Anda di halaman 1dari 4

Materi Tarbiyah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia
Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah
dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Materi Tarbiyah (Tarbiyah: Pendidikan atau Pembinaan) adalah materi yang disusun
secara sistematis dan terstruktur untuk mempermudah para da'i dalam membimbing dan
membina umat Islam. Materi Tarbiyah disampaikan dalam suatu kelompok kajian kecil
seperti dahulu yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pembagian kelompok
kecil-kecil ini sangat efektif dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Hal ini
dikarenakan seorang Murabbi bisa dengan mudah memantau akhlak dan ibadah dari
mutarabbinya. Suatu hal yang sulit dilakukan pada kegiatan tabligh yang melibatkan
massa besar. Berikut ini daftar Materi Tarbiyah yang diambil dari buku Materi Tarbiyah
karya Ummu Yasin yang telah mengumpulkan berbagai Materi Tarbiyah yang tercecer
dan menyusunnya secara strategis dan sistematis.

Daftar isi
[sembunyikan]

• 1 Menuju Syakhsiyah Islamiyah


o 1.1 Makna Syahadatain
o 1.2 Ma'rifatullah
o 1.3 Ma'rifatul Rasul
o 1.4 Ma'rifatul Islam
o 1.5 Ma'rifatul Insan
o 1.6 Ma'rifatul Qur'an
• 2 Menuju Da'i Berdedikasi Tinggi
o 2.1 Al-Ghazwu Al-Fikri
o 2.2 Hizbusy Syaitan
o 2.3 Qadhaya Ad-Da'wah
o 2.4 Al-Haq Wa Al-Bathil
o 2.5 Takwinul Ummah
o 2.6 At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Harakiyah

o 2.7 Fiqhud Da'wah

[sunting] Menuju Syakhsiyah Islamiyah


[sunting] Makna Syahadatain
• Ahammiyatu Syahadatain (Pentingnya Dua Kalimat Syahadat)
• Madlulu Syahadatain (Kandungan Kalimat Syahadat)
• Ma'na Ilah (Makna Kata Tuhan)
• Al-Wala' Wal Bara' (Loyalitas dan Anti Loyalitas)
• Kalimatullah Hiyal-'Ulya (Kalimat Allah Yang Tinggi)
• Marahil At-Tafa'ul Bisy-Syahadatain (Tahapan Berinteraksi dengan Dua Kalimat
Syahadat)
• Syuruthu Qubulisy Syahdatain (Syarat-syarat diterimanya Syahadat)
• Ar-Ridha (Rela)
• Tahqiqu Ma'na Asy-Syahadatain (Realisasi Kandungan Dua Kalimat Syahadat)
• Tahqiiq Asy-Syahadatain (Realisasi Kalimat Syahadat)
• Ash-Shibghah wal Inqilab (Pewarnaan dan Perubahan)

[sunting] Ma'rifatullah

• Ahammiyyatu Ma'rifatullah (Pentingnya Mengenal Allah)


• Ath-Thariiq Ila Ma'rifatullah (Jalan Menuju Ma'rifatullah)
• Al-Mawani' Fii Ma'rifatullah (Penghalang Mengenal Allah)
• Al-Adillah 'Ala Wujudillah (Bukti Keberadaan Allah)
• Tauhidullah (Mengesakan Allah)
• Al-Hayah fi Zhilali Tauhid (Hidup dibawah Naungan Tauhid)
• Ma'na Laa Ilaaha Illallaah (Makna Laa Ilaaha Illallaah)
• Mahabbatullah (Mencintai Allah)
• Al-Ihsan (Berbuat Baik)
• 'Ilmullah (Ilmu Allah)

[sunting] Ma'rifatul Rasul

• Hajatul Insan Ila Rasul (Kebutuhan Manusia kepada Rasul)


• Ta'riful Rasul (Pengertian Rasul)
• Makanatur Rasul (Kedudukan Rasul)
• Sifatur Rasul (Sifat-sifat Rasul)
• Wazhifattur Rasul (Tugas-tugas Rasul)
• Khashaisur Risalah Muhammad SAW (Kekhususan Risalah Muhammad SAW)
• Wahibuna Nahwar Rasul (Kewajiban kepada Rasul)
• Nataju Ittiba'u Rasul (Buah dari Mengikuti Rasul)

[sunting] Ma'rifatul Islam

• Ma'na Al-Islam (Makna Islam)


• Al-Islam wa Sunnatullah (Islam dan Ketentuan Allah)
• Syumuliyatul Islam (Kesempurnaan Islam)
• Minhajul Hayah (Pedoman Hidup)
• Al-Islamu Akhlaqan (Islam sebagai Akhlak)
• Al-Islam Fikratan (Islam sebagai Fikrah)
• Al-Islamu Diinul Haq (Islam Agama yang Benar)
• Thabi'ah Diinil Islam (Tabiat Agama Islam)
• Al-Amal Al-Islami (Aktivitas Islami)

[sunting] Ma'rifatul Insan

• Ta'rif Al-Insan (Pengenalan Manusia)


• Haqiiqatul Insan (Hakikat Manusia)
• Thaqatul Insan (Potensi Manusia)
• Nafsul Insan (Nafsu Manusia)
• Shifatul Insan (Sifat Manusia)
• Haqiiqah Al-Ibadah (Hakikat Ibadah)
• Syumuliyatul Ibadah (Kesempurnaan Ibadah)
• Qabuulul 'Ibadah (Diterimanya Ibadah)
• Nataijul 'Ibadah (Hasil Ibadah)
• Nataijul Taqwa (Hasil Taqwa)
• At-Tawazuun (Keseimbangan)
• Risalah al-Insan (Misi Manusia)
• Bina'ul Izzah (Membangun Harga Diri)

[sunting] Ma'rifatul Qur'an

• Ta'riful Quran (Mengenal Al-Quran)


• Asma'ul Quran (Nama-nama Al-Quran)
• Muqtadha Al-Iman bil Qur'an (Tuntutan Iman kepada Al-Quran)
• Akhtharu Nisyan bil Qur'an (Bahaya Melupakan Al-Quran)
• Syuruthul Intifa' bil Qur'an (Syarat Mengambil Manfaat dari Al-Quran)

[sunting] Menuju Da'i Berdedikasi Tinggi


[sunting] Al-Ghazwu Al-Fikri

• Ta'rif Al-Ghazwu Al-Fikri (Pengertian Perang Pemikiran)


• Marahil Al-Ghazwul Al-Fikri (Tahapan Perang Pemikian)
• Wasa'il Al-Ghazwul Al-Fikri (Sarana Perang Pemikiran)
• Adhraar Al-Ghazwul Al-Fikri (Bahaya Perang Pemikiran)
• Asbaab Al-Jahiliyah (Sebab-sebab Jahiliyah)

[sunting] Hizbusy Syaitan

• tarif Hizbusy Syaitan (Mengenal Golongan Syetan)


• 'Alaamatu Hizb Asy-Syaitan (Ciri-ciri Golongan Setan)

[sunting] Qadhaya Ad-Da'wah

• Ahwaal Al-Muslimin Al-Yaum (Kondisi Umat Islam Saat ini)


• Amraadhu Al-Ummah fii Ad-Da'wah (Penyakit Umat dalam Dakwah)
• Qadhiyyah Al-Ummah (Masalah Umat)

[sunting] Al-Haq Wa Al-Bathil

• Ash-Shiraa' bainal Haq wal Bathil (Pertarungan antara Haq dan Bathil)
• Quwwatul-Haq (Kekuatan Kebenaran)
• Al-Furqan (Pembeda yang Haq dan Bathil)
• Al-Istiqamah (Konsisten)
• Hizbullah (Partai Allah : Golongan Orang Beriman)

[sunting] Takwinul Ummah

• Takwin Al-Ummah (Membentuk Umat)


• Takwin Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah (Membentuk Kepribadian Islami)
• Al-I'tishaam bi Hablillah (Berpegang Teguh pada Tali Allah)
• Al-Inqilaab Al-Islami (Perubahan Islami)
• Ta'liful Quluub (Kesatuan Hati)
• Asbaab At-Tafarruq Wa'ilaajuhu (Sebab-sebab Perpecahan dan Solusinya)
• Al-Ukhuwah Al-Islamiyah (Persaudaraan Islam)

[sunting] At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Harakiyah

• Ahammiyah At-Tarbiyah (Pentingnya Tarbiyah)


• Ahdaafu At-Tarbiyah (Tujuan Tarbiyah)

[sunting] Fiqhud Da'wah

• Fadha'il Ad-Da'wah (Keutamaan-keutamaa Dakwah)


• Ma'na Ad-Da'wah (Makna Dakwah)
• Fiqh Ad-Da'wah (Fiqih Dakwah)
• Asaas 'Amaliyah At-Takwin (Dasar-dasar Kegiatan Pembinaan)
• 'Anashir Ad-Da'wah (Unsur-unsur Da'wah)
• Khashaa'ish Ad-Dakwah (Ciri-ciri Da'wah)
• Rabbaniyah Ad-Da'wah (Dakwah Bernuansa Ketuhanan)
• Kaifa yatakayyafu bil Islam (Cara Beradaptasi dengan Islam)
• Daurusyabaab fi Haml Ar-Risaalah (Peran Pemuda dalam Memikul Tugas
Risalah)
• Iqaamatu Ad-Diin (Penegakan Agama)
• Muqawwimat An-Nahdhah Al-Ummah (Pilar Kebangkitan Umat)