Anda di halaman 1dari 2

2.

Kajian Literatur Kesan Teknologi terhadap Hubungan Interpersonal

Salah satu cara terpenting untuk membangun hubungan interpersonal adalah melalui
komunikasi. Bentuk komunikasi yang sering dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi
antara satu dengan yang lain adalah komunikasi interpersonal baik secara pasif, aktif, maupun
interaktif (Mutmainah, 2008). Komunikasi interpersonal merupakan interaksi bersemuka
antara dua orang atau lebih di mana pelaku komunikasi dapat menyampaikan mesej secara
langsung dan penerima mesej dapat menerima dan menanggapi secara langsung isi mesej
yang dimaksud. Komunikasi interpersonal dibangun atas dasar memenuhi keperluan manusia
sebagai mahluk sosial seperti keperluan untuk menjalin hubungan dan ikatan emosional
dengan yang lain, keperluan untuk pengakuan atas keberadaan dan kemampuannya, keperluan
untuk sokongan dan persetujuan atas perilaku dan hidupnya, keperluan untuk bekerjasama
dan saling membantu satu sama lain. Melalui komunikasi interpersonal individu
membangunkan hubungan sosial dengan anggota keluarga, teman sebaya, dan dengan orang-
orang yang dianggap penting dan berpengaruh dalam hidupnya.
Hubungan interpersonal adalah hubungan antara peribadi yang terjadi di antara
dua atau lebih individu. Hubungan interpersonal terbina melalui beberapa tahap, yakni
kontak, keterlibatan, keakraban, perusakan, dan pemutusan. Komputer dapat digunakan
sebagai laman untuk memenuhi keperluan komunikasi interpersonal. Penggunaannya antara
lain sebagai laman pembelajaran untuk mengakses berbagai informasi di mana pun berada,
hiburan, relaksasi, melupakan masalah, menghilangkan kesepian, mengisi waktu, dan
melakukan sesuatu dengan teman atau keluarga. Oleh itu komunikasi di laman sosial dapat
meningkatkan hubungan emosional serta kesan interpersonal (Walther, 2006). Kajian oleh
Ishak & Abu Hassan (2007) mendapati bahawa pemilikan Internet masih berada pada tahap
yang rendah iaitu hanya 37.2% memiliki talian Internet di rumah. Manakala kajian Hassan
& Raja Abdul Rashid (2012) pula mendapati semua rumah mempunyai jaringan Internet,
bahkan pelajar yang memiliki telefon bimbit juga dan berupaya melanggani akaun Facebook
melalui telefon bimbit mereka.
Sesuatu tahap hubungan atau ikatan antara seseorang dengan seseorang yang lain
dapat dilihat sebagai satu hasil perkongsian interpersonal yang berkesinambungan dalam
internet. Hubungan internet atau maya yang berperantara teknologi adalah hubungan
interpersonal (Markle, 1999). Walther & Burgoon (1992) dalam menentukan tahap hubungan
interpersonal, menganggap komunikasi berperantarakan komputer bersifat personal kerana
penggunanya tidak dapat melihat ekspresi wajah, gestur, intonasi suara dan ketrampilan

1
sehingga menyukarkan interpretasi mesej yang diterima atau respons yang dihantar semula.
Ini akhirnya menyebabkan hubungan interpersonal yang intim tidak dapat dibina. Walther
(1996) sendiri telah menerangkan fenomena Teori Penampilan Sosial dalam konteks
komunikasi berlaman komputer. Menurutnya hubungan personal semula jadi dikenal pasti
melalui penonjolan diri pengguna dalam komunikasi berlaman komputer. Oleh sebab
komunikasi berlaman komputer amat lemah dari aspek elemen non-verbal atau isyarat
maklum balas, pengguna kurang mengetahui maklum balas yang diterima dan menyebabkan
ini menjadi punca kurangnya perbualan interpersonal, berbanding komunikasi bersemuka.
Manusia kurang memberi perhatian pada impresi disebabkan unsur kerahsiaan melalui
saluran komunikasi berlaman komputer.Oleh itu, mereka tidak perlu bimbang tentang
formaliti dan ini menyebabkan ada ketikanya hubungan melalui komputer menjadi lebih intim
atau akrab pada peringkat awal perkenalan berbanding secara bersemuka (Cummings, Butler
& Kraut, 2002). Malah, komunikasi berperantarakan komputer mungkin dapat mencetuskan
hubungan interpersonal, yang tidak mungkin bermula jika mereka mengendalikannya melalui
perjumpaan bersemuka.