Anda di halaman 1dari 40

Soalan Struktur 1.

(a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai. (6 markah) Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas, penggunaan filem, foto dan gambar. Tanpa guru, pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna Portfolio media-artifaks pelajaran, menghasilkan buku.modul, video dan audio digunakan dalam pembentangan. Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner, pinter", kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien. Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing", rangkaian komputer dan kursus online. Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian

1 fakta= 1 markah 1 contoh = 1 markah 3 fakta + 3 contoh - 6 markah Jumlah 6 markah (b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. ( 4 markah)

Penggunaan CD perisian kursus (Courseware) Menggunakan internet. Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle. Perpustakaan digital.

1 konsep = 1 markah 4 konsep= 4 markah Jumlah= 4 markah 2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. ( 4 markah) Kelebihan Kemahuan sendiri (self pacing) Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback) Boleh dipercayai (reliable) Berkesan dan efektif

Kelemahan Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran. Boleh membosankan. Kekurangan hubungan sosial

2 kelebihan = 2 markah 2 kekurangan = 2 markah Jumlah = 4 markah

b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan? (6 markah) Mengenalpasti ciri-ciri umum- termasuk umur, tahap, sosial dan seumpamanya. Kompetensi peringkat masuk. Stail gaya pembelajaran.

1 fakta = 1 markah 1 huaraian = 1 markah 3 fakta + 3 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah 3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan. (4 markah)

Menyunting Memasukkan teks Membuat rakaman audio Prebiu Gunakan dalam pengajaran

Penilaian 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai ( 6 markah) Menyunting Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan, memasukkan kesan khas dan lain-lain. Memasukkan teks Teks, tajuk, kredit Membuat rakaman audio Menyediakan suara latar (dkrip)_ Syncronisation Kesan khas bunyi 1 fakta = 1 markah 1 huraian = 2 markah 2 fakta + 2 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah

4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer. (4 markah) Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan. Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail. Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem. Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas. Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama. Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna. Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar. Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini. Jawapan lain yang munasabah. 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah

(b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan.

(3 markah)

Tindak balas terhadap respon perisian Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem Maklum balas serta merta Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian. I ciri = 1 markah 3 ciri = 3 markah Jumlah = 3 markah

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan. ( 3 markah )

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta tanda tangan digital 1997 Akta Hak Cipta Pindaan 1997 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 1 fakta = 1 markah 3 fakta = 3 markah Jumlah = 3 markah

Soalan Esei

1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? (10 markah ) Analisis keperluan-apakah masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Analisis tugasan- apakah isi kandungan Analisis strategi- apakah yang hendak dipelajari? Reka bentuk- apakah objektif, bagaimana mengukur pencapaian objektif, apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif. Perkembangan - apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan. Penilaianm- apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku. Perlaksanaan- apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus. Penilaian - apakah masalah telah diselesaikan . Apakah impaknya dan apakah perlu diubah.

1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan 5 huraian = markah Jumlah = 10 markah (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda. (10 markah) Faktor Objektif Kemahiran motor- alatan mudah alih/perkakasan latihan Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video Sikap- filem/slaid/pita video Faktor Pelajar Ciri-ciri umum Keperluan khusus Stail pembelajaran Faktor Kaedah Pengajaran beramai-ramai Pengajaran kendiri Pembelajaran berkumpulan Faktor Praktikal Mudah diperolehi

Mudah digunakan kos dan masa diperlukan Kelulusan pihak pentadbiran Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. Antara contohnya ialah nota edaran, perisian,perkakasan,piya video, peralatan elektronik, laman web yang boleh dilawat dan sebagainya.

1 fakta dan huraian = 2 markah 5 fakta dan huaraian = 10 markah Jumlah = 10 markah

2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. (10 markah)

Memasukkan warna Memasukkan teks Menambah slaid Menyisip masuk gambar Memasukkan audio Memasukkan video Menambah kesan bunyi padaslaid Hyperlinkl Mengerakkan tajuk demi sub tajuk

1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik. (10 markah) Menyimpan rekod Memadam rekod Mengedit rekod Menyusun dan menyisih rekod Membuat pengiraan matematik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta 1 fakta dan huraian = 21/2 markah 4 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah

3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran. (10 markah)

Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran. Carta memberikan maklumat ringkas. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara. Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar. Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta. Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat) Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas.

1 fakta 1 markah + penjelasan dan contoh = 10 markah

(b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut (10 markah) Mel elektronik Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN,WAN, WWW dengan pengenalan yang tertentu Telesidang audio Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon, internet dan satleit.

Hipermedia Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik, audio, video , animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti. Realiti Maya/Realiti Buatan Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya.

Enjin pencarian Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web, gambar, audio, video, aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu. 1 fakta + 1 huraian ringkas = 2 markah 5 jawapan X 2 markah Jumlah : 10 markah

Soalan Struktur 1. (a) (i) Apakah media pengajaran? ............................................................ 1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua

kelebihan media pengajaran. a).................................................................... b).................................................................... 1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut; i. Kemahiran motor....................................................................... ii. Kemahiran mental ....................................................................... iii. Kemahiran lisan ....................................................................... 2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut (i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex) a).................................................................... b).................................................................... (ii) filem ISO 100 dan filem ISO 400

a).................................................................. b).................................................................... (iii) apertur 2.8 dam apertur 32 a)................................................................. b)..................................................................

2.(b) Berdasarkan gambar di atas, kenalpasti dua aspek komposisigambar yang anda nampak. Namakan komposisi tersebut dan jelaskan. a).................................................................... b).................................................................... c).................................................................... 3.(a) Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. Nyatakan satu jenis syot (shot) pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti.

a).................................................................... b).................................................................... c).................................................................... d).................................................................... 3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. a).................................................................... b).................................................................... c).................................................................... d).................................................................... e).................................................................... f)..................................................................... 4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan. a).................................................................... b).................................................................... 4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet. a).................................................................... b).................................................................... c)....................................................................

Soalan Aneka Pilihan 1. Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk (A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah (B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran (D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai objektif pengajanran. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili (A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa (B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar (C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah (D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah 3. Menurut Duck dan Reiser (1989), "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Berikut yang manakah bukan

termasuk proses sistematik yang dimaksudkan? (A) (B) (C) (C) Melakar Membangun Melaksana Menilai

4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang? (A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar. (B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media. (C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan. (D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan persepsi yang sama. 5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paling sesuai digunakan ialah (A) penerangan (B) Gambar pegun (C) Objek 3 dimensi

(D) rakaman video 6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas? I. Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri. II. Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan. III. Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran. IV. Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan. (A) I, II dan III sahaja (B) I, II dan IV (C) I,III dan IV (D) I,II,III dan IV 7. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang terang ialah (A) Tekstur (B) Warna (C) Nilai

(D) Bentuk 8.

Gambar 1

Gambar 2 Apakah prinsip yang membezakan susun letak subjek utama dalam kdua dua buah potrait di atas? (A) Prinsip dominan (Dominan) (B) Prinsip mudah ( Simplicity) (C) Prinsip satu pertiga (Rule of thirds) (D) Prinsip penyatuan (Uniformity) 9. Bahan 2D atau Tiga Dunebsi adalah bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan sebenar. Antara berikut adalah kelebihan bahan 3D sekiranya digunakan di dalam kelas kecuali (A) Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi di antara satu sama lain

(B) Pelajar dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik (C) Menggalakkan guru membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan (D) Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana pelajar dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar. 11. Jenis shot yang manakah kurang sesuai digunakan dalam situasi temuramah bagi menunjukkan tetamu yang ditemuramah? (A) Over the shoulder (B) High angle shot (C) Two shot (D) Long shot

12. Cara mengurangkan kesan herotan (key stone effect) di atas dalam tayangan Overhead Projector ialah

(A) Menempatkan projektor ke sebelan kiri skrin (B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin (C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin (D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin 13. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuaiuntuk pengajaran carta aliran? (A) Tulis terus (B) Bertingkap (C) Berjalur (D) Bertindih 14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Berikut adalah antara kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio. I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca II. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan III. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi

meningkatkan kefahaman pelajar IV. Sekiranya pita audio telah dimainkan, ianya telah ditentukan kadar masa. Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah. (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II dan IV sahaja 15. Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa digunakan kecuali (A) Gambar sudut rendah (B) Gambar sudut tinggi (C) Gambar sudut kanta (D) Gambar sudut paras mata 16. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan dalam aplikasi persembahan elektronik. Antara beriku merupakan kelebihan papan cerita kecuali (A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer (B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan (C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa

pembangunan (D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting 17. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengaranganmultimedia (A) Adobe Photoshop (B) Comel Zamrud (C) Microsoft Publisher (D) Dreamweaver 18. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik. (A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data (B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi *C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai (D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik 19. Apakah tujuan utama penggubalan undangundang hakcipta di negara kita? (A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan

baik (B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin (C) Mengelakkan orang lain menumpang nam,a bagi produk yang dihasilkan (D) Mengelakkan produk diperbanyakkan 20. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka (open source)? (A) Linux (B) MS Office (C) Windows Movie Maker (D) Adobe Photoshop Soalan Esei 1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. (a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda. 1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. (b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkanlangkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. 3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. 3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.

Soalan Struktur 1. Penggunaan media dalam pengajaran dan

pembelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid terhadap pengajran guru. a) Jelaskan dengan contoh yang sesuai bagaimana pelbagai jenis dan bentuk media dapat digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. i....................................................................... ii.....................................................................

iii..................................................................... b) Terangkan perbezaan antara media tayang kaku dan bahan grafik dengan memberikan contoh yang sesuai. ....................................................................... 2, Kelengkapan dan kecekapan kamera seperti lensa, apertur, kelajuan pengatup (shutter) dan filem memberi kesan terhadap gambar foto yang terhasil. a) Terangkan kesan komponen berikut terhadap mutu gambar yang terhasil i. Lensa bidang luas .......................................................................

ii. Lensa telefoto ....................................................................... iii. Filem ISO 500 .......................................................................

Rajah 1 b) Jelaskan pelarasan yang perlu dilakukan terhadap yang berikut untuk menghasilkan gambar pemandangan dalam Rajah 1 di atas i. Saiz apertur ....................................................................... ii.Kelajuan pengatup ....................................................................... 3. Luahan idea melalui kamera video boleh dilakukan secara imaginatif dengan menggunakan shot daripada pelbagai sudut kamera serta cara pergerakan kamera. a) Bincangkan bagaimana shot berikut boleh

digunakan semasa anda membuat rakaman lawatan ke Muzium Negara. Berikan contoh yang sesuai i. Long shot ....................................................................... ii. Medium shot ....................................................................... iii. Close-up ..................................................................... b) Cadangkan dua jenis pergerakan kamera video yang anda boleh gunakan untuk merakam pemandangan di kawasan Muzium Negara i. ..................................................................... ii. .................................................................... 4. Kebanyakan isu keselamatan data di internet wujud kerana tindakan manusia yang kurang bertamnggungjawab. a) Huraikan tiga cara untuk mengatasi gejala plagiat oleh pengguna internet. i....................................................................... ii...................................................................... iii..................................................................... b. Berikan dua cara melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet.

i....................................................................... ii...................................................................... Soalan Aneka Pilihan 1. Apakah faktor utama yang menentukan keberkesanan penggunaan sesuatu media pengajaran? A) Isi pelajaran B) Objektif pembelajaran C) Sikap dan kemahiran guru D) Tahap pencapaian yang dikehendaki 2. "Penggunaan media pengajaran yang sesuai dapat mengatasi batasan ruang, masa dan pancaindera" Media yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas? I. Buku cerita II. Rakaman video III. Bahan pameran IV. Media sibolik verbal A) I dan II B) II dan III C) III dan IV D) I dan IV

3. Apakah maksud reka bentuk pengajaran? A) Pelan terperinci untuk menilai pencapaian murid B) Teori tentang pengurusan alat dalam makmal pembelajaran C) Bentuk pengurusan pengajaran yang menggunakan teknologi terkini D) Proses sistematik untuk membangun, melaksana dan menilai proses pengajaran 4. Cikgu Rohana menjadikan pengajarannya menarik dan berkesan. Apakah faktor yang perlu diambil kira semasa beliau merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran? A)Keseronokan murid menggunakan internet B) Kesediaan murid untuk menerima perubahan C) Keberkesanan hasil dan objektif pembelajaran D) Kemudahan teknologi pendidikan yang ada di sekolah 5. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran? A) Penggunaan pengetahuan secara sistematik

B) Reka bentuk sistem dan media dalam pengajaran C) Proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah D) Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran 6. Elemen-elemen yang digunakan dalam sesuatu visual harus bersesuaian dengan mesej yang hendak disampaikan. Pasangan elemen dan mesej yang manakah adalah betul? A) Warna sejuk-keharmonian B) Ruang negatif besar-kesesakan C) Bentuk geometrik berlorek-ringan D) Beberapa garisan tegak-kekusutan 7. Antara berikut, bahan pengajaran yang manakah paling sesuai digunakan sebagai rangsangan untuk menggalakkan murid melibatkan diri dalam pembelajaran melalui penyelidikan? A) Realia B)Poster C) Boneka D) Diorama

8) Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang penggunaan kamera? A) Gunakan tripod untuk menghasilkan gambar yang jelas. B) Pengatup (shutter) boleh mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. C) Skala kepekaan filem membawa erti bahagian jarak di mana kejelasan subjek adalah paling tinggi. D) Apertur merujuk kepada tingkap yang menutup permukaan filem daripada terdedah kepada cahaya. 9) Cikgu Siti Hamizah ingin menangkap gambar kawannya semasa dia bertanding dalam acara larian 100 meter. Sebagai seorang juru gambar , apakah nasihat yang bokeh anda beerikan kepadanya? A) Kurangkan saiz aperture kepada f5.6 B) Gunakan tripord bagi menstabilkan kamera C) Tingkatkan kepantasan shutter kepada f/500 D) Gunakan self-timer untuk melambatkan penutupan pengatup.. 10) Kedudukan projektor OHP pada sudut 70 darjah dengan skrin akan menghasilkan

A) kesan herotan B) pencahayaan yang rendah C) Bentuk imej yang sempurna D)kekurangan kontras pada imej 11) Anda hendak menggunakan transparensi jenis tulis terus bersaiz A4untuk menghasilkan bahan pengajaran. Selain daripada maklumat yang hendak disampaikan, anda juga perlu mengambil kira perkara-perkara berikut kecuali A) hadkan 7 hingga 10 perkataan untuk sebaris ayat B) gunakan pen artline berwarna biru, merah dan hitam C) gunakan huruf yang lebih besar bagi tajuk dan sub tajuk D) tentukan format persembahan sama ada menegak atau memanjang 12. Apakah kegunaan utama perisian hamparan elektronik kepada soerang pendidik? A) Mempermudah penerangan fakta pelajaran yang sukar B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi C) Membangunkan sistem pangkalan data murid

sesebuah sekolah D) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai 13. Antara amalan berikut, yang manakah mendedahkan seseorang kepada risiko dan tindakan undang-undang semasa menggunakan internet? A) Melayari bahan web yang negatif B) Menggunakan perisian tanpa lesen C) Memuat turun perisian sumber terbuka ]D) Menjalankan aktiviti perniagaan atas talian 14. Antara berikut, ciri yang manakah boleh diguna untuk mencari maklumat tertentu dalam pangkalan data perisian Microsoft Access? A) Queries B) Kata kunci C) Jadual (table) D) Medan (field) 15. Apakah tujuan utama penggunaan Akta Hak Cipta 1987 di Malaysia? A) Memberi perlindungan kepada pengguna produk

agar tidak dieksplotasi B) Menghalang semua bahan bacaan dalam laman web daripada dimuat turun C) Mempastikan hasil karya individu diberi perlindungan undang-undang untuk satu jangka masa tertentu D) Memberio hak eklusif kepada pemilik untuk mempromosi dan mengedarkan prosuknya tanpa had masa. 16. Jika anda menghasilkan pakej multimedia yang interaktif, anda harus memasukkan ciri-ciri mesra pengguna seperti? A) menggunakan ikon yang pelbagai B) membentuk banyak butang arahan C) mereka bentuk skrin pertolongan untuk setiap slaid D) menggunakan butang arahan yang konsisten untuk semua slaid 17. Singkatan FUp digunakan dalam skrip audio untuk muzik latar A) dimasukkan pada sesuatu masa B) dihilangkan dengan segera pada masa tersebut C) diturunkan secara perlahan-lahan mulai masa

tersebut D) dinaikkan secara perlahan-lahan mulai masa tersebut 18. Antara berikut format faill video yang manakah boleh disunting menggunakan perisian Windows Movie Maker? A) *.avi B) *.aiff C) *.bmp D) *.wna 19.

Rajah 2 Apakah prinsip grafik yang digunakan dalam Rajah 2

di atas? A) Variasi B) Harmoni C) Dominan D) Simplisiti 20.

Rajah3 Mengikut tafsiran Bruner terhadap Kon Pengalaman Rdgar Dale dalam Rajah 3, murid akan memahami 90% daripada apa yang mereka pelajari melalui aktiviti yang mereka lakukan. Antara berikut, pengalaman yang manakah sesuai sengan andaian ini?

A) Ikonik B) Enaktif C) Simbolik D) Pemerhatian Soalan Esei 1. Proses pengajaran dan pembelajaranmesti dirancang dengan sistematik dan tersusun melalui satu reka bentuk pengajaran. a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan reka bentuk pengajaran dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pengkhususan anda. b) Model ASSURE boleh membantu guru merancang pengajaran secara sistematik dan meningkatkan hasil pembelajaran murid. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Berikan justifikasi yang sesuai. 2. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan berkesan melalui pengintegrasian Teknologi Maklkumat dan Komunikasi (TMK) dalam bilik darjah. a) Jelaskan dengan contoh sesuai kelebihan penggunaan perisian hamparan elektronik seperti Microsoft Excel dalam penyediaan rumusan markah peperiksaan murid berbanding cara konvensional. b) Terangkan bagaimana media interaktif dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran murid. 3. a) Warna dipilih berdasarkan fungsinyadalam sesuatu visual. Beri pendapat anda tentang penggunaan warna dalam meningkatkan kualiti reka bentuk sesuatu visual yang digunakan sebagai media pengajaran. b) Sebagai seorang guru,anda perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan bahan audio untuk digunakan dalam pengajaran anda. Berdasarkan mana-mana topik dalam mata pelajaran pengkhususan anda, huraikan langkah-

langkah yang perlu anda lakukan dalam proses penghasilan bahan audio anda.

Anda mungkin juga menyukai