Anda di halaman 1dari 6

PERBANDINGAN ANTARA KURIKULUM LAMA DAN KURIKULUM BARU

No. Rujukan MQA MQA/FA 5470, MQA/FA 5471, MQA/FA 5472, MQA/FA 5473, MQA/FA 5474, MQA/FA 5475, MQA/FA 5476
DIPLOMA PEMESINAN INDUSTRI, DIPLOMA TEKNOLOGI KIMPALAN, DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF,
Nama Program DIPLOMA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA, DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN,
DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK, DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK,
Nama PPT
Alamat PPT

Nota:

Pengiraan perubahan kursus diambil kira sekiranya terdapat:


o Perubahan melebihi 50% ke atas hasil pembelajaran kursus atau kandungan kursus
o Perubahan kepada kaedah penyampaian dan kaedah penaksiran

Kurikulum Lama Kurikulum Baru


Catatan
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Nama Kursus Kod Kursus Kredit
MATEMATIK WMT6022 MATEMATIK WMT6022
2 2
TEKNOLOGI II TEKNOLOGI I
SEMESTER 2 SEMESTER 2
1.0 Matriks
1 MATRIKS PERINGKAT 3 x 3 1.0 Menggunakan konsep matriks. 1. Kandungan Tajuk
1.1 Menggunakan konsep matriks. 1.1.1 Menyatakan bilangan baris, bilangan lajur bagi Matriks diubah
1.2 Melakukan penambahan dan penolakan matriks. matriks.
1.3 Melakukan pendaraban suatu matrik dengan suatu nombor. 1.1.1 Mengenalpasti unsur tertentu dalam suatu 2. Kandungan Tajuk
matriks. Trigonometri dan
No Kompleks telah
2 TRIGONOMETRI 1.1.2 Mengenalpasti matriks sifar, matriks identiti,
dimurnikan rujuk
matriks pepenjuru, matriks segitiga dan matriks
2.1 Melukis dan melakar graf bagi fungsi trigonometri. Silibus STPM
segi empat sama
1.2 Menggunakan konsep matriks sama untuk
3 NOMBOR KOMPLEKS menyelesaikan masalah.
3.1 Memahami konsep nombor kompleks. 1.2.1 Menentukan sama ada dua matriks adalah
sama.
4 JANJANG ARITMETIK 1.2.2 Menentukan sama ada dua matriks adalah 3. Tajuk Janjang
4.1 Menggunakan konsep janjang aritmetik. sama. Aritmetik digugurkan
mengikut keperluan.
1.3 Melakukan pendaraban suatu matriks dengan skala,
penambahan, penolakan dan pendaraban matriks
dengan matriks.
1.3.1 Mendarab suatu matriks dengan skalar.
1.3.2 Melakukan penambahan dan penolakan bagi
beberapa matriks.
1.3.3 Melakukan pendaraban suatu matriks dengan
matriks.
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
operasi ke atas matriks.
1.4 Menggunakan sifat-sifat operasi matriks.
1.4.1 Penambahan matriks tukar tertib: A + B = B + A
1.4.2 Penambahan matriks bersekutu
A+(B + C) = (A + B) + C
1.4.3 Pendaraban suatu matriks adalah bukan tukar
tertib
AB  BA
1.4.4 Pendaraban suatu matriks adalah bersekutu
A(BC) = (AB)C
1.4.5 Pendaraban suatu matriks dengan kaedah
pengembangan A(B + C) = AB + AC

2.0 Trigonometri
2.1.1 Menentukan amplitud dan kitaran bagi graf sin x,
kos x Dan tan x.
2.1.2Melukis dan melakar graf bagi fungsi
trigonometri
a) y = a sin bx
b) y = a kos bx
c) y = a tan bx
dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar,
a ≠ 0 dan b > 0
2.1.2 Menentukan nilai maksimum dan minimum dari
graf sin x, kos x dan tan x.

3.0 Nombor Kompleks


3.1 Mengenalpasti nombor nyata dan nombor khayalan,
Z  a  bi
3.1.1 Mengenalpasti bahawa nombor nyata adalah
sentiasa positif. a  bi , a ialah nombor
nyata, b ialah nombor khaylan.
3.2 Melakukan operasi penambahan, penolakan dan
pendaraban bagi dua nombor kompleks.
3.2.1 Menjalankan operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi yang melibatkan nombor
kompleks.
3.2.2 Melakukan operasi pendaraban bagi
a  bi dan a  bi akan menghasilkan
nombor nyata. ; a  bi dikenali sebagai
nombor konjugat.
Kurikulum Lama Kurikulum Baru
Catatan
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Nama Kursus Kod Kursus Kredit
MATEMATIK MATEMATIK
WMT7012 2 WMT7012 2
TEKNOLOGI III TEKNOLOGI
SEMESTER 3 SEMESTER 3

1. Hukum Logartima
1 KETAKSAMAAN LINEAR 1.1 Memahami dan menggunakan konsep indeks dan
1.1 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear hukum indeks untuk menyelesaikan masalah.
dalam satu pembolehubah. 1.1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang
1.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan, diungkapkan dalam bentuk
penolakan, pendaraban dan pembahagian ke atas ketaksamaan a) indeks integer,
linear. b) indeks pecahan.
1.3 Memahami dan menggunakan konsep rantau yang mewakili 1.0 Kandungan Hukum
ketaksamaan dalam dua pembolehubah. Logaritma Vektor
dan Statistik telah
1.1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi atau
dimurnikan rujuk
2 VEKTOR kuasa untuk nombor dalam bentuk indeks
Silibus STPM
2.1 Memahami dan menggunakan konsep vektor. dengan menggunakan hukum indeks.
1.1.3 Mempermudahkan ungkapan algebra
2.2 Memahami dan menggunakan konsep penambahan dan
dengan menggunakan hukum indeks.
penolakan vektor.
1.2 Memahami dan menggunakan konsep
3 STATISTIK logaritma dan hukum logaritma untuk
3.1 Memahami konsep kekerapan longgokan menyelesaikan masalah.
3.2 Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan bagi 1.2.1 Mengungkapkan persamaan dalam bentuk
menyelesaikan masalah. indeks kepada bentuk logaritma dan 2.0 Ketaksamaan
sebaliknya. Linear digugurkan
4 INDEKS DAN LOGARITMA
1.2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor. mengikut
4.1 Memahami dan menggunakan konsep indeks dan hukum
indeks untuk menyelesaikan masalah. 1.2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor dengan keperluan.
4.2 Memahami dan menggunakan konsep logaritma dan hukum menggunakan hukum logaritma.
logaritma untuk menyelesaikan masalah.
2.0 VEKTOR
2.1 Memahami dan menggunakan konsep vector
2.1.1 Membezakan antara kuantiti vektor dan
kuantiti skalar.
2.1.2 Melukis dan melabel tembereng garis
berarah untuk mewakili sesuatu vektor.
2.1.3 Menentukan vector unit bagi suatu vector.
2.1.4 Menentukan magnitud dan arah vektor
yang diwakili oleh tembereng garis berarah.
2.1.5 Menentukan sama ada dua vektor adalah
sama.
2.1.6 Mendarab vektor dengan skalar.
2.1.7 Menentukan sama ada dua vektor adalah
selari.
2.2 Memahami dan menggunakan konsep
penambahan dan penolakan vektor.
2.2.1 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor
selari.
2.2.2 Menentukan vektor paduan bagi dua vector
yang tidak selari dengan menggunakan:
a) hukum segitiga
3.0 STATISTIK

3.1 Memahami konsep kekerapan longgokan


3.1.1 Membina jadual kekerapan longgokan bagi
data terkumpul.
3.1.2 Melukis ogif bagi data terkumpul

3.2 Memahami dan menggunakan konsep sukatan


serakan bagi menyelesaikan masalah.
3.2.1 Menentukan julat bagi satu set data
3.2.2 Menentukan :
a) median
b) kuartil pertama
c) kuartil ketiga
d) julat antara kuartil
(i)daripada ogif
(ii) kaedah “Box–and–Whisker Plot”
3.2.3 Menentukan varians bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul.
3.2.4 Menentukan sisihan piawai bagi:
a) data tak terkumpul.
b) data terkumpul.