Anda di halaman 1dari 5

SILABUS

NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN KELAS/SEMESTER STANDAR KOMPETENSI KODE KOMPETENSI ALOKASI $AKT%
KOMPETENSI DASAR 1*1 Meng den" t + ,a./0e, -e1a2a te2en1ana dan - -temat untu, mem#e2." leh n+.2" ma- ge!ala alam / .t ,

: : Ilmu Pengetahuan Alam : X/ 1 dan 2 : Memaham ge!ala"ge!ala alam melalu #engamatan :1 : &' ( ') Men t
KEGIATAN PEMBELAJARAN Mend -,u- ,an #enge2t an dan 1 2 lmu #engetahuan alam 3-a n-4* Mend -,u- ,an #e2,em/angan -a n- dan te,n.l.g d Ind.ne- a -aat n* Mend -,u- ,an dan meng ndent + ,a,ete2am# lan",ete2am# lan #2.-e- -a n- 0ang d #e2lu,an untu, mem#ela!a2 met.de lm ah* Mend -,u- ,an #enge2t an met.de lm ah dan meng dent + ,a- lang,ah" lang,ah met.de lm ah /e-e2ta 1.nt.h #ene2a#ann0a* INDIKATOR Men!ela-,an #enge2t an dan 1 2 lmu #engetahuan alam 3-a n-4* Mem/uat la#.2an ha- l d -,u- mengena #e2,em/angan -a n- dan te,n.l.g d Ind.ne- a* Men!ela-,an ,ete2am# lan #2.-e- -a n- 0ang d #e2lu,an untu, mem#ela!a2 met.de lm ah* Mem/e2 ,an 1.nt.h #ene2a#an ,ete2am# lan #2.-e- -a n-* Men!ela-,an #enge2t an met.de lm ah dan lang,ah" lang,ah met.de lm ah* Menga#l ,a- ,an lang,ah" lang,ah met.de lm ah* PENILAIAN Tete2tul P2.du, ALOKASI WAKTU TM 1& PS 26 3'64 PI SUMBER BELAJAR Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas X ,a20a T a Mut a2a7d,, te2/ tan E2langga 2668 halaman 117 L ng,ungan -e, ta2 Sum/e2 In+.2mala n: ,.2an7 ma!alah7 9e/- te nte2net7 dll

MATERI PEMBELAJARAN Ha, ,at Ilmu Pengetahuan Alam 3Sa n-4

Kete2am# lan #2.-e- -a n-

Tete2tul -

Tete2tul O/-e25a" - , ne2!a P2.du,

Met.de lm ah

Kete2angan: TM : Tata# Mu,a PS : P2a,t , d Se,.lah 32 !am #2a,tI, d -e,.lah -eta2a dengan 1 !am tata# mu,a4 PI : P2a,te, d Indu-t2 3' !am #2a,tI, d Du/D -eta2a dengan 1 !am tata# mu,a4

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU TM PS PI

SUMBER BELAJAR

Mela,u,an #enel t an mengena #e2tum/uhan tanaman dengan mene2a#,an lang,ah" lang,ah met.de lm ah* Mela,u,an #engamatan te2hada# ,eane,a2agaman ma,hlu, h du# d l ng,ungan -e, ta2* Meng dent + ,a- ma1am" ma1am t ng,at ,eane,a2agaman ma,hlu, h du#* Mend -,u- ,an ,eun ,an ,eane,a2agaman ma,hlu, h du# d Ind.ne- a dan man+aatn0a* Mend -,u- ,an #enga2uh ,eg atan manu- a te2hada# ,eane,a2agaman ma,hlu, h du#* Mend -,u- ,an man+aat dan da-a2 ,la- + ,ama,hlu, h du#* Meng dent + ,a- - -tem" - -tem ,la- + ,a- ma,hlu, ma,hlu, h du# 0ang d /uat manu- a*

Keane,a2aga" man ma,hlu, h du#

Mem/uat la#.2an #enel t an mengena #e2tum/uhan tanaman* Mem#2e-enta- ,an ha- l #enel t an mengena #e2tum/uhan tanaman* Mende-,2 #- ,an ,eane,a2agaman ma,hlu, h du# d l ng,ungan -e, ta2* Men!ela-,an ma1am" ma1am t ng,at ,eane,a2agaman ma,hlu, h du#* Men!ela-,an ,eun ,an ,eane,a2agaman ma,hlu, h du# d Ind.ne- a dan man+aatn0a* Men!ela-,an #enga2uh ,eg atan manu- a te2hada# ,eane,a2agaman ma,hlu, h du#* Men!ela-,an man+aat dan da-a2 ,la- + ,a- ma,hlu, h du#* Meng,la- + ,a- ,an ma,hlu, h du# d l ng,ungan -e, ta2 /e2da-a2,an 1 2 te2tentu* Men!ela-,an - -tem"- -tem Tete2tul -

Tete2tul P2.du,

Kla- + ,ama,hlu, h du#

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas X ,a20a T a Mut a2a7d,, te2/ tan E2langga 2668 halaman 19-52 L ng,ungan -e, ta2 Sum/e2 In+.2mala n: ,.2an7 ma!alah7 9e/- te nte2net7 dll

:u,u ;u2u Ilmu Pengetahuan Alam < SMK dan MAK Kela- X

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR ,la- + ,a- ma,hlu, h du#*

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU TM PS PI

SUMBER BELAJAR

Pe2anan m ,2..2gan -" me 35 2u-7 /a,te2 7 #2.t -ta7 dan !amu24 dalam ,eh du#an manu- a

Meng dent + ,a- , ngd.m" , ngd.m ma,hlu, h du# /e2da-a2,an ,la- + ,a, ngd.m 0ang telah d /uat manu- a* Mend -,u- ,an tata 1a2a #enamaan lm ah ma,hlu, h du#* Mend -,u- ,an 1 2 dan #e2anan /e2/aga !en m ,2..2gan -me 35 2u-7 /a,te2 7 #2.t -ta7 dan !amu24 dalam ,eh du#an manu- a* Mela,u,an #engamatan te2hada# /entu, /a,te2 7 #2.t.=.a7 dan algae* Mela,u,an #2a,t ,um mem/uat nata de coco7 yoghurt7 dan ta#e ,etan*

Men!ela-,an , ngd.m" , ngd.m ma,hlu, h du#* Men!ela-,an tata 1a2a #enamaan lm ah ma,hlu, h du#*

Men!ela-,an 1 2 dan #e2anan 5 2u-7 /a,te2 7 #2.t -ta7 dan !amu2 dalam ,eh du#an manu- a* Men0e/ut,an 1.nt.h !en 5 2u-7 /a,te2 7 #2.t -ta 7 dan !amu2 0ang menguntung,an manu- a /e-e2ta man+aatn0a* Men0e/ut,an 1.nt.h !en 5 2u-7 /a,te2 7 #2.t -ta7 dan !amu2 0ang me2ug ,an manu- a /e-e2ta ,e2ug an 0ang d t m/ul,ann0a* Menga#l ,a- ,an #e2anan /a,te2 dan !amu2 dalam mengha- l,an /ahan #angan*

Tete2tul O/-e25a" - , ne2!a P2.du,

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas X ,a20a T a Mut a2a7d,, te2/ tan E2langga 2668 halaman 5 -72 L ng,ungan -e, ta2 Sum/e2 In+.2mala n: ,.2an7 ma!alah7 9e/- te nte2net7 dll

:u,u ;u2u Ilmu Pengetahuan Alam < SMK dan MAK Kela- X

>

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU TM PS PI

SUMBER BELAJAR

1*2 Meng den" t + ,a./0e, -e1a2a te2en1ana dan - -temat untu, mem#e2." leh n+.2" ma- ge!ala alam a/ .t ,

St2u,tu2 /um dan ,.m#.nenn0a 3a 27 tanah7 dan /atuan4 Te,t.n -me7 5ul,an -me7 gem#a7 dan t-unam -e/aga ge!ala"ge!ala alam 0ang mengu/ah /entu, #e2mu,aan /um

Meng dent + ,a- -t2u,tu2 /um dan mend -,u- ,an #e2 -t 9a"#e2 -t 9a alam 0ang men0e/a/,an #e2u/ahan /entu, #e2mu,aan /um * Mela,u,an -tud l te2atu2 dan mend -,u- ,an #e2 -t 9a gem#a dan t-unam 0ang te2!ad d Ind.ne- a* Mela,u,an d -,umengena a 27 tanah7 dan /atuan -e/aga ,.m#.nen /um * Mela,u,an #engamatan te2hada# da0a -e2a# a 2 .leh !en - tanah 0ang /e2/eda* Mend -,u- ,an #e2 -t 9a 2.ta- dan 2e5.lu- /um -e2ta #enga2uhn0a te2hada# ,eh du#an d /um * Meng dent + ,a- dan mend -,u- ,an /e/e2a#a /enda lang t 0ang ada d

Men!ela-,an -t2u,tu2 /um dan #e2 -t 9a"#e2 -t 9a alam 0ang men0e/a/,an #e2u/ahan /entu, #e2mu,aan /um * Mem/uat la#.2an ha- l d -,u- mengena #e2 -t 9a gem#a dan t-unam 0ang te2!ad d Ind.ne- a* Mem#2e-enta- ,an ha- l d -,u- mengena #e2 -t 9a gem#a dan t-unam 0ang te2!ad d Ind.ne- a* Men!ela-,an +ung- 7 - +at7 dan !en -"!en - a 27 tanah7 dan /atuan 0ang ada d /um *

Tete2tul O/-e2" 5a, ne2!a P2.du,

1&

12 32'4

R.ta- dan 2e5.lu- /um

Men!ela-,an #e2 -t 9a 2.tadan 2e5.lu- /um -e2ta #enga2uhn0a te2hada# ,eh du#an d /um *

Tete2tul -

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas X ,a20a T a Mut a2a7d,, te2/ tan E2langga 2668 halaman 7 -111 L ng,ungan -e, ta2 Sum/e2 In+.2mala n: ,.2an7 ma!alah7 9e/- te nte2net7 dll

Mataha2 7 /ulan7 #lanet7 ,.met7 -te2. d7

Men!ela-,an /e/e2a#a /enda lang t 0ang ada d tata -u20a*

Tete2tul -

:u,u ;u2u Ilmu Pengetahuan Alam < SMK dan MAK Kela- X

'

KOMPETENSI DASAR

MATERI PEMBELAJARAN dan mete.2 -e/aga /enda lang t ?ua1a dan ,l m

KEGIATAN PEMBELAJARAN tata -u20a*

INDIKATOR

PENILAIAN

ALOKASI WAKTU TM PS PI

SUMBER BELAJAR

Mend -,u- ,an #enge2t an 1ua1a dan ,l m* Meng dent + ,a- dan mend -,u- ,an un-u2" un-u2 1ua1a* Mela,u,an #engamatan 1ua1a d l ng,ungan -e, ta2* Meng dent + ,a#em/ag an ,l m /um * Mend -,u- ,an dam#a, #e2u/ahan ,l m /um 0ang -edang te2!ad -aat n *

Men!ela-,an #enge2t an 1ua1a dan ,l m* Men!ela-,an un-u2"un-u2 1ua1a* Men0 m#ul,an ,.nd 1ua1a d l ng,ungan -e, ta2* Men!ela-,an #em/ag an ,l m /um * Meng dent + ,a- -e/a/ dan dam#a, #e2u/ahan ,l m /um * Mem/uat la#.2an ha- l d -,u- mengena dam#a, #e2u/ahan ,l m /um 0ang -edang te2!ad -aat n *

Tete2tul O/-e25a" - , ne2!a P2.du,

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMK dan MAK kelas X ,a20a T a Mut a2a7d,, te2/ tan E2langga 2668 halaman 11 -12! L ng,ungan -e, ta2 Sum/e2 In+.2mala n: ,.2an7 ma!alah7 9e/- te nte2net7 dll

:u,u ;u2u Ilmu Pengetahuan Alam < SMK dan MAK Kela- X