Anda di halaman 1dari 15

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

(JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN DAN PANDUAN PEMARKAHAN)


TAHUN AKADEMIK 2017

Program : PISMP Semester/Tahun : Semester 1 Tahun 2

Nama Kursus : PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN Ambilan : Jun 2016


AWAL KANAK-KANAK

Kod : PAKK3283 Kumpulan : PAK

Jam Pembelajaran
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
Pelajar
Tugasan 1 : Projek: Mentaksir Seorang Kanak-kanak (30%) 7/8/2017 15/8/2017 6 jam
Tugasan 2 : Pembentangan : Laporan Pentaksiran (5%)
16/8/2017 17/8/2017 1 jam
Tugasan 3 : Laporan PBS/Kerja lapangan (25%)
21/8/2017 4/9/2017 25 jam

Disediakan oleh Pensyarah / Penyelaras Kursus Disahkan oleh Ketua Jabatan

UMI KALSOM BINTI TAKRIFF


Nama : Nama : PN. HAJAH RAMLAH BINTI ALIAS

Tanda tangan :
Tanda Tangan :

Tarikh : 15 Jun 2017 Tarikh :


Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menghuraikan konsep penilaian dan pentaksiran, aspek dan etika penilaian, serta pentaksiran kanak-kanak berkeperluan khas. (C2,
A1, P1, PLO1)

2. Menjelaskan kaedah-kaedah pentaksiran dengan merujuk pelbagai sumber. (C5, A4, P2, PLO6, LL1)

3. Mengendalikan pemerhatian terhadap perkembangan seorang kanak-kanak melalui proses-proses pentaksiran yang dirancang. (C6,
A4, PLO3, CTPS5)

4. Menghasilkan laporan pentaksiran berdasarkan analisis dan intepretasi data. (C6, A2, PLO3, PLO4, CTPS5, CS4)

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2,3, dan 4

Objektif Kerja Kursus : Pelajar akan dapat :

1. Melaporkan kaedah-kaedah pentaksiran berdasarkan pemerhatian di taska semasa menjalani PBS.


2. Menganalisis perkembangan seorang kanak-kanak berdasarkan pemerhatian dan maklumat daripada portfolio.
3. Membentangkan hasil laporan pentaksiran yang lengkap berkaitan perkembangan seorang kanak-kanak berdasarkan analisis dan
intepretasi data.
SPESIFIKASI TUGASAN TUGASAN WAJARAN CATATAN

TOPIK

TUGASAN 1 : PROJEK: Mentaksir Seorang Kriteria Penilaian


T3. Kaedah Pentaksiran Dalam PAKK Kanak-kanak
30% Huraian isi kandungan
Secara individu, kendalikan pemerhatian Bahasa
T4. Proses-proses pentaksiran
terhadap perkembangan seorang murid Organisasi maklumat
Kebolehan membuat keputusan
T5. Kaedah pengrekodan dan Prasekolah Seri Melewar secara sistematik yang berdasarkan bukti yang
pengumpulan data kukuh. (CTPS5)
melalui proses-proses pentaksiran. Gunakan

T6. Proses penganalisisan data, portfolio murid tersebut sebagai sumber


pelaporan, dan tindakan susulan maklumat tambahan. Kenal pasti tahap
perkembangan murid yang dipilih daripada
aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Laporkan
perkembangan murid berdasarkan analisis dan
intepretasi data yang di peroleh dan cadangkan
tindakan susulan yang sesuai bagi
meningkatkan lagi perkembangan murid yang
anda kaji. Lampirkan bahan bukti pengendalian
dan hasil pentaksiran yang anda jalankan.

Panjang penulisan laporan ialah 1000 patah


perkataan
SPESIFIKASI TUGASAN TUGASAN WAJARAN CATATAN

TOPIK
T3. Kaedah Pentaksiran Dalam PAKK TUGASAN 2 : PEMBENTANGAN : Laporan Kriteria Penilaian
T4. Proses-proses pentaksiran Pentaksiran Huraian isi kandungan
5% Kebolehan membuat keputusan
T5. Kaedah pengrekodan dan
Secara individu, bentangkan hasil laporan yang berdasarkan bukti yang
pengumpulan data
pemerhatian anda beserta cadangan tindakan kukuh. (CTPS5)
T6. Proses penganalisisan data,
susulan yang sesuai Kebolehan menggunakan
pelaporan, dan tindakan
teknologi dalam pembentangan.
susulan (CS4)
Pembentangan mengambil masa 15 minit.

1. Tinjauan umum penilaian dan TUGASAN 3 : Kerja Lapangan (Laporan PBS) Kriteria Penilaian
pentaksiran Kandungan Laporan
2. Pengenalan kepada pentaksiran S Secara individu, anda dikehendaki membuat Penggunaan bahasa
dalam pendidikan awal kanak- rujukan daripada pelbagai sumber serta Organisasi maklumat
kanak (PAKK) membuat pemerhatian di taska bagi 25% Kebolehan mencari dan
mengurus maklumat yang
3. Mengendalikan pemerhatian menjelaskan kaedah-kaedah pentaksiran yang
relevan dari pelbagai
terhadap perkembangan seorang digunakan berdasarkan senarai semak yang sumber(LL1)
kanak-kanak melalui proses-proses dibangunkan.
pentaksiran. (C6, A4, PLO3,
S Sediakan laporan pemerhatian yang
CTPS5)
4. Menghasilkan laporan pentaksiran lengkap dan terperinci serta justifikasi
berdasarkan analisis dan terhadap kesesuaian kaedah pentaksiran yang
intepretasi data. (C6, A2, PLO3, digunakan. Lampirkan bahan bukti yang sesuai
PLO4, CTPS5, CS4) bagi menyokong laporan anda.

Panjang laporan ialah 1000 patah perkataan.

JUMLAH 60%
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR
TUGASAN KERJA KURSUS
TAHUN AKADEMIK 2017

Program : PISMP
Nama Pelajar :
Semester /Tahun : Semester 1 /
KOD : PAKK3283 Tahun 2

Ambilan : Jun 2016


NAMA KURSUS : Pentaksiran Dalam Pendidikan
Awal Kanak-Kanak Kumpulan : PAK

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

Tugasan 1 : Projek: Mentaksir Seorang Kanak-


7/8/2017 15/8/2017
kanak (30%)
Tugasan 2 : Pembentangan : Laporan Pentaksiran
(5%)
16/8/2017 17/8/2017

Tugasan 3 : Laporan PBS/Kerja lapangan (25%)


21/8/2017 4/9/2017

Hasil Pembelajaran Kursus :


1. Menghuraikan konsep penilaian dan pentaksiran, aspek dan etika penilaian, serta pentaksiran
kanak-kanak berkeperluan khas. (C2, A1, P1, PLO1)

2. Menjelaskan kaedah-kaedah pentaksiran dengan merujuk pelbagai sumber . (C5, A4, P2,
PLO6, LL1)

3. Mengendalikan pemerhatian terhadap perkembangan seorang kanak-kanak melalui proses-


proses pentaksiran yang dirancang. (C6, A4, PLO3, CTPS5)

4. Menghasilkan laporan pentaksiran berdasarkan analisis dan intepretasi data. (C6, A2, PLO3,
PLO4, CTPS5, CS4)

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2,3, dan 4


Objektif Kerja Kursus :

Pelajar dapat :

1. Melaporkan kaedah-kaedah pentaksiran berdasarkan pemerhatian di taska semasa


menjalani PBS.

2. Menganalisis perkembangan seorang kanak-kanak berdasarkan pemerhatian dan


maklumat daripada portfolio.

3. Membentangkan hasil laporan pentaksiran yang lengkap berkaitan perkembangan seorang


kanak-kanak berdasarkan analisis dan intepretasi data.

Tugasan Kerja Kursus (60%)

Pentaksiran dalam pendidikan awal kanak kanak melibatkan proses pengumpulan maklumat
dalam aspek perkembangan kanak-kanak, proses pembelajaran mereka, rekod kesihatan, tingkah
laku, keperluan khas, dan tahap pencapaian mereka bagi membantu kanak-kanak tersebut dalam
perkembangan seterusnya. Pemerhatian berterusan dan penilaian hasil kerja murid merupakan
antara kaedah yang sering diguna pakai. Pentaksiran harus dilaksanakan secara beretika dan
mengambil kira hak asasi kanak kanak.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

TUGASAN 1 : PROJEK: Mentaksir Seorang Kanak-kanak (30%)

Kendalikan pemerhatian terhadap perkembangan seorang murid Prasekolah Seri Melewar secara
sistematik melalui proses-proses pentaksiran. Gunakan portfolio murid tersebut sebagai sumber
maklumat tambahan. Kenal pasti tahap perkembangan murid yang dipilih daripada aspek kognitif,
afektif dan psikomotor. Laporkan perkembangan murid berdasarkan analisis dan intepretasi data
yang di peroleh dan cadangkan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi
perkembangan murid yang anda kaji. Lampirkan bahan bukti pengendalian dan hasil pentaksiran
yang anda jalankan
Panjang penulisan laporan ialah 1000 patah perkataan.

TUGASAN 2 : PEMBENTANGAN : Laporan Pentaksiran (5 %)

Bentangkan hasil laporan pemerhatian anda beserta cadangan tindakan susulan yang sesuai

Pembentangan mengambil masa 15 minit.


TUGASAN 3 : Kerja Lapangan (Laporan PBS) (25 %)

Secara individu, anda dikehendaki membuat rujukan daripada pelbagai sumber serta membuat
pemerhatian di taska bagi menjelaskan kaedah-kaedah pentaksiran yang digunakan
berdasarkan senarai semak yang dibangunkan.
Sediakan laporan pemerhatian yang lengkap dan ter perinci serta justifikasi terhadap
kesesuaian kaedah pentaksiran yang digunakan. Lampirkan bahan bukti yang sesuai bagi
menyokong laporan anda.

Panjang laporan ialah 1000 patah perkataan.

Arahan Pelaksanaan Tugasan :

1. Semua tugasan dilaksanakan secara INDIVIDU. Walau bagaimanapun anda boleh


bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
2. Buat rujukan yang mencukupi dan terkini serta lampirkan senarai rujukan dalam penulisan
anda. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :
i. Font Arial
ii. Saiz huruf ialah 11
iii. Langkau 1.5 baris
iv. Rujukan mengikut format A.P.A (American Psychological Association)
v. Lampiran
4. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
5. Muka depan tugasan merangkumi:
a. Nama pelajar
b. Angka giliran
c. No. Kad Pengenalan
d. Kumpulan/Unit
e. Kod dan Nama Kursus
f. Tajuk Tugasan Projek
g. Nama Pensyarah Akademik
h. Tarikh hantar
6. Anda WAJIB sertakan SATU helai Borang Maklum Balas Tugasan dan sisipkan di
bahagian muka depan esei anda.
7. Tugasan mesti dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Tugasan yang dihantar lewat
tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja kursus anda.
8. Tugasan ini membawa markah 60%.
9. Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(UMI KALSOM BINTI TAKRIFF) (DR. NIRWANA BINTI MOHD RASHID)


Penyelaras Kursus PAKK3283 Pakar Bidang (SME)
Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Raja Melewar IPG Kampus Raja Melewar

Disahkan oleh:

(RAMLAH BINTI ALIAS)


Ketua Jabatan
Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Raja Melewar

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR


PENTAKSIRAN KERJA KURSUS
BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : YII MING YING Angka Giliran :2016151320105


Kod : PAKK3283 Nama Kursus : Pentaksiran Dalam Pendidikan
Awal Kanak-Kanak
Pensyarah : Pn. Umi Kalsom Binti Takriff
Tarikh Hantar :15 Ogos 2017 Tarikh Terima :

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan : Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki :

Tanda tangan : Tarikh : Tanda tangan : Tarikh :

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki
dan fahami.

Catatan

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :


RUBRIK PEMARKAHAN KERJA KURSUS PROJEK
PROGRAM : PISMP SEMESTER/PERINGKAT : 1 Tahun 2
MAJOR : PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Tugasan
TAJUK 1 Laporan Pemerhatian
KURSUS/KOD (30%): Pentaksiran Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak /
KURSUS
Mengendalikan pemerhatian terhadap seorang murid Prasekolah Seri Melewar secara sistematik
PAKK3283melalui proses-proses pentaksiran

AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


ASPEK YANG DINILAI (A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(27 30 markah) (24.0 26.9 markah) (19.5 23.9 markah) (15 19 markah) (<14.9 markah)
Penulisan laporan Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang
Huraian Isi Kandungan pengendalian dan hasil menyeluruh, konsisten agak menyeluruh, kurang menyeluruh, tidak menyeluruh,
pentaksiran yang sangat dan terperinci konsisten dan terperinci konsisten dan terperinci konsisten dan
menyeluruh, konsisten Keseluruhan isi laporan Keseluruhan isi laporan Keseluruhan isi laporan terperinci
dan terperinci menunjukkan keaslian agak menunjukkan kurang menunjukkan Keseluruhan isi laporan
Keseluruhan isi laporan hasil pemerhatian dan keaslian hasil keaslian hasil tidak menunjukkan
sangat menunjukkan tindakan menganalisis pemerhatian dan pemerhatian dan keaslian hasil
keaslian hasil terhadap aspek kognitif, tindakan menganalisis tindakan menganalisis pemerhatian dan
pemerhatian dan afektif dan psikomotor terhadap aspek kognitif, terhadap aspek kognitif, tindakan menganalisis
tindakan menganalisis Hujah disokong afektif dan psikomotor afektif dan psikomotor terhadap aspek kognitif,
terhadap aspek kognitif, dengan bukti yang kukuh Hujah disokong dengan Hujah disokong dengan afektif dan psikomotor
afektif dan psikomotor dan tepat. bukti yang agak kukuh bukti yang kurang Hujah disokong
Hujah disokong dengan Bahan bukti yang dan tepat. kukuh dan tepat. dengan bukti yang
bukti yang sangat kukuh lengkap dan terperinci Bahan bukti yang agak Bahan bukti yang tidak kukuh dan tepat.
dan tepat. di lampirkan lengkap dan terperinci kuranglengkap dan Bahan bukti yang tidak
Bahan bukti yang sangat di lampirkan terperinci di lampirkan lengkap dan terperinci
lengkap dan terperinci di lampirkan
di lampirkan.
Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa
sangat lancar, lancar, penggunaan agak lancar, kurang lancar, tidak lancar,
penggunaan perbendaharaan kata penggunaan penggunaan penggunaan
Bahasa perbendaharaan kata yang pelbagai, dan perbendaharaan kata perbendaharaan kata perbendaharaan kata
yang pelbagai, luas dan bersesuaian serta yang agak pelbagai dan yang kurang pelbagai, yang terhad dan tidak
bersesuaian serta struktur ayat betul bersesuaian serta luas dan bersesuaian bersesuaian serta
struktur ayat betul dengan gaya bahasa struktur ayat betul serta struktur ayat struktur ayat salah
dengan gaya bahasa yang menarik dengan gaya bahasa kurang betul dengan dengan gaya bahasa
yang menarik yang agak menarik. gaya bahasa yang yang tidak menarik
kurang menarik
Organisasi maklumat
Organisasi maklumat yang Organisasi maklumat Organisasi maklumat Organisasi maklumat yang gagal. dan struktur
cemerlang. dan struktur yang baik. dan struktur yang agak baik. dan yang kurang baik. dan yang tidak jelas dengan
O Organisasi maklumat
yang sangat jelas dengan yang jelas dengan struktur yang agak jelas struktur yang kurang jelas mengaitkan setiap
mengaitkan setiap mengaitkan setiap dengan mengaitkan dengan mengaitkan setiap bahagian dengan
bahagian dengan bahagian dengan setiap bahagian dengan bahagian dengan bahagian yang lain
bahagian yang lain secara bahagian yang lain bahagian yang lain bahagian yang lain secara secara tidak logik.
sangat logik. secara logik. secara agak logik. kurang logik.

Kebolehan membuat Mencadangakan tindakan Mencadangakan tindakan Mencadangakan Mencadangakan Tidak boleh
keputusan yang susulan yang sangat susulan yang sesuai tindakan susulan tindakan susulan mencadangakan
berdasarkan bukti yang sesuai berdasarkan berdasarkan analisis yang agak sesuai yang kurang sesuai tindakan susulan
kukuh. (CTPS5) analisis perkembangan perkembangan murid berdasarkan analisis berdasarkan analisis yang sesuai
murid perkembangan murid perkembangan murid berdasarkan analisis
perkembangan murid

TUGASAN 2 : PEMBENTANGAN : Laporan Pentaksiran

Membentangkan hasil laporan pemerhatian beserta cadangan tindakan susulan yang sesuai

AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


ASPEK YANG DINILAI (A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(4.5 5 markah) (3.75 4.45 markah) (3.0 3.7 markah) (2.5 2.95 markah) (0 - 2..45 markah)
Huraian isi kandungan Menghuraikan isi Menghuraikan isi Menghuraikan isi Menghuraikan isi Tidak menghuraikan isi
kandungan secara kandungan secara kandungan secara agak kandungan secara kandungan secara
amat terperinci tentang terperinci tentang terperinci tentang kurang terperinci terperinci tentang
laporan pemerhatian laporan pemerhatian laporan pemerhatian tentang laporan laporan pemerhatian
perkembangan seorang perkembangan perkembangan seorang pemerhatian perkembangan
murid prasekolah seorang murid murid prasekolah perkembangan seorang seorang murid
meliputi aspek kognitif, prasekolah meliputi meliputi aspek kognitif, murid prasekolah prasekolah meliputi
afektif dan psikomotor. aspek kognitif, afektif afektif dan psikomotor meliputi aspek kognitif, aspek kognitif, afektif
Penggunaan bahasa dan psikomotor. Penggunaan Bahasa afektif dan psikomotor dan psikomotor
yang sangat lancar Penggunaan bahasa yang agak lancar dengan Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa
dengan yang lancar dengan perbendaharaan kata yang kurang lancar yang tidak lancar
perbendaharaan kata perbendaharaan kata yang agak pelbagai, luas dengan dengan
yang pelbagai, luas dan yang pelbagai, luas dan bersesuaian perbendaharaan kata perbendaharaan kata
bersesuaian dan bersesuaian. yang terhad dan yang terhad.
bersesuaian

Kebolehan membuat Mencadangakan tindakan Mencadangakan tindakan Mencadangakan tindakan Mencadangakan tindakan Tidak boleh
keputusan yang susulan yang sangat susulan yang sesuai susulan yang agak sesuai susulan yang kurang mencadangakan tindakan
berdasarkan bukti yang sesuai berdasarkan berdasarkan analisis berdasarkan analisis sesuai berdasarkan susulan yang sesuai
kukuh. (CTPS5) analisis perkembangan perkembangan murid perkembangan murid analisis perkembangan berdasarkan analisis
murid murid perkembangan murid

Kebolehan menggunakan Mahir dan berkeyakinan Mahir menggunakan Menggunakan teknologi Menggunakan teknologi Tidak menggunakan
teknologi dalam dalam menggunakan teknologi yang sesuai yang sesuai dengan tahap tetapi tidak sesuai dengan sebarang teknologi dalam
pembentangan. (CS4) teknologi yang sesuai dengan tahap pendengar pendengar tetapi kurang tahap pendengar pembentangan
dengan tahap pendengar dan konsep yang jelas membantu pemahaman
secara kreatif dan inovatif

TUGASAN 3 : Kerja Lapangan (Laporan PBS)


Membuat laporan pemerhatian di taska bagi menjelaskan kaedah-kaedah pentaksiran yang sesuai digunakan.

AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


ASPEK YANG DINILAI (A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(22.5 - 25.0 markah) (20.0 - 22.4 markah) (15.0 19.9 markah) (12.5 14.9 markah) (0 - 12.4 markah)
Kandungan Laporan Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang Penulisan laporan yang
sangat menyeluruh, menyeluruh, konsisten agak menyeluruh, kurang menyeluruh, tidak menyeluruh,
konsisten dan terperinci dan terperinci konsisten dan terperinci konsisten dan terperinci konsisten dan
berkaitan kaedah Justifikasi kesesuaian Justifikasi kesesuaian Justifikasi kesesuaian terperinci
kaedah pentaksiran. kaedah pentaksiran kaedah pentaksiran kaedah pentaksiran Justifikasi kesesuaian
Justifikasi kesesuaian jelas dan terperinci. agak jelas dan kurang jelas dan kaedah pentaksiran
kaedah pentaksiran . terperinci. terperinci. tidak jelas dan
sangat jelas dan Senarai semak dan Senarai semak dan Senarai semak dan terperinci.
terperinci. bahan bukti yang bahan bukti yang agak bahan bukti yang Senarai semak dan
Senarai semak dan lengkap dan terperinci lengkap dan terperinci kurang lengkap dan bahan bukti yang tidak
bahan bukti yang sangat di lampirkan. di lampirkan terperinci di lampirkan lengkap dan terperinci
lengkap dan terperinci di lampirkan
di lampirkan.
Bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa
sangat lancar, lancar, penggunaan agak lancar, kurang lancar, tidak lancar,
penggunaan perbendaharaan kata penggunaan penggunaan penggunaan
perbendaharaan kata yang pelbagai, dan perbendaharaan kata perbendaharaan kata perbendaharaan kata
yang pelbagai, luas dan bersesuaian serta yang agak pelbagai dan yang kurang pelbagai, yang terhad dan tidak
bersesuaian serta struktur ayat betul bersesuaian serta luas dan bersesuaian bersesuaian serta
struktur ayat betul dengan gaya bahasa struktur ayat betul serta struktur ayat struktur ayat salah
dengan gaya bahasa yang menarik dengan gaya bahasa kurang betul dengan dengan gaya bahasa
yang menarik yang agak menarik. gaya bahasa yang yang tidak menarik
kurang menarik
Organisasi maklumat
Organisasi maklumat yang Organisasi maklumat Organisasi maklumat Organisasi maklumat yang gagal. dan struktur
cemerlang. dan struktur yang baik. dan struktur yang agak baik. dan yang kurang baik. dan yang tidak jelas dengan
. Organisasi maklumat yang sangat jelas dengan yang jelas dengan struktur yang agak jelas struktur yang kurang jelas mengaitkan setiap
mengaitkan setiap mengaitkan setiap dengan mengaitkan setiap dengan mengaitkan setiap bahagian dengan
bahagian dengan bahagian dengan bahagian dengan bahagian dengan bahagian yang lain
bahagian yang lain secara bahagian yang lain bahagian yang lain secara bahagian yang lain secara secara tidak logik.
sangat logik. secara logik. agak logik. kurang logik.

Membuat kajian dan Membuat kajian dan Membuat kajian dan Membuat kajian dan Membuat kajian dan
Kebolehan mencari dan rujukan untuk mengumpul rujukan untuk mengumpul rujukan untuk mengumpul rujukan untuk mengumpul rujukan untuk mengumpul
mengurus maklumat yang maklumat berkaitan maklumat berkaitan maklumat berkaitan maklumat berkaitan maklumat berkaitan
relevan dari pelbagai kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah kaedah
sember(LL1) pentaksiran melalaui pentaksiran melalaui pentaksiran melalaui pentaksiran melalaui pentaksiran melalaui
pemerhatian di taska dan pemerhatian di taska dan pemerhatian di taska dan pemerhatian di taska dan pemerhatian di taska dan
daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber
secara sangat terperinci secara terperinci dan yang agak terperinci dan secara kurang terperinci secara tidak terperinci
dan lengkap lengkap lengkap dan lengkap dan lengkap
BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

KURSUS : PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

KOD KURSUS : PAKK3283

NAMA PELAJAR : .....................................................

MARKAH CATATAN
ASPEK YANG DINILAI
2%
i. Huraian isi kandungan

ii. Kebolehan membuat keputusan yang berdasarkan bukti 1%


yang kukuh. (CTPS5)

iii. Kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan. 1%


(CS4)
JUMLAH 5%

Petunjuk Kriteria

Menghuraikan isi kandungan secara amat terperinci tentang laporan pemerhatian perkembangan seorang murid prasekolah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
Penggunaan bahasa yang sangat lancar dengan perbendaharaan kata yang pelbagai, luas dan bersesuaian
Mencadangakan tindakan susulan yang sangat sesuai berdasarkan analisis perkembangan murid
Mahir dan berkeyakinan dalam menggunakan teknologi yang sesuai dengan tahap pendengar secara kreatif dan inovatif

BORANG PEMARKAHAN (PAKK3283)


MARKAH PENUH 60%
NAMA PELAJAR : ..............................................................................................................
KELAS : PISMP (PAK)

FOKUS PENILAIAN KRITERIA


Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
Tugasan 1 Laporan Pemerhatian (A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(30%) (27 30 markah) (24.0 26.9 markah) (19.5 23.9 markah) (15 19 markah) (<14.9 markah)

Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal


(A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
Tugasan 2 : Pembentangan : (4.5 5 markah) (3.75 4.45 markah) (3.0 3.7 markah) (2.5 2.95 markah) (0 - 2..45 markah)
Laporan Pentaksiran (5%)

Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal


(A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
TUGASAN 3 : Kerja Lapangan (22.5 - 25.0 markah) (20.0 - 22.4 markah) (15.0 19.9 markah) (12.5 14.9 markah) (0 - 12.4 markah)
(Laporan PBS) (25 %)

JUMLAH MARKAH (60%)