Anda di halaman 1dari 27

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TAJUK: MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

NAMA NO. MATRIK KOD PROGRAM NAMA PROGRAM SEMESTER KUMPULAN : : : :

NAMA PENSYARAH

1.0

PENDAHULUAN

Semenjak mencapai kemerdekaan 53 tahun yang lalu, sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia telah mengalami pelbagai inovasi dalam menentukan perkembangan potensi individu murid selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sistem pendidikan di Malaysia juga telah berubah dan tidak ketinggalan perubahan yang bergitu ketara dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional. Pada masa kini, perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi berlaku dengan amat pesat sekali. Dalam masa yang sama, manusia mempunyai keinginan untuk mengembangkan kebolehan dan ilmu yang ada pada mereka secara berterusan supaya dapat befungsi dengan maksimum dalam kehidupan seharian, pekerjaan dan pergaulan dalam masyarakat. Oleh itu, pendidikan dan latihan juga boleh membantu individu untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan menyediakan kemahiran dan ilmu untuk meningkatkan produktiviti dalam pekerjaan. Tidak dinafikan lagi bahawa pelaburan dalam pendidikan dan latihan ini merupakan pelaburan untuk masa depan bagi mempersiapkan individu yang serba boleh. PTV adalah penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya jika mahu menjadi sebuah negara perindustrian. Ini tidak terkecuali kepada Malaysia, yang sedang berusaha untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pendidikan teknik dan vokasional (PTV) merupakan satu sistem pendidikan yang menyediakan latihan khusus untuk kemahiran-kemahiran teknikal dan beberapa kemahiran yang lain. Vokasional membawa maksud usaha sesebuah organisasi itu bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan, kemahiran asas dan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja mahir pada suatu hari nanti (Laugho&Lillis,1988). Apabila seseorang pekerja itu diiktiraf sebagai

pekerja mahir, secara tidak langsung, golongan ini akan dipertanggungjawabkan untuk membentuk dan melahirkan lagi pekerja mahir yang baru. 1.1 Fungsi Asas Pendidikan Teknik Dan Vokasional (Ptv) Perkembangan idea untuk menubuhkan Pendidikan Teknik dan Vokasional,(PTV) di Malaysia telah bermula sejak tahun 1890-an lagi. Pada tahun 1897, satu perundingan telah diadakan tentang tatacara penubuhan sekolah perdagangan untuk melatih orang-orang Melayu terutamanya lelaki untuk berkhidmat sebagai mekanik dan buruh yang bekerja untuk memperbaiki kereta api yang menjadi pengangkutan utama pada masa itu. Pada zaman ini, PTV dilihat sebagai satu aliran pendidikan yang hanya mempersiapkan individu untuk menguasai kemahiran teknikal sematamata dan kurang menitik beratkan tentang pembentukan sahsiah diri seseorang. Pada dasarnya, individu dilatih untuk memperbaiki kereta api yang pada itu menjadi pengangkutan utama, tanpa mempunyai kurikulum yang tetap dan proses pembelajaran seperti yang ada pada masa kini. Pada tahun 1919, kerajaan telah bersepakat untuk membentuk sebuah jawatan kuasa untuk meninjau keperluan-keperluan bagi PTV dan mencadangkan beberapa perkara untuk mempertingkatkan mutu latihan PTV di negara ini. Di antara cadangan-cadangan tersebut adalah untuk memperluaskan elemen-elemen pengetahuan dalam bidang teknikal. Berdasarkan penubuhan awal PTV di negara ini, didapati bahawa fungsi utama PTV pada awalnya ialah untuk mempersiapkan individu dengan kemahiran tangan (hands-on) berbanding dengan kemahirankemahiran lain. Namun, masa beredar dengan cepat, dan banyak perkembangan yang berlaku terutamanya dalam bidang teknologi dan bidang pendidikan sehingga PTV tidak lagi menjadi satu aliran yang hanya memberi latihan kemahiran tangan kepada individu tetapi juga aliran pendidikan yang menerapkan nilai-nilai murni dalam setiap individu. Secara tidak langsung dapat membentuk keyakinan diri untuk menjadi orang yang berguna suatu hari nanti. Dalam sistem

pendidikan, PTV mempunyai perbezaan daripada sistem pendidikan umum kerana PTV lebih menekankan aspek kemahiran teknikal dan juga pengetahuan teknikal. Dari segi kurikulum, terdapat sedikit perbezaan daripada sekolah biasa kerana ada beberapa subjek yang tidak ditawarkan di sekolah biasa tetapi ditawarkan di sekolah teknik dan vokasional. Namun begitu, matapelajaran teras dan wajib seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik tetap diajarkan di sekolah-sekolah teknik dan vokasional. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan International Labor Organisation (ILO), merupakan dua daripada beberapa badan antarabangsa yang bertanggungjawab tentang perihal PTV di seluruh rantau ini. Pada tahun 2002, kedua-dua badan ini telah mencadangkan bahawa , dalam hal keperluan dan aspirasi individu PTV harus menjalankan fungsi dalam membina keperibadiaan dan karakter, membina kerohanian dan nilainilai kemanusiaan, kebolehan dalam memahami sesuatu yang berlaku dan mengajar individu untuk mampu berfikir secara kritis serta mampu menghargai diri sendiri. Selain daripada itu, PTV haruslah membantu membangunkan kapasiti individu untuk membuat keputusan dan terlibat secara aktif, memupuk semangat kerja berpasukan dan kepimpinan di tempat kerja dan secara amnya di dalam masyarakat. UNESCO mencadangkan penerapan nilainilai di atas setelah mengkaji dan membuat semakan semula terhadap perlaksanaan PTV yand dicadangkan pada tahun 2002. Ini dikukuhkan lagi dengan ucapan bekas Setiausaha Agung PBB, Kofi Annan, dalam satu buku terbitan UNESCO yang memberi peringatan bahawa pendidikan adalah kunci untuk melepaskan kita dari kesengsaraan hidup dan untuk membentuk masa depan yang diingini. Bennis dan Nanus(1985), dalam satu laporan mengenai kepimpinan dalam PTV menyatakan bahawa perbezaan antara mengurus dan memimpin adalah dari segi fungsinya.

To manage means to bring about, to accomplish, to have charge of or responsibility for, to conduct...Leading is influencing, guiding direction, course, action, opinion...Managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing. (Bennis & Nanus 1985) Melalu petikan ini, ianya selari dengan konsep PTV yang mampu melahirkan individu yang berkemahiran tinggi dan kompeten. Seseorang pemimpin perlu tahu melakukan sesuatu dengan baik atau mempunyai tahap penguasaan terhadap sesuatu ilmu dan kemahiran dalam bidangbidang tertentu sebelum mengajar orang lain untuk dapat melakukan sesuatu dengan betul. 2.0 DEFINISI

Terdapat pelbagai definisi yang diberi oleh tokoh tokoh pendidikan teknik dan vokasional. Menurut Ramlee (1999). Pendidikan teknik dan vokasional, secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan atau latihan yang berasaskan kemahiran teknikal untuk melahirkan guna tenaga mahir dan separa mahir. Dalam definisi pembelajaran teknik dan vokasional oleh Azim Bachus (1988), ia merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh sesetengah sekolah bagi memasukkan sesetengah subjek praktikal dalam kurikulum mereka. Dengan itu, dapat membentuk pelajaran yang mempunyai asas pengetahuan, kemahiran dan menyediakan diri pelajar menjadi pekerja berkemahiran ataupun dapat memasuki pekerjaan yang lain secara manual. Menurut Donald Maley (1975), secara langsung pembelajaran teknik dan vokasional ini bermaksud salah satu bentuk pembelajaran di mana membolehkan pekerja memasuki pekerjaan yang berfaedah serta menguntungkan dan dengan adanya pembelajaran ini dapat meningkatkan kemajuan dalam pekerjaan ataupun kedudukan tertentu. Mengikut definisi di dalam pentadbiran pula, pembelajaran teknik dan vokasional adalah pembelajaran bagi menyediakan latihan membangunkan kemahiran, mempunyai kebolehan memahami, meningkatkan sikap dan tabiat

bekerja, penghargaan dan meningkatkan seberapa banyak pengetahuan dan informasi yang diperlukan oleh pekerja bagi memasuki dan meningkatkan kemajuan dalam pekerjaan dengan asas yang produktif dan berguna. Menurut Charles A.Bennett (1970), pembelajaran teknik dan vokasional adalah pembelajaran untuk mempelajari cara untuk bekerja dalam persekitaran sekeliling, dikalangan masyarakat, dengan masyarakat lain dan untuk masyarakat. Dengan adanya pendidikan teknik dan vokasional, pekerja diajar cara cara menyesuaikan diri dengan keadaan ini. 3.0 SKOP

Sejarah pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia telah bermula sejak sebelum merdeka lagi. Penubuhan sekolah perdagangan ( Trade School ) bagi tujuan pendidikan pertukangan telah berlaku pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Sekolah ini kemudiannya di kembangkan ke Ipoh pada tahun 1930, Johor Baharu pada tahun 1931 dan Pulau Pinang pada tahun 1932. Sekolah ini pada asasnya mengajar asas pertukangan, baik pulih mesin, pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan. Jangkamasa kursus yang ditawarkan pula adalah selama tiga tahun. Namun, selepas perang dunia kedua, pemerintahan British telah menukar Trade School kepada Junior Technical Trade School. (Kementerian Pendidikan, 1975 ). Pada tahun 1965, pendidikan komprehensif diperkenalkan. Semua pelajar akan mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekanan vokasional perindustrian, perdagangan, pertanian atau sains rumah tangga. Pada tahun 1967, sekolah vokasional telah ditubuhkan bagi menggantikan Trade School. Pelajar yang Berjaya dalam Sijil Rendah Pelajaran boleh memohon untuk ke sekolah ini. Setelah dua tahun mengikuti pengajian, pelajar akan mengambil Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia.

Aliran pendidikan teknik adalah bertujuan untuk menyediakan para pelajar yang cenderung kepada bidang teknikal di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknikal. Manakala aliran pendidikan vokasional pula bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cenderung kepada bidang vokasional pada peringkat menengah atas. Bidang khusus yang ditawarkan adalah bagi membolehkan pelajar mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja mahir dan separuh mahir. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan yang tinggi setiap tahun. Secara tidak langsung, meningkatkan permintaan tenaga manusia khususnya tenaga kerja professional, mahir dan separa mahir. Ini secara tidak langsung memberikan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan negara terutamanya pendidikan teknik dan vokasional dalam membekalkan tenaga kerja yang berkebolehan serta mahir. 3.1 PERANAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Pembangunan sumber manusia adalah sangat penting bagi mencapai kemakmuran di sesebuah negara. Sumber manusia yang diperlukan itu pula bergantung kepada corak dan struktur ekonomi yang terdapat pada sesuatu masa. Pada masa lampau, pendidikan umum mungkin memadai bagi pembangunan sumber manusia, tetapi sekarang ini jenis sumber manusia yang diperlukan adalah berbeza. Misalnya kini lebih ramai jurutera dan juruteknik diperlukan, tetapi sistem pendidikan kita telah menghasilkan pekerja pekerja yang tidak mempunyai kelayakan yang diperlukan itu. Akibatnya berlakulah apa yang disebut sebagai ketidakseimbangan di antara keperluan dan pengeluaran. Reformasi pendidikan di Malaysia yang bermula pada awal tahun 80-an, tidak mengabaikan pendidikan teknik dan vokasional. Seperti inovasi yang telah dilakukan pada peringkat pendidikan rendah dan menengah, perubahan dan perkembangan pendidikan teknikdan

vokasional juga berpunca daripada perakuan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). Laporan ini menegaskan : Dalam keadaan pembangunan negara pada hari ini yang menggalakkan penyertaan yang lebih luas dalam bidang perusahaan dan perdagangan, peranan pendidikan teknik dan vokasional menjadi lebih penting. Untuk mencapai tujuan ini adalah diperakukan supaya pendidikan teknik dan vokasional hendaklah diperluaskan dan dimajukan lagi. ( Perakuan 111, hlm. 253 ) Perkembangan pendidikan teknik dan vokasional ini juga selaras dengan matlamat pendidikan negara yang bertujuan : ..untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenui sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang. ( Laporan Jawatankuasa Kabinet, hlm. 1 ) 4.0 FALSAFAH DAN PRINSIP

Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional menjadi salah satu agenda utama negara untuk pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 dalam mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Pembentukan falsafah pendidikan pendidikan teknik dan vokasional (PTV) amat penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat jelas dengan matlamat pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia. Falsafah PTV di Malaysia hendaklah berkait rapat dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah dibentuk pada tahun 1987. Ungkapan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara (KPM,1987). Merujuk kepada Mellin D. Miller (1984), beliau telah mentafsirkan falsafah dalam pendidikan teknik dan vokasional adalah seperti berikut;- Philosophy is defined as a conceptual framework for synthesis and evaluation that represents a system of values to serve as a basis for making decisions that project vocational educations future.(pg 3) Falsafah ini dibentuk dari falsafah pragmatisma yang beliau yakini paling berkesan untuk PVT. Beliau menyatakan bahawa pendidik vokasional amat berjaya dalam hal-hal praktikal dan sangat relevan dengan keperluan PVT, dengan menggunakan prinsip-prinsip pragmatisme sebagai rangka rujukan dan asas untuk pendidikan di tempat kerja yang pastinya amat berkait dengan matlamat PVT. Pragmatisma menyatakan bahawa para pendidik dan pelajar sama-sama penting dalam proses pembelajaran, realiti atau situasi dunia nyata memberi tekanan, konteks dan pengalaman yang penting dalam pendidikan, pendidiknya mestilah progresif, dan terbuka dengan idea-idea yang baru. Pragmatisma, seperti yang dinyatakan oleh Miller, mengimbangi falsafah essentialisma dan existentialisma serta membenarkan idea-idea baru untuk dipertimbangkan dalam praktikal (dalam lingkungan rangka kerja). Pragmatisma bertanggungjawab dalam program pembangunan inovasi yang mana ianya memberi ruang kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk mencapai keperluan tempat kerja pada masa hadapan

5.0

AMALAN DAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH

BAHAGIAN Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) menggariskan enam strategi serta beberapa pendekatan pengurusan terkini untuk memperkasa pendidikan vokasional dan teknikal. Enam strategi itu ialah: i. ii. iii. iv. v. vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan vokasional dan teknik. Memperkasakan kurikulum vokasional dan teknik. Meningkatkan hubungan industri dan badan profesional. Memperkasa keusahawanan di sekolah (school enterprise). Memantapkan jalinan hubungan dengan IPTA/IPTS dan agensi latihan awam dan swasta. Perancangan komunikasi Mengubah minda masyarakat ke arah menjadikan program vokasional dan teknikal sebagai pilihan utama pendidikan. Di antara strategi-strategi yang dinyatakan, terdapat beberapa strategi telah diamalkan dan

dilaksanakan di sekolah Vokasional dan Teknik di Malaysia. Iaitu pihak sekolah telah meningkatkan hubungan industri dan badan professional dengan cara menghantar murid-murid aliran kemahiran untuk melakukan kerja-kerja amali di luar sekolah pada waktu persekolahan. Selain daripada itu, setiap sekolah vokasional dan teknik telah diminta untuk mewujudkan school enterprise . Dengan wujudnya keusahawanan ini, setiap murid akan mendapat ilmu perniagaan selain daripada kemahiran hand on.

6.0

ISU, MASALAH DAN PENYELESAIAN

Pendidikan teknik dan vokasional sememangnya tidak dapat disangkal lagi sebagai pemangkin pembangunan negara. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam perlaksanaan sistem pendidikan teknik dan vokasional di negara kita yang mana jika masalah ini tidak di berikan perhatian akan menyebabkan kerugian daripada sudut kualiti tenaga kerja negara. Bagi menyelesaikan masalah ini beberapa pendekatan telah dicadangkan berpandukan pandangan yang telah dibuat oleh SEAMEO dari setiap negara yang terlibat Cadangan mengatasi telah

dibahagikan kepada strategi perlaksanaan dan perubahan dalam kurikulum PTV. Terdapat juga beberapa strategi dan perlaksanaan yang perlu dibuat dalam memperkasakan Pendidikan Teknik dan Vokasional. i. ii. iii. iv. v. vi. Mempertingkatkan kualiti pengurusan vokasional dan teknik. Memperkasakan kurikulum vokasional dan teknik. Meningkatkan hubungan industri dan badan profesional. Memperkasa keusahawanan di sekolah (school enterprise). Memantapkan jalinan hubungan dengan IPTA/IPTS dan agensi latihan awam dan swasta. Perancangan komunikasi Mengubah minda masyarakat ke arah menjadikan program vokasional dan teknikal sebagai pilihan utama pendidikan. Sistem PTV di Malaysia haruslah melalui inovasi yang terancang. Antara strategi yang perlu diambil ialah menambahkan lagi enrolmen atau pengambilan pelajar dalam bidang vokasional dan kemahiran, memperkenalkan Sekolah Asas Kemahiran, memperkasakan kurikulum PTV, peningkatan hubungan industri dan badan profesional, memperkasakan School Enterprise serta membuat penyelarasan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Kementerian Pendidikan Teknologi Malaysia (KPTM).

KPM juga perlu menggubal kurikulum baru dalam PTV seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 di bawah.

(Sumber : Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, KPM:2008) Rajah 1 : Hala Tuju PTV Akan Datang Berdasarkan rajah, pelajar lulusan Sekolah Menengah Teknik (SMT) akan melalui transformasi dalam aliran yang sedia ada. PTV dibahagiakan kepada tiga peringkat mengikut aliran. Jika kini kategori profesional di bawah aliran teknikal menggunakan sistem SPM, akan datang ia akan menggunakan pensijilan jenis Dual Certification iaitu SPM ditambah dengan kelulusan profesional. Manakala kategori separa profesional dalam aliran vokasional yang menggunakan sistem SPM akan bertukar kepada pensijilan jenis Dual Certification iaitu SPM ditambah dengan SKM. Seterusnya bagi kategori pekerja mahir dalam aliran kemahiran, SKM akan ditukar kepada program Multi Skilling. Oleh yang demikian, semua para pendidik PTV disarankan agar dapat menyokong perubahan-perubahan yang telah dirancang dan bakal dilaksanakan dalam sistem PTV. Menurut Yusoff (2008), apa yang diharapkan adalah misi dan visi kurikulum PTV

haruslah tepat dan cantik, strategi memperkasakan PTV sesuai dengan keperluan semasa, langkah-langkah yang diambil menepati keperluan SEAMEO, dan roadshow penerangan perlu dijalankan kepada pengetua, penolong kanan, kaunselor, guru PTV serta para pelajar. Guru-guru andalah pemain utama dan adalah nadi perjuangan kita bersama demi anak bangsa. Profesionalisme guru adalah kunci kepada peningkatan kualiti dan kejayaan usaha kita memperkasakan PTV. Kualiti yang dimaksudkan bukan sahaja kepada kualiti proses malah yang lebih utama ialah kualiti outputnya (hasil). Isu terkini, negara digemparkan dengan rombakan yang berlaku dalam sistem PTV. Dalam kenyataan Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, memberitahu media bahawa rombakan ini bagi membolehkan pelajar mengikuti aliran vokasional lebih awal selepas UPSR. Langkah itu adalah selaras dengan sasaran Rancangan Malaysia Ke-10 untuk memastikan 20 pratus pelajar mengikuti aliran vokasional berbanding 10 peratus pada masa kini. Kemasukan pelajar awal dalam bidang kemahiran menjadikan mereka lebih lama dalam bidang tersebut dan menjadikan mereka leih mahir dalam bidang yang mereka minati. (Bernama, 25 September 2010). Sistem pendidikan vokasional perlu kepada perubahan dari masa ke semasa kerana tidak ada satu sistem yang boleh dijadikan sebagai formula untuk menyelesai masalah vokasional untuk negara. Fokusnya yang selalu berubah menyebabkan perlu kaedah penyelesaian dinamik. Usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Malaysia abad ke 21 yang berdaya saing dan berdaya maju digariskan dalam Wawasan 2020. Kesemua usaha ini bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara moden dan maju, sebuah masyarakat industri yang adil, bermoral dan rasional dan mempunyai keperibadian sendiri. Dalam pembangunan sebuah negara yang maju, pendidikan vokasional perlulah melahirkan pelajar-pelajar yang bekesediaan diri yang kukuh dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan

sosialnya (JERIS). Sebagai sebuah negara maju, pembangunan pesat berlaku dalam pelbagai bidang dan setiap bidang memerlukan sepenuh perhatian. Dalam soal ini sistem pendidikan vokasional perlulah dimantapkan lagi Pada suatu ketika dahulu, sistem pendidikan vokasional dianggap sebagai penyelamat kepada pelajar-pelajar yang gagal dalam SRP, tetapi sekarang ini oleh kerana ada tekanan untuk mengeluarkan tenaga pekerja yang berkualiti maka fungsinya terpaksa berubah. Demikian juga dengan terlaksananya sistem PMR mungkin perubahan kecil terpaksa dilakukan. Pendidikan Vokasioanl memerlukan modal besar dan perbelanjaan yang tinggi dan sentiasa mendapat perhatian berbagai pihat untuk mengetahui keberkesanannya. Cabaran kepada pendidikan ialah untuk memastikan sumber yag diperlukan akan sentiasa mendapat layanan oleh pihak-pihak berkuasa di samping itu pendidikan vokasional terpaksalah mengeluarkan hasil yang setimpal dengan belanja yang dikeluarkan. Untuk mendapat pelajar yang baik, para guru dan pendidik perlulah meningkatkan kemahiran mereka terlebih dahulu. Pendekata untuk kaedah pengajaran dalam pendidikan vokasional juga perlu diubahsuai. Ini dapat dilihat dalam ucapan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B.Dato Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak kita pada hari guru yang lalu. Berbunyi : "............aspirasi negara untuk mewujudkan sebuah negara maju menjelang tahun 2020 mengikut acuan sendiri memerlukan komitmen yang menyeluruh dan pengurusan kerja yang berkualiti daripada setiap warga pendidik. Selaras dengan tema Hari Guru pada tahun ini, guru perlu meningkatkan lagi peranan menyemai rasa tanggungjawab bersama di kalangan pelajar agar mereka menjadi aset dan faktor utama ke arah mencapai cita-cita murni tersebut.............." di sini jelaslah bahawa para guru termasuklah guru dalam pendidikan vokasional perlu menghadapi cabaran masa ini dan masa depan dengan cekal.

6.1 Pembiayaan Pendidikan Vokasional Perubahan dalam dunia pekerjaan akan membabitkan perubahan dalam struktur kurikulum di sekolah-sekolah. Perubahan akan melibatkan kos, masa dan latihan tambahan. Dalam tempoh negara kita menuju ke arah Wawasan 2020, tidak mungkin sistem pendidikan kita dapat menanggung kos beban perubahan tanpa bantuan dari pihak lain. Contohnya, Malaysia telah meminjam US $300 juta atau RM 1.17 billion dari Bank Dunia yang telah ditandatangani oleh Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Dali Hashim. Pinjaman ini adalah untuk tujuan membasmi kemiskinan, Kesihatan dan peruntukan pelajaran. Sistem pendidikan vokasional perlu mendapat sumbangan dalam bentuk kewangan atau peralatan. Pihak swasta perlu digalakkan untuk memainkan peranan mereka dengan menjalankan latihan di tempat sendiri sama ada secara usahasama dengan institusi kerajaan ataupun melalui sumber dalaman. Sumbangan secara terus dalam bentuk peruntukan tetap, biasiswa dan juga pinjaman perlu digalakkan. Sistem pendidikan juga perlu berusaha supaya setiap industri mencarumkan levi latihan ke dalam sesuatu tabung dan memastikan setiap industri diwajibkan melatih beberapa orang pelatih mengikut kemampuan dan saiz industri berkenaan. Dengan cara ini pembiayaan latihan dapat dikongsi bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. Kerajaan perlu memikirkan bagaimana untuk menarik minat sektor swasta supaya terlibat secara langsung di dalam mempertingkatkan latihan kemahiran. Ini adalah kerana pendidikan vokasional merupakan satu bidang yang memerlukan sumber kewangan yang besar untuk mengendalikannya. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan telah memperkenalkan insentif cukai dalam Belanjawan 1991 bagi syarikat-syarikat yang terlibat di dalam latihan sumber manusia. Adalah diharapkan dengan adanya insentif seperti ini, penglibatan sektor swasta di dalam latihan dan pendidikan vokasional dapat dipertingkatkan. Sektor swasta melalui daya usahanya sendiri

atau dengan kerjasama kerajaan akan digalakkan menubuhkan Pusat Latihan Khas bagi menghasilkan kemahiran yang berkaitan dengan teknologi baru dan canggih. Selain daripada itu, sekolah-sekolah dan institusi-institusi juga digalakkan untuk menambah sumber kewangan dengan menawarkan kursus-kursus kepada pihak swasta, memberi khidmat perunding, membuat projek-projek khas dan memberi latihan kepada pekerja-pekerja swasta. 6.2 Mewujudkan Perhubungan Industri dan Institusi Tidak dapat dinafikan bahawa cabaran untuk mewujudkan hubungan erat di antara kedua-dua pihak akan memakan masa. Hubungan di antara pihak swasta harus dijalinkan terlebih dahulu. Budaya koperat lebih menitik beratkan kepada keuntungan dan sedikit sangat untuk perkara kebajikan lebih-lebih lagi yang melibatkan kos tambahan mereka. Di Amerika, perubahan terakhir menunjukkan peningkatan hubungan di antara pihak swasta dengan institusi. Malah, adalah sesuatu yang janggal sekiranya institusi itu tidak ada hubungan dengan institusi tempatan. Beberapa cara untuk mewujudkan hubungan di antara industri dan pihak swasta menerusi :i. ii. iii. iv. v. Pembangunan dan pelaksanaan kurikulum Penilaian keluaran Pembangunan bahan pengajar Lembaga Penasihat Seminar anjuran bersama

Di samping itu juga, pihak swasta digalakkan mengguna kemudahan yang ada di politeknik dan sekolah menengah vokasional untuk menjalankan kursus-kursus teknikal bagi pekerja-pekerja mereka pada kadar yang berpatutan. Negara kita patut mencontohi negara-negara maju yang mana adanya kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dan pihak swasta untuk mempertingkatkan pendidikan vokasional.

Pendidikan vokasional perlu mengambil kira candangan-candangan yang dikemukakan oleh kabinet. Misalnya, kurikulum sekolah-sekolah vokasional perlulah selalu dikaji untuk mengikut perkembangan semasa dan permintaan yang berbeza. Dengan terbentuk satu Jawatankuasa Penasihat Bersama antara Bahagian Teknik dan Vokasional (BPTV) dan sektor swasta. Jawatankuasa ini akan memberi input terhadap sebarang perubahan kurikulum dari masa ke semasa untuk mengurangkan perbezaan antara tenaga yang dikeluarkan dan tenaga yang diperlukan oleh industri. Program latihan dan kandungan kursus akan diawasi secara berterusan dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran buruh yang berubah mengikut masa ke semasa. Keutamaan akan terus diberi kepada program-program untuk menyediakan lebih banyak penempatan pelatih di firma, latihan perindustrian, latihan amali serta pembangunan keusahawan. Latihan pembangunan gunatenaga diberi perhatian yang lebih menerusi pembukaan pusat latihan awam dan swasta. Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia (FMM), menyusun pelbagai usaha memajukan industri. Berikutan langkah menyediakan landasan kukuh bagi membawa Malaysia melangkah ke alam perindustrian, FMM yang mewakili kepentingan pengeluar tempatan menyediakan kemudahan latihan-Pusat Pembangunan Kemahiran dan Keusahawanan (ESDC) pada tahun 1991. Kelahiran ESDC yang dinanti-nantikan itu bukan sahaja melengkapkan tetapi juga mempercepatkan lagi proses perindustrian negara. Untuk mendapat pelajar yang baik dan berilmu pada masa kini, guru dan pendidik perlulah meningkatkan kemahiran mereka lebih terlebih dahulu. Salah satu caranya ialah pendedahan dan penglibatan sektor swasta. Pendekatan untuk mengajar pendidikan vokasional juga perlu diubahsuai.Penekanan kepada menganalisa sesuatu proses teknikal lebih bermakna dari cuma membina tanpa mengetahui asas-asas penting.

Agensi latihan awam tidak berupaya memenuhi keperluan industri dalam menyediakan tenaga kerja terlatih. Sehubungan dengan itu, usaha secara tidak langsung pihak kerajaan untuk meningkatkan tenaga kerja terlatih ialah dengan mengajak pihak industri turut mengambil bahagian dalam aktiviti latihan, terutama latihan sambil kerja dan latihan meningkatkan kemahiran. Tabung Pembangunan Sumber Manusia 1992 (Human Resource Development Fund) merupakan satu bentuk insentif kepada pihak industri yang melibatkan diri dalam aktiviti latihan untuk tenaga kerjanya. Untuk menjadikan latihannya lebih efektif dan relevan, latihan yang dijalankan itu akan diberi pengiktirafan dan kelayakan oleh MLVK (Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan) berdasarkan piawaian kemahiran yang telah dibentuk bersama oleh pihak industri dan kerajaan. Dengan menyediakan satu bentuk pengiktirafan dan kelayakan, pihak majikan dan industri akan berasa yakin terhadap seseorang pelatih yang mempunyai satu kelayakan vokasional kebangsaan yang disediakan oleh MLVK. Secara perlahan, pihak industri akan melanggan kepada kelayakan vokasional kebangsaan yang baru dan tidak akan lagi bergantung kepada kelayakan vokasional dari luar negara seperti City and Guilds of London Institute (CGLI). 6.3 Mewujudkan Piawaian Bagi Sesuatu kursus Kemahiran Pada masa kini pelbagai institusi telah tumbuh dengan pesatnya dengan memperkenalkan pelbagai kursus semata-mata dari sudut keuntungan. Boleh dikatakan semua institusi mengeluarkan Sijil dan Diploma mengikut takrif mereka sendiri tanpa merujuk kepada sesuatu piawaian yang ditetapkan. Ia akan memberi kesan negatif kepada perkembangan ekonomi dalam jangka masa panjang. Adalah menjadi cabaran kepada sistem pendidikan kita untuk menyediakan piawaian yang menyeluruh di samping mengambil kira perbezaan di antara industri-industri dan

lokasi mereka. Dengan cara inilah kemahiran dan pengetahuan asas dapat digunakan dengan berkesan oleh pihak industri. Pihak swasta juga digalakkan untuk membina institusi yang memberi latihan kemahiran dan bukan semata-mata berbentuk am. Kawalan oleh pihak berkuasa amat diperlukan supaya hasilnya akan mempunyai kualiti sepadan dengan yuran yang dikenakan. Pihak kerajan melalui Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) telah mula membangunkan prasarana untuk mengembangkan pentauliahan kemahiran. Satu jawatankuasa petugas yang dianggotai oleh agensi-agensi latihan kemahiran/vokasional termasuk Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan telah dibentuk pada 17 Mac 1992 untuk menjalankan kajian bagi perubahan fundamental dan seterusnya memajukan lagi sistem latihan vokasional yang sedia ada. Di antara rumusan dan cadangan hasil kajian jawatankuasa petugas yang telah dibentangkan dan menerima mandat dalam Mesyuarat Anggota Majlis Latihan Vokasional 9 Disember 1992 ialah :i. Mewujudkan rangka kerja kelayakan vokasional(vocational qualification framework) yang meliputi bidang pekerjaan yang lebih meluas. ii. Mengubahsuai piawaian ketukangan kebangsaan yang sedia ada dari job based yang terlalu spesifik kepada occupational-based yang lebih generik supaya lebih flexible. iii. Membuka lebih luas peluang mempertingkatkan kelayakan vokasional dengan memperkenalkanAccredition of Prior Achievement (APA) dan Accredition of Prior Learning (APL) supaya lebih ramai pekerja yang berpengalaman dapat diberi pengiktirafan sewajarnya tanpa melalui ujian kemahiran. Ini akan menjimatkan wang dan tenaga untuk menguji kemahiran yang sememangnya telah dimiliki oleh seseorang pekerja berpengalaman.

iv.

Mengubahsuai kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ada sekarang dengan mewujudkan satu Sistem Kelayakan Vokasional Kebangsaan (KVK). SMK Peringkat Asas, Pertengahan dan Tinggi akan digantikan oleh KVK Tahap I, Tahap II dan Tahap III di mana Tahap I dan II diletakkan di peringkat operasi dan pengeluaran dengan memuatkan kemahiran teras seperti kemahiran komunikasi. information technologydan numeracy di samping kemahiran vokasional dan KVK Tahap III diletakkan di peringkat penyediaan dengan memuatkan kemahiran pengurusan.

v.

Memastikan jaminan mutu (quality assurance) latihan vokasional dengan mewujudkan satu mekanisme assessment and verification yang sesuai untuk pelatih-pelatih di industri latihan dan juga pekerja industri.

vi.

Melaksanakan latihan secara modular supaya sistem assessment and verification dapat dijalankan dengan berkesan.

vii.

Kelayakan kemahiran individu yang telah menjalani program latihan juga akan diiktiraf dan dikenali pada peringkat kebangsaan. Di bawah sistem ini juga reputasi, pentauliahan, pengiktirafan dan pendaftaran penyedia latihan (training providers) dapat dikawal agar semua pusat latihan berusaha supaya kursus latihannya ditauliah dan program latihannya diiktiraf serta institusi mereka berdaftar dengan MLVK untuk menjalankan kursus dan program latihan di mana-mana dalam Malaysia.

6.4 Pemupukan Budaya Pendidikan Untuk Seumur Hidup Menurut George R. Knight, pendidikan bukan hanya terhad kepada pembelajaran di peringkat sekolah sahaja, malah ia lebih merupakan suatu proses pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan menjelang Abad ke-21 bukan sahaja untuk memberikan pelajaran asas kepada pelajar-pelajar sekolah sahaja, bahkan ia juga bertujuan untuk memberi peluang kepada setiap individu yang

berminat untuk memperkayakan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemahiran diri sendiri mengikut perubahan semasa. Ini adalah selaras dengan Matlamat Pendidikan Negara yang bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan menghayati ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, program pendidikan lanjutan perlu diwujudkan bagi membolehkan latihan tambahan diberi kepada mana-mana individu yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kemahirannya. Kemahiran tambahan sedemikian adalah perlu untuk seseorang itu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi semasa agar ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan statik dan ketinggalan zaman. 6.5 Menaikkan Taraf Lulusan Dalam Bidang Vokasional Pendidikan juga mempunyai peranan untuk memberi penerangan bahawa tidak ada bezanya di antara sistem pendidikan vokasional dan akademik. Sungguhpun president Pertubuhan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Abu Bakar Shauket Ali pernah menyeru kepada pihak kerajaan untuk memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang gagal dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi memperolehi latihan vokasional. Tetapi ini tidak bermakna bahawa sekolah-sekolah vokasional yang sedia ada telah diturunkan tarafnya. Sikap memandang rendah terhadap pelajarpelajar sekolah vokasional sebagai gagal ke sekolah akademik masih menebal di kalangan kita. Setengah ibu bapa berasa malu pada jiran-jiran apabila anak mereka bersekolah aliran vokasional. Mesipun sering kali ditegaskan bahawa masa depan bagi lepasan sekolah vokasional yang bercorakkan kemahiran adalah cerah, namun pada hakikatnya tanggapan orang ramai terhadap pendidikan vokasional sukar dikikis. Akibatnya, hanya sejumlah 7% pelajar-pelajar PMR kita yang berminat untuk memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian seperti Jerman di mana 70% daripada lepasan sekolah ditempatkan untuk latihan vokasional.

Di sini, masyarakat khususnya golongan remaja haruslah mengubah sikap dan pandangan mereka terhadap pendidikan vokasional. Dengan wujudnya peluang-peluang pekerjaan yang semakin meluas, gaji yang lumayan dan kenaikan pangkat yang lebih cepat dalam sektor pekerjaan vokasional, pandangan masyarakat harus berubah dan memandang tinggi terhadap pekerjaan kolar biru. Selagi jurang ini masih wujud maka sukarlah untuk menggalakkan lebih ramai pelajar mengikuti bidang vokasional. Namun begitu, berbagai-bagai usaha telah dijalankan bagi mengalihkan pandangan masyarakat agar beranggapan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Contohnya, dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), telah ditekankan terhadap nilai-nilai yang tinggi seperti berkeupayaan untuk bekerja keras, semangat untuk memajukan diri, etika kerja yang baik, disiplin dan semangat untuk bersaing. Dalam kurikulum baru ini , mata pelajaran baru iaitu Kemahiran Hidup Bersepadu telah diperkenalkan. Ini secara tidak langsung mendedahkan pelajar-pelajar aliran akademik kepada pendidikan teknik dan vokasional. Selain daripada itu, sistem pendidikan perlu menyedarkan orang ramai bahawa peluang dan laluan memang disediakan bagi lulusan dalam bidang kemahiran. Peluang melanjutkan pelajaran untuk lepasan sekolah vokasional kini masih terhad (Lampiran B). Oleh yang demikian, peluang peningkatan ilmu untuk lulusan bidang vokasional perlu diperbanyakkan. Disamping itu, pekerjapekerja dalam sektor industri juga boleh menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan perlu mendapat galakan. Dengan itu, institusi-institusi pengajian tinggi tempatan juga perlu bersikap terbuka untuk memberi peluang kepada golongan pekerja ini untuk melanjutkan pelajaran mereka. Pengiktirafan sijil kemahiran seperti Sijil Majlis Latihan Vokasional

Kebangsaan (MLVK) yang setaraf dengan akademik juga perlu diterima segera sebagai usaha untuk menaikkan taraf lulusan dalam bidang vokasional. Dari segi kualiti pendidikan vokasional pula, tenaga pengajar di institusi latihan vokasional dan teknikal perlu mempunyai pengetahuan yang terkini, berorientasikan industri dan mempunyai pengalaman bekerja dalam industri. Justeru itu, tenaga pengajar digalakkan untuk menjalani kerja-kerja perundingan di industri, menghadiri kursus-kursus latihan teknikal jangka pendek dan diadakan pertukaran kakitangan antara institusi pendidikan teknik dan vokasional. Penubuhan Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO) pada tahun 1992 khususnya, merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia dan juga konsortium MUCIA dari luar negeri bagi melatih bakal tenaga pengajar berkualiti untuk politeknik.
Selain daripada itu terdapat beberapa cadangan yang wajar perlu diberikan perhatian oleh semua

pihak bagi menyahut cabaran-cabaran serta memperkasakan sistem pendidikan vokasional negara kita:-

1. Masyarakat perlu mengubah sikap yang selama ini memandang rendah terhadap pendidikan teknik dan vokasional. 2. Industri perlu terlibat dalam perancangan kurikulum dan perkembangan pendidikan vokasional agar latihan yang diberikan kepada pelajar dapat dihubungkaitkan dengan dunia pekerjaan yang sebenar. 3. Program vokasional mestilah disokong oleh polisi yang kukuh serta dibantu sepenuhnya oleh sistem pentadbiran dan politik yang ada. 4. Pendidikan sekolah aliran akademik mulai peringkat yang terendah sehinggalah ke sekolah menengah perlu diterapkan komponen-komponen latihan vokasional.

5. Pihak swasta perlu digalakkan untuk memberi sumbangan kerana beban dan kos untuk membiayai pendidikan vokasional adalah terlalu tinggi. 6. Program vokasional yang khusus untuk sesuatu pekerjaan perlu diperkuatkan pada peringkat tertinggi seperti institusi pengajian tinggi, maktab-maktab dan persekolahan peringkat menengah atas. 7. Perkembangan sistem vokasional pada masa depan seharusnya memberi peluang kepada sesiapa saja yang berminat tanpa mengira kedudukan sosio-ekonomi mereka. 8. Kursus-kursus sambilan hujung minggu atau luar waktu kerja perlu diadakan untuk tujuan meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja supaya sejajar dengan perkembagan teknologi.

7.0

PENUTUP

Pendidikan Teknik dan Vokasional menjadi teras dalam membangunkan potensi individu seperti yang dihasratkan dalam Misi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu membangun sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara Malaysia. FPK juga menekankan tentang tanggungjawab individu demi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai kesimpulan, pendidikan vokasional haruslah berhadapan dengan beberapa cabaran untuk menyahut seruan kerajaan menjelang tahun 2020. Sikap masyarakat sendiri perlu diubah agar rakyat memberi pandangan yang lebih positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Walaupun perubahan dari segi sikap dan nilai sesebuah masyarakat itu akan memakan masa yang lama, namun usahausaha perlulah dijalankan mulai dari sekarang. Generasi muda perlulah ditanam dengan sikap dan norma kehidupan yang baik agar mereka mampu menjadi pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Cabaran kepada pendidikan vokasional kita adalah besar sekiranya kita ingin mencapai taraf negara maju dalam tahun 2020. Tidak dinafikan bahawa asas sudah ada dalam pendidikan vokasional kita yang akan membolehkan kita merancang untuk menuju ke arah cita-cita tersebut. Namun begitu, dengan persaingan yang akan kita hadapi pada tahun-tahun akan datang khususnya dalam kegawatan ekonomi yang melanda negara kini, tenaga manusia yang bakal dilahirkan oleh pendidikan vokasional kita haruslah mempunyai daya saingan dan peka kepada perubahan yang berlaku sekelilingnya.

Rujukan

Kementerian Pendidikan Malaysia (1992), Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2002), Laporan Jawatankuasa Pusat Perkembangan Kurikulum, Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (1980), Laporan Jawatankuasa Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran, Kuala Lumpur, (Laporan Kabinet). Kementerian Pendidikan Malaysia (1987), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi. Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum. Shahril (1992), Peranan Pendidikan Dalam Memenuhi Wawasan 2020, dalam Jurnal Guru, keluaran 4, 16 Mei 1002. Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som (1999), Isu Pendidikan di Malaysia, Sorotan dan Cabaran. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributor Sdn.Bhd. Yusoff Bin Harun. Hala Tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kertas dibentangkan di International Forum on Vocational Technical Education, Hangzhao, China.17 20 Nov 2008. Bernama (2010). Sistem Pendidikan vokasional dirombak, kata Muhyiddin. Dicapai pada 27 September 2010. Daripada http://www.themalaysianinsider.com

Anda mungkin juga menyukai