk dilaksanakan masyarakat untuk keselesaan penghuninya. Di samping itu pusat ini juga mempunyai kemudahan yang
kerana ianya menggalakkan pengkhususan serta persaingan yang sihat. Kajian sektor pertanian, sumberjaya menyokong aktiviti ekonomi penduduk setempat, seterusnya akan menyumbang kepada peningkatan status
desa dan perhutanan telah mengenalpasti jenis pertanian yang sesuai untuk dilaksanakan di samping ekonomi Kawasan RT. Di dalam konsep pembangunan ini, 4 buah Pusat Petempatan Desa sedia ada telah
mengenalpasti produk berasaskan sumberjaya desa yang bersesuaian dan boleh diusahakan oleh penduduk dikenalpasti untuk dibangunkan. Setiap pusat berkenaan akan mempunyai fungsi yang jelas serta
Kawasan RT. Cuma yang perlu diperkemaskan lagi ialah dari aspek pemasaran produk-produk tersebut. mempunyai rantaian dengan bandar kecil, bandar pertengahan dan bandar utama.

Pusat Petempatan Desa yang dikenalpasti di Kawasan RT adalah seperti berikut:-


iii. Hutan Simpan i. Perik
ii. Nai Teh
Sebahagian besar Kawasan RT diliputi oleh hutan simpan. Kawasan hutan simpan yang kaya dengan iii. Nami
sumber semulajadi serta flora dan fauna merupakan sumber daya tarikan pelancongan. Sebarang iv. Lubuk Merbau
pembangunan pelancongan seperti yang disyorkan oleh sektor pelancongan hendaklah dilaksanakan
dengan teliti dan rapi dengan meminimakan impak terhadap alam sekitar. Pusat Komuniti Desa
Pembangunan di pusat-pusat komuniti desa ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Kemudahan
Oleh itu pembangunan Hutan Simpanan akan berlandaskan strategi pengekalan dan pemeliharaan hutan Masyarakat Desa. Di dalam meningkatkan pembangunan di kawasan desa, pusat-pusat komuniti desa akan
simpanan melalui pembangunan yang mesra alam. Produk kawasan ini dapat menyumbang kepada diwujudkan untuk memberi perkhidmatan kepada sesebuah kawasan petempatan desa. Konsep Desa
pertumbuhan ekonomi melalui aktiviti eko-lancong serta penyelidikan dan pembangunan produk hutan yang Wawasan akan diterapkan dalam menjadikan petempatan-petempatan desa ini sebagai kawasan desa yang
bernilai tinggi. Kawasan yang dikenalpasti untuk pelaksanaan strategi ini adalah di BP Padang Terap Utara maju seiring dengan wawasan negeri.
dan BP Padang Terap Timur.
Pusat-Pusat Komuniti Desa yang dikenalpasti adalah seperti berikut:-
i. Kampung Bukit Tembaga
iv. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru ii. Kampung Padang Balai
iii. Kampung Labi
Pembangunan di Pusat Pertumbuhan Baru akan berlandaskan strategi pembangunan pusat-pusat iv. Kampung Rambutan
petempatan di luar Pusat Petempatan Utama. Ianya akan berfungsi sebagai pusat sosial dan ekonomi v. Kampung Padang Nyior
penduduk. Pusat ini akan dibangunkan dengan kemudahan sosial bagi meningkatkan kesejahteraan vi. Kampung Datin Fatimah
masyarakat dan infrastruktur yang merangsang pertumbuhan ekonomi di kawasan berkenaan. vii. Kampung Musa
viii. Kampung Tandop Besar
Terdapat 3 bentuk pusat pertumbuhan baru yang dikenalpasti iaitu: - ix. Kampung Belukar Luas

Pusat Petempatan Kecil Pedu


Pembangunan di pusat petempatan ini akan mengukuhkan fungsinya sebagai Pusat Perkhidmatan, 3.4.3 Strategi Pembangunan Sektor-Sektor
Perdagangan dan Pelancongan. Pusat ini bertindak sebagai pusat perkhidmatan kepada pengunjung ke
Pedu, di samping menjadi pusat promosi / edaran produk serta hasil keluaran pertanian Kawasan RT sama Dalam mencapai wawasan dan objektif pembangunan di Kawasan RT, beberapa strategi yang selaras
ada di dalam ataupun ke negara jiran. dengan konsep pembangunan akan dirangka dengan teliti oleh sektor-sektor yang terlibat. Strategi-strategi
ini juga adalah maklumbalas kepada isu-isu utama serta potensi yang telah dikenalpasti pada peringkat

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-9


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Laporan Teknikal Rancangan Tempatan Daerah Padang Terap 2002-2012. Bagi menyelaraskan ii. Sektor Perumahan
pembangunan sektor-sektor, maka setiap pembangunan yang akan dilaksanakan perlu mengikut garis Pembangunan sektor ini akan menyumbang kepada pembangunan sosial di Kawasan RT melalui usaha
panduan perancangan dan garis panduan kawalan pembangunan yang ditetapkan. Dengan itu ia akan menjadikan Kawasan RT sebagai sebuah kawasan yang selesa untuk didiami.
membantu pelaksanaan strategi berkenaan di Kawasan RT.
• Strategi pembangunan sektor perumahan menekankan setiap pembangunan perumahan yang sedia
i. Sektor Penduduk Dan Pembangunan Sumber Manusia ada atau pembangunan perumahan masa hadapan akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan
Sektor Penduduk dan Pembangunan Sumber Manusia menumpukan kepada strategi meningkatkan sokongan dan mempunyai kemudahsampaian yang baik.
kadar pertumbuhan penduduk dan strategi pembangunan sumber manusia yang mencukupi dari segi • Strategi pembangunan sektor perumahan turut menggalakkan konsep-konsep pembangunan baru
kuantiti dan kualiti bagi mengaktifkan pembangunan di Kawasan RT. diperkenalkan dengan setiap unit perumahan ditawarkan pada harga yang mempunyai kelebihan
daya saing serta mampu dimiliki.
• Peningkatan kadar pertumbuhan penduduk akan dicapai dengan mengurangkan migrasi keluar • Perancangan fizikal akan memastikan kawasan di sekitar pusat-pusat petempatan dan koridor-
penduduk di samping meningkatkan migrasi masuk bagi penduduk umur ekonomi aktif ke Kawasan koridor pembangunan yang ditetapkan akan menjadi kawasan keutamaan untuk pembangunan
RT. Strategi ini melibatkan penyediaan peluang-peluang pekerjaan yang menarik dan penawaran perumahan di masa hadapan; di mana kemudahan sokongan dan kemudahsampaian yang baik
suasana kehidupan yang selesa di Kawasan RT. telah dirancang sebagai insentif pembangunan.
• Perkembangan penduduk akan ditumpukan di sekitar pusat-pusat petempatan dan koridor-koridor
pembangunan yang ditetapkan melalui pembangunan kawasan perumahan baru.
• Memandangkan penduduk Kawasan RT pada masa hadapan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iii. Sektor Petempatan Desa
seperti nisbah jantina, komposisi kaum dan struktur umur, maka pembangunan perlu memenuhi Sektor Petempatan Desa akan mengemukakan strategi yang akan menjadikan petempatan desa
keperluan setiap golongan majoriti tanpa mengabaikan golongan minoriti. Pemantauan secara sebagai satu kawasan yang maju, menarik dan menguntungkan.
berterusan tren kependudukan di Kawasan RT membolehkan pembangunan yang dirancang
menepati golongan sasaran. • Pembangunan petempatan desa adalah melibatkan pengwujudan Pusat Pertumbuhan Desa dan
• Pembangunan fizikal boleh menyumbang ke arah pembangunan insan. Oleh itu, Doktrin Pusat Komuniti Desa yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan bagi menggalakkan
Perancangan dan Pembangunan Sejagat yang diterbitkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan pembangunan ekonomi dan meningkatkan pembangunan sosial agar dapat mengurangkan jurang
Desa Semenanjung Malaysia perlu diterjemahkan ke dalam setiap perancangan fizikal di Kawasan pembangunan antara desa dan bandar. Pembangunan aktiviti sumberjaya desa berasaskan konsep
RT. ‘Satu Kampung Satu Produk’ dan program InfoDesa akan diintegrasikan dalam pembangunan
• Strategi perubahan struktur ekonomi di Kawasan RT iaitu daripada pembangunan satu asas ekonomi kawasan-kawasan ini.
kepada pembangunan pelbagai asas ekonomi akan menjadi keutamaan dalam menyokong • Pengekalan kawasan kampung akan dilaksanakan sekiranya pembangunan sedia ada mempunyai
pembangunan sumber manusia di Kawasan RT. kelebihan yang menarik dan menguntungkan. Manakala pembangunan semula kawasan kampung
• Sasaran gunatenaga yang ramai di Kawasan RT dapat berfungsi sebagai penanda aras untuk akan dilaksanakan sekiranya pembangunan masa hadapan yang dicadangkan lebih menarik dan
menggerakkan aktiviti ekonomi di Kawasan RT. Strategi meningkatkan Kadar Penyertaan Tenaga menguntungkan penduduk berkenaan khususnya dan Kawasan RT amnya. Bagi kawasan kampung
Buruh yang tinggi perlu dilaksanakan bagi membuka lebih peluang untuk penduduk meningkatkan yang berpotensi untuk dikekalkan, ianya akan dimajukan secara bersepadu dengan pembangunan
taraf sosial dan ekonomi. Strategi ini perlu disokong dengan penyediaan kemudahan-kemudahan sektor lain pada masa hadapan.
yang membolehkan pembangunan sumber manusia yang berterusan (Latihan Sambil Bekerja) dan
kemudahan untuk keselesaan wanita bekerja.
• Pembangunan institusi latihan dan pendidikan serta institusi penyelidikan dan pembangunan yang iv. Sektor Pertanian, Sumberjaya Desa Dan Perhutanan
berkait dengan asas ekonomi Kawasan RT adalah digalakkan agar pembangunan sumber manusia Pembangunan sektor ini akan melibatkan beberapa aspek iaitu pertanian (tanaman, penternakan serta
dapat dilaksanakan selaras dengan perkembangan ekonomi. perikanan), sumberjaya desa dan perhutanan. Beberapa strategi telah disediakan bagi memajukan
• Kemudahan pendidikan yang selesa sama ada formal atau tidak formal perlu disediakan untuk setiap sektor ini sebagai salah satu asas ekonomi di Kawasan RT. Pembangunan pertanian, sumberjaya desa

kumpulan umur penduduk bagi membolehkan proses pembelajaran sepanjang hayat dilaksanakan. dan perhutanan perlu mengikuti nasihat dan garis panduan oleh agensi-agensi yang berkenaan. MDPT
akan berperanan dalam memastikan setiap pembangunan berkenaan adalah selaras dengan strategi
yang digariskan.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-10


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Pertanian-Tanaman dengan industri-industri hiliran atau huluan. Pembangunan IKS di Kawasan RT dapat memberi nilai
• Strategi pengurusan akan melibatkan pengezonan tanah-tanah pertanian yang produktif; ditambah kepada produk pertanian berkenaan. Agensi pemasaran juga perlu memainkan peranan
pengusahaan berskala besar seperti ladang, pengelompokan pekebun kecil dan mini estate. dalam mewujudkan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk pertanian di Kawasan RT
Pengusahaan pertanian secara integrasi juga adalah digalakkan. Usaha menarik pelabur dan di samping menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk. Pembangunan agro-lancong
keusahawanan tempatan juga perlu diberi perhatian. Setiap pengusahaan perlulah mendapatkan juga dapat menyokong strategi pemasaran apabila pembangunan pertanian dijadikan antara
nasihat atau pemantauan dari agensi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian bagi sumberjaya pelancongan di Kawasan RT.
memastikan kejayaan pelaksanaan strategi ini.
• Strategi utama pembangunan pertanian adalah memaksimumkan produktiviti melalui pemilihan Penternakan

tanaman yang lebih berdaya maju, pertanian bersepadu dan pertambahan nisbah bilangan petani • Strategi pengurusan akan melibatkan pengusahaan berskala besar dengan meningkatkan bilangan
kepada keluasan tanah yang dikerjakan. Secara khususnya strategi untuk memaksimumkan ternakan yang diusahakan pada nisbah penternak kepada bilangan ternakan dan pusingan yang
produktiviti adalah; petani perlu diberi opsyen untuk memilih jenis tanaman yang paling produktif dan bersepadanan. Bagi ternakan yang sesuai, pengusahaan ternakan integrasi di kawasan tanaman
sesuai dengan kawasan tanah mereka dengan mengambilkira keadaan pasaran semasa dan akan adalah digalakkan. Sokongan dari agensi yang berkaitan dengan pembangunan bidang penternakan
datang. Di Kawasan RT, halangan utama kepada penghasilan tanaman adalah agro-iklim di mana adalah diperlukan terutamanya ke atas pengusaha sedia ada yang kurang produktif. Perhubungan
hanya beberapa tanaman sahaja yang sesuai. Kesesuaian tanaman di Kawasan RT adalah seperti antara pengusaha besar dan pengusaha kecil juga perlu diberi perhatian terutama dalam
berikut:- meningkatkan pelaburan.
- Tanaman yang paling sesuai adalah tanaman buah-buahan (terutama mangga dan durian) dan • Strategi pembangunan utama adalah melibatkan usaha memaksimumkan produktiviti iaitu
tebu. menggalakkan ternakan lembu, kambing, berbiri dan ayam terutamanya oleh pengusaha sedia ada.
- Tanaman yang tidak sesuai adalah kelapa sawit, koko, kopi, pisang, betik, lada hitam dan Bagi ternakan lain pengusahaannya perlu menimbangkan keadaan permintaan pasaran serta nilai
pastura. pulangan terhadap ternakan berkenaan.
- Getah adalah sesuai, tetapi harga dan hasil yang rendah menyebabkan getah tidak berdaya • Agro-iklim memberi kesan kepada pembangunan ternakan dari segi penghasilan pastura dan
maju dan tidak digalakkan. sumber air yang berterusan. Kemudahan sokongan seperti penggunaan teknologi dan penyediaan
- Tanaman sayur-sayuran dan tanaman tahunan adalah sesuai. infrastruktur (jalan ladang, sistem pengairan dan saliran, kemudahan penyimpanan dan
- Tanaman padi tidak berdaya maju kerana di luar kawasan Jelapang Padi dan pengeluaran hasil pemprosesan hasil) juga akan digalakkan pembangunannya di kawasan-kawasan penternakan.
yang tidak memuaskan. Walau bagaimanapun, jika kawasan tanaman padi ini dijadikan sebagai • Pembangunan bidang penternakan juga memerlukan sokongan dari agensi-agensi yang berkaitan
kawasan jelapang padi, produktiviti akan meningkat dan pendapatan petani akan bertambah terutamanya dalam menjalankan penyelidikan dan pembangunan serta latihan untuk memajukan
pada kadar 100 peratus daripada pendapatan asal. sektor ini.
Oleh itu, tanaman yang digalakkan adalah buah-buahan seperti mangga, durian, dokong, duku
• Selain mengatasi masalah sumber makanan ternakan dan pengurusan sisa buangan ternakan,
langsat, jambu batu dan jambu air. Pilihan ini bergantung kepada nasihat pemasaran oleh Jabatan
tumpuan perlu diberikan untuk mempelbagaikan pengeluaran produk berasaskan ternakan di
Pertanian dan FAMA. Tanaman tebu diteruskan secara komersil, tetapi keluasan akan berkurangan
Kawasan RT.
kerana ditukar kepada tanaman buah-buahan dan tanaman makanan. Tanaman lain yang banyak
• Strategi pemasaran akan melibatkan peluasan pasaran produk ternakan di peringkat antarabangsa
akan berkurang adalah getah kerana tidak berdaya maju. Tanaman kelapa sawit hanya akan
dan domestik. Peningkatan kualiti dan keunikan produk (pasaran produk makanan halal) turut
bertambah sedikit kerana iklim tidak sesuai disebabkan musim kemarau yang panjang. Tanaman
menjadi keperluan. Antaranya dalam pemprosesan produk makanan segera berasaskan pelbagai
sayur-sayuran dan tanaman tahunan adalah sesuai tetapi terlalu intensif dan mempunyai pasaran
resipi istimewa. Selain itu, pembangunan penternakan perlu mewujudkan rantaian dengan industri-
terhad.
industri hiliran atau huluan. Pembangunan IKS di Kawasan RT dapat memberi nilai ditambah kepada
• Kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi menyokong peningkatan produktiviti seperti
produk penternakan berkenaan. Agensi pemasaran juga perlu memainkan peranan dalam
penggunaan teknologi dan penyediaan infrastruktur (jalan ladang dan sistem pengairan dan saliran)
mewujudkan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk penternakan di Kawasan RT di
di kawasan pertanian turut digalakkan. Pembangunan pertanian juga memerlukan sokongan dari
samping menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk. Pembangunan agro-lancong juga
segi penyelidikan dan pembangunan serta latihan kemahiran.
dapat menyokong strategi pemasaran apabila pembangunan penternakan dijadikan antara
• Strategi pemasaran adalah menumpukan kepada jenis tanaman yang mempunyai permintaan
sumberjaya pelancongan di Kawasan RT.
meluas dan nilai pulangan yang tinggi melibatkan pasaran antarabangsa dan pasaran domestik.
Peningkatan kualiti dan keunikan produk juga amat penting bagi membolehkan produk Kawasan RT
berdaya saing di pasaran berkenaan. Selain itu, pembangunan pertanian perlu mewujudkan rantaian

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-11


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
Kawasan RT. Dengan status hutan simpan, maka pembangunan di kawasan ini tertakluk secara
Perikanan langsung kepada undang-undang dan peraturan Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Strategi
• Penternakan ikan air tawar di Kawasan RT sedia ada tertumpu kepada sistem kolam, sistem sangkar pembangunan kawasan hutan akan mengutamakan pengekalan dan pemeliharaan kawasan hutan
dan nelayan di kawasan tasik. Galakkan dalam penternakan ikan air tawar pada masa hadapan akan simpan di samping memastikan pengekalan dan pemeliharaan berkenaan memberi faedah kepada
ditumpukan kepada kawasan ternakan di Tasik Pedu dan Tasik Ahning. Selain menumpukan kepada pembangunan ekonomi di Kawasan RT.
jenis ikan yang mempunyai permintaan pasaran serta nilai pulangan yang tinggi, pembangunan • Pembangunan hutan sebagai hutan perlindungan akan memastikan flora dan fauna yang terdapat di
perikanan juga menggalakkan perikanan rekreasi. hutan ini menjadi satu tarikan pelancong di Kawasan RT. Sebagai kawasan tadahan air bagi
beberapa buah tasik dan sungai, maka sumber air yang diperolehi dari kawasan ini perlu digunakan
Sumberjaya Desa untuk membantu pembangunan pertanian-tanaman, penternakan dan perikanan di Kawasan RT.
• Pembangunan aktiviti sumberjaya desa akan diintegrasikan dengan pembangunan petempatan desa Infrastruktur sistem pengairan dan saliran perlu dipertingkatkan bagi membolehkan sumber air ini
melalui program ‘Satu Kampung Satu Produk’ dan pembangunan pelancongan iaitu dari segi dibekalkan kepada kawasan-kawasan yang memerlukan.
pelancongan budaya. Strategi pembangunan utama adalah melibatkan usaha menjadikan aktiviti • Pembangunan hutan sebagai hutan berhasil adalah terhad khususnya dalam pengeluaran balak
sumberjaya desa sebagai satu kegiatan yang ekonomik kepada penduduk di kawasan berkenaan kerana sebahagian besar kawasan hutan bagi pembalakan dikelaskan sebagai sederhana atau
selain menjadikan kawasan petempatan desa sebagai satu kawasan yang menarik. Strategi rosak di samping merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Oleh itu tumpuan boleh diberikan
pengurusan menekankan keperluan kewujudan organisasi yang khusus dalam mengurus dan kepada pengeluaran hasil bukan balak seperti sumber herba dan buluh. Kawasan-kawasan terbiar
memantau aktiviti sumberjaya desa. Rantaian dengan pengusaha atau pedagang yang lebih besar yang berpotensi perlu dijadikan ladang hutan atau ladang herba dan buluh bagi menyokong
amat perlu bagi memantapkan aktiviti ini selain dengan pembekal sumber. Berikutan beberapa pengeluaran hasil dari kawasan hutan ini. Kawasan-kawasan hutan yang dikenalpasti berpotensi
negara telah berjaya dalam membangunkan aktiviti ini, maka kerjasama dengan negara-negara atau tidak menjejaskan kawasan sensitif alam sekitar perlu ditanam / disulam dengan spesies-
berkenaan boleh dipertingkatkan. spesies balak yang berkualiti tinggi.
• Kemudahan-kemudahan sokongan perlu disediakan di kawasan-kawasan yang berpotensi seperti • Kawasan hutan yang meliputi tanah tinggi dan badan air seperti di Tasik Pedu dan Tasik Ahning akan
penggunaan teknologi dalam pengeluaran, penyediaan bangunan khas dan kemudahan dimajukan sebagai hutan lipur iaitu menyokong pembangunan rekreasi dan pelancongan dengan
pengangkutan. Agensi-agensi yang berkaitan perlu menyokong pengusahaan ini melalui sumber pendekatan pembangunan yang mesra alam. Pembangunan pelancongan dikenalpasti dapat
modal, penyelidikan dan pembangunan serta latihan. Peningkatan kualiti dan keunikan produk menjadikan kawasan hutan ini sebagai penyumbang utama dalam pembangunan ekonomi di
adalah perlu bagi membolehkannya memasuki pasaran yang lebih luas. Agensi pemasaran perlu Kawasan RT.
menyelaras penggunaan ICT dalam pemasaran produk berkenaan serta membantu kewujudan pusat • Hutan-hutan di Kawasan RT juga akan dijadikan sebagai hutan penyelidikan dan pendidikan melalui
promosi dan perdagangan produk berkenaan di Kawasan RT. galakkan program ekspedisi kepelbagaianhayat oleh kumpulan-kumpulan penyelidik. Program ini
• Aktiviti sumberjaya desa di Kawasan RT perlu mengenalpasti pengkhususan produk berdasarkan akan mendekatkan masyarakat kepada alam sekitar dan juga dapat menyumbang kepada
kelebihan setempat. Aktiviti sumberjaya desa sedia ada yang boleh diperkembangkan adalah penemuan ciri-ciri istimewa hutan-hutan yang terdapat di Kawasan RT. Kelangsungan daripada itu,
membuat kuih, cili boh, kerepek pisang, produk lebah madu dan akar kayu, tukang urut dan mandi terdapat juga potensi untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi
wap serta kraftangan. Antara pilihan produk-produk yang dikenalpasti berpotensi dimajukan telah berasaskan sumber-sumber hutan.
digariskan dalam Pelan Tindakan Kedah Maju 2010. Sebagai tambahan aktiviti sumberjaya desa
juga boleh melibatkan produk seperti tanaman hiasan dan bunga keratan, ternakan haiwan atau ikan
hiasan yang bercirikan tropika. Pembangunan aktiviti sumberjaya desa memerlukan kajian yang v. Sektor Pelancongan
terperinci dan penyelarasan yang menyeluruh bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. Pembangunan pelancongan di Kawasan RT akan dilaksanakan berdasarkan strategi yang berikut:-
a. Strategi Pembangunan Pelancongan Setempat
Perhutanan b. Stratagi Pembangunan Koridor Pelancongan
• Pembangunan perhutanan di Kawasan RT akan meliputi kawasan hutan simpan sedia ada dan c. Integrasi Pembangunan Pelancongan Di Dalam Kawasan RT Melalui Pakej Pembangunan
kawasan cadangan hutan simpan. Terdapat lima kawasan hutan simpan iaitu H.S. Koh Moi, H.S. Daerah
Bukit Perangin, H.S. Padang Terap, H.S. Pedu dan H.S. Chebar Besar yang kesemuanya berjumlah
50,225 hektar. Cadangan hutan simpan melibatkan C.H.S. Bukit Genting Iboi, C.H.S. Bukit Keramat Strategi Pembangunan Pelancongan Setempat
dan C.H.S. Bukit Kemuning yang semuanya berjumlah 23,830 hektar. Ini menjadikan keseluruhan • Mengkhusus kepada cadangan pembangunan di destinasi pelancongan yang dikenalpasti (dalam
kawasan hutan simpan di Kawasan RT adalah 74,055 hektar atau 54.56 peratus daripada keluasan radius 1,000 meter dari pusat tumpuan).

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-12


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• Bentuk cadangan menumpu kepada naiktaraf kemudahan awam dan masyarakat, pembaikan kualiti • Destinasi pelancongan sokongan adalah seperti Hutan Lipur Puncak Janing, Rekreasi Air Terjun
visual kawasan dengan pemuliharaan landskap lembut dan kejur. Perik, Dusun Resort, Rekreasi Jeram Tok Din, Rekreasi Air Terjun Seraya, Rekreasi Charok Tualang
• Mempelbagaikan aktiviti di destinasi pelancongan di dalam Kawasan RT. dan Rekreasi Charok Batang Padi.

• Sistem pengurusan dan pengawasan yang mampan di destinasi pelancongan di dalam Kawasan RT.
vi. Sektor Perdagangan
• Antara destinasi pelancongan yang terlibat adalah seperti Pekan Kuala Nerang, Naka, Padang
Pembangunan kawasan perdagangan akan ditumpukan di pusat-pusat petempatan bagi memudahkan
Sanai, Pusat Pertumbuhan Baru – Pedu, Kota Putra, Hutan Lipur Puncak Janing, Rekreasi Jeram
penduduk setempat mendapatkan barangan keperluan harian. Pembangunan perdagangan melibatkan
Tok Din, Rekreasi Charok Batang Padi, Rekreasi Air Terjun Seraya, Rekreasi Charok Tualang.
BP Kuala Nerang, BP Padang Sanai, BP Naka, BP Kota Putra dan PTK Pedu serta di PPD dan beberapa
PKD. Strategi peningkatan aktiviti perdagangan di Kawasan RT perlu disepadukan dengan sektor
Strategi Pembangunan Koridor Pelancongan
pelancongan dan rekreasi. Ini adalah kerana cadangan yang dikemukakan oleh sektor-sektor ini akan
• Pembangunan pelancongan secara koridor ditentukan berdasarkan laluan ke destinasi pelancongan
meningkatkan imej Kawasan RT dan secara langsung akan menarik lebih ramai pengunjung yang
utama di dalam Kawasan RT melalui jalan perhubungan sedia ada. seterusnya menyediakan peluang pengembangan aktiviti perdagangan.
• Koridor pelancongan ini ditentukan berdasarkan lokasi destinasi utama pelancongan Kawasan RT
yang telah dikenalpasti. Aktiviti perdagangan di Pekan Kuala Nerang adalah perdagangan bercampur dengan penawaran
• Koridor pelancongan ini akan dilaksanakan berdasarkan Konsep ‘Koridor Info Pelancongan’ di mana barangan bersifat wilayah untuk menampung keperluan seluruh Kawasan RT. Fungsi dan peranan Kuala
pelancong akan dimaklumkan dengan pelbagai maklumat mengenai keistimewaan Kawasan RT Nerang boleh ditingkatkan dengan menggalakkan perniagaan bersifat wilayah ini dan serentak dengan
khususnya perihal destinasi pelancongan daerah, jarak perjalanan serta sistem perhubungan yang itu, usaha-usaha menggalakkan kedatangan pengunjung ke Kuala Nerang menerusi aktiviti rekreasi dan
sedia ada di sepanjang perjalanan pergi dan balik. pelancongan perlu dilaksanakan. Bagi aktiviti penjajaan pula, cadangan untuk mewujudkan satu tapak

• Koridor pelancongan ini akan dilengkapkan dengan ciri-ciri budaya masyarakat setempat melalui gerai dan penjaja yang lebih sesuai, selamat dan selesa di Pekan Kuala Nerang amat diperlukan .

elemen landskap lembut dan kejur yang mampu mewujudkan identiti tersendiri Kawasan RT.
• Kawalan keselamatan dan pengawasan di sepanjang koridor akan diwujudkan melalui notis dan Aktiviti perdagangan di Pekan Padang Sanai perlu digalakkan dengan perancangan yang lebih
sistematik memandangkan pada masa kini aktiviti perdagangan di sini agak terbatas. Bagi meningkatkan
papan tanda amaran, pelan lokasi kemudahan awam seperti balai polis, klinik kesihatan,
fungsinya sebagai Pusat Petempatan Kecil, kawasan perdagangan baru yang lebih formal diperlukan
perkhidmatan runcitan dan lain-lain lagi.
bagi menempatkan kepelbagaian aktiviti perdagangan. Apatah lagi Pekan Padang Sanai terletak di
• Koridor pelancongan ini akan lebih berkesan dengan adanya papan tanda pemberitahuan mengenai
laluan Kuala Nerang – Kota Putra yang dijangka akan menerima kehadiran lebih ramai pengunjung
aktiviti yang boleh dilakukan di sepanjang perjalanan.
dengan kemajuan sektor pelancongan.
• Koridor pelancongan ini melibatkan laluan Pekan Kuala Nerang – Pedu (Melalui Pekan Naka) dan
Sintok – Padang Sanai.
Pekan Naka bakal berfungsi sebagai Pusat Petempatan Kecil yang berasaskan perindustrian. Ini secara
langsung akan meningkatkan aktiviti perdagangan di Pekan Naka. Aktiviti perdagangan di kawasan luar
Pakej Pelancongan Daerah Padang Terap
pusat petempatan atau di kawasan petempatan desa akan melibatkan perdagangan hierarki yang lebih
• Pakej Pelancongan Daerah Padang Terap merupakan pakej lawatan keseluruhan Kawasan RT di
rendah iaitu peruncitan. Penyediaan premis-premis perdagangan yang lebih formal di kawasan
mana setiap destinasi pelancongan utama Kawasan RT perlu dilawati.
berkenaan adalah digalakkan.
• Pakej pelancongan ini merupakan integrasi antara strategi pembangunan setempat dan strategi
pembangunan pelancongan secara ‘linear’. Pakej atau laluan pelancongan akan diwujudkan melalui Bagi menyokong pembangunan pelancongan, beberapa pusat perdagangan baru perlu dikenalpasti.
integrasi lawatan antara destinasi pelancongan utama serta disokong oleh destinasi pelancongan Antaranya di BP Kota Putra berdasarkan cadangan Zon Perdagangan Bebas Cukai dan juga di BP
sokongan. Padang Terap Timur berdasarkan keperluan sebuah Pusat Pertumbuhan Baru iaitu cadangan PTK Pedu.
• Lawatan menyeluruh ini akan disokong melalui laluan pelancong yang efektif dari aspek jarak dan Bagi menyokong pembangunan perindustrian, pertanian, sumberjaya desa dan perhutanan maka
keselesaan disertai info pelancongan yang berkesan. kemudahan pusat pengumpulan, promosi dan perdagangan produk berkenaan pada harga yang
• Antara destinasi utama yang terlibat di dalam pakej ini adalah Pekan Kuala Nerang – Pekan Gula istimewa dan suasana yang menarik adalah diperlukan. Agensi yang berkaitan perlu berperanan dalam
Padang Terap – Kota Putra – Pusat Pertumbuhan Baru Pedu – Tasik Pedu – Pusat Kebudayaan dan mengurus dan menyelaras aktiviti perdagangan ini bagi memastikan kejayaan pelaksanaan strategi ini.
Warisan Naka. Destinasi utama ini dipilih memandangkan ia merupakan ciri-ciri istimewa Kawasan Strategi pembangunan perdagangan yang lebih khusus ini adalah perlu dalam meningkatkan
RT berbanding daerah lain. sumbangannya dalam pembangunan ekonomi di Kawasan RT.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-13


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
vii. Sektor Perindustrian • Pembangunan di kawasan sensitif alam sekitar seperti di kawasan hutan dan tanah tinggi serta
Taman IKS di BP Naka telah dicadangkan untuk memenuhi keperluan aktiviti industri sepanjang tempoh sungai dan badan air perlu dilaksanakan secara rapi dan mengikut garispanduan agar dapat
perancangan. Jenis industri yang dibenarkan adalah industri ringan dan sederhana serta mematuhi garis meminimakan kesan negatif terhadap alam sekitar. Menghindari kawasan tersebut daripada
panduan yang telah ditetapkan. Tumpuan di kawasan ini adalah bagi mengelakkan berlakunya sebarang aktiviti pembangunan adalah langkah terbaik bagi memelihara alam sekitar. Namun
percanggahan gunatanah dan pencemaran. Kawasan RT yang kaya dengan sumber bahan mentah sekiranya pembangunan lebih diperlukan untuk faedah menyeluruh di Kawasan RT, ianya bolehlah
tempatan juga akan memfokus kepada pembangunan IKS yang mana dilihat berpotensi untuk dilaksanakan melalui pembangunan yang mesra alam.
dikembangkan. Aktiviti industri perkhidmatan lain yang tidak mencemarkan alam sekeliling akan
dibenarkan di dalam kawasan perdagangan dengan mematuhi syarat-syarat yang berkenaan. Industri-
industri berselerak yang mencemarkan alam sekitar dan bercanggah dengan kegunaan sekitar akan x. Sektor Landskap Dan Rekreasi
dipindahkan untuk tujuan penyediaan infrastruktur dan kawalan pencemaran yang lebih baik. Strategi pembangunan landskap di Kawasan RT akan dilaksanakan mengikut beberapa zon utama
Pembangunan Taman IKS perlu dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan sokongan dan pemantapan landskap iaitu landskap pusat bandar, landskap kampung, landskap koridor pembangunan dan landskap
pengurusan agar dapat meyakinkan pelabur berkenaan potensi pembangunan di Kawasan RT. Kajian semulajadi.
yang terperinci oleh agensi-agensi berkaitan seperti PKNK adalah perlu bagi memastikan faktor-faktor
kejayaan pembangunan perindustrian di kawasan lain dapat diterapkan di Taman IKS ini. • Perancangan landskap akan diperincikan lagi mengikut keserasian dengan pembangunan setempat
dan juga gunatanah di kawasan berkenaan.
Kejayaan perancangan perindustrian di Kawasan RT ini amat bergantung kepada aspek pengangkutan • Selain menaiktaraf landskap sedia ada termasuk pengekalan pokok-pokok di bawah TPO,
memandangkan kedudukan Kawasan RT yang terpinggir dari kemudahan pemasaran produk pembangunan juga akan melibatkan pengwujudan kawasan-kawasan berlandskap yang baru
perindustrian. Selaras dengan itu, cadangan sistem pengangkutan yang menyeluruh dari sektor menggunakan elemen landskap lembut dan landskap kejur.
pengangkutan adalah strategi paling berkesan dalam meningkatkan keupayaan sektor perindustrian
• Landskap yang dicadangkan perlu dipastikan dapat menyokong fungsi sesuatu pembangunan.
untuk terus berkembang.

Pembangunan kawasan rekreasi yang merangkumi kawasan lapang mempunyai peranan dalam
pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi.
viii. Sektor Gunatanah Dan Keadaan Fizikal Kawasan
Sektor ini memainkan peranan yang penting dalam menyelaras perancangan dan pengurusan
• Strategi pembangunan kawasan rekreasi adalah dengan memastikan penambahan kemudahan-
pembangunan di Kawasan RT. Strategi sektor ini adalah melibatkan penyediaan Peta Cadangan, Jadual
kemudahan berkenaan dilakukan berdasarkan hierarki dan perancangan pembangunan yang
Kelas Kegunaan Tanah dan Garis Panduan Perancangan serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan
ditetapkan.
bagi memastikan setiap pembangunan gunatanah menyokong konsep dan strategi pembangunan
• Di samping itu, tahap kemudahan sedia ada akan turut dipertingkatkan. Bilangan, taburan dan tahap
keseluruhan. Seterusnya, memudahkan pencapaian wawasan dan matlamat pembangunan Kawasan
fungsi kawasan rekreasi akan dipastikan berpadanan dengan keperluan penduduk setempat dan
RT.
kepentingan pembangunan sesuatu kawasan.
• Kawasan rekreasi yang berpotensi untuk menarik pelancong perlu dintegrasikan dengan
pembangunan sektor pelancongan.
ix. Sektor Alam Sekitar
Kualiti alam sekitar yang baik merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Kawasan RT. Beberapa aspek • MDPT perlu mengenalpasti kedudukan kawasan-kawasan rekreasi atau kawasan lapang yang

alam sekitar yang perlu diberi perhatian adalah kualiti air, kualiti udara, kualiti bunyi dan kawasan sensitif berada di bawah pemilikan MDPT agar dapat diwartakan dan diselenggara secara berterusan.

alam sekitar.

• Sektor alam sekitar menumpukan kepada strategi pencegahan di samping strategi pembaikan kualiti xi. Sektor Pusat Bandar Dan Rekabentuk Bandar
Pembangunan sektor ini akan ditumpukan di Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang, Pusat
di beberapa kawasan yang mempunyai kemungkinan memberi kesan negatif terhadap kualiti alam
Petempatan Kecil Padang Sanai, Pusat Petempatan Kecil Naka, Pusat Petempatan Kecil Kota Putra dan
sekitar di Kawasan RT.
cadangan mewujudkan sebuah pusat pertumbuhan baru di Pedu iaitu Pusat Petempatan Kecil Pedu.
• Pengawalan terhadap punca-punca pencemaran yang berpotensi perlu dilaksanakan oleh MDPT
dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Pengurusan sistem perparitan dan saliran juga adalah perlu
• Strategi pembangunan sektor ini tertumpu kepada galakkan pembangunan gunatanah yang
bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk banjir.
bersesuaian bagi mengukuhkan fungsi setiap pusat petempatan ini.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-14


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012
• Selain itu, sektor ini juga perlu menyelaras pembangunan-pembangunan sektor lain bagi memenuhi peningkatan keperluan bekalan air iaitu sebanyak 4.117 juta gelen sehari pada Tahun
memperkemaskan sistem bandar dan memperelokkan kualiti visual persekitaran bandar di pusat- 2012.
pusat petempatan ini. Ianya penting ke arah mewujudkan identiti atau imej yang tersendiri di setiap • Kadar kehilangan air tidak terakaun adalah tinggi iaitu 40.76 peratus dan ianya perlu dikurangkan
pusat-pusat petempatan. kepada 20 peratus iaitu kadar yang diterima di peringkat nasional. Untuk mengurangkan kadar
• Strategi pengekalan dan pemuliharaan bangunan warisan juga perlu dilaksanakan khususnya di kehilangan air tak terakaun (NRW) semasa ini, langkah-langkah seperti pengesanan kebocoran,
Pusat Petempatan Utama Kuala Nerang bagi memaparkan kesinambungan perkembangan sesuatu penggantian serta baikpulih meter dan paip-paip air lama dan kurang berkualiti perlu disegerakan.
bandar. • Cadangan pembinaan projek Bekalan Air Padang Terap di jangka siap pada tahun 2009Ia melibatkan
kos RM149 juta.

xii. Sektor Pengangkutan Dan Lalulintas


Konsep Pembangunan Pilihan meletakkan pembangunan sistem pengangkutan dan lalulintas sebagai Sistem Perparitan Dan Saliran
asas dalam mencorakkan arah perkembangan gunatanah di Kawasan RT. Ini dapat dilihat bila mana • Kawasan-kawasan yang dikenalpasti menghadapi masalah banjir dan banjir kilat harus dibaikpulih
pembangunan masa hadapan telah dirancang mengikut koridor-koridor pembangunan dan beberapa segera dengan melebar, mendalam dan meluruskan sungai-sungai di Kawasan RT supaya dapat
‘node’ yang terdiri daripada pusat-pusat petempatan utama. Dalam menyokong strategi pembangunan melancarkan aliran air semasa aliran puncak.
keseluruhan, maka sektor pengangkutan dan laluintas telah merangka beberapa strategi yang • Sistem perparitan utama iaitu jenis parit konkrit perlu disediakan di kawasan yang tiada sistem
bersesuaian. saliran yang sempurna. Kajian semula Pelan Induk Perparitan MDPT perlu dijalankan menggunakan
semua garis panduan terkini.
• Peningkatan sistem pengangkutan akan dilaksanakan melalui naiktaraf beberapa jalan raya sedia
ada, pembinaan jalan pintas dan jalan baru serta pembaikan simpang bagi mewujudkan Sistem Pembetungan
kemudahsampaian yang lebih baik ke kawasan pembangunan berpotensi dan perancangan hierarki • Pada masa ini tidak terdapat loji rawatan pembetungan berpusat di Kawasan RT. Peratusan sistem
jalan yang lebih jelas. tandas curah ialah sebanyak 93 peratus daripada jumlah sistem pembetungan yang terdapat di
• Pembangunan sistem pengangkutan awam di Kawasan RT perlu digalakkan dengan perancangan Kawasan RT iaitu peratusan kedua tertinggi bagi kumbahan yang tidak dirawat di Negeri Kedah.
kawasan liputan, pembinaan kemudahan perhentian atau terminal pengangkutan dan juga sokongan Peratusan sistem rawatan setempat adalah 1 peratus manakala sistem tangki septik individu ialah
pengurusan oleh agensi kerajaan. sebanyak 6 peratus daripada jumlah sistem pembetungan yang terdapat di Kawasan RT.
• Pengurusan lalulintas di pusat-pusat petempatan atau kawasan tumpuan pembangunan turut perlu • Sistem tandas curah perlu digantikan dengan sistem yang lebih cekap dan bersih terutamanya untuk
dipertingkatkan melibatkan paparan maklumat jalan yang jelas, perancangan tempat letak mengawal dan mengurangkan kadar pencemaran terhadap sumber bekalan air bagi kawasan yang
kenderaan, laluan pejalan kaki dan juga laluan berbasikal. mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Dicadangkan agar sistem pembetungan berpusat dan
• Sistem jalan yang berada di luar jaringan utama seperti kawasan petempatan desa dan kawasan sistem pembetungan bersambung disediakan untuk kesihatan penduduk yang lebih baik dan
pertanian turut akan diberi perhatian melalui pengenalan kaedah pembinaan jalan yang lebih terjamin.
bersesuaian.
Sistem Pengurusan Dan Pelupusan Sisa Pepejal
• Tapak pelupusan sisa pepejal untuk Kawasan RT terletak di jalan menuju Padang Sanai iaitu 3
xiii. Sektor Infrastruktur Dan Utiliti kilometer dari Pekan Kuala Nerang dengan keluasan 2.023 hektar. Tapak pelupusan ini dikendalikan
Pembangunan infrastruktur dan utiliti merangkumi 6 aspek utama iaitu sistem bekalan air, sistem oleh MDPT dan menggunakan Kaedah Pembuangan Secara Terbuka. Tapak pelupusan ini dapat
perparitan dan saliran, sistem pembetungan, sistem pengurusan dan pelupusan sisa pepejal, sistem menampung sisa pepejal sehingga Tahun 2008 sahaja. Oleh itu, sebuah tapak pelupusan baru perlu
bekalan elektrik dan sistem telekomunikasi. Beberapa strategi telah disediakan bagi pembangunan diwujudkan di Kawasan RT berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan tapak yang ditetapkan bagi
sektor ini di Kawasan RT. menampung keperluan sehingga Tahun 2012.
• MDPT perlu mengawal sistem pembuangan sampah di premis perindustrian dan memastikan pemilik
Sistem Bekalan Air memberi kerjasama dalam menangani masalah pembuangan sisa pepejal bagi mengelakkan
• Bekalan air di Kawasan RT diperolehi daripada Loji Pembersihan Air Kuala Nerang, Loji kejadian pembakaran secara terbuka.
Pembersihan Air Padang Sanai, Loji Pembersihan Air Nami dan Loji Pembersihan Air Lubuk Merbau.
Projek naiktaraf dan baikpulih sama ada sistem agihan atau loji pembersihan harus dijalankan untuk

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-15


LAPORAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP 2002 – 2012

• Dicadangkan agar Kaedah Pembuangan Secara Terbuka digantikan kepada Kaedah Penimbusan • Perhatian turut diberikan kepada peluang pembangunan institusi pendidikan tinggi termasuk kolej,

Terkawal dan Kaedah Penunuan (Incenerator) kerana ianya lebih sistematik dan teratur serta dapat universiti dan institut kemahiran berdasarkan aset persekitaran semulajadi yang dimiliki serta
merawat air sisa dan gas yang terhasil dari proses pelupusan. keperluan bagi meningkatkan keupayaan pembangunan di Kawasan RT. Tapak yang bersesuaian
disediakan di BP Kota Putra, PTK Pedu dan di pusat-pusat petempatan sedia ada agar langkah
Sistem Bekalan Elektrik selanjutnya iaitu menarik pihak institusi pengajian tinggi melaksanakan operasi di Kawasan RT dapat

• Sistem bekalan elektrik bagi Kawasan RT diperolehi daripada Tenaga Nasional Berhad. Kapasiti diusahakan oleh pihak kerajaan.

bekalan elektrik sedia ada adalah mencukupi untuk menampung permintaan terutamanya bagi
pembangunan perumahan, perdagangan dan perindustrian. Di samping itu juga, Tenaga Nasional
Berhad sedang meningkatkan keupayaan PPU (Pencawang Pengagihan Utama) di Kuala Nerang
dan pembinaan sebuah PPU yang baru di Kota Putra untuk memenuhi keperluan masa hadapan.
• Dalam menyokong pembangunan di Kawasan RT, Tenaga Nasional Berhad perlu meningkatkan
kecekapan pengagihan bekalan khususnya bagi mengelakkan berlakunya gangguan-gangguan
bekalan elektrik serta membolehkan kawasan yang berada jauh dari sistem jaringan turut mendapat
bekalan elektrik.

Sistem Telekomunikasi
• Perkhidmatan sistem telekomunikasi diperolehi daripada Syarikat Telekom Malaysia Berhad melalui
empat buah ibusawat yang terletak di Kuala Nerang, Naka, Lubuk Merbau dan Gula Padang Terap.
Syarikat Telekom Malaysia Berhad perlu meningkatkan keupayaan ibusawat-ibusawat berkenaan
untuk memenuhi keperluan masa hadapan iaitu sehingga Tahun 2012. Di samping itu, pengagihan
perkhidmatan bagi kawasan yang jauh dari sistem jaringan perlu juga diberi perhatian.
• Kawasan liputan bagi pengguna telefon selular yang terhad perlu diperluaskan berdasarkan
permintaan pengguna dari masa ke semasa.
• Perkhidmatan telefon awam di Kawasan RT adalah mencukupi dan penyediaan perkhidmatan
berkenaan pada masa hadapan akan dipertingkatkan dari masa ke semasa khususnya di kawasan-
kawasan yang strategik.

xiv. Sektor Kemudahan Masyarakat


Pembangunan kemudahan masyarakat adalah melibatkan aspek kemudahan pendidikan, kemudahan
kesihatan, kemudahan awam (dewan, balai raya, perpustakaan desa, pusat ICT) dan kemudahan
perkhidmatan (polis, bomba dan penyelamat, pos). Strategi-strategi pembangunan bagi sektor ini
disediakan agar pembangunannya menyokong pembangunan sosial di Kawasan RT.

• Penambahan kemudahan-kemudahan berkenaan perlu dilakukan berdasarkan perancangan


pembangunan yang ditetapkan. Di samping itu, tahap kemudahan sedia ada akan turut
dipertingkatkan. Bilangan, taburan dan tahap fungsi kemudahan masyarakat akan dipastikan
berpadanan dengan keperluan penduduk setempat dan kepentingan pembangunan sesuatu
kawasan.
• Tumpuan pembangunan kemudahan masyarakat pada masa hadapan adalah melibatkan kawasan
pusat-pusat petempatan dan juga kawasan tumpuan pembangunan perumahan di sepanjang koridor
pembangunan.

BAB 3.0: WAWASAN, KONSEP DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 3-16

Anda mungkin juga menyukai