Anda di halaman 1dari 53

DEMONSTRASI LANGSUNG MENDORONG MINAT MURID

UNTUK MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
OLAHRAGA LOMPAT TINGGI

MOTHY MAJITOL

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SEPTEMBER
2014
1

DEMONSTRASI LANGSUNG MENDORONG MINAT MURID


UNTUK MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
OLAHRAGA LOMPAT TINGGI

MOTHY MAJITOL

Penulisan Kajian Tindakan Ini Dikemukakan Sebagai


Memenuhi Sebahagian daripada Syarat
Penganugerahan Ijazah Sarjana
Muda Perguruan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PERLIS

SEPTEMBER 2014

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini


dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah

Tandatangan

Nama Penyelia

MUFTAR BIN MOHAMAD SAAD

Tarikh

...........................

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui laporan ini kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

Nama Penulis

MOTHY MAJITOL

Tarikh

HALAMAN DEDIKASI

Dedikasi Khas buat

Ayahanda yang disanjungi:


Majitol bin Gundadar

Bonda yang tercinta:


Hesline Atin

Adinda:
Deafey
Nadia

Terima Kasih di atas sokongan dan dorongan yang telah diberikan.

PENGHARGAAN
4

Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan berkatNya,
saya telah dapat melaksanakan Kajian Tindakan ini.
Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muftar bin
Mohamad Saad selaku pensyarah pembimbing saya yang sentiasa memberikan
tunjuk ajar dan pendapat beliau sepanjang perlaksanaan kajian ini. Beliau sentiasa
memberikan bimbingan dan meluangkan masa apabila saya ingin meminta beliau
memeriksa kajian saya ini. Beliau sentiasa memberikan idea dan penambahbaikan
dari masa ke semasa. Tidak lupa juga kepada pensyarah Pendidikan Jasmani yang
lain yang mana mereka juga sentiasa memberikan tunjuk ajar dan bimbingan secara
berterusan.
Begitu juga dengan ibu bapa dan keluarga saya yang sentiasa memberikan
dorongan serta sokongan tidak kira dari segi doa mahupun kewangan. Mereka
sentiasa berada di belakang saya untuk membantu saya. Tidak lupa juga dengan
rakan seperjuangan yang sentiasa membantu dari awal sehinggalah berakhirnya
kajian ini.
Akhir sekali, ribuan terima kasih kepada warga sekolah yang terlibat dalam
proses kajian saya ini yang mana mereka telah memberikan kerjasama yang baik dan
membantu saya sepanjang kajian ini dijalankan. Segala bantuan yang diberikan
amatlah saya hargai. Sekian, terima kasih.

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di sekitar kawasan Jejawi dan dilaksanakan dengan
menggunakan 10 orang sampel sahaja. Masalah yang berlaku dalam kalangan murid tahun 5
di sekolah tersebut ialah mereka kurang menunjukkan minat dan melibatkan diri secara aktif
terhadap pengajaran dan pembelajaran olahraga lompat tinggi. Maka demonstrasi langsung
yang dilakukan oleh guru sendiri dilakukan sama ada kaedah ini dapat mendorong minat dan
penglibatan murid. Instrumen kajian terdiri daripada pemerhatian dan temu bual murid.
Analisis data kajian menggunakan pendekatan kualitatif bagi melihat keberkesanan melalui
responden setelah menjalankan intervensi. Hasil kajian jelas menunjukkan bahawa
demonstrasi langsung pengkaji dalam pengajaran dan pembelajaran acara lompat tinggi
mampu mendorong minat dan penglibatan murid secara aktif.

Kata Kunci : Demonstrasi Langsung, pengajaran dan pembelajaran, mendorong minat dan
penglibatan murid

ABSTRACT

This study was conducted at a school in Jejawi area and implemented using only 10
samples. Problems that occur among students in 5 schools is that they are not
showing interest and actively involve the exercise of teaching and learning in the
high jump. So live demonstrations conducted by the teachers themselves do either of
these methods can encourage student interest and involvement. The instrument
consists of observations and student interviews. Analysis of survey data using a
qualitative approach to examine the effectiveness of the respondents after exercise
intervention. The survey results show that the direct demonstration of researchers in
the teaching and learning of the high jump event to encourage student interest and
active participation.

ISI KANDUNGAN

Muka Surat
PENGESAHAN PENYELIA

ii

HALAMAN PENGAKUAN

iii

HALAMAN DEDIKASI

iv

PENGHARGAAN

ABSTRAK

vi

ABSTRACT

vii

ISI KANDUNGAN

ix

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

xi

1.1

1. PENDAHULUAN
Refleksi Pengalaman Lalu

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN


Tinjauan Dan Analisis Masalah
Kebolehtadbiran
Kebolehpercayaan
Kebolehgunaan
Kawalan
Kolaboratif

5
7
8
8
9
9

3.2
3.3

7.1
7.2

3. OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Umum
Objektif Khusus
Soalan Kajian
4.
5.
6. KEPENTINGAN KAJIAN
7.
8.
9. DEFINISI ISTILAH
10.
11.
12. KUMPULAN SASARAN
13.
14.
15. TINDAKAN
Prosedur Tindakan
Cara Mengumpulkan Data
7.2.1 Prosedur Pengumpulan Data
7.2.1.1 Temu Bual
7.2.1.2 Pemerhatian
16.
17.
18. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA
8.1 Keputusan Analisis Temu Bual
8.2 Keputusan Analisis Pemerhatian
19.
20.
21. DAPATAN
22.
23.
24. CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
25.
26.
27. RUJUKAN
35
28.
29.
30. LAMPIRAN
31.
32.
33.
34.
35.
36.
9

10
10
11
12
14
18
20
22
23
23
23
24
26
26
28
31
34

37.

38.
39.
40. SENARAI JADUAL
41.
42.
43.
44.
Muka Surat
45. 8.1 Transkripsi Temu Bual Sebelum Tindakan
27
46. 8.2 Penentuan Kod
28
47. 8.3 Hasil Pemerhatian
29
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
10

61.
62.
63.

64.
65.
66. SENARAI RAJAH
67.
68.
69.
70.
Muka Surat
71. 7.1
72. 7.2
73. 7.3

Model Kemmis Dan Mac Taggart 1998


20
Hasil Pemerhatian Sebelum Tindakan
29
Hasil Pemerhatian Selepas Tindakan
30

74.
1. PENDAHULUAN
75.
76.
77.
78. Pendidikan jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui
aktiviti fizikal dan amalan kecergasan di samping memperkembangkan
kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor kanak-kanak. Mata pelajaran
Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pendekatan
yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui
11

kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting iaitu


penglibatan murid secara aktif dan selamat, interaksi yang kreatif dengan
rakan, bahan dan alat serta penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti
pembelajaran.
79.

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani juga mempunyai tiga tunjang


utama iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan. Tunjang kecergasan
menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara
berterusan tanpa merasa lesu dan tumpuan diberi kepada komponen
kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Manakala
tunjang kemahiran pula menitikberatkan keupayaan murid melakukan
kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus dan tumpuan
diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik,
pergerakan kreatif dan rekreasi. Akhir sekali ialah tunjang kesukanan iaitu
menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan
pendidikan jasmani dan sukan serta tumpuan diberi kepada aspek
keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan
jasmani.

80.

Kajian berfokus kepada minat murid terhadap sukan lompat tinggi


yang terdapat dalam tunjang kemahiran dalam bidang olahraga. Sehubungan
itu, kaedah pengkaji kurang berkesan dan hal ini telah menyebabkan murid
kurang minat untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti ansur maju
kemahiran lompat tinggi. Sukan lompat tinggi ini adalah penting dan harus
didedahkan kepada murid. Sekurang-sekurangnya murid boleh melakukan

satu teknik lompatan bagi sukan lompat tinggi. Pendedahan ini penting agar
negara kita akan terus mempunyai atlet pelapis bagi sukan lompat tinggi.
81.

Lompat tinggi dimulakan seawal olimpik pada zaman Greece. Rekod

pertama acara lompat tinggi ketika di Scotland pada abad ke-19, pencapaian atas
1.68m oleh peserta pada masa itu. Pelompat pada dahulu menggunakan gaya
gunting. Gaya ini sudah tidak dikenali oleh dunia lagi, sungguh pun masih ada
peserta-peserta tanah air yang menggunakan gaya ini. Gaya ini dilakukan dengan
lonjakan kaki yang jauh dari palang. Kaki bersilang di atas palang dan badan
menyeberang palang dalam lakuan duduk berlunjur.
82.

Sekitar abad ke-20, teknik ini telah dimodenkan oleh warga Irish-

American M.F. Sweeneys Eastern cut-off seperti gaya gunting tetapi bahagian
belakang mendatar semasa melompat melepasi palang. Sweeney telah berjaya
mencipta teknik yang berkesan dan mencipta rekod 6 5 5/8 (1.97m) pada 1895.
Seorang lagi warga Amerika, M.F Horine, memajukan dan mencipta teknik yang
efisien iaitu gaya gunting barat. Dia berjaya melompat setinggi 6 kaki 7 inci dalam
tahun 1912 dan gayanya pula ditiru oleh semua peserta Amerika barat.
83.

Seterusnya gaya yang paling banyak digunakan oleh para peserta di

zaman kini adalah gaya Fosbury Flop. Gaya ini dibina oleh seorang pelompat tinggi
Amerika Syarikat iaitu Dick Fosbury. Beliau bukan sahaja memperkenalkan teknik
lompatan ini namun beliau juga telah mempopularkan acara ini dalam Sukan
Olimpik pada tahun1968 di Mexico. Peristiswa ini begitu penting sehingga;ah IAAF
terus bersetuju menamakan teknik lompatan yang diperkenalkan oleh beliau sebagai
lompat Fosbury Flop.

84.

Semua murid boleh melakukan lompat tinggi dengan pelbagai gaya.

Namun, pengkaji menekankan lompatan gaya Fosbury adalah gaya yang terbaik
dalam acara lompat tinggi. Terdapat empat fasa dalam lompat tinggi iaitu fasa lari
landas, fasa lonjakan, fasa layangan dan fasa pendaratan. Lompat tinggi dilakukan
melalui latihan ansur maju. Namun begitu, murid-murid tidak menunjukkan minat
untuk mempelajari teknik lompatan tersebut kerana ingin bermain aktiviti yang lain
seperti bermain bola sepak bagi murid lelaki dan takut untuk melakukan kemahiran
lompat tinggi gaya Fosbury bagi murid perempuan.

85.
1.1

Refleksi Pengalaman Lalu

86.
87.

Pengkaji telah menjalani latihan mengajar di salah sebuah

sekolah di kawasan Jejawi iaitu Sekolah Kebangsaan Dato Kayaman.


Semasa pengkaji mengajar kelas Tahun 5 Harapan dalam tunjang
kemahiran iaitu olahraga padang acara lompat tinggi. Masalah yang
dihadapi oleh pengkaji ialah murid tidak menunjukkan minat untuk
melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajaran guru pada ketika
itu.
88.

Pengkaji dapat melihat 60 peratus daripada murid

tersebut tidak minat melibatkan diri dalam. Pengkaji dapat mengesan


masalah ini melalui pemerhatian terhadap mimik muka murid dan
kesungguhan murid untuk melakukan aktiviti ansur maju bagi teknik
lompat tinggi. Walaupun pengkaji memberi penerangan secara berkalikali, namun

murid masih tidak

melakukan aktiviti dengan

bersungguh-sungguh dan sebaliknya berkata kepada pengkaji bahawa


4

murid tidak mahu melakukan aktiviti ansur maju kemahiran lompat


tinggi, mereka ingin bermain bola sepak dan bagi yang murid
perempuan pula, mereka tidak yakin boleh melakukan aktiviti tersebut
dan menyebabkan mereka tidak minat untuk melakukan aktiviti
tersebut.
89.

Maka itu, masalah yang dihadapi oleh pengkaji ialah

murid kurang berminat untuk melibatkan diri dalam pengajaran dan


pembelajaran guru dalam sukan lompat tinggi. Secara tidak langsung,
hal ini akan menjejaskan perkembangan pengajaran untuk menguasai
kemahiran asas gaya lompatan Fosbury. Dalam pada itu, pengkaji
perlu memikirkan kaedah untuk meningkatkan minat murid untuk
menguasai gaya lompatan Fosbury lompat tinggi.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

2.
3. FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN
4.
5.
5.1

Tinjauan Dan Analisis Masalah


6.

7. Permasalahan yang ingin pengkaji kaji dan baiki adalah untuk menarik minat
murid-murid dalam melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kemahiran
lompat tinggi gaya Fosbury.
8.

Menarik minat murid adalah penting untuk memastikan

pengajaran dan pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan memberi


kesan yang positif kepada perkembangan kemahiran murid terutama sekali
dalam teknik lompat tinggi gaya fosbury.
9.

Melalui temu bual yang tidak formal dengan murid-murid yang

terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran pengkaji, alasan yang mereka


berikan adalah aktiviti ini tidak seronok dan mereka hendak bermain aktiviti
lain seperti bola sepak dan bagi murid perempuan, mereka takut melakukan
aktiviti ini.
10.

Olahraga padang acara lompat tinggi merupakan bidang yang

termasuk dalam tunjang kemahiran Pendidikan Jasmani. Maka itu,


tanggungjawab seorang guru untuk mendidik dan membentuk kemahiran
murid dalam olahraga padang ini adalah amat penting agar murid-murid
mendapat pendedahan yang secukupnya dalam sukan lompat tinggi dan
seterusnya berkembang menjadi seorang pelapis ahli sukan negara dan
seterusnya seorang atlet olahraga yang berjaya kelak.
11.

Namun, apabila guru mendemonstrasikan lompatan penuh

lompat tinggi, murid-murid berasa teruja melihatnya sehingga menyuruh


pengkaji untuk melakukannya secara berulang-ulang. Daripada situ, pengkaji
mendapat idea untuk mendorong minat murid terhadap sukan tersebut. Maka

itu, pengkaji ingin membuat kajian untuk membaiki minat murid dalam
mengikuti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.
12.

Hasil temu bual dan pemerhatian pengkaji, terdapat dua

perkara yang menyebabkan murid tidak minat melakukan aktiviti kemahiran


lompat tinggi. Pertama ialah murid hendak bermain aktiviti lain seperti bola
sepak. Kedua ialah murid takut dan tidak yakin dapat melakukan aktiviti
tersebut.
13.

Kajian ini adalah untuk menambah baik kaedah guru dalam

pengajaran dan pembelajaran berkaitan demonstrasi secara langsung dapat


menjadikan murid lebih minat terhadap sukan lompat tinggi. Selain itu,
kaedah pengkaji ini diharapkan dapat meningkatkan minat murid-murid
dalam sukan lompat tinggi. Hal ini berikutan hasil temu bual dan pemerhatian
guru secara tidak formal semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani dalam bidang olahraga padang acara lompat tinggi.
14.

Di samping itu, pengkaji bukan sahaja menekankan kaedah

tunjuk cara untuk mendorong minat murid. Pengkaji turut menggabungkan


beberapa lagi kaedah untuk menjadikan pengajaran pengkaji lebih menarik
dan mendorong minat murid. Kaedah tersebut adalah lebih kepada
berpusatkan murid. Maksudnya murid-murid akan melakukan aktiviti secara
mengalaminya sendiri. Dalam cara ini, murid lebih mendapat pendedahan
yang lebih berkesan. Pengkaji pula hanya membimbing dan betulkan teknik
murid.
15.

Sehubungan itu, pengkaji juga menjamin bahawa kaedah ini

turut efektif dan juga memberi kesan positif serta bersifat universal boleh
7

digunakan dalam mendorong minat pengajaran kemahiran yang lain dan


seterusnya membantu pertumbuhan dan perkembangan kemahiran lokomotor,
bukan lokomotor dan manipulasi alatan murid.
16.
17.
17.1

Kebolehtadbiran

18.
19.

Kajian yang dilakukan adalah mudah ditadbir serta diurs. Sesi

pengajaran dan pembelajaran dilakukan di kawasan padang sekolah. Kajian


ini menggunakan peralatan seperti tilam, palang da, tiang lompat tinggi serta
beberapa skital. Pengkaji merangka kajian dengan baik dengan menentukan
masa, tarikh, lokasi dan tempoh pelaksanaan kajian untuk melancarkan proses
kajian.
20.

Kajian ini juga mudah ditadbir kerana tidak melibatkan pihak-

pihak atasan untuk melaksanakan pengajaran ini. Pengkaji mempunyai


mandat untuk melaksanakan pengajaran ini kerana terdapat dalam sukatan
pengajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Selain itu, kumpulan sasaran
terdiri daripada kumpulan kecil iaitu pengkaji hanya mengambil 10 murid
bagi menjalani kajian ini.
21.
22.
23.
23.1
Kebolehpercayaan
24.
25.
Instrumen yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah
instrumen temu bual dan pemerhatian. Instrumen yang digunakan sesuai
dengan skop kajian yang memfokuskan kepada perubahan tingkah laku murid
selepas pelaksanaan tindakan pengkaji.
26.
Melalui instrumen temu bual, pengkaji menyediakan borang
temu bual yang dijalankan secara berstruktur yang mana pengkaji yang
menemu bual responden mengenai minat mereka terhadap pengajaran dan
8

pembelajaran acara lompat tinggi. Bagi instrumen pemerhatian, pengkaji


menyediakan borang senarai semak bagi kriteria-kriteria yang menunjukkan
sama ada murid minat terhadap pengajaran pengkaji atau tidak. Instrumen
pemerhatian dijalankan sebelum tindakan dan selepas tindakan bagi
memudahkan pengkaji membuat perbandingan terhadap keberkesanan
tindakan yang dilaksanakan.
27.
28.
28.1
Kebolehgunaan
29.
30.
Terdapat pelbagai jenis olahraga acara padang dalam sukatan
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah rendah. Kajian
ini membolehkan kaedah ini digunakan dalam pengajaran bukan sahaja dalam
kemahiran acara padang lompat tinggi tetapi juga untuk acara-acara olahraga
yang lain yang memerlukan demonstrasi secara teliti dan berkesan. Kaedah
demonstrasi langsung dan pembelajaran secara berpusatkan murid dapat
mengukuhkan kemahiran asas lompat tinggi serta memantapkan pengajaran
guru.
30.1
Kawalan
31.
32.
Pengkaji mempunyai kawalan terhadap perkara-perkara seperti subjek
kajian, peralatan, lokasi dan pelaksanaan tindakan yang mudah dikawal.
Peralatan yang digunakan adalah peralatan sedia ada di kebanyakan sekolah
seperti tilam, tiang dan palang lompat tinggi, getah dan skital. Pengkaji tidak
memerlukan pengurusan yang sukar kerana menggunakan sepenuhnya masa
pengajaran dan pembelajaran seperti yang ada dalam jadual waktu peribadi
pengkaji dan memudahkan pengkaji melaksanakan tanpa menjejaskan waktu
pengajaran guru-guru lain terhadap subjek lain.
33.
34.
34.1
Kolaboratif
9

35.
36.

Kajian ini melibatkan pelaksanaan kolaborasi yang melibatkan

kerjasama antara pihak sekolah serta pentadbiran sekolah dengan pengkaji.


Selain itu, wujudnya kolaborasi antara pensyarah yang dilantik oleh pihak
institut dan pengkaji bagi membincangkan tindakan dan penambahbaikan
terhadap kajian yang dilaksanakan. Kolaborasi antara pengkaji dan murid
juga penting bagi menilai keberkesanan tindakan pengkaji.
37. OBJEKTIF KAJIAN
38.
39.

40.
40.1

Objektif Umum
41.
42.

Objektif umum kajian adalah untuk meningkatkan minat murid untuk

menguasai teknik fosbury lompat tinggi dengan menggunakan kaedah


demonstrasi langsung.

44.1

43.
44.
Objektif Khusus
45.
46.
46.1.1 Meningkatkan minat murid untuk mengikuti pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani bagi olahraga (lompat tinggi).
46.1.2 Mendorong minat murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani dalam bidang olahraga padang lompat tinggi.
46.1.3 Menimbulkan minat dalam kalangan murid untuk libatkan diri dalam
sukan lompat tinggi.

47.
48.

10

48.1

Soalan Kajian.
48.2
48.2.1 Adakah demonstrasi langsung dapat membantu meningkatkan minat
murid terhadap pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani bagi
olahraga lompat tinggi gaya fosbury flop.
48.3
48.3.1 Adakah pengajaran dan pembelajaran kaedah demonstrasi langsung
dapat meningkatkan motivasi murid untuk menguasai teknik lompatan
fosbury flop.
48.4
48.5
48.5.1 Adakah penggunaan

kaedah

demonstrasi

langsung

dapat

menimbulkan minat dalam kalangan murid untuk libatkan diri dalam


sukan lompat tinggi.
48.6
48.7
48.8
48.9
48.10
48.11
48.12
48.13
48.14
48.15
48.16
48.17
49. KEPENTINGAN KAJIAN
50.
51.
52.
53. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kaedah guru dalam pengajaran dan
pembelajaran berkaitan demonstrasi secara langsung dapat mendorong minat
murid dalam sukan lompat tinggi. Selain itu, kaedah pengkaji ini diharapkan
dapat meningkatkan minat murid-murid dalam sukan lompat tinggi. Hal ini
berikutan hasil temu bual dan pemerhatian guru secara tidak formal semasa
aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani teknik lompat tinggi.
11

54.

Sehubungan itu, pengkaji akan cuba mencari intervensi yang

sesuai dan relevan dengan kaedah pengkaji agar kaedah ini turut efektif dan
juga memberi kesan positif serta bersifat universal boleh digunakan dalam
mendorong minat pengajaran kemahiran yang lain dan seterusnya
mengembangkan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi
alatan murid.
55.

Selain itu, kajian ini juga penting dalam melahirkan seorang

atlet tidak kiralah dalam apa jua sukan olahraga dan permainan yang diceburi.
Hal ini kerana, melalui kaedah baru pengajaran dan pembelajaran pengkaji,
sampel dapat memupuk minat dan motivasi dalam menguasai kemahiran atau
teknik sukan tersebut. Daripada minat yang dipupuk, pengkaji boleh
menggalakkan lagi murid untuk terus mengasah kemahiran dan teknik murid
tersebut sehinggalah menjadi seorang atlet yang berjaya kelak.
56.

Di samping itu, melalui kajian ini juga pengkaji dapat

memastikan perkembangan murid dalam menguasai kemahiran atau teknik


adalah teratur dan bersistematik.

Di samping itu, kajian ini juga boleh

dijadikan sebagai bahan rujukan kepada guru-guru Pendidikan Jasmani dalam


memperbaiki kaedah mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani.
57.
58.
59.
60.
12

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72. DEFINISI ISTILAH
73.
74.
75.
76. Menurut Mok (1992), kaedah pengajaran merupakan satu cara mendekati objektif
pengajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun. Menurut Sharifah
(1986), kaedah pengajaran pula merupakan peredaran ke arah satu tujuan
pengajaran yang telah dirancang dengan teratur. Terdapat pelbagai jenis kaedah
yang boleh digunakan dalam proses pengajaran. Antaranya, kaedah demonstrasi,
amali, projek, simulasi, syarahan, latih tubi dan perbincangan.

13

77.

Tajuk kajian tindakan demonstrasi langsung mendorong

minat murid adalah kaedah yang menggabungkan tiga jenis kaedah iaitu
kaedah tunjuk cara, amali dan lisan. Di samping itu, kaedah ini dilaksanakan
secara berpusatkan murid di mana guru hanya menunjuk cara secara lisan dan
sedikit tunjuk ajar di peringkat awal dan murid-murid melaksanakan tugasan
tersebut secara mengalaminya sendiri.
78.

Kaedah tunjuk cara dikenali sebagai kaedah demonstrasi.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, kaedah pengajaran guru adalah


penting. Sewaktu pengajaran, kemahiran guru mendemonstrasikan langkahlangkah dan juga cara-cara melakukan aktiviti yang melibatkan penggunaan
anggota tubuh badan di hadapan pelajar secara langsung memberi peluang
kepada pelajar untuk memerhati dan meneliti. Ini disokong oleh Ramlah
(1992) yang menyatakan bahawa kaedah
79. demonstrasi telah lama dikenal pasti sebagai teknik yang paling berkesan untuk
kemahiran psikomotor. Menerusi kaedah pengajaran ini, pelajar-pelajar akan
dapat mencontohi tunjuk cara yang dilakukan oleh guru sewaktu dengan lebih
tepat. Di samping itu, demonstrasi dari guru juga berupaya untuk membina
keyakinan pelajar supaya mereka dapat melaksanakan demonstrasi secara
individu dalam kerja amali.
80.

Kaedah amali juga dikenali sebagai kaedah bengkel. Menurut

Zol Azlan (2000), kaedah amali boleh didefinisikan sebagai seorang,


sepasang ataupun sekumpulan kecil pelajar kecil dibekalkan dengan arahan
untuk melakukan aktiviti fizikal. Guru menggunakan kaedah ini, bertindak
sebagai fasilitator, pelajar akan menjalankan aktiviti-aktiviti fizikal manakala
14

guru hanya memainkan peranan sebagai pemerhati dan juga pembimbing.


Menerusi kaedah pengajaran ini, pelajar berpeluang untuk mengendalikan
alatan di dalam bengkel sambil membuat tafsiran sendiri. Kaedah amali
merupakan kaedah yang paling praktikal apabila digunakan dan dapat
membantu pelajar secara langsung dalam proses pembelajaran sesuatu
kemahiran fizikal.
81.

Kaedah kuliah menurut Atan Long (1980), guru dianggap

sebagai individu yang mengetahui segala-galanya dan pelajar sebagai


individu yang tidak mengetahui apa-apa. Ini menunjukkan kepada kita
bahawa guru luas pengetahuan manakala pelajar boleh diibaratkan sebagai
tin yang kosong. Lazimnya kaedah ini sering digunakan dalam pengajaran
institusi pengajian tinggi. Melalui kaedah ini, pelajar mendengar pengajaran
guru dan memikir semula isi pengajaran selepas pengajaran. Dari aspek guru
pula, guru hanya berperanan sebagai fasilitator sahaja. Dalam kaedah ini, sesi
perbincangan tidak dijalankan sewaktu pengajaran.
82.

Demikian

itu,

dalam

kajian

tindakan

ini,

pengkaji

menggabungkan tiga jenis kaedah iaitu kaedah tunjuk cara, amali dan kuliah.
Gabungan tiga jenis kaedah ini adalah untuk mengatasi masalah yang
dihadapi oleh pengkaji iaitu untuk meningkatkan minat pelajar dalam
pengajaran dan pembelajaran pengkaji dalam bidang olahraga padang acara
lompat tinggi. Menurut Ee (1999) meningkatkan aktiviti pengajarana dan
pembelajaran merupakan daya penarik yang kuat serta mengelakkan
kebosanan murid. Sehubungan itu, Mohd Sharif Abdul Manaf (1994)
menyatakan proses pengajaran menjadi lebih baik dan pembelajaran yang
15

berkesan dalam masa yang singkat serta menjadikan pelajar lebih berminat
kepada pengajaran guru. Oleh itu, pengkaji juga menggunakan kaedah ini
secara berpusatkan murid agar pengajaran guru selaras dengan apa yang
dinyatakan oleh Ee (1999) dan Mohd Sharif Abdul Manaf (1994).
83.

Keefe, 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir, 2006. Strategi

pembelajaran berpusatkan murid merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan


seseorang pelajar untuk memperlihatkan, berinteraksi dan bergerak balas
dalam

suatu

suasana

pembelajaran.

Seseorang

pelajar

dikatakan

bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri, tetapi guru juga


memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudah cara
melalui pelbagai kaedah yang digunakan (Giam Kah How, 2000).
84.

Oleh itu, dalam tindakan kajian ini, pengkaji akan berfokus

kepada murid yang akan melakukan tugasan tersebut dan guru hanya sebagai
pembimbing sahaja. Contohnya, pengkaji akan merangka aktiviti yang mana
murid sendiri akan melakukan aktiviti tersebut dan guru hanya tunjuk cara
secara berkuliah dan murid aplikasi aktiviti secara amali dalam satu sesi
pengajaran dan pembelajaran tersebut. Daripada kaedah ini, pengkaji
mengharapkan agar tindakan ini dapat menarik minat murid-murid dan
melibatkan diri dengan lebih aktif dalam pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani.
85. KUMPULAN SASARAN
86.
87.
88.
16

89. Pengkaji menjalankan kajian di sebuah sekolah di kawasan Bukit Kateri Perlis
iaitu Sekolah Kebangsaan Dato Kayaman. Pengkaji menjalankan praktikum di
sekolah ini selama tiga bulan dan dapat melihat permasalahan yang timbul dalam
sekolah tersebut. Sekolah tersebut mempunyai kira-kira 300 orang murid dan 30
orang guru yang menjadi jentera pentadbir dan pendidik murid-murid.
90.

Setelah menjalankan beberapa interaksi bersama murid-murid

yang dipilih, guru mendapati bahawa murid Tahun 5 Harapan di sekolah


tersebut mempunyai masalah dalam mempelajari kemahiran asas lompat
tinggi. Oleh itu, kumpulan sasaran kajian adalah murid-murid tahun 5
Harapan yang berkepadatan sebanyak 23 orang, iaitu 4 lelaki dan 19
perempuan. Namun, bagi kajian ini hanya 10 orang sahaja yang diambil
dalam pelaksanaan kajian ini. Murid dalam kelas ini berlatar belakangkan
kehidupan suasana kampung yang bersifat ala moden.
91.

Oleh itu tahap pengetahuan dan kemahiran murid banyak

membangun daripada suasana kampung yang menarik dan unik. Beberapa


keunikan dalam kelas ini termasuk sosialisasi murid dalam kelas yang
kelihatan agak menarik. Tidak terdapat perbezaan antara murid walaupun
sesetengah murid mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu
berbanding dengan murid lain. Pengkaji membuat pemerhatian
92. terhadap murid tahun 5 Harapan ini untuk mengumpul data keadaan latar
belakang murid selain membuat temu bual secara tidak formal dengan murid dan
guru-guru yang pernah mengajar murid-murid tersebut sebelum ini.
93. TINDAKAN
94.
17

95.
96.
97. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan yang dibangunkan oleh
Kemmis dan Mc Taggart (1988) dengan menggunakan pendekatan kualitatif
1. Reflect(Refleksi)
Fokus isu masalah
tinjauan dan analisis
masalah

4.
Observe(Penilaian
)

2.
Plan(Perancanga
n)

keputusan tindakan

tindakan yang
dirancang
kaedah mengumpul
data
menilai

3. Action(Tindakan)
dalam jangka tiga
bulan
dilaksanakan ke atas
26 orang responden
tahun 5

sepenuhnya.

Rajah 7.1
Model
Kemmis
98.
99.

100.
101.

Untuk kajian tindakan ini, pengkaji telah mengenal pasti masalah dengan

membuat pemerhatian berstruktur dan temu bual secara tidak formal kepada
beberapa orang
102.

murid daripada Tahun 5 Harapan di Sekolah Kebangsaan Dato Kayaman

berkaitan masalah pengkaji untuk memupuk minat mereka terhadap pengajaran


dan pembelajaran Pendidikan Jasmani terutama sekali dalam bidang olahraga
padang lompat tinggi.
18

103.

Setelah masalah dikenal pasti, pengkaji melaksanakan tindakan

yang telah untuk mengatasi masalah berkenaan. Kemudian tindakan


perancangan tersebut dilaksanakan bagi melihat keberkesanan kepada
penyelesaian masalah tersebut.
104.

Setelah mendapat hasil dapatan, pengkaji membuat refleksi

untuk menilai sama ada intervensi pertama berkesan dalam mengatasi


masalah yang dihadapi atau tidak. Sekiranya intervensi pertama tidak
memberi kesan yang memberangsangkan untuk menyelesaikan masalah,
maka intervensi kedua akan dibuat penambahbaikan. Oleh itu, intervensi baru
dihasilkan lagi untuk mengatasi masalah yang timbul pada awal kajian
tindakan.
105.

Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah

dengan menambah baik kaedah baru dalam pengajaran dan pembelajaran


mata pelajaran Pendidikan Jasmani iaitu kaedah demonstrasi langsung dan
guru sebagai fasilitator mendorong minat murid. Cadangan ini timbul apabila
pengkaji melakukan demonstrasi penuh lompat tinggi secara langsung di
hadapan murid-murid. Selepas itu, pengkaji mengesan bahawa murid-murid
sangat teruja melihat pengkaji melakukan lompat tinggi menggunakan gaya
fosbury sehingga meminta pengkaji melakukan semula lompatan tersebut.
Selain itu, ada juga murid yang mengatakan cikgu buat macam mana?..
cikgu buat flip! ... cikgu ajarlah kami lompat macam tu... daripada situ,
pengkaji mendapati bahawa minat murid boleh dipupuk melalui demonstrasi
secara langsung. Dalam pada itu, di samping dapat memupuk minat murid,
pengkaji juga menggabungkan lagi dua jenis kaedah iaitu lisan dan amali agar
19

bukan sahaja dapat memupuk minat murid tetapi juga dapat membantu
perkembangan teknik lompatan murid dengan lebih berkesan.

106.
106.1

Prosedur Tindakan

107.

108.
109.

Pengkaji menunjukkan demonstrasi langsung lompat penuh lompat tinggi dan

pengajaran berpusatkan murid di peringkat perkembangan. Pengkaji telah


merancang beberapa aktiviti yang dilakukan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran teknik lompat tinggi. Aktiviti tersebut adalah aktiviti ansur maju
bagi kemahiran lompat tinggi iaitu, aktiviti fasa larian, fasa lonjakkan, fasa
layangan dan fasa pendaratan.
110.

Pengkaji menjalankan tindakan ini dalam fasa perkembangan

dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Dalam fasa


tersebut, pada peringkat awal pengkaji akan mendemonstrasikan secara
langsung lompat tinggi secara penuh mula daripada larian, lonjakkan dan
sehinggalah mendarat.
111.

Seterusnya pengkaji membahagikan murid kepada lima

kumpulan. Setiap kumpulan akan ditempatkan di stesen-stesen aktiviti ansur


maju bagi sukan lompat tinggi. Pengkaji akan menerangkan aktiviti di setiap
stesen dan murid akan melakukan sendiri aktiviti tersebut dan setiap stesen
dibekalkan

label

arahan

untuk

melakukan

aktiviti

dalam

stesen

tersebut(pembelajaran kendiri). Pengkaji hanya berperanan sebagai fasilitator.


Demonstrasi langsung dilaksanakan pada peringkat permulaan dalam fasa
20

perkembangan iaitu guru sendiri akan melakukan lompatan penuh bagi acara
lompat tinggi bagi merangsang minat murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti
ansur maju bagi membolehkan mereka (murid) boleh melakukan gaya
lompatan yang telah didemontrasikan oleh pengkaji sendiri.

112.
112.1

Cara Mengumpulkan Data

113.
114.

Dalam kajian tindakan ini, pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian

berstruktur dan kaedah temu bual tidak berstruktur untuk mengumpulkan data.

115.
115.1.1Prosedur Pengumpulan Data
116.
117.

117.1.1.1

Temu Bual

118.
119.

Temu bual tidak berstruktur merupakan satu interaksi komunikasi dua

hala antara pengkaji dan responden. Temu bual adalah satu cara untuk
mendapatkan maklumat secara lebih mendalam dan lebih sahih kerana
melibatkan interaksi dua hala iaitu antara pengkaji dan responden. Pengkaji
menggunakan temu bual untuk mengetahui persepsi, pendapat dan perasaan
responden mengenai aktiviti pengkaji.
120.

Perkara yang difokuskan oleh pengkaji dalam kaedah temu

bual ini adalah mengenai mengapa murid tidak minat belajar kemahiran
lompat tinggi. Dalam sesi temu bual pengkaji hanya menanyakan satu soalan
sahaja yang berbentuk terbuka. Soalan yang ditanyakan oleh pengkaji bagi
21

mengenal pasti masalah ini berlaku adalah seperti mengapa kamu tidak
minat untuk menguasai kemahiran lompat tinggi?. Melalui soalan tersebut
pengkaji menganalisis maklumat temu bual dengan mengkodkan maklumat
tersebut kepada beberapa aspek untuk mengenal pasti fokus utama kajian
pengkaji.
121.
121.1.1.1
122.
123.

Pemerhatian

Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal adalah salah satu

aspek yang perlu ada dalam pemerhatian. Dalam kajian ini, pengkaji
menggunakan pemerhatian berstruktur untuk memerhatikan aspek yang ingin
dikenal pasti seperti kriteria yang menunjukkan murid minat terhadap
pengajaran dan pembelajaran kemahiran lompat tinggi tersebut dengan
mencatat atau merekodkan maklumat yang diperhatikan dalam borang kriteria
atau senarai semak kriteria (LAMPIRAN B) yang akan disediakan oleh
pengkaji. Pengkaji meminta mana-mana bantuan daripada guru lain untuk
membuat pemerhatian tersebut. Dalam kaedah ini, pengkaji menjalankan
sebagai dua kali pemerhatian iaitu pemerhatian sebelum tindakan dan
pemerhatian selepas tindakan. Setelah itu, pengkaji akan membuat
perbandingan kedua-dua pemerhatian tersebut bagi melihat perubahan
tingkah laku murid.
124.

Perkara-perkara yang difokuskan atau diperhatikan oleh

pengkaji bagi kaedah pemerhatian ini ialah penglibatan murid secara aktif,
berasa seronok dan menerima cabaran semasa melakukan aktiviti,
22

menunjukkan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran dan memberi


maklum balas yang aktif. Melalui perkara-perkara yang difokuskan tersebut,
pengkaji dapat mengesan sama ada tindakan pengkaji berjaya mendorong
minat murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran bagi menguasai
kemahiran asas lompat tinggi.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

23

140.
141.
142.
143.
144.

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

145.

146.
146.1

Keputusan Analisis Temu Bual

147.

148.

Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi

face-to-face antara pengkaji dengan responden yang ditemu bual. Temu bual
ialah kaedah terbaik untuk meneroka dan mendapatkan maklumat daripada
informan secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli,
panitia, rakan sejawat, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual
untuk mengetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang
dijalankan oleh pengkaji.
149.

Data temu bual yang diperoleh oleh pengkaji telah dibuat

transkripsi supaya memudahkan proses menganalisis. Untuk membolehkan


analisis dibuat dengan tepat, transkripsi akan dibuat secara verbatim iaitu
menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh.
150.

Data yang diperoleh melalui kaedah temu bual boleh di

analisis menggunakan dua cara iaitu manual dan komputer. Bagi kajian ini,
pengkaji menganalisis data temu bual dengan menggunakan kaedah manual.
24

151.

Pengkaji menganalisa keseluruhan transkripsi temu bual bagi

mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang dikatakan oleh


responden yang ditemu bual. Baca sekali lagi dan kemudian maklumat
penting yang terdapat dalam catatan akan digariskan atau ditandakan. Analisa
catatan tersebut dilakukan sekali lagi tetapi tumpuan lebih kepada aspekaspek yang digariskan. Pengkaji membentuk tema yang bersesuaian
berdasarkan aspek-aspek yang digariskan. Tema-tema yang dibentuk disemak
semula jika perlu gabungkan beberapa tema yang mempunyai maksud yang
sama agar menjadi beberapa kategori tertentu. Gabungan tema dan kategori
yang terdapat dan buatkan kesimpulan.

153.

155.
158.
161.
164.
167.
170.
173.
176.
179.
182.

152. Jadual 8.1


Transkripsi Temu Bual Sebelum Tindakan
154.

Resp 156. Kenapa tidak berminat untuk belajar kemahiran


onden
olahraga lompat tinggi
Muri
d1
Muri
d2
Muri
d3
Muri
d4
Muri
d5
Muri
d6
Muri
d7
Muri
d8
Muri
d9

159. Tak seronoklah cikgu. Kami hendak bermain bola


sepak.
162.

Susahlah cikgu nak melakukan kemahiran

165.

Bosanlah cikgu..

168.

Kami nak main bola sepak

171. Saya tak yakin boleh melakukan lompatan ini.


Susahlah cikgu.
174.

Cikgu guna cara mengajar yang berulang-ulang.

177.

Kami nak main permainan yang lain cikgu.

180.

Cara cikgu mengajar bosan.

183.

Sebab aktiviti ini tidak menarik.

25

157.
Kod
160.
c
163.
b
166.
a
169.
c
172.
b
175.
a
178.
c
181.
a
184.
c

185.

Muri
d 10

186. Kami hanya ikut arahan cikgu dan meniru cikgu


sahaja. Cara cikgu mengajar membosankan tambahan
pula aktiviti ini susah untuk dilakukan. Sebab itu kami
hendak bermain aktiviti lain.

187.
a
188.
b
189.
c

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198. Jadual 8.2
199. Penentuan Kod
200.
201.

202.

od
204.
207.
210.

Aspek

a 205. Faktor guru


b 208. Kemahiran lompat tinggi sukar dilakukan
c 211. Tidak minat mempelajari dan menguasai kemahiran
olahraga lompat tinggi

203. J
uml
ah
206. 4
209. 3
212.

213.
214.

Berdasarkan temu bual yang telah dilakukan oleh pengkaji, didapati bahawa

terdapat beberapa aspek yang menyebabkan responden tidak menunjukkan minat


terhadap pengajaran dan pembelajaran olahraga lompat tinggi. Antaranya, faktor
guru, kemahiran olahraga lompat tinggi sukar dilakukan dan tidak minat acara
lompat tinggi.
215.

Hasil temu bual yang telah dijalankan, jelas bahawa beberapa

murid kurang berminat untuk mempelajari dan menguasai kemahiran acara


lompat tinggi. Melihat kepada jadual analisis yang telah dilakukan di atas,
pengkaji mendapati, terdapat empat jumlah kod a yang membuktikan
pengajaran dan pembelajaran guru tidak menarik. Seterusnya, tiga jumlah kod
b yang menganggap bahawa kemahiran ini sukar dilakukan dan seterusnya,
26

lima jumlah kod c yang membuktikan murid-murid tidak berminat


mempelajari dan menguasai kemahiran olahraga lompat tinggi.

216.
216.1

Keputusan Analisis Pemerhatian

217.
218.

Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan pemerhatian berstruktur.

Dalam kaedah ini pengkaji menggunakan senarai semak. Pemerhatian yang


dilakukan menggunakan senarai semak lebih mudah untuk dianalisis. Melalui
jadual tersebut, pengkaji mengira kekerapan dan peratusan yang diperoleh
daripada pemerhatian tersebut. Selepas itu, pengkaji susunkan mengikut
keutamaan (ranking) untuk mendapatkan rumusan data sama ada kajian ini dapat
mendorong minat murid ataupun tidak. Jadual dibawa menunjukkan hasil
pemerhatian yang telah dilakukan oleh pengkaji terhadap tindak yang telah
dilaksanakan.
219.
Jadual
8.3
Hasil
222. Pemerhatian
221. Kum
224. P1
225. Pera
226. P2
pulan
tus(%)
228. 1
229. Kod:1
231. Kod:1,2,3,
4
233. 2
234. Kod:1,2
236. Kod:1,2,3
238. 3
239. Kod:1
230. 30 241. Kod:1,2,3
243. 4
244. Kod:1
246. Kod:1,2,3,
4
248. 5
249. Kod:1
251. Kod:1,2,3
253.
Petunjuk : 1 Kod : 5 %
220.

254.
255.
256.

27

227. Pera
tus(%)

232.

85

257.

Kod
258.
259.

260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.

Rajah 7.2
Hasil

28

269.

Kod

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.

Rajah 7.3
Hasil
Pemerhatia
Setelah data pemerhatian telah dianalisis, terdapat perubahan yang ketara

selepas pengkaji melaksanakan tindakan tersebut. Berdasarkan jadual di atas,


pemerhatian pertama menunjukkan bahawa kebanyakan murid hanya berada
dalam kriteria kod 1 daripada 4 kod yang lain iaitu murid hanya melibatkan diri
secara aktif seperti mendengar arahan guru, bekerjasama dalam kumpulan dan
melakukan aktiviti dengan teratur.
29

279.

Bagi pemerhatian kedua iaitu semasa melaksanakan tindakan

pengkaji, hampir semua murid mempunyai kriteria daripada kod 1


sehinggalah kod 4. Demikian itu, tindakan yang dilaksanakan oleh pengkaji
telah menunjukkan hasil yang positif di mana demonstrasi langsung yang
dilakukan oleh guru dapat mendorong minat murid untuk melibatkan secara
aktif dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas lompat tinggi.
280.
281.

DAPATAN

282.
283.
284.
285.

Proses tindakan bermula daripada tinjauan isu dan masalah minat murid

terhadap pengajaran dan pembelajaran acara lompat tinggi, diikuti dengan


perancangan, pelaksanaan tindakan, pemerhatian dan analisis dan membuat hasil
dapatan. Akhirnya, pengkaji sedar bahawa sesetengah amalan pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam menguasai kemahiran olahraga lompat
tinggi, perlukan satu tindakan perbaikan.
286.

Terdapat juga dalam kalangan murid tahun 5 Harapan tidak

menunjukkan minat untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas acara


lompat tinggi. Setelah membuat beberapa temu bual dengan beberapa murid,
didapati bahawa isu ini berlaku disebabkan tidak minat dengan aktiviti acara
lompat tinggi berbanding permainan lain seperti bola sepak serta aspek-aspek
lain seperti faktor guru.
30

287.

Dalam isu ini, guru mengambil tindakan dengan berfokus kepada

mendorong minat murid melalui demonstrasi langsung kepada murid-murid. Hal


ini kerana, murid tidak pernah melihat kemahiran lompat tinggi secara langsung
melainkan semasa sukan tahunan sekolah namun kemahiran lompatan yang
masih kurang kemas dan acara lompat tinggi dalam media televisyen. Di dapati
bahawa apabila guru melakukan demonstrasi lompatan penuh acara lompat tinggi
secara langsung dengan teknik larian,
288.

lonjakan dan lompatan yang betul, murid-murid kelihatan terpegun melihat

secara langsung lompatan tersebut yang dilakukan secara fosbury flop. Selepas
itu, murid-murid terus cuba untuk meniru apa yang dilakukan oleh pengkaji.
Dalam pada itu, pengkaji, ingin membuat kajian penyelidikan sama ada kaedah
penambahbaikan iaitu demonstrasi langsung mampu mendorong minat murid
untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk
menguasai kemahiran olahraga lompat tinggi.
289.

Setelah melaksanakan pengajaran tindakan pada fasa perkembangan

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani, pengkaji mendapati peratus


pelajar yang menunjukkan minat untuk mempelajari dan menguasai kemahiran
asas acara lompat tinggi adalah meningkat. Kebanyakan murid telah
menunjukkan minat dengan melibatkan diri secara aktiviti dalam setiap aktiviti
semasa tindakan dijalankan ke atas murid-murid tahun 5 Harapan.
290.

Maklum balas yang diperoleh daripada murid, mengenai amalan

pengajaran guru yang positif. Didapati murid-murid lebih berminat dan tertarik
apabila guru mendemonstrasikan kemahiran yang mereka tidak pernah lihat
secara langsung agar murid tahu apa yang mereka ingin belajar dan kuasai. Selain
31

itu, kaedah dan teknik pengajaran yang berpusatkan murid serta berstesen juga
turut membantu suasana pengajaran yang menyeronokkan yang mana pengkaji
hanya bergerak sebagai fasilitator di setiap stesen. Perhatian serta tunjuk ajar
yang diberi oleh guru membuatkan murid bersemangat untuk melakukan
kemahiran-kemahiran yang ada di setiap stesen.
291.

Dalam hal ini, hasil daripada tindakan dan analisis keputusan

tindakan pengkaji telah menjawab soalan kajian yang mana demonstrasi


langsung dapat membantu meningkatkan minat murid terhadap pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Jasmani bagi olahraga lompat tinggi gaya
fosbury.
292.

Di samping itu, lepas pengkaji selesai menganalisis data bagi

keberkesanan tindakan pengkaji, didapati pengajaran dan pembelajaran


kaedah demonstrasi langsung dapat meningkatkan motivasi murid untuk
menguasai teknik lompatan fosbury flop. Buktinya adalah berdasarkan
pemerhatian berstruktur yang telah dilakukan oleh pembantu pengkaji yang
mana di dalam pemerhatian tersebut terkandung kriteria murid menunjukkan
kesungguhan dan menerima cabaran dalam aktiviti lompat tinggi. Daripada
pemerhatian yang dilakukan oleh pembantu pengkaji, beliau memerhatikan
terdapat perbezaan daripada pemerhatian sebelum dan selepas tindakan di
mana murid menunjukkan kriteria yang berkaitan rapat dengan peningkatan
motivasi murid untuk menguasai teknik lompatan fosbury.
293.

Kesimpulannya, tindakan pengkaji telah menunjukkan kesan

yang baik dalam mendorong minat murid bagi menguasai lompat tinggi.
Secara tidak langsung ini akan memberi satu anjakan permulaan dalam
32

membangunkan minat murid terhadap sukan lompat tinggi seterusnya


menjadi atlet yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa kelak.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

300.
301.

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

302.
303.
304.

305.

Hasil daripada kajian ini, banyak penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh

pengkaji akan datang. Salah satunya adalah dengan menggunakan kaedah


demonstrasi langsung dalam pengajaran kemahiran lompat tinggi bagi menarik
minat murid di samping memupuk motivasi murid untuk mempelajari dan
menguasai kemahiran lompat tinggi.
306.
kemahiran

Selain itu juga, kaedah ini juga bukan sahaja boleh digunakan untuk
lompat tinggi sahaja, malah boleh digunakan dalam pengajaran

kemahiran-kemahiran lain yang terkandung dalam sukatan pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Jasmani bagi mewujudkan minat murid terhadap mata
pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.
33

307.

Kajian ini diharapkan dapat membantu guru dalam membentuk murid

yang sihat, cergas dan mengamalkan budaya sukan di mana sahaja mereka berada
seterusnya meningkatkan mutu sukan negara yang mampu bersaing di peringkat
antarabangsa kelak.
308.
309.

RUJUKAN

310.
311.

Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsudin(2011). Pengantar Penyelidikan


312. Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan: Selangor Darul
Ehsan:Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
313.
314. Buku Manual Kajian Tindakan. (2008). Putrajaya: Bahagian Perancangan
dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.
315.
316. Chuah Y.P (2006), Kaedah Penyelidikan, Buku 1. Malaysia: McGraw317. Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.
318.
319. Chow
Fook
Meng(PhD)
dan
Jaizah
Mahamud.(2011).Kajian
Tindakan:Konsep & Amalan dalam Pengajaran.Selangor Darul
Ehsan:Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.
320.
321. Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner. Victoria,
Australia: Deakin University Press.
322.
323. Koh Boh Boon. (1985). Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman.
324.
325. Kamsul Rosli. (2012). Kesan kaedah demonstrasi dan kad manual dalam
pengajaran pemasangan kit model kereta murid Tahun Lima. Tesis Ijazah
Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang belum diterbitkan. Kuching,
Sarawak: IPG Kampus Batu Lintang.

326.
327.

Mohd. Sofian Omar Fauzee. (2006). Kaedah Mengajar Pendidikan


Jasmani.Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Bhd.
328.
329. Mohd Najib Abdul Ghafar, (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Darul
Tazim: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
330.
34

331.
332.

McNiff, J. (1988). Action research: Principles and practice. London:


Routledge.
LAMPIRAN A

333.
334.

TRANSKRIPSI TEMU BUAL

335.
336.

Transkripsi Temu Bual Minat Murid Tahun 5 Harapan


337.

338.

Resp
onden

341.

Muri
d1
Muri
d2
Muri
d3
Muri
d4
Muri
d5
Muri
d6
Muri
d7
Muri
d8
Muri
d9
Muri
d 10

344.
347.
350.
353.
356.
359.
362.
365.
368.

339.

Kenapa tidak berminat untuk belajar kemahiran


olahraga lompat tinggi

340.
Kod

342.

343.

345.

346.

348.

349.

351.

352.

354.

355.

357.

358.

360.

361.

363.

364.

366.

367.

369.

370.

371.
372.
373.
374.
375.
35

376.
377.
378.
379.
380. K
od
383.

386.

389.

381.

384.

Aspek

382. J
umlah

Faktor guru

385.

Kemahiran lompat tinggi sukar dilakukan

388.

Tidak minat mempelajari dan menguasai kemahiran


olahraga lompat tinggi

391.

387.

390.

Penentuan Kod

392.
393.

Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu, pengkaji boleh memberi

kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak minat
belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang mengajar dan anggapan bahawa
belajar pecahan adalah tidak relevan. Selain itu, murid juga menyatakan mereka
tidak faham apa yang diajar, topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di
rumah.
394.

Daripada analisis data temu bual ini, seterusnya guru boleh

memikirkan cara yang paling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi
masalah yang dihadapi.

36

395.

Dalam pada itu, pengkaji turut menggunakan kaedah yang sama untuk

seperti di atas untuk menganalisis data temu bual yang diperoleh semasa kajian
tindakan Pendidikan Jasmani ini dijalankan nanti.
396.
397.
398.
399.

LAMPIRAN B

400.
402.

401.
BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN
Berikut merupakan jadual pemerhatian kod-kod kriteria yang wujud

semasa proses tindakan dijalankan kepada responden. Kod 1 hingga kod 8


menunjukkan kriteria yang ditekankan oleh pengkaji untuk menilai kajian
tindakan ini.
403.
404.

Jadual Pemerhatian Kod-Kod Kriteria 1.0

405.

Bil

Aspek

406.
Kod

1.

Melibatkan diri secara aktif


1.1
Mendengar arahan guru
1.2
Bekerjasama dalam kumpulan
1.3
Melakukan aktiviti dengan teratur

407.
1

2.

Seronok dan menerima cabaran semasa melakukan aktiviti


2.1
Mimik muka yang gembira seperti senyum dan ketawa
2.2
Melakukan aktiviti dengan bersungguh-sungguh
2.3
Mengulang aktiviti secara berkali-kali untuk melepasi
408.
cabaran.

409.
2

Menunjukkan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran


3.1
Melakukan aktiviti dengan lakuan yang betul.
3.2
Memberi kerjasama yang baik dalam kumpulan.
3.3
Tidak sabar melakukan dan bersungguh-sungguh untuk
410.
melakukan aktiviti seterusnya.

411.
3

3.

37

4. Memberi maklum balas yang aktif


4.1
Bertanyakan soalan berkaitan kemahiran yang dilakukan
4.2
Menjawab soalan pengkaji mengenai lakuan-lakuan
412.
yang betul atau tidak betul.

413.
4

414.
415.
416.
417.
418.
419.

421. Arahan :
disediakan

Jadual Pemerhatian Mengikut Kod-kod 2.0


420.
Masukkan kod-kod yang sesuai dalam ruangan yang

422.
kumpulan.

mengikut aspek dan kriteria yang wujud dalam setiap

423.
424.
425.

Kum
pulan

432.
437.
442.
447.
452.
457.

1
2
3
4
5

428.
433.
438.
443.
448.
453.

P1

Kod :
Kod :
Kod :
Kod :
Kod :

426. Pemerhatian
429. Per
atus
430. P2
(%)
434.
435. Kod :
440. Kod :
445. Kod :
450. Kod :
455. Kod :

458.
459.

Petunjuk

460.

1 kod = 5%

461.
462.
463.

38

431.

Per
atus
(%)

436.

464.

LAMPIRAN C

465.

Prosedur Pelaksanaan Tindakan.

466.

Fasa Pengajaran

: Perkembangan

467.

Masa

: 15 minit

468.

Aktiviti

: Empat dalam satu

469.

Fokus Pembelajaran

470.

Murid melakukan latihan ansur maju teknik lompat tinggi.

471.

Organisasi kelas

Guru melakukan demonstrasi lompatan penuh lompat tinggi


472. untuk menjadikan murid minat untuk melibatkan diri
dengan aktif dalam aktiviti ansur maju teknik lompat tinggi.
Murid-murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
Setiap kumpulan akan ditempatkan di setiap stesen yang
473. disediakan oleh pengkaji.
Stesen 1: berdiri atas kerusi dan reba badan atas tilam secara
474. menegak. Tujuan aktiviti agar murid tidak takut untuk
menjatuhkan badan atas tilam.
Stesen 2: pelompat berdiri membelakang tali atau palang yang
475. direntangkan. Murid melonjak dengan kedua-dua belah
kaki ke belakang sambil melentikkan badan dan melepasi tali.
Murid mendarat di atas bahagian bahu belakang badan.
Latihan ini bertujuan untuk melentikkan badan, melepasi

halangan dan mendarat.


Stesen 3: berlari anak atau pantas beberapa langkah ke hadapan
476. dan kemudian melengkok beberapa langkah ke kiri jika
melonjak dengan kaki kiri. Sekiranya pelompat melonjak kaki
kanan, dia haruslah melengkok ke kanan. Tujuan latihan ini

39

bertujuan untuk melatih murid supaya dapat berlari lurus dan

melengkok.
Stesen 4: sama seperti dalam latihan stesen 2 apabila pelompat
477. melangkah tandaan di bahagian melengkung, dia mesti
melonjak dengan serta merta ke atas kemudian kedua-dua
belah tangan diayunkan ke atas dan badan dipusingkan di
udara dengan lutut kaki bebas menyilangkan badan sambil
tangan cuba untuk menyentuh palang yang diletakkan tinggi

dan mendarat secara biasa iaitu berdiri.


Stesen 5: Murid berlari lima hingga 9 langkah dan terus
478. melompat dengan gaya fosbury untuk melepasi palang
dan mendarat atas katil dengan menjatuhkan bahagian bahu
atau belakang badan.
479.
STESEN 2

480.
481.

STESEN 1

STESEN 5

482.

STESEN 3

483.
STESEN484.
4

Pelan Rancangan Tindakan Pengkaji

40