Anda di halaman 1dari 18

SENARAI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

PENDAHULUAN

Pembentukan sesuatu masyarakat tidak ubah seperti membina sebuah bangunan. Dalam pembinaan bangunan, asanya disiapkan dahulu. Begitu juga bagi membentuk masyarakat. Ia mesti dimulakan dengan membina asasnya terlebih dahulu. Apabila asas yang dibina itu kuk uh, tegaklah masyarakat itu. Rasulullah s.a.w. memulakan pembentukan masyarakat Islam dengan membina asasnya terlebih dahulu. Asas yang utama dalam pembentukan ini adalah seperti yang diterangkan oleh al -Sheikh Mohamad Abu Zahrah di dalam kitabnya pada muka surat 26 yang beerti, Islam menyusun masyarakat adalah melalui budi pekerti yang mulia atau al-Akhlak al-Fadzilah. Budi pekerti yang mulia adalah satu -satunya asas yang paling kuat bagi melahirkan manusia yang bersih hati, ikhlas dalam hidup dan amanah dalam tugas serta cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Pentingnya budi pekerti mulia ini jelas seperti kata -kata Nabi Muhammad s.a.w. , Sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dalam hadis ini kita diperlihatkan konsep akhlak yang begitu jelas iaitu konsep menjaga akhlak yang mulia adalah menjadi tugas utama Nabi Muhammad s.a.w.. Memperbaiki akhlak dan mengajar manusia berperangai mulia sebenarnya tugas semua rasul yang diutuskan oleh Allah s.w.t. kepada manusia.

KONSEP AKHLAK

Akhlak diambil dari perkataan Arab iaitu kata jamak dari perkataan khulq yangbermaksud kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, tabiat dan tingkah laku.Maksud ini terkandung dalam kata -kata saidatina Aisyah R.A. tentang akhlakRasulullah S.A.W yang bermaksud: Akhlaknya ( iaitu Rasulullah s.a.w. ) adalah al -Quran. Akhlak dari segi istilah bermaksud segala laku perbuatan yang telah menjadi adatkebiasaan, apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang. Imam al -Ghazali dalamkitabnya Ihya Ulumiddin menakrifkan akhlak sebagai sifat jiwa yang tertanam di dalamjiwa seseorang, yang dengannya lahir perbuatan hasil dari pancaran hati sanubaridalamannya. Dengan perkataan lain, akhlak adalah perbuatan atau tingkah lakumanusia sama ada baik atau buruk yang berlaku secara spontan tanpa perlu berfikirnatijah dari sifat yang ada dalam jiwa dan sanubarinya. Menurut Kamus Dewan, akhlak didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan, watak,pengetahuan berkaitan dengan kelakuan, tingkah la ku manusia dan sebagainyasamada baik atau jahat.

MAZMUMAH

MAHMUDAH

j t i l i , l t il, l

l ti if t if t All , l

i i

t .C

ti t l

i l

it

ji

i ii l t

ti l l

li l i

li

ii ,t . t

l t

ti i l , fit

l ii , i

t All i ,

i .

ji i

l ,

l l t

.A t ,

AKHLAK MANUSIA TERHADAP ALLAH

AKHLAK MANUSIA TERHADAP MAKHLUK LAIN

SKOP AKHLAK

AKHLAK MANUSIA SESAMA MANUSIA

AKHLAK MANUSIA TERHADAP ALLAH S.W.T.

i t l

All

S. .T.

i it i t

if t if t .A l t i ti i if , t t, , t i t i ji, i All , i i, i , S. .T. l j i t t t l .S i All t All

if t i t l i i i il f i ,

Ti l t l t, ti i

A t t

S. .T. l il

l ,i , l l

ii , i li ti ti i l l t, , i l

,t

Akhlak manusia terhadap manusia lain berlaku dalam bentuk hubungan yang bersifatmendatar. Hubungan ini berlaku dalam institusi kekeluargaan, masyarakat dannegara. ontoh di dalam institusi kekeluargaan, wujudnya hubungan suami isteri,hubungan ibu bapa dengan anak -anak dan sebaliknya, hubungan dengan sanaktaulan yang mana memerlukan mereka bergaul secara baik. Begitu juga dalaminstitusi kemasyarakatan yang boleh di lihat melalui kehidupan berjiran tetangga,sesama Islam dan dengan bukan Islam di mana Islam menganjurkan sifat berbaiksangka, tegur menegur dan bekerjasama di antara mereka. Bagi pemimpin negarapula, sifat adil, jujur, amanah dan berperikemanusiaan dalam pemerintahan amatditekankan supaya tidak berlakunya kezaliman yang bakal mengundang kemurkaanAllah S.W.

Ajaran Islam juga mengajar manusia agar berakhlak terhadap makhlukmakhluk lain.Ia merangkumi hubungan manusia dengan alam ghaib iaitu malaikat dan jin jugadengan alam fauna dan floranya. Sebagai contoh Islam telah menggariskan panduanakhlak manusia dengan binatang sembelihan agar tidak berlaku zalim kepadabinatang tersebut iaitu hendaklah dimulakan dengan Basmallah, mengadap ke arahkiblat, menggunakan pisau yang tajam dan dilaksanakan pada tahap yang terbaik.Begitu juga manusia di larang sama sekali merosakkan alam sekitar. Hal ini dapatdip erhatikan melalui pelaksanaan ibadah haji di mana seseorang yang sedangberihram ditegah memburu dan mencabut pokok di kawasan anah Haramsehinggalah dia bertahallul.

 

AKH AK

S A E HA A

AKH AK

S A SESA, A

SA

AKH

K A

CI I-CI I

KHLAK ISLAMIYYAH

Bersifat mutlak dan menyeluruh

Melengkapkan dan menyempurnakan tuntuatan

Bersifat sederhana dan seimbang

Mencakupi suruhan dan larangan

Bersih dalam perlaksanaan

Keseimbangan

PENYAKIT HATI

it

ti : i t ti i it j il , it it t t l t j j t t l i i. P ii. ti it t it li t t t j . t t t ii, j i l t .A l it i i i ti ij l l ti l ti it i t ti i i il li l , i it ti, ti t t, t l l t j l it .

Pertama, j i it ij iti .S ti t i .J i j i i t , l i i S i , ii ti f l l ll . . . i i li i i t t i it Kedua, j i i, i l i l i .P t t ii i it ti ti t .I i l it, it j P ti Al it t i ti i, i it S ti i i i i . t

i i il

ti , t

MAHMUDAH

MENGINGATI MATI TAUBAT SYUKUR TAKUT AKAN ALLAH S.W.T.

REDA

TAWAKAL

MAZMUMAH

MARAH

RIYAK

KASIH AKAN DUNIA

GHIBAH

TAKBUR

BANYAK BERKTA-KATA

Mahmudah
Khauf ( takut ) Manusia sering dihantui dengan rasa takut yakni takutkan kemiskinan, takutkan kematian, takutkan kegagalan, takutkan ditimpa musibah dan tidak kurang ada diantara kita yang takutkan makhluk halus. Namun, apabila perkataan takut disebut, berapa ramai yang secara spontan di antara kita mengaitkan takut dengan Allah, yakni takutan Allah? Khauf beerti takut akan Allah s.w.t yang terbit dari rasa gementar dan gerun akan kebesaran Allah serta takukan kemurkaanNya dengan mengerjakan perintahNya dan meninggalkan apa yang dilarangNya. Abu Sulaiman al-Darini berkata Asal segala kebaikan di dunia da n diakhirat ialah takutkan Allah. Dan mana -mana hati yang tidak takutkan Allah, maka itu adalah hati yang rosak Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, dan kepada Aku (Allah) sahaja hendaklah kamu merasa gerun da takut, bukan kepada sesuatu yang lain. (surah al-Baqarah 2 : 40) Kibr ( ego )

Mazmumah

Ego atau angkuh merupakan ibu segala mazmumah. Orang yang memiliki sifat ini pantang dicabar. Antara contoh yang jelas bagi sifat yang keji ini ialah sifat ego bangsa Yahudi yang dengan ego menyangka mereka adalah sebaik-baik bangsa di bumi Allah ini. Sejarah sifat ego ini bermula setelah Allah s.w.t. memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam a.s tetapi iblis enggan kerana merasakan ia makhluk yang hebat. adi, sesiapa yang mempunyai ego di dalam hati, maka dia telah mencontohi kederhakaan iblis. Dalam sebuah hadis kudsi, Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah s.w.t. berfirman : kibr ( berbangga ) itu adalah selendangKu dan kemegahan itu adalah sarungKu. Sesiapa yang merampas salah satu daripadaKu, akan Ku lemparkannya ke neraka jahanam (Riwayat Abu Daud) Pelbagai faktor yang menyebabkan seseorang itu ego antaranya kekayaan harta, ketinggian ilmu, dari keturunan yang ternama dan sebagainya. Ada sesetengah sifat yang dimiliki Allah tetapi tidak boleh dimiliki oleh

10

manusia iaitu sifat kibr.

SUBURKAN RASA KHAUF

NYAHKAN EGO DARI HATI.

1. Ingatlah bahawa rasa takut ini merupakan antara syarat iman. 2. Renungkan, bayangkan dan sebut selalu azab neraka untuk mereka yang bergelumang dengan maksiat agar rasa takutkan Allah takkan pudar. 3. Pakej ganjaran buat insan yang hatinya dipenuhi khauf ialah mendapat hidayah, rahmat, ilmu dan reda.

1. Sifat ini hanya layak bagi Allah s.w.t. bukan pada ciptaanNya. 2. Memohon dari Allah agar hati bersih dari sifat ego. 3. Segera kita beristiqfar andai terbit rasa ego dalam diri. 4. Kembalikan segala pujian kepada Allah. Andai dipuji kamu memang hebat, siapa sangka dalam masa sehari kamu mampu menyiapkan tugasan ini. Maka jawablah

11

12

KEWIBAWAAN & PERANAN AS SUNNAH DALAM MASYARAKAT HARI INI

13

Sunnah menurut bahasa: ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji atau tidak; juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasul SAW bersabda:

"Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan perjalanan) orangyang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehastasehingga sekiranya mereka memasuki lubang dab (serupa binatang biawak)nescaya kamu memasukinya juga." (Hadith riwayat Muslim)

"Barangsiapa menjalani suatu sunnah (perjalanan) yang baik, maka baginyapahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hariqiamat, dan barangsiapa mengadakan suatu sunnah (perjalanan) yang jahat(buruk) maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjak an dengannyahingga hari qiamat." (Hadith riwayat Bukhari & Muslim)

elaslah bahawa menurut hadith tersebut, perkataan sunnah itu diertikan dengan perjalanan, sama ada baik atau pun yang jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa Sunnah menurut istilah ahli hadith: ialah segala yang dipindahkan darinabi sallallahu 'alayhi wa sallam baik yang merupakan perkataan,perbuatan, mahupun yang merupakan taqrir, sebelum nabi menjadi rasul, mahupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadith menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadith.

Sunnah menurut pengertian dan istilah ahli usul: ialah segala yang dipindahkan dari nabi sallallahu 'alayhi wa sallam sama ada perkataannya dan perbuatannya, mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya ini:

14

"Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang dengan keduanya: iaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya". (Hadith riwayat Malik)

1. ontoh sunnah (hadith) perkataan ialah: "Segala 'amal itu dengan niat." [Riwayat Bukhari, Muslim dan sekelian ulama' hadith]

2. ontoh sunnah (hadith) perbuatan ialah: "Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang." [Riwayat Bukhari dan Muslim]

3. ontoh hadith (sunnah) taqrir. Taqrir ialah: (a) Nabi SAW membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya; (b) menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula.

ontoh yang pertama ialah sebagaimana Nabi saw membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan sembahyang 'Asar di Bani Quraizah dengan sabdanya:

"Jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah." [Riwayat Bukhari]

Sebahagian sahabat memahamkan perkataan itu menurut hakikat larangannya lalu menta'khirkan sembahyang 'Asar itu sampai selepas Maghrib. Dan ada sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian, mereka memahamkan bahawa yang dimaksudkan nabi bercepat -cepat pergi ke Bani Quraizah. Kerana itu mereka mengerjakan sembahyang 'Asar pada waktunya, sebelum tiba ke Bani Quraizah.

15

Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad sampai kepada Nabi saw beritanya, dan Nabi saw tinggal berdiam diri tidak membantah apa-apa.

ontoh yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Khalid bin Walid pernah memakan dab (serupa binatang biawak) kemudian dikemukakan orang kepada Nabi saw. Nabi saw sendiri enggan memakannya, maka bertanya sebahagian sahabat:

"Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Lalu ia bersabda: Tidak! cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku, kerana itu aku tidak gemar kepadanya." Selanjutnya pernah juga dinamakan sunnah itu suatu yang ditunjuki oleh dalil syara', baik berdasarkan dalil Qur'an atau pun berdasarkan hadi th, mahu pun berdasarkan ijtihad para sahabat, seperti mengumpulkan mashaf (Qur'an) dan menyuruh manusia membaca menurut suhuf 'Uthman, dan seperti membukukan ilmu (menyusun dan mengarangnya).

16

PERANAN AS-SUNNAH MASA KINI

17

SENARAI RUJUKAN
Prof.DR.Hj. Aboebakar Atjeh , 1979. Akhlak Dalam Islam. Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn Bhd Dato Dr. Haron Din , 2007. Islam Rujukan Efektif Akhlak Mulia. Selangor : PTS Millennia Sdn Bhd. Muhammad Al-Ghazali, 1985. Khuluqul Muslim . Libanon : Darul Qur anul Karim Ustaz Mohamad Wahid Hanif. 2011. Generasi Al -Quran Kreatif. Kuala Lumpur : Telaga Biru Sdn Bhd.

18