Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL - TINGKATAN 3 (SUKATAN SEMAKAN)

Tahun: 2015
MINGGU BIDANG NILAI DAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI/ABM PBS
PECAHANNYA
Semester Pengenalan: Format Ujian Bulanan dan Peperiksaan 1. Dapat memahami 1. Menerangkan format ujian dan
1 Dalaman format ujian dan peperiksaan
Minggu 7 Bidang Pembelajaran peperiksaan 2. Menyalin semua nilai dan kata kunci
36 Nilai Pendidikan Moral 2. Dapat menyenaraikan definisi nilai
Kata kunci definisi nilai semua nilai dengan 3. Menerangkan maksud/definisi setiap
tepat nilai
1. NILAI BERKAITAN DENGAN Hukum dan fenomena alam merupakan Menguruskan alam dengan 1. Tayangan video / slaid tentang B3D1E1
Minggu PERKEMBANGAN DIRI: peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta penuh tanggungjawab keindahan alam ciptaan Tuhan B4D1E1
1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Pengurusan alam secara bertanggungjawab sebagai tanda kesyukuran 2. Membuat buku scrap tentang B5D1E1
1 Keyakinan wujudnya Tuhan tanda bersyukur dengan terhadap anugerah Tuhan keindahan alam ciptaan Tuhan
sebagai pencipta alam dan anugerah Tuhan 3. lawatan ke tepi pantai/ sungai/hutan
mematuhi segala suruhanNya Pengurusan alam secara berhikmah simpan
berlandaskan pegangan untuk kebaikan semua hidupan
agama masing-masing
selaras dengan prinsip Rukun
Negara.
1.2 Amanah Pekerja beretika Negara berjaya Bersikap amanah dalam 1. Temu ramah dengan kakitangan B1D1E1
Minggu Sikap bertanggungjawab yang Etika kerja yang positif sebagai satu budaya melaksanakan tugas dengan akademik / bukan akademik di sekolah B2D1E1
boleh menimbulkan Amanah dalam menjalankan tugas mematuhi peraturan kerja tentang peraturan-peraturan kerja
2 kepercayaan dan keyakinan sebagai seorang pekerja 2. Kajian kes tentang etika kerja seorang
orang lain. - Peraturan kerja guru, doktor dan polis
- Imej organisasi 3. Mengumpul maklumat daripada media
- Banteras rasuah cetak / elektronik tentang pekerja-
pekerja contoh dalam sesebuah
organisasi
1.3 Harga Diri Pegangan hidup yang teguh menjamin Mengamalkan cara hidup 1. Mencari maklumat tentang kehidupan B1D1E1
Minggu Keupayaan dan keyakinan diri maruah diri terpelihara yang sihat demi maruah diri seorang yang berjaya dalam hidup B2D1E2
agar mempu memulia dan Keupayaan menjaga maruah diri dalam 2. Perbincangan tentang cara untuk B3D1E2
3 menjaga maruah diri dalam kehidupan memajukan diri dalam pelbagai bidang B4D1E2
kehidupan. Amalan cara hidup yang sihat B5D1E2
- Pegangan agama yang
kukuh
- Usaha memajukan diri
dalam pelbagai bidang
1.4 Bertanggungjawab Pekerja bertanggungjawab produktiviti Menjalankan tugas yang Menyediakan senarai tugas seorang pekerja B1D1E2
Minggu Kesanggupan diri seseorang meningkat dipertanggungjawabkan (guru, tentera, pekerja kilang pembuatan) B2D1E2
untuk memikul dan Sedar tentang tanggungjawab diri sebagai sebagai pekerja yang dan membincangkan kesannya jika tugas
4 melaksanakan tugas serta pekerja sempurna tersebut tidak dibuat dengan bersungguh
kewajipan dengan sempurna. Sikap bertanggungjawab dalam
menjalankan tugas
- Usaha meningkatkan

1
produktiviti

1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah tinggi menjamin Bersedia mengakui 1. Menonton filem/membaca petikan dan B1D1E2
Minggu Beradab sopan dan berbudi hubungan dengan individu lain kesilapan diri dan berfikiran menilai watak-watak yang menunjukkan B2D1E2
pekerti mulia dalam pergaulan Kesediaan menilai diri sendiri sebelum menilai terbuka terhadap kritikan kesediaan: B3D1E3
5 seharian. orang lain dan pandangan untuk - mengakui kesilapan diri B4D1E3
Sedar dan sanggup perkembangan diri - menerima kritikan
membetulkan kesilapan diri - pandangan yang
Sedia menerima kritikan dan membina
pandangan yang membina 2. Main peranan situasi berkaitan
dengan menyedari dan mengakui
kesilapan diri
1.6 Toleransi Toleransi kunci penyelesaian konflik Mengamalkan sikap 1. Pemerhatian terhadap kumpulan yang B3D1E5
Minggu Kesanggupan bertolak ansur, Toleransi mewujudkan persefahaman toleransi semasa membuat aktiviti penyelesaian masalah B4D1E5
sabar dan mengawal diri bagi Amalan toleransi membantu menyelesaikan masalah dan membuat laporan
6 mengelakkan berlakunya menyelesaikan masalah 2. Mengumpul dan membincangkan isu
pertelingkahan dan - Saling memahami daripada keratan akhbar yang
perselisihan faham demi - Fikiran terbuka menunjukkan amalan toleransi
kesejahteraan hidup. - Saling menghormati
- Kesabaran
- Baik sangka
1.7 Berdikari Sikap berdikari asas kecemerlangan Berdikari dalam Tugasan kumpulan tentang sikap berdikari B3D1E4
Minggu Kebolehan dan kesanggupan Sikap berdikari membawa kejayaan dalam melaksanakan sesuatu dalam melaksanakan sesuatu tugas di B4D1E4
melakukan sesuatu tanpa bidang yang diceburi tugas atau kewajipan kalangan individu atau kumpulan yang
7 bergantung kepada orang lain. Amalan berdikari dalam menjalankan dengan cemerlang tanpa cemerlang:
tugas bagi memastikan kejayaan dalam bantuan orang lain - pekerja
kerjaya yang diceburi - usahawan
- pekerja - - ahli sukan
usahawan
- ahli sukan
1.8 Kerajinan Usaha berterusan menjamin Berusaha secara berterusan 1. Mengumpul maklumat tentang B3D1E2
Minggu Usaha yang berterusan penuh kecemerlangan dalam pelbagai bidang kejayaan negara dalam bidang sukan B4D1E2
dengan semangat ketekunan, Daya usaha pasti membawa kejayaan sehingga berjaya dan ekonomi
8 kecekalan, kegigihan, dedikasi Usaha yang berterusan bagi 2. Menyedia laporan tentang
dan berdaya maju dalam memastikan kejayaan dalam pelbagai kejayaan Negara dalam bidang tersebut
melakukan sesuatu perkara. bidang 3. Lawatan ke industri kecil yang
- sukan berjaya / persatuan sukan negeri / Majlis
- ekonomi Sukan Negara
1.9 Kasih Sayang Sayangi diri hargai kehidupan 1. Menyayangi diri 1. Sumbang saran tentang sebab,akibat B1D1E3
Minggu Kepekaan dan perasaan cinta Gejala HIV/AIDS mengancam kehidupan dengan menjauhi dari dan cara mengelakkan diri dari terlibat B2D1E2
yang mendalam serta Sedar akan punca dan akibat gejala gejala yang boleh dengan gejala HIV/AIDS
9 berkekalan yang lahir HIV/AIDS menyebabkan 2. Menghasilkan esei bertajuk Gejala
daripada hati yang ikhlas. Tidak terlibat dengan gejala yang boleh HIV/AIDS HIV/AIDS mengancam manusia
menyebabkan HIV/AIDS 2. membantu memberi 3. Ceramah oleh wakil Majlis Aids
sokongan moral Malaysia
kepada penghidap
HIV/AIDS

2
1.10 Keadilan Pemerintahan yang adil, rakyat sejahtera Menerima prinsip keadilan 1. Kaji selidik tentang kemudahan / B1D1E2
Minggu Tindakan dan keputusan yang Prinsip keadilan kerajaan menjamin yang diamalkan kerajaan perkhidmatan asas yang disediakan B2D1E1
saksama serta tidak berat kesamarataan oleh kerajaan di kawasan bandar dan
10 sebelah. Layanan yang adil kepada rakyat jelata luar bandar
-
-
Pendidikan
kesihatan
2. Pidato yang bertema Peluang-peluang
pendidikan yang disediakan oleh
- Infrastruktur
kerajaan
1.11 Rasional Amalan sikap rasional mencerminkan Berupaya menimbang kesan 1. Mengkaji dialog yang menggambarkan B1D1E3
Minggu Boleh berfikir berdasrkan kebijaksanaan setiap pertuturan dan penyelesaian masalah / membuat B2D1E1
alasan dan bukti yang nyata Kebijaksanaan menimbangkan kesan sesuatu perlakuan keputusan tanpa pertelingkahan secara
11 dan dapat mengambil tindakan menjamin adil
tindakan berasaskan hubungan yang harmonis 2. Mengkaji skrip drama/sketsa/rakaman
pertimbangan yang wajar. Kebolehan menimbangkan kesan yang menggambarkan penyelesaian
pertuturan dan perlakuan terhadap diri masalah/membuat keputusan tanpa
dan orang lain pertelingkahan
- Anggota keluarga
- Jiran - rakan
1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan amalan mulia 1. Mengamalkan sikap 1. Senarai semak reaksi individu terhadap B3D1E4
Minggu Bersikap tidak keterlaluan Kesederhanaan menjamin kesejahteraan besederhana dalam amalan kesederhanaan semasa B4D1E4
dalam membuat pertimbangan bersama menyambut sesuatu menyambut perayaan/hari kebesaran
12 dan tindakan sama ada dalam Amalan kesederhanaan dalam majlis, perayaan dan 2. Mengumpul maklumat tentang
pemikiran, pertuturan atau menyambut sesuatu majlis perayaan hari kebesaran sambutan kenduri / perayaan / hari
perlakuan tanpa mengabaikan dan hari kebesaran 2. Menerima amalan kebesaran dan berbincang tentang
kepentingan diri dan orang - Majlis keluarga kesederhanaan oleh amalan kesederhanaan semasa
lain. - Majlis di sekolah keluarga, sekolah dan sambutan majlis tersebut
- Perayaan agama/kaum kerajaan
- Hari kebesaran negara
2. NILAI BERKAITAN DENGAN Kerukunan rumah tangga menjamin Menerima peranan ibu bapa 1. Menyenaraikan peranan ibu bapa B1D2E3
Minggu KEKELUARGAAN: kesejahteraan keluarga dan mentaati asuhan dan 2. Melakonkan kehidupan sebuah B2D2E1
2.1 Kasih Sayang terhadap Kasih sayang ibu bapa membentuk didikannya keluarga dan membuat penilaian atau
13 Keluarga kebahagiaan keluarga ramalan
Perasaan cinta, kasih dan Peranan ibu bapa mendidik anak-anak
sayang yang mendalam dan - mengasuh
berkekalan terhadap keluarga. - memberi pendidikan
2.2 Hormat dan taat kepada Hormat budaya keluarga demi Menerima dan mematuhi 1. Bercerita tentang prinsip kekeluargaan B1D2E1
Minggu anggota keluarga kesejahteraan bersama prinsip-prinsip dalam masing-masing B2D2E2
Memuliakan setiap anggota Prinsip kekeluargaan membentuk imej keluarga - peraturan, maruah dan
14 keluarga dengan berinteraksi keluarga keputusan keluarga
dan memberi layanan secara Amalan prinsip kekeluargaan 2. Mencipta prinsip kekeluargaan yang
bersopan untuk mewujudkan - peraturan diingini
keluarga yang harmoni. - maruah
- keputusan keluarga
2.3 Mengekalkan Tradisi Tradisi kekeluargaan pengikat keluarga Menerima adat dan pantang 1. Mengumpul maklumat mengenai adat B1D2E2
Minggu Kekeluargaan bahagia larang demi kebaikan diri dan pantang larang keluarga B2D2E3
Menerima, menghormati dan Amalan adat dan pantang larang menjamin dan keluarga 2. Menyediakan buku skrap tentang adat
15 mengamalkan sesuatu tradisi kekeluargaan dan pantang larang keluarga
kebiasaan, adat dan

3
kepercayaan yang diwarisi amalan adat dan pantang larang
secara turun-temurun dalam memelihara keharmonian keluarga
keluarga. - kelahiran
- perkahwinan
- kematian
2.4 Tanggungjawab terhadap Kesejahteraan hidup berkeluarga Menjaga nama baik dan 1. Perbincangan tentang watak yang B1D2E3
Minggu keluarga memartabatkan maruah keluarga maruah keluarga menjaga maruah keluarga berdasarkan B2D2E1
Kewajipan yang harus Maruah keluarga tanggungjawab anggotanya tayangan filem/drama B3D1E6
16 dilaksanakan oleh setiap tanggungjawab memelihara maruah 2. Menyediakan peta minda tentang B4D1E6
individu terhadap keluarga keluargausaha meningkatkan kemajuan perkara-perkara yang boleh dan tidak
untuk melahirkan keluarga diri dan keluargatidak melibatkan diri boleh dilakukan dalam menjaga
bahagia, meningkatkan imej dalam perlakuan yang tidak sihat maruah keluarga
dan menjaga maruah keluarga.
3. NILAI BERKAITAN DENGAN Alam sekitar berkualiti menjamin Melibatkan diri dalam 1. Mengumpul gambar dan keratin akhbar B3D1E1(Ditaksir
Minggu ALAM SEKITAR: kesejahteraan bersama pelbagai aktiviti penjagaan tentang perlakuan individu yang bersa
3.1 Menyayangi dan menghargai Penjagaan alam sekitar tanggungjawab alam sekitar menjaga alam sekeliling ma
17 alam sekitar bersama 2. Sumbang saran tentang sebab, akibat 1.1)
Kesedaran tentang perlunya Penglibatan dalam menjaga dan cara mengawal pencemaran B4D1E1 (Ditaksir
memelihara dan memuliharaan keseimbangan ekosistem bersama 1.1)
alam sekeliling untuk - Individu B5D1E1 (Ditaksir
mengekalkan keseimbangan - Berkumpulan bersama 1.1)
ekosistem. B6D1E1

3.2 Keharmonian antara Udara bersih anugerah Tuhan yang tidak Tidak melibatkan diri dalam 1. Mengumpul maklumat tentang sebab, B1D3E1
Minggu Manusia dengan Alam ternilai kegiatan yang boleh akibat dan cara mengawal pencemaran B2D3E1
Sekitar Udara bersih menjamin hidup sihat mencemarkan udara dari media cetak danm elektronik
18 Keadaan saling memerlukan Punca pencemaran udara dan 2. Projek-projek pengawalan pencemaran
hubungan yang harmonis kesannya udara
antara manusia dengan alam Peranan pelbagai pihak dalam - projek kitar semula
sekeliling supaya kualiti menangani pencemaran alam sekitar - projek pelupusan
kehidupan manusia dan alam sampah
sekeliling terpelihara.
3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan sumber laut sebagai warisan 1. Menyedari kepentingan 1. Tayangan filem dokumentari tentang B1D3E2
Minggu Pengekalan keseimbangan alam laut dan lautan kepada kepentingan laut dan lautan kepada B2D3E2
alam sekeliling sebagai Pengekalan sumber laut tanggungjawab manusia manusia
19 tanggungjawab bersama bersama 2. Bertanggungjawab 2. Menulis surat penghargaan kepada
untuk kesejahteraan hidup. kepentingan laut dan lautan kepada melindungi dan organisasi yang melindungi hidupan
manusia mengekalkan marin
- sumber protein kehidupan marin 3. Melibatkan diri dengan projek yang
- sumber tenaga dijalankan bagi melindungi hidupan
tanggungjawab melindungi dan marin
mengekalkan kehidupan marin
- penyu
- dugong
- terumbu karang
3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Tindakan bertanggungjawab menjamin Lebih prihatin kepada isu 1. Aktiviti kreatif seperti mencipta puisi / B1D3E3
Minggu Sekitar kualiti alam sekitar alam sekitar dan melibatkan cogan kata dan melukis poster tentang B2D3E1
Prihatin terhadap persoalan Aktiviti terancang menjamin kualiti alam diri dalam aktiviti penjagaan alam sekitar

4
20 yang berkaitan dengan alam sekitar menjaganya 2. Mengumpul maklumat / membuat
sekeliling dan berusaha Pengurusan aktiviti manusia secara kajian kes tentang kegiatan
menyelesaikannya. terancang merosakkan alam sekitar
- pembangunan yang - penerokaan hutan /
terancang pembalakan haram
- tiada pembakaran terbuka
- pembuangan sisa toksik
secara terancang dan terkawal
4 NILAI BERKAITAN DENGAN Sayangi khazanah negara, warisan bangsa 1. Berbangga dengan 1. Aktiviti permainan tradisional B1D4E1
Minggu PATRIOTISME: Khazanah negara kebanggaan kita khazanah negara - congkak, gasing dan B2D4E1
4.1 Cinta akan Negara khazanah Negara dihargai dan 2. Menyokong segala wau
21 Perasaan sayang dan bangga dipelihara usaha pemeliharaan 2. Menghasilkan buku skrap tentang
kepada negara serta - seni bina negara khazanah negara khazanah negara dalam aspek seni
meletakkan kepentingan - tempat-tempat bersejarah bina negara, tempat-tempat bersejarah
negara melebihi kepentingan - warisan kesenian Negara dan warisan kesenian negara
diri. 3. Lawatan ke tempat bersejarah
4.2 Taat Setia kepada Raja dan Rukun Negara asas pegangan hidup rakyat Menghayati dan 1. Menyenarai perlakuan yang B1D4E2
Minggu negara Prinsip Rukun Negara dihayati bersama mengamalkan menunjukkan penghayatan terhadap B2D4E2
Kepatuhan dan kesetiaan kepentingan prinsip Rukun Negara prinsip Rukun prinsip Rukun Negara B3D1E3
22 yang berkekalan kepada Raja usaha menghayati dan mengamalkan Negara 2. Minggu penghayatan Rukun Negara B4D1E3
dan Negara. prinsip Rukun Negara Contoh: kuiz / cogan kata / melukis B5D1E3
poster
4.3 Sanggup Berkorban untuk Kesediaan rakyat berkorban untuk program Menyokong dan melibatkan 1. Mencipta / mengumpul risalah tentang B1D4E2
Minggu Negara Negara menjamin kecemerlangan diri dalam pelbagai kempen tempat-tempat pelancongan dalam B2D4E2
Kerelaan melakukan atau negara negara Negara B3D1E3
23 menyerahkan sesuatu Kesediaan menjayakan pelbagai program 2. Pameran Barangan Buatan Malaysia di B4D1E3
termasuk nyawa sebagai negarabermula dari hati bilik darjah B5D1E3
tanda kebaktian untuk kesediaan dan kesanggupan rakyat 3. Kutipan derma untuk Hari Pahlawan B6D1E2
Negara. menjayakan pelbagai kempen negara
- melancong dalam negeri
- belilah Barangan Buatan
Malaysia
- masyarakat penyayang

5 NILAI BERKAITAN DENGAN Pendidikan sempurna membentuk insan 1. Berhak mendapat 1. Perbincangan tentang peranan ibu B1D5E1
Minggu HAK ASASI MANUSIA: cemerlang didikan dan ilmu bapa, guru, masyarakat dan media B2D5E1
5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak Pendidikan menjamin masa depan anak-anak pengetahuan massa dalam memberi pendidikan
24 Membela, memberi naungan Pembentukan insan berakhlak mulia 2. Memahami dan kepada kanak-kanak
dan memelihara hak kanak- melalui pendidikan formal dan tidak menerima bahawa ibu 2. Pidato bertajuk Kepentingan kanak-
kanak bagi menjamin formal tanggungjawab ibu bapa bapa, guru, masyarakat kanak memperolehi pendidikan yang
kehidupan mereka yang - Ibu bapa dan media massa sempurna
sempurna. - Guru bertanggungjawab
- Masyarakat memberi pendidikan
- Media massa kepada kanak-kanak
5.2 Menghormati Hak Wanita Pengiktirafan hak wanita menjamin 1. Menerima wanita 1. Forum Peranan awnita dalam B1D5E1
Minggu Melindungi dan mengiktiraf kebahagiaan keluarga sebagai anggota keluarga B2D5E1
wanita sebagai individu yang Hak wanita sebagai ibu, isteri dan pendidik penting dalam keluarga 2. Pantomin Hari Ibu

5
25 boleh memberi sumbangan serta pengasuh dalam 2. Menghormati peranan
dalam pembangunan keluarga, kehidupan berkeluarga wanita sebagai ibu
masyarakat dan Negara. Hak wanita sebagai isteri seperti mana yang menguruskan
dalam ikrar nikah rumah tangga
- Hak wanita sebagai ibu
- Pengurusan keluarga
- Peranan sebagai pendidik
dan pengasuh
5.3 Melindungi Hak Pekerja Pengiktirafan terhadap pekerja pemangkin Menyokong usaha 1. Sumbang saran / perbincangan tentang B1D5E1
Minggu Menghormati, menghargai dan produktiviti mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja dalam kehidupan B2D5E1
mengiktiraf perkhidmatan, jasa Hak pekerja untuk mendapat pengiktirafan sumbangan pekerja seharian
26 dan sumbangan golongan jasa dan sumbangan pekerja perlu 2. Mengumpul maklumat tentang objektif
pekerja dalam pembangunan dihargai Hari Pekerja disambut setiap tahun
Negara - hari pekerja 3. Mencipta slogan bagi mengiktiraf
- ganjaran dan sumbangan pekerja kepada negara
penghargaan
5.4 Menghormati Hak Golongan Kecacatan bukan penghalang produktiviti Menerima bahawa golongan 1. Lawatan ke rumah golongan kurang B1D5E2
Minggu Kurang Berupaya Golongan kurang upaya mampu menyumbang kurang upaya juga mampu upaya B2D5E1
Memberi layanan yang kepada negara menyumbang dalam 2. Membuat folio tentang individu /
27 bersopan kepada golongan Peranan dan sumbangan golongan pelbagai bidang golongan kurang upaya yang berjasa
kurang berupaya supaya tidak kurang upaya dalam pelbagai bidang
berasa tersisih dan mengiktiraf - Ekonomi
mereka sebagai insan ckptaan - Sosial
Tuhan. - Agama
5.5 Melindungi Hak Pengguna Pendidikan kepenggunaan membantu Mengguna pengetahuan 1. Ceramah tentang pendidikan B1D5E2
Minggu Membela dan memelihara hak menegakkan hak pengguna kepenggunaan dalam kepenggunaan oleh ahli kelab B2D5E2
individu untuk menjadi Pengetahuan kepenggunaan pemangkin menegakkan hak sebagai 2. Menulis surat / artikel menyuarakan
28 pengguna yang berilmu, kualiti barangan dan pengguna ketidakpuasan hati tentang barangan
mendapat perkhidmatan serta perkhidmatan yang dibeli atau perkhidmatan yang
barangan yang berkualiti dan pendidikan kepenggunaan mendidik diterima
tidak mudah dieksploitasi. pengguna bersikap lebih rasional
- pilihan barangan dan
perkhidmatan berdasarkan harga
dan kualiti
- menyuarakan
ketidakpuasan hati
- tuntutan ganti rugi melalui
pampas an
- tuntutan terhadap alam
sekitar yang bersih dan selamat

6. NILAI BERKAITAN DENGAN Undang-undang menjamin kesejahteraan Tidak melibatkan diri dalam 1. Ceramah tentang salah laku yang perlu B1D6E1
Minggu DEMOKRASI masyarakat kegiatan yang menyalahi diatasi berdasarkan undang-undang B2D6E1
6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang membantu masyarakat peraturan dan undang- 2. Forum/sketsa tentang kegiatan yang B3D1E3
29 Undang-undang berdisiplin undang menyalahi peraturan dan undang- B4D1E3
Menerima dan mematuhi salah laku perlu diatasi berlandaskan undang B5D1E3

6
peraturan dan undang-undang undang-undang
yang telah ditentukan tanpa, - gangsterisme
mengira sesiapa dan di mana - vandalisme
seseorang itu berada. - pengedaran / penjualan
bahan berunsur lucah
- menciplak hasil ciptaan
orang lain
6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan bersuara mencerminkan Berfikir sebelum bersuara 1. Sumbang saran untuk menyelesaikan B3D1E2
Minggu Kebebasan berucap dan kematangan diri masalah tentang sesuatu isu dan B4D1E2
mengeluarkan fikiran dengan Amalan berfikir sebelum bersuara menjamin membuat keputusan B5D1E2
30 batasan tertentu bagi menjaga keputusan terbaik 2. Sesi perbincangan antara pengawas /
keselamatan dan ketenteraman amalan berfikir sebelum bersuara AJK kelas / pemimpin murid dengan
- proses membuat murid-murid lain untuk menyelesaikan
keputusan dan mengambil tindakan sesuatu masalah
6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan mendapat pendidikan agama 1. Menerima bahawa Mencari maklumat dari internet tentang B1D6E2
Minggu Kebolehan setiap individu menjamin kesejahteraan bersama setiap individu bebas pendidikan agama dan membincangkannya B2D6E1
untuk menganuti dan Rakyat Malaysia bebas mendapat pendidikan mendapat pendidikan
31 mengamalkan agamanya agama agama
seperti yang diperuntukkan peluang mendapat pendidikan 2. Mendapat pendidikan
dalam Perlembangan Malaysia agama seperti yang diperuntukkan agama secara formal /
tidak formal
pendidikan formal dan tidak
formal (institusi pengajian, rumah,
tempat beribadat)
6.4 Penglibatan Diri dalam Program Negara dijayakan bersama Melibatkan diri dalam 1. Melukis poster tentang kempen yang B1D6E3
Minggu Pembangunan Negara Pelaksanaan kempen negara tanggungjawab menjayakan kempen- dianjurkan B2D6E2
Kebebasan untuk melibatkan bersama kempen yang dianjurkan 2. Pertandingan mencipta /melukis B3D1E3(Ditaksir
32 diri dalam pelbagai aktiviti tanggungjawab pelbagai pihak bagi demi kemajuan negara logo/tema semeprna sesuatu kempen bersama 4.3)
pembangunan negara dengan menjayakan kempen-kempen yang 3. Perbincangan tentang lirik lagu bagi B4D1E3 (Ditaksir
mematuhi peraturan, undang- dianjurkan demi kemajuan negara sesuatu sambutan kempen bersama 4.3)
undang dan Perlembagaan - agensi kerajaan B5D1E3 (Ditaksir
Malaysia. - badan bukan kerajaan bersama 4.3)
- pihak swasta B6D1E2 (Ditaksir
- individu bersama 4.3)
6.5 Sikap keterbukaan Sikap terbuka menjamin kebaikan semua Bersikap terbuka dalam Senarai semak: penilaian kendiri tentang B3D1E2
Minggu Bersedia memberi dan Alam sikap terbuka menjamin hubungan yang membuat keputusan dan sikap terbuka murid B4D1E2
menerima pandangan, harmonis menyelesaikan sesuatu
33 pembaharuan dan kritikan Amalan sikap keterbukaan untuk masalah dalam pelbagai
selaras dengan kebenaran membuat keputusan dan menyelesaikan situasi
fakta dan norma masyarakat masalah dalam pelbagai situasi
Malaysia.
- Perbincangan dan mesyuarat
(keluarga, rakan, guru dan anggota
masyarakat)
7. NILAI BERKAITAN DENGAN Penyelesaian konflik tanpa keganasan Berunding untuk 1. Parlimen mini B1D7E1
Minggu KEAMANAN DAN menjamin keamanan menyelesaikan sesuatu mendebatkan sesuatu isu B2D7E1
KEHARMONIAN Penyelesaian konflik secara diplomasi demi masalah demi keamanan 2. Lawatan ke mesyuarat
34 7.1 Hidup Bersama Secara Aman kebaikan bersama bersama Parlimen / Dewan Undangan Negeri

7
Hidup berbaik-baik antara satu Penyelesaian konflik melalui meja
sama lain dengan perundingan
mengutamakan kedamaian dan - Keputusan dibuat dengan
keharmonian hidup tanpa mendengar dan menganalisis
mengira agama, bangsa dan masalah
budaya. - Perundingan melalui
perantaraan mahkamah
7.2 Saling Membantu dan Rakyat pemangkin kejayaan dasar negara Menyokong dan melibatkan 1. Menghasilkan peta minda tentang B1D7E2
Minggu Bekerjasama Dasar Negara dijayakan bersama diri dalam menjayakan dasar matlamat/ objektif pelaksanaan dan B2D7E1
Usaha yang baik dan membina Saling membantu dan bersama-sama negara kesan sesuatu dasar kerajaan
35 yang dilakukan bersama pada menjayakan pelbagai dasar negara 2. Kajian tentang keberkesanan sesuatu
peringkat individu, komuniti - Ekonomi program pembangunan negara kepada
atau negara untuk mencapai - Sosial kerajaan dan rakyat
sesuatu matlamat
7.3 Saling Menghormati antara Hormat-menghormati antara negara Menghormati kemerdekaan 1. Mencari maklumat dari internet tentang B1D7E1
Minggu Negara penting untuk kesejahteraan sejagat dan kedaulatan sesebuah sejarah kemerdekaan negara jiran B2D7E2
Menghargai dan memuliakan Kemerdekaan lambang kedaulatan sesebuah negara 2. Mengumpul keratin akhbar tentang kes
36 hubungan antara negara untuk negara pencerobohan sempadan negara di
menjamin kesejahteraan kemerdekaan sesebuah negara dihormati dunia dan membuat rumusan
sejagat sebarang bentuk pencerobohan terhadap
sesebuah negara mesti dielakkan
- pencerobohan sempadan
negara (daratan, perairan dan
udara)
Minggu
Ulangkaji
Minggu
Peperiksaan Percubaan PT3
Minggu
Aktiviti pengukuhan
Minggu
Peperiksaan PT3
Minggu
Aktiviti selepas PT3

8
9