Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK KSSM TINGKATAN 1 TAHUN 2017

SMK .
MINGGU

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Murid melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah, berkomunikasi, menaakul, membuat perkaitan dan membuat perwakilan apabila mereka:
Nota
Masa
Cadangan Aktiviti P&P
Kontrak Latihan

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI


BAB 1 : NOMBOR NISBAH

M1

(1/1/2017 -
5/1/2017)
1.1 Integer
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.
1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib.
Kaitkan dengan situasi kehidupan sebenar seperti pergerakan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah.
1 jam

MODUL HEBAT

MODUL 21: Nombor Bulat


MODUL 25: Integer
MODUL 22: Pecahan dan Perpuluhan

M2

(8/1/2017 -
12/1/2017)
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer.
1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer.
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi.
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.
1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.
1.2.1 Kaedah lain seperti bahan konkrit (cip berwarna), bahan manipulatif maya dan perisian GSP

1
1.2.4 Jalankan aktiviti penerokaan.
1.2.5 Contoh pengiraan efisien yang melibatkan Hukum Kalis Agihan:
2030 25
= (2000 + 30) 25
= 50 000 + 750
= 50 750
Pengiraan yang efisien mungkin berbeza antara murid
2 jam

M3

(15/1/2017 -
19/1/2017)

1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif


1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor.
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi.
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.

2 jam

1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif


1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor.
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.
1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif

2jam

M4
(22/1/2017 -
26/1/2017)

1.5 Nombor nisbah


1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi.
1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah.
p
1.5.1 Nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu bagi dua integer, p dan q, 0.dengan q
q
2jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan.

2
2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor nisbah.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor nisbah untuk melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi asas aritmetik.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI


BAB 2: FAKTOR DAN GANDAAN

M5

(29/1/2017 -
2/2/2017)

2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)


2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor.
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana.
2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.
2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor bulat.
2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB.

2.1.3 Pertimbangkan juga kes yang melebihi tiga nombor bulat.


2.1.4 Gunakan pelbagai kaedah termasuk pembahagian berulang dan penggunaan pemfaktoran perdana.
3jam

MODUL HEBAT

MODUL 32: Gandaan dan Faktor

M6

(5/2/2017 -
9/2/2017)

2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil (GSTK)


2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat.
2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor bulat.
2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.
2.2.1 Pertimbangkan juga kes yang melebihi tiga nombor bulat.
2.2.2 Gunakan pelbagai kaedah termasuk pembahagian berulang dan penggunaan pemfaktoran perdana.
3jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.

3
2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan untuk melaksanakan tugasan mudah yang melibatkan FSTB dan GSTK.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin

BIDANG PEMBELAJARAN : NOMBOR DAN OPERASI


BAB 3 : KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

M7 - M8

(12/2/2017 -
23/2/2017)

3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua


3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna.
3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna.
3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan punca kuasa dua.
3.1.4 Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
3.1.5 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
3.1.6 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi.
3.1.7 Menganggar (i) kuasa dua suatu nombor, (ii) punca kuasa dua suatu nombor.
3.1.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan (i) punca kuasa dua nombor yang sama, (ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza.
3.1.9 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.
3.1.1 Teroka pembentukan kuasa dua dengan pelbagai kaedah termasuk penggunaan bahan konkrit.
3.1.2 Nombor kuasa dua sempurna ialah 1, 4, 9, ...
3.1.3 Hubungan dinyatakan berdasarkan hasil penerokaan. Punca kuasa dua suatu nombor bernilai positif dan negatif.

3.1.5 Hadkan kepada:


a) kuasa dua sempurna
b) pecahan dengan keadaan pengangka dan penyebutnya adalah kuasa dua sempurna
c) pecahan yang boleh dipermudahkan kepada pecahan yang pengangka dan penyebutnya adalah kuasa dua sempurna
d) perpuluhan yang boleh ditulis dalam bentuk kuasa dua perpuluhan yang lain.
3.1.7 Bincangkan cara membaiki anggaran sehingga mendapat anggaran terbaik; sama ada dalam bentuk julat, nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan.
3.1.8 Generalisasi dibuat berdasarkan hasil penerokaan.
4 jam

MODUL HEBAT

MODUL 31: Indeks, Kuasa Dua dan Punca Kuasa Dua

M9 - M10

(26/2/2017 -
9/3/2017)

3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga


3.2.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna.
3.2.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna.
3.2.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
3.2.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.

4
3.2.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
3.2.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi.
3.2.7 Menganggar (i) kuasa tiga suatu nombor, (ii) punca kuasa tiga suatu nombor.
3.2.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
3.2.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.1 Teroka pembentukan kuasa tiga dengan pelbagai kaedah termasuk penggunaan bahan konkrit.
3.2.2 Nombor kuasa tiga sempurna ialah 1, 8, 27, ...
3.2.3 Hubungan dinyatakan berdasarkan hasil penerokaan.

3.2.5 Hadkan kepada:


a) pecahan dengan keadaan pengangka dan penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna,
b) pecahan yang boleh dipermudahkan kepada pecahan yang pengangka dan penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna,
c) perpuluhan yang boleh ditulis dalam bentuk kuasa tiga perpuluhan yang lain.
3.2.7 Bincangkan cara membaiki anggaran sehingga mendapat anggaran terbaik; sama ada dalam bentuk julat, nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan.
4 jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
2 Mempamerkan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga, dan punca kuasa tiga untuk melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi asas aritmetik.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin

M11
(12/3/2017 -
16/3/2017)

Peperiksaan Pertengahan Penggal / Penilaian Kurikulum 1


Cuti Pertengahan Penggal
17.03.2017 25.03.2017
BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA
BAB 4 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN

M12

(26/3/2017 -
30/3/2017)

4.1 Nisbah
4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.
4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian.
4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.

5
4.1.2 Contoh nisbah setara dalam konteks geometri:
4.1.3 Termasuk yang melibatkan pecahan dan perpuluhan.
2jam

MODUL HEBAT

MODUL 13: Nisbah, Perkadaran dan Peratusan

4.2 Kadar
4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar
Jalankan aktiviti penerokaan.
Libatkan pelbagai situasi seperti laju, pecutan, tekanan dan ketumpatan.
Libatkan pertukaran unit.
Kadar ialah kes khas nisbah yang melibatkan dua ukuran yang berbeza unit.
2jam

M13

(2/4/2017 -
6/4/2017)

4.3 Kadaran
4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran.
4.3.2 Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran.
4.3.1 Jalankan aktiviti penerokaan. Libatkan situasi kehidupan sebenar
4.3.2 Gunakan pelbagai kaedah termasuk pendaraban silang dan kaedah unitari.
2jam

4.4 Nisbah, kadar dan kadaran


4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi.
4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi (i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti. (ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.
4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.
4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran.
4.4.1 Libatkan situasi kehidupan sebenar.
2jam

M14

(9/4/2017 -
13/4/2017)

4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan
4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah.

6
4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran.
4.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan
Situasi 1 4.5.1 Jalankan aktiviti penerokaan.
4.5.2 Libatkan pelbagai situasi.
2 unit 1 unit 2jam

= 3 unit TAHAP PENGUASAAAN


1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nisbah, kadar dan kadaran.
Situasi 2 2 Mempamerkan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran untuk melaksanakan tugasan mudah.
a unit b unit 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

= a + b unit BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA


BAB 5 : UNGKAPAN ALGEBRA

M15

(16/4/2017 -
20/4/2017)

5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra


5.1.1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi.
5.1.1 Huruf sebagai pemboleh ubah.
Libatkan situasi kehidupan sebenar.
7 jam
MODUL HEBAT

MODUL 16: Ungkapan Algebra

1. Guru beri situasi melibatkan perkataan beberapa. Murid cuba bagi nilai kepada beberapa, seterusnya gantikan beberapa. dengan huruf.
2. Murid teroka situasi baru dan bentang hasil penerokaan.
3. Guru sebagai fasilitator memastkan pelajar mengusai konsep dengan betul.

5.1.2 Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi.

1. Guru beri situasi yang ada nilai murid cuba selesaikan. Beri juga situasi yang ada pembolehubah, murid cuba selesaikan juga.
2. Murid bezakan situasi 1 dan situasi 2 ,kemudian beri maksud ungkapan algebra.
3. Murid teroka situasi baru dan bentang hasil penerokaan.
4. Murid cuba ujudkan siuasi dan juga terbitkan ungkapan algebra yang sesuai
5. Guru sebagai fasilitator memastkan pelajar mengusai konsep dengan betul.

7
5.1.3 Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang sesuai.

1. Seorang murid nyatakan satu ungkapan algebra, minta murid lain beri nilai kepada pembolehubah dan cuba dapatkan nilai ungkapan tadi. Ulang dengan menggantikan dengan nilai yang lain pula..
2. Murid teroka situasi baru dan bentang hasil penerokaan.
3. Guru sebagai fasilitator memastkan pelajar mengusai konsep dengan betul.

5.1.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan pekali yang mungkin bagi sebutan algebra.

1. Tiga orang murid diberi kad bertulis huruf a. Guru bertanya ada berapa keping kad bertulis a. Murid cuba dapatkan pekali a
2. Teroka pekali dengan beberapa sebutan lain.

5.1.5 Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa.

M16

(23/4/2017 -
27/4/2017)

5.2 Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik


5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra.
5.2.2 Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra.
5.2.3 Mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan.

5.2.2 Hubung kaitkan pendaraban berulang dengan kuasa dua atau lebih.
5 jam
MODUL HEBAT
MODUL 17: Operasi Ungkpan Algebra

1. Agihkan kad berwarna ( 3 warna) yang berbagai saiz kepada sekumulan murid.
2. Murid bentuk kumpulan ikut warna kad masing-masing dan jelaskan sebab mereka ada dalam kumpulan masing-masing
3. Kaitkan maksud sebtan serupa/tak serupa
4. Beri beberpa ungkapan agebra, murid teroka dan bentang hasil penerokaan
5.

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.
2 Mempamerkan kefahaman tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ungkapan algebra untuk melaksanakan tugasan mudah.

BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA

8
BAB 6 : PERSAMAAN LINEAR

M17

(30/4/2017 -
4/5/2017)

6.1 Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah


6.1.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut.
6.1.2 Membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.
6.1.3 Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
6.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
6.1.1 Jalankan aktiviti penerokaan yang melibatkan ungkapan dan persamaan algebra.

6.1.3 Pelbagai kaedah seperti cuba jaya, pematahbalikan, dan pengaplikasian kefahaman tentang konsep kesamaan.
4jam

MODUL HEBAT

MODUL 7: Persamaan Linear


MODUL 10: Graf Fungsi Linear

M18

(7/5/2017 -
11/5/2017)

6.2 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah


6.2.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut.
6.2.2 Membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.
6.2.3 Menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.
6.2.4 Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf.
6.2.1 Nyatakan bentuk umum persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, iaitu ax + by = c.

6.2.4 Termasuk kes (x, y) apabila (i) x tetap dan y berubah, (ii) x berubah dan y tetap. Libatkan semua sukuan sistem Cartes
4jam

M19

(14/5/2017 -
18/5/2017)

6.3 Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah


6.3.1 Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak.
6.3.2 Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah.
6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah.
6.3.1 Gunakan perisian untuk meneroka kes yang melibatkan garis: (i) Bersilang (penyelesaian unik) (ii) Selari (tiada penyelesaian) (iii) Bertindih (penyelesaian tak terhingga)

9
6.3.2 Libatkan kaedah graf dan algebra (penggantian, penghapusan).
6.3.3 Gunakan alat teknologi untuk meneroka dan menyemak jawapan.

4jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang persamaan linear.
2 Mempamerkan kefahaman tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang penyelesaian persamaan linear dan persamaan linear serentak.
4 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

M20
(21/5/2017 -
25/5/2017)
Peperiksaan Pertengahan Penggal
Cuti Pertengahan Penggal
26.05.2017 10.06.2017
BIDANG PEMBELAJARAN : PERKAITAN DAN ALGEBRA
BAB 7: KETAKSAMAAN LINEAR

M21

(11/6/2017 -
15/6/2017)

7.1 Ketaksamaan
7.1.1 Membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra.
7.1.1 Gunakan garis nombor untuk mewakilkan hubungan ketaksamaan, ,<, dan
Libatkan nombor negative

3jam
MODUL HEBAT
MODUL 11: Ketaksamaan Linear

1. Guru menerangkan tentang aktiviti dalam kumpulan yang akan dijalankan:


2. Aktiviti 1: membanding ketinggian setiap ahli kumpulan untuk memperkenalkan kurang daripada, lebih daripada.

3. Aktiviti 2:Guru memperkenalkan garis nombor.

10
4. Murid berbincang dan membezakan nilai berdasarkan garis nombor.

5. Murid membentangkan hasil penerokaan dan menerangkan tentang lebih daripada >, kurang daripada<, lebih dan sama dengan, kurang dan sama dengan.

6. Guru membuat satu kesimpulan umum tentang , > , < , dan dengan lengkap berdasarkan hasil penerokaan semua murid.

7.1.2 Membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan (i) sifat akas dan transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban, (ii) operasi asas aritmetik.
7.1.2 Jalankan aktiviti penerokaan
Sifat akas jika a<b , maka b> a
Sifat transitif jika a<b <c , maka a< c
Songsangan terhadap penambahan
jika a<b , maka a<b
Songsanagn terhadap pendaraban
1 1
jika a<b , maka <
a b
Operasi asas aritmetik: apabila ditambah, ditolak, didarab atau dibahagi kedua-dua belah

Aktiviti 1:
1. Guru memberi situasi
a. tiga buah balang 10 liter diisi dengan masing-masing 3 liter, 5 liter dan 7 liter air.
b. tiga buah balang 10 liter dikurangkan 3 liter, 5 liter dan 7 liter air.
2. Murid meneroka dan mengaitkan Sifat akas jika a < b, maka b > a, Sifat transitif jika a < b < c, maka a < c dan Songsangan terhadap penambahan jika a < b, maka a> b.

Aktiviti 2:
1. Murid meneroka dan membezakan hubungan di antara nilai kotak grid di bawah dengan pecahan kek dan mengaitkan dengan sonsangan terhadap Songsangan terhadap pendaraban

1 1
jika a < b, maka > .
a b

11
3. Murid membentangkan hasil penerokaan mereka.
4. Guru membuat satu kesimpulan umum tentang dan lengkap berdasarkan hasil penerokaan semua murid.

M22

(18/6/2017 -
22/6/2017)

7.2 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah


7.2.1 Membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian, dan sebaliknya.

4jam
1. Murid meneroka melalui aktiviti sistem barter. Guru berperanan sebagai fasilitator.
2. Murid menukar barangan keperluan semasa pembelajaran berdasarkan situasi yang dinyatakan di dalam lembaran kerja.
3. Guru membuat kesimpulan umum mengenai ketaksamaan linear.

7.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.

7.2.2 Boleh menggunakan garis nombor untuk menyelesaikan masalah.

1. Murid meneroka melalui video (https://www.youtube.com/watch?v=VLU-lb709_Y) yang disediakan.


2. Murid menyelesaikan masalah yang mudah berdasarkan lembaran kerja yang diberikan
3. Guru membuat kesimpulan umum mengenai penyelesaian masalah.

7.2.3 Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah.

1. Murid meneroka melalui video (https://www.youtube.com/watch?v=VLU-lb709_Y) yang disediakan.


2. Murid menyelesaikan masalah berdasarkan lembaran kerja yang diberikan
3. Guru membuat kesimpulan umum mengenai penyelesaian masalah.

12
TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
2 Mempamerkan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk melaksanakan tugasan mudah.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI


BAB 8 : GARIS DAN SUDUT

M23 - M24

(27/6/2017 -
6/7/2017)

8.1 Garis dan sudut


8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh.

8.1.4 Jalankan aktiviti penerokaan.

3jam
MODUL HEBAT
MODUL 18: Garis dan Sudut
MODUL 30: Trigonometri

8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, dan sudut putaran lengkap.

1. Guru mempertontonkan klip video pergerakan jarum jam.


2. Guru mengaitkan video tadi dengan sub topik yang akan disampaikan.
3. Guru mengedarkan kertas bergambar berkaitan beberapa sudut.
4. Murid diminta meneliti gambar-gambar dan membuat tafsiran awal mengenai gambar tersebut.
5. Guru mengaitkan gambar yang diedarkan dengan sudut.
6. Guru memaparkan persembahan multimedia berkenaan sudut.
7. Guru menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, dan sudut putaran lengkap.
8. Guru berbincang mengenai jenis sudut yang terdapat pada gambar yang telah diedarkan.

8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
Jalankan aktiviti penerokaan.

13
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.

8.1.6 Membina
(i) tembereng garis,
(ii) pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis,
(iii) garis serenjang kepada suatu garis lurus,
(iv) garis selari dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
8.1.6 Gunakan
a) jangka lukis dan alat tepi lurus sahaja,
b) sebarang alat geometri,
c) perisian geometri untuk pembinaan.

8.1.7 Membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
8.1.7 Gunakan sudut 60 sebagai contoh pertama bagi pembinaan yang menggunakan jangka lukis dan alat tepi lurus sahaja.

M25

(9/7/2017 -
13/7/2017)

8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang


8.2.1 Mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang, termasuk garis serenjang.

2jam

8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi.
Kaedah inkuiri penemuan

1. Guru melukis beberapa garis bersilang.


2. Beberapa orang pelajar akan dipanggil untuk menulis anggaran sudut yang difikirkan mereka pada garis bersilang tersebut.
3. Pelajar yang lain akan menentukan nilai sudut yang lain dengan membuat pengiraan yang sesuai

14
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang.
Penyelesaian masalah
Komunikasi
EMK : bahasa

1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


2. Setiap kumpulan akan mencari/membina 1 soalan serta merancang strategi dan jawapan.
3. Kemudian soalan diberikan kepada kumpulan yang lain.
4. Perbentangan jawapan akan dibuat oleh kumpulan yang menjawab dan perbandingan jawapan akan dibuat oleh kumpulan asal.

M26

(16/7/2017 -
20/7/2017)

8.3 Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.

Alat tepi lurus

3jam
1. Pelajar diberikan arahan supaya melukis 2 garis lurus.
2. Kemudian guru meminta pelajar melukis 1 garis lagi yang bersilang dengan garis lurus tadi.
3. Guru membuat kesimpulan bahawa garis yang bersilang dengan garis lurus yang dibina tadi adalah garis rentas lintang.

8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman.

1. 3 jenis garis rentas lintang dilukis oleh guru.


2. Pelajar diminta menggariskan bentuk F, Z dan pada garis rentas lintang tersebut.
3. Guru akan menerangkan sudut sepadan (F), sudut selang seli (Z) dan sudut pedalaman () kepada pelajar.

8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

G F Kaedah Inkuiri penemuan

W
A E
C

1. Abjad W ditulis secara besar di papan putih dan dilabel serta diberikan kepada setiap pelajar.

15
B D
2. Arahan diberikan supaya pelajar membanding :
a) Dengan menganggap garis BCF adalah garis rentas lintang bagi AB dan CD, ukur sudut ABC dan BCD.
b) Dengan menganggap garis DCG sebagai garis rentas lintang bagi BC dan DE, ukur sudut BCD dan CDE.
c) Cari hasil tambah sudut FCD dan CDE.
3. Kesimpulan :
Sudut sepadan sama, 2 garis itu selari.
Sudut selang seli sama, 2 garis itu selari.
Hasil tambah sudut pedalaman 180, 2 garis itu selari.

8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi.

Penyelesaian masalah
Komunikasi
EMK : bahasa

1. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan.


2. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan 1 soalan.
3. Pelajar akan menyelesaikannya dalam kumpulan.
4. Pembentangan kaedah penyelesaian dibuat oleh setiap kumpulan.

8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar
Objek : tiang bendera/ bumbung bangunan, pasu bunga dll.

1. Pelajar dibawa keluar ke koridor kelas.(jika kelas di aras bawah, pelajar akan dibawa ke aras atas).
2. Pelajar diminta melihat hujung tiang bendera atau hujung bumbung bangunan. (sudut dongak)
3. Pelajar diminta melihat pasu bunga atau objek yang berada di aras bawah (sudut tunduk)

8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.6 Termasuk yang melibatkan sudut dongak dan sudut tunduk.

1. Seorang pelajar dikehendaki duduk dan seorang pelajar diminta berdiri di sebelahnya.
2. Pelajar yang lain akan menandakan aras mata pelajar berdiri ke dinding dan ke arah mata pelajar yang duduk.
3. Pelajar yang lain pulak akan menandakan aras mata pelajar duduk ke dinding.
4. Kemudian semua pelajar akan memindahkan aras tersebut ke kertas yang dibekalkan.
5. Guru akan meminta pelajar menyatakan sudut dongak, tunduk dan membuat prkaitan dengan sudut yang wujud (sudut selang seli).

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang garis dan sudut.
2 Mempamerkan kefahaman tentang garis dan sudut.

16
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah.
4 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin

BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI


BAB 9.: POLIGON ASAS

M27
(23/7/2017 -
27/7/2017)

9.1 Poligon
9.1.1 Menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon.
9.1.2 Melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel.
9.1.1 Jalankan aktiviti penerokaan.

2jam

MODUL HEBAT
MODUL 15: Simetri
MODUL 24: Poligon

M28-M29

(30/7/2017 -
10/8/2017)

9.2 Sifat segi tiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segi tiga
9.2.1 Mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segi tiga. Seterusnya mengkelaskan segi tiga berdasarkan sifat geometri. penerokaan seperti penggunaan perisian dinamik.
9.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang
(i) hasil tambah sudut pedalaman,
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan,
(iii) hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan suatu segi tiga..
9.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga
9.2.1 Sifat geometri termasuk bilangan paksi simteri. Libatkan pelbagai kaedah
9.2.2 Gunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik

2jam

M30

(13/8/2017 -
17/82017)

9.3 Sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi empat
9.3.1 Menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi empat. Seterusnya mengkelaskan sisi empat berdasarkan sifat geometri.
9.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang
(i) hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi empat,
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi empat, dan

17
(iii) hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi empat selari.
9.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.
9.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segi tiga dan sisi empat.
9.3.1 Sifat geometri termasuk bilangan paksi simetri. Libatkan pelbagai kaedah penerokaan seperti penggunaan perisian dinamik.
9.3.2 Gunakan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik.
2jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon.
2 Mempamerkan kefahaman tentang segi tiga dan sisi empat.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah yang berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran segi tiga dan sisi empat.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
M31
(20/8/2017 -
24/8/2017)

Peperiksaan Pertengahan Penggal


Cuti Pertengahan Penggal
25.08.2017 02.09.2017
BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI
BAB 10 : PERIMETER DAN LUAS

M32

(3/9/2017 -
7/9/2017)

10.1 Perimeter
10.1.1 Menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur.

10.1.1 Pelbagai bentuk termasuk yang melibatkan garis lurus dan garis lengkung.

2jam

MODUL HEBAT
MODUL 14: Perimeter dan Luas
MODUL 27: Pepejal Geometri
MODUL 28: Bentangan, Pelan dan Dongakan

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk meneroka perimeter beberapa objek pelbagai bentuk dengan menggunakan benang, pembaris, pita pengukur dan kertas.
2. Murid bentang hasil penerokaan dan menerangkan kaedah yang digunakan untuk mengukur ukur lilit objek yang diberi.
3. Guru membuat satu kesimpulan umum tentang maksud perimeter berdasarkan hasil penerokaan semua murid.

18
10.1.2 Menganggar perimeter pelbagai bentuk, seterusnya menilai ketepatan anggaran secara membandingkannya dengan nilai yang diukur.
Segiempat Perimeter (2 x Panjang) +
Tepat (2x Lebar)

Bilangan Perimeter
1. Kotak=____ =(2x__)+(2 x__) Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diberikan bentuk yang tidak sekata seperti daun untuk diletakkan pada kertas grid.
2. Perimeter=__ Kemudian daun tersebut dilakarkan pada kertas grid berkenaan.
3. Selepas dilukis murid dikehendaki mengira bilangan kotak grid yang penuh dan melebihi separuh untuk dikira perimeter daun berkenaan.
4. Bilangan Perimeter=(2x__) Guru membuat rumusan bahawa perimeter daun adalah berdasarkan bilangan kotak grid tadi yang dalam lakaran daun tadi.
Kotak=___ + (2 x__)
Perimeter=___

10.1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter

1. Murid diberi segi beberapa segiempat dalam bentuk jadual


2. Murid mengira bilangan kotak dalam segiempat dengan unit 1cm.
3. Guru membuat kesimpulan bahawa perimeter boleh dikira menggunakan formula Perimeter Segiempat tepat =(2 x Panjang + 2 x Lebar)

M33

(10/9/2017 -
14/9/2017)

10.2 Luas segitiga, segiempat selari, lelayang dan trapezium


10.2.1 Menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah.
10.2.1 Termasuk penggunaan kertas grid bersisi 1 unit.

2jam
1. Pelajar diberikandalam beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diberkan beberapa bentuk 2 dimensi.
2. Pelajar diminta menganggar luas setiap bentuk dengan menggunakan kaedah yang sesuai.
3. Setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

10.2.2 Menerbitkan rumus luas segi tiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat.

10.2.2 Jalankan aktiviti penerokaan yang melibatkan bahan konkrit atau penggunaan perisian dinamik.

1. Pelajar diberikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan mendapat satu bentuk geometri.
2. Dalam kumpulan, pelajar cuba mencari rumus bagi setiap bentuk bersasarkan luas segi empat tepat.
3. Pelajar membentangkan hasil perbincangan dalam aktiviti gallery walk.

10.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut.

19
1. Pelajar diberikan lembaran kerja untuk mencari luas segi tiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut.
2. Dalam kumpulan, pelajar berbincang untuk menyelesaikan soalan tersebut.
3. Pembentangan secara gallery walk atau round table

M34

(17/9/2017 -
21/9/2017)

10.3 Perkaitan antara perimeter dan luas


10.3.1 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas.
.

2jam
1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan,
2. Guru memberikan setiap kumpulan helaian lembaran kerja mengenai perimeter dan luas.
3. Pelajar melengkapkan lembaran kerja tersebut. Kemudian membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas daripada maklumat yang diperolehi.
4. Pelajar membentangkan hasil perbincangan. Guru merumuskan dapatan pelajar dan membuat pembetulan sekiranya perlu

10.3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas segi tiga, segi empat tepat, segi empat sama, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan,


2. Guru memberikan setiap kumpulan satu soalan permasalahan
3. Pelajar meneroka / merancang strategi untuk menyelesaikan masalah. Guru berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan objektif SP tercapai
4. Pelajar membentangkan hasil perbincangan. Guru merumuskan dapatan pelajar dan membuat pembetulan sekiranya perlu

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang perimeter.
2 Mempamerkan kefahaman tentang perimeter dan luas.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perimeter dan luas untuk melaksanakan tugasan mudah.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

BIDANG PEMBELAJARAN : MATEMATIK DISKRET


BAB 11 : PENGENALAN SET

M35

(24/9/2017 -
28/9/2017)

11.1 Set

20
11.1.1 Menerangkan maksud set.
11.1.2 Menghuraikan suatu set dengan menggunakan:
(i) perihalan,
(ii) penyenaraian, dan
(iii) tatatanda pembina set.
11.1.3 Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol.
11.1.4 Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol.
11.1.5 Membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama, dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set.
11.1.1 Jalankan aktiviti mengisih dan mengklasifikasi termasuk yang melibatkan situasi kehidupan sebenar.
11.1.2 Termasuk set kosong dan simbolnya, { } dan.
Libatkan penggunaan tatatanda set.
Contoh tatatanda pembina set: A = {x: x 10, x nombor genap}
11.1.3 Perkenalkan simbol dan
11.1.4 Perkenalkan simbol n(A).

2jam

Rujuk Buku Teks KBSM T4

11.2 Gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset
11.2.1 Mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set.
11.2.2 Mewakilkan
(i) hubungan suatu set dengan set semesta, dan
(ii) pelengkap bagi suatu set
dengan gambar rajah Venn.
11.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set.
11.2.4 Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn.
11.2.5 Mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn.
Perkenalkan simbol untuk set semesta(), pelengkap bagi suatu set (A) dan subset ()

2jam

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang set.
2 Mempamerkan kefahaman tentang set.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang set

BIDANG PEMBELAJARAN : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN


BAB 12 : PENGENDALIAN DATA

M36 -38

(1/10/2017 -
19/10/2017)

12.1 Proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data, serta pentafsiran perwakilan data
12.1.1 Menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan.

21
12.1.1 Gunakan pendekatan Inkuiri Statistik
1. Mengemukakan/Merumuskan masalah (kehidupan sebenar) Merancang dan mengumpulkan data
2. Mengorganisasikan data
3. Memaparkan/Mewakilkan data
4. Menganalisis data
5. Mentafsir dan membuat kesimpulan
6. Mengkomunikasikan hasil
Soalan statistik soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman/ kebolehubahan dalam data tersebut.
Libatkan situasi kehidupan sebenar.
Pengumpulan data menggunakan pelbagai kaedah seperti temu bual, tinjauan, eksperimen dan pemerhatian.

10jam

MODUL HEBAT
MODUL 4: Min, Mod dan Median
MODUL 5: Perwakilan Data
MODUL 12: Pentafsiran Data

1. Setiap murid diminta mengumpul maklumat jumlah wang saku yang di bawa.
(aktiviti lain mengumpul data berat badan, tinggi, jenis kenderaan ke sekolah dan lain-lain)
2. Murid perlu dimaklumkan jika data disusun secara tak terkumpul dan jumlah bilangan @ kekerapan banyak maka lebih lebih sesuai ianya disusun dalam jadual kekerapan untuk memudahkan aktiviti
seterusnya.
3. Murid membina jadual kekerapan.
4. Murid perlu mengisi data wang saku yang dipungut dalam jadual kekerapan.
5. Murid membuat analisis data, mentafsir, membuat kesimpulan seterusnya mengkomunikasikan data.

Murid ditanya dengan pelbagai soalan KBAT.

12.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan.
12.1.2 Data numerik diskret atau selanjar

Data Numerik
Diskret ialah nilai-nilai tepat (bilangan buku, bilangan anak, bilangan lelaki dalam kelas dsb) manakala
Selanjar pula nilai-nlai dihampirkan kepada ukura tertentu( tinggi, berat dsb)

12.1.3 Membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data.

12.1.3 Perwakilan data termasuk pelbagai jenis carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan plot batang-dandaun.
Plot titik dot plot
Plot batang-dan-daun stem and leaf plot
Gunakan pelbagai kaedah untuk membina perwakilan data termasuk perisian.

Melukis dengan menggunakan kertas graf dan guna perisian microsoft Excell.

22
12.1.4 Menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi.

carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan plot batang-dan-daun, histogram, poligon kekerapan.

12.1.5 Mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inferens atau ramalan.

12.1.5 Libatkan histogram dan poligon kekerapan.

Dengan menggunakan kertas geraf murid bina


Histogam
(sempadan atas/sempadan bawah vs kekerapan)
Poligon Kekerapan
1. Titik Tengah mlwn Kekerapan.
2. Tambah satu kelas sebelum dan satu kelas akhir dengan kekerapan sifar.
* Boleh dilukis dari histogram

12.1.6 Membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan.

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data.
2 Mempamerkan kefahaman tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perwakilan data untuk membina perwakilan data.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin

BIDANG PEMBELAJARAN : SUKATAN DAN GEOMETRI


BAB 13 : TEOREM PYTHAGORAS

M39

(22/10/2017 -
26/10/2017)

13.1 Teorem Pythagoras


13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.
13.1.2 Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan Teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut.
13.1.3 Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi (i) sebuah segi tiga bersudut tegak. (ii) gabungan bentuk geometri.
13.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras

23
13.1.2 Jalankan aktiviti penerokaan dengan melibatkan pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik.

13.1.3 Tentukan panjang sisi dengan mengaplikasikan Teorem Pythagoras.

2jam

MODUL HEBAT
MODUL 26: Theoram Phytagoras
MODUL 30: Trigonometri

1. Pelajar mengimbas kembali pengajaran segitiga bersudut tegak dan kuasa dua.

2. Guru mengaitkan pembelajaran terdahulu dengan topik yang akan dipelajari oleh pelajar.

3. Guru mengedarkan bentuk segitiga bersudut tegak dengan pelbagai saiz (3,4,5; 5, 12, 13; 6, 8, 10; 8, 15, 17) dan segiempat sama dengan ukuran di atas yang di potong daripada kertas grid.

4. Pelajar memilih segiempat sama yang sepadan dengan sisi setiap segitiga.

5. Pelajar melengkapkan jadual padanan segitiga yang betul.

6. Guru mengaitkan aktiviti dengan Teorem Pythagoras.

M40

(29/10/2017 -
2/11/2017)

13.2 Akas Teorem Pythagoras


13.2.1 Menentukan sama ada suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas Teorem Pythagoras.
13.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras.

2jam
1. Guru memberi hebahan mengandungi beberapa gambar segitiga berlainan sudut.

2. Dengan menggunakan Teorem Pythagoras, pelajar diminta untuk mencari jenis sudut bagi padanan segitiga yang diberi. Contoh:

a) 3 cm, 4 cm, 5 cm
52 = 25

32 + 42 = 9 + 16
= 25
52 = 32 + 42
* Sudut Tegak

b) 5 cm, 6 cm, 8 cm
2
8 = 64

24
52 + 62 = 25 + 36
= 61
2 2 2
* 8 > 5 + 6
= Sudut Cakah

3. Pelajar diberi latihan pengukuhan.

TAHAP PENGUASAAAN
1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang sisi segi tiga bersudut tegak.
2 Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak.
3 Mengaplikasikan kefahaman tentang teorem Pythagoras.
4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

M41-42
Peperiksaan Akhir Tahun
Cuti Akhir Tahun
24.11.2017 31.12.2017

25