Anda di halaman 1dari 16

INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN
KURSUS PEMBUAT PERKAKASAN KANAN ACUAN SUNTIKAN PLASTIK (H-097-3 ) / ACUAN ALATAN TEKAN (H-096-3) TIGA (03) 7 : SCHEDULING & MONITORING 10.01 : PREPARE JOB LOADING SCHEDULE 10.03 : MONITOR DATE LINE FOR DELEVERY Prepare job loading schedule by assessing machining process using available resources so that the schedule prepared is within the available resources and viable to be undertaken and achievable. Monitor date line for delivery using available reference so that the expected work target to be completed and delivered is cost effective. Perform Supervisory Function

TAHAP MODUL TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAI

TAJUK TUJUAN

Task ini akan menerangkan tentang fungsi sesuatu perancangan yang dibuat dengan mengambil kira beberapa faktor seperti keupayaan tenaga kerja, keupayaan mesin,susunatur loji dan bahan. Selain daripada itu sejauh manakah pemantauan serta perancangan yang dibuat dapat dapat membantu menyiapkan sesuatu projek mengikut jadual dengan kos yang efektif.

MENGENALPASTI SUMBER Sumber Tenaga Kerja, Mesin, Bahan dan Masa Sebelum sesuatu produk itu dihasilkan, hendaklah dikenalpasti terlebih dahulu sumber-sumber seperti tenaga kerja yang diperlukan, jumlah mesin dan peralatan, kuantiti bahan dan jenisnya dan juga jumlah masa untuk pembuatan. Jumlah mesin dan peralatan yang akan digunakan telahpun diterangkan seperti di atas. Kuantiti bahan dan jenisnya adalah bergantung kepada kegunaan produk tersebut yang akan dihasilkan mengikut permintaan. Masa untuk pembuatan pula adalah bergantung kepada tenaga kerja yang digunakan di samping mengambil kira jumlah mesin dan peralatan yang dapat disediakan. Bagi sumber tenaga kerja, ia adalah melibatkan keseluruhan pekerja di organisasi tersebut. Pekerja-pekerja yang dimaksudkan ini ialah pekerja yang melaksanakan urusan pentadbiran dan juga pekerja bahagian pengeluaran yang terdiri dari kategori mahir dan tidak mahir.
Tenaga kerja yang digunakan sebaik-baiknya tidak ramai kerana ini boleh menjimatkan kos. Penempatan tenaga kerja ini pula adalah bergantung kepada keperluan pengeluaran.

Contoh: Jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk Sprue Bushing adalah merangkumi kumpulan tenaga kerja di bahagian pengurusan sehingga ke tenaga kerja bahagian pembungkusan. i. Pengurus Pengurus bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran, pengurusan produk berkaitan dan memastikan proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. ii. Pegawai Keselamatan Ia bertanggungjawab ke atas tempat persekitaran tempat kerja dan keselamatan keseluruhan di dalam kawasan. iii. Penyelia Merupakan orang tengah di antara pekerja mahir atau tidak mahir dengan pihak pengurusan. Ia merupakan pembantu kepada pengurus dan setiap arahan dan maklumat dari pihak atasan akan sampai kepada penyelia sebelum sampai kepada pekerja bawahan. Penyelia juga hendaklah memastikan target harian dapat dicapai. iv. Line Leader(Ketua Barisan) Merupakan pembantu kepada penyelia di dalam masa mengendalikan tugas dan mengambil tugas penyelia semasa ketiadaannya. v. Quality Control

Bertugas melaksanakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan dapat mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. vi. Pekerja Mahir/ Tidak Mahir Tenaga mahir dan tidak mahir adalah pekerja pengeluaran dan kemahiran pekerja-pekerja ini hendaklah sesuai dengan keperluan bagi menghasilkan produk tersebut Untuk menghasilkan produk ini pekerja mahir adalah yang akan mengendalikan berbagai-bagai jenis mesin. Pekerja tidak mahir pula sebagai penolong pekerja mahir atau pekerja am seperti pembungkusan dan sebagainya. vii. Penjaga Stor Ia kebiasaannya bertugas membuat pembelian bahan, menyelia keluar dan masuk bahan stok inventory dari penyimpanannya.

ANALISA PENJADUALAN KERJA DEFINISI PERANCANGAN Secara asas menentukan objektif yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan bagaimana untuk mencapai objektif tersebut. PERANCANGAN DAN PERJADUALAN Saling bergantung diantara satu sama lain Melibatkan perancangan sumber (resources)untuk keseluruhan projek Menentukan aktiviti-aktiviti jangka masa perjadualan untuk (bahan ,peralatan) yang di perlukan untuk merncapai tarikh siap projek Asas Perancangan Pengeluaran 1. 2. 3. Perancangan yang dimaksudkan adalah satu dari tiga bidang penting dalam pengeluaran. Dua bidang lain ialah Kawalan dan Perkembangan pengeluaran. Perancangan adalah penting demi untuk mencapai matlamat pembuatan iaitu menghasilkan dan menjualkan sesuatu atau beberapa jenis barangan untuk memenuhi permintaan pengguna. Perancangan pengeluaran menetapkan bagaimana cara yang optima bagi sesebuah perusahaan itu menggunakan sumber-sumber pengeluaran yang ada padanya untuk memenuhi permintaan barangan oleh pengguna.

Pelan Perancangan 1. Pelan yang dimaksudkan adalah satu perincian segala sumber yang diperlukan dan juga tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pengeluaran sesuatu organisasi bagi suatu jangka masa. 2. Dalam lain perkataan sesebuah pelan akan menyatakan apakah?, bagaimana?, bila? Dan oleh siapa? Sesuatu kerja itu akan dibuat. 3. Perancangan adalah suatau proses menetapkan terlebih dahulu bagaimanakah matlamat pengeluaran sesebuah organisasi itu akan dapat dicapai. Aspek Penting dalam Perancangan 1.Aspek yang paling penting dalam perancangan pengeluaran adalah menterjemahkan ramalan jualan kepada program pengeluaran. 2.Pecahan dari program pengeluaran juga adalah sama pentingnya. Program pengeluaran dipecahkan pula kepada keperluan bahan, tenaga kerja, keperluan mesin/peralatan dan kaedah pengoperasian. Maklumat-maklumat keperluan keperluan ini merupakan maklumat-maklumat yang penting untuk membolehkan perancangan dilakukan. 3.Dalam menyediakan program pengeluaran adalah penting untuk menganggarkan paras simpanan bahan di dalam stok. 4.Perancangan mestilah dilakukan dalam batas-batas polisi organisasi. Sekiranya organisasi tidak membenarkan kerja lebih masa maka janganlah merancangkan supaya pengeluaran hanya akan terlaksana dengan kerja lebih masa. 5.Perancangan mestilah yang boleh dicapai. Sikap Aim High adalah tidak sesuai di dalam pengeluaran. Perancangan merupakan satu konsep yang mudah dan secara asasnya,ia merangkumi matlamat atupun objektif yang hendak dicapai pada masa akan datang dan pemilihan bagaimana hendak mencapai matlamat tersebut.Secara amnya sesebuah organisasi mempunyai dua pendekatan asas yang boleh diambil untuk menuju masa hadapan. iIa boleh bertindakbalas (react) untuk perubahan mengikut keadaan sekeliling dan berkebolehan bertindak kepada perkembangan kearah kebaikan atau sebaliknya. iiIa boleh meramalkan masa depan dan mengambil pra-penentuan tindakan untuk mempengaruhi aktiviti-aktiviti masa hadapan mengikut kaedah atau rentaknya sebanyak mana yang boleh. Perancangan adalah penting kerana: iIa memberi arah dan tujuan sesebuah organisasi iiIa menyelaraskan semua aktiviti dalam organisasi iiiIa membantu organisasi mengelakkan krisis pengurusan (management crisis).Pengurusan yang baik membantu mengurangkan masalah pada penyelia. ivMembantu organisasi meramalkan perubahan-perubahan masa akan datang dan bersedia menghadapinya. vMembantu mengelakkan pembaziran guna tenaga membuat kerja-kerja yang berulang.

Proses Perancangan Mesti dilakukan dengan kaedah yang bersistematik dan saintifik .Langkah-langkah membuat perancangan adalah dengan mengikut turutan seperti berikut: iiiiiiivvviprojek. viiviiiixTentukan objektif perancangan. Pilih strategi asas untuk mencapai objektif. Pecahkan projek kepada submit atau langkah Tentukan piawai untuk setiap submit. Tentukan jangkamasa yang diperlukan untuk setiap submit. Tentukan turutan submit dan masukkan maklumat ini didalam jadual keseluruhan Kira kos untuk setiap submit dalam pelanjawan projek. Tentukan jenis latihan yang diperlukan. Tentukan polisi dan prosedur.

JENIS-JENIS PERANCANGAN Rancangan strategik Perancangan strategik adalah rancangan yang menentukan keadaan sesebuah organisasi menyatakan tujuan dan kearah mana organisasi tersebut akhirnya.rancangan-rancangan ini dipraktif pada keseluruhan organisasi dan objektif organisasi mengikut keadaan sekeliling yang lebih mencabar. Perancangan strategik adalah rancangan-rancangan yang memerlukan tindakan daripada keseluruhan organisasi untuk mencapai objektif yang luas .Rancangan jangka panjang dimana ia menunjukan kearah mana organisasi tersebut dalam masa atau hingga lima tahun akan datang.Ianya disediakan oleh pihak atasan pengurusan.Penyelia tidak terlibat dalam merangka rancangan ini tetapi mereka diperlukan untuk mendapat matlamat-matlamat untuk merangka rancangan ini.

Rancangan Operasional Rancangan ini merupakan tindakan terperinci yang diperlukan untuk mencapai objektif tertentu didalam rancangan strategik. Biasanya ia hanya satu daripada objektif strategik atau sebahagian sahaja.Rancangan ini lebih speksifik menentukan masa untuk setiap tindakan yang hendak dicapai.Ianya adalah rancangan jangka pendek berbanding dengan rancangan strategik,contohnya rancangan bulanan mingguan dan harian adalah sejenis rancangan oleh pengurusan peringkat pertengahan.

Proses Penjadualan Kerja 1. Penyusunan jadual adalah tahap terakhir dalam perancangan pengeluaran. 2. Kebanyakan Proses Pembuatan melibatkan beberapa operasi untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada suatu barangan yang dikehendaki. 3. Masalah yang timbul adalah apabila terdapat peralatan yang terhad untuk digunakan oleh beberapa jenis barangan atau bahagian. 4. Terdapat berbagai cara proses penjadualan kerja. Untuk keperluan kursus ini, sila lihat contoh di bawah ini. Kebiasaannya sebelum membuat sesuatu jadual,adalah menjadi kemestian kita mempunyai apakah perkara yang hendak dijadualkan.Adalah penting data/maklumat berikut diambilkira iaitu 1 2 3 4 5 Apakah kerja (projek) yang hendak dilakukan. Due date Material requirements Flexibility of due dates. Importance of being completed by due date. Aktiviti Expecred duration. Precedence relationships. Desired time of completion. Pekerja (employee) Availability. Job capabilities. Efficiency at various jobs. Wage rate. Equipment (peralatan) Machine capacities. Machine capabilities. Cost of operation Availability. Facilities (kemudahan) Capacities Possible use. Cost of use. Availability.

BARANG MESIN A B C JUMLAH

X 2 8 4 14

Y 2 2 6 10

Z 4 3 2 9

JADUAL 1 : CONTOH JADUAL Jadual Pengeluaran Induk(MPS) Jadual Pengeluaran Induk (Master Production Schedule) merangkumi berbagai aktiviti yang terlibat di dalam penyediaan dan penyelenggaraan, yang juga merupakan jadual pengeluaran yang dijangka bagi barangan syarikat, dinyatakan dalam susunan tertentu bagi sebarang tempoh perancangan yang diperlukan. MPS biasanya adalah kuantiti yang dikeluarkan seminggu sepanjang enam bulan hingga setahun akan datang atau lebih. Walaubagaimanapun, susunan tertentu barangan yang dipilih bagi penjadualan induk berbeza di antara syarikat-syarikat. Sebagai contoh, bagi syarikat buatuntuk-pesanan, MPS selalunya dinyatakan sebagai pesanan sebenar pelanggan; manakala bagi syarikat buat-untuk-stok, MPS selalunya akan dinyatakan sebagai barangan akhir. Bagi syarikat pasang-untuk-siap pula, MPS biasanya dinyatakan sebagai pilihan atau senarai bahan(BOM) khusus. MPS mewakili kenyataan pengeluaran, dan bukan ramalan permintaan barangan. Ia mewakili penceraian rancangan pengeluaran kepada tiap-tiap barangan bagi pembuatan. Penceraian ini boleh selalunya disatukan semula kepada rancangan pengeluaran.

MPS mewakili titik tumpuan bagi banyak aktiviti lain. Sebagai contoh, pengurusan permintaan menyediakan semua keperluan permintaan dan pesanan pelanggan, perancangan pengeluaran menunjukkan batasan operasi di mana MPS mesti dibuat dan diselenggara, dan perancangan kapasiti kasar menentukan pusat kerja yang mungkin menjadi punca kesesakan di dalam memenuhi MPS. Keluaran MPS menyediakan masukan bagi Perancangan Keperluan Bahan(MRP) dan sistem perancangan dan pengawalan bahagian berikutnya seperti pengawalan aktiviti pengeluaran.

MPS adalah penyambung penting di dalam sistem perancangan pengeluaran kerana... Ia membentuk penyambung antara perancangan pengeluaran dan apa yang akan dibina oleh pembuatan. Ia membentuk asas bagi menentukan kapasiti dan sumber yang diperlukan. Ia membentuk asas bagi MRP. Semasa jadual barangan dibentuk, MPS dan BOM menentukan apa komponen akan diperlukan daripada pembuatan dan pembelian. MPS memandu MRP. Ia menjaga pengeluaran. MPS adalah rancangan pengeluaran bagi pembuatan. Barangan akhir yang dibuat oleh syarikat dipasang daripada bahagian komponen dan subkomponen. Mereka mesti tersedia dalam kuantiti yang betul pada masa yang betul bagi menyokong jadual pengeluaran induk. Sistem MRP merancang jadual bagi komponenkomponen ini berdasarkan keperluan MPS. MPS adalah rancangan bagi pembuatan. Ia menggambarkan keperluan pasaran dan kapasiti pembuatan dan membentuk rancangan pengeluaran bagi diikuti oleh pembuatan. MPS membentuk penyambung antara jualan dan pengeluaran seperti berikut: Ia memungkinkan janji pesanan yang sah. MPS adalah rancangan apa dan bila akan dibuat. Oleh kerana itu ia memberitahu jualan dan pembuatan bila barangan akan tersedia untuk penghantaran. Ia adalah kontrak antara pemasaran dan pembuatan. Ia adalah rancangan yang telah dipersetujui. MPS membentuk asas bagi jualan dan pengeluaran untuk menentukan apa yang akan dibuat. Ia tidak seharusnya terlalu ketat. Ia adalah alat komunikasi yang asas untuk membuat perubahan yang sama dengan permintaan pasaran dan kapasiti pembuatan. Rajah 1 menunjukkan perhubungan ramalan jualan dengan rancangan pengeluaran, jadual pengeluaran induk dan rancangan keperluan bahan. Maklumat bagi membentuk MPS adalah seperti berikut: Rancangan Pengeluaran Ramalan setiap barangan akhir Pesanan sebenar yang diterima daripada pelangan dan untuk menambah stok. Paras inventori bagi setiap barangan akhir Batasan kapasiti

Ramalan jualan

Rancangan pengeluaran

Jadual Pengeluaran Induk

Rancangan Keperluan Bahan

Rajah 1 : Ramalan jualan, rancangan pengeluaran dan jadual pengeluaran induk Menggubal MPS Objektif membentuk MPS adalah seperti berikut: Untuk mengekalkan tahap perkhidmatan pelanggan yang dikehendaki. Ini dilakukan dengan mengekalkan paras inventori barangan siap atau dengan menjadual bagi memenuhi keperluan penghantaran pelanggan. Untuk meningkatkan penggunaan bahan, buruh dan peralatan. Untuk mengekalkan pelaburan inventori pada paras yang diperlukan. Untuk mencapai objektif di atas, rancangan mesti memenuhi permintaan pelanggan di dalam kapasiti pembuatan dan garis panduan rancangan pengeluaran. Terdapat 3 langkah di dalam menyediakan MPS: 1. Bina MPS sementara 2. Periksa MPS sementara berbanding kapasiti tersedia. 3. Rapatkan perbezaan antara MPS sementara dengan kapasiti tersedia.

Jadual MPS sementara Suatu contoh digunakan bagi menunjukkan proses membina MPS. Barangan diandaikan adalah dibuat-untuk-stok, terdapat inventori dan barangan dibuat dalam lot. Sesuatu barangan dibuat dalam lot 100 unit dan dijangkakan inventori permulaan adalah 80 unit. Rajah 2 menunjukkan ramalan permintaan, barangan tersedia dan MPS sementara. Ramalan permintaan Kuantiti tersedia MPS 1 60 20 2 60 60 100 3 60 0 4 60 40 100 5 60 80 100 6 60 20

80

Contoh Jadual Perancangan Induk (MPS) Minggu 1 bermula dengan inventori 80 unit. Selepas ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi, kuantiti tersedia adalah 20 unit. Ramalan permintaan berikutnya sebanyak 60 unit dalam minggu 2 tidak dapat dipenuhi dan ini mewajibkan dijadualkan MPS sebanyak 100 unit untuk minggu 2. Ini menghasilkan kuantiti tersedia sebanyak 60 unit di akhir minggu 2. Dalam minggu 3, ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi dengan kuantiti tersedia di akhir minggu 2 menjadikan kuantiti tersedia 0 di akhir minggu 3. Dalam minggu 4, 100 unit lagi mesti dihasilkan dan bila ramalan permintaan sebanyak 60 unit dipenuhi, 40 unit tinggal di dalam inventori. Proses, membina MPS ini dilakukan bagi setiap barangan. Sekiranya jumlah pengeluaran yang dirancang bagi semua barangan dan jumlah inventori akhir tidak mengikut rancangan pengeluaran, beberapa pengubahsuaian kepada setiap rancangan mesti dilakukan supaya jumlah pengeluaran adalah sama. Perancangan Kapasiti Kasar(RCP) Apabila MPS sementara telah dibuat, ia mesti diperiksa berbanding kapasiti tersedia. Proses ini dikenali sebagai Perancangan Kapasiti Kasar(RCP). RCP memeriksa samada sumber kritikal ada tersedia untuk menyokong berbagai MPS sementara. Sumber kritikal termasuk operasi kesesakan, buruh dan bahan kritikal (mungkin yang sedikit atau yang mempunyai masa anjur yang panjang). Proses ini serupa dengan keperluan sumber. Perbezaannya adalah ianya untuk suatu barangan dan bukan sekumpulan barangan. Senarai sumber yang digunakan dalam perancangan keperluan sumber menggunakan satu barangan dan senarai sumber adalah satu barangan. Seperti sebelum ini, tumpuan harus diberikan kepada pusat kerja sesak dan sumber kritikal. Katalah sebuah syarikat mempunyai 4 model komputer meja yang dipasang di dalam pusat kerja operasi kesesakan. Syarikat ingin menjadual kapasiti pusat kerja ini. Rajah 3 adalah suatu senarai sumber untuk pusat kerja tersebut menunjukkan masa yang diperlukan untuk memasang satu komputer.

Komputer Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27

Masa pemasangan (jam standard) 0.203 0.300 0.350 0.425

Contoh senarai sumber Katalah dalam suatu minggu MPS menunjukkan komputer berikut perlu dipasang : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 = = = = 200 unit 250 unit 400 unit 100 unit

Kapasiti yang diperlukan untuk sumber kritikal ini ialah : Model Model Model Model IKT-24 IKT-25 IKT-26 IKT-27 200 x 0.203 250 x 0.300 400 x 0.350 100 x 0.425 = 40.6 jam standard = 75.0 jam standard = 140.0 jam standard = 42.5 jam standard __________________ = 298.1 jam standard

Jumlah masa diperlukan

Merapatkan perbezaan Langkah seterusnya adalah membandingkan jumlah masa yang diperlukan dengan kapasiti tersedia pusat kerja. Sekiranya kapasiti tersedia lebih besar daripada keperluan kapasiti, MPS boleh dijalankan. Sekiranya tidak, cara-cara meningkatkan kapasiti harus dicari. Adakah mungkin mengubahsuai kapasiti tersedia dengan kerja lebih masa, tambahan pekerja, mengubah laluan kepada pusat kerja lain, atau subkontrak? Sekirany tidak, kita mestilah mengkaji semula jadual pengeluaran. Akhir sekali MPS mesti dinilai dengan 3 kritiria: Penggunaan sumber. Adakah MPS berada di dalam batasan kapasiti setiap tempoh masa rancangan? Adakah ia menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya? Perkhidmatan pelanggan. Mungkinkah tarikh janji dipenuhi dan prestasi penghantaran diterima? Kos. Adakah rancangan ekonomik atau mungkinkah kos berlebihan ditanggung untuk kerja lebih masa, subkontrak, percepatan atau pengangkutan.

Rajah di bawah adalah contoh berbagai pengiraan pembuatan. Barangan ini adalah subassembly yang distok dan dibeli dengan 2 punca permintaan. Ianya adalah barangan pilihan untuk suatu barangan induk dengan susunan tertentu. Oleh itu ia mempunyai ramalan pengeluaran bersandar seperti ditunjuk di baris B. Ianya juga dijual secara tersendiri sebagai alat ganti atau pembaikan dan mempunyai permintaan tidak bersandar seperti ditunjuk di dalam baris A. A B C D E Ramalan (alat ganti) Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Kuantiti tersedia Tersedia untuk janji 1 8 0 14 17 11 2 5 1 12 10 3 4 10 8 0 4 7 11 41 29 5 10 12 2 19 27 6 3 8 16 19 7 15 2 1 17 8 10 6 31 51

25

Pesanan Terancang Pasti (FPO) Pesanan terancang pasti (FPO) syarikat adalah jadual buat atau beli barangan yang tetap dari segi kuantiti dan tarikh janji. Logik komputer tidak semestinya mengubah FPO, sebaliknya ia adalah logik fasa masa standard bagi MPS dan MRP yang mengira jangkaan baki tersedia dan menjadual FPO dan mencadangkan perubahan. Sebarang perubahan pada FPO adalah tanggung jawab penjadual induk. FPO adalah kaedah biasa menyatakan MPS dan kegunaan FPO mempastikan MPS stabil yang mungkin berlainan daripada ramalan permintaan bagi sesuatu barangan. Dengan menyatakan MPS secara FPO, penjadual induk berpeluang menjawab beberapa soalan sebelum betul-betul mengubah samada kuantiti atau masa MPS : Adakah bahan tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah kapasiti tersedia untuk menyokong perubahan? Adakah sesuatu perubahan itu praktikal? Adakah sesuatu perubahan itu mahal? Adakah keperluan yang benar-benar untuk mengubah sesuatu rancangan?

Janji Pesanan Pelanggan (Data ATP) Maklumat ATP adalah sumbangan penting untuk komunikasi pemasaran pembuatan dan adalah kritikal untuk menentukan kualiti perkhidmatan pelanggan sebagai jualan dan pemasaran berupaya menginput dan mengoutput daripada MPS. Paras ATP dikira dengan membandingkan permintaan sebenar dengan kuantiti tersedia campur MPS. Rajah 8 menunjukkan keadaan biasa dengan mempamerkan data ATP. 1 A B C D E F Ramalan permintaan pelanggan Ramalan pengeluaran Permintaan sebenar Jangkaan baki tersedia Tersedia untuk janji Jadual pengeluaran induk 11 23 5 2 2 7 21 5 3 4 6 57 39 40 4 5 5 52 34 5 10 42 34 6 10 32 34 7 10 22 34 8 10 12 34

23

Tersedia untuk janji dalam minggu 4 5 dianggap ATP dalam minggu (minggu 1). Walaupun tersedia 23 unit, terdapat tanggungan 18 pelanggan iaitu 11 dalam minggu 1 dan 7 dalam minggu 2 yang mesti dipenuhi oleh 23 unit ini. Tanggungan pelanggan sebanyak 11 unit dalam minggu 3 dan minggu 4 boleh dipenuhi dengan 40 unit yang dijadualkan dalam minggu 3. Ini memberi baki 29 daripada 40 yang tersedia untuk menjanjikan kepada pelanggan termasuk 5 dari minggu 2 bagi memberikan jumlah sebanyak 34. Beberapa minggu atau bulan yang lalu, MPS dinyatakan dengan FPO untuk melindungi ramalan permintaan. Selepas masa berlalu permintaan sebenar menjadi kenyataan. ATP menunjukkan barangan tersedia berdasarkan tanggungan pelanggan masa kini dan rancangan membuat masa kini. Banyak syarikat bergantung kepada maklumat ini bagi menentukan tarikh penghantaran dan bukan menyatakan masa anjur standard. Banyak bentuk perniagaan buat-untuk-pesanan selalunya menjanjikan kepada pelanggan berdasarkan kepada data ATP kerana secara berterusan menanggani pesanbalik bagi pesanan pelanggan yang dijadualkan untuk penghantaran masa hadapan. Syarikat buat-untuk-stok menganggap stok para sebagai ATP. Walaubagaimanapun, sekiranya ia berada di dalam keadaan pesan balik atau atas permintaan pelanggan, atau dijadual untuk penghantaran masa hadapan, maklumat ATP diperlukan. Adalah mustahak melindungi tanggungan pelanggan sedia ada bila pesanan pelanggan baru dijanjikan.

Pengkosan (Anggaran Kos) Adalah satu kaedah meramal perbelanjaan di dalam pembuatan sesuatu produk bermula dari bahan mentah sehingga produk siap 1. Pengkosan adalah satu aspek yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengurusan industri. Kejayaan dan kegagalan atau pun pertumbuhan masa depan sesuatu perusahaan itu adalah bergantung rapat kepada baik, bagusnya atau tidaknya system pengkosan perusahaan tersebut. 2. Kos adalah berkait rapat dengan keuntungan. Kesedaran tentang kepentingan kos hendaklah diwujudkan di kalangan mereka yang terlibat dalam industri demi untuk meninggikan daya pengeluaran dan keuntungan. Tujuan Pengkosan 1. Untuk mendapatkan kos sebenar sesuatu unit barangan, kerja atau pun sesuatu proses. 2. Untuk membantu pihak pengurusan mendapatkan data yang membolehkan mereka membuat polisi penjualan atau pun polisi syarikat. 3. Untuk membolehkan pihak pengurusan membuat perbandingan antara kos yang dianggarkan dengan kos sebenar. 4. Untuk menolong menilai prestasi dan kecekapan pengurusan di dalam sebuah jabatan. 5. Untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan anggaran belanjawan. 6. Untuk mendapatkan kos barangan yang serendah mungkin dengan mutu dan fungsi yang dikehendaki. Klasifikasi Kos 1. Kos Bahan Langsung (Direct materials) Ada dua jenis iaitu Bahan yang dibeli (Standard Purchased) dan Bahan yang akan dibuat (Fabricated). Adalah kos bahan asas (raw material) yang terlibat dalam pembuatan sesuatu produk atau komponen utama bagi produk siap. Komponen utama adalah dalam bentuk bilangan unit keluaran. Cth: Kain untuk buat baju Kelapa sawit untuk buat minyak masak Bahan dalam store bahan Semua bahan untuk yang dibeli untuk kerja, proses dan produk tertentu. Berat Bahan = Isipadu Bahan X Ketumpatan Bahan Kos Bahan = Berat Bahan x Kos per unit 2. Kos Bahan Tak Langsung (Indirect materials) Bahan yang digunakan untuk membantu kerja memproses Bahan Langsung menjadi produk siap. Indirect materials juga dikategorikan sebagai kos overheads. Cth: minyak pelincir, bendalir pemotong, gas.

a) b) c) d)

3.

Kos Buruh Langsung (Direct labour) Kos oleh buruh (tenaga pekerja) yang terlibat di dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Cth: (Operator pemasangan, operator mesin). Di dalam penganggaran ini, setiap masa operasi dari awal hingga akhir dijumlahkan, Kos Buruh Langsung = Jumlah masa operasi x Kadar buruh =

4.

Kos Buruh Tak Langsung (Indirect labour) Kos buruh tak langsung adalah kos semua tenaga pekerja yang tidak terlibat secara langsung terhadap pengeluaran dan juga pengurusan dan jurujual. Cth: Foreman, penyelia, penyelenggara, kerani. Indirect labour juga dikategorikan sebagai kos overhead. Kos Belanja Langsung (Direct expenses/Chargeable expenses) Kos belanja langsung adalah kos-kos selain Kos Bahan Langsung dan Kos Buruh Langsung. Cth:

5.

a) Kos penyediaan bentuk (pattern), jig, fixtures, dies, drawing/design, bertujuan untuk produk-produk tertentu dan tidak diguna untuk produk lain. b) Kos percubaan ke atas sesuatu produk. c) Kos sewaan jika ada perkakasan/mesin ke atas satu-satu produk. d) Kos pengurusan dan pengendalian bahan ke atas produk tertentu. 6. a) Kos Belanja Tak Langsung (Indirect expenses/oncosts/burden) Dikategorikan sebagai kos overhead. Kos segala aktiviti dari mula hingga siap. Perbelanjaan syarikat/overhead. Termasuklah Kos Buruh Tak Langsung, Bahan Tak Langsung, insuran, belanja kerja senggaraan, susutnilai mesin, bil elektrik/telepon/internet dll. Perbelanjaan pejabat dan pengurusan. Merangkumi aktiviti pengarahan, kawalan dan urusan projek, sewaan bangunan, gaji staff pejabat/exekutif/pengarah/pengerusi, percetakan, alat tulis, susutnilai peralatan pejabat, insuran peralatan pejabat. Perbelanjaan penjualan dan pengagihan. Gaji jurujual, pengiklanan, katalog, leaflets, senarai harga, pembungkusan, komisen jurujual dsb.

b)

c)

Struktur Kos 1. 2. 3. 4. 5. Kos Utama = Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung Kos Kilang = Kos Utama + Perbelanjaan Kilang. Kos Pembuatan = Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran Jumlah Kos = Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan Harga Jualan = Jumlah Kos + Keuntungan = (Kos Pembuatan + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((Kos Kilang + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = (((Kos Utama + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan = ((((Kos Bahan Langsung + Kos Buruh Langsung + Kos Belanja Langsung) + Perbelanjaan Kilang) + Perbelanjaan Pentadbiran) + Jualan + Perbelanjaan pengagihan) + Keuntungan

RUJUKAN : 1. Manufacturing Process for Engineering Materials; Fourth Edition; Serope Kalpakjian, Stevent R. Schmid; Prentice Hall, 2003 2. Nota kursus Perancangan, Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran; En Alwi Shabudin; NTP World Consultant. 3. Industrial Engineering and Production Management; Martand Telsang.